La programació per competències (ESO, Batxillerat i EOI). Hivern Curs 2020-2021

Professors de Secundària (aspepc·sps) ofereix el curs telemàtic de 30 hores «La programació per competències» reconegut pel Departament d'Educació com a activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Professorat.

El curs ofereix la possibilitat d'incorporar la revisió de la Programació Didàctica com un servei apart que no és condició per a la certificació del curs 1).

El curs tindrà lloc de 18 de gener a l'1 de març de 2021. El termini màxim de lliurament de la correcció de la programació per part dels correctors 2) per als que han escollit aquesta opció serà el 28 de març de 2021.

Només es realitzaran revisions de les especialitats que apareixen en el llistat d'inscripcions i dels ensenyaments especificats en el títol del curs (ESO, Batxillerat, EOI)

El curs prestarà especial atenció als elements necessaris per a construir una programació coherent i pròpia d'acord amb els requeriments dels darrers processos selectius de personal docent tot suposant una imprescindible mirada compartida que prengui en consideració el treball en equip i, atesa la normativa vigent, la línia pedagògica del centre.

En primer lloc, a la normativa bàsica mínima que estableix el marc en el qual s'ha de desenvolupar qualsevol programació.

En segon lloc, a la contextualització del centre en el seu entorn tant pel que fa al que anomenaríem la vessant «interna» (la història del centre, trets d'identitat i caràcter propi, els espais, les dotacions, l'equip directiu i el tipus de lideratge, coordinacions, com es prenen les decisions, el projecte de centre, l'atenció a la diversitat. etc.) com l'«externa» (tipus d'alumnat, serveis que presta, en quin entorn es troba, quines relacions hi ha amb d’altres institucions, etc.).

En tercer lloc, al disseny competencial de la Unitat Didàctica d'acord amb el context específic traçat per les normes administratives, les característiques del centre i els requisits de les convocatòries.

En quart lloc als mecanismes d'avaluació competencials normativament establerts i la seva adeqüació i personalització.

I finalment, a la confecció d'una programació coherent, lògica i singular que sigui estable però, alhora, oberta i flexible.

El curs no subministrarà programacions ad hoc ja fetes ni tampoc esquemes o models preparats els quals s'hagin d'omplir mecànicament. El curs aspira a facilitar les eines necessàries per a programar «realment», que és allò que es valora preferentment en el procés selectiu: la feina individual i la personalització de la programació són insustituïbles.
Així mateix hom pressuposa la competència dels participants en la matèria que programin per la qual cosa no es farà una correcció de contingut de les Unitats Didàctiques sinó que es revisarà la seva pertinència i correcció en funció de la seva adeqüació i coherència respecte al projecte global de la Programació

Índex del curs:

  1. Abans de començar: FAQ sobre les oposicions
  2. Una mica de normativa
  3. Una base teòrica mínima
  4. El sistema inclusiu
  5. La Programació Didàctica: competències i currículum
  6. Les Unitats Didàctiques
  7. L'avaluació competencial

Adequar la programació a l'alumnat, establint criteris i estratègies, i concretant-la en unitats.

Sense correcció programació didàctica Amb correcció programació didàctica3)
No afiliats 120€ 265€
Afiliats júnior4) 55€ 140€
Afiliats sènior5) 45€ 100€

Inici matriculacions: 18 de desembre de 2020.

  • Pagament amb targeta de crèdit: fins el 16 de gener de 2021.

  • Pagament mitjançant ingrés o transferència bancària: fins el 13 de gener de 2021.

La matrícula es realitza a https://secundaria.info/cursos.php

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Curs reconegut pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar la certificació en paper al nostre Centre d'Atenció al Professorat


1)
La correcció d'aquesta programació per part d'un equip d'especialistes es realitzarà una única vegada, cal, doncs, respectar estrictament els terminis de presentació establerts a tal efecte al curs
2) , 3)
La correcció de la programació es realitzarà una única vegada
4)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
5)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 04/01/2021 10:06