RESOLUCIÓ EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 de d'abril, aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L'article 3 del Reglament estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, procediran a realitzar les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les ofertes d'ocupació esmentades.

L'apartat 4 de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, procedent del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, disposa que sense perjudici del que s'estableix en el seu cas en la normativa pròpia de funció pública de cada Administració o la normativa específica, el sistema de selecció serà el de concurs oposició.

Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, les places afectades pels processos d'estabilització previstos als articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, s'inclouran dins del procés d'estabilització, sempre que hagin estat incloses a les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, no hagin estat convocades o, havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.

Per altra banda, la disposició transitòria quarta del Reglament regula als processos selectius d'ingrés que es convoquin per a l'execució de l'estabilització de places ocupades temporalment previstes en l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

L'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Aquesta oferta habilita convocatòries d'accés per a la cobertura d'un total de 46.845 places, de les quals 27.433 places corresponen a funcionaris i funcionàries de cossos docents no universitaris i personal laboral docent del Departament d'Educació. A aquests efectes, els annexos de l'Acord esmentat distingeixen entre places que es convoquen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits d'estabilització a l'empara de les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, del 28 de desembre; i sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització a l'empara l'article 2.1 de la Llei 20/2021, del 28 de desembre.

D'acord amb l'annex 2, apartat B) de l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, s'aproven 14.593 places de personal funcionari de cossos docents no universitaris que es regeixen pel sistema selectiu excepcional de concurs oposició.

En virtut del que disposa l'apartat 6è de l'Acord esmentat, l'oferta d'ocupació pública d'estabilització pot ser ampliada pel que respecta a les places objecte de convocatòria en el concurs de mèrits, en compliment de l'objectiu d'estabilització, detraient les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d'estabilització, i viceversa. Per aquest motiu, un cop identificades les places de naturalesa estructural conforme al que estableix la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, 355 places de les que havien de ser convocades per concurs oposició d'estabilització, es van incloure en la convocatòria excepcional del concurs de mèrits, amb la qual cosa es redueixen les places convocades establertes a l'annex 2, i es convoquen per concurs oposició un total de 14.238 places.

Aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització inclou les places actualment existents objecte d'ofertes d'ocupació pública aprovades i publicades amb anterioritat que no han estat convocades o que, havent estat convocades, han resultat desertes, analitzades a l'empara de la Llei 20/2021, del 28 de desembre. Així mateix, les places que resultin desertes dels processos d'estabilització convocats i en curs acreixeran les places objecte d'aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització.

Així, per Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent per a l'estabilització de les plantilles (DOGC núm. 8745, de 5 de setembre de 2022), es van convocar, entre altres cossos de la funció pública docent de la Comunitat Autònoma de Catalunya, les places del cos a extingir de professors i professores tècniques de formació professional, incloses en ofertes d'ocupació pública anteriors a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE). En aquest procés no es van convocar places del nou cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional, creat en virtut de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, com a conseqüència de la reordenació de les especialitats del professorat que imparteix docència en l'àmbit de la formació professional i que ha estat objecte d'un recent desenvolupament reglamentari en aquells aspectes bàsics per garantir el marc comú bàsic de la funció pública docent de l'ensenyament no universitari, en virtut del Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre. Aquest Reial decret ha modificat el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, que afecta directament aquest procediment.

Aquesta reordenació comporta que en l'esmentat nou cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional s'incloguin especialitats que estaven adscrites al cos de professors tècnics de formació professional, declarat a extingir.

En l'oferta d'ocupació pública aprovada per l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, es van incloure totes les places, que corresponen al concurs oposició, de les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional, declarat a extingir i que corresponen al nou cos de professors i professores especialistes en sectors singulars de formació professional, en el cos de professors de secundària, a falta del desenvolupament reglamentari que determinés els requisits d'ingrés al nou cos. Per aquest motiu, publicat el Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, cal incloure les especialitats del nou cos en la present convocatòria, en els termes del que estableix el segon paràgraf de l'apartat sisè de l'Acord esmentat.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la Direcció General de Professorat i de Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

Convocar el procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent de 14.238 places, per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, que corresponen a l'oferta d'ocupació pública 2022, d'acord amb les bases que es detallen a l'Annex 1.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recurs contra convocatòries de procediments selectius de personal docent del Departament d'Educació” tal i com es determina a la pàgina web.

 

Barcelona, 21 de desembre de 2022

 

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

 

 

Annex

 

 

 

1.1 Places convocades

Es convoca concurs oposició per cobrir 14.238 places.

D'acord amb el que determina l'Acord de GOV/105/2022, de 24 de maig, que aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, les places que resultin desertes del concurs excepcional de mèrits convocat per Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, acreixeran el nombre de places convocades en aquest concurs oposició d'estabilització.

 

La distribució inicial per cossos és la que es detalla a continuació:

 

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 8.489

 

Cos: Professors especialistes en sectors singulars de la formació professional

Nombre de places: 208

 

Cos: Professors d'escoles oficials d'idiomes

Nombre de places: 66

 

Cos: Professors d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 55

 

Cos: Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 7

 

Cos: Mestres

Nombre de places: 5.413

 

En virtut de l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, que aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, les places de reserva per a persones amb discapacitat corresponents en el concurs de mèrits excepcional es convoquen amb aquest procediment de concurs oposició d'estabilització.

Així doncs, el 5% del nombre total de places convocades per concurs excepcional de mèrits d'estabilització són objecte pel procediment de reserva juntament amb el 5% del nombre total de places convocat per aquest concurs oposició d'estabilització, per les persones aspirants que reuneixen les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten i que tenen reconeguda pels òrgans competents una discapacitat física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, és la següent:

 

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Codi

Especialitat

L

R

Total

501

Administració d'empreses

81

9

90

502

Anàlisi i química industrial

31

3

34

503

Assessoria i processos d'imatge personal

14

2

16

504

Construccions civils i edificacions

3

0

3

602

Equips electrònics

10

1

11

505

Formació i orientació laboral

105

12

117

506

Hoteleria i turisme

1

2

3

507

Informàtica

111

13

124

607

Instal.lació i equips de criança i cultiu

1

 

1

605

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

7

1

8

606

Instal·lacions electrotècniques

63

5

68

508

Intervenció sociocomunitària

10

5

15

608

Laboratori

5

1

6

612

Oficina de projectes de construcció

4

0

4

613

Oficina de projectes de fabricació mecànica

1

0

1

614

Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris

5

0

5

615

Operacions de processos

2

1

3

616

Operacions i equips de producció agrària

12

1

13

510

Organització i gestió comercial

80

7

87

511

Organització i processos de manteniment vehicles

21

3

24

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

21

3

24

513

Organització i projectes de sistemes energètics

5

1

6

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

21

3

24

620

Procediments sanitaris i assistencials

107

10

117

621

Processos comercials

89

7

96

622

Processos de gestió administrativa

130

10

140

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

9

2

11

516

Processos en la indústria alimentària

9

1

10

519

Processos i mitjans de comunicació

3

1

4

522

Processos i productes d'arts gràfiques

5

1

6

523

Processos i productes de fusta i moble

2

0

2

520

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

4

0

4

518

Processos sanitaris

43

5

48

625

Serveis a la comunitat

29

6

35

524

Sistemes electrònics

13

1

14

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

34

3

37

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

86

9

95

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

10

1

11

AL

Alemany

35

3

38

AN

Anglès

606

65

671

CN

Biologia i geologia

439

43

482

DI

Dibuix

296

30

326

ECO

Economia

148

13

161

EF

Educació física

454

41

495

FI

Filosofia

164

15

179

FQ

Física i química

466

39

505

FR

Francès

155

14

169

GE

Geografia i història

579

62

641

GR

Grec

20

2

22

IT

Italià

2

0

2

LA

Llatí

59

7

66

LC

Llengua catalana i literatura

598

59

657

LE

Llengua castellana i literatura

485

53

538

MA

Matemàtiques

712

67

779

MU

Música

183

18

201

PSI

Orientació educativa

548

56

604

TEC

Tecnologia

587

49

636

Total

 

7.723

766

8.489

 

Cos de professors especialistes en sectors singulars de la Formació Professional

 

Codi

Especialitat

L

R

Total

601

Cuina i pastisseria

14

3

17

603

Estètica

8

2

10

604

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

16

1

17

609

Manteniment de vehicles

75

7

82

611

Mecanització i manteniment de màquines

41

4

45

617

Patronatge i confecció

1

0

1

618

Perruqueria

12

2

14

623

Producció en arts gràfiques

8

1

9

626

Serveis de restauració

7

1

8

628

Soldadures

4

1

5

Total

 

186

22

208

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Codi

Especialitat

L

R

Total

133

Alemany EOI

10

2

12

134

Àrab

1

0

1

135

Italià EOI

1

0

1

190

Espanyol

1

0

1

192

Francès

11

2

13

193

Anglès EOI

29

5

34

195

Català EOI

4

0

4

Total

 

57

9

66

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitat

L

R

Total

702

Conservació i restauració de materials arqueològics

2

0

2

704

Conservació i restauració d'Obres pictòriques

2

0

2

707

Dibuix artístic i color

9

1

10

708

Dibuix tècnic

4

1

5

709

Disseny d'interiors

2

1

3

710

Disseny de moda

1

0

1

712

Disseny gràfic

9

1

10

715

Fotografia

1

0

1

716

Història de l'art

4

1

5

719

Materials i tecnologia: conservació i restauració

1

0

1

720

Materials i tecnologia: disseny

1

0

1

721

Mitjans audiovisuals

3

0

3

722

Mitjans informàtics

1

0

1

723

Organització industrial i legislació

3

1

4

725

Volum

5

1

6

Total

 

48

7

55

 

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitat

L

R

Total

810

Motlles i reproduccions

1

0

1

812

Talla de pedra i fusta

1

0

1

813

Tècniques ceràmiques

1

0

1

814

Tècniques de gravat i estampació

1

0

1

815

Tècniques de joieria i bijuteria

1

0

1

818

Tècniques del metall

1

0

1

819

Tècniques murals

1

0

1

Total

 

7

0

7

 

Cos de mestres

 

Codi

Especialitat

L

R

Total

ALL

Audició i llenguatge

165

14

179

EES

Pedagogia terapèutica

606

77

683

INF

Educació infantil

1.007

122

1.129

PAN

Llengua estrangera: anglès

559

55

614

PEF

Educació física

257

35

292

PFR

Llengua estrangera: francès

12

1

13

PMU

Música

284

31

315

PRI

Educació primària

1.967

221

2.188

Total

 

4.857

556

5.413

 

 

1.2 Normativa aplicable

En aquests procediments selectius és aplicable la normativa següent:

El Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i d'acord amb el que disposa l'article 3 del Reial decret Llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària.

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional.

El Decret 175/2022, de 27 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.

El Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, pel qual es regula la integració del professorat del cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional en el cos de Professors d'Ensenyament Secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatius al professorat d'ensenyaments no universitaris.

L'Ordre PRE/7/2022, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de la Presidència, els organismes i les entitats que en depenen.

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

El Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableixen les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

El Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

El Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

 

2.1 Requisits generals

Per ser admeses a la realització dels processos selectius, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, o la d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant de les ciutadanes i ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina en sigui la nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir l'edat per poder accedir a la funció pública i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari o funcionària de carrera, l'edat establerta, amb caràcter general, per a la jubilació.

c) Tenir, o reunir les condicions per a l'expedició, alguna de les titulacions que determina aquesta base per a cada cos. En cas que la titulació esmentada s'hagi obtingut a l'estranger, cal que prèviament hagi estat concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el que determina el Reial decret 889/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, de declaració d'equivalència i de convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per establir la correspondència al nivell del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols universitaris oficials que corresponen a ordenacions acadèmiques anteriors, o altra normativa vigent en el moment de publicació d'aquesta convocatòria.

d) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

e) No haver estat objecte de separació del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari.

