Incompatibilitats de les pensions de classes passives

Resulta incompatible la percepció simultània:

de més de tres pensions ordinàries de classes passives -jubilació, viduïtat, orfandat o en favor dels pares- causades per diferents persones;

de dues o més pensions ordinàries de classes passives causades al seu favor o en el dels seus familiars per la mateixa persona;

de les pensions extraordinàries de classes passives amb les pensions ordinàries que puguin sol·licitar els seus beneficiaris fonamentats en els mateixos fets causants;

de les pensions extraordinàries per actes de terrorisme amb les quals, pels mateixos fets i prescindint de la seva motivació terrorista, puguin correspondre en el règim de classes passives de l'Estat. A més, també són incompatibles amb altres de caràcter extraordinari que, per la mateixa causa, es puguin reconèixer en qualsevol règim públic bàsic de protecció social;

de les pensions que una mateixa persona hagi causat o pugui causar en més d'un règim públic de Seguretat Social, si per acreditar l'acompliment del període mínim de cotització exigit per tenir-hi dret, o la determinació del percentatge aplicable per calcular-ne la quantia, o les dues coses, en qualsevol de les pensions s'hagin tingut en compte les cotitzacions computades d'un altre règim o, si s'escau, en el de classes passives com a serveis previs a l'empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre.

En els casos en què assisteixi a una persona el dret al cobrament de més d'una pensió de classes passives incompatibles en el seu cobrament, pot exercir un dret d'opció pel cobrament de la pensió que estimi més convenient, sense que aquest dret es pugui exercitar més d'una vegada.

Les pensions de jubilació, d'entrada, són incompatibles amb l'exercici d'un lloc de treball o alt càrrec en el sector públic, i també amb l'exercici d'una activitat per compte propi o d'altri, que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de Seguretat Social. Sens prejudici del que diu el paràgraf anterior, hi ha algunes excepcions:

  • en cas de jubilació voluntària: la pensió no és compatible amb el treball.
  • en cas de jubilació forçosa per edat: és compatible amb el treball si s'han acreditat 35 anys de servei i amb el 100% de l'haver regulador.
La pensió es revalorarà en la seva integritat, en els termes establerts per a les pensions del règim de classes passives. No obstant això, mentre s'exerceixi el treball compatible, només es cobrarà la meitat de la pensió.
Als funcionaris del grup A1 que han treballat 35 anys o més, se'ls hi reconeix el 100% de l'haver regulador a efectes de compatibilitzar la pensió amb el treball actiu, però no pas amb efectes econòmics, ja que la pensió màxima que poden cobrar, segons es fixa cada any als Presupuestos Generales del Estado, correspon al 89% de l'esmentat haver regulador.
  • En cas de jubilació per incapacitat, la pensió es podrà compatibilitzar amb el treball sempre i quan no s'hagi declarat al jubilat incapacitat per tota professió o ofici.
Mentre duri aquesta compatibilitat la pensió de classes passives es redueix al 75% amb més de 20 anys de serveis efectius a l'Estat, o al 55% amb menys anys.

La percepció de les pensions afectades per les incompatibilitats assenyalades anteriorment quedarà en suspens per mesos complets, des del dia primer del mes següent a l'inici de l'activitat que determina la incompatibilitat fins a l'últim dia del mes en què es finalitzi, sense que això afecti els increments que hagin d'experimentar aquestes pensions; si l'activitat incompatible s'inicia el dia primer d'un mes, la suspensió de l'abonament serà procedent des del dia primer del mes que es realitzi l'activitat incompatible.

Són compatibles amb el cobrament de rendes de treball, per compte propi i per compte d'altri.

En tot cas la pensió d'orfandat és incompatible amb el treball en el sector públic.

Legislació

Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

  • Darrera modificació: 31/03/2023 21:08