Tenim dret a vacances l'any que ens jubilem?

Segons l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el funcionariat té dret a unes vacances de 22 dies hàbils per cada any natural. D'acord amb l'EBEP, les vacances es meriten a partir de l’1 de setembre, però se’n gaudeix durant l’any natural següent.

El funcionariat que sol·liciti jubilar-se a 31 d'agost, atès que ja haurà gaudit de les vacances d’agost corresponents a aquell any, no tindrà dret a cap període vacacional afegit.
En canvi, si la data de jubilació és a partir del gener i abans de l'agost, disposarà, immediatament abans de la seva jubilació, de dos dies de vacances per mes, meritats des del setembre.

Per exemple, el professorat que sol·liciti jubilar-se a 31 de març tindria dret a 14 dies de vacances, previs a la jubilació. (2 dies x 7 mesos que van de setembre a març).

El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret al cobrament dels dies de vacances, excepte en el cas de no poder gaudir-les per trobar-se en situació d’incapacitat temporal.

És requisit imprescindible presentar la Sol·licitud de vacances amb un mes d’antelació a la data d'inici del seu gaudiment.

Marc legal
article 50 de llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic

  • Darrera modificació: 12/11/2020 13:53