Les persones aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No haver estat objecte de condemna amb sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

g) No tenir la condició de personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos respecte al qual se sol·licita la participació ni es trobin pendents de nomenament com a personal funcionari de carrera del mateix cos.

h) Tenir els coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència C1, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya o haver superat o estat declarat exempt de la prova de llengua catalana en convocatòries anteriors de concurs oposició per a la provisió de places de funcionaris docents, convocades pel Departament d'Educació.

i) Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola per acreditar el coneixement de llengua castellana, han de tenir algun dels títols o certificats següents:

- Diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell intermedi o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 24 de febrer, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

- Certificat de nivell avançat o d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes.

- Títol de llicenciat o llicenciada en Filologia Hispànica o Romànica.

- Certificat acadèmic en el qual consti que s'ha cursat a l'Estat espanyol una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic o tècnica especialista (FP2) o tècnic o tècnica superior.

- Haver superat o estat declarat exempt de la prova de llengua castellana en convocatòries anteriors de concurs oposició per a la provisió de places de funcionaris docents.

- Certificat de ser personal funcionari d'un cos docent de l'Estat espanyol emès per l'organisme competent de la comunitat autònoma corresponent.

2.2 Requisits específics

Per tal de participar, les persones aspirants han de reunir, a més de les condicions generals de la base 2.1, els requisits específics següents:

2.2.1 Participació pel procediment d'ingrés lliure

2.2.1.1 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari

a) Tenir, o reunir les condicions per a l'expedició, el títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència. Són equivalents a l'efecte de la docència, únicament per ingressar a les especialitats que es detallen a l'annex 6 d'aquesta Resolució, en cas de no disposar de la titulació exigida amb caràcter general, tenir, o reunir les condicions per a l'expedició, d'alguna titulació de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

b) Tenir la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Acrediten aquest requisit les persones aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Només per a l'especialitat d'orientació educativa, la persona aspirant pot acreditar aquest requisit amb el títol oficial de màster en Psicopedagogia.

No obstant això, estan dispensades de tenir el títol oficial de màster aquelles persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una titulació que habiliti per a la professió de mestre o mestra, de la llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia, o d'una altra llicenciatura, o titulació equivalent, que inclogui formació pedagògica i didàctica. Les titulacions superiors que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica, que han d'haver estat obtingudes també abans de l'1 d'octubre de 2009, són:

Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (especialitat Itinerari d'Educació).

Títol superior de Música (especialitat Pedagogia de l'Instrument i especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).

Títol superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa).

Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Filosofia i Lletres (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Psicologia amb itinerari, menció o especialitat de Psicologia de l'Educació; Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

- Acreditar la superació de 180 crèdits de Pedagogia o Psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, així com la superació posterior de tota la llicenciatura.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en la qual consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.1.2 Per a l'ingrés al cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional

a) Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de diplomat universitari o diplomada universitària, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el títol de grau, llicenciat o llicenciada, Enginyer o Enginyera i Arquitecte o Arquitecta, corresponent o altres títols de Tècnic Superior de Formació Professional declarats equivalents, a efectes de docència o haver superat els estudis per a la seva obtenció i haver abonat els drets d'expedició. És titulació declarada equivalents a l'efecte de la docència, la titulació de Tècnic Superior de la família professional o famílies professionals de les titulacions que tingui atribució docent per l'especialitat per la que es participa. Els títols declarats equivalents a Tècnic Superior a efectes acadèmics i professionals són també equivalents a efectes de la docència.

b) Tenir la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Les persones aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única i a l'annex VI del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, que es detalla a l'annex 2 d'aquesta Resolució, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han de tenir la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per exercir la docència, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre. Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats.

Acrediten aquest requisit les persones aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre. No obstant això, estan dispensats de tenir aquest títol aquells que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una titulació que habiliti per a la professió de mestre o mestra, de la llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia, o d'una altra llicenciatura, o titulació equivalent, que inclogui formació pedagògica i didàctica. Les titulacions superiors que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica, que han d'haver estat obtingudes també abans de l'1 d'octubre de 2009, són les següents:

Llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (especialitat itinerari d'Educació).

Títol superior de Música (especialitat Pedagogia de l'Instrument i especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).

Títol superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa).

Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Filosofia i Lletres (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Psicologia amb itinerari, menció o especialitat de Psicologia de l'Educació; Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

- Acreditar la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, així com la superació posterior de tota la llicenciatura.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.1.3 Per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

a) Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent.

b) Tenir la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Acrediten aquest requisit les persones aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre. No obstant això, estan dispensades de tenir aquest títol les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una titulació que habiliti per a la professió de mestre o mestra, de la llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia, o d'una altra llicenciatura, o titulació equivalent, que inclogui formació pedagògica i didàctica. Les titulacions superiors que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica, que han d'haver estat obtingudes també abans de l'1 d'octubre de 2009, són les següents:

Llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (especialitat itinerari d'Educació).

Títol superior de Música (especialitat Pedagogia de l'Instrument i especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).

Títol superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa).

Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Filosofia i Lletres (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Psicologia amb itinerari, menció o especialitat de Psicologia de l'Educació; Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

- Acreditar la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, així com la superació posterior de tota la llicenciatura.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat, en la qual consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.1.4 Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència. Són equivalents a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex VIII, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, les titulacions, i aquelles que hagin estat declarades equivalents, que es detallen per a cada especialitat a l'annex 7 d'aquesta Resolució.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació a les persones aspirants a l'ingrés en aquest cos.

2.2.1.5 Per a l'ingrés al cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny

Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de diplomat universitari o diplomada universitària, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència. Són equivalents a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex IX, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, les titulacions, i aquelles que hagin estat declarades equivalents, que es detallen per a cada especialitat a l'annex 7 d'aquesta Resolució.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació a les persones aspirants a l'ingrés en aquest cos.

2.2.1.6 Per a l'ingrés al cos de mestres

Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de mestre o mestra, diplomatura de professor o professora d'educació general bàsica, de mestre o mestra d'ensenyament primari o el títol de grau corresponent.

2.2.2 Requisits específics per participar per la reserva per a persones aspirants amb discapacitat

Les persones aspirants que, reunint les condicions generals de la base 2.1 i específiques de la base 2.2 exigides per la plaça a la qual opten, tinguin reconegut pels òrgans competents un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que sigui compatible amb l'exercici de les seves funcions, tenen dret a l'exempció del pagament de la taxa, a participar per la via de reserva i a l'adaptació de les proves i del lloc de treball adjudicat, amb les condicions que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

Per accedir a les places per la via de reserva i per obtenir l'adaptació del lloc de treball, cal disposar d'un dictamen favorable dels equips de valoració multiprofessional de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials o de l'òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès en ocasió d'aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les condicions per exercir les funcions de les places convocades.

Les persones aspirants amb discapacitat reconeguda i empadronades a Catalunya poden autoritzar al Departament d'Educació a la comprovació de les dades per tal d'acreditar la seva condició legal de persona amb discapacitat i, en tot cas, a sol·licitar en nom seu, l'emissió del dictamen necessari per accedir a les places per la via de reserva i obtenir l'adaptació del lloc de treball, marcant la casella corresponent de la sol·licitud de participació en el procediment. La Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Drets Socials, o l'òrgan competent corresponent, ha de lliurar una còpia del dictamen al Servei de Selecció i Avaluació de Personal Docent del Departament d'Educació i una altra a la persona aspirant, la qual cosa l'eximeix de presentar-lo documentalment.

Si la persona aspirant no autoritza al Departament d'Educació la comprovació de les seves dades o aquestes no consten en la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Drets Socials, de la Generalitat de Catalunya, haurà de sol·licitar personalment el dictamen, emès en ocasió d'aquesta convocatòria, a l'esmentada Direcció General, i l'haurà d'entregar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, des del termini de presentació de sol·licituds de participació fins a l'inici de les proves, indicant les seves dades i el núm. de registre de la seva sol·licitud. En la pàgina web del procés d'estabilització de personal docent per concurs oposició es determinarà la forma de presentació de l'esmentat dictamen.

La manca d'aportació del dictamen vinculant comporta la no-admissió de la persona aspirant per optar a les places reservades, mantenint-la, no obstant això, dins del procediment, sempre i quan no consti amb algun motiu d'exclusió, així com també en el cas d'autoritzar la petició al Departament d'Educació però sense que la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya pugui emetre dictamen per causa imputable a la persona aspirant.

No obstant això, les persones amb discapacitat que participin en aquesta convocatòria, al marge de la reserva per a persones aspirants amb discapacitat, seran admeses a la realització de les proves selectives sense necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu començament, sens perjudici de que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenada, hagin d'acreditar, igual que la resta de persones aspirants seleccionades, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir, d'acord amb el que estableix la base 9.1.b). Així mateix, les persones que superin el procés selectiu i que hagin demanat alguna adaptació de lloc de treball han de presentar el dictamen esmentat.

Les persones amb discapacitat que vulguin participar per a la reserva d'aspirants amb discapacitat ho fan en igualtat de condicions amb les d'ingrés lliure, sens perjudici de les adaptacions previstes a la base 6.13.

Les persones aspirants que participin acollint-se a la reserva per a aspirants amb discapacitat no poden concórrer a la mateixa especialitat i cos pel procediment d'ingrés lliure.

2.3 Data de compliment dels requisits

Els requisits de participació de les bases 2.1 i 2.2 s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria i s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera.

L'incompliment de qualsevol dels requisits indicats comporta l'exclusió de l'aspirant respecte del procés de selecció en el qual hagi sol·licitat la participació i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

 

3.1 Formalització de la sol·licitud de participació

Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant la sol·licitud de participació. Aquesta inscripció es fa obligatòriament mitjançant procediment telemàtic amb una identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat. En aquesta pàgina la persona aspirant, un cop enviada pot consultar l'estat de la tramitació, obtenir el resguard i, si és necessari, la carta de pagament i accedir al pagament electrònic dels drets de participació, així com consultar la llista de persones admeses i excloses i l'actuació del tribunal que se li assigni.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria; no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost.

La persona aspirant, una vegada realitzada la tramitació telemàtica, rep un correu electrònic de confirmació de la presentació de la sol·licitud. Posteriorment es trametrà un segon correu electrònic a la persona aspirant amb la carta de pagament, excepte si ha fet constar un dels motius d'exempció per fer efectiu l'abonament de la taxa de participació.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què es trameti per via telemàtica i s'hagi pagat la taxa corresponent. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s'hagi comprovat el pagament efectiu d'aquests drets.

Les persones que desitgin participar en més d'una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d'aquestes. No es pot optar a una mateixa especialitat del cos per procediment lliure i de reserva. No obstant això, la presentació de més d'una sol·licitud no implica que la persona aspirant pugui assistir i realitzar la prova de totes les especialitats en les que s'hagi inscrit.

Les dades personals, el número de telèfon i l'adreça electrònica declarades per l'aspirant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l'efecte de possibles notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat.

Si l'aspirant ho considera, pot exercir els seus drets a: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/

Les dades personals de les persones aspirants s'incorporaran al tractament “Ingrés a la funció pública docent”, segons les especificacions següents:

Responsable del tractament: Direcció General Professorat i Personal de Centres Públics.

Delegat de protecció de dades: dpd.educacio@gencat.cat.

Finalitat: Ingrés a la funció pública docent.

Legitimació: Exercici de poders públics

Destinataris: Administració educativa, en què s'inclou el Consorci d'Educació de Barcelona. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei o que s'hagin consentit prèviament.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se'n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional: Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web del Departament d'Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/

Amb la formalització de la sol·licitud de participació, l'aspirant declara que reuneix els requisits exigits per participar i que els documents aportats són veraços. En el cas de detectar falsedat en les seves dades i/o en la documentació aportada, serà exclòs del procediment, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer.

