RESOLUCIÓ EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableixen que el sistema d'ingrés en la funció pública docent és el de concurs oposició.

L'article 3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, procediran a realitzar les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les esmentades ofertes d'ocupació.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, modificat pel Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, defineix les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableix les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari.

L'Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 incorporant 10.010 places de funcionaris docents del Departament d'Educació, de les quals 5.005 han estat objecte de convocatòria per Resolució EDU/1/2019, de 2019 (DOGC 7782, de 7.1.2019), i l'Acord GOV/177/2019, de 3 de desembre, que aprova l'oferta d'ocupació pública de 5.648 places de funcionaris docents no universitaris per a l'estabilització i ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2019, oferta que completa el nombre de 15.658 places de funcionaris de cossos docents fixat a l'Acord GOV/145/2017, de 17 d'octubre.

Els processos selectius d'ingrés i accés als cossos de personal docent no universitari que es realitzin en execució d'aquesta oferta d'ocupació pública per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal es regiran pel que disposa el règim transitori establert a la disposició transitòria tercera del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats de cossos docents, introduïda pel Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, d'aprovació del Reglament d'ingrés i accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que fa referència la Llei Orgànica 2/2006, de 23 de maig, d'Educació.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

Obrir convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 5.000 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, que corresponen a les incloses a l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2017 i a l'oferta d'ocupació pública de 2019 de funcionaris de cossos docents no universitaris per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2019, així com per a l'adquisició de noves especialitats, d'acord amb les bases que es detallen als annexos 1 i 2.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 de gener de 2020

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació

Annex

Annex 1: Bases de la convocatòria dels procediments d'ingrés i accés.

1. Normes generals

1.1 Places convocades.

1.2 Normativa aplicable.

2. Requisits dels aspirants.

2.1 Requisits generals.

2.2 Requisits específics.

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

2.2.3 Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

2.2.4 Per a l'ingrés al cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.

2.5 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

2.6 Data del compliment dels requisits.

3. Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

3.2.3 Formació acadèmica i didàctica.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

3.2.6 Funcionaris de carrera

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

3.3.2 Forma de pagament.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

3.4 Termini de presentació.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

4. Admissió d'aspirants

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

5. Òrgans de selecció

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

5.2 Nomenament.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari.

5.3.2 Tribunals del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

5.3.3 Tribunals del cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

5.3.4 Tribunals del cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny.

5.3.5 Tribunals suplents.

5.3.6 Participació voluntària.

5.3.7 Tendència a la paritat entre professors i professores.

5.3.8 Data del sorteig dels vocals dels tribunals.

5.3.9 Designació excepcional de vocals.

5.3.10 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

5.3.11 Competència lingüística.

5.3.12 Secretari dels tribunals.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.5 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

5.6 Abstenció i recusació.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

5.8 Funcions dels tribunals.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

5.12 Procediment d'actuació.

5.13 Mesures per als aspirants amb discapacitat.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans

5.16 Indemnitzacions i dietes.

6. Sistema de selecció

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Inici del procediment selectiu.

6.1.2 Citació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

6.1.4 Proves d'idiomes.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

6.2.1 Contingut de la prova de llengua castellana.

6.2.2 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana per als aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola.

6.3 Prova de coneixements de llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de llengua catalana.

6.3.2 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

6.4 Qualificació de la prova de llengües oficials.

6.4.1 Qualificacions

6.4.2 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos

6.5 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat

6.5 Proves de la fase d'oposició

6.5.1.1 Primera prova.

6.5.1.2 Segona prova

6.5.1.3 Publicitat de les qualificacions

6.5.1.4 Superació de la fase d'oposició

6.6 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior

6.7 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

6.8 Normes comunes a la fase d'oposició

6.8.1 Caràcter públic de les proves

6.8.2 Qualificació de les proves

6.8.3 Temaris

6.8.4 Funcionaris d'organismes internacionals

6.8.5 Finalització de la fase d'oposició

6.9 Fase de concurs

6.9.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal

6.9.2 Qualificació de la fase de concurs

6.9.3 Valoració definitiva de la fase de concurs

6.9.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits

7. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

7.1 Procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat

7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior

7.3 Procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

7.4 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats

7.4.1 Agregació de les puntuacions

7.4.2 Criteris per resoldre els empats

7.4.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés

7.4.4 Nombre màxim d'aprovats

7.4.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats

7.4.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats

7.4.7 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats.

8.1 Termini i documents a presentar.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

8.3 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació

9. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament

9.2 Opcions

9.3 Opció retributiva

9.3 Règim jurídic

10 Fase de pràctiques

10.1 Lloc i durada

10.2 Activitats de formació

10.3 Avaluació

10.4 Exempts de l'avaluació

11. Nomenament de funcionaris de carrera

12. Incorporació en la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació

Annex 2: Bases de la convocatòria del procediment d'adquisició de noves especialitats

1. Normes generals

2. Requisits dels aspirants

3. Sol·licituds i termini de presentació

4. Llista d'admesos i exclosos

5. Òrgans de selecció

6. Inici i desenvolupament de les proves

7. Sistema de selecció i temaris

8. Qualificació

9. Adquisició de nova especialitat

Annex 3: Barem per al procediment d'ingrés lliure i de reserva d'aspirants amb discapacitat

Annex 4 Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de grau superior i en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

Annex 5: Criteris per a l'elaboració i la presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica

Annex 6: Normativa d'ordenació curricular

Annex 7: Especificacions, pautes i criteris per a la realització de l'exercici de caràcter pràctic

Annex 8: Model de declaració jurada o promesa

Annex 9: Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD)

Annex 10: Titulacions equivalents a efectes de docència

Annex 11: Àrees territorials

Es convoca concurs oposició per cobrir 5.000 places

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi: 590

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 4.892

Codi: 592

Cos: Professors cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Nombre de places: 60

Codi: 595

Cos: Professors cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 40

Codi: 596

Cos: Professors cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 8

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; A=procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; T=total.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

E

A

L

R

T

AL

Alemany

5

5

9

1

20

AN

Anglès

134

134

241

26

535

CN

Biologia i Geologia

101

101

180

20

402

DI

Dibuix

48

48

86

9

191

ECO

Economia

23

23

41

5

92

EF

Educació física

70

70

126

14

280

FI

Filosofia

25

25

45

5

100

FQ

Física i Química

80

80

144

15

319

FR

Francès

19

19

33

4

75

GE

Geografia i història

128

128

230

26

512

GR

Grec

4

4

8

1

17

LA

Llatí

10

10

19

3

42

LC

Ll. Catalana i literatura

111

111

201

22

445

LE

Ll. Castellana i literatura

114

114

205

23

456

MA

Matemàtiques

149

149

269

30

597

MU

Música

24

24

44

5

97

PSI

Orientació educativa

94

94

170

19

377

TEC

Tecnologia

84

84

151

16

335

 

Total

1.223

1.223

2.202

244

4.892

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes<

Codi

Especialitat

A

L

R

T

133

Alemany

2

4

 

6

135

Italià

1

1

 

2

136

Japonès

 

1

 

1

137

Portuguès

 

2

 

2

138

Rus

 

1

 

1

139

Xinès

1

2

 

3

190

Espanyol

2

5

 

7

191

Grec modern

 

1

 

1

192

Francès

2

7

1

10

193

Anglès

6

19

1

26

198

Èuscar

 

1

 

1

 

Total

14

44

2

60

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

E

L

R

T

710

Disseny de moda

 

1

 

1

711

Disseny de producte

1

1

 

2

712

Disseny gràfic

3

7

1

11

716

Història de l'art

1

3

 

4

720

Materials i tecnologia: disseny

1

2

 

3

721

Mitjans audiovisuals

3

7

1

11

722

Mitjans informàtics

2

5

1

8

 

Total

11

26

3

40

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

L

R

T

808

Fotografia i processos de reproducció

3

1

4

810

Motlles i reproduccions

1

 

1

813

Tècniques ceràmiques

1

 

1

817

Tècniques de patronatge i confecció

2

 

2

 

Total

7

1

8

1.2 Normativa aplicable

En aquests procediments selectius és aplicable la normativa següent:

El Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

El Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

L'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

El Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat per Reial decret 84/2018, de 23 de febrer.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableixen les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari, modificat pel Reial decret 665/2015, de 17 de juliol.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i altres disposicions d'aplicació general, així com el que s'estableixi en aquesta convocatòria.

Per tal de ser admès als procediments selectius, l'aspirant ha de reunir els requisits següents:

2.1 Requisits generals.

Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Estar en possessió, o reunir les condicions per a l'expedició, d'alguna de les titulacions que per a cada cos determina aquesta base. En cas que la titulació esmentada s'hagi obtingut a l'estranger, cal que prèviament hagi estat concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el que determina el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic i diplomat, o el seu reconeixement a l'empara del que s'estableix per la Directiva 2005/36/CE i per el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, o altra normativa vigent en el moment de publicació d'aquesta convocatòria.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari.

Els aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

g) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

2.2 Requisits específics.

Per tal de participar pel procediment d'ingrés lliure, els aspirants han de reunir, a més de les condicions generals, els requisits següents:

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.

a) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. Són equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex V, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, i l'article 1 del Reial decret 1542/1994, de 8 de juliol, les titulacions que es detallen per a cada especialitat a l'annex 10 d'aquesta Resolució, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex 10.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a efectes de docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

Amb caràcter general acrediten aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

No obstant això, estan dispensats de la possessió del títol oficial de màster aquells que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió d'un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent al mateix que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel que fa a aquests altres títols de llicenciat que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica hi ha els següents:

Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació).

Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general).

Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació).

Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de:

Psicologia de l'educació.

Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.

Psicologia evolutiva i de l'educació.

- Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió, abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la Universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

a) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

Amb caràcter general acrediten aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre. No obstant això, estan dispensats de la possessió del l'esmentat títol aquells que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió d'un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent al mateix que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel que fa a aquests altres títols de llicenciat que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica hi ha els següents:

Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació).

Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general).

Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació).

Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de:

Psicologia de l'educació.

Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.

Psicologia evolutiva i de l'educació.

- Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió, abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la Universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.3 Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. Són equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex VIII, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, les titulacions que es detallen per a cada especialitat a l'annex 10 d'aquesta Resolució, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex 10.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a efectes de docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació als aspirants a l'ingrés en aquest cos.

2.2.4 Per a l'ingrés al cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. Són equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex IX, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, les titulacions que es detallen per a cada especialitat a l'annex 10 d'aquesta Resolució, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex 10.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a efectes de docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació als aspirants a l'ingrés en aquest cos.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.3.1 Poden participar per aquest procediment els aspirants que, reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconegut pels òrgans competents un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que això sigui compatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s'opta.

2.3.2 Per accedir a les places per la via de reserva i per obtenir l'adaptació de les proves i/o del lloc de treball, cal disposar d'un dictamen favorable dels equips de valoració multiprofessional de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l'òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès en ocasió d'aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les condicions per exercir les funcions de les places convocades, i que informi, si procedeix, sobre les adaptacions necessàries per realitzar les proves.

En el cas dels aspirants amb discapacitat reconeguda i empadronats a Catalunya, poden autoritzar al Departament d'Educació a sol·licitar, en nom seu, l'emissió d'aquest dictamen marcant la casella corresponent de la sol·licitud d'admissió en el procés de selecció. La Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o l'òrgan competent corresponent, ha de lliurar una còpia del dictamen al Servei de Selecció i Avaluació de Personal Docent del Departament d'Educació i una altra a l'aspirant la qual cosa l'eximeix de presentar-lo documentalment.

Quan les dades de l'aspirant no constin en la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, o bé quan la persona aspirant no autoritzi expressament al Departament d'Educació per sol·licitar-les, la persona aspirant ha de sol·licitar el dictamen i lliurar l'original o una còpia d'aquesta sol·licitud al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, abans de l'inici de la primera prova.

La manca d'aportació del dictamen vinculant comporta la no-admissió de l'aspirant per optar a les places reservades, mantenint-lo, no obstant això, dins del procediment d'ingrés lliure, sempre i quan no consti amb algun motiu d'exclusió, així com també en el cas d'autoritzar la petició al Departament d'Educació però sense que la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya pugui emetre dictamen per causa imputable a l'aspirant.

2.3.3 No obstant això, les persones amb discapacitat que participin en aquesta convocatòria, al marge de la reserva per a aspirants amb discapacitat, seran admesos a la realització de les proves selectives sense necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu començament, sens perjudici de què, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenat, hagin d'acreditar, igual que la resta d'aspirants seleccionats, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir, d'acord amb el que estableix la base 8.1.d). Així mateix, aquests aspirants que superin el procés selectiu i que hagin demanat alguna adaptació de lloc de treball han de presentar el dictamen esmentat a la base 2.3.2.

2.3.4 Les persones amb discapacitat que vulguin participar per a la reserva d'aspirants amb discapacitat ho fan en igualtat de condicions amb els aspirants d'ingrés lliure, sens perjudici de les adaptacions previstes a la base 2.3.2.

2.3.5 Els aspirants que participin acollint-se a la reserva per a aspirants amb discapacitat no poden concórrer a la mateixa especialitat i cos pel procediment d'ingrés lliure.

2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.

2.4.1 Poden participar en aquest procediment selectiu, els funcionaris dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2 a què es refereix la legislació vigent de la funció pública, que, reunint les condicions generals establertes en aquesta convocatòria, puguin acreditar els requisits següents:

a) Estar en possessió o reunir les condicions per a l'expedició d'alguna de les titulacions que per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari s'estableixen a la base 2.2.1 d'aquesta convocatòria o que per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny s'estableixen a la base 2.2.4.

b) Haver romàs en els seus cossos d'origen un mínim de sis anys com a funcionaris de carrera.

2.4.2 Els aspirants que optin per aquest procediment d'accés no poden concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d'ingrés lliure.

2.5 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació.

Poden participar en aquest procediment els funcionaris de carrera de cossos i escales docents del mateix grup i nivell de complement de destinació que el cos al qual aspiren a accedir sense que calgui acreditar límit d'antiguitat en el cos d'origen, sempre que posseeixin la titulació exigida per a l'ingrés al cos en qüestió.

L'accés al nou cos es pot realitzar tant per la mateixa especialitat com per una especialitat diferent de la qual l'aspirant sigui titular en el seu cos d'origen.

2.6 Data del compliment dels requisits

El compliment de tots els requisits esmentats en aquesta base 2 s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

3.1 Presentació

3.1.1 A través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat/Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents, els aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

L'aspirant, una vegada realitzada la tramitació telemàtica, rep un correu electrònic de confirmació on hi ha l'identificador de la sol·licitud. Aquest correu electrònic és la confirmació de la presentació telemàtica. Posteriorment es trametrà un segon correu electrònic a l'aspirant amb la carta de pagament excepte si se n'està exempt de realitzar-lo.

El DNI, NIE o passaport i l'identificador de la sol·licitud serveixen per accedir a la sol·licitud a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació abans esmentada, consultar l'estat, obtenir el resguard i, si fos necessari, la carta de pagament i accedir al pagament electrònic dels drets de participació.

En la mateixa pàgina d'internet també pot consultar la llista d'admesos i exclosos i l'actuació del tribunal on estigui assignat.

Així mateix també es considera presentada davant l'Administració la sol·licitud en paper que es presenti en qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En la sol·licitud, l'aspirant ha de fer constar l'adreça de correu electrònic a efectes de rebre avís de notificacions electròniques derivades d'incidències excepcionals en el procés de gestió administrativa de la convocatòria pel Servei de Selecció i Avaluació de Personal Docent.

3.1.2 L'aspirant, després d'haver rebut el correu electrònic amb l'identificador de la sol·licitud, i el correu electrònic amb la carta de pagament, pot fer efectiu l'abonament dels drets de participació en aquesta convocatòria. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s'hagi comprovat el pagament efectiu d'aquests drets.

3.1.3 Únicament es pot presentar més d'una sol·licitud de participació quan l'aspirant opti a més d'una especialitat del mateix o de diferent cos, però en cap cas pot optar a una mateixa especialitat per procediments de selecció diferents. No obstant això, la presentació de més d'una sol·licitud no implica que l'aspirant pugui assistir a l'acte de presentació o a la realització de la prova de tots els tribunals on hagi estat assignat.

3.1.4 Les dades personals de les persones aspirants s'incorporaran al tractament “Ingrés a la funció pública docent”, segons les especificacions següents:

Responsable del tractament: Direcció General Professorat i Personal de Centres Públics.

Delegat de protecció de dades: dpd.educacio@gencat.cat.

Finalitat: Ingrés a la funció pública docent.

Legitimació: Exercici de poders públics

Destinataris: Administració educativa, en que s'inclou el Consorci d'Educació de Barcelona. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o en els que hàgiu consentit prèviament.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional: Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina del Departament d'Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/ informacio-addicional-tractaments/

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud

3.2.1 Formalització de la sol·licitud

Cadascun dels aspirants ha d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud telemàtica d'acord amb les instruccions que aniran apareixent en el formulari electrònic i que corresponen a:

Dades de la convocatòria: cos, especialitat i procediment.

