Només les reduccions de jornada per un temps igual o superior a l’any, independentment del motiu pel qual es sol•licita la reducció, poden afectar a la futura pensió.

No obstant, és important destacar que, en cas de portar més de 35 anys treballats, es podrien excloure els períodes de serveis més desfavorables i que, lògicament, poguessin comportar una pensió menor.

A efectes del càlcul de la quantitat a cobrar, es tindran en compte tots els anys treballats tan en règim de jornada completa com de jornada reduïda, però els de jornada reduïda computaran amb un haver regulador menor, proporcional a la reducció de les retribucions rebudes.

La reducció de jornada per un període igual o superior a l’any no afecta al total dels anys de servei, però sí que pot afectar a l’import de la pensió que quedaria.

Simplificant molt, (tot i que no és així exactament), podríem dir que de cada dos anys treballats a mitja jornada, en comptaríem 1 a nivell econòmic, o de cada 3 a 1/3 de jornada, en comptaríem 2.


Vegem uns exemples


Tot i que no és així exactament, ja que per calcular la pensió en aquests casos en que hi ha diferents havers reguladors s’aplica una fórmula polinòmica, sí que ens serviran per fer-nos-en una idea:

Supòsit 1: Professor/a que cotitza al grup A1 i que ha treballat 32 anys, sempre a jornada completa:

- anys computables a nivell d’antiguitat: 32
- anys computables a nivell econòmic : 32
- import brut de la pensió a cobrar (al 2023): 3.058€ (pensió màxima)

Supòsit 2:

Professor/a que cotitza al grup A1 i que ha treballat 32 anys, 26 a jornada completa i 6 anys amb una reducció de mitja jornada.
- anys computables a nivell d’antiguitat: 32
- anys computables a nivell econòmic: 29 (com si n’hagués treballat 29 a jornada sencera, (26+3))
- import brut de la pensió a cobrar (al 2023): 2.682€

Supòsit 3:

Professor/a que cotitza al grup A1 i que ha treballat 34 anys, 26 a jornada completa, 4 anys amb una reducció de mitja jornada i 4 anys més amb una reducció d'1/3.
- anys computables a nivell d’antiguitat: 34
- anys computables a nivell econòmic: 31 (com si n’hagués treballat 31 a jornada sencera, (26+2+3 aprox.))
- import brut de la pensió a cobrar (al 2023): 2.933€

Supòsit 4:

Professor/a que cotitza al grup A1 i que ha treballat 36 anys, 32 a jornada completa i 4 anys amb una reducció de mitja jornada.
- anys computables a nivell d’antiguitat: 36
- anys computables a nivell econòmic: 34 (com si n’hagués treballat 34 a jornada sencera, (32+2))
- import brut de la pensió a cobrar (al 2023): 3.058€ (pensió màxima)

Un cop s’han consolidat 32 anys treballats a jornada completa, que permeten arribar a la pensió màxima, els anys de reducció es poden descartar i ja no afecten.
  • Darrera modificació: 27/03/2023 18:35