3.1.1 Persones aspirants amb discapacitat

Les persones aspirants amb discapacitat, tant si concorren per les places reservades per a aspirants amb discapacitat com pel procediment lliure, han de fer constar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació aquesta condició si el grau de disminució és igual o superior al 33%, sempre que això sigui compatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta, d'acord amb el que s'estableix a la base 2.2.2. Així mateix, en qualsevol cas, han de fer constar el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar per tal que puguin actuar en igualtat de condicions que la resta dels participants.

Una vegada hagin estat assignades al tribunal que els correspongui, aquest podrà requerir a la persona interessada, mitjançant una entrevista personal o per altres mitjans adients, la informació que consideri necessària per a l'adaptació sol·licitada.

3.1.2 Formació pedagògica i didàctica

Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari, al cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional i al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, les persones aspirants han d'informar en la sol·licitud si estan en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes o una dispensa de la seva possessió. Aquestes dispenses consten detallades a les bases 2.2.1.1, 2.2.1.2 i 2.2.1.3.

3.1.3 Exempció de la prova oral i escrita de llengua castellana

En fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Educació comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'exempció de la prova de llengua castellana.

Si en el registre informàtic del Departament d'Educació no consta l'acreditació d'exempció de la prova de la llengua castellana, la persona aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, mitjançant la mateixa aplicació telemàtica de la sol·licitud de participació, o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses en la forma que es determini en la pàgina web. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin únicament el dia de la prova de llengües davant del tribunal, per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència. En el cas de no acreditar l'exempció, han de realitzar la prova.

Les persones aspirants que no siguin declarades exemptes de la prova, que no presentin l'acreditació el dia de la prova de llengües o no la superin, no poden continuar en el procediment selectiu i no tenen dret a assistir a l'acte de presentació ni a la resta de proves.

Estan exemptes de la realització de la prova oral i escrita en llengua castellana les persones de nacionalitat espanyola.

Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola per acreditar el coneixement de llengua castellana, han de tenir algun dels títols o certificats següents:

- Diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell intermedi o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 24 de febrer, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

- Certificat de nivell avançat o d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes.

- Títol de llicenciat o llicenciada en Filologia Hispànica o Romànica.

- Certificat acadèmic en el qual consti que s'ha cursat a l'Estat espanyol una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic o tècnica especialista (FP2) o tècnic o tècnica superior.

- Haver superat o estat declarat exempt de la prova de llengua castellana en convocatòries anteriors de concurs oposició per a la provisió de places de funcionaris docents.

- Certificat de ser personal funcionari d'un cos docent de l'Estat espanyol emès per l'organisme competent de la comunitat autònoma corresponent.

3.1.4 Exempció de la prova oral i escrita de la llengua catalana

Les persones aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exemptes de la prova oral i escrita de la llengua catalana, han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud la denominació del document acreditatiu corresponent.

En fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Educació comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'estar exempta de la prova de llengua catalana.

Si en el registre informàtic del Departament d'Educació no consta l'acreditació d'exempció de la prova de la llengua catalana, la persona aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, mitjançant la mateixa aplicació telemàtica de la sol·licitud de participació, o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses en la forma que es determini a la pàgina web. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin únicament el dia de la prova de llengües davant del tribunal, per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència. En el cas de no acreditar l'exempció, han de realitzar la prova.

Queden exemptes de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana les persones aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1), que correspon amb les competències lingüístiques del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència, d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es reformen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i les que hagin superat o hagin estat declarades exemptes de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de personal funcionari docent realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació. En aquest sentit, les persones aspirants que en convocatòries realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i del 1991 per a la resta de cossos, ja van ser exemptes de llengua catalana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no cal que acreditin el requisit d'exempció, ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

Les persones aspirants que no siguin declarades exemptes de la prova, que no presentin l'acreditació el dia de la prova de llengües o no la superin, no poden continuar en el procediment selectiu i no tenen dret a presentar-se a l'acte de presentació ni a la resta de proves.

3.2 Personal funcionari de carrera

Les persones funcionàries de carrera, poden participar per especialitats d'altres cossos, però en cap cas per especialitats del cos o escala del qual són funcionàries de carrera.

3.3 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud és des del 16 de gener fins al 10 de febrer de 2023, ambdós inclosos. La data d'inici del termini es publicarà al web del Departament d'Educació oposicionsdocents.gencat.cat.

3.4 Publicitat de les actuacions

Tota la informació i avisos relacionats amb aquesta convocatòria es poden consultar al web del Departament d'Educació oposicionsdocents.gencat.cat.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves

En formalitzar la sol·licitud, la persona aspirant ha d'indicar l'àrea territorial on vol fer les proves per tal que, sempre que això sigui possible, es pugui tenir en compte la seva preferència.

 

4.1 Taxa

Els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en aquests processos de selecció, per a cadascuna de les especialitats que sol·licitin, són els que, d'acord amb el que s'estableix a Ordre PRE/7/2022, de 9 de febrer, s'indiquen a continuació:

Cos de professors d'ensenyament secundari: 69,95 euros

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: 69,95 euros

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny: 69,95 euros

Cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny: 55,05 euros

Cos de mestres: 55,05 euros

Cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional: 55,05 euros

4.2 Pagament

El pagament dels drets de participació s'ha de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció electrònica a través del web: oposicionsdocents.gencat.cat o a través dels terminals ServiCaixa.

La manca de pagament o l'abonament fora del termini establert a la carta de pagament determina l'exclusió de l'aspirant. El pagament a l'entitat bancària no substitueix en cap cas el tràmit telemàtic de presentació davant de l'Administració, dins el termini i en la forma escaient, de la sol·licitud de participació en la convocatòria.

4.3 Exempcions i bonificacions

4.3.1 Exempcions

Estan exemptes del pagament dels drets de participació les persones aspirants següents:

- Les persones aspirants amb la condició legal de persones amb discapacitat, amb un grau igual o superior al 33 %, tenen dret a l'exempció del pagament de la taxa en virtut del que disposa el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

- Les persones que es trobin en situació d'atur, inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Drets Socials i/o, si escau, al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i que no percebin cap prestació econòmica.

4.3.2 Bonificacions

S'aplica el 20 % de bonificació per la tramitació de la sol·licitud de participació per mitjans telemàtics. Aquesta bonificació és acumulable a les altres bonificacions.

S'aplica el 30 % de bonificació per a les persones que siguin membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.

S'aplica el 50 % de bonificació per a les persones que siguin membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria especial.

D'acord amb això, les taxes que cal abonar amb la presentació telemàtica de la sol·licitud són les següents:

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

Import dels drets: 56,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 35,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 21,00 euros

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Import dels drets: 56,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 35,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 21,00 euros

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Import dels drets: 56,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 35,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 21,00 euros

 

Cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny

Import dels drets: 44,05 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 27,55 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 16,55 euros

 

Cos de mestres

Import dels drets: 44,05 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 27,55 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 16,55 euros

 

Cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional

Import dels drets: 44,05 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 27,55 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 16,55 euros

 

4.3.3 Acreditació d'exempcions i bonificacions

Les causes d'exempció i bonificació s'han de fer constar a la sol·licitud de participació. El Departament d'Educació comprova les dades que acrediten el compliment d'aquest requisit a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya, excepte en el cas que la persona s'oposi a la comprovació marcant la casella corresponent a la sol·licitud o indiqui que està empadronada fora de Catalunya. Les causes d'exempció i bonificació s'han de complir durant el termini de presentació de sol·licituds de participació al procediment selectiu.

La documentació acreditativa de les diferents causes d'exempció és la següent:

- La resolució que declara el grau de discapacitat de l'aspirant. En el cas que l'aspirant resideixi fora del territori de Catalunya, cal incorporar-la a la sol·licitud de participació.

- El certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Drets Socials o, si escau, pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o d'algun estat membre de la Unió Europea, on consti que està en situació d'atur i que no percep cap prestació econòmica; ha d'estar expedit en una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds o bé, si està emès en una data posterior, ha d'estar referit a una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds.

La documentació acreditativa de les diferents causes de bonificació és la següent:

- Títol de família nombrosa o monoparental, atorgat a Catalunya pel Departament de Drets Socials, o equivalent.

Si la persona aspirant s'oposa a la comprovació de les dades o està empadronada fora de Catalunya, no li pot ser aplicable l'exempció o bonificació de la taxa de sol·licitud de participació si no presenta el document acreditatiu corresponent, dins del termini de presentació de sol·licituds.

La no presentació del document acreditatiu comporta l'obligació de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclòs.

4.4 Devolució de la taxa

Només es pot sol·licitar la devolució de la taxa quan concorrin causes de força major justificades. El procediment per demanar el retorn de la taxa es detalla a la pàgina web: Devolució taxa.

No és procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió del procediment selectiu per causa imputable a la persona interessada.

4.5 Participació en el concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent

Les persones que han participat en el concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent per a l'estabilització de les plantilles, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost (DOGC núm. 8745, de 5.9.2022) poden realitzar la inscripció al procediment selectiu sense abonar la taxa corresponent. En la llista provisional de persones admeses i excloses constaran com a excloses per manca de pagament. En el termini de deu dies establert per a la presentació de reclamacions i esmenes, un cop publicada la llista, podran fer efectiu el pagament si no consten com a seleccionats en el concurs excepcional de mèrits esmentat.

 

5.1 Llista provisional de persones admeses i excloses

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics publicarà al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler (http://tauler.gencat.cat), així com al web oposicionsdocents.gencat.cat, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. En aquesta llista ha de constar, almenys, el nom i cognoms i el motiu de l'exclusió de les persones aspirants provisionalment excloses.

Així mateix, s'ha de fer constar expressament les persones aspirants a les qui no consta acreditat que reuneixen els requisits suficients del coneixement de la llengua castellana i de llengua catalana a l'efecte de la realització de la prova corresponent. Les persones aspirants que disposin d'aquesta acreditació, l'han de presentar en el termini de reclamacions establert en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, com estableix la base 3.1.3 i 3.1.4, respectivament per cada llengua. Passat aquest termini, només es pot presentar davant el tribunal el dia de la prova d'acreditació del coneixement de les llengües oficials.

Amb la publicació d'aquesta llista es considera feta la corresponent notificació a les persones interessades.

5.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional

Les reclamacions s'han de presentar de forma telemàtica com es determini a la pàgina web, dins del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució que declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler, i al web oposicionsdoncents.gencat.cat.

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional poden formular les reclamacions que creguin oportunes per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió, en el termini indicat al paràgraf anterior.

Si la persona aspirant no esmena el defecte que ha motivat la seva exclusió dins d'aquest termini, es considera que desisteix de participar i queda exclosa definitivament.

Igualment, les persones aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals poden presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini, per tal d'esmenar-los.

5.3 Llista definitiva de persones admeses i excloses

Les reclamacions presentades s'estimen o es desestimen en la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que declari aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que s'ha de publicar al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), així com a la pàgina d'Internet: oposicionsdocents.gencat.cat.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació a l'eTauler, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació a l'eTauler mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recurs contra convocatòries de procediments selectius de personal docent del Departament d'Educació” tal i com es determina a la pàgina web.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses es considera feta la corresponent notificació a les persones interessades.

5.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits

El fet de figurar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement de tenir els requisits exigits en aquesta convocatòria.

Si en revisar els requisits de participació en la convocatòria de les persones que han estat seleccionades, se'n dedueix que no reuneixen algun dels requisits, els aspirants perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

 

6.1 Tribunals i comissions de selecció

La selecció dels participants en els diferents procediments selectius, la realitzen els tribunals i, si s'escau, les comissions de selecció que a tal efecte nomeni la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

6.2 Nomenament

Un cop publicada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena els tribunals i les comissions de selecció que han de resoldre els diferents procediments i ha de fer pública la composició al DOGC, amb anterioritat a l'inici de la fase d'oposició.

