Complement de maternitat

El Consejo de Ministros va modificar el passat mes de febrer el complement de maternitat vigent des del 01/01/2016, amb govern de Mariano Rajoy, de manera que es percebran 378€ anuals des del primer fill i fins al quart, import que es determinarà als Presupuestos Generales del Estado. Els homes que vulguin accedir a aquest complement hauran de justificar que es van veure perjudicats en la seva base imposable després d'ésser pares, ja que només es pot concedir a un dels 2 progenitors.

Aquest complement serà d'aplicació només en casos de jubilació forçosa per edat o per incapacitat permanent al règim de les Classes Passives mentre que al règim general de la Seguretat Social s'aplicarà a les pensions contributives de jubilació, d’incapacitat permanent o de viduïtat, però no es té dret en els casos de jubilació parcial.

Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic

El dret al complement per cada fill o filla s’ha de reconèixer o mantenir a la dona sempre que no hi hagi una sol•licitud i un reconeixement del complement a favor de l’altre progenitor i si aquest altre també és dona s’ha de reconèixer a aquella que percebi pensions públiques la suma de les quals sigui d’una quantia inferior.

Perquè els homes puguin tenir dret al reconeixement del complement

S’ha de donar algun dels requisits següents: a) Causar una pensió de viduïtat per la defunció de l’altre progenitor pels fills o filles en comú, sempre que algun d’ells tingui dret a percebre una pensió d’orfandat. b) Causar una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i haver interromput o haver vist afectada la seva carrera professional en ocasió del naixement o l’adopció, sota les condicions regulades al Reial Decret.

La percepció del complement està subjecta a les regles següents

a) Cada fill o filla dona dret únicament al reconeixement d’un complement. A l’efecte de determinar el dret al complement, així com la seva quantia, únicament es computen els fills o filles hagin nascut amb vida o hagin estat adoptats abans del fet causant de la pensió corresponent .

b) No es reconeix el dret al complement al pare o a la mare que hagi estat privat de la pàtria potestat per una sentència fonamentada en l’incompliment dels deures inherents a aquella o dictada en una causa criminal o matrimonial. No es reconeix tampoc el dret al complement al pare que hagi estat condemnat per violència contra la dona, ni al pare o a la mare que hagi estat condemnat o condemnada per exercir violència contra els fills o filles.

c) El complement s’ha de satisfer en catorze pagues, juntament amb la pensió.

d) L’import del complement no s’ha de tenir en compte en l’aplicació del límit màxim de pensions.

e) L’import d’aquest complement no té la consideració d’ingrés o rendiment de treball.

f) Quan la pensió contributiva que determina el dret al complement es causi per totalització de períodes d’assegurança a prorrata temporis en aplicació de normativa internacional, l’import real del complement és el resultat d’aplicar a la quantia a què es refereix l’apartat anterior, que es considera import teòric, la prorrata aplicada a la pensió que acompanya.

Aquest complement serà d'aplicació només en casos de jubilació forçosa per edat o per incapacitat permanent
El complement es reconeixerà únicament a las pensions causades a partir del 4 de febrer de 2021.
L'import del complement serà per 2021 de 27 euros mensuals, per cada fill/a. La quantitat a rebre estarà limitada a quatre vegades aquest import.

Normativa

Es modifiquen els següents articles:

Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.

  • Darrera modificació: 14/05/2021 12:38