Tenim dret a vacances l'any que ens jubilem?

Segons l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el funcionariat té dret a unes vacances de 22 dies hàbils per cada any natural. D'acord amb l'EBEP, les vacances es meriten a partir de l’1 de setembre, però se’n gaudeix durant l’any natural següent.

El funcionariat que sol·liciti jubilar-se a 31 d'agost, atès que ja haurà gaudit de les vacances d’agost corresponents a aquell any, no tindrà dret a cap període vacacional afegit.
En canvi, el professorat que es jubili a partir de l'1 de setembre té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, de 2 dies per mes de vacances meritats des de l’1 de setembre i fins a la data de la seva jubilació.

Per exemple, el professorat que sol·liciti jubilar-se a 31 de març tindria dret a 14 dies de vacances, previs a la jubilació. (2 dies x 7 mesos que van de setembre a març).

El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret al cobrament dels dies de vacances, excepte en el cas de no poder gaudir-les per trobar-se en situació d’incapacitat temporal.

És imprescindible presentar la sol·licitud que trobareu a PORTAL DE CENTRES > Persones > Sol·licituds i tràmits > Jubilacions, amb un mes d’antelació a la data d'inici del seu gaudiment.

El període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica. En els casos de renúncia voluntària ha de garantir en tot cas el gaudiment de les vacances meritades. No obstant això, en els casos de conclusió de la relació de serveis dels funcionaris públics per causes alienes a la seva voluntat, tindran dret a sol·licitar l’abonament d’una compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides; i, en particular, en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per mort, fins a un màxim de 18 mesos.

Segons el Decret legislatiu 1/1997 (article 39)​, la jubilació voluntària es declara a instància del funcionari, amb el procediment de sol·licitud que s’ha de presentar a l’òrgan de ​jubilació, almenys, tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada. La jubilació voluntària en situació d'incapacitat temporal no gene​ra el dret a sol·licitar la compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides.​

Marc legal
article 50 de llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
article 50 del TREBEP introduït per la Llei 11/2020​, de 30 de desembre, de Pressupostos​ Generals de l’Estat per a l’any 2021

  • Darrera modificació: 09/06/2021 18:52