Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:oposicions:2019 [08/02/2019 12:22]
jorge@secundaria.info [Criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició de les les darreres oposicions de Cicles Formatius (2016-2017)]
professorat:oposicions:2019 [04/06/2019 10:43] (actual)
jorge@secundaria.info [Criteris de correcció]
Línia 13: Línia 13:
 {{:​publicacions:​1819:​secundaria_info_185.pdf|SECUNDARIA.INFO,​ núm. 185}}. Resum detallat de la convocatòria. {{:​publicacions:​1819:​secundaria_info_185.pdf|SECUNDARIA.INFO,​ núm. 185}}. Resum detallat de la convocatòria.
  
 +[[https://​secundaria.info/​portal/​article.php?​sid=20190113144704|Comunicat del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sobre les modificacions fetes en la convocatòria pel Departament]]
  
 +===== Distribució d'​aspirants admesos per tribunal i especialitat =====
  
-===== Comunicat del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sobre les modificacions fetes en la convocatòria pel Departament =====+{{:​professorat:​oposicions:​opos2019admesosa.png?​800|}}
  
-[[https://​secundaria.info/​portal/​article.php?sid=20190113144704|Comunicat]]+{{:professorat:​oposicions:​opos2019admesosb.png?800|}}
  
 +===== Llistat de participants =====
  
-===== Distribució ​de sol·licituds ​per cossos ​especialitats (amb ràtio total) =====+[[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=842630&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ EDU/​424/​2019, ​de 20 de febrer,​]] ​per la qual es declara aprovada la llista provisional d'​aspirants admesos ​exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'​ingrés i accés a la funció pública docent.
  
-{{:professorat:​oposicions:​opos19pes.jpg?1200|}}+[[https://​aplicacions.ensenyament.gencat.cat/​pls/​apex/​f?p=2016003|Accés a la consulta]]
  
-{{:​professorat:​oposicions:​opos19ptfp.jpg?​1200|}}+===== Ordre dels aspirants =====
  
-{{:​professorat:​oposicions:​opos19mestres.jpg?1200|}}+[[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=837008&​language=ca_ES|RESOLUCIÓ PDA/​2953/​2018,​ de 13 de desembre]], per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'​ordre d'​actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2019 
 +==== Ràtio d'​admesos provisionals del torn lliure ==== 
 + 
 +{{ :​professorat:​oposicions:​ratio_prov_opos_19.png?nolink ​|}}
  
 ===== Especialitats i places convocades ===== ===== Especialitats i places convocades =====
Línia 721: Línia 727:
 [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​suposits-practics/​2016/​|Supòsits pràctics especialitats cossos professors d'​ensenyament secundari i professors tècnics d'FP]] [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/​ingres-acces-cossos-docents/​suposits-practics/​2016/​|Supòsits pràctics especialitats cossos professors d'​ensenyament secundari i professors tècnics d'FP]]
  
-===== Criteris de correcció ​de les proves de la fase d'​oposició de les les darreres oposicions de Cicles Formatius (2016-2017) ​===== +===== Criteris de correcció =====
- +
-Especialitats del Cos de Professors d'​Ensenyament Secundari +
- +
-{{:​professorat:​oposicions:​administracio-empreses-ags.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​administracio-empreses-lla.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​analisi-quimica-industrial.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​assessoria-processos-imatge.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​formacio-orientacio-laboral.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​hoteleria-turisme.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​informatica.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​intervencio-sociocomunitaria-gs.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​intervencio-sociocomunitaria-ill.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​organitzacio-gestio-comercial.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​organitzacio-processos-vehicles-gs.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​organitzacio-processos-vehicles-ill.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​organitzacio-projectes-fabricacio.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​organitzacio-projectes-fabricacio_1_.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​processos-diagnostics-clinics.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​processos-industria-alimentaria.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​processos-sanitaris-gs.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​processos-sanitaris-ill.pdf|}}\\ +
- +
-Especialitats del Cos de Professors Tècnics d'FP+
  
-{{:professorat:​oposicions:​cuina-pastisseria.pdf|}}\\ +[[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​arees-actuacio/​professors/​oposicions/ingres-acces-cossos-docents/​2018/​criteris-correccio/|Criteris de correcció (Oposicions 2019)]] 
-{{:​professorat:​oposicions:​estetica.pdf|}}\\ +**Cos de professors d'​ensenyament secundari**
-{{:​professorat:​oposicions:​manteniment-vehicles.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​mecanitzacio-manteniment-maquines.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​perruqueria.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​procediments-diagnostic-clinic.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​procediments-sanitaris.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​processos-comercials.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​serveis-comunitat.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​serveis-restauracio-gs.pdf|}}\\ +
-{{:​professorat:​oposicions:​sistemes-aplicacions-informatiques.pdf|}}+
  
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​501.zip |Administració d'​empreses}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​502.pdf |Anàlisi i química industrial}} ​
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​503.zip |Assessoria i processos d'​imatge personal}} ​
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​505.pdf |Formació i orientació laboral}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​506.zip |Hoteleria i turisme}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​507.pdf |Informàtica}} ​
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​508.pdf |Intervenció sociocomunitària}} ​
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​510.pdf |Organització i gestió comercial}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​511.pdf |Organització i processos de manteniment vehicles}} ​
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​512.pdf |Organització i projectes de fabricació mecànica}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​513.pdf |Organització i projectes de sistemes energètics}} ​
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​515.pdf |Processos de producció agrària}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​516.pdf |Processos en la indústria alimentària}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​517.pdf |Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics}} ​
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​518.zip |Processos sanitaris}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​519.zip |Processos i mitjans de comunicació}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​522.pdf |Processos i productes d'arts gràfiques}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​524.pdf |Sistemes electrònics}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​525.zip |Sistemes electrotècnics i automàtics}}
  
 +**Cos de professors tècnics de formació professional**
  
  
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​601.pdf |Cuina i pastisseria}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​603.pdf |Estètica}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​608.pdf |Laboratori}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​609.pdf |Manteniment de vehicles}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​610.pdf |Màquines, serveis i producció}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​611.pdf |Mecanització i manteniment de màquines}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​614.pdf |Operacions i equips d'​elaboració de productes alimentaris}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​615.pdf |Operacions de processos}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​616.pdf |Operacions i equips de producció agrària}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​617.pdf |Patronatge i confecció}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​618.zip |Perruqueria}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​619.pdf |Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​620.pdf |Procediments sanitaris i assistencials}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​621.pdf |Processos comercials}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​622.pdf |Processos de gestió administrativa}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​623.pdf |Producció en arts gràfiques}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​625.pdf |Serveis a la comunitat}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​626.pdf |Serveis de restauració}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​627.pdf |Sistemes i aplicacions informàtiques}}
 +  * {{ :​professorat:​oposicions:​629.zip |Tècniques i procediments d'​imatge i so}}
  
 ===== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions 2019 ===== ===== Butlletí electrònic amb l'​actualitat sobre les Oposicions 2019 =====
  • Darrera modificació: 08/02/2019 12:22