Jubilació ordinària

Després de l’entrada en vigor de les darreres reformes, existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caire general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina de la Seguretat Social.

Jubilació per la Seguretat social (Normativa).

CITA PRÈVIA

Es continua desenvolupant la reforma de les pensions aprovada l'estiu de 2011, i que va entrar en vigor al gener de 2013 segons indica el Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Aquesta reforma retarda progressivament l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys, en un període transitori fins al 2027. També augmenten els anys de cotització que es tindran en compte per calcular la pensió.

A partir de 1-1-2013, l’edat d’accés a la jubilació depèn de l’edat de l’interessat i de les cotitzacions acumulades a la seva vida laboral.

Aquest 2023 es pot accedir a la pensió de jubilació
  • als 65 anys, si s’han cotitzat 37 anys i 9 mesos o més, o
  • als 66 anys i 4 mesos, si s’ha cotitzat menys temps.

però tant l’edat com el temps cotitzat exigible aniran augmentant gradualment fins al 2027, data en la qual l’edat de jubilació quedarà fixada en els 67 anys, si es tenen cotitzats menys de 38 anys i 6 mesos, tal i com es pot apreciar en la taula següent, que mostra la evolució dels períodes cotitzats i de l'edat de jubilació des de 2019:

Els períodes de cotització es faran constar en dies i, un cop acumulats tots els dies computables, es transformaran en anys i mesos. De cara al càlcul de la pensió només es tindran en compte els anys i mesos complets.

15 anys, dels quals 2 s’hauran d’haver cotitzat dintre dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió o a la data en que va acabar l’obligació de cotitzar.

Els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona han d’informar el professorat, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de compliment de l’edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita d'ofici l’expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Es pot continuar en el servei actiu fins a final de curs de l'any en què es compleixen els 70. Cal demanar-ho cada curs. Tot i haver demanat pròrroga, el professorat pot sol·licitar jubilar-se abans d'acabar el curs presentant una sol·licitud on s'indiqui la data prevista per fer efectiva la jubilació, amb una antelació mínima de tres mesos. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes el darrer dia del mes per al qual se sol·liciti.​

Normativa que ho regula

  • Darrera modificació: 31/03/2023 20:53