Es poden nomenar tants tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat. En les especialitats en què es nomeni més d'un tribunal per especialitat, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena una comissió de selecció.

Per a les especialitats convocades en què el nombre d'aspirants sigui reduït, es poden constituir tribunals de selecció amb diferents especialitats garantint, sempre que sigui possible, que en la composició hi hagi representació de funcionaris de totes aquestes.

6.3 Composició dels tribunals

Els tribunals estan constituïts per:

a) Una persona que exerceix la presidència, designada per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre persones funcionàries del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre personal funcionari de carrera docent en servei actiu a Catalunya del mateix cos o superior.

b) Un nombre parell de persones que actuen com a vocals i que són designades mitjançant sorteig públic d'entre el personal funcionari de carrera, en servei actiu, amb destinació a Catalunya de les diferents especialitats convocades. La persona amb menys antiguitat en el cos actua com a secretària, llevat que la persona que exerceix la presidència del tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 6.3.1.

Els tribunals han d'estar formats per un nombre imparell de membres, no inferior a cinc i s'hi ha de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres suplents. En la composició cal vetllar pel compliment del principi d'especialitat, d'acord amb el qual la majoria dels seus membres han de ser titulars de l'especialitat objecte del procés selectiu i han de pertànyer a cossos d'igual o superior grup de classificació que el que correspongui al cos al qual opten les persones aspirants.

Excepcionalment i per causes justificades es podrà sol·licitar a d'altres administracions educatives que proposin funcionaris de la seva especialitat o, en el seu cas, del cos corresponent per formar part dels tribunals. També es podran completar els tribunals amb funcionaris d'una altra especialitat.

6.3.1 Participació voluntària

D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els funcionaris o funcionàries de carrera, que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal de l'especialitat en la qual estan en actiu i en són titulars, com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació al Portal de centres.

El termini de presentació de la sol·licitud és el mateix termini que s'estableix per la presentació de sol·licituds de participació d'aquesta Resolució de convocatòria.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública la llista completa de les persones candidates admeses per participar voluntàriament com a vocals dels tribunals al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) així com al Portal de centres.

S'admeten les persones que compleixin els requisits establerts a la base 6.3, que estiguin en servei actiu en el mateix cos i especialitat obtinguda per oposició, a excepció de les persones que gaudeixin d'un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

6.3.2 Paritat entre professors i professores

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, en la designació de vocals s'ha de garantir la paritat entre els professors i les professores, llevat que ho impedeixin raons objectives.

6.3.3 Data del sorteig dels vocals dels tribunals

La data del sorteig per determinar l'ordre de designació de vocals s'ha de fer pública al web del Departament d'Educació.

6.3.4 Designació excepcional de vocals

Quan no hi hagi funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient d'alguna de les especialitats de la convocatòria, els vocals els designa la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

6.3.5 Competència lingüística

En la designació dels tribunals s'ha de garantir la competència lingüística oral i escrita de les dues llengües oficials a Catalunya dels seus membres.

6.3.6 Secretari o secretària dels tribunals

Actua com a secretari o secretària el vocal o la vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

6.4 Comissions de selecció

Quan en funció del nombre d'aspirants i places convocades sigui necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, s'ha de constituir una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats. Les comissions de selecció han d'estar formades per un nombre senar de presidents de tribunals de l'especialitat no inferior a cinc. Quan el nombre de tribunals de l'especialitat sigui inferior a cinc, les comissions de selecció s'han de completar amb vocals dels tribunals, d'acord amb el que a aquest efecte estableixi el president de la comissió de selecció.

Les comissions de selecció les nomena la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que designa, en cada cas, el seu president, secretari i vocals.

En les especialitats que es nomeni tribunal únic, aquest actua, a més, com a comissió de selecció.

6.5 Obligatorietat de participar en els tribunals

La participació en els tribunals té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril.

Estan dispensades de participar de manera obligada en els òrgans de selecció i, per tant, no intervenen com a persones candidates en el sorteig, els funcionaris o funcionàries: que ocupin càrrecs unipersonals de govern dels centres o serveis educatius (direcció, secretaria, cap d'estudis, coordinació pedagògica i altres càrrecs directius); que prestin serveis a la seu central del Departament d'Educació, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona; que gaudeixin de reducció de jornada o altres incidències que n'impedeixin l'actuació com a membres de tribunal, i que hagin estat sancionats amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

6.6 Abstenció i recusació

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies d'abstenció que determina la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquest s'ha d'abstenir d'actuar. Altrament pot ser recusat per les persones aspirants en qualsevol moment.

Així mateix, s'han d'abstenir d'actuar tots els membres que hagin dut a terme tasques de preparació de persones aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria específica.

Si algun funcionari és nomenat membre d'un tribunal i té alguna causa d'abstenció, haurà de notificar-ho mitjançant e-valisa adreçada a la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini de set dies naturals a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals, amb la documentació acreditativa que correspongui. Posteriorment, si en el moment de constitució del tribunal es té coneixement sobrevingut d'una causa d'abstenció, es podrà al·legar davant la presidència del tribunal en el mateix moment de la constitució o com a màxim en els dos dies hàbils següents.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de nomenar nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major. La resolució de nomenament dels nous membres s'ha de publicar al DOGC.

La persona que exerceix la presidència de tribunal ha de sol·licitar als membres dels òrgans de selecció en el moment de la seva constitució, una declaració expressa segons la qual no estan afectats per les circumstàncies que es detallen en aquesta base.

6.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció

Amb la convocatòria prèvia dels presidents o presidentes, es constitueixen els tribunals i les comissions de selecció, amb assistència del president o presidenta titular o, si escau, del suplent i, almenys, de tres vocals titulars o, si aquests hi manquen, els suplents.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals corresponen a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop constituïts els tribunals només poden actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi ha prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

Si el president o presidenta del tribunal no pot continuar fent les seves funcions per causa justificada i sobrevinguda, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en nomenarà un altre. En cas suplència de vocals titulars serà el president o presidenta qui nomeni un nou vocal titular, tenint en compte que ha de recaure en qualsevol vocal suplent.

Tanmateix, si algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a aquest efecte, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures procedents per tal de garantir el dret de les persones aspirants a la participació en el procediment selectiu.

De les persones que finalment es constitueixin com a membres dels tribunals de cadascuna de les especialitats dels diferents cossos, se'n farà difusió a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.

6.8 Funcions dels tribunals

Correspon als tribunals:

a) La qualificació de les diferents proves de la fase d'oposició.

b) La valoració dels mèrits de la fase de concurs a les persones aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició.

c) El desenvolupament del procés selectiu d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria.

d) Una vegada publicada la llista de puntuació de la prova de la fase d'oposició i també en fer-se pública la llista definitiva de la fase de concurs de mèrits, el lliurament a les persones aspirants que s'hagin presentat, i el sol·licitin, d'un certificat on constin les puntuacions obtingudes en la prova i en la valoració dels mèrits.

e) En el cas de tribunal únic, totes les funcions de la comissió de selecció.

6.9 Incorporació de persones assessores especialistes

Els tribunals poden proposar la incorporació de persones assessores especialistes, les quals es limiten a assessorar els membres del tribunal en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de l'especialitat. La designació de les persones assessores, si escau, correspon a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

6.10 Funcions de les comissions de selecció

Correspon a les comissions:

a) La coordinació dels tribunals.

b) La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició.

c) L'elaboració del contingut de la prova pràctica en les especialitats de formació professional.

d) L'agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d'oposició, la ponderació de les puntuacions d'ambdues fases, l'ordenació de les persones aspirants i l'elaboració de les llistes de les persones aspirants que hagin superat ambdues fases.

e) La declaració de les persones aspirants que hagin superat les fases de concurs i oposició, la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades, així com la tramesa d'aquestes a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

f) La realització, quan sigui necessari, de les proves complementàries a què fa esment la base 8.1.2.

Durant el desenvolupament del procés selectiu les comissions de selecció han de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació del procediment establert a les respectives convocatòries.

6.11 Procediment d'actuació

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar a la regulació dels òrgans col·legiats, concretament a l'establert a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Una vegada establerta l'ordre del dia d'una sessió de treball per la persona que actua com a presidenta del tribunal, en cas de la seva absència per motius excepcionals, sobrevinguts i justificats, assumirà aquestes funcions la que actua com a secretària, sempre i quan no comporti l'adopció d'acords i valoracions que requereixen necessàriament la presència de la persona que actua com a presidenta. Així mateix, en el cas d'absència excepcional, sobrevinguda i justificada de la persona que exerceix com a secretària, assumirà aquestes funcions la que actua com a presidenta.

Els tribunals es poden constituir, d'acord amb el previst a la base 6.3, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.

En les sessions que celebrin els tribunals o comissions de selecció a distància, els seus membres poden trobar-se en llocs diferents sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerats també els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

6.12 Publicitat dels criteris de correcció

Les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició en els taulers d'anuncis del lloc on es celebri el procés selectiu, i també a través del web oposicionsdocents.gencat.cat, com a mínim tres setmanes abans de l'inici de les proves.

En aquests criteris de correcció s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, orientacions i criteris amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les proves. Els esmentats criteris de correcció tenen com a objectiu comprovar dues dimensions:

a) Els coneixements sobre l'especialitat i sobre els enfocaments metodològics vinculats a l'especialitat, com són entre altres, els que permeten avaluar el procés d'adquisició de l'aprenentatge dels alumnes, els aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per impartir les àrees pròpies de l'especialitat que opten.

b) Les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent, com són, entre altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, la transversalitat dels aprenentatges i l'ús de l'avaluació per afavorir l'aprenentatge.

6.13 Mesures d'adaptacions de les proves

Els tribunals qualificadors han d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que totes les persones aspirants puguin disposar d'igualtat d'oportunitats, per a la realització de les proves de la mateixa manera que la resta de participants.

En aquest sentit s'han d'establir per a les persones amb discapacitat que ho demanin en les sol·licituds de participació, en la forma prevista a la base 3.1.1, les possibles adaptacions de temps i mitjans materials per a la seva realització, d'acord amb que disposi el dictamen de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat sense que suposin una desnaturalització del contingut de la prova.

Els tribunals han de decidir sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn i poden requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o altres mitjans adients, la informació que considerin necessària per a l'adaptació sol·licitada.

A aquest efecte, s'ha de concedir el temps addicional que correspongui, per realitzar la prova de què es tracti, d'acord amb el que preveu l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.

Així mateix, les aspirants amb fills lactants poden comunicar al tribunal, abans de l'inici de la prova, la necessitat d'interrompre-la durant el temps imprescindible per l'alletament. Poden exercir aquest dret en un espai habilitat a l'efecte i el temps que hi romanguin s'afegirà al temps establert per a la realització de la prova.

6.14 Nombre màxim d'aprovats

Les comissions de selecció o els tribunals únics quan actuen com a comissió de selecció no poden declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior de persones aspirants al de les places convocades. Qualsevol proposta de selecció que contravingui l'establert serà nul·la de ple dret.

6.15 Col·laboració d'altres òrgans

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics donarà suport als tribunals i designarà les persones coordinadores que consideri necessàries.

6.16 Indemnitzacions i dietes

Els membres dels òrgans de selecció que actuïn en el procediment selectiu tenen dret a percebre les indemnitzacions per raó de servei previstes en la normativa vigent en aquesta matèria en concepte d'assistències i dietes, tal com determini la persona titular de la Secretaria General i d'acord amb la normativa vigent.

 

En virtut del que s'estableix a l'article 17 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, el sistema d'ingrés a la funció pública docent ha de permetre avaluar la idoneïtat de les persones aspirants per a l'exercici de la docència, de manera que el procediment selectiu ha de comprovar no solament els coneixements específics, científics i tècnics de la especialitat a la que s'opta, sinó també l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Aquest sistema d'ingrés és el concurs oposició, al que segueix la realització d'una fase de pràctiques que pot incloure cursos de formació i que forma part del procés selectiu.

