Oposicions 2018

RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (convocatòria indexada).

SECUNDARIA.INFO núm. 174c. Oposicions 2018. Resum detallat de la convocatòria.

SECUNDARIA.INFO núm. 174b. Oposicions 2018. Barem de mèrits.

SECUNDARIA.INFO núm. 174. Oposicions 2018. Resum breu de la convocatòria.

Xerrada informativa sobre tot allò que necessites saber si has estat seleccionat a les oposicions a Professor de Secundària, EOI o EASD d'aquest 2018 a Catalunya:

 • Documentació a presentar pels seleccionats.
 • Fase de pràctiques: durada, lloc, procediment, avaluació.
 • Nomenament com a funcionaris de carrera, publicació al DOGC i al BOE.
 • Canvis en les condicions de treball, de funcionari interí a funcionari de carrera.Documentació a presentar pels seleccionats, fase de pràctiques, nomenament com a funcionari de carrera, canvis en les condicions de treball…)
 • Dia: Dilluns 25 de juny de 2018
 • Hora: 17:00

La matrícula és gratuita per a tot el professorat però és obligatòria la inscripció a http://secundaria.info/cursos.php.

Les persones inscrites hauran d'arribar abans de les 16:55. A partir d'aquesta hora la seva plaça podrà ser ocupada per una altra persona
Si us heu inscrit i finalment no podeu assistir, aviseu-nos per poder oferir novament la vostra plaça. Gràcies.
 

Publicats el 23 de març. Esborrats pel Departament.

Informació publicada pel Departament el 4 d'octubre de 2018:

De les especialitats convocades al 2018

Últimes notícies publicades al nostre web:

Més...

Cos de mestres

 

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

55

3

58

PAN

Llengua estrangera anglès

195

10

205

PMU

Música

105

5

110

 

Total

355

18

373

 

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Codi

Especialitat

E

L

R

T

AN

Anglès

50

141

10

201

CN

Biologia i geologia

30

85

6

121

DI

Dibuix

17

46

3

66

ECO

Economia

9

24

2

35

EF

Educació física

20

57

4

81

FI

Filosofia

8

23

2

33

FQ

Física i química

28

77

6

111

FR

Francès

6

18

1

25

GE

Geografia i història

41

114

8

163

LC

Llengua catalana i literatura

34

95

7

136

LE

Llengua castellana i literatura

43

119

9

171

MA

Matemàtiques

56

156

11

223

MU

Música

6

18

1

25

PSI

Orientació educativa

27

75

5

107

TEC

Tecnologia

26

73

5

104

 

Total

401

1121

80

1602

 

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Codi

Especialitat

A

L

R

T

192

Francès EOI

4

9

1

14

 

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitat

E

L

R

T

707

Dibuix artístic i color

1

2

0

3

712

Disseny gràfic

1

3

1

5

721

Mitjans audiovisuals

1

2

0

3

 

Total

3

7

1

11

 

 

El procediment selectiu previst segons la normativa vigent1)

A partir del proper curs (2018-2019) es modifica lleugerament el procediment d'accés

Posa «Sí» a l'opció de configuració del teu perfil tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a «Modificar dades»): Registra't si encara no ets usuari/a de secundaria.info.

https://www.facebook.com/groups/oposicions2018 També pots unir-te al nostre grup de Facebook «Oposicions 2018»

Xerrades informatives sobre les oposicions 2018

Per aquests propers mesos d'abril-juny hi ha convocades oposicions a l'empara de la Resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre. Són molts els dubtes i qüestions que sorgeixen a l'hora de preparar-se per a un procés selectiu i és per això que el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), com ha fet sempre que s'ha convocat un concurs-oposició, organitza una sèrie de sessions orientatives obertes a tots aquells professors que s’hi vulguin presentar, en les quals es farà una explicació del procés selectiu segons la convocatòria, de cadascuna de les seves fases, les diferents proves i es donaran algunes recomanacions a l'hora d'afrontar-ho. També resoldrem totes les qüestions que es plantegin els assistents sobre el procés selectiu, l'ingrés als cossos de funcionaris, o qualsevol altre tema al voltant de la tasca del professors dels cossos de professors d'ensenyament secundari.

 • El procés selectiu: estructura i desenvolupament de les diferents fases.
 • Especificitats del procés en funció del procediment d'ingrés o accés i de l'especialitat.
 • Orientacions i recomanacions a l'hora d'afrontar un procés selectiu de concurs oposició i cada una de les seves parts.
 • Plantejament i resolució de dubtes i consultes.

Durada aproximada: 1h i 45 minuts.

Annex 2

Bases de la convocatòria del procediment d'adquisició de noves especialitats

Es convoca un procediment per tal que els funcionaris de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes i del cos de professors d'arts plàstiques i disseny puguin adquirir una nova especialitat, de conformitat amb el que s'estableix a les bases següents:

12. Normes generals

Les especialitats que es podran adquirir mitjançant el procediment que es regula en aquesta base són les que consten a la base 1.1 de l'annex 1.

En aquest procediment és d'aplicació el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, així com el que estableix la present convocatòria.

13. Requisits dels aspirants

Per tal de poder participar en aquest procediment, l'aspirant ha de reunir els requisits següents:

a) Ser funcionari de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes o del cos de professors d'arts plàstiques i disseny amb destinació dins l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de funcionaris en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a la Inspecció educativa i funcionaris adscrits a places a l'exterior, o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entén referit al centre on van tenir l'última destinació.

b) Han de reunir també els requisits que s'exigeixen per participar en el procediment d'ingrés lliure per l'especialitat que es desitja adquirir.

