La programació per competències (ESO i Batxillerat). Estiu 2021

Edició extraordinària

El considerem molt recomanable per al professorat que vol presentar-se a les oposicions de secundària d'aquest curs.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix el curs telemàtic de 30 hores «La programació per competències».

El curs ofereix la possibilitat d'incorporar la revisió de la Programació Didàctica com un servei apart que no és condició per a la certificació del curs 1).

Es tracta d'un curs telemàtic, no d'un curs virtual que substitueix un curs presencial. Així doncs, el ritme d'aprenentatge és personal, no hi ha horaris prestablerts i les videconferències són només una eina auxiliar que es poden fer servir o no en funció del curs: no són l'eix principal.

Les edicions normals del curs duraven dos mesos com a mínim. Aquesta edició serà comprimida i abreujada en tres setmanes, de l'1 al 22 de juliol de 2021. El termini màxim de lliurament de la correcció de la programació per part dels correctors 2) per als que han escollit aquesta opció serà el 31 de juliol de 2021.

Només es realitzaran revisions de les especialitats que apareixen en el llistat d'inscripcions i dels ensenyaments especificats en el títol del curs (ESO i Batxillerat)

Coneixement de la plataforma Moodle a nivell d'usuari

El curs prestarà especial atenció als elements necessaris per a construir una programació coherent i pròpia d'acord amb els requeriments dels darrers processos selectius de personal docent tot suposant una imprescindible mirada compartida que prengui en consideració el treball en equip i, atesa la normativa vigent, la línia pedagògica del centre.

En primer lloc, a la normativa bàsica mínima que estableix el marc en el qual s'ha de desenvolupar qualsevol programació.

En segon lloc, a la contextualització del centre en el seu entorn tant pel que fa al que anomenaríem la vessant «interna» (la història del centre, trets d'identitat i caràcter propi, els espais, les dotacions, l'equip directiu i el tipus de lideratge, coordinacions, com es prenen les decisions, el projecte de centre, l'atenció a la diversitat. etc.) com l'«externa» (tipus d'alumnat, serveis que presta, en quin entorn es troba, quines relacions hi ha amb d’altres institucions, etc.).

En tercer lloc, al disseny competencial de la Unitat Didàctica d'acord amb el context específic traçat per les normes administratives, les característiques del centre i els requisits de les convocatòries.

En quart lloc als mecanismes d'avaluació competencials normativament establerts i la seva adeqüació i personalització.

I finalment, a la confecció d'una programació coherent, lògica i singular que sigui estable però, alhora, oberta i flexible.

El curs no subministrarà programacions ad hoc ja fetes ni tampoc esquemes o models preparats els quals s'hagin d'omplir mecànicament. El curs aspira a facilitar les eines necessàries per a programar «realment», que és allò que es valora preferentment en el procés selectiu: la feina individual i la personalització de la programació són insustituïbles.
Així mateix hom pressuposa la competència dels participants en la matèria que programin per la qual cosa no es farà una correcció de contingut de les Unitats Didàctiques sinó que es revisarà la seva pertinència i correcció en funció de la seva adeqüació i coherència respecte al projecte global de la Programació

Índex del curs:

  1. Abans de començar: FAQ sobre les oposicions
  2. Una mica de normativa
  3. Una base teòrica mínima
  4. El sistema inclusiu
  5. La Programació Didàctica: competències i currículum
  6. Les Unitats Didàctiques
  7. L'avaluació competencial

Adequar la programació a l'alumnat, establint criteris i estratègies, i concretant-la en unitats.

Sense correcció programació didàctica Amb correcció programació didàctica3)
No afiliats 120€ 265€
Afiliats júnior4) 55€ 140€
Afiliats sènior5) 45€ 100€
Els afiliats/des poden matricular-se des del 14 de maig

La matrícula es realitza telemàticament a http://secundaria.info/cursos.php durant el període establert sempre i quan quedin vacants (places limitades)

No gestionem llistes d'espera

El sistema ofereix automàticament a http://secundaria.info/cursos.php aquelles places que no han finalitzat el pagament i han esgotat la reserva
  • Inici per als no afiliats: 21 de maig de 2021
  • Pagament amb targeta de crèdit: fins 26 de juny de 2021.

Matriculació

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Els meus cursos

Curs reconegut pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/. També disponible al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats

A la Resolució de 16/07/2020 del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021, al punt 3 s'estableix: «A les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2021, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat, com a mínim 1 dia, durant els mesos d’abril, maig o juny de 2021.»

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012, tret que es participien una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació. Per acreditar la realització de la formació durant el mes de juliol, cal presentar el document acreditatiu de la realització de la formació als serveis territorials o, si s’escau, al Consorci d’Educació de Barcelona abans del 31 d'octubre de 2021.

Impressió del certificat (Accés amb usuari xtec) disponible de dos a tres setmanes després de la finalització del curs. També disponible al vostre Espai Personal: Espai Personal > Cursos i Activitats > Certificats

1)
La correcció d'aquesta programació per part d'un equip d'especialistes es realitzarà una única vegada, cal, doncs, respectar estrictament els terminis de presentació establerts a tal efecte al curs
2) , 3)
La correcció de la programació es realitzarà una única vegada
4)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
5)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 19/07/2021 16:26