Modalitats de jubilació de classes passives

Requisits:

Els funcionaris públics inclosos en el Règim de Classes Passives poden jubilar-se voluntàriament des que compleixin els 60 anys d'edat, sempre que tinguin reconeguts 30 anys de serveis a l'Estat.

Si per completar els trenta anys exigibles, cal computar cotitzacions a altres règims per aplicació de les normes sobre còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social (Reial decret 691/1991, de 12 d'abril), es requerirà que els últims cinc anys de serveis estiguin coberts en el Règim de Classes Passives.

Aquest requisit no és aplicable als funcionaris en servei actiu, serveis especials, excedència per cura de familiars i excedència per raó de violència de gènere que, com a conseqüència de la superació dels processos d'accés i promoció que regula la normativa general de la funció pública, canviïn de règim de protecció social.
La data de jubilació pot ser qualsevol dia des del nostre aniversari en que fem els 60 anys, i el dia en que fem els 65

Com calcular la nostra pensió

Observacions:

Ha de sol·licitar-se com a mínim amb tres mesos d’antelació a l’edat escollida per jubilar-se. Donat l'allau actual de peticions de jubilació per por que canviï la llei, recomanem de fer la sol·licitud encara amb una mica més d'antelació.

Requisits:

 • Tenir 65 anys.
 • Tenir acreditat el període mínim de carència de cotització (15 anys).

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita d'ofici l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Com calcular la nostra pensió

Observacions:

MUFACE dóna un subsidi en forma de paga única, consistent en la meitat de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques que correspondrien al moment de la jubilació.

Es pot continuar en el servei actiu fins a final de curs de l'any en què es compleixen els 70. Cal demanar-ho cada curs, i es necessita una valoració positiva tant de la direcció com de la inspecció. Tot i haver demanat pròrroga, el professorat pot sol·licitar jubilar-se abans d'acabar el curs presentant una sol·licitud on s'indiqui la data prevista per fer efectiva la jubilació, amb una antelació mínima de tres mesos. Normativa que ho regula

Es declara, d'ofici o a instància de part, quan la persona interessada estigui afectada per una «lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que l'impossibiliti totalment per exercir les funcions pròpies del seu cos, escala, plaça o carrera» (article 28.2.c del text refós de la Llei de classes passives).

Cal derivar de la incapacitat temporal.

Càlcul de la pensió:

Es calcula de la mateixa manera que la pensió de jubilació forçosa per edat, amb la particularitat que es consideraran com a serveis efectius, a més dels que s'hagin acreditat fins al moment, els anys complets que faltin al funcionari per a complir l'edat de jubilació, entenent-se els prestats en el cos corresponent.

Quan en el moment que es produeixi el fet causant la persona interessada acrediti menys de vint anys de serveis i la incapacitat no la inhabiliti per a qualsevol professió o ofici (incapacitat absoluta), la quantitat de la pensió ordinària de jubilació, es reduirà un 5% per cada any complet que li falti fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25% per a qui acrediti 15 anys de serveis o menys. Si després del reconeixement de la pensió i abans de complir l'edat de jubilació, es produeix un agreujament de la malaltia de la persona interessada de manera que la inhabilitin per a exercir qualsevol professió o ofici, pot sol•licitar l'increment de la quantitat de la pensió fins al 100% de la que li hauria correspost.
Increment de la jubilació per agreujament de malaltia

Més informació

Observacions:

MUFACE dóna un subsidi en forma de paga única, consistent en la meitat de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques (sou + triennis) que correspondrien al moment de la jubilació.

Legislació:

Llei de classes passives.

Llei articulada de funcionaris civils de l’Estat (BOE 15-2-64)

Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se establece el procedimiento para la emisión de los dictámenes médicos a efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones de Clases Pasivas

Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, en sus artículos del 23 al 26]]

Incapacitat permanent total per a la funció habitual és la que inhabilita el funcionari/a per a la seva professió o ofici.

Requisits:

 • Quan el dictamen de l’ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) manifesta que està impossibilitat per a desenvolupar les seves funcions a l’Administració Pública.
 • Per dictamen dels SSTT.

Observacions:

 • Es pot iniciar el procés d’ofici o a petició de l'interessat.
 • La pensió per una IPS total té retenció d’IRPF.

És la que inhabilita per complet el funcionari/a per a qualsevol professió o ofici.

Requisits:

 • Quan l’ICAM manifesta que una persona està impossibilitada per a desenvolupar qualsevol altra professió o ofici.
 • Per dictamen dels SSTT.

Observacions:

La pensió per una IPS absoluta no té retenció d’IRPF i per tant la pensió bruta és igual a la neta.

És la situació de la persona afectada d'incapacitat permanent absoluta que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l’assistència d'una altra persona per a realitzar els actes més elementals de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.
Als efectes anteriors, s'entén per funció habitual del funcionari/a la que desenvolupava en el moment de patir l'accident comú, o en acte de servei, o com a conseqüència de l’accident, o l’activitat que feia, en cas de malaltia, durant el temps anterior a la incapacitat.

Requisits:

Quan a més de ser absoluta, el dictamen diu que necessita un altra persona per a fer els actes més essencials de la vida.

Observacions:

 • El reconeixement de la gran invalidesa s’efectua mitjançant una sol•licitud a MUFACE amb posterioritat al reconeixement de l'absoluta.
 • Les retribucions seran les que corresponen per jubilació més una quantitat mensual equivalent al 50 % de la pensió de la jubilació.
 • Darrera modificació: 09/06/2021 19:23