Oposicions 2020

RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. (convocatòria indexada)

RESOLUCIÓ EDU/52/2020, de 16 de gener, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. (s'amplien les places del torn lliure)

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8042, de 15.1.2020), modificada per la Resolució EDU/52/2020, de 16 de gener.

RESOLUCIÓ EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. ( modificació de calendari i detalls d'adaptació a les mesures per la Covid-19)

RESOLUCIÓ EDU/1662/2020, de 9 de juliol, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Resums

SECUNDARIA.INFO, núm. 198. OPOSICIONS 2020. Aspectes generals i Procediment d’ingrés

SECUNDARIA.INFO, núm. 199. OPOSICIONS 2020. Barems de mèrits. Procediments d’accés i d’adquisició de noves especialitats

Sol·licitar la inscripció

del 16 de gener al 4 de febrer de 2020

Sol·licitar la inscripció

del 16 de gener al 4 de febrer de 2020

Els requisits per participar-hi s’estableixen a la resolució de la convocatòria (5.3.6.Participació voluntària).

Ateses les mesures per fer front a la pandèmia del Covid-19 hi ha hagut modificacions de calendari. Segons la resolució inicial EDU/17/2020 es preveia la prova de llengües pel dv. 12 de juny, l'acte de presentació el ds. 13 de juny i la finalització del procediment selectiu abans del 30 de novembre de 2020.

Segons la resolució de modificació EDU/1233/2020, publicada el 9 de juny, i l'anunci de modificació de calendari de 1r. d'abril de 2020 les dates són:

 • Prova de llengües: divendres 4 de setembre de 2020 a les 16:00 hores
 • Acte de presentació i lliurament de la Programació Didàctica: dissabte 5 de setembre de 2020 a les 10:00 hores
  • Els tribunals poden convocar els aspirants per franges horàries, que caldrà comunicar amb dos dies d'antelació
  • Els procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d'oposició en data posterior a la de l'acte de presentació, amb l'inici de la primera prova
  • Els procediments d'accés a un cos de grup superior i d'adquisició de noves especialitats, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, poden iniciar la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació
 • Primera prova (defensa i presentació PD i UD): de setembre a 1a. quinzena d' octubre de 2020
 • Segona prova (part A supòsit pràctic i part B desenvolupament del tema): octubre-novembre de 2020
 • Valoració dels mèrits: desembre de 2020
 • Finalització del procediment selectiu: abans del 31 de gener de 2021
 • Resolució al DOGC amb la declaració dels aspirants seleccionats: gener de 2021

El termini de presentació de reclamacions que finalitzava el dia 16 de març es va veure afectat per la suspensió de tots els terminis per la situació d’estat d’alarma. El RD de pròrroga de l'estat d'alarma de l'última setmana de maig modifica la suspensió dels terminis administratius: el termini per a les reclamacions contra la llista provisional d’admesos i exclosos, establert en deu dies hàbils, passa a ser fins el dia 2 de juny inclòs.

Darreres novetats sobre oposicions

 • Publicació de la convocatòria: 15 de gener.
 • Sol.licituds: Del 16 de gener al 4 de febrer. Mateix termini per a les sol·licituds de participació voluntària com a membre de tribunal.
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: començaments de març de 2020. 10 dies hàbils per a reclamar.
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: començaments de juny de 2020.
 • Prova de llengües: dv. 12 de juny de 2020.
 • Acte de presentació: ds. 13 de juny de 2020.
 • Resolució del concurs oposició: 30 de novembre de 2020.
 • Fase de pràctiques: curs 2021-2022.

