Oposicions 2021

Necessites presentar reclamació a les qualificacions obtingudes? Guia

RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (convocatòria indexada).

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021).

RESOLUCIÓ EDU/1582/2021, de 21 de maig, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

SECUNDARIA.INFO, NÚM. 207. Oposicions 2021 CF

Orientacions i criteris d'avaluació al web del Departament.

Els enllaços del Departament estan actualitzats a 31 de maig.

Llista d'admesos i exclosos als procediments selectius d'ingrés i accés a la funció pública docent

Podem reclamar després de la primera prova (Programació i UD/AEA) i després de la segona prova (Pràctic i tema).

model_reclamacio_qualificacio_oposicions_2021_cf.pdf Copiar el contingut de l'arxiu a un editor de text i omplir-lo.

Si necessites interposar un recurs d'alçada (només ho pots fer després de reclamar al tribunal, punt precedent) contacta amb el sindicat https://secundaria.info/docu/sindicat:contactar.

7.4.1.1 Primera prova

Una vegada finalitzada la primera prova, s'ha d'exposar en el tauler d'anuncis del centre on aquesta s'hagi realitzat i en el web del Departament d'Educació – tauler de l'aspirant, la llista provisional amb la puntuació obtinguda per totes les persones participants en la primera prova i s'ha d'obrir un termini de dos dies hàbils, a comptar des de la publicació, per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s'indiqui en el tauler de l'aspirant en el moment de la publicació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista amb la puntuació definitiva de la primera prova.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

7.4.1.2 Segona prova

Una vegada les persones aspirants siguin identificades, es fa pública la llista provisional de manera nominal amb les puntuacions obtingudes en la segona prova i s'obre un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació, per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s'indiqui en el tauler de l'aspirant en el moment de la publicació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista definitiva amb la puntuació definitiva de la segona prova.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi

Especialitat

L

R

T

601

Cuina i pastisseria

29

2

31

602

Equips electrònics

2

 

2

603

Estètica

26

1

27

604

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

3

 

3

605

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

4

 

4

606

Instal·lacions electrotècniques

21

1

22

608

Laboratori

9

 

9

609

Manteniment de vehicles

66

3

69

610

Màquines, serveis i producció

3

 

3

611

Mecanització i manteniment de màquines

65

3

68

612

Oficina de projectes de construcció

3

 

3

614

Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris

9

 

9

615

Operacions de processos

10

1

11

616

Operacions i equips de producció agrària

8

 

8

617

Patronatge i confecció

4

 

4

618

Perruqueria

13

1

14

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

38

2

40

620

Procediments sanitaris i assistencials

77

4

81

621

Processos comercials

84

4

88

622

Processos de gestió administrativa

49

3

52

623

Producció en arts gràfiques

6

 

6

625

Serveis a la comunitat

32

2

34

626

Serveis de restauració

6

 

6

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

104

5

109

628

Soldadures

7

 

7

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

7

 

7

Total

685

32

717

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

E

L

R

T

501

Administració d'empreses

13

108

6

127

502

Anàlisi i química industrial

5

46

3

54

503

Assessoria i processos d'imatge personal

4

37

2

43

504

Construccions civils i edificacions

1

8

1

10

505

Formació i orientació laboral

11

95

6

112

506

Hoteleria i turisme

5

45

3

53

507

Informàtica

24

206

12

242

508

Intervenció sociocomunitària

7

63

4

74

509

Navegació i instal·lacions marines

 

4

 

4

510

Organització i gestió comercial

12

104

6

122

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

5

46

3

54

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

7

59

4

70

513

Organització i projectes de sistemes energètics

1

7

 

8

514

Processos de cultiu aqüícola

 

2

 

2

515

Processos de producció agrària

3

21

1

25

516

Processos en la industria alimentària

1

6

 

7

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

3

25

2

30

518

Processos sanitaris

9

74

4

87

519

Processos i mitjans de comunicació

2

14

1

17

520

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

1

8

1

10

522

Processos i productes d'arts gràfiques

1

8

1

10

523

Processos i productes de fusta i moble

1

7

 

8

524

Sistemes electrònics

1

8

 

9

525

Sistemes electrònics i automàtics

2

17

1

20

Total

119

1.018

61

1.198

Per aquest curs 2020-2021 s'ha publicat RESOLUCIÓ EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats dels cossos de Professors de Secundària amb atribució docent a CF i tècnics d'FP, concretament 1.198 del cos de professors de Secundària i 717 de professors tècnics d’FP

Estructura de les proves (Torn L i R)

Calendari

  • Presentació sol·licituds: del 8 de febrer a l'1 de març de 2021
  • Llista provisional d'admesos i exclosos: 6 d'abril de 2021
  • Termini presentació de reclamacions: del 7 al 20 d'abril de 2021
  • Llista definitiva d'admesos i exclosos: finals de maig de 2021
  • Proves de llengües: 18 de juny de 2021, a les 16 hores (només qui n'hagi de fer)
  • Acte de presentació: 19 de juny de 2021
  • Finalització del procediment: abans del 31 de desembre de 2021
  • Fase de pràctiques: curs 2022-2023.
  • Nomenament funcionaris de carrera: 1 de setembre 2023.

RESOLUCIÓ PDA/3346/2020, de 17 de desembre, per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 202

Curs telemàtic extraordinari: La programació didàctica als Cicles Formatius de la Formació Professional (LOE)

2n torn

El curs començarà el 11/01/2021 i finalitzarà el 23/02/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació per part dels formadors, 07/04/2021.

3r torn

El curs començarà el 02/03/2021 i finalitzarà el 15/04/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació per part dels formadors, 06/05/2021.

4t torn. Torn extraordinari

El curs començarà el 06/04/2021 i finalitzarà el 10/05/2021. Un cop acabat el curs: termini màxim de lliurament de la revisió de la programació per part dels formadors, 31/05/2021.

Posa «Sí» a l'opció de configuració del teu perfil tal com es veu a la següent imatge (no oblidis clicar a «Modificar dades»):

Registra't si encara no ets usuari/a de secundaria.info.

També pots unir-te al nostre grup de Facebook «Oposicions 2021 CF»

  • Darrera modificació: 07/07/2021 10:25