Aquestes condicions s'han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

14. Sol·licituds i termini de presentació

14.1 Presentació i instruccions per emplenar la sol·licitud.

Els qui desitgin prendre part en aquest procediment selectiu tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar de la manera que estableix la base 3.1.1 i 3.1.2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Els funcionaris que estiguin en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a llocs de la Inspecció d'Ensenyament, han de presentar un full de serveis, certificat per la delegació territorial on van tenir la darrera destinació.

14.2 Drets de participació i forma de pagament.

Els drets de participació seran els que s'estableixen a la base 3.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i s'hauran d'abonar d'acord amb el que disposa la base esmentada.

14.3 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 20 de desembre de 2017 ambdós inclosos.

15. Llista d'admesos i exclosos.

La publicació de la llista provisional i definitiva d'aspirants admesos i exclosos s'ajusta al que s'estableix a la base 4 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

16. Òrgans de selecció

Els òrgans de selecció nomenats per jutjar aquest procediment d'adquisició de noves especialitats estan regulats a la base 5 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i tindran les mateixes funcions que s'hi indiquen.

Els tribunals podran ser específics d'aquest procediment o també podran incloure aspirants del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat.

17. Inici i desenvolupament de les proves

L'inici i el desenvolupament de les proves s'ajustarà al que determina la base 6 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Quan no es nomenin tribunals específics per jutjar aquest procediment, els aspirants que hi participin actuaran després dels aspirants que participin pels procediments d'ingrés i/o d'accés.

18. Sistema de selecció i temaris

18.1 Sistema de selecció.

Els aspirants han de demostrar els coneixements sobre els continguts curriculars que hauran d'impartir i el seu domini dels recursos didàctics i pedagògics.

Segons el que s'estableix a l'article 54 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, la prova consisteix en l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la que s'opti, escollit per l'aspirant d'entre els extrets a l'atzar pel tribunal, atenent al criteri següent:

a) En el cos de mestres: haurà d'escollir-se entre tres temes.

b) En els altres cossos:

- En aquelles especialitats que tinguin un número superior a 25 temes i inferior a 51, haurà d'escollir-se entre quatre temes.

- En aquelles especialitats que tinguin un número superior a 50 temes, haurà d'escollir-se entre cinc temes.

El temps que es disposa per a l'exposició oral és d'una hora.

Per a la preparació d'aquesta prova, l'aspirant romandrà incomunicat durant un temps de dues hores, durant les quals podrà consultar el material bibliogràfic que cregui oportú.

Així mateix, dins de la mateixa prova, el tribunal proposarà als aspirants la resolució de qüestions de caràcter pràctic, pròpies de cada especialitat que necessàriament han de tenir una referència al contingut del temari respectiu, així com el nivell a impartir, d'acord amb les especificacions, pautes i criteris que es determinen per a cada cos i especialitat a l'annex 7 d'aquesta convocatòria.

El tribunal proposarà tres opcions d'exercici pràctic i l'aspirant, a la vista del seu contingut, en triarà una i disposarà d'un temps màxim de quatre hores per al seu desenvolupament, exceptuant les especialitats l'índole de les quals faci recomanable ampliar el període de temps esmentat.

Tot seguit, l'aspirant efectuarà la lectura de la part pràctica, llevat d'aquelles especialitats en les quals la naturalesa dels exercicis no fa recomanable la seva lectura.

18.2 Temaris.

Els temaris sobre els quals versaran les proves referides a aquest procediment selectiu són els que consten a la base 6.7.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

19. Qualificació

19.1 Cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d'apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament els aspirants qualificats amb un apte.

19.2 Cada tribunal qualificador ha de fer pública al tauler d'anuncis del local on hagi actuat la llista provisional d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a possibles errors.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i eleven l'esmentada proposta a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

19.3 El Departament d'Ensenyament, un cop feta la comprovació que tots els aspirants qualificats com a aptes reuneixen els requisits exigits a la base 13 d'aquesta convocatòria per participar en el procediment d'adquisició de noves especialitats, publicarà al DOGC la resolució per la qual es declara aptes als aspirants, amb indicació de la nova especialitat adquirida, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: ensenyament.gencat.cat /Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents.

19.4 Els qui obtinguin una nova especialitat per aquest procediment queden exempts de la realització de la fase de pràctiques.

19.5 L'adquisició d'una nova especialitat no suposarà la pèrdua de l'anterior o anteriors especialitats que es posseeixen.

Els qui tinguin adquirida més d'una especialitat podran accedir a les places corresponents a qualsevol d'elles mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents, mantenint, en tots els casos, tots els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l'ingrés en el cos.

De conformitat amb el que disposa, l'apartat d) de l'article 16 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, que regula els concursos de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents, els aspirants que adquireixin una nova especialitat a través de la participació en el procediment que es defineix en aquest títol tindran preferència, per una única vegada, per ser adscrits a places de la nova especialitat adquirida en el centre on tinguin la seva destinació definitiva, en ocasió de vacant.

19.6 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics expedirà als aspirants que han adquirit una nova especialitat l'acreditació corresponent.


1)
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
 • Darrera modificació: 15/01/2019 12:57