Dades personals i de contacte.

Adaptació a les proves i/o del lloc de treball.

Dades acadèmiques.

Exempció o bonificació de la taxa d'inscripció.

Realització de les proves.

Els codis corresponents als diferents cossos, especialitats i procediments són els que consten a la base 1.1.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat

Els aspirants amb discapacitat, tant si concorren per les places reservades per a aspirants amb discapacitat com per altres procediments, han de fer constar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació aquesta condició, si el grau de disminució és igual o superior al 33%, sempre que això sigui compatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta. Així mateix, en qualsevol cas, han de fer constar el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar per tal que puguin actuar en igualtat de condicions que la resta dels participants.

Una vegada hagin estat assignats al tribunal que els correspongui, aquest podrà requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o per altres mitjans adients, la informació que consideri necessària per a l'adaptació sol·licitada.

3.2.3 Formació acadèmica i didàctica

Per al cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors tècnics de formació professional els aspirants han d'informar si tenen el títol oficial de màster universitari, el certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica (per als que tenen una titulació equivalent a efectes de docència) o una dispensa de la seva possessió.

Aquestes dispenses consten detallades a les bases 2.2.2 i 2.2.3.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana

Queden exemptes de la realització de la prova prevista en la base 6.2 les persones aspirants de nacionalitat espanyola.

Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR). Queden exemptes les que presentin el document acreditatiu d'alguns dels títols o certificats que s'indiquen a continuació:

Diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell intermedi o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 24 de febrer, pel que es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

Certificat de nivell avançat o d'aptitud d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Títol de llicenciat en filologia hispànica o romànica.

Certificació acadèmica en la qual consti que s'han realitzat a l'Estat espanyol tots els estudis conduents a l'obtenció de la titulació al·legada per a l'ingrés al cos.

Així mateix, queden exempts els aspirants que hagin superat o hagin estat declarats exempts en aquesta mateixa prova o en la de les dues llengües en convocatòries anteriors de proves de concurs oposició per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació.

En fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Educació comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de llengua castellana.

Si en el registre informàtic del Departament d'Educació no consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de la llengua castellana, l'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, pot presentar el document acreditatiu al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal, el dia de la prova de llengües, per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

Els aspirants als que no consti aquesta acreditació al registre informàtic del Departament d'Educació i que no presentin cap documentació acreditativa als llocs previstos al paràgraf anterior, no poden ser declarats exempts i, en conseqüència, han de realitzar la prova prèvia d'acreditació del coneixement de la llengua castellana, d'acord amb el que estableix la base 6.2.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana

Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana a què es fa referència a la base 6.3 han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud la denominació del document acreditatiu corresponent, per a poder quedar exempts de la realització d'aquesta prova.

En fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Educació comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de llengua catalana.

Entre la informació que consta al registre informàtic del Departament d'Educació hi ha els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i de l'any 1991 per a la resta de cossos, van ser exempts o aptes d'aquesta prova.

Si en el registre informàtic del Departament d'Educació no consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de la llengua catalana, l'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds pot presentar el document acreditatiu al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

Els aspirants als que no consti aquesta acreditació al registre informàtic del Departament d'Educació i que no presentin cap documentació acreditativa als llocs previstos al paràgraf anterior no poden ser declarats exempts i, en conseqüència, han de realitzar la prova prèvia d'acreditació del coneixement de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix la base 6.3.

3.2.7 Funcionaris de carrera

Els aspirants que participin pel procediment d'accés a un cos de grup superior han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació el cos o escala del qual són funcionaris de carrera, així com l'especialitat de la qual són titulars en el cos d'origen.

Els aspirants que participin per aquest procediment d'accés que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir, poden declarar participar sense consumir plaça a la sol·licitud.

Aquesta declaració implica optar per continuar en la plaça que ocupen amb caràcter definitiu i que el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves i siguin seleccionats.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu

3.3.1 Import dels drets de participació

Els drets de participació són, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre GAH/83/2017, de 9 de maig, els que es detallen tot seguit:

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import dels drets: 69,25 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes

Import del drets: 69,25

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny

Import dels drets: 69,25 euros

Cos: mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Import dels drets: 54,50 euros.

Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció tenen una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes, d'acord amb el que s'estableix a l'annex de l'Ordre GAH/83/2017, de 9 de maig. D'acord amb aquesta bonificació els drets de participació seran els següents:

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 55,40 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes

Import dels drets: 55,40 euros

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny

Import dels drets: 55,40 euros

Cos: mestres de taller d'arts gràfiques i disseny

Import dels drets: 43,60 euros.

A més, les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals (tant les de categoria general com les de categoria especial) tenen una bonificació addicional del 30% sobre les taxes, i les persones membres de famílies nombroses de categoria especial una bonificació addicional del 50%, de manera que les taxes que corresponen a sol·licituds telemàtiques són les següents:

Famílies nombroses de categoria general i famílies monoparentals.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 34,65 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes

Imports dels drets: 34,65 euros

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny

Imports dels drets: 34,65 euros

Cos: Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Import dels drets: 27,25 euros.

Famílies nombroses de categoria especial.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 20,80 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes

Import dels drets: 20,80 euros

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny

Import dels drets: 20,80 euros

Cos: Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Import dels drets: 16,35 euros.

Amb la sol·licitud, l'aspirant dona el consentiment al tractament de les seves dades de caràcter personal necessàries per participar en el procediment de selecció. El Departament d'Educació comprovarà les dades necessàries per a l'acreditació dels motius de bonificació en el pagament, d'acord amb la normativa vigent, a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya, llevat que l'aspirant manifesti el contrari marcant la casella corresponent de la sol·licitud.

En aquest darrer cas, dins del termini de presentació de sol·licituds, han d'acreditar la seva situació mitjançant la presentació del títol de família nombrosa o monoparental, atorgat a Catalunya pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o equivalent.

La presentació s'ha de fer al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

3.3.2 Forma de pagament.

El pagament dels drets de participació s'ha de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, o a través dels terminals ServiCaixa.

El pagament s'ha de fer dins del termini que consta a la carta de pagament, sense que es pugui ultrapassar la data que s'hi esmenta.

La manca de pagament o l'abonament fora del termini establert a la carta de pagament determina l'exclusió de l'aspirant.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

Estan exempts del pagament dels drets de participació els aspirants següents:

Les persones aspirants amb la condició legal de discapacitades, amb un grau igual o superior al 33%, tenen dret a l'exempció del pagament de la taxa, a participar per la via de reserva i a l'adaptació de les proves, amb les condicions que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, i les que s'especifiquen en aquesta base.

Per accedir a les places per la via de reserva i per obtenir l'adaptació de les proves i/o del lloc de treball, cal disposar d'un dictamen favorable tal com s'especifica a la base 2.3.2 d'aquesta convocatòria. La manca del dictamen, tant si l'ha d'aportar l'aspirant com si ha autoritzat al Departament d'Educació a sol·licitar-lo a la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitatperò no l'ha pogut emetre per causa imputable a l'aspirant, dins d'aquests terminis, comporta la no-admissió de l'aspirant per optar a places reservades, tot i mantenir-lo dins del procediment d'ingrés lliure, per la qual cosa haurà de fer el pagament dels drets de participació, per tal de no ser exclòs per aquest motiu, a no ser que pugui acollir-se al que estableix el paràgraf següent.

Les altres persones aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33%, que participin pel procediment d'ingrés lliure, han de manifestar que es troben en aquesta situació en la sol·licitud de participació.

Si l'aspirant s'oposa a la comprovació de les dades, ha de presentar el document acreditatiu de la discapacitat al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

La no-presentació d'aquest document comporta l'obligació de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclòs per aquest motiu.

- Els que es trobin en situació d'atur, inscrits al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i/o, si escau, al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i que no percebin cap prestació econòmica.

En el cas dels aspirants que estiguin exempts del pagament dels drets de participació perquè estan a Catalunya en situació d'atur sense percebre cap prestació econòmica el Departament d'Educació comprova les dades que acrediten el compliment d'aquest requisit a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, si l'aspirant s'oposa a la comprovació de les dades ha de presentar un certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si escau, pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) on consti que està en situació d'atur i que no percep cap prestació econòmica. Aquest certificat ha d'estar expedit en una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds, o bé, si està emès en una data posterior, ha d'estar referit a una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds, i s'ha de presentar al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

Si el certificat acreditatiu abans esmentat és emès per l'òrgan competent d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol o d'algun estat membre de la Unió Europea té la mateixa consideració que l'emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG).

- Les persones jubilades, sempre que presentin la documentació que acrediti aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent. La presentació s'ha de fer al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, dins del termini de presentació de sol·licituds, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

3.4 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

En formalitzar la sol·licitud, l'aspirant ha d'indicar l'àrea territorial on vol fer les proves per tal que, sempre que això sigui possible, es pugui tenir en compte la seva preferència.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública, al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat ), així com a la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, a la qual es pot accedir mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant. En aquesta llista han de constar, almenys, el nom i cognoms, el procediment selectiu pel qual participa l'aspirant, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.

A més, respecte dels aspirants que participen per la reserva per a aspirants amb discapacitat ha de constar la informació relativa a si tenen pendent la presentació del dictamen a què es fa esment a la base 2.3.2.

Així mateix, també hi ha de constar els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir plaça.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos es considera feta la corresponent notificació als interessats.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional poden formular, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler de la resolució que la declari aprovada, i davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, les reclamacions que creguin oportunes, per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

Només si el motiu de l'exclusió és no haver realitzat el pagament dels drets de participació quan s'havia al·legat un motiu per estar-ne exempt o per tenir alguna bonificació i que aquesta no s'hagi acreditat, o si el motiu d'exclusió és per haver realitzat un pagament per un import inferior al que corresponia, s'ha de sol·licitar una carta de pagament al Consorci d'Educació de Barcelona, a la Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament, dins del termini esmentat al paràgraf anterior, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, o bé utilitzant els terminals ServiCaixa.

En cas que l'interessat no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins d'aquest termini, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

Igualment, els aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals poden presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini, per tal d'esmenar la deficiència.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s'estimen o es desestimen en la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que s'ha de publicar al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat ), en el termini que preveu la base 6.1.1, així com a la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, a la qual es pot accedir mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant. En aquesta llista es pot consultar la distribució de tots els aspirants admesos en els diferents tribunals on hagin estat assignats.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos es considera feta la corresponent notificació als interessats.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement als interessats de la possessió dels requisits exigits en els procediments definits en aquesta convocatòria.

Quan de la revisió de la documentació que, d'acord amb la base 8, cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, es dedueixi que un aspirant no reuneix algun dels requisits exigits, l'interessat perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

La selecció dels participants en els diferents procediments selectius definits en aquesta convocatòria la realitzen els tribunals i, si s'escau, les comissions de selecció que a tal efecte nomeni la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

5.2 Nomenament.

Un cop publicada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena els tribunals i les comissions de selecció que han de jutjar els procediments definits en aquesta convocatòria i ha de fer pública la composició al DOGC amb anterioritat a l'inici dels procediments selectius.

Es poden nomenar tants tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat. En les especialitats en què es nomeni més d'un tribunal per especialitat, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena una comissió de selecció.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari.

En els procediments d'ingrés i/o d'accés al cos de professors d'ensenyament secundari, els tribunals estan constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A1.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de catedràtics d'ensenyament secundari i del cos de professors d'ensenyament secundari, en ambdós casos de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ha d'ampliar l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En la designació dels vocals s'ha de tenir en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 5.3.6.

Quan l'àmbit territorial objecte del sorteig ho permeti, el 25% dels vocals seran funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

5.3.2 Tribunals del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

En els procediments d'ingrés i/o d'accés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, els tribunals estan constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A1.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, en ambdós casos de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ha d'ampliar l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En la designació dels vocals s'ha de tenir en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 5.3.6.

Quan l'àmbit territorial objecte del sorteig ho permeti, el 25% dels vocals seran funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

5.3.3 Tribunals del cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

En el procediment d'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, els tribunals estan constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A1.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny i del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, en ambdós casos de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ha d'ampliar l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En la designació dels vocals s'ha de tenir en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 5.3.6.

Quan l'àmbit territorial objecte del sorteig ho permeti, el 25% dels vocals seran funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics de professors d'arts plàstiques i disseny.

5.3.4 Tribunals del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

En el procediment d'ingrés al cos de mestres d'arts plàstiques i disseny, els tribunals estaran constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A1.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny amb destinació a Catalunya que tinguin reconeguda la capacitació per a l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres docents o serveis educatius de la comarca on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ampliarà l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En el sorteig públic es tindran en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7 d'aquesta convocatòria.

En la designació dels vocals també es considerarà, si escau, la participació voluntària regulada en la base 5.3.6.

5.3.5 Tribunals suplents.

Per a cada tribunal titular es designa, si escau, pel mateix procediment, un tribunal suplent.

5.3.6 Participació voluntària.

D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, les persones que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals, a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en que sigui tramesa per via telemàtica.

El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Si hi ha peticions de participació voluntària es designen entre aquestes persones, com a màxim, dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal. Excepcionalment aquest màxim no es té en compte si no hi ha un nombre suficient de persones per completar el tribunal.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública la llista completa dels candidats admesos i exclosos a participar voluntàriament com a vocals dels tribunals que, en tot cas, s'ha d'exposar a la seu central del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

S'admeten les persones que compleixin els requisits establerts a les bases 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 i 5.3.4, que estiguin en servei actiu en la mateixa especialitat o cos en el que actuarien com a vocals i no estiguin en els supòsits que dispensen d'estar en el sorteig que preveu la base 5.5.

Si el nombre de persones voluntàries admeses d'una especialitat i cos determinat, de l'àrea territorial on estigui ubicat cada tribunal, supera el nombre de vocals titulars que s'han de nomenar entre aquestes, la designació s'ha de fer per sorteig. En aquest cas, la resta de persones voluntàries admeses que no siguin de l'àrea territorial del tribunal no intervenen en la designació de vocals voluntaris.

5.3.7 Tendència a la paritat entre professors i professores.

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en la designació de vocals s'ha de tendir a la paritat entre els professors i les professores, llevat que ho impedeixin raons objectives, i atenent els criteris següents:

a) Si el percentatge entre els professors i les professores en l'àmbit territorial del sorteig és inferior al 75%, es designen dos vocals titulars i dos vocals suplents d'entre els professors i els altres dos titulars i els dos suplents d'entre les professores, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

b) Si el percentatge entre els professors i les professores en l'àmbit territorial del sorteig és igual o superior al 75%, es designen tres vocals titulars i tres suplents del grup majoritari i un titular i un suplent de l'altre, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

c) Si el nombre de sortejables per tribunal és inferior a 25 persones, no s'apliquen els criteris dels dos apartats anteriors.

5.3.8 Data del sorteig dels vocals dels tribunals.

L'acte del sorteig per determinar l'ordre de designació de vocals, tant entre les persones que han sol·licitat participació voluntària en tribunals com entre les que no ho han sol·licitat, és el dia 6 de març de 2020 a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). D'acord amb el resultat d'aquest sorteig es realitza la designació dels vocals titulars i suplents dels tribunals.

5.3.9 Designació excepcional de vocals.

Quan no hi hagi funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient d'alguna de les especialitats de la convocatòria, els vocals els designa la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics de conformitat amb el que estableix aquesta base.

5.3.10 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

En la designació dels tribunals s'ha de vetllar pel compliment del principi d'especialitat, segons el qual almenys la majoria dels seus membres han de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de jutjar. Quan això no sigui possible, els tribunals es poden completar amb funcionaris d'un altre cos i/o especialitat i es poden designar en aquest cas assessors especialistes d'acord amb la base 5.9.

En tot cas, la totalitat dels membres i dels assessors dels tribunals han de pertànyer a cossos d'igual o superior grup de classificació que el que correspongui al cos al qual opten els aspirants.

5.3.11 Competència lingüística.

En la designació dels tribunals s'ha de garantir la competència lingüística oral i escrita de les dues llengües oficials a Catalunya de la majoria dels seus membres.

5.3.12 Secretari dels tribunals.

Actua com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.4.1 Quan en funció del nombre d'aspirants i places convocades sigui necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, s'ha de constituir una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats. Les comissions de selecció han d'estar formades per un número senar de presidents de tribunals de l'especialitat no inferior a cinc. Quan el nombre de tribunals de l'especialitat sigui inferior a cinc, les comissions de selecció s'han de completar amb vocals dels tribunals, d'acord amb el que a aquest efecte estableixi el president de la comissió de selecció.

5.4.2 Les comissions de selecció les nomena la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que designa, en cada cas, el seu president, secretari i vocals.

5.4.3 En les especialitats que es nomeni tribunal únic, aquest actua, a més, com a comissió de selecció.

5.5 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Estan dispensats de participar de manera obligada en els òrgans de selecció, i per tant no intervenen com a candidats en l'acte de sorteig previst a la base 5.3.8, els funcionaris següents: els que ocupin càrrecs unipersonals de govern dels centres docents o serveis educatius (director, secretari, cap d'estudis, coordinador pedagògic i altres càrrecs directius); els que prestin serveis a la seu central del Departament d'Educació, o en els seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona; els que gaudeixin d'un permís d'un terç o més de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal, els que hagin estat sancionats amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari i els que es van constituir com a vocals en la convocatòria de l'any 2017.