7.1 Inici i desenvolupament del procediment selectiu

7.1.1 Inici del procediment selectiu

El procediment selectiu s'inicia al mes de juny de 2023. La data d'inici s'ha de fer pública per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics amb una antelació mínima de dos mesos al començament de les proves.

Amb caràcter previ es realitza la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixements de la llengua catalana. Aquest mateix dia s'han de fer públiques les qualificacions d'aquestes proves al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals. Les persones aspirants que no han de presentar-se a aquestes proves en aquesta data encara no comencen el procediment selectiu.

El mateix dia de les proves de llengües, les persones aspirants han de trametre un exemplar en format pdf de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat, l'adreça de la qual s'informarà a través de la pàgina web del Departament d'Educació. El document tramés ha de ser idèntic a l'original que es lliurarà al tribunal.

L'endemà de la realització de les proves de llengües, en iniciar la sessió es realitza l'acte de presentació de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge en format paper. Seguidament, es realitza la part A de la prova.

És responsabilitat de la persona aspirant que coincideixi el text íntegre de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge presentada en format paper i en format digital. En cas de discrepància entre les dues versions, es considerarà que la versió correcta és la lliurada en format paper.

L'assistència a la prova és obligada per a les persones aspirants. En seran excloses les persones que no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

Posteriorment, en els següents dies, els tribunals convoquen a les persones aspirants per a l'exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge ja lliurada.

Per a la realització de l'exercici de caràcter pràctic B.2, si escau, els tribunals convoquen les persones aspirants d'acord amb al subapartat 7.4.1.2.2.

7.1.2 Citació de les persones aspirants

La citació per a la realització de la part A i lliurament de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, ja queda establerta al subapartat 7.1.1.

Les persones aspirants han de ser convocades, a través de l'Espai personal, per a la resta de les parts de la prova (defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge i prova pràctica per a les especialitats de formació professional) mitjançant una citació única i s'han de presentar personalment davant el tribunal, en la data i hora fixada, amb el document nacional d'identitat o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.

En seran excloses les persones que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

A partir de l'inici del procediment selectiu, les aspirants embarassades, a les quals coincideixi la data de realització d'alguna de les parts de les proves amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova el dia de la seva realització, en el termini de tres dies hàbils següents al part, poden sol·licitar, adjuntant el justificant mèdic corresponent, l'ajornament de la prova al tribunal que els hi correspon. Així mateix, poden sol·licitar l'alteració de l'ordre de participació de forma que siguin citades pel tribunal amb anterioritat a la data que els hi correspondria. El tribunal ha de fixar la data de realització de la prova ajornada o avançada en el cas de la defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge. Aquest ajornament no pot suposar un perjudici dels drets de les altres persones aspirants. En tot cas, la prova s'ha de realitzar abans de la publicació de les puntuacions provisionals de la prova a la que no han pogut assistir, i el tribunal ha de garantir la uniformitat en el nivell de dificultat i en els criteris de correcció. Així mateix poden sol·licitar l'alteració de l'ordre de participació les persones que acreditin causes excepcionals lliurement apreciades pel tribunal.

Una vegada començat el procediment selectiu, no és obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal fa públics aquests anuncis i citacions a la seva seu on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a l'Espai personal, al qual s'hi ha d'accedir a través de la pàgina web oposicionsdocents.gencat.cat, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació de les persones aspirants.

7.1.3 Desenvolupament i procediment

L'actuació la inicien aquelles el primer cognom de les quals comenci a partir de la lletra que estableixi la Resolució publicada per la Direcció General de Funció Pública per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2023, que es donarà publicitat al web del Departament d'Educació.

Si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que algun aspirant no reuneix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia a l'interessat, ha de comunicar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per la persona aspirant en la sol·licitud d'admissió als procediments selectius, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què la persona titular de la direcció general de Professorat i Personal de Centres Públics dicti la resolució corresponent, la persona aspirant pot continuar de manera condicional la seva participació en el procediment selectiu.

Contra aquella resolució, la persona aspirant pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva notificació mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recurs contra convocatòries de procediments selectius de personal docent del Departament d'Educació” tal i com es determina a la pàgina web.

Els tribunals tenen la facultat d'excloure del procediment selectiu les persones aspirants que realitzin qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis així com els pot requerir en qualsevol moment del procediment l'acreditació de la seva identitat.

7.1.4 Proves d'idiomes moderns

Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyaments secundaris o professors d'escoles oficials d'idiomes s'han de realitzar en l'idioma corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 20.2 del Reglament aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, del 12 d'abril. La unitat didàctica que les persones interessades han de realitzar i defensar davant els tribunals també haurà de realitzar-se en l'idioma corresponent.

7.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana i de la llengua catalana

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents han de disposar de la relació de persones aspirants exemptes de la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana i castellana i de la relació de persones que les han de realitzar. Aquesta relació pot ser modificada pel tribunal en convalidar la documentació acreditativa que li sigui lliurada per les persones aspirants el mateix dia de la realització de la prova, passant a la valoració d'apte.

Les proves d'acreditació del coneixement de les llengües oficials són lliurades als tribunals per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

7.2.1 Contingut de la prova del coneixement de la llengua castellana per les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola

D'acord amb el que estableix l'article 16.1 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, amb caràcter previ a la realització de les proves a què es refereix la base 7.4 d'aquesta Resolució, les persones aspirants que participin en el procediment selectiu i que no posseeixin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprova que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text formal en castellà d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes concretes que permetin demostrar que la persona examinada té un bon domini del sistema lingüístic i que sap usar amb correcció i precisió les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua castellana. Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text fet en la prova escrita i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència. Per obtenir la qualificació d'apte, cal superar les dues proves. S'ha d'obtenir la qualificació d'apte per passar a fer la prova de coneixements de la llengua catalana i la fase d'oposició del procediment selectiu, que són les regulades amb caràcter general a la base 7.4. Aquesta qualificació es fa pública abans de l'inici de la prova de coneixements de la llengua catalana.

Per a la realització d'aquesta prova, la persona aspirant disposa de quaranta-cinc minuts pel que fa a l'expressió escrita i d'un màxim de quinze minuts per a l'expressió oral.

7.2.2 Contingut de la prova de coneixement de llengua catalana

D'acord amb el que estableix l'article 16.1 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, i el que estableix l'article13 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, relatiu a la competència lingüística del professorat i d'acord amb el Decret 244/1991, sobre coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, amb caràcter previ a la realització de les proves a què es refereix la base 7.4 d'aquesta Resolució, les persones aspirants que participin en el procediment selectiu han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprova que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text formal d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes concretes que permetin demostrar que la persona examinada té un bon domini del sistema lingüístic i que sap usar amb correcció i precisió les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text fet en la prova escrita i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència. Per obtenir la qualificació d'apte, cal superar les dues proves.

Per a la realització d'aquesta prova, la persona aspirant disposa de quaranta-cinc minuts pel que fa a l'expressió escrita i d'un màxim de quinze minuts per a l'expressió oral.

7.3 Qualificació de la prova de llengües oficials

En la prova de coneixement de les llengües oficials a Catalunya, les persones aspirants obtenen pel tribunal la qualificació d'apte o no apte. El aquest darrer cas, no poden continuar el procediment selectiu. Aquesta qualificació s'ha de fer pública abans de l'inici de la fase d'oposició.

En la valoració d'aquesta fase el tribunal té en compte la possessió dels coneixements específics de l'especialitat docent a la qual s'opta, la seva aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent, tenint en compte les pautes i criteris de correcció de la base 6.12.

7.4.1 Prova

La fase d'oposició consta d'una única prova estructurada en dues parts, que no tenen caràcter eliminatori:

Part A: desenvolupament d'un tema

Part B: unitat didàctica o situació d'aprenentatge

La part B té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per l'exercici docent de la persona aspirant; consisteix en la presentació i exposició oral d'una unitat didàctica (part B.1). En les especialitats de formació professional del cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional es realitzarà un exercici de caràcter pràctic (part B.2).

El Tribunal fa pública la nota final i global de la prova, juntament amb la corresponent a cadascuna de les seves parts. En el cas d'exercicis escrits, es realitzaran en una sessió conjunta amb la presència de la totalitat de les persones aspirants assignades a cada Tribunal.

En el cas de les especialitats d'idiomes moderns en els cossos de mestres, de professors d'ensenyament secundari i de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes tota la prova es desenvoluparà en l'idioma corresponent.

Per obtenir la qualificació de la fase d'oposició, els tribunals ponderen en un 40% la puntuació de la part A, i en un 60% la puntuació obtinguda en la part B. Per a les especialitats de formació professional, cadascuna de les parts B1 i B2 li corresponen el 30%. Cada prova es valora de zero a deu punts, la puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades, tal i com estableix la base 7.4.1.3. Per poder accedir a la fase de concurs, la puntuació final de la fase d'oposició necessàriament ha de ser igual o superior a cinc punts.

7.4.1.1 Part A

Desenvolupament d'un tema

Té per objecte la demostració de coneixements específics necessaris per a l'especialitat docent a la qual s'opta.

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per la persona aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar per la comissió de selecció o tribunal únic dels corresponents al temari de l'especialitat. La comissió de selecció comunica a la resta de tribunals de la seva especialitat el resultat del sorteig, amb la finalitat de garantir que tots els aspirants realitzin la prova en les mateixes condicions.

Per al sorteig es tenen en compte els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre 3 temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar d'entre 4 temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre 5 temes.

El temps que es disposa per a la seva realització és d'un màxim de 2 hores.

Aquesta primera part de la prova és anònima i, per tant, els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals i en la seva correcció s'ha de garantir l'anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar la persona aspirant, així com aquell exercici que resulti il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta no esborrable blava o negra i seguir les instruccions que aquest efecte donin els tribunals.

7.4.1.2 Part B

Té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici de docent de la persona aspirant; consisteix en la preparació, presentació, exposició i defensa davant del tribunal d'una unitat didàctica o situació d'aprenentatge (part B.1). En les especialitats de formació professional s'inclou la realització d'un exercici de caràcter pràctic (B.2).

Cadascun dels exercicis de la prova de la part B, l'apartat B.1 i, si s'escau, l'apartat B.2, es valoren de 0 a 10 punts, i no tenen caràcter eliminatori.

7.4.1.2.1 Part B.1: Unitat didàctica o situació d'aprenentatge

La persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, la qual haurà de fer referència a una àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa. S'ha de basar en el currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de gènere. En el cas de les especialitats d'audició i llenguatge i pedagogia terapèutica del cos de mestres i d'orientació educativa del cos de professors d'ensenyament secundari, la unitat didàctica o situació d'aprenentatge consisteix en una unitat d'actuació educativa.

L'ordenació curricular està recollida en la normativa i les especificacions per a cada cos i especialitat s'inclouen a l'annex 5.

En la preparació i posterior exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els sabers o continguts, els criteris de correcció, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, la temporització i les connexions amb altres àrees, matèries, crèdits o mòduls professionals o assignatures relacionades, així com les estratègies d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

La persona aspirant lliura al tribunal la unitat didàctica o situació d'aprenentatge tal com es determina a la base 7.1.1. El tribunal cita a la persona aspirant un altre dia per a la preparació, exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge.

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant i tenir una extensió màxima de 15 pàgines, en format DIN-A4, d'un interlineat d'1,5, i amb un cos de lletra tipus Arial d'11 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de la persona aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta. Tant la portada com la bibliografia no comptabilitzaran en els 15 fulls. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos, que no poden superar les 10 pàgines, estan formats per una mostra de material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els instruments organitzatius.

