Oposicions 2019

RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (convocatòria indexada)

RESOLUCIÓ EDU/159/2019, de 28 de gener, de modificació de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

RESOLUCIÓ EDU/424/2019, de 20 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Accés a la consulta

RESOLUCIÓ PDA/2953/2018, de 13 de desembre, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2019

Es convoca concurs oposició per cobrir 5.005 places.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi: 597

Cos: Mestres

Nombre de places: 3.604.

Codi: 590

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 759.

Codi: 592

Cos: Professors tècnics de formació professional

Nombre de places: 642.

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; T=total.

Cos de mestres

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

71

4

75

EES

Pedagogia terapèutica

269

14

283

INF

Educació infantil

560

29

589

PAN

Llengua estrangera anglès

314

17

331

PEF

Educació física

200

11

211

PFR

Llengua estrangera: francès

8

0

8

PMU

Música

166

9

175

PRI

Educació primària

1836

96

1.932

 

Total

3424

180

3.604

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

E

L

R

T

501

Administració d'empreses

19

54

4

77

502

Anàlisi i química industrial

7

21

2

30

503

Assessoria i processos d'imatge personal

6

17

1

24

505

Formació i orientació laboral

23

63

5

91

506

Hoteleria i turisme

6

17

1

24

507

Informàtica

35

97

7

139

508

Intervenció socio-comunitària

22

61

4

87

510

Organització i gestió comercial

18

51

4

73

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

6

17

1

24

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

6

19

1

26

513

Organització i projectes de sistemes energètics

2

6

0

8

515

Processos de producció agrària

4

11

1

16

516

Processos industria alimentària

3

7

1

11

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

8

20

2

30

518

Processos sanitaris

11

29

2

42

519

Processos i mitjans de comunicació

3

7

1

11

522

Processos i productes d'arts gràfiques

2

8

0

10

524

Sistemes electrònics

2

6

0

8

525

Sistemes electrònics i automàtics

7

20

1

28

 

Total

190

531

38

759

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi

Especialitat

L

R

T

601

Cuina i pastisseria

29

2

31

603

Estètica

28

1

29

608

Laboratori

8

1

9

609

Manteniment de vehicles

47

2

49

610

Maquines, serveis i producció

3

0

3

611

Mecanització i manteniment de màquines

40

2

42

614

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

8

0

8

615

Operacions de processos

9

1

10

616

Operacions i equips de producció agrària

12

1

13

617

Patronatge i confecció

6

0

6

618

Perruqueria

15

1

16

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

31

2

33

620

Procediments sanitaris i assistencials

92

5

97

621

Processos comercials

51

3

54

622

Processos de gestió administrativa

63

3

66

623

Producció en arts gràfiques

9

0

9

625

Serveis a la comunitat

66

3

69

626

Serveis de restauració

12

1

13

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

76

4

80

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

5

0

5

 

Total

610

32

642

El procediment selectiu previst segons la normativa vigent1)

Oposició (60%)

1a prova (50%)

Defensa de la programació i UD2a prova (50%)

Part A (70%)

Exercici pràctic

Part B (30%)

Tema

Concurs de mèrits (40%)

Posa «Sí» a l'opció de configuració del teu perfil tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a «Modificar dades»): Registra't si encara no ets usuari/a de secundaria.info.

Últimes notícies publicades al nostre web:

Més...

Xerrades informatives sobre les oposicions 2019

A finals de desembre està previst que es convoqui concurs oposició a especialitats de Cicles Formatius, les proves es realitzaran a finals d'aquest curs. Són molts els dubtes i qüestions que sorgeixen a l'hora de preparar-se per a un procés selectiu i és per això que el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), com ha fet sempre que s'ha convocat un concurs oposició, organitza una sèrie de sessions orientatives obertes a tots aquells professors que s’hi vulguin presentar, en les quals es farà una explicació del procés d'oposició segons la convocatòria, de cadascuna de les seves fases, les diferents proves i es donaran recomanacions a l'hora d'afrontar-ho.

També resoldrem totes les qüestions que plantegin els assistents sobre el procés selectiu, l'ingrés als cossos de funcionaris, o qualsevol altre tema relacionat amb la tasca del professorat de Cicles Formatius.

  1. Propostes del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) per a la FP.
  2. El procés selectiu: estructura i desenvolupament de les diferents fases i proves.
  3. Orientacions i recomanacions a l'hora d'afrontar un procés selectiu de concurs oposició.
  4. Plantejament i resolució de dubtes i consultes.

Durada aproximada: 1h i 45 minuts

Més informació (llocs, dies, hores i inscripció)


1)
Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
  • Darrera modificació: 14/02/2021 12:46