5.6 Abstenció i recusació.

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies d'abstenció que determina la legislació vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques, aquest s'ha d'abstenir d'actuar. Altrament pot ser recusat pels aspirants en qualsevol moment.

Així mateix, s'han d'abstenir d'actuar tots els membres que hagin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Els presidents han de sol·licitar als membres dels òrgans de selecció una declaració expressa segons la qual no estan afectats per les circumstàncies que es detallen en els dos paràgrafs anteriors.

El termini per manifestar l'abstenció és de set dies naturals a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals que han de valorar els diferents procediments selectius, la qual s'ha de notificar amb la documentació acreditativa que correspongui davant del president del tribunal, que resoldrà el que sigui procedent.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de nomenar nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major. La resolució de nomenament dels nous membres s'ha de publicar al DOGC.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

Amb la convocatòria prèvia dels presidents, es constitueixen els tribunals i les comissions de selecció amb assistència del president titular o, si escau, del suplent i, almenys, de tres vocals titulars o, si aquests hi manquen, els suplents. En qualsevol cas, entre els vocals que els constitueixin només n'hi pot haver un màxim de dos que hagin estat designats com a voluntaris. Excepcionalment aquest màxim no es té en compte si no hi ha un nombre suficient de persones per poder constituir el tribunal amb cinc membres.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals corresponen a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop constituïts els tribunals només poden actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi ha prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

La suplència dels presidents dels tribunals l'autoritza la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics i la dels vocals titulars el president que hagi d'actuar, tenint en compte que la suplència ha de recaure en qualsevol vocal suplent.

Tanmateix, si en el moment de l'inici de les proves algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a tal efecte, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures procedents per tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.8 Funcions dels tribunals.

Correspon als tribunals:

a) La qualificació de les diferents proves de la fase d'oposició.

b) La valoració dels mèrits de la fase de concurs als aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició. A aquests efectes, han de rebre la documentació justificativa, si escau, dels aspirants que superin aquesta fase, compulsar-la i custodiar- la fins que hagi de ser valorada.

c) El desenvolupament del procés selectiu d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria.

d) Una vegada publicada la llista de puntuació de la prova de la fase d'oposició i també al fer-se pública la llista definitiva de la fase de concurs de mèrits, el lliurament als aspirants que s'hagin presentat, i el sol·licitin, d'un certificat on constin les puntuacions obtingudes en la prova i en la valoració dels mèrits.

e) En el cas de tribunal únic, totes les funcions de la comissió de selecció.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

Els tribunals poden proposar la incorporació d'assessors especialistes, els quals es limiten a assessorar els membres del tribunal en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de l'especialitat. La designació dels assessors, si escau, correspon a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

En aquest sentit, a cada un dels tribunals que es constitueixi es pot assignar, si cal, assessors especialistes en llengua que assessorin el tribunal respecte de la capacitació dels aspirants en el coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials a Catalunya.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

Correspon a les comissions:

a) La coordinació dels tribunals.

b) La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició.

c) La coordinació de la data i hora de la realització de la prova pràctica.

d) L'elaboració del contingut de la prova pràctica.

e) L'agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d'oposició, la ponderació de les puntuacions d'ambdues fases, l'ordenació dels aspirants i l'elaboració de les llistes dels aspirants que hagin superat ambdues fases.

f) La declaració dels aspirants que hagin superat les fases de concurs i oposició, la publicació de les llistes d'aspirants seleccionats, així com la tramesa d'aquestes a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

g) La realització, quan sigui necessari, de les proves complementàries a què fa esment la base 7.4.2.

Durant el desenvolupament del procés selectiu les comissions de selecció han de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació d'aquestes normes i també què s'ha de fer en els casos no previstos.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

Les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició en els taulers d'anuncis del lloc on es celebri el procés selectiu, i també a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, com a mínim tres setmanes abans de l'inici de les proves.

En aquests criteris de correcció s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les proves. Els esmentats criteris d'avaluació tenen com a objectiu comprovar dues dimensions:

a) Els coneixements sobre l'especialitat i sobre els enfocaments metodològics vinculats a l'especialitat, com són entre altres, els que permeten avaluar el procés d'adquisició de l'aprenentatge dels alumnes, els aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per impartir les àrees pròpies de l'especialitat que opten.

b) Les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent, com són, entre altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges i l'ús de l'avaluació per afavorir l'aprenentatge.

5.12 Procediment d'actuació.

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar a la regulació dels òrgans col·legiats.

5.13 Mesures d'adaptacions de les proves.

Els tribunals qualificadors han d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que tots els aspirants puguin disposar d'igualtat d'oportunitats, per a la realització de les proves de la mateixa manera que la resta de participants.

En aquest sentit s'han d'establir per a les persones amb discapacitat que ho demanin en les sol·licituds de participació, en la forma prevista a la base 3.2.2, les possibles adaptacions de temps i mitjans materials per a la seva realització, sense que suposin una desnaturalització del contingut de la prova.

Els tribunals han de decidir sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn i poden requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o altres mitjans adients, la informació que considerin necessària per a l'adaptació sol·licitada.

A aquest efecte, s'ha de concedir el temps addicional que correspongui, per realitzar la prova de què es tracti, d'acord amb el que preveu l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.

Així mateix, les aspirants amb fills lactants poden comunicar al tribunal, abans de l'inici de la prova, la necessitat d'interrompre-la durant el temps imprescindible per l'alletament. Poden exercir aquest dret en un espai habilitat a l'efecte i el temps que hi romanguin s'afegirà al temps establert per a la realització de la prova.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

Les comissions de selecció o els tribunals quan actuen com a comissió de selecció no poden declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades. No obstant això, els aspirants seleccionats pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves. Qualsevol proposta de selecció que contravingui el que s'ha establert anteriorment serà nul·la de ple dret.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans

Els òrgans de selecció seran atesos per un màxim de dos coordinadors al Consorci d'Educació de Barcelona, d'un coordinador en cadascun dels serveis territorials i de dos coordinadors d'àmbit de Catalunya adscrits a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Les seves funcions de suport administratiu les determinarà la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

5.16 Indemnitzacions i dietes.

Els membres dels òrgans de selecció que actuïn en el procediment selectiu tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

Segons el que s'estableix a l'article 17 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema d'ingrés a la funció pública docent ha de permetre avaluar la idoneïtat dels aspirants per a l'exercici de la docència, de manera que el procediment selectiu ha de comprovar no solament els coneixements específics, científics i tècnics de la especialitat a la que s'opta, sinó també l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Aquest sistema d'ingrés és el concurs oposició, al que segueix la realització d'una fase de pràctiques que pot incloure cursos de formació i que forma part del procés selectiu.

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Inici del procediment selectiu

El procediment selectiu comença el dia 12 de juny de 2020 en què es realitza, amb caràcter previ, la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixements de la llengua catalana. Aquest mateix dia s'han de fer públiques les qualificacions d'aquestes proves al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals. Els aspirants que no han de presentar-se a aquestes proves en aquesta data encara no comencen el procediment selectiu.

Així mateix, amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l'inici de les proves de la fase d'oposició, s'ha de fer públic en el tauler d'anuncis els elements o estris que en alguns casos ha de portar l'aspirant per a la realització de la part A de la segona prova (prova pràctica).

El dia 13 de juny de 2020, a les 10:00 hores del matí, es realitza l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, es pot iniciar la fase d'oposició dels procediments d'accés a un cos de grup superior i d'adquisició de noves especialitats.

Els tribunals amb aspirants dels procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d'oposició en una data posterior a la de l'acte de presentació, amb l'inici de la primera prova.

Els tribunals mixtos, que tenen aspirants de diferents procediments, fan el següent: els aspirants d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat comencen la fase d'oposició en una data posterior a la de l'acte de presentació, amb l'inici de la primera prova, i els aspirants dels procediments d'accés a un cos de grup superior i d'adquisició de noves especialitats, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, poden iniciar la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació.

Si hi ha tribunals específics que només tenen aspirants del procediment d'accés a un cos de grup superior, a continuació de l'acte de presentació podran iniciar la fase d'oposició, si així ho determina la comissió de selecció respectiva.

Els aspirants del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, així com també els aspirants del procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació titulars de la mateixa especialitat a la que es presenten, han de lliurar un exemplar de la programació didàctica en format paper al tribunal en l'acte de presentació.

L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Amb anterioritat al dia de l'acte de presentació i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de publicar al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat ) i a la pàgina web del Departament d'Educació, la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta llista han de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen les proves de llengües, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.

L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència a aquest és obligada. En seran exclosos els qui no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

El procediment selectiu finalitzarà abans del 30 de novembre de 2020 llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

6.1.2 Citació dels aspirants.

Els aspirants han de ser convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos els que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

A aquests efectes, els aspirants convocats han de presentar-se davant el tribunal en la data i l'hora que s'indiqui a la citació, amb el document nacional d'identitat, els que posseeixin la nacionalitat espanyola, o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.

Les aspirants embarassades, a les quals coincideixi la data de realització d'alguna de les parts de les proves amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova el dia de la seva realització, en el termini de tres dies hàbils següents al part, poden sol·licitar, adjuntant el justificant mèdic corresponent, l'ajornament de la prova al tribunal que els hi correspon. D'acord amb la data sol·licitada, el tribunal ha de fixar la data de realització de la prova ajornada de manera que aquest ajornament no menyscabi els drets de les altres persones aspirants. En tot cas, la prova s'ha de realitzar abans de la publicació de les puntuacions definitives de la prova a la que no han pogut assistir.

Una vegada començat el procediment selectiu, no és obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal fa públics aquests anuncis i citacions en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es té en compte el procediment selectiu pel qual participen i, dins d'aquest, l'actuació la inicien aquells el primer cognom dels quals comenci per la E de conformitat amb el que disposa la Resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2020.

Els tribunals que no disposin d'aspirants el primer cognom dels quals comenci amb la lletra esmentada, iniciaran l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.

El tribunal pot requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment perquè acreditin la seva identitat.

Així mateix, si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que algun aspirant no reuneix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia a l'interessat, ha de comunicar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió als procediments selectius, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què el director general de Professorat i Personal de Centres Públics dicti la resolució corresponent, l'aspirant pot continuar de manera condicional la seva participació en el procediment selectiu.

Contra aquella resolució, l'aspirant pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Els tribunals tenen la facultat d'excloure del procediment selectiu els aspirants que realitzin qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns del cos de professors d'ensenyaments secundaris o professors d'escoles oficials d'idiomes s'hauran de realitzar en l'idioma corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 20.2 del Reglament aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. La programació didàctica que les persones interessades han de presentar als tribunals, segons la base 6.5.1, també haurà de realitzar-se en l'idioma corresponent.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

6.2.1 Contingut de la prova de llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

D'acord amb el que estableix l'article 16.1 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, amb caràcter previ a la realització de les proves a què es refereix la base 6.5 d'aquesta Resolució, els aspirants que participin en el procediment selectiu i que no posseeixin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprova que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text formal en castellà d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes concretes que permetin demostrar que l'examinand té un bon domini del sistema lingüístic i que sap usar amb correcció i precisió les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua castellana. Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text fet en la prova escrita i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència. Per obtenir la qualificació d'apte, cal superar les dues proves. S'ha d'obtenir la qualificació d'apte per passar a fer la prova de coneixements de la llengua catalana i la fase d'oposició del procediment selectiu, que són les regulades amb caràcter general a la base 6.5. Aquesta qualificació es fa pública abans de l'inici de la prova de coneixements de la llengua catalana.

Per a la realització d'aquesta prova, l'aspirant disposa de quaranta-cinc minuts pel que fa a l'expressió escrita i de quinze minuts per a l'expressió oral.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents han de disposar de la relació d'aspirants exempts de la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana.

6.2.2 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

Queden exempts de la realització de la prova oral i escrita de la llengua castellana els aspirants que puguin acreditar alguna de les següents titulacions expedides a l'Estat espanyol: una titulació universitària; el títol de batxillerat; el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior. També en queden exempts els aspirants que acreditin el diploma d'espanyol com a llengua estrangera establert per el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer, i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres Administracions educatives.

En aquest sentit, els aspirants que en convocatòries realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i del 1991 per a la resta de cossos, ja van ser exempts de llengua castellana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no cal que acreditin el requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

Igualment, queden exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana els aspirants que són funcionaris d'un cos docent de l'Estat espanyol. Els interessats, per acreditar-ho, han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent emès per un organisme competent d'alguna comunitat autònoma.

Amb caràcter general només han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu que els permeti l'exempció de la part oral i escrita de llengua castellana els aspirants als que aquesta informació no els consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. La presentació d'aquests documents s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'admesos i exclosos, i ha d'adreçar-se a l'àrea territorial on s'ha demanat realitzar les proves. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal el mateix dia que es realitzi la prova per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

6.3 Prova de coneixements de llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de llengua catalana.

D'acord amb el que estableix l'article 16.1 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i el que estableix l'article 13 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d'educació, relatiu a la competència lingüística del professorat i d'acord amb el Decret 244/1991, sobre coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, amb caràcter previ a la realització de les proves a què es refereix la base 6.5 d'aquesta Resolució, els aspirants que participin en el procediment selectiu han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprova que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text formal d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes concretes que permetin demostrar que l'examinand té un bon domini del sistema lingüístic i que sap usar amb correcció i precisió les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text fet en la prova escrita i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència. Per obtenir la qualificació d'apte, cal superar les dues proves.

Per a la realització de la prova de la llengua catalana, l'aspirant disposa d'una hora.

Les proves de llengua catalana i de llengua castellana són lliurades als tribunals per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics .

6.3.2 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

Queden exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1), que correspon amb les competències lingüístiques del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència, d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es reformen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació. En aquest sentit, els aspirants que en convocatòries realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i del 1991 per a la resta de cossos, ja van ser exempts de llengua catalana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no cal que acreditin el requisit d'exempció, ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

Només han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu que els permeti l'exempció de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants dels que aquesta informació no consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. La presentació d'aquests documents s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'admesos i exclosos, i ha d'adreçar-se a l'àrea territorial on s'ha demanat realitzar les proves. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal el mateix dia de la prova per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

6.4 Qualificació de la prova de llengües oficials.

6.4.1 Qualificacions.

En la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya cadascun dels aspirants és qualificat pel tribunal d'apte o no apte. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no poden continuar el procediment selectiu. Aquesta qualificació s'ha de fer pública abans de l'inici de la fase d'oposició.

6.4.2 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

A la llista provisional d'admesos i exclosos que estableix la base 4.1 s'han de fer constar expressament els aspirants que reuneixen els requisits suficients del coneixement de la llengua catalana i de llengua castellana a l'efecte de l'exempció prevista en aquesta base.

Igualment s'ha de fer constar aquesta circumstància a la llista definitiva d'admesos i exclosos, que s'ha de fer pública, d'acord amb el que estableix la base 4.3, una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades pels interessats dins el termini establert.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents disposen de la llista d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua catalana i de la llista d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana.

Aquestes llistes podran ser modificades pels tribunals si aquests consideren procedent la documentació acreditativa que els hi hagin entregat els aspirants.

Els aspirants que estan exempts tant de la part oral i escrita de llengua catalana com de la part oral i escrita de llengua castellana tenen la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.5 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

En la valoració d'aquesta fase el tribunal té en compte la possessió dels coneixements específics de l'especialitat docent a la qual s'opta, la seva aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent, tenint en compte les pautes i criteris de correcció que s'han esmentat en la base 5.11.

6.5.1 Proves de la fase d'oposició.

La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

6.5.1.1 Primera prova.

Té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Consisteix en la presentació i defensa d'una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica. Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals han de tenir en compte les pautes i criteris esmentats en la base 5.11.

Part A: programació didàctica

Part B: unitat didàctica

Aquesta primera prova es valora globalment de zero a deu punts. Per a la seva superació els aspirants han d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

Part A) de la primera prova: programació didàctica

Presentació d'una programació didàctica elaborada per l'aspirant que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de gènere i que ha d'incloure la planificació del currículum d'una matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa. En el cas de l'especialitat d'orientació educativa la programació didàctica consisteix en un pla d'actuació educativa.

En la programació didàctica s'han d'especificar, almenys, els objectius, les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, la distribució temporal i l'agrupament d'alumnes, així com les mesures i suports que es preveuen utilitzar per a l'atenció a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo i la seva elaboració s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5.

En el cas dels aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'ensenyament secundari, la programació podrà estar referida a l'educació secundària obligatòria o al batxillerat en els que s'imparteixi docència des de l'especialitat per la qual s'opta. Per a l'especialitat d'orientació educativa, el pla d'actuació educativa es pot fonamentar en les funcions de l'orientador educatiu en un equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) o en les funcions de l'orientador educatiu en un institut. En aquest últim cas, ha d'incloure tant l'atenció directa a l'alumnat com el suport a la comunitat.

