Subsidi de jubilació

Què és?

Es tracta d'una prestació econòmica de pagament únic de quantia igual a la meitat de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques que corresponen percebre en el moment de la jubilació.

Qui el pot rebre?

El professorat adscrit a MUFACE en situació d'alta o assimilada, que arriba a la jubilació forçosa per raó de l'edat o per incapacitat permanent per al servei.

Termini de presentació

Durant els cinc anys següents a partir de la data de la jubilació.

Lloc de presentació

Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 38 de la Llei 30/1992.

Quina documentació cal presentar?

Model de sol·licitud

Model 145 (Comunicació de dades al pagador)

Legislació

Reglament general del mutualisme administratiu, Art. 131

Ordre de 30 de desembre de 1988 per la qual es revisen les quanties de determinades prestacions econòmiques de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat

  • Darrera modificació: 18/09/2015 20:18