De la Mesa sectorial de 18 de desembre

 • La programació haurà de tenir un mínim de 6 unitats didàctiques i s’haurà de programar tot 1 curs. Totes les unitats que apareguin en la programació entraran en el sorteig.
 • El temps per defensar oralment la programació i unitat didàctica serà de 25 minuts. Dintre d’aquest temps com a màxim 10 serà per la defensa de la programació i el temps restant per la defensa de la UD. Després d’aquests 25 minuts, el tribunal tindrà 10 minuts per preguntes sobre la seva intervenció i sobre la contextualització en situacions concretes d’aula.
 • La prova pràctica serà d’un màxim de 3 hores. Posteriorment, els aspirants seran convocats pel tribunal, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula. L’aspirant disposa, a aquests efectes, d’un temps màxim de vint minuts, en els quals, finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l’aspirant en un temps màxim de deu minuts.
 • Es comprometen a penjar exemples dels supòsits pràctics de cada especialitat abans del 30 de gener.
 • Els criteris de correcció es publicaran amb 3 setmanes abans de l’inici de les proves. Tot i demanar més concreció dels mateixos, de moment no hi ha cap canvi en aquest sentit. El Departament considera que això és sobirania tècnica dels tribunals.
 • En relació a la convocatòria d'oposicions per als propers anys no podem publicar les dades de l’oferta pública prevista. Entre altres coses no van afegir les places de professors tècnics d’FP. Han assegurat que ho corregiran.
Actualitzat 16 de gener. Publicada, el dia 20 de gener, la RESOLUCIÓ EDU/52/2020 de modificació de la convocatòria.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi Especialitat E A L R T
AL Alemany 1 1 17 1 20
AN Anglès 37 16 455 27 535
CN Biologia i Geologia 28 12 342 20 402
DI Dibuix 13 6 162 10 191
ECO Economia 6 3 78 5 92
EF Educació física 20 8 238 14 280
FI Filosofia 7 3 85 5 100
FQ Física i Química 22 10 271 16 319
FR Francès 5 2 64 4 75
GE Geografia i història 36 15 435 26 512
GR Grec 1 1 14 1 17
LA Llatí 3 1 36 2 42
LC Llengua Catalana i literatura 31 13 379 22 445
LE Llengua Castellana i literatura 32 14 387 23 456
MA Matemàtiques 42 18 507 30 597
MU Música 7 3 82 5 97
PSI Orientació educativa 26 11 321 19 377
TEC Tecnologia 23 10 285 17 335
  Total 340 147 4.158 247 4.892

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Codi Especialitat E A L R T
133 Alemany   1 5   6
135 Italià     2   2
136 Japonès     1   1
137 Portuguès     2   2
138 Rus     1   1
139 Xinès-mandarí     1   1
190 Espanyol   1 6   7
191 Grec modern     1   1
192 Francès   1 8 1 10
193 Anglès 1 3 23 1 28
198 Èuscar     1   1
  Total 1 6 51 2 60

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat E L R T
710 Disseny de moda   1   1
711 Disseny de producte   2   2
712 Disseny gràfic 1 9 1 11
716 Història de l'art   4   4
720 Materials i tecnologia: disseny   3   3
721 Mitjans audiovisuals 1 9 1 11
722 Mitjans informàtics 1 7   8
  Total 3 35 2 40

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat L R T
808 Fotografia i processos de reproducció 3 1 4
810 Motlles i reproduccions 1   1
813 Tècniques ceràmiques 1   1
817 Tècniques de patronatge i confecció 2   2
  Total 7 1 8

E=procediment d'accés a un cos de grup superior

A=procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

L=procediment d'ingrés lliure

R=reserva per a aspirants amb discapacitat

Les places reservades per als procediments {E,A,R} que no s'assignin passen a afegir-se a les del procediment d'ingrés lliure (L).

Places convocades i número de sol·licituds per cos i especialitat

El procediment selectiu previst segons la normativa vigent1) i adaptació del Departament en ús de les seves competències

Oposició (60%)

1a prova (50%)

Defensa de la programació i UD2a prova (50%)

Part A (70%)

Exercici pràctic

Part B (30%)

Tema

Concurs de mèrits (40%)

Posa «Sí» a l'opció de configuració del teu perfil tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a «Modificar dades»): Registra't si encara no ets usuari/a de secundaria.info.

Xerrades informatives sobre les oposicions 2020


1)
Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
 • Darrera modificació: 01/03/2022 13:31