La defensa de la programació o del pla d'actuació educativa inclou la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal estimi pertinent plantejar a partir dels documents presentats.

La programació didàctica per a l'ESO ha de contenir, almenys, les competències bàsiques i competències dels àmbits transversals (digital i personal i social), els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta. El pla d'actuació educativa ha d'incloure, al menys, el context, els objectius, la metodologia, la temporització, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació d'aquest pla.

En el cas d'aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, la defensa d'aquesta programació inclou la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal plantegi a partir de la programació presentada, que poden ser sobre els aspectes següents: l'organització de la seqüenciació, resolució de qüestions pràctiques i/o de contingut que podrien plantejar els estudiants del nivell a l'aula, l'avaluació, la dinàmica de treball, criteris de selecció de textos i activitats, treball de l'autonomia dels aprenents, recursos per a la docència, aprenentatge i avaluació. Així mateix, es poden demanar propostes concretes sobre activitats per a una sessió de classe a partir del contingut pragmàtic, d'una tasca o un tipus de text tenint com a punt de partida la programació presentada.

En el cas dels aspirants a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, la programació didàctica pot estar referida al batxillerat modalitat d'arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny), o a cicles de formació específica de grau mitjà o de grau superior d'arts plàstiques i disseny, a ensenyaments artístics superiors del títol superior en disseny equivalent a grau universitari, o a ensenyaments artístics superiors del títol superior Conservació i Restauració de Béns Culturals equivalent a grau universitari, en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa. La defensa d'aquesta programació ha d'incloure la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal plantejarà a partir de la programació presentada, que podran ser sobre els aspectes següents: l'organització de la seqüenciació de les activitats i les unitats formatives en relació a l'adquisició de les competències, la resolució de qüestions pràctiques i/o de contingut que podrien plantejar els estudiants del nivell a l'aula; l'organització del grup-classe, la dinàmica de treball, el treball en equip i l'autonomia de l'alumnat; els criteris de selecció de projectes i activitats i la coordinació amb la resta de mòduls del cicle; la metodologia i els recursos per a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació; l'atenció a la diversitat de característiques, capacitats, interessos i necessitats dels estudiants. Així mateix, es demanaran propostes concretes sobre activitats per a una sessió de classe a partir del contingut pragmàtic, d'una tasca tenint com a punt de partida la programació presentada.

En el cas dels aspirants a l'ingrés al cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, la programació didàctica ha d'estar referida als mòduls de taller de caràcter pràctic dels cicles de grau mitjà i superior sobre els quals tenen competència docent. Ha d'incloure la resposta a les qüestions sobre els aspectes següents: el taller i les competències professionals; l'organització del taller, la manipulació de les eines i les mesures de seguretat i protecció mediambiental; la resolució de qüestions pràctiques i/o de contingut que podrien plantejar els estudiants en el taller; l'organització del grup classe i la dinàmica de treball; els criteris de selecció d'activitats i la coordinació amb la resta de mòduls del cicle; les actuacions sobre el treball en grup i l'autonomia de l'alumnat; els recursos i metodologia per a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació.

L'ordenació curricular està recollida en la normativa i les especificacions que s'inclouen a l'annex 6.

Els aspirants han de lliurar l'esmentada programació al tribunal en l'acte de presentació.

Un cop llegida pel tribunal, aquesta programació s'ha de presentar i defensar en el moment en què l'aspirant sigui convocat a aquest efecte pel mateix tribunal.

En el moment de la presentació, l'aspirant pot utilitzar un exemplar de la programació aportat per ell mateix i un guió, que no excedeixi d'un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d'esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el guió en paper o, en el cas del guió en format digital, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal.

Si l'aspirant no presenta aquesta programació s'entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

La presentació i defensa de la programació es realitza en sessió pública.

Part B) de la primera prova: unitat didàctica

La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una unitat didàctica, pot estar relacionada amb la programació presentada per l'aspirant o elaborada a partir del temari oficial de la especialitat. En el primer cas l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'entre tres extretes a l'atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació. En el segon cas l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'un tema d'entre tres extrets a l'atzar per ell mateix, del temari oficial de l'especialitat. La programació de l'aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'una matèria, assignatura, unitat de programació (LOGSE) o unitat formativa (LOE), o en el cas de l'orientació educativa un pla d'actuació educativa propi d'aquesta especialitat.

En l'exposició de la unitat didàctica s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, la temporització i les connexions amb altres matèries, crèdits o mòduls professionals o assignatures relacionades, així com les estratègies d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. La seva preparació s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5.

En el cas de l'orientació educativa, la unitat didàctica consisteix en una unitat d'actuació educativa. El pla d'actuació educativa de l'aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats. Cadascuna de les unitats d'actuació educativa han d'incloure, al menys, el context on es desenvolupa, els destinataris de l'actuació educativa, els objectius, la metodologia, la temporització, les activitats, els recursos i els criteris i procediments per al seguiment i l'avaluació de la unitat.

Per a qualsevol dels cossos l'aspirant disposa de 30 minuts per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica, durant la qual pot consultar el material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat d'utilitzar qualsevol estri que permeti la connexió amb l'exterior.

Si l'aspirant finalitza abans d'exhaurir el temps establert per a la preparació de la unitat didàctica, podrà iniciar amb anterioritat, si així ho considera el tribunal, la presentació de la primera prova.

Per a l'exposició de la unitat didàctica, l'aspirant pot utilitzar un guió, que no excedeixi d'un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d'esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la, el guió en paper o, en el cas del guió en format digital, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal.

En la mesura del possible les seus dels tribunals facilitaran la utilització dels mitjans tècnics que siguin necessaris per a la defensa de la programació i de la unitat didàctica. En qualsevol cas a l'acte de presentació s'ha de concretar com es pot fer ús d'aquests mitjans i de les limitacions que hi pugui haver.

L'exposició de la unitat didàctica es realitza en sessió pública.

En aquesta primera prova l'aspirant disposa d'un període màxim de 35 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 25 minuts per a la defensa oral de la programació i de la unitat didàctica, distribuïts en un màxim de 10 minuts per a la defensa de la programació i el temps restant per a la presentació de la unitat didàctica. El tribunal disposarà de 10 minuts per plantejar a l'aspirant preguntes o qüestions en relació amb el contingut de la seva intervenció i de la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

Aquesta primera prova es valora globalment de zero a deu punts. Per a la seva superació els aspirants han d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

Una vegada finalitzada la primera prova els tribunals fan pública, en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista provisional amb la puntuació obtinguda per tots els aspirants en la primera prova i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions a la seu del tribunal. Les reclamacions han de ser per escrit, adreçades al president del tribunal i referides a la primera prova.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista definitiva amb la puntuació definitiva de la primera prova.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la segona prova.

6.5.1.2 Segona prova

Té per objecte la comprovació dels coneixements específics de l'especialitat a la qual s'opta i les habilitats per a construir situacions d'aprenentatge. Consta de dues parts que són valorades de manera conjunta:

Part A. Prova pràctica

Part B. Desenvolupament d'un tema

El total de la segona prova es valora de 0 a 10 punts, el qual es desglossa en 7 punts a la part A i en 3 punts a la part B.

Per superar aquesta segona prova els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, essent aquest el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les parts A) i B), ponderades de la següent manera:

-La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de puntuació del total de la prova.

-La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de puntuació del total de la prova.

Per superar cadascuna de les dues parts s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 2.5 punts a cadascuna d'elles i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació corresponent.

Part A) de la segona prova: prova pràctica.

En totes les especialitats s'ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l'especialitat a què s'opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències per part dels alumnes, d'acord amb les especificacions, pautes i criteris que s'inclouen a l'annex 7.

Per a la realització d'aquesta prova, en els cossos de professors d'ensenyaments secundari i d'EOI, l'aspirant pot disposar de la normativa d'ordenació curricular que consta a l'annex 6. Aquesta documentació no pot tenir anotacions.

Els aspirants dels cossos d'arts plàstiques i disseny no poden disposar de la normativa d'ordenació curricular, pel seu nivell de concreció i per garantir els objectius de la prova

L'aspirant disposa de tres hores com a màxim per a la resolució de la prova pràctica segons les especificacions i pautes que s'inclouen a l'annex 7. En aquesta prova s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants en la seva realització, assignant-los-hi un codi, així com en la lectura i correcció per part del tribunal.

En conseqüència s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant, així com aquell exercici que resulti il·legible. Per aquest motiu, per a la realització del supòsit pràctic s'ha d'utilitzar un bolígraf amb tinta blava o negre i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

Posteriorment, els aspirants seran convocats pel tribunal, pel codi de la prova realitzada, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d'aprenentatge a l'aula. L'aspirant disposa, a aquests efectes, d'un temps màxim de vint minuts, en els quals, finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l'aspirant en un temps màxim de deu minuts.

Si és el cas, per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats a l'acte de presentació i fets públics prèviament al tauler d'anuncis.

En el cas que s'utilitzin eines digitals és responsabilitat de l'aspirant garantir que el suport informàtic que es lliuri al tribunal contingui la prova realitzada. En conseqüència, ha de ser degudament revisat per l'aspirant abans del seu lliurament.

Part B) de la segona prova: desenvolupament d'un tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l'especialitat, tenint en compte els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar d'entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre cinc temes.

El temps que es disposa per a la seva realització és d'un màxim de dues hores.

La part B) de la segona prova en totes les especialitats, és anònima i, per tant, els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals i en la seva correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants.

En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant, així com aquell exercici que resulti il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d'aquestes proves escrites s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que aquest efecte donin els tribunals.

El tribunal ha de donar publicitat de les puntuacions de la part B) de la segona prova pel codi assignat a les etiquetes identificatives.

Una vegada finalitzada la segona prova els tribunals fan pública, al tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista provisional amb la puntuació obtinguda per tots els aspirants en la segona prova i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions a la seu del tribunal. Les reclamacions han de ser per escrit adreçades al president del tribunal i referides a la segona prova.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista definitiva amb la puntuació definitiva de la segona prova.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

6.5.1.3 Publicitat de les qualificacions

Els tribunals han d'exposar les qualificacions de les proves obtingudes pels aspirants en el tauler d'anuncis dels locals on aquestes s'hagin realitzat.

En la part B de la segona prova, primer es fan públiques les puntuacions fent referència al codi assignat a cada aspirant. Posteriorment, una vegada aquests siguin identificats, es fan públiques aquestes puntuacions de manera nominal.

6.5.1.4 Superació de la fase d'oposició

La qualificació corresponent a la fase d'oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves d'aquesta fase, sempre que les dues hagin estat superades.

La puntuació final de la fase d'oposició és necessàriament entre cinc i deu punts i permet accedir a la fase de concurs.

6.6 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior.

Aquesta fase consisteix en la superació d'una prova, en concret, en l'exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a què s'accedeix, triat per l'aspirant d'entre vuit escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat.

Si existeix concordança entre la titulació acadèmica al·legada per l'aspirant en la participació en aquesta convocatòria i l'especialitat a la qual s'aspira, el tema és l'escollit per l'aspirant d'entre nou escollits a l'atzar pel tribunal. A l'exposició del tema s'ha d'atendre tant al coneixement sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants.

La determinació de la concordança entre la titulació i l'especialitat a què s'aspira es fa d'acord amb la concordança de titulacions entre les especialitats docents, d'acord amb la taula actualitzada de titulacions que hi ha la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Borsa de treball de personal docent.

En aquesta exposició l'aspirant ha de donar una visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament d'Educació i, d'acord amb l'ensenyament lliurement escollit per ell, i completar l'exposició amb el plantejament didàctic del tema indicant, en qualsevol cas, les competències, els objectius, continguts, activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

Per a l'exposició del tema l'aspirant disposa d'un temps màxim de vint minuts i pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedeixi d'un full per les dues cares, o un guió en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, i que s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el guió en paper o, en el cas del guió en format digital, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. El tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l'aspirant en un temps màxim de deu minuts.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix.

L'aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat d'utilitzar qualsevol estri que permeti la connexió amb l'exterior.

En les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat. Aquestes especialitats són totes les convocades.

En el seu plantejament, els tribunals s'han d'ajustar a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'esmentat annex 7.

Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals apliquen els criteris de correcció i pautes esmentades a la base 5.11.

Els tribunals qualifiquen aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació cal obtenir una puntuació mínima de cinc punts.

Finalitzada aquesta prova eliminatòria, els tribunals fan públiques al tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista de les puntuacions obtingudes per tots els aspirants. Els aspirants que la superen, accedeixen a la fase de concurs.

Una vegada finalitzada la fase d'oposició els tribunals fan pública en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat la llista de tots els aspirants que han participat en aquesta fase i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions a la seu del tribunal. Les reclamacions, han de ser per escrit, adreçades al president del tribunal, referides a la fase d'oposició.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció. Posteriorment fan pública la llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i els aspirants que superen aquesta fase. Els aspirants que superen aquesta fase accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

6.7 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

Per als aspirants que participin en aquest procediment d'accés per la mateixa especialitat de la que són titulars en el seu cos d'origen, la prova consisteix en l'exposició, seguida d'un debat, ambdós orals, d'una programació didàctica elaborada per l'aspirant en els mateixos termes establerts per als aspirants d'ingrés lliure i que hauran de lliurar, en format paper, al tribunal en l'acte de presentació.

Per a l'exposició de la programació, els aspirants disposaran com a màxim de vint minuts i el debat tindrà una durada màxima de deu minuts per a que el tribunal plantegi a l'aspirant preguntes o qüestions en relació amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes a l'aula o de contingut pràctic.

Per als aspirants que participin en aquest procediment d'accés per una especialitat diferent de la que són titulars en el seu cos d'origen, la prova consisteix en l'exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a la que s'accedeix, triat per l'aspirant entre nou escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat.

En aquesta exposició l'aspirant donarà una visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament d'Educació, i d'acord amb el cicle o curs lliurement escollit per ell, completarà l'exposició amb el plantejament didàctic del tema indicant, en qualsevol cas, les competències, els objectius, continguts, activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

Per a l'exposició del tema l'aspirant disposa d'un temps màxim de vint minuts i pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedeixi d'un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, i que es lliura al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el guió en paper o, en el cas del guió en format digital, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. El tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l'aspirant en un temps màxim de deu minuts.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'haurà d'aportar ell mateix.

L'aspirant disposarà de dues hores per a la preparació del tema que haurà d'exposar, durant les quals podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

Les proves de les especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes es realitzaran en l'idioma corresponent.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació caldrà obtenir una puntuació mínima de cinc punts.

Una vegada finalitzada la fase d'oposició els tribunals fan pública en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat la llista de tots els aspirants que han participat en aquesta fase i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions a la seu del tribunal. Les reclamacions, han de ser per escrit, adreçades al president del tribunal, referides a la fase d'oposició.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita. Posteriorment fan pública la llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i els aspirants que superen aquesta fase. Els aspirants que superen aquesta fase accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

6.8 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.8.1 Caràcter públic de les proves.

Totes les proves d'exposició oral davant els tribunals tenen caràcter públic en la forma que determini cada tribunal.

6.8.2 Qualificació de les proves.

En les proves de la fase d'oposició, tant en el procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat com en els procediments d'accés, la puntuació de cada aspirant en cada prova és la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants, en qualificar-los de zero a deu punts, en són excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcula la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclou una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplica una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades, atorgades pels membres del tribunal, es calculen amb una aproximació fins a la deumil·lèsima.

6.8.3 Temaris.

En els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos de funcionaris docents és d'aplicació la part A dels temaris a què es refereixen els annexos de les Ordres següents:

Annex 3 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari: anglès, biologia i geologia, dibuix, educació física, filosofia, física i química, francès, geografia i història, llengua castellana i literatura, matemàtiques, música, orientació educativa i tecnologia.

Annex 6 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per a les especialitat d'alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i portuguès del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

Annex de l'Ordre de 16 de març de 1995 (DOGC núm. 2031, de 29.3.1995), per a l'especialitat del cos de professors d'ensenyament secundari de llengua i literatura catalana.

Annex 1 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a l'especialitat del cos de professors d'ensenyament secundari d'economia.

Annex de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, (BOE núm.313, de 31.12.2002) per a les especialitats de grec modern, japonès i xinès del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

Annex 7 de l'Ordre ECD/447/2003, de 5 de març, (BOE núm. 56, de 6.3.2003) per a l'especialitat d'èuscar del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

Annex 1 de l'Ordre de 22 de març de 2004 (BOE núm. 78 de 31.3.2004), per a les especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny: dibuix artístic i color, disseny gràfic i mitjans audiovisuals.

ORDRE ECD/826/2004, de 22 de març, ( BOE núm. 78, de 31.3. 2004) per la que s'aproven els temaris que han de regir en els procediments selectius per a l'ingrés i accés i adquisició de noves especialitat del cos de professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

6.8.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

De conformitat amb el que determina el Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, els aspirants que tinguin la condició de funcionari d'organismes internacionals i tinguin la nacionalitat espanyola, queden exempts de la realització d'aquelles proves que la Comissió Permanent d'Homologació, creada per l'esmentat Reial decret, consideri que tenen com a objecte l'acreditació de coneixements ja exigits per ocupar els seus llocs de treball d'origen en l'organisme internacional corresponent.