Les persones aspirants han de lliurar l'esmentada unitat didàctica o situació d'aprenentatge al tribunal en l'acte de presentació, qui la custodia fins que la persona aspirant sigui convocada per a la seva exposició i defensa.

En el moment de l'exposició i defensa, la persona aspirant pot utilitzar un exemplar de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, aportat per ella mateixa i un guió, que no excedeixi d'un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d'esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el guió en paper. En el cas del guió en format digital, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. Així mateix, la persona aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú.

El dia i hora en què la persona aspirant sigui convocada per l'exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge disposarà de 5 minuts per a la preparació de l'exposició que ha de desenvolupar davant del tribunal durant un temps màxim de quinze minuts. Per finalitzar, el tribunal planteja dubtes i demana aclariments a la persona aspirant en un temps màxim de cinc minuts. Aquesta exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge es realitza en sessió pública en la forma que es determini a la pàgina web oposicionsdocents.gencat.cat.

Els criteris per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica o d'una situació d'aprenentatge estan especificats a l'annex 3.

7.4.1.2.2 Part B.2: Exercici de caràcter pràctic

L'hauran de realitzar les persones aspirants que optin a les especialitats de formació professional del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors especialistes en sectors singulars.

L'aspirant disposa de tres hores com a màxim per a la resolució de la prova pràctica segons les especificacions i pautes que s'inclouen a l'annex 4, excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una durada diferent.

Per a la realització d'aquestes proves s'han de seguir les instruccions que aquest efecte donin els tribunals.

Si és el cas, amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l'inici de l'exercici pràctic, s'ha de fer públic a l'Espai personal, els elements o estris que ha de portar la persona aspirant per a la seva realització.

En el cas que s'utilitzin eines digitals és responsabilitat de la persona aspirant garantir que el suport informàtic que es lliuri al tribunal contingui l'exercici realitzat. En conseqüència, ha de ser degudament revisat per l'aspirant abans del seu lliurament. En cap cas es retornarà el material lliurat.

7.4.1.3 Qualificació de la fase d'oposició

La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 40% de puntuació del total de la prova.

La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 60% de puntuació del total de la prova. Per a les especialitats de formació professional, cadascuna de les parts B.1 i B.2 li correspon el 30 % de la puntuació total de la prova.

7.5 Publicitat de les qualificacions

Una vegada finalitzada la prova de la fase d'oposició, els tribunals han d'exposar en el tauler d'anuncis del centre i a l'Espai personal, la llista provisional amb la puntuació global obtinguda dels aspirants, juntament amb la corresponent a cadascuna de les parts, i s'ha d'obrir un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació, per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s'indiqui en el moment de la publicació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista amb la puntuació definitiva de la prova.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

7.6 Superació de la fase d'oposició

La qualificació corresponent a la fase d'oposició és la ponderació de les puntuacions obtingudes en les parts de la prova d'aquesta fase, sempre que la puntuació final de la fase d'oposició estigui necessàriament entre cinc i deu punts per poder accedir a la fase de concurs.

7.7 Normes comunes a la fase d'oposició

7.7.1 Qualificació de les proves

En la prova de la fase d'oposició, tant en el procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, la puntuació de cada aspirant és la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals a les persones aspirants, en qualificar-los de zero a deu punts, en són excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcula la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclou una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplica una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades, atorgades pels membres del tribunal, es calculen amb una aproximació fins a la deumil·lèsima.

7.7.2 Temaris

Els temaris dels procediments selectius d'ingrés als cossos de funcionaris docents es troben a la Resolució EDU/3326/2022, de 25 d'octubre (DOGC núm. 8783, de 31.10.2022), per la qual es publiquen els temaris en llengua catalana dels processos selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats de determinats cossos i escales de personal funcionari docent convocats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i es poden consultar al web del Departament d'Educació: temaris

Aquests temaris són els establerts a la part A dels annexos de les Ordres següents:

Annex 1 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21.12.1993), per les especialitats del cos de mestres: audició i llenguatge, educació física, educació infantil, llengua estrangera anglès, pedagogia terapèutica i música.

Annex 3 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21.9.1993), per les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari: anglès, biologia i geologia, dibuix, educació física, filosofia, física i química, francès, geografia i història, grec, llatí, llengua castellana i literatura, matemàtiques, música, orientació educativa i tecnologia.

Annex 6 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21.12.1993), per a les especialitats d'alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i italià del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

Annex de l'Ordre de 16 de març de 1995 (DOGC núm. 2031, de 29.3.1995), per a l'especialitat del cos de professors d'ensenyament secundari de llengua i literatura catalana.

Annex 1 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a les especialitats d'administració d'empreses, anàlisi i química industrial, assessoria i processos d'imatge personal, formació i orientació laboral, hoteleria i turisme, informàtica, intervenció sociocomunitària, navegació i instal·lacions marines, organització i gestió comercial, organització i processos de manteniment de vehicles, organització i projectes de fabricació mecànica, organització i projectes de sistemes energètics, processos de cultiu aqüícola, processos d'indústria alimentària, processos de diagnòstics clínics i productes ortoprotètics, processos de producció agrària, processos i productes d'arts gràfiques, processos i mitjans de comunicació, processos i productes de tèxtil, confecció i pell, processos sanitaris, sistemes electrònics i sistemes electrotècnics i automàtics.

Annex 2 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional.

Annex de l'Ordre de 19 de novembre de 2001(BOE núm. 313, de31.12.2001), per l'especialitat d'àrab.

Annex 1 de l'Ordre de 22 de març de 2004 (BOE núm. 78, de 31.3.2004), per a les especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny: dibuix artístic i color, disseny gràfic i mitjans audiovisuals.

Ordre ECD/826/2004, de 22 de març (BOE núm. 78, de 31.3. 2004), per la que s'aproven els temaris que han de regir en els procediments selectius per a l'ingrés i accés i adquisició de noves especialitat del cos de professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Annex de l'Ordre ECI/592/2007, de 12 de març (BOE núm. 64, de 15.3.2007), per l'especialitat d'educació primària, del cos de mestres.

7.7.3 Personal funcionari d'organismes internacionals

De conformitat amb el que determina el Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, les persones aspirants que tinguin la condició de personal funcionari d'organismes internacionals i tinguin la nacionalitat espanyola, queden exemptes de la realització d'aquelles proves que la Comissió Permanent d'Homologació, creada per l'esmentat Reial decret, consideri que tenen com a objecte l'acreditació de coneixements ja exigits per ocupar els seus llocs de treball d'origen en l'organisme internacional corresponent.

Amb aquesta finalitat, la certificació d'homologació prevista a l'article 7 del Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, cal adjuntar-la a la sol·licitud de participació en el procediment selectiu o, amb caràcter excepcional, cal lliurar-la al tribunal assignat a la persona aspirant amb anterioritat a l'inici de les proves corresponents.

Les persones aspirants que es puguin acollir al que es determina en aquesta base i quedin exemptes de la realització d'alguna prova, seran valorades en la prova corresponent amb la qualificació mínima exigida en la convocatòria per superar-la.

No obstant això, les persones interessades poden renunciar a la qualificació mínima i realitzar la prova esmentada en igualtat de condicions que la resta d'aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure. La renúncia en qüestió ha de ser formulada amb anterioritat un altre termini a l'inici de les proves del procediment selectiu.

7.8 Fase de concurs

7.8.1 Al·legació de mèrits

Les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el barem de l'annex 2.

La forma de presentació i acreditació dels mèrits es determinarà al web oposicionsdocents.gencat.cat.

Només es valoraran els mèrits que s'hagin al·legat dins el termini de presentació de mèrits que estableixi el tribunal.

7.8.2 Valoració de la fase de concurs

Els tribunals fan públics els resultats de la valoració provisional dels mèrits, per apartats i subapartats, al tauler d'anuncis de la seu del tribunal i a l'Espai personal, i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions. Les persones aspirants poden presentar reclamacions davant del tribunal, per mitjans electrònics a través de l'Espai personal.

En aquest tràmit no s'admetrà l'al·legació de mèrits no al·legats prèviament i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal corresponent i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

Els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta degudament fonamentada i fan públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits. Contra aquesta valoració les persones aspirants poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

 

Superen el concurs oposició i són seleccionades per a la realització de la fase de pràctiques les persones aspirants que obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la fase d'oposició, sempre que una vegada ordenades segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades, tant per a ingrés lliure com per a la reserva d'aspirants amb discapacitat, en el corresponent cos i especialitat.

Les persones aspirants que han participat en la reserva per a aspirants amb discapacitat si han superat les diferents proves i no han estat seleccionades queden ordenades segons la puntuació global assignada conjuntament amb les persones aspirants d'ingrés lliure.

Si hi ha places de reserva per a persones aspirants amb discapacitat que no es cobreixen, aquestes s'acumulen a les d'ingrés lliure en el corresponent cos i especialitat.

Per tal d'obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en un 60% de la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40% de la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

8.1 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes de persones seleccionades

8.1.1. Agregació de les puntuacions

Un cop realitzada la fase d'oposició, els tribunals trameten a les comissions de selecció la relació d'aspirants que han superat aquesta fase i també els resultats que han obtingut aquests en la valoració definitiva dels mèrits.

Una vegada feta la ponderació corresponent, les comissions de selecció agreguen les puntuacions de la fase de concurs a les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició, els ordenen segons les puntuacions globals obtingudes i determinen les persones aspirants que han superat el corresponent procediment.

8.1.2 Criteris per resoldre els empats

En cas que en procedir a l'ordenació de les persones aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la comissió de selecció els ha de resoldre atenent successivament els criteris següents, tant en el procediment d'ingrés lliure com en el de reserva per a aspirants amb discapacitat:

a) Major puntuació en la fase d'oposició.

b) Major puntuació en cadascun dels exercicis de l'oposició, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

c) Major puntuació en els apartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

d) Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

8.1.3 Acumulació de places vacants

En el moment de determinar les persones aspirants seleccionades en el procediment d'ingrés lliure, les comissions de selecció han d'acumular, si escau, a les places assignades inicialment per aquest procediment totes les places que hagin quedat vacants en el torn de reserva.

8.1.4 Exposició pública de les llistes de persones seleccionades

Cada comissió de selecció ha de fer pública la llista provisional de persones aspirants seleccionades al tauler d'anuncis de la seu i a l'Espai personal de l'aspirant, ordenades tenint en compte el que estableixen les bases anteriors, i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, adreçades al president o presidenta de la comissió de selecció, i referides a possibles errors, de manera telemàtica a través de l'Espai personal de l'aspirant.

Les comissions de selecció estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta fonamentada escrita. Posteriorment fan pública la llista definitiva de persones aspirants seleccionades.

Contra la llista definitiva de persones aspirants seleccionades publicada per la comissió les interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

8.1.5 Publicació al DOGC de les llistes úniques de persones seleccionades.

El Departament d'Educació publica al DOGC les llistes úniques de persones aspirants seleccionades, per cossos i especialitats, així com al web oposicionsdocents.gencat.cat.

8.1.6 Llista complementària de persones aspirants seleccionades

D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies de les persones aspirants seleccionades als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics pot incloure a la llista definitiva de persones aspirants seleccionades, aquelles que figuren a la llista complementària de persones aspirants aprovades que segueixen a les proposades com a seleccionades per la comissió de selecció corresponent.

8.1.7 Finalització del procediment de selecció

El procediment selectiu finalitzarà abans del 31 de desembre de 2023 llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

 

9.1 Termini i documentació a presentar

a) En el termini de vint dies naturals, que s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC de la llista de persones seleccionades a què fa referència la base 8.2.5 les persones aspirants seleccionades han de presentar el document de les declaracions responsables, publicat a la pàgina web del Departament d'Educació, amb signatura electrònica, a través de l'enllaç al tràmit per mitjans electrònics que es publicarà en la pàgina web del Departament d'Educació oposicionsdocents.gencat.cat, adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació.

