Plus de maternitat

Es reconeixerà un complement de pensió a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats en els casos de jubilació forçosa o per incapacitat a partir del 1 de gener de 2016 tant en el Règim de Classes Passives com en el règim general de la Seguretat Social.

Aquest complement consistirà en augmentar la pensió resultant en un percentatge en funció del número de fills, segons l’escala següent: a) En el cas de 2 fills: 5 por 100. b) En el cas de 3 fills: 10 por 100. c) En el cas de 4 o més fills: 15 por 100.

La pensió sobre la que es calculi el complement per maternitat no podrá superar en cap cas el límit màxim de las pensions públiques establert cada any als Presupuestos Generales del Estado. Igualment, si la pensió arriba a la pensió màxima aplicant només parcialment el complement, la interessada tindrà dret a percebre el 50% de la part del complement que excedeixi del límit.

Qué passa si la pensión, abans del complement, ja arriba al límit màxim legal? En el supòsit que la pensió sigui igual o superior a la pensió màxima, només s’abonará el 50% del complement.

I si la quantía de la pensió reconeguda inicialmente supera el límit establert? En aquest cas, la suma de la pensió i del complement no podrà superar aquest límit incrementat en un 50% del complement assignat. Exemple pràctic: Una dona amb 2 fills, amb la pensió màxima reconeguda, veurà incrementada la quantitat a cobrar en un 2,5%, si té 3 fills en un 5% i si en té tres o més, en un 7,5%. No obstant això, si la quantía de la pensió reconeguda arriba a la màxima aplicant només parcialment el complement, la beneficiaria tindrà dret, a més a més, a rebre el 50% de la part del complement que superi el límit màxim.

Es pot cobrar aquest complement en cas de jubilació voluntària als 60 anys? No, només en cas de jubilació forçosa o per incapacitat permanent.

Què passa si la dona cobra més d’una pensió? En aquest cas se li reconeixerà el complement per fill només a una de les pensions de la beneficiaria, la que li resulti més favorable.

  • Darrera modificació: 18/04/2019 18:23