Amb aquesta finalitat, la certificació d'homologació prevista a l'article 7 del Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, cal adjuntar-la a la sol·licitud de participació en el procediment selectiu o, amb caràcter excepcional, cal lliurar-la al tribunal assignat a l'aspirant amb anterioritat a l'inici de les proves corresponents.

Els aspirants que es puguin acollir al que es determina en aquesta base i quedin exempts de la realització d'alguna prova, seran valorats en la prova corresponent amb la qualificació mínima exigida en la convocatòria per superar-la.

No obstant això, els interessats poden renunciar a la qualificació mínima i realitzar la prova esmentada en igualtat de condicions que la resta d'aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure. La renúncia en qüestió ha de ser formulada amb anterioritat un altre termini a l'inici de les proves del procediment selectiu.

6.8.5 Finalització de la fase d'oposició

La fase d'oposició finalitzarà abans del 30 de novembre de 2020, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

6.9 Fase de concurs.

6.9.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el procediment pel qual participen i segons els barems dels annexos 3 i 4 d'aquesta Resolució, i lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem que els aspirants tenen a la seva disposició al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona i a la seu central del Departament d'Educació i que també es pot imprimir a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

Només es poden puntuar els mèrits que s'al·leguin en la sessió pública convocada pel tribunal, els quals han de ser degudament justificats mitjançant la documentació que es determina en els annexos 3 i 4, i els que constin informats al registre informàtic de personal docent.

L'aspirant pot autoritzar a una persona perquè pugui lliurar en nom seu la documentació justificativa dels seus mèrits.

Pel que fa a l'acreditació de l'experiència docent prèvia (apartats 1.1 i 1.2 de l'annex 3) els tribunals tenen la informació de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, relativa al temps de serveis prestats en centres docents i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, una vegada aquests hagin fet pública la puntuació de la prova de la fase d'oposició. Aquesta llista de temps de serveis prestats ha de fer-se pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants no més tard del dia en que els aspirants al·leguin els seus mèrits.

6.9.2 Qualificació de la fase de concurs.

L'assignació de la puntuació que correspongui als aspirants en aquesta fase la porten a terme els tribunals corresponents, que valoraran els mèrits en els apartats en què siguin al·legats pels aspirants en el fulls d'autobarem.

No es valoraran els mèrits d'aquells aspirants que no presentin el full d'autobarem en la sessió pública convocada a l'efecte.

6.9.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

Després de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició, els tribunals fan públics els resultats de la valoració provisional dels mèrits, per apartats i subapartats, al tauler d'anuncis del local on es realitzi el procediment selectiu, i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions a la seu del tribunal, per escrit, adreçades al president del tribunal, o de nova documentació justificativa de mèrits al·legats en la sol·licitud de participació, sempre que aquests hagin estat perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment, una vegada admesa o no la nova documentació justificativa aportada, fan públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició. Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

6.9.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

La recuperació de la documentació original presentada pels aspirants s'efectua en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin, llevat que es produeixi reclamació per part d'algun aspirant que els afecti; en aquest cas, els tribunals han de retenir-la a efectes de comprovació o prova. En cap cas no es retorna el full d'autobarem.

Quan no hi hagi cap reclamació per part de cap aspirant i no s'hagi retirat la documentació en el termini assenyalat pel tribunal, s'entén que els aspirants renuncien a la seva recuperació, tant davant el tribunal com davant altres òrgans de l'Administració educativa. Un cop retirada la documentació, els aspirants no poden efectuar cap reclamació en relació amb aquest aspecte.

Així mateix, en el procediment d'ingrés i d'accés a un cos del mateix grup per la mateixa especialitat de la que són titulars en el seu cos d'origen, tampoc es retorna la programació didàctica d'aquells aspirants que hagin realitzat la primera prova, ja que aquesta està inclosa entre la documentació de la part A de la primera prova o de la prova d'accés.

7.1 Procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

Superen el concurs oposició i són seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.2.2 i 6.3.2, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la fase d'oposició, sempre que una vegada ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades, tant per a ingrés lliure com per a la reserva d'aspirants amb discapacitat, en el corresponent cos i especialitat.

Els aspirants que han participat en la reserva per a aspirants amb discapacitat si han superat les diferents proves i no han estat seleccionats queden ordenats segons la puntuació global assignada conjuntament amb els aspirants d'ingrés lliure.

Si hi ha places de reserva per a aspirants amb discapacitat que no es cobreixen, aquestes s'acumulen a les d'ingrés lliure en el corresponent cos i especialitat.

Per tal d'obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior.

Superen el concurs oposició els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades per aquest procediment.

Els aspirants que havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.2.2 i 6.3.2, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits.

Per tal d'obtenir la puntuació global les comissions de selecció ponderen en un 55% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades.

7.3 Procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

Superen el concurs oposició els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades per aquest procediment.

Per tal d'obtenir la puntuació global les comissions de selecció ponderen en un 55% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades

7.4 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

De conformitat amb el que estableix la base 5.10, correspon a les comissions de selecció l'agregació i la ponderació, si escau, de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes i la declaració dels aspirants que hagin superat aquests procediments selectius.

A aquests efectes, les comissions de selecció i els tribunals han de tenir en compte el següent:

7.4.1 Agregació de les puntuacions.

Un cop realitzada la fase d'oposició, els tribunals trameten a les comissions de selecció la relació d'aspirants que han superat aquesta fase i també els resultats que han obtingut aquests en la valoració definitiva dels mèrits.

Una vegada feta la ponderació corresponent, les comissions de selecció agreguen les puntuacions de la fase de concurs als aspirants que hagin superat la fase d'oposició, els ordenen segons les puntuacions globals obtingudes i determinen els aspirants que han superat el corresponent procediment d'acord amb el que estableix la base 7.1.

7.4.2 Criteris per resoldre els empats.

En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la comissió de selecció els ha de resoldre atenent successivament els criteris següents:

Per als aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat:

a) Puntuació més alta en la fase d'oposició.

b) Puntuació més alta en cadascuna de les dues proves, en l'ordre en que aquestes apareixen en la convocatòria.

c) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

d) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

Per als aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos de grup superior :

a) Major puntuació en la prova.

b) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

c) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

7.4.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.

En el moment de determinar els aspirants seleccionats en el procediment d'ingrés lliure, les comissions de selecció han d'acumular, si escau, a les places assignades inicialment per aquest procediment totes les places que hagin quedat vacants en el procediment d'accés a un cos de grup superior i les d'accés al mateix grup i nivell de complement de destinació. En el procediment d'accés a un cos de grup superior s'ha de tenir en compte que els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les excepcions que preveuen les bases 6.2.2 i 6.3.2, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de prova, sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places pel procediment d'accés a un cos de grup superior s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb els requisits de no consumir plaça que superin totes les proves, amb el benentès que si no n'hi ha aquestes places s'acumulen al procediment d'ingrés lliure.

7.4.4 Nombre màxim d'aprovats.

En cap cas les comissions de selecció poden declarar que ha superat el procediment selectiu un nombre d'aspirants superior al número de places vacants assignades, de la manera que estableix la base 5.14.

7.4.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

Cada comissió de selecció ha de fer pública la llista provisional d'aspirants seleccionats, ordenats tenint en compte el que estableixen les bases anteriors, i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, adreçades al president de la comissió de selecció, referides a possibles errors.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents les comissions de selecció estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

Contra la llista definitiva d'aspirants seleccionats publicada per la comissió els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

7.4.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

El Departament d'Educació publica al DOGC les llistes úniques d'aspirants seleccionats, per cossos i especialitats, així com a la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents

7.4.7 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant ha de requerir a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

8.1 Termini i documents a presentar.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.3.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari i pels de cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, pel procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. A falta d'aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'alguns dels requisits que s'esmenten a la base 2.2.2.b).

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

c) Fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En el cas de ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars amb un primer grau de consanguinitat dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat.

d) Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què opta, expedit per qualsevol metge de família.

A aquests efectes s'admetran els certificats o informes mèdics expedits amb sis mesos d'antelació a la data de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la que fa pública la llista d'aspirants seleccionats.

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 8.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura a l'annex 8.

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Aquells aspirants que per ser membres de la borsa de personal interí ja hagin presentat la certificació abans d'un any o l'autorització ja no han de presentar res més.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3.2.

Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.

h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

8.3 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

Els aspirants seleccionats obtenen destinació provisional com a funcionaris en pràctiques per al curs 2021-2022, preferentment a places vacants de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu, amb independència que tinguin un nomenament com a personal docent el curs 2020-2021. A aquest efecte han de presentar una sol·licitud de destinació provisional per al curs 2021-2022 d'acord amb els criteris establerts a la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2021-2022.

Els seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat tenen dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure i d'acord amb el que disposi el dictamen, que en cada cas ha d'haver emès l'equip multiprofessional, quant a la capacitat per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball per al qual ha estat seleccionat.

El Departament d'Educació nomena funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats que reuneixin les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i que no estiguin exempts de la seva realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud expressa d'incorporar-se a la fase de pràctiques.

La data de presa de possessió com a funcionaris en pràctiques a la destinació adjudicada és l'1 de setembre de 2021. Els qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

9.2 Opcions.

Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una d'aquestes, de manera que han de renunciar a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en la resta. Els aspirants que optin per una altra administració educativa han de comunicar per escrit a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la renuncia a l'oposició de Catalunya, abans de l'1 de setembre de 2021. En cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita a els restants.

Si hi ha aspirants seleccionats per més d'una especialitat del mateix cos, aquests han de realitzar la fase de pràctiques en un lloc de treball corresponent a una de les especialitats, i en cas de ser declarats aptes en la fase de pràctiques esmentada ingressaran al cos per a totes les especialitats superades en el procediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques perquè acreditin haver prestat serveis, com a mínim, durant un curs escolar com a funcionaris docents de carrera poden optar, no obstant això, per ser nomenats funcionaris en pràctiques, i incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exempts de l'avaluació d'aquesta. Els aspirants que s'acullin a l'opció esmentada hauran de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionari de carrera. Els qui no realitzin l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen fins que se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

Els aspirants que hagin estat seleccionats sense consumir plaça romanen en els llocs que ocupin amb caràcter definitiu en el cos al que hagin accedit.

9.3 Opció retributiva.

1. Les persones que siguin nomenades funcionaris en pràctiques mentre estan realitzant períodes de pràctiques o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.

En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.

2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d'adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té reconeguda.

3. En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l'efecte d'antiguitat per serveis prestats.

9.4 Règim jurídic.

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels aspirants seleccionats és el de funcionaris en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant.

9.5 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva.

Una vegada nomenats funcionaris en pràctiques queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball docents que es convoquin del cos en què estiguin en servei actiu, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya, en la forma que determinin les convocatòries respectives.

10.1 Lloc i durada.

La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats.

Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos com a mínim però amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'ha de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El desenvolupament de la fase de pràctiques es determina per la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli.

10.2 Activitats de formació.

La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques.

10.3 Avaluació.

Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluen cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte.

Per a la valoració de cadascun dels aspirants, les comissions tenen en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes del professor tutor, del director i de l'inspector del centre on l'aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels responsables de les activitats de formació programades.

Les comissions qualificadores poden sol·licitar als aspirants un informe final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

Els aspirants que siguin declarats no aptes poden incorporar-se en el curs següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

10.4 Exempts de l'avaluació.

Queden exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera.

Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Educació publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 9.1.

També s'ha de fer el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Formació Professional nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionaris en pràctiques i hagin estat declarats aptes.

12. Incorporació en la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació.

Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició, si així ho desitgen, entren a formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, si encara no en formen part, i se situen dintre de la borsa darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

Així mateix, els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició i que ja formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació si no han prestat abans serveis docents dins d'aquesta se situen també darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació i obtenen la capacitació de l'especialitat del concurs oposició, si és que no la tenien, a l'esmentada borsa de treball.

Els aspirants seleccionats que no formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, als efectes de poder prestar serveis com a interí des de la seva designació com a aspirant seleccionat en el procés, fins a la seva incorporació com a funcionari en pràctiques, podran sol·licitar, si així ho desitgen, formar-ne part i se situen dintre de la borsa darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

Es convoca un procediment per tal que els funcionaris de carrera del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, del cos de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny puguin adquirir una nova especialitat, de conformitat amb el que s'estableix a les bases següents:

1. Normes generals

Les especialitats que es podran adquirir mitjançant el procediment que es regula en aquesta base són les que consten a la base 1.1 de l'annex 1.

En aquest procediment és d'aplicació el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, així com el que estableix la present convocatòria.

2. Requisits dels aspirants

Per tal de poder participar en aquest procediment, l'aspirant ha de reunir els requisits següents:

a) Ser funcionari de carrera del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, del cos de professors d'arts plàstiques i disseny o del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny amb destinació dins l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de funcionaris en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a la Inspecció educativa i funcionaris adscrits a places a l'exterior, o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entén referit al centre on van tenir l'última destinació.

b) Han de reunir també els requisits que s'exigeixen per participar en el procediment d'ingrés lliure per l'especialitat que es desitja adquirir.

Aquestes condicions s'han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3. Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació i instruccions per emplenar la sol·licitud.

Els qui desitgin prendre part en aquest procediment selectiu tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar de la manera que estableix la base 3.1. i 3.2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Els funcionaris que estiguin en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a llocs de la Inspecció d'Educació, han de presentar un full de serveis, certificat pel servei territorial on van tenir la darrera destinació.

3.2 Drets de participació i forma de pagament.

Els drets de participació seran els que s'estableixen a la base 3.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i s'hauran d'abonar d'acord amb el que disposa la base esmentada.

3.3 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2020, ambdós inclosos.

4. Llista d'admesos i exclosos

La publicació de la llista provisional i definitiva d'aspirants admesos i exclosos s'ajusta al que s'estableix a la base 4 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

5. Òrgans de selecció

Els òrgans de selecció nomenats per jutjar aquest procediment d'adquisició de noves especialitats estan regulats a la base 5 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i tindran les mateixes funcions que s'hi indiquen.

Els tribunals podran ser específics d'aquest procediment o també podran incloure aspirants del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat.

6. Inici i desenvolupament de les proves

L'inici i el desenvolupament de les proves s'ajustarà al que determina la base 6 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Quan no es nomenin tribunals específics per jutjar aquest procediment, els aspirants que hi participin actuaran després dels aspirants que participin pels procediments d'ingrés i/o d'accés.

7. Sistema de selecció i temaris

7.1 Sistema de selecció

Els aspirants han de demostrar els coneixements sobre els continguts curriculars que hauran d'impartir i el seu domini dels recursos didàctics i pedagògics.

Segons el que s'estableix a l'article 54 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, la prova consisteix en l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la que s'opti, escollit per l'aspirant d'entre els extrets a l'atzar pel tribunal, atenent al criteri següent:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar d'entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre cinc temes.

El temps que es disposa per a l'exposició oral és d'una hora.

Per a la preparació d'aquesta prova, l'aspirant romandrà incomunicat durant un temps de fins a dues hores, durant les quals podrà consultar el material bibliogràfic que cregui oportú així com elaborar un guió per a l'exposició que no excedeixi d'un full per les dues cares i que es lliura al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició o en el cas de format digital, imprimir-lo i lliurar-lo al tribunal.

En totes les especialitats convocades de cadascun dels cossos, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat.

En el seu plantejament, els tribunals s'han d'ajustar a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'annex 7.

L'aspirant disposa d'un màxim de tres hores per resoldre aquesta prova excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una durada diferent. El temps de distribució del contingut de la prova es determina segons l'establert a l'annex 7 de la present convocatòria segons l'especialitat a la que opti.

Amb posterioritat, l'aspirant efectuarà la lectura de l'exercici pràctic, llevat d'aquelles especialitats en les quals la naturalesa dels exercicis no fa recomanable la seva lectura. Per a la determinació de la lectura i l'actuació del tribunal en aquesta prova, s'estarà, així mateix, al que determina l'annex 7 segons l'especialitat a la que opta l'aspirant.

7.2 Temaris.

Els temaris sobre els quals versaran les proves referides a aquest procediment selectiu són els que consten a la base 6.8.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

8. Qualificació

8.1 Cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d'apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament els aspirants qualificats amb un apte.

8.2 Cada tribunal qualificador ha de fer pública al tauler d'anuncis del local on hagi actuat la llista provisional d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a possibles errors.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i eleven l'esmentada proposta a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

9. Adquisició de la nova especialitat

9.1 El Departament d'Educació, un cop feta la comprovació que tots els aspirants qualificats com a aptes reuneixen els requisits exigits a la base 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria per participar en el procediment d'adquisició de noves especialitats, publicarà al DOGC la resolució per la qual es declara aptes als aspirants, amb indicació de la nova especialitat adquirida, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: educacio.gencat.cat/Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents.

9.2 Els qui obtinguin una nova especialitat per aquest procediment queden exempts de la realització de la fase de pràctiques i adquiriran la nova especialitat en la data en què es publiqui al DOGC la resolució esmentada a la base 9.1 de l'annex 2.