Amb la presentació del document esmentat al paràgraf anterior, la persona seleccionada declara responsablement:

No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat al que s'opta.

No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública.

No estar condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals ni per delictes de tràfic d'éssers humans i, en aquest sentit, la persona aspirant o bé autoritza al Departament d'Educació per a la comprovació de la veracitat de la seva declaració, o bé, en el cas de que no l'autoritzi, ha de presentar el Certificat de delictes de naturalesa sexuals del Ministeri de Justícia o el justificant acreditatiu de la sol·licitud.

Les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

El Departament d'Educació queda facultat per fer les verificacions que resultin necessàries. Per a l'acreditació dels requisits d'ingrés i accés, farà les comprovacions oportunes a través de les plataformes d'interoperabilitat, i en cas que alguna dada no consti informada, es requerirà la documentació acreditativa a la persona interessada.

b) Les persones seleccionades que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.2.2, al Servei Territorial corresponent, prèviament a la incorporació a la destinació assignada.

Les persones seleccionades que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.

c) Les persones seleccionades que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació, han de presentar la sol·licitud de transferència bancària per l'ingrés de la nòmina al Servei Territorial corresponent, prèviament a la incorporació a la destinació assignada.

9.2 Exclusió de les persones aspirants que no presentin la documentació

Les persones aspirants seleccionades que en el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin el document de les declaracions responsables, o quan es comprovi que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, no podran ser nomenades funcionàries de carrera i quedaran sense efecte les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

 

10.1 Nomenament de personal funcionari en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

El Departament d'Educació nomena funcionàries en pràctiques les persones aspirants seleccionades que reuneixin les condicions requerides per a l'ingrés al cos respectiu i que no estiguin exemptes de la seva realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud expressa d'incorporar-se a la fase de pràctiques.

La data de presa de possessió com a persones funcionàries en pràctiques a la destinació adjudicada és a 1 de setembre de 2024. Les qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

Així mateix, aquelles persones aspirants que hagin demanat alguna adaptació de lloc de treball han de presentar el dictamen esmentat a la base 2.2.2. El dictamen vinculant determinarà, si fos el cas, l'adaptació del llocs de treball sempre que aquesta sigui compatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques dels llocs que es convoquin i amb el context de l'organització.

Les persones aspirants seleccionades obtenen destinació provisional com a personal funcionari en pràctiques per al curs 2024-2025, preferentment a places vacants de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu, amb independència que tinguin un nomenament com a personal docent en el curs de l'any de la convocatòria específica. A aquest efecte han de presentar una sol·licitud de destinació provisional per al curs següent d'acord amb els criteris establerts a la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2024-2025.

Les persones seleccionades per la reserva d'aspirants amb discapacitat tenen dret preferent per escollir vacants entre les seleccionades del procediment d'ingrés lliure i d'acord amb el que disposi el dictamen, que en cada cas ha d'haver emès l'equip multiprofessional, quant a la capacitat per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball per al qual ha estat seleccionada.

10.2 Opcions

Les persones seleccionades en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una d'aquestes, de manera que han de renunciar a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en la resta. Les que optin per una altra administració educativa han de comunicar per escrit a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la renúncia a l'oposició de Catalunya, abans del 31 de juliol de 2024, tenint en compte que aquesta convocatòria es regeix pel que determina la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a l'estabilització de l'ocupació pública, i per tant, el procés ha de finalitzar, incloent el període de pràctiques, abans del 31 de desembre de 2024. En cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita als restants.

Si hi ha persones seleccionades per més d'una especialitat del mateix cos, aquestes han de realitzar la fase de pràctiques en un lloc de treball corresponent a una de les especialitats, i en cas de ser declarades aptes en la fase de pràctiques esmentada ingressaran al cos per a totes les especialitats superades en el procediment selectiu.

Les persones seleccionades que estiguin exemptes de la realització de la fase de pràctiques perquè acreditin haver prestat serveis, com a mínim, durant un curs escolar com a funcionàries docents de carrera poden optar, no obstant això, per ser nomenades funcionàries en pràctiques, i incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exemptes de l'avaluació d'aquesta. Les que s'acullin a l'opció esmentada han de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionàries de carrera. Les qui no realitzin l'opció de ser nomenades funcionàries en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen fins que se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta de persones seleccionades de la seva promoció.

10.3 Retribucions

Les persones que siguin nomenades funcionàries en pràctiques mentre estan realitzant aquest període o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.

En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.

Excepcionalment, en el cas que la persona funcionària en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d'adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té reconeguda.

En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l'efecte d'antiguitat per serveis prestats.

10.4 Règim jurídic

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu de les persones aspirants seleccionades és el de funcionaris en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant.

10.5 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva

Les persones nomenades funcionàries en pràctiques queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball docents que es convoquin del cos en què estiguin en servei actiu, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya, en la forma que determinin les convocatòries respectives.

 

11.1 Lloc i durada

La fase de pràctiques és tutelada i forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència de les persones que han estat seleccionades.

Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. El període de pràctiques comença l'1 de setembre de 2024, amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent i finalitza el 15 de desembre de 2024. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'ha de completar abans que s'emeti l'informe de la comissió d'avaluació.

Partint dels informes emesos pels seus membres, i la documentació del centre o del servei educatiu relacionada amb l'avaluació de la persona funcionària en pràctiques que consideri pertinent, la comissió determina la valoració de cadascun dels descriptors i criteris de correcció i l'avaluació positiva o no positiva de l'aptitud per la docència, que s'explicita en l'informe d'avaluació.

El desenvolupament de la fase de pràctiques es determina per la resolució de la persona titular de la direcció general de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli.

11.2 Activitats de formació

La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques.

11.3 Avaluació

Per finalitzar el procés d'avaluació el president o presidenta de la comissió emet l'acta final de qualificació de la fase de pràctiques en la qual consta la valoració de l'aptitud per la docència, la realització del curs de formació i la qualificació resultant en termes d'apte o no apte.

Les comissions d'avaluació poden sol·licitar a les persones aspirants un informe final per tal que aquestes valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

Les persones funcionàries en pràctiques que siguin declarats no aptes poden incorporar-se en el curs següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Les que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o les que siguin declarades no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionàries de carrera, mitjançant una resolució motivada de la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

11.4 Exempció de l'avaluació

Les persones que hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera, queden exemptes de l'avaluació de la fase de pràctiques.

 

El Departament d'Educació publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu les persones aspirants que han estat nomenades funcionàries en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 10.1.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de realitzar el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Formació Professional nomeni, amb efectes de 31 de desembre de 2024, funcionàries de carrera dels cossos corresponents les persones aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com les exemptes de la seva realització.

 

Les persones aspirants no seleccionades que hagin superat la fase d'oposició, si així ho desitgen, entren a formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, si encara no en formen part, i es posicionen darrera de les que ja han prestat serveis com a interines o substitutes en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició, igual que els que en formen part però no han prestat abans serveis docents amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

Les persones aspirants seleccionades que no formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, als efectes de poder prestar serveis com a personal interí des de la seva designació com a persones seleccionades en el procés fins a la seva incorporació com a funcionari en pràctiques, si així ho desitgen, entren a formar-ne part i es posicionen darrera de les que ja han prestat serveis com a interines o substitutes en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

 

 

 

Únicament es valoren els mèrits assolits fins al 10 de febrer de 2023, data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació i que hagin estat al·legats, en l'apartat que correspongui, per la persona aspirant.

La puntuació màxima de valoració de tots els mèrits és de 10 punts.

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat del barem.

 

1. Experiència docent prèvia (màxim 7 punts)

Només es valoren els serveis prestats en els ensenyaments que corresponen impartir als cossos docents en què s'ordena la funció pública docent, d'acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Poden acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un nombre enter de mesos.

Per cada mes se sumen les puntuacions següents:

En el subapartat 1.1: 0,0583 punts.

En el subapartat 1.2: 0,0292 punts.

En el subapartat 1.3: 0,0104 punts.

En el subapartat 1.4: 0,0083 punts.

Cada fracció de temps només pot ser computada per un d'aquests subapartats.

En cas de serveis prestats en centres dependents del Departament d'Educació i altres administracions educatives:

- En el cas de persones aspirants que han exercit en alguna de les especialitats de l'extingit cos de professors tècnics de formació professional, es valorarà l'experiència en aquestes especialitats per a l'ingrés a les mateixes especialitats del cos per al qual participi.

- Un mateix període de temps només comptabilitza experiència docent en una especialitat.

- L'experiència docent en llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes [SCO - Àmbit de la comunicació, SCS - Àmbit de les ciències socials i la participació i SMA - Àmbit de matemàtiques, ciències i tecnologia] es comptabilitzarà en l'especialitat per la que participa.

- L'experiència docent en llocs de treball específics temporals [AAP - Aula d'acollida (P), ADC - Aula d'acollida (S), AIP - Aula integral de suport (P), AIS - Aula integral de suport (S), PTT - Programa de transició al treball, PQP - Programa de qualificació professional…] es comptabilitzarà per l'apartat 7.1.1 per l'especialitat per a la que participa si són del mateix cos; en cas que sigui d'un altre cos es comptabilitzarà per l'apartat 7.1.3.

- L'experiència docent en els llocs de “reforç covid” [998 “lloc provisional de reforç (Primària)” i 999 “lloc provisional de reforç (Secundària)”] es comptabilitzarà en l'especialitat per a la que participa i que consta en el registre informàtic com a especialitat de reforç en aquell període de temps.

- En cas que una persona aspirant hagi prestat serveis per un nomenament de substitució, se li computarà el temps de serveis d'acord amb l'especialitat per a la qual ha estat seleccionada de la borsa d'interins i que li consta en el registre informàtic com a especialitat de reforç en aquell període de temps.

- Les persones aspirants en situacions administratives i llicències que comporten reserva de lloc de treball, així com adscripcions a serveis administratius, se'ls computarà l'experiència docent en l'especialitat per la qual participen.

- Els serveis prestats en centres hospitalaris es valoren per l'especialitat per la que participen sempre que els serveis prestats siguin en ensenyaments reglats.

- Els serveis prestats en centres públics per professionals que hagin impartit el primer cicle de l'educació infantil que tinguin el títol de mestre o mestra especialista en educació infantil o del títol del grau equivalent, o del de tècnic o tècnica superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors són valorats pel subapartat 1.3.

No poden acumular-se les puntuacions corresponents a l'experiència docent quan els serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre docent.

S'entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives.

El centres de titularitat de l'Administració local, tot i ser centres públics, no formen part de la xarxa de centres públics d'una administració educativa, per això s'han d'incloure dins la categoria «altres centres». Pel que fa als centres municipals que tenen dependència del Consorci d'Educació de Barcelona, també s'inclouen en la categoria d'altres centres.

Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació o organismes competents dels països respectius d'acord amb el procediment establert per la seva administració educativa, en els quals s'ha de fer constar el temps de prestació de serveis, amb la data d'inici i cessament, i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i l'especialitat o matèria impartida. Els certificats esmentats s'han de presentar amb la traducció oficial al català o al castellà.

Es tindrà en compte un màxim de deu anys, cadascun dels quals haurà de ser valorat en un sol dels subapartats, d'acord amb els criteris següents:

1.1 Per cada any d'experiència docent en l'especialitat del cos a què opta l'aspirant, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,700 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

1.2 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,350 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

1.3 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats d'altres cossos diferents del cos a què s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,125 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos a què opta l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts.

Documents justificatius: certificat expedit per la direcció del centre o contractes laborals o nomenaments com a personal interí, juntament amb l'informe de vida laboral. En el certificat expedit per la direcció del centre ha de constar el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

 

2 Formació acadèmica (màxim 2 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts).

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal com s'indica a continuació:

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 10, s'aplica la següent equivalència:

 

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

 

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s'aplica la següent equivalència:

D'1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.

