Pensions de classes passives a part de les de jubilació

1. Pensions extraordinàries per actes de terrorisme a favor d’aquells que no estan inclosos en cap règim de protecció social.

2. Pensions extraordinàries per actes de terrorisme del règim de classes passives de l’Estat:

a) Les pensions de jubilació per incapacitat permanent per al servei són del 200% de l’haver regulador que correspongui.
b) Pensions a favor dels familiars: de viduïtat, orfandat i a favor dels pares.

3. Pensions extraordinàries com a conseqüència del treball:

a) Per jubilació per incapacitat permanent com a conseqüència del treball desenvolupat. La quantia també és del 200% de l’haver regulador que correspongui i com a anys de servei efectiu es comptabilitzen, més a més, els que falten fins arribar a l’edat de jubilació.
b) A favor dels familiars del funcionari mort en acte de servei o com a conseqüència del seu treball.

4. A favor dels familiars:

a) Pensió de viduïtat amb una quantia del 50% de l’haver regulador que correspongui.
b) Pensió d’orfandat per als fills menors de 21 anys amb una quantia del 25% de l’haver regulador que correspongui si solament hi ha un fill amb el dret a pensió, i el 10% si n’hi ha més, afegint a l’import resultant, el 15% de l’haver regulador repartit a parts iguales per a cada fill.
c) Pensió a favor dels pares, sempre i quant depenguessin econòmicament del funcionari en qüestió i no existeixi ni parella ni fills amb dret a pensió. La quantia és del 15% de la base reguladora.

  • Darrera modificació: 12/11/2020 13:55