9.3 L'adquisició d'una nova especialitat no suposarà la pèrdua de l'anterior o anteriors especialitats que es posseeixen.

Els qui tinguin adquirida més d'una especialitat podran accedir a les places corresponents a qualsevol d'elles mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents, mantenint, en tots els casos, tots els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l'ingrés en el cos.

De conformitat amb el que disposa, l'apartat d) de l'article 16 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, que regula els concursos de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents, els aspirants que adquireixin una nova especialitat a través de la participació en el procediment que es defineix en aquest títol tindran preferència, per una única vegada, per ser adscrits a places de la nova especialitat adquirida en el centre on tinguin la seva destinació definitiva, en ocasió de vacant.

Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Les compulses per a justificar mèrits han d'estar fetes per l'òrgan convocant, on s'inclouen els propis tribunals.

Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

1. Experiència docent prèvia (màxim 7,000 punts).

1.1 Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,7000 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic no és necessari presentar cap justificació, atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya és necessari presentar la documentació justificativa que correspongui.

1.2 Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,3500 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic, no és necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya és necessari presentar la documentació justificativa que correspongui.

1.3 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,1500 punts.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació (aquest vistiplau només es requereix en el cas de centres privats), per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari dels serveis territorials corresponents o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, d'ajuntaments i diputacions. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l'especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d'inici i de finalització d'aquests.

1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,1000 punts.

Els serveis prestats en universitats, tant si són públiques com privades, poden ser valorats en aquest subapartat.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació (quan el Departament d'Educació en sigui competent), per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari del servei territorial corresponent, o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, o per les universitats, ajuntaments o diputacions. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l'especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d'inici i de finalització d'aquests.

Consideracions generals referents als subapartats de l'experiència docent prèvia:

S'entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, d'educació, de 3 de maig, els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives.

No poden acumular-se les puntuacions corresponents als apartats anteriors quan els serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre docent.

Només es valoren els serveis prestats en els ensenyaments que consten a l'article 3.2 de la Llei orgànica d'educació.

Per cada mes es sumen les puntuacions següents:

En el subapartat 1.1: 0,0583 punts.

En el subapartat 1.2: 0,0292 punts.

En el subapartat 1.3: 0,0125 punts.

En el subapartat 1.4: 0,0083 punts.

Els serveis prestats en centres hospitalaris són valorats pel subapartat que correspongui sempre que siguin ensenyaments reglats.

Els serveis prestats per professionals que hagin impartit docència en unitats d'escolarització compartida (UEC), són valorats en l'etapa educativa d'educació secundària pel subapartat que correspongui segons es tracti o d'altres centres.

Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació o organismes competents dels països respectius d'acord amb el procediment establert per la seva administració educativa, en els quals s'ha de fer constar el temps de prestació de serveis i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els certificats esmentats s'han de presentar traduïts al català o al castellà.

Els serveis prestats a l'estranger són valorats pel subapartat que correspongui segons les dades que contingui el certificat.

Un mateix període de temps només pot ser valorat per un subapartat, o sigui que no poden acumular-se les puntuacions de diferents centres quan els serveis s'hagin prestat en aquests de manera simultània.

En el total de l'apartat d'experiència docent prèvia només es poden valorar un màxim de deu anys tenint en compte els quatre subapartats que hi ha. Cada fracció de temps només pot ser computada per un d'aquests subapartats.

Poden acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un número enter de mesos.

2. Formació acadèmica (màxim 5,0000 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts).

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal i com s'indica a continuació:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s'aplica la següent equivalència:

D'1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.

De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents respecte a l'escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura.

En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

  Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d'1 a 4 punts, s'apliquen les equivalències següents:

Aprovat: 1 punt.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, només es té en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideren equivalents a 6 punts (escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte seran equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).

Si a l'expedient acadèmic es recull l'expressió assignatura adaptada cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas, per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, es tenen en consideració les qualificacions corresponents al projecte final de carrera, tesina o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, es considera que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1 Pel certificat-diploma acreditatiu d'estudis universitaris de tercer cicle (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril); el títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin requisits per a l'ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

Aquest subapartat 2.2.1 està referit exclusivament als estudis oficials de postgrau.

El títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), que ha de tenir un mínim de 60 crèdits, ha d'estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinar, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Els altres màsters no oficials que es puguin acreditar, no regulats pel que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, poden ser valorats pel subapartat 3.1.2.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor, 1,0000 punt.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

2.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació.

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A2 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que al·legui l'aspirant com a requisit de participació.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que al·legui l'aspirant com a requisit de participació.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

L'aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle computarà 1,0000 punt per cada cicle.

2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional inicial, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent o, en el seu cas, no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

Es valoren de la forma següent:

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts. Són vàlids altres certificats equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

Quan un aspirant presenti diverses certificacions del mateix idioma només se'n tindrà en compte una.

Només es considerarà la titulació de nivell C1 o C2 d'un idioma estranger en l'apartat de la convocatòria on ho faci constar l'aspirant.

2.4.3 Per cada titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.4.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3. Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)

3.1 Formació permanent.

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d'Educació o activitats reconegudes pel Departament d'Educació o altres administracions educatives:

3.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,2500 punts.

Poden ser valorats en aquest subapartat 3.1.2 els màsters no oficials, títols propis, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per a obtenir una especialitat. També poden ser valorats els màsters oficials que no s'hagin valorat a l'apartat 2.2.1.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'han de presentar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Subdirecció General d'Innovació i Formació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: xtec.cat / verifica_certificat

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per Administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitat autònomes.

Els cursos organitzats per les Universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d'Educació o per d'altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Als efectes d'aquest subapartat 3.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) i inferiors a 3 crèdits (30 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat. Aquesta acumulació es pot fer entre aquests cursos o amb d'altres dels subapartats 3.1.1 o 3.1.2.

No es poden valorar en aquest subapartat 3.1 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a que es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, el nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10.

3.2 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les Universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides, 0,1 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Educació o han d'haver estat reconegudes o organitzades per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.3 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

3.4 Domini de llengües estrangeres.

3.4.1 Per cada certificat que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C1 del marc europeu comú de referència: 0,7500 punts.

3.4.2 Per cada certificat que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C2 del marc europeu comú de referència: 1 punt.

Documents justificatius per ambdós subapartats: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

Quan un aspirant presenti diverses certificacions del mateix nivell i del mateix idioma només es té en compte una.

Quan un aspirant presenti varies certificacions de diferents nivells i del mateix idioma en el conjunt del barem només es té en compte la de nivell superior. Només es considerarà la titulació de nivell C1 o C2 d'un idioma estranger en l'apartat de la convocatòria on ho faci constar l'aspirant.

3.5 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta, d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents a partir de l'any 2007, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada s'acumulen els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Educació i així consti informat al seu registre informàtic, no serà necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics . En els altres casos cal presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Les compulses per a justificar mèrits han d'estar fetes per l'òrgan convocant, on s'inclouen els propis tribunals.

Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts en la valoració dels seus mèrits.

1. Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)

1.1 Antiguitat.

Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés que sobrepassin els sis exigits com a requisit: 0,5000 punts, fins a un màxim de 4,0000 punts.

Per cada mes es sumen 0,0416 punts.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. En d'altres casos, full de serveis on consti la durada real dels serveis prestats.

1.2 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, si s'escau, avaluació positiva de la funció docent, realitzada per la Inspecció educativa (màxim 2,5000 punts).

1.2.1 Per cada curs acadèmic com a director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu o professor delegat en seccions de formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat, 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

1.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic: 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

1.2.3 Per cada curs acadèmic com a cap de departament, coordinador de cicle o etapa o altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic: 0,1000 punts.

Documents justificatius: nomenament del director del centre corresponent.

1.2.4 Per cada any exercint funcions corresponents a la Inspecció d'Educació: 0,3000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.5 Per cada any en un lloc de treball de l'Administració educativa:0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada durant el curs actual per la inspecció educativa (màxim, 2,0000 punts).

2. Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3,0000 punts)

2.1 Per cada curs de formació i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d'Educació o activitats reconegudes pel Departament d'Educació o altres Administracions educatives:

2.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,2500 punts (màxim 1,2500 punts).

2.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5000 punts (màxim 1,7500 punts).

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'han de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: xtec.cat / verifica_certificat

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels pla de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per Administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitats autònomes.

Els cursos organitzats per les universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos reconeguts pel Departament d'Educació o per d'altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Poden ser valorats en aquest subapartat 2.1.2 els màsters, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per obtenir una especialitat.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoren en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Als efectes del subapartat 2.1.1, es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat.

No es poden valorar en aquest subapartat 2.1 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc es valoren els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a que es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, el nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10.

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts)

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts).

3.1.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l'accés al cos:

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'accés al cos, tal i com s'indica a continuació:

Fins a 6 punts: 1,0000 punt.

Superior a 6 punts i fins a 7,50 punts: 1,2500 punts.

Superior a 7,50 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'apliquen les equivalències següents respecte a l'escala de puntuacions d'1 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

  Nota mitjana: Suma de multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d'1 a 4 punts, s'apliquen les equivalències següents:

Aprovat: 1 punt.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic es faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, es té només en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideren equivalents a 6 punts (escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte són equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).

Si a l'expedient acadèmic consta l'expressió assignatura adaptada, cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic es tenen en consideració les qualificacions corresponents al projecte de final de carrera, tesina o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, es considera que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

3.1.2 Per posseir el títol de doctor, 0,8000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest.

3.1.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació:

3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents: 0,4000 punts.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

L'aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle que s'hagi de valorar, es computarà 0,4000 punts per cada cicle.

3.1.4 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència: 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

3.1.5 Titulacions d'ensenyaments de règim especial.

Es valoren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes i conservatoris professionals i superiors de música, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent.

Es valoren de la forma següent:

3.1.5.1 Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música: 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

3.1.5.2 Certificats de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts. En aquest sentit seran vàlids altres certificats equivalents o superiors al nivell B2 del marc europeu comú de referència.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

Quan un aspirant presenti varies certificacions del mateix nivell i del mateix idioma només es té en compte una.

Quan un aspirant presenti varies certificacions de diferents nivells i del mateix idioma només es té en compte la de nivell superior.

3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics (màxim 1,5000 punts).

3.2.1 Per publicacions relacionades amb l'especialitat del cos a què opta o amb la didàctica general (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els exemplars corresponents.

3.2.2 Per participació en projectes educatius (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: certificació emesa per l'òrgan responsable.

3.2.3 Per premis en exposicions o concursos (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els programes, crítiques i, si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.

3.2.4 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les Universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides: 0,15 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Educació o han d'haver estat reconegudes per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.3 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'accés a una especialitat del mateix cos al que ara es presenta d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents a partir de l'any 2007, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,20.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,30.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada s'acumulen els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Educació i així consti informat al registre informàtic, no és necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics . En els altres casos cal presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

Especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari.

La programació didàctica

La programació didàctica ha de fer referència al currículum d'una matèria relacionada amb l'especialitat docent per a la qual es participa segons el currículum vigent a Catalunya de l'educació secundària obligatòria, del batxillerat, de la formació d'adults o de la formació professional.

En educació secundària obligatòria es poden programar les matèries de l'Annex 1 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, relacionades amb l'especialitat docent per la qual es participa. Atès que el Decret 187/2015 agrupa les matèries en àmbits, també s'admetran programacions que incloguin matèries d'un mateix àmbit o matèries d'àmbits diversos degudament raonats. En qualsevol cas, com a mínim una de les matèries ha de correspondre a l'especialitat a la que s'opta. Quan la programació inclou diferents matèries l'esquema ha de contenir unitats didàctiques proporcionals al nombre de matèries. En qualsevol cas, la programació contindrà un mínim de 6.

La programació didàctica per a l'ESO ha de contenir, almenys, les competències bàsiques i competències dels àmbits transversals (digital i personal i social), els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En el batxillerat es poden programar matèries comunes o de modalitat, relacionades amb l'especialitat docent, recollides al Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat, annex a la Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l'organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2019-2020.

La programació didàctica per al Batxillerat ha de contenir, almenys, les competències, la contribució a les competències generals del batxillerat, els objectius, els continguts, les connexions amb altres matèries, els criteris d'avaluació, la metodologia i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En el cas de l'especialitat d'orientació educativa la programació didàctica consisteix en un pla d'actuació educativa. Aquest pla es pot fonamentar en les funcions de l'orientador educatiu en un equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) o en les funcions de l'orientador educatiu en un institut. En aquest últim cas, ha d'incloure tant l'atenció directa a l'alumnat com el suport a la comunitat.

El pla d'actuació educativa ha d'incloure, al menys, el context, els objectius, la metodologia, la temporització, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació d'aquest pla.

Pel que fa a la formació de persones adultes, en les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari, s'entén que per a l'ensenyament de persones adultes s'admetrà tant una programació global de tres mòduls comuns d'un àmbit, del nivell I o II, com de tres mòduls que n'incloguin de comuns i d'opcionals que formin part d'un àmbit, relacionat amb l'especialitat a què es presenti l'aspirant, fent referència, si és el cas, a la globalització necessària de les activitats entre els tres mòduls. Cada mòdul ha de contenir, com a mínim, 2 unitats didàctiques.

En el cas d'una programació referida als cicles formatius de formació professional LOE, en els que es pugui impartir docència des de l'especialitat per a la que s'opta, s'ha d'incloure el desenvolupament d'un esquema d'un mínim de 6 activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una o diverses unitats formatives (UF) del mòdul professional seleccionat per fer la programació.

La programació didàctica, que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per l'aspirant i tenir una extensió màxima de 60 fulls, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d'un interlineat d'1,5 o 2 espais, i amb un cos de lletra tipus Arial de 12 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge de què consta. Tant la portada com l'índex no comptabilitzaran en els 60 fulls. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos, que no poden superar els 20 fulls, estan formats pel material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els instruments organitzatius. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de la taula podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

La unitat didàctica.

Els aspirants han de concretar en la unitat didàctica, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els criteris d'avaluació que poden anar acompanyats d'indicadors d'avaluació, els continguts que es prioritzen en la unitat didàctica, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, els instruments d'avaluació, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la unitat didàctica amb la programació didàctica.

En el cas de l'orientació educativa, la unitat didàctica consisteix en una unitat d'actuació educativa. El pla d'actuació educativa de l'aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats. Cadascuna de les unitats d'actuació educativa han d'incloure, al menys, el context on es desenvolupa, els destinataris de l'actuació educativa, els objectius, la metodologia, la temporització, les activitats, els recursos i els criteris i procediments per al seguiment i l'avaluació de la unitat.

L'exposició i defensa de la programació i de la unitat didàctica o, per a l'orientació educativa, del pla d'actuació educativa i de la unitat d'actuació educativa.

Per a l'exposició i defensa de la programació i de la unitat didàctica o, per a l'orientació educativa, del pla d'actuació educativa i de la unitat d'actuació educativa, l'aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió en forma d'esquema en cada cas, que no pot excedir d'un full per les dues cares o bé una presentació en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix el dia que faci l'exposició de la unitat didàctica.

Especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum fet públic pel Reial decret 1041/2017, de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en diversos plans d'estudis i les d'aquest reial decret.

La programació didàctica inclourà la planificació d'un curs escolar d'un dels cursos atribuïts a l'especialitat emmarcada en el nivell corresponent i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa en aquest annex i haurà d'incloure:

Explicitació de la/les teories de la llengua i dels aprenentatges de llengües estrangeres que sustenten la programació.

Desenvolupament del contingut general de la programació (objectius generals, objectius per activitat de llengua, continguts, metodologia, criteris i activitats d'avaluació, recursos, etc.).

Contextualització i destinataris.

Referència a les fonts bibliogràfiques escaients.

Especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa a partir d'un dels quatre supòsits següents:

- Una de les matèries de modalitat del batxillerat en la modalitat d'arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny).

- Un mòdul dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny.

- Una matèria de formació bàsica o obligatòria d'especialitat d'ensenyaments artístics superior/Títol Superior en disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals.

La programació didàctica inclourà la planificació d'un curs escolar d'un dels cursos atribuïts a l'especialitat emmarcada en el nivell corresponent i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa en aquest annex i haurà d'incloure:

Batxillerat d'arts

En el cas de programacions del batxillerat d'arts, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una matèria.

En l'exposició de la unitat didàctica del batxillerat s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge, les competències específiques de la matèria, capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius, metodològics i d'avaluació, la temporització, les connexions amb altres matèries i la contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

Cicles formatius LOGSE

En el cas de programacions de cicles formatius LOGSE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una unitat de programació (UP).

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOGSE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat de programació en relació amb el conjunt d'unitats de programació en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les capacitats clau que es desenvolupen, i les competències que es treballen els continguts, convenientment contextualitzats, els objectius terminals, els criteris i instruments d'avaluació, i l'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que cal desenvolupar; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius generals del cicle formatiu i les competències professionals, així com les estratègies metodològiques, les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

Cicles formatius LOE

En el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una unitat formativa (UF).