De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.

 

Documents justificatius: certificació acadèmica en la qual es facin constar la nota mitjana final obtinguda de totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Només es computa la nota mitjana d'aquelles titulacions declarades com a equivalents quan l'aspirant l'al·legui per a ingrés al cos i no aporti la titulació exigida amb caràcter general.

En cas que no consti la nota mitjana numèrica en la certificació acadèmica, s'aplicaran les equivalències següents:

 

Escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Bé: 6 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

 

Escala de puntuacions de 0 a 4 punts:

Aprovat: 1 punt.

Bé: 1'5 punts.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

 

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

 

Escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de bé x 6.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació o apte x 5.

 

Escala de puntuacions de 0 a 4 punts:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 1.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de bé x 1'5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 2.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 3.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 4.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació o apte x 1.

 

Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

 

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, només es té en consideració la numèrica.

Si a l'expedient acadèmic es recull l'expressió “assignatura adaptada” cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En el supòsit que s'al·legui com a títol una titulació de segon cicle, és necessari aportar també la certificació acadèmica de la titulació de primer cicle que s'ha cursat per accedir-hi, resultant com a nota mitjana de l'expedient la que resulti de la mitjana de les dues titulacions.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica però es presenti el títol o la certificació d'abonament de drets d'expedició, es considera que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris

2.2.1 Pel certificat o diploma acreditatiu d'estudis universitaris d'estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril); el títol oficial de màster (el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost), o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin al·legats com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

No seran objecte de baremació els certificats o diplomes acreditatius d'estudis avançats i la suficiència investigadora quan ja s'hagi al·legat el títol de doctor o doctora.

Aquest subapartat està referit exclusivament als estudis oficials.

El títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), que ha de tenir un mínim de 60 crèdits, ha d'estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Per a aquest subapartat únicament es pot valorar un sol màster oficial, si s'al·lega més d'un, es pot valorar pel subapartat 3.2.

Els títols propis de les universitats no els correspon puntuació per aquest apartat i poden ser valorats pel subapartat 3.2, si així ho determina el tribunal.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.2 Per tenir el títol de doctor o doctora: 1,0000 punt.

Per a aquest subapartat es valora la possessió del títol de Doctor, per tant només es pot valorar un títol de doctorat.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

2.3 Altres titulacions universitàries

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació.

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle

Per cada títol de diplomat o diplomada, enginyer tècnic o enginyera tècnica, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A2 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que l'aspirant al·legui com a requisit de participació.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de persona llicenciada, enginyera o arquitecta que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, si és el cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició corresponents. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en què s'acrediti la superació dels estudis.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle

Per cada títol dels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que al·legui l'aspirant com a requisit de participació.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

L'aspirant que hagi cursat un primer cicle i un segon cicle computarà 1,0000 punt per cada cicle.

Les mencions corresponents a un mateix títol de Grau no es comptabilitzen com títols de Grau independents.

2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional específica, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per ingressar en la funció pública docent o, si és el cas, no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

Es valoren de la forma següent:

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat o equivalent d'escoles oficials d'idiomes

D'acord amb les noves equivalències establertes pel Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre), s'entén per nivell avançat les titulacions de nivell C1 i C2 del Marc europeu comú de referència. En aquest sentit, s'atorgarà puntuació de 0,500 punts per cada certificació.

Documents justificatius: certificació acadèmica dels títols o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

Només es considerarà la titulació de nivell acreditat d'un idioma en aquest apartat, sempre que no sigui requisit d'accés als cossos docents.

2.4.3 Per cada titulació de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol.

2.4.4 Per cada titulació de tècnic o tècnica superior de formació professional o equivalent: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol.

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol.

2.5 Domini d'idiomes estrangers.

Per aquells certificats de coneixements oficials d'una llengua estrangera, que acreditin la competència lingüística en un idioma estranger de nivell avançat C1 o C2, segons la classificació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: 0,500 punts.

Els certificats de nivell C1 o C2 d'un mateix idioma, acreditats d'acord amb l'apartat 2.4 o bé 2.5, es valoraran només en un o altre apartat.

Així mateix, quan es presentin en aquests apartats per a la seva valoració diversos certificats de diferents nivells acreditatius de la competència lingüística en un mateix idioma, es valoraran únicament els de nivell superior.

 

3 Altres mèrits (màxim 1 punt)

3.1 Per cada fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, en un procediment d'ingrés a cossos de funcionaris docents a partir de l'any 2012, inclòs: 0,75 punts.

Si s'ha superat més d'una fase d'oposició, només es valorarà un màxim de dos procediments des de l'any 2012, inclòs.

En el cas d'aspirants que hagin superat la fase d'oposició en alguna de les especialitats de l'annex 6 corresponents a les del cos extingit de professors tècnics de formació professional, es valorarà aquest mèrit per a l'ingrés a les mateixes especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari, d'acord amb el que determina aquest apartat.

Documents justificatius: quan s'hagi superat una convocatòria del Departament d'Educació, no serà necessari presentar cap document acreditatiu. En els altres casos cal presentar un certificat emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

3.2 Formació permanent (màxim 1'0000 punt)

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a la qual s'opta o amb l'organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses en el pla de formació permanent organitzats per entitats col·laboradores amb les administracions educatives, o activitats reconegudes per l'administració educativa corresponent:

a) No inferior a 3 crèdits: 0,2000 punts.

b) No inferior a 10 crèdits: 0,5000 punts.

Cada crèdit equival a 10 hores.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

A l'efecte d'aquest subapartat, es podran acumular els cursos no inferiors a dos crèdits que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest subapartat.

Consideracions generals referents als de la formació permanent:

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona). Per administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitats autònomes.

Els cursos organitzats per les universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o de l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d'Educació o per d'altres administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

No es poden valorar en aquest subapartat els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

En cap cas computaran per a aquest apartat els cursos que condueixin a l'obtenció d'una titulació oficial d'idiomes equivalents als nivells MECR realitzats a les escoles oficials d'idiomes, Escola d'Idiomes Moderns, Institut Obert de Catalunya i universitats, entre d'altres.

 

 

 

Les persones aspirants trien el contingut de la unitat didàctica o de la situació d'aprenentatge, i han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els criteris de correcció que poden anar acompanyats d'indicadors d'avaluació, els continguts que es prioritzen en la unitat didàctica o en la situació d'aprenentatge, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, els instruments d'avaluació, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Per a l'elaboració de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge la persona aspirant ha de seguir les especificacions de la base 7.4.1.2.1 d'aquesta resolució.

 

1. Criteris per especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge elaborada per la persona aspirant ha de fer referencia al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte el currículum competencial, la qualitat de l'educació lingüística, la universalitat del currículum, la incorporació de la coeducació, l'atenció al benestar emocional d'infants i joves i la promoció d'una ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb consciència global.

Les unitats didàctiques o situacions d'aprenentatge són propostes pedagògiques orientades a l'assoliment de competències, situen els sabers en un context o realitat i plantegen un repte a l'alumnat, que implica una o vàries accions cognitives relacionades amb les capacitats que es pretenen desenvolupar i requereixen d'un conjunt de sabers per resoldre convenientment el repte. Estan constituïdes per un conjunt d'activitats d'aprenentatge competencials.

1.1. Per les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari que no són de formació professional:

Les unitats didàctiques o situacions d'aprenentatge es concreten partint d'un tema d'interès, d'una problemàtica social o de l'entorn proper, d'una observació de fenòmens o d'una controvèrsia d'un fet, entre altres. Han de promoure que l'aprenent raoni, imagini, planifiqui, explori, investigui, gestioni recursos, treballi de forma col·laborativa, avaluï i comuniqui els seus aprenentatges, afrontant reptes complexos i significatius.

Les persones aspirants han de concretar en la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, el títol, el curs/nivell educatiu, la matèria o àmbit, una descripció, les competències específiques que es desenvolupen, així com les competències transversals, els objectius d'aprenentatge amb la concreció de quins seran els aprenentatges que permetran el desenvolupament de la unitat didàctica / situació d'aprenentatge, la formulació dels criteris de correcció, la relació de sabers que es tractaran, el desenvolupament de la unitat didàctica / situació d'aprenentatge, la previsió de les mesures i suports universals, així com de les mesures i suports addicionals i intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

En l'especialitat d'orientació educativa, la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge consisteix en una unitat d'actuació educativa, la qual ha d'incloure, almenys, els objectius, la metodologia, la temporització, les activitats, els recursos i els criteris i procediments per al seguiment i l'avaluació de la unitat.

Per a l'exposició i defensa i de la unitat d'actuació educativa, l'aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió en forma d'esquema en cada cas, que no pot excedir d'un full per les dues cares.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix el dia que faci l'exposició de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge.

Es pot consultar el nodes El nou currículum. Una oportunitat per aprendre amb sentit.

1.2 Per les especialitats de formació professional:

Als efectes d'aquesta convocatòria, la unitat didàctica, per als cicles formatius LOE, fa referència a al desenvolupament d'activitats d'ensenyament-aprenentatge. En el cas de cicles formatius LOGSE poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'un crèdit.

La persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica, la qual haurà de fer referència a una àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa.

La unitat didàctica que presenta l'aspirant ha de desenvolupar, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats clau que es desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'alumnat, del temps i de l'espai i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris, procediments i instruments d'avaluació i la relació amb altres unitats, crèdits o mòduls professionals, així com les mesures i suports que es preveuen utilitzar per a l'atenció a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de l'activitat d'ensenyament-aprenentatge (títols LOE) o de la unitat didàctica (títols LOGSE).

1.2.1 Formació professional específica (LOGSE)

Criteris per a la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica:

Tenint en compte que en la formació professional poden existir unitats didàctiques de durada i extensió molt variable en funció del crèdit, la persona aspirant pot optar per desenvolupar tota la unitat didàctica o bé només una part que ha d'incloure un o més nuclis d'activitat.

La unitat didàctica ha d'especificar per a cadascuna de les activitats d'ensenyament-aprenentatge del nucli d'activitats:

- La ubicació de l'activitat en la unitat didàctica.

- La descripció de l'activitat i els objectius que l'alumnat ha d'assolir.

- Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat per el desenvolupament de l'activitat.

- Els continguts que s'hi desenvolupen.

- La seqüència de desenvolupament de l'activitat.

- El recursos necessaris.

- Els criteris i instruments d'avaluació.

- El temps previst de realització.

1.2.2 Formació professional inicial (LOE)

Criteris per a la preparació i l'exposició oral d'una activitat d'ensenyament-aprenentatge:

Les persones aspirants han de concretar per a l'activitat d'ensenyament-aprenentatge:

- La descripció de l'activitat i justificació en relació al perfil professional del cicle formatiu.

- El nom i la durada prevista.

- La ubicació de l'activitat ensenyament-aprenentatge en la Unitat Formativa (UF).

- La relació amb els resultats d'aprenentatge, els criteris de correcció, els continguts i les capacitats clau.

- La descripció seqüenciada de les tasques que cal fer en l'activitat d'ensenyament-aprenentatge incloent l'organització d'aula, temporització, metodologia, recursos i localització (on es durà a terme: taller, laboratori, etc.).

- Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat per el desenvolupament de l'activitat.

- Les activitats i instruments d'avaluació, si és el cas.

 

2. Criteris per especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

La unitat didàctica haurà de fer referència al currículum fet públic pel Reial decret 1041/2017, de 22 desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en diversos plans d'estudis i les d'aquest reial decret, així com al Decret 45/2022, de 15 de març, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes i Decret 243/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes.

La unitat didàctica correspondrà a un dels cursos atribuïts a l'especialitat emmarcada en el nivell corresponent i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa en aquest annex i haurà d'incloure:

Explicitació de la/les teories de la llengua