Aquesta és una revisió antiga del document


Oposicions 2019

Convocatòria

RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (convocatòria indexada)

Modificacions de la convocatòria

RESOLUCIÓ EDU/159/2019, de 28 de gener, de modificació de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Resum de la Convocatòria

Llistat de participants

RESOLUCIÓ EDU/424/2019, de 20 de febrer, per la qual es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Accés a la consulta

Ràtio d'admesos del torn lliure

Especialitats i places convocades

Es convoca concurs oposició per cobrir 5.005 places.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi: 597

Cos: Mestres

Nombre de places: 3.604.

Codi: 590

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 759.

Codi: 592

Cos: Professors tècnics de formació professional

Nombre de places: 642.

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; T=total.

Cos de mestres

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

71

4

75

EES

Pedagogia terapèutica

269

14

283

INF

Educació infantil

560

29

589

PAN

Llengua estrangera anglès

314

17

331

PEF

Educació física

200

11

211

PFR

Llengua estrangera: francès

8

0

8

PMU

Música

166

9

175

PRI

Educació primària

1836

96

1.932

 

Total

3424

180

3.604

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

E

L

R

T

501

Administració d'empreses

19

54

4

77

502

Anàlisi i química industrial

7

21

2

30

503

Assessoria i processos d'imatge personal

6

17

1

24

505

Formació i orientació laboral

23

63

5

91

506

Hoteleria i turisme

6

17

1

24

507

Informàtica

35

97

7

139

508

Intervenció socio-comunitària

22

61

4

87

510

Organització i gestió comercial

18

51

4

73

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

6

17

1

24

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

6

19

1

26

513

Organització i projectes de sistemes energètics

2

6

0

8

515

Processos de producció agrària

4

11

1

16

516

Processos industria alimentària

3

7

1

11

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

8

20

2

30

518

Processos sanitaris

11

29

2

42

519

Processos i mitjans de comunicació

3

7

1

11

522

Processos i productes d'arts gràfiques

2

8

0

10

524

Sistemes electrònics

2

6

0

8

525

Sistemes electrònics i automàtics

7

20

1

28

 

Total

190

531

38

759

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi

Especialitat

L

R

T

601

Cuina i pastisseria

29

2

31

603

Estètica

28

1

29

608

Laboratori

8

1

9

609

Manteniment de vehicles

47

2

49

610

Maquines, serveis i producció

3

0

3

611

Mecanització i manteniment de màquines

40

2

42

614

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

8

0

8

615

Operacions de processos

9

1

10

616

Operacions i equips de producció agrària

12

1

13

617

Patronatge i confecció

6

0

6

618

Perruqueria

15

1

16

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

31

2

33

620

Procediments sanitaris i assistencials

92

5

97

621

Processos comercials

51

3

54

622

Processos de gestió administrativa

63

3

66

623

Producció en arts gràfiques

9

0

9

625

Serveis a la comunitat

66

3

69

626

Serveis de restauració

12

1

13

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

76

4

80

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

5

0

5

 

Total

610

32

642

Aplicatiu d'inscripció

Procediment previst segons la normativa vigent i adaptació del Departament en ús de les seves competències

El procediment selectiu previst segons la normativa vigent1)

Adaptació del Departament (Oposicions 2019)

Oposició (60%)

1a prova (50%)

Defensa de la programació i UD2a prova (50%)

Part A (70%)

Exercici pràctic

Part B (30%)

Tema

Concurs de mèrits (40%)

Temaris vigents corresponents a les especialitats d'FP

Supòsits pràctics de les darreres oposicions de Cicles Formatius (2016-2017)

Criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició de les les darreres oposicions de Cicles Formatius (2016-2017)

Butlletí electrònic amb l'actualitat sobre les Oposicions 2019

Posa “Sí” a l'opció de configuració del teu perfil tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a “Modificar dades”): Registra't si encara no ets usuari/a de secundaria.info.

Darreres novetats sobre oposicions

Xerrades informatives sobre les oposicions 2019

A finals de desembre està previst que es convoqui concurs oposició a especialitats de Cicles Formatius, les proves es realitzaran a finals d'aquest curs. Són molts els dubtes i qüestions que sorgeixen a l'hora de preparar-se per a un procés selectiu i és per això que el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), com ha fet sempre que s'ha convocat un concurs oposició, organitza una sèrie de sessions orientatives obertes a tots aquells professors que s’hi vulguin presentar, en les quals es farà una explicació del procés d'oposició segons la convocatòria, de cadascuna de les seves fases, les diferents proves i es donaran recomanacions a l'hora d'afrontar-ho.

També resoldrem totes les qüestions que plantegin els assistents sobre el procés selectiu, l'ingrés als cossos de funcionaris, o qualsevol altre tema relacionat amb la tasca del professorat de Cicles Formatius.

Contingut de la sessió

  1. Propostes del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) per a la FP.
  2. El procés selectiu: estructura i desenvolupament de les diferents fases i proves.
  3. Orientacions i recomanacions a l'hora d'afrontar un procés selectiu de concurs oposició.
  4. Plantejament i resolució de dubtes i consultes.

Durada aproximada: 1h i 45 minuts

Més informació (llocs, dies, hores i inscripció)

1)
Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
  • Darrera modificació: 28/02/2019 17:20