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat formativa en relació amb el conjunt d'unitats formatives en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació contextualitzats; l'enunciat de les activitats d'ensenyament i aprenentatge en relació amb els resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i professionals, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En els cicles formatius de grau superior LOE, el desenvolupament curricular de la programació ha fer referència al tractament dels crèdits ECTS assignats al mòdul i a la unitat formativa, que inclouen les classes lectives (presencials), teòriques o pràctiques, i les hores no presencials d'estudi i de treball, dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i proves d'avaluació de l'alumne.

Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE

En el cas de programacions dels ensenyaments artístics superior de grau/títol superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats formatives d'una assignatura o d'un projecte.

En l'exposició de la unitat didàctica dels ensenyaments artístics superiors/títol superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE, s'han de concretar, almenys, la ubicació de l'assignatura en relació amb el conjunt d'assignatures en què s'organitza la matèria; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació contextualitzats; la tipologia i l'enunciat de les activitats formatives en relació amb els resultats d'aprenentatge, continguts i criteris d'avaluació corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; la contribució de l'assignatura a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i específiques, així com l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En el desenvolupament curricular de la programació del ensenyaments artístics superiors s'ha fer referència al tractament dels crèdits ECTS de l'assignatura, que inclouen les classes lectives (presencials), teòriques o pràctiques, i les hores no presencials d'estudi i de treball, dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i proves d'avaluació de l'alumne

Especialitat del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

La programació didàctica haurà de fer referència a un mòdul de cicle formatiu del currículum vigent a Catalunya en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa

Cicles formatius LOGSE

En el cas de programacions de cicles formatius LOGSE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una unitat de programació (UP).

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOGSE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat de programació en relació amb el conjunt d'unitats de programació en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les capacitats clau que es desenvolupen i les competències que es treballen, els continguts, convenientment contextualitzats, els objectius terminals, els criteris i instruments d'avaluació, i l'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que cal desenvolupar; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius generals del cicle formatiu i les competències professionals, així com les estratègies metodològiques, les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

Cicles formatius LOE

En el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una unitat formativa (UF).

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat formativa en relació amb el conjunt d'unitats formatives en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació contextualitzats; l'enunciat de les activitats d'ensenyament i aprenentatge en relació amb els resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i professionals, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En els cicles formatius de grau superior LOE, el desenvolupament curricular de la programació ha fer referència al tractament dels crèdits ECTS assignats al mòdul i a la unitat formativa, que inclouen les classes lectives (presencials), teòriques o pràctiques, i les hores no presencials d'estudi i de treball, dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i proves d'avaluació de l'alumne.

Educació secundària obligatòria i batxillerat. Formació de persones adultes.

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015).

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Personal docent. Apartat 3.3.1. B.1. Professors de l'especialitat d'orientació educativa.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

Escoles Oficials d'Idiomes

Reial decret 1041/2017, de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en diversos plans d'estudis i les d'aquest reial decret.

Reial decret 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020. Documents per a l'organització i gestió de centres. EOI.

Arts plàstiques i disseny.

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

a) Batxillerat

Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

b) Cicles formatius de grau mitjà

Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

Decret 334/1997, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en serigrafia artística i en gravat calcogràfic de la família professional d'arts aplicades al llibre.

Decret 17/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en procediments d'orfebreria i argenteria, en emmotllat i fosa d'objectes d'orfebreria, joieria i bijuteria artístiques, en procediments de joieria artística, en gravat artístic sobre metall i en encastat, de la família professional de la joieria d'art.

Decret 268/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en floristeria de la família professional d'art floral.

Decret 269/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en esmaltatge sobre metalls, de la família professional d'esmalts artístics.

Decret 270/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en revestiments murals, de la família professional de les arts aplicades al mur.

Decret 210/2000, de 13 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en mestre d'aixa de la família professional de disseny industrial.

Decret 114/2001, de 2 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en pintura sobre vidre, en procediments del vidre en fred i en procediments del vidre en calent, de la família professional de vidre artístic.

Decret 111/2007, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en brodats, en puntes, i en tapissos i catifes pertanyents a la família professional de tèxtils artístics.

Decret 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual.

Decret 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.

c) Cicles formatius de grau superior

Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

Decret 285/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny de modelisme i maquetisme, modelisme industrial i mobiliari, de la família professional de disseny industrial.

Decret 136/1998, de 9 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en moblament, en arquitectura efímera, en aparadorisme, en elements de jardí i en projectes i direcció d'obres de decoració, de la família professional de disseny d'interiors.

Decret 213/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques d'estampació, en enquadernació artística i en edició d'art, de la família professional de les Arts aplicades al llibre.

Decret 15/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en joieria artística i en orfebreria i argenteria artístiques de la família professional de la joieria d'art.

Decret 16/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en estilisme d'indumentària i en modelisme d'indumentària de la família professional de les arts aplicades a la indumentària.

Decret 294/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur i en mosaics, de la família professional de les arts aplicades al mur.

Decret 295/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny d'art floral de la família professional d'art floral.

Decret 296/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en esmalt artístic al foc sobre metalls de la família professional d'esmalts artístics.

Decret 211/2000, de 13 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en arts del vidre i en vitralls artístics de la família professional del vidre artístic.

Decret 113/2001, de 2 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en art tèxtil, en estampacions i tintatges artístics, en estilisme de teixits de calada i en colorit de col·leccions de la família professional dels tèxtils artístics.

Decret 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.

Decret 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual.

d) Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior en Disseny

Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments artístics superiors

Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació.

Resolució ENS/1549/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.

e) Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals

Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2019-2020. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments artístics superiors

Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació.

Resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de conservació i restauració de béns culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Concrecions per a les especialitats d'ESO i Batxillerat:

La prova té per objecte comprovar la capacitat per dissenyar les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències bàsiques per part dels alumnes d'ESO i de les competències generals i específiques de cada matèria per part dels alumnes de batxillerat.

La prova consisteix en l' elaboració d'una situació d'aprenentatge a escollir entre tres casos plantejats pel tribunal. En cada situació proposada es plantegen unes qüestions prèvies per avaluar el grau de coneixements de l'aspirant, sobre els continguts de la matèria implicats en la situació d'aprenentatge que ha d'elaborar. En el disseny de la situació d'aprenentatge cal explicitar les activitats que es duran a terme, la gestió del grup i l'avaluació reguladora que es proposa per una sessió de classe en el context descrit en el supòsit.

L'aspirant disposa d'un màxim de 3 hores per resoldre aquesta prova que inclou qüestions prèvies i el disseny de la situació d'aprenentatge. El temps aproximat de distribució del contingut de la prova: 1 hora qüestions prèvies, 2 hores construcció de la situació d'aprenentatge. Les qüestions prèvies seran corregides directament pel tribunal. Posteriorment, l'aspirant serà citat per llegir davant el tribunal, en un màxim de 20 minuts, la situació d'aprenentatge dissenyada i disposarà de 10 minuts per respondre les preguntes que el tribunal li formuli en relació a la situació d'aprenentatge plantejada.

Característiques de la prova pràctica per especialitats:

Especialitat: Alemany

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. En aquest sentit, l'aspirant ha de demostrar coneixements relatius a l'adequació textual i discursiva (adequació, coherència i cohesió), així com elements relatius a la morfosintaxi i el lèxic.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comunicació oral, la comprensió lectora, l'expressió escrita i la literatura.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en alemany.

Especialitat: Anglès

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. En aquest sentit, l'aspirant ha de demostrar coneixements relatius a l'adequació textual i discursiva (adequació, coherència i cohesió), així com elements relatius a la morfosintaxi i el lèxic.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comunicació oral, la comprensió lectora, l'expressió escrita i la literatura.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en anglès.

Especialitat: Biologia i geologia

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge pot incloure la resolució de problemes, les tècniques experimentals, el treball de camp i de laboratori, i el coneixement de l'entorn natural de Catalunya, l'aspirant ha de poder demostrar el domini suficient d'aquests aspectes.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, el medi ambient i la salut.

Especialitat: Dibuix

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per a elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge inclou la producció tècnica i artística, l'aspirant ha de demostrar el coneixement dels sistemes de representació tècnica i/o la representació artística.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la percepció, l'expressió, la interpretació, la creació de produccions tècniques i/o artístiques i el reconeixement del valor social i cultural de l'art.

Especialitat: Economia

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre algun dels aspectes següents: gestió i organització, estratègia empresarial, emprenedoria, cultura econòmica i dialèctica, raonament i anàlisi econòmic i modelització, tenint en compte en tots els casos criteris mediambientals i de sostenibilitat.

Es pot fer servir la calculadora sempre que no porti informació emmagatzemada o es que es pugui comunicar amb l'exterior.

Especialitat: Educació física

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre algun dels aspectes següents: activitat física saludable, esport, activitat física i temps de lleure i expressió i comunicació corporal.

Especialitat: Filosofia

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre com ensenyar a elaborar: una dissertació filosòfica i on s'explicita de quina manera es demana a l'alumnat que faci ús de l'argumentació lògica, un comentari d'un text filosòfic que es pugui vincular a un context proper a l'alumnat, una explicació sobre un terme filosòfic i la seva interpretació per part de l'alumne, l'anàlisi d'un dilema ètic vinculat a un context proper a l'alumnat i/o a l'entorn del centre educatiu.

Especialitat: Física i química

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge pot incloure la resolució de problemes, les tècniques experimentals, el treball de camp i de laboratori, l'aspirant ha de poder demostrar el coneixement d'aquests procediments.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, el medi ambient i la salut.

Es pot fer servir la calculadora sempre que no porti informació emmagatzemada o que es pugui comunicar amb l'exterior.

Especialitat: Francès

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. En aquest sentit, l'aspirant ha de demostrar coneixements relatius a l'adequació textual i discursiva (adequació, coherència i cohesió), així com elements relatius a la morfosintaxi i el lèxic.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comunicació oral, la comprensió lectora, l'expressió escrita.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en francès.

Especialitat: Geografia i història

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per a elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre algun dels aspectes següents: la recerca històrica, el patrimoni artisticocultural, l'anàlisi geogràfica i el pensament crític i la participació ciutadana.

Especialitat: Grec

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge inclou textos en grec, l'aspirant ha de demostrar que és capaç de traduir el text grec i adaptar-lo per utilitzar-lo després a la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comprensió i la interpretació de textos grecs, l'expressió escrita, la literatura i els elements de pervivència.

Es pot fer servir el diccionari de Grec.

Especialitat: Llatí

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge inclou textos en llatí, l'aspirant ha de demostrar que és capaç de traduir el text llatí i adaptar-lo, per utilitzar-lo després a la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següent: la comprensió i la interpretació de textos llatins, l'expressió escrita, la literatura i els elements de pervivència.

Es pot fer servir el diccionari de Llatí.

Especialitat: Llengua catalana i literatura

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comprensió de textos, l'expressió escrita, la comunicació oral, la literatura i el llenguatge audiovisual.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en llengua catalana.

Especialitat: Llengua castellana i literatura

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comprensió de textos, l'expressió escrita, la comunicació oral, la literatura i el llenguatge audiovisual.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en llengua castellana.

Especialitat: Matemàtiques

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per a elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre algun dels aspectes següents: la resolució de problemes, el raonament i la prova, les connexions entre diferents continguts matemàtics o en relació amb altres matèries i la comunicació i representació.

Es pot fer servir la calculadora sempre que no porti informació emmagatzemada o que es pugui comunicar amb l'exterior.

Especialitat: Música

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per a elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge inclou la producció musical, l'aspirant ha de poder demostrar la seva capacitat d'interpretar música amb la veu, algun instrument, el cos i les eines tecnològiques.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la percepció i l'escolta, la interpretació de forma individual i col·lectiva, la creació de produccions musicals i el reconeixement del valor social i cultural de la música i la dansa.

Especialitat: Orientació educativa

La resolució del supòsit comportarà l'elaboració d'una proposta d'actuació educativa fonamentada en els diferents àmbits d'intervenció del professional d'orientació educativa en un institut o en un equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) en relació a:

- Suport a l'aula.

- Procés d'avaluació psicopedagògica.

- Assessorament a la comunitat educativa de mesures i suports per a l'atenció educativa dels alumnes.

- Assessorament a l'equip docent sobre les estratègies, programes i activitats específiques pròpies de l'orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.

Especialitat: Tecnologia

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge pot incloure treball pràctic i de taller, l'aspirant ha de demostrar el coneixement de les operacions bàsiques de taller, com ara disseny de circuits senzills (electricitat i electrònica), l' utilització d'instruments de mesura o en la identificació de materials i eines.

La situació d'aprenentatge versa sobre objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana, a través de l'ús dels objectes tecnològics, l'anàlisi de sistemes tecnològics i el disseny i construcció d'objectes tecnològics senzills, tenint en compte l'impacte en la salut i el medi ambient.

Es pot fer servir la calculadora sempre que no porti informació emmagatzemada o que es pugui comunicar amb l'exterior.

Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

Per a totes les especialitats convocades: Alemany, Anglès, Català, Espanyol per a estrangers, Èuscar, Francès, Grec modern, Japonès, Xinès.

El temps màxim de realització de la prova és de 3 hores.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats a partir d'un supòsit contextualitzat tenint en compte el currículum de les escoles oficials d'idiomes i els continguts assignats a l'especialitat objecte de concurs, i en relació amb l'aprenentatge, la docència i l'avaluació de llengües estrangeres. Les propostes es poden relacionar amb els aspectes següents:

- Comprensió oral i comprensió escrita:

Estratègies de recepció (oral i escrita).

Activitats de classe.

Activitats i instruments d'avaluació.

- Expressió oral i expressió escrita:

Estratègies de producció (oral i escrita).

Estratègies d'interacció (oral i escrita).

Activitats de classe.

Activitats i instruments d'avaluació.

- La competència lingüística:

Diferents aspectes a tenir en compte.

Activitats a classe.

Activitats i instruments d'avaluació de la competència lingüística.

- La pronunciació:

Diferents aspectes a tenir en compte en relació amb la pronunciació.

Activitats a classe.

Activitats i instruments d'avaluació de la pronunciació.

- La competència pragmàtica:

Elements de la competència pragmàtica.

Activitats de classe.

Avaluació de la competència pragmàtica.

- La competència discursiva:

Elements de la competència discursiva.

Activitats de classe.

Avaluació de la competència discursiva.

- L'ús de tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement a classe de llengua estrangera:

Les plataformes virtuals.

Aplicacions per a l'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

Activitats de classe.

Les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement com a recursos per a l'avaluació.

- L'avaluació:

Tipus d'avaluació.

Avaluació a l'aula.

Instruments d'avaluació.

- El tractament de l'error:

El tractament de l'error: quan, què i com.

Estratègies de correcció i d'autocorrecció.

Instruments per al tractament de l'error.

- La literatura i/o el cinema a classe de llengua estrangera:

Activitats per treballar a classe la literatura i/o el cinema.

Activitats de foment de la literatura i/o el cinema.

- La mediació:

Estratègies de mediació lingüística.

Activitats per al treball de la mediació.

Instruments de mediació.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, els coneixements teòrics i procedimentals, les capacitats instrumentals manifestades, les capacitats de l'aspirant pel que fa a les propostes didàctiques, la capacitat de gestió d'aspectes didàctics, curriculars, organitzatius i estratègics, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

El temps màxim de realització de la prova és de 3 hores.

Especialitat: Disseny de moda

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny, o del títol superior en disseny equivalents al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Projectes:

Metodologia i planificació d'un projecte partint de dades o elements donats, adaptant-se a la seva filosofia i característiques, desenvolupant els processos bàsics de projectació en l'especialitat del disseny de moda. Processos bàsics de l'àmbit de la indumentària, des de la seva creació fins a la confecció i difusió en el mercat.

Anàlisi i identificació dels elements distintius i referents històrics d'un projecte tot emetent un judici crític raonat sobre un el disseny d'una col·lecció moda: les tendències del sector del vestir i les necessitats industrials.

Gestió del projecte d'una de col·lecció de moda.

-Tècniques i materials:

Descripció i selecció dels materials i les tècniques més idonis per a un projecte donat i realització del projecte. Classificació dels materials tèxtils d'acord amb les seves característiques i propietats. Anàlisi de les prestacions de diferents tipus de teixits. Anàlisi de la qualitat i idoneïtat dels materials i acabats del projecte.

Aplicació de les tècniques de patronatge i confecció per a la comprensió, la fabricació i l'acceptació del producte final.

-Representació:

Aplicació de les tecnologia digitals per a la projectació, execució, presentació i comunicació del projecte

Així mateix es podrà incloure la descripció i l'anàlisi d'imatges contemporànies relacionades amb el disseny de moda.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: Disseny de producte

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny, o del títol superior en disseny equivalents al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Projectes:

Metodologia i planificació d'un projecte partint de dades o elements donats, adaptant-se a la seva filosofia i característiques, desenvolupant els processos bàsics de projectació en l'especialitat del disseny de producte. Processos bàsics de l'àmbit del disseny de producte, des de la seva ideació fins a la producció i difusió en el mercat.

Anàlisi i identificació dels elements distintius i referents històrics d'un projecte tot emetent un judici crític raonat sobre l'objecte de disseny: productes, conceptes i serveis amb valor afegit al sistema productiu. Impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

Anàlisi de les característiques ergonòmiques i antropomètriques d'un producte. Estàndars ergonòmics i antropomètrics. Adaptació del producte a l'usuari.

Gestió d'un projecte de disseny de producte

-Tècniques i materials:

Realització de premaquetes, maquetes, models i prototips a partir de plànols i documentació tècnica. Detecció de possibles dificultats de fabricació del producte posades en evidència en models i maquetes.

El disseny de productes sostenibles. Aspectes ambientals implicats en la selecció de tècniques de producció i de materials que influeixen directament en el procés de disseny i desenvolupament de producte.

-Representació:

Aplicació de les tecnologia digitals per a la projectació, execució, presentació i comunicació del projecte

Així mateix es podrà incloure la descripció i l'anàlisi d'imatges contemporànies relacionades amb l'art, el disseny i/o la comunicació gràfica i audiovisual.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: Disseny gràfic

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny o del títol superior en disseny equivalent al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Teoria de la imatge:

Anàlisi dels elements morfològics, semàntics i sintàctics d'imatges.

Percepció visual i les seves principals teories.

Estratègies de comunicació visual per a la transmissió d'idees i missatges.

- Teoria de la publicitat i el màrqueting:

Proposta d'accions publicitàries.

Canals i sistemes de distribució d'un producte.

Procés i les tècniques d'investigació de mercats.

Etapes de desenvolupament d'un producte nou i cicle de vida del producte.

Metodologia per a la creació del missatge publicitari.

Semiologia del missatge publicitari.

Anàlisi de peces publicitàries, gràfiques i audiovisuals.

Organització i funcions de les agències de publicitat.

- Recursos gràfics i tipogràfics:

Anàlisi i tractament tipogràfic.

Tipometria.

Selecció i ús de recursos tipogràfics.

Arquitectura d'alfabets i construcció digital.

Tractament i correcció de textos.

Arquitectura gràfica. Maquetació.

- Tècniques d'expressió gràfica.

Tecnologies instrumentals per al desenvolupament de projectes de disseny gràfic.

Fonaments informàtics i programari en relació al disseny gràfic.

Digitalització imatges, emmagatzematge i les conversió en els formats adequats.

Llenguatge dels mitjans de comunicació visual i audiovisual.

- Fonaments del disseny gràfic:

Direcció d'art.

Narrativa gràfica.

Semiòtica.

Anàlisi i valoració de productes gràfics contemporanis: disseny gràfic, disseny publicitari, gràfic imprès, audiovisual, interactiu i multimèdia.

- Projectes de gràfica impresa, audiovisual, interactiva i/o publicitària:

Metodologia de la projectació i planificació per a la realització d'un projecte.

Tecnologies dels processos productius i industrials i/o artístics en l'exercici professional del disseny gràfic.

Controls de qualitat en el desenvolupament d'un projecte.

Realització d'arts finals.

Realització de productes i aplicacions vinculades a la comunicació gràfica.

Disseny de producte publicitari, gràfic imprès, audiovisual, interactiu i/o multimèdia.

Anàlisi i presentació de projectes.

Gestió de projectes.

Així mateix es podrà incloure la descripció i l'anàlisi d'imatges contemporànies relacionades amb l'art, el disseny i/o la comunicació gràfica i audiovisual.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: Història de l'art

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny, o dels títols superiors en disseny o en conservació i restauració de béns culturals equivalents al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb el plantejament d'un cas d'estudi a partir d'un objecte, un esdeveniment, una experiència pedagògica, una experiència performativa de procés, de l'art i/o el disseny, per tal de ser estudiat des de diferents punts de vista com cas pràctic d'anàlisi i de plantejament a l'aula. En la mesura del possible, les qüestions s'acompanyaran de suport textual i no textual (mapes, imatges, gràfiques, etc.):

-Des del punt de vista històric, sociològic i econòmic per tal de poder abordar els següents aspectes:

a) Evolució de l'art i el disseny en relació als canvis socials, les idees estètiques i la tecnologia. Proposta d'activitat d'anàlisi de problemes o situacions rellevants i actuals de l'art i el disseny confrontats amb moments històrics anteriors.

b) Noves tendències de l'art i el disseny. Anàlisi de conceptes i teories bàsiques per entendre la contemporaneïtat del camp de l'art i el disseny i les noves tendències, i la seva aplicació a l'aula.

c) Dissertació sobre el camp de l'estètica i la relació amb la creació artística amb altres camps, com ara l'ètica, el coneixement i la tècnica. La prova precisa de l'ús i avaluació didàctica de l'argumentació lògica.

- Des del punt de vista del llenguatge artístic iconològic, antropològic i formal iconogràfic per tal de poder abordar els següents aspectes:

a) Anàlisi i comentari d'un text de crítica artística. Ha d'incloure propostes d'activitats competencials que permetin mostrar i explicitar el contingut i els trets discursius i lingüístics del text.

b) Anàlisi dels conceptes i fonaments de l'art i el disseny i la creació d'una activitat didàctica, vinculada alguna de les especialitats.

c) Anàlisi de l'obra artística i el disseny. Es tractarà de l'aplicació de conceptes i procediments que permetin analitzar, comentar, comprendre i explicar obres d'art i objectes de disseny formulant una proposta d'activitat didàctica. Així mateix es podrà incloure la descripció i l'anàlisi d'imatges contemporànies relacionades amb l'art, el disseny i/o la comunicació gràfica i audiovisual.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: Materials i tecnologia: disseny

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny, o del títol superior en disseny equivalents al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Biologia, física i química aplicades al disseny. Tècniques analítiques.

- Identificació i reconeixement de les propietats dels materials i els seus processos de transformació. Anàlisi de les propietats físiques, químiques i mecàniques dels diferents tipus de materials.

- Treball i experimentació amb materials. Materials naturals sense processar, biomaterials i materials processats: tèxtils, metàl·lics, ceràmics, polimèrics i compostos, entre d'altres.

- Ecodisseny: estratègies ambientals i selecció de materials per al disseny de productes. Diagnosi i prevenció de l'impacte ambiental, recursos i generació de residus. Reciclatge i matèries primeres. Cicle de Vida d'un producte i presa de decisions

- Materials i tecnologia. Tecnologia de fabricació per mecanitzat. Tecnologia i sistemes constructius. Tecnología i fabricació tèxtil. Mètodes numèrics. Controls de qualitat.

Especialitat: Mitjans audiovisuals

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny o del títol superior en disseny equivalent al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Llenguatge i tecnologia audiovisual.

Tècnica i la tecnologia per a la realització de peces audiovisuals.

Els equips i les tècniques pròpies de la realització audiovisual.

Tècniques d'animació audiovisual.

Definició dels elements i recursos expressius emprats en animació.

Definició del llenguatge i les particularitats dels mitjans de comunicació audiovisual.

Ús d'eines i programari digital relacionades amb l'especialitat.

Digitalització imatges, emmagatzematge i la conversió en els formats adequats.

Utilització dels equips i les tècniques pròpies dels mitjans audiovisuals.

Ús de les eines informàtiques i noves tecnologies per a la creació d'un projecte audiovisual.

Captació d'imatges fixes i en moviment.

Enregistrament d'imatges en moviment.

Edició d'imatges fixes per a la creació d'un projecte audiovisual.

Edició d'imatges en moviment.

Muntatge d'una peça audiovisual.

Adaptació del projecte audiovisual a diferents formats segons el mitjà de difusió.

Tècniques d'animació 2D.

Tècniques d'animació 3D.

- Guió i estructura narrativa:

Narrativa audiovisual.

Descripció i anàlisi de l'estructura i funcionaments d'una narració.

Descripció i anàlisi de l'espai i el temps d'una narració.

Estructura narrativa d'una història i solucions d'organització gràfica i/o audiovisual.

Realització de propostes de narrativa gràfica a partir d'una història i desenvolupament d'un guió.

Elaboració d'un discurs visual i narratiu amb uns objectius comunicacionals proposats.

- Projectes audiovisuals:

Definició d'un projecte audiovisual, fases i planificació.

Plantejaments i desenvolupament d'una idea per a un projecte audiovisual, el mètode i la tecnologia per dur-lo a terme.

Plantejaments i desenvolupament d'una idea per a un projecte d'animació audiovisual, el mètode i la tecnologia per dur-lo a terme.

Plantejaments i desenvolupament d'una idea per a un projecte de gràfica audiovisual, el mètode i la tecnologia per dur-lo a terme.

Així mateix es podrà incloure la descripció i l'anàlisi d'imatges contemporànies relacionades amb l'art, el disseny i/o la comunicació gràfica i audiovisual.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: Mitjans informàtics

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny, o dels títols superiors en disseny o en conservació i restauració de béns culturals equivalents al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

-Llenguatge de programació: CSS, JavaScript, xhtml, PHP. Disseny i implementació del programa corresponent a supòsits pràctics d'una especialitat d'arts plàstiques i disseny. Activitat que inclourà un desenvolupament amb almenys un o més d'aquests llenguatges, contextualitzant el nivell de dificultat i l'àmbit/projecte on tindria cabuda.

- Tecnologies i disseny interactiu: Procediments d'implementació d'interfícies d'usuari. Tipus i tècniques de realització de prototips. Tecnologies necessàries per al desenvolupament de documents interactius, de so, d'imatge i de vídeo. Activitat que identifica la millor plataforma/suport per poder aconseguir un resultat concret d'una especialitat d'arts plàstiques i disseny. Articulació d'un projecte que interrelacioni els tres blocs: el bloc de dispositius mòbils (tablets, mòbil, portàtil …), el bloc de hardware (arduino, sensors, components…), i el bloc d'eines/productes concrets (càmeres, drones, …) per obtenir un resultat coherent, i com s'han d'utilitzar.

-Utilització del programari per al disseny: Vectorial, Bitmap, 3D, Web-mòbil, i gestió de Dades, interrelacionant-los per a la realització d'un projecte d'una especialitat d'arts plàstiques i disseny . La imatge la imatge bitmap, sistemes de color i formats adequats a cada necessitat. La imatge digital vectorial, el tractament de la tipografia digital, sistemes de color i formats adequats a cada necessitat. Tècniques de modelatge 2D i 3D. Configuració i impressió de la representació 3D. Programari d'animació i edició de vídeo.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

El temps màxim de realització de la prova és de 3 hores.

Especialitat: Fotografia i processos de reproducció

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. Aquesta prova relacionarà les tècniques i els processos d'impressió i la tècnica fotogràfica.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Tècniques i els processos d'impressió. tècniques gràfiques tradicionals i industrials:

Processos i sistemes d'impressió: offset, impressió digital, gravat calcogràfic i xilogràfic, litogràfic, flexogràfic, serigrafia i tampografia,

Proves de preimpressió. Manipulats i finalització de productes gràfics

Gestió de la producció en processos d'impressió.

Gestió de la producció en processos de preimpressió.

Processos i gestió de la producció d'enquadernació industrial.

- Tècnica fotogràfica: escenografia, il·luminació, captació i registre de la imatge fotogràfica

Tècniques d'il·luminació fotogràfica

La imatge analògica i digital.

La càmera: tècniques de captació de la imatge. Mesura de la exposició fotogràfica

Digitalització i realització del tractament d'imatges amb aplicacions informàtiques

Procediments de manteniment de la gestió del color

Processos finals d'acabat i conservació d'imatges fotogràfiques

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: motlles i reproduccions

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Aquesta prova relacionarà les tècniques i els processos de modelisme i les tècniques d'emmotllament i de reproducció seriada

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb les tècniques i processos d'emmotllament .

- Modelat de prototips per a reproducció en sèrie. Elaboració d'una proposta de models corresponents a productes i peces ceràmiques utilitàries, ornamentals o de complements arquitectònics que puguin ser reproduïdes amb motlles. Argumentació de la viabilitat dels models i els processos.

- Aplicació de tècniques i procediments per a la elaboració de motlles mitjançant les diferents tècniques, per a ceràmica, vidre, escultura en fosa, escultura per a l'espectacle, a partir de models d'originals, amb criteris de qualitat i seguretat. Aplicació de tècniques i procediments de fragmentació de models

- Identificació dels estris, ferramentes i maquinària, les matèries primeres i el seu comportament al llarg del procés, el seu ús i manteniment. Descripció i aplicació de les diferents tècniques d'emmotllatge: motlle perdut, motlles recuperables flexibles, motlles recuperables a peces, encofrats i contenidors, motlles del natural, motlles tixotròpics, …

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: Tècniques ceràmiques

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Aquesta prova relacionarà les tècniques i processos del taller de terrisseria i decoració ceràmica

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb l'àmbit de la ceràmica.

- Processos i desenvolupament de les diferents tècniques de decoració ceràmica: sota i sobre coberta crua, en relleu, esgrafiat, raspat, argentat i brunyit, serigrafia manual i mecànica.

- Processos d'assecat i cocció. Càrrega de forns i control de temperatures. Tècniques de coccions especials.

- Elaboració de peces de terrisseria a mà utilitzant diferents tècniques: de rotllos i planxes, al torn, mitjançant filera, torn automàtic i premsa.

-Tècniques decoratives industrials. Fotomecànica aplicada als recobriments ceràmics.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Especialitat: Tècniques de patronatge i confecció

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. Aquesta prova relacionarà les tècniques i processos d'elaboració de patrons amb la confecció d'un producte tèxtil.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb l'àmbit del modelisme d'indumentària.

- Treballs d'elaboració de patrons de productes tèxtils i de prototips.

- Modelatge de peces sobre maniquí. Elaboració i control de prototips de confecció. Tècniques de confecció: a mà i a màquina.

- Planificació i desenvolupament dels patrons. Elaboració de patrons principals i secundaris mitjançant eines manuals i informàtiques. Escalat. Patronatge amb CAD/CAM. Diferenciació de patrons en els diferents sistemes de sastreria i modisteria. Industrialització dels patrons del model per articles de confecció. Distribució de peces de patrons, marcada i optimització de recursos.

- Confecció a mida i confecció industrial. Sastreria i modisteria.

- Característiques dels materials en la confecció d'un producte tèxtil. Anàlisi de matèries primeres, productes i processos de confecció.

- Organització de la producció en confecció industrial. Processos logístics en la confecció industrial. Màquines i eines de confecció industrial. Sistemes de fabricació en confecció industrial.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d'identitat (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.

(Localitat i data)

(Signatura)

Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat sotmès/esa a sanció disciplinària o condemna penal que li impossibiliti a (estat d'origen) l'accés a la funció pública.

Localitat i data

(Signatura)

-Barcelona ciutat i comarques de Barcelona.

CAD Barcelona Av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona, tel. 934 248 204 / 934 236 303.

-Municipis de l'Hospitalet de Llobregat i comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, Baix Llobregat i Garraf.

CAD (Badal), rambla Badal, 102, 08014 Barcelona, tel. 933 312 162 / 933 312 166.

-Comarques del Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà i Osona.

CAD (Terrassa), c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa, tel. 937 858 300.

-Municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona i comarques del Maresme i el Vallès Oriental.

CAD (Badalona), av. Marquès de Montroig, núm. 58-62, 08912 Badalona, tel. 933 874 108.

-Girona ciutat i comarques.

CAD (Girona), c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona, tel.972 941 273.

-Lleida ciutat i comarques.

CAD (Lleida), av. del Segre, 5, 25007 Lleida, tel. 973 703 600.

-Tarragona ciutat i comarques, excepte el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

CAD (Tarragona), av. d'Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona, tel. 977 213 471.

-Comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

CAD (Les Terres de l'Ebre), c.de Ramon Salas 33 (anteriorment c. Ruiz de Alda) 43870 Amposta, tel. 977 706 534.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

Titulacions

TEC

Tecnologia

Enginyer Tècnic.

Arquitecte tècnic.

Diplomat en Màquines Navals.

Diplomat en Navegació Marítima.

Diplomat en radioelectrònica naval.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

Titulacions

710

Disseny de moda

Títol de Disseny, especialitat Disseny de moda

711

Disseny de producte

Títol de Disseny, especialitat Disseny de productes

712

Disseny gràfic

Títol de Disseny, especialitat Disseny gràfic

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Codi

Especialitat

Titulacions

808

Fotografia i Processos de reproducció.

Gràfica publicitària.

Il·lustració.

Fotografia artística.

810

Motlles i reproduccions

Arts aplicades a l’escultura

Arts aplicades al metall

Modelisme i matriceria ceràmica

813

Tècniques ceràmiques.

Ceràmica artística.

Paviments i revestiments ceràmics.

Modelisme i matriceria ceràmica.

817

Tècniques de patronatge i confecció.

Estilisme d'indumentària.

Modelisme d'indumentària.

Baix Llobregat: C. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450.

Barcelona Comarques: C. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000.

Catalunya Central: Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590

Girona: Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona

Pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, tel. 872 975 000

Lleida: C. Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999.

Maresme-Vallès Oriental: C. Churruca 90, 08301 Mataró, tel. 936 931 890

Tarragona: C. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

Terres de l'Ebre: C. Providència, 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711.

Vallès Occidental: Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 455.

Consorci d'Educació de Barcelona: Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.

  • Darrera modificació: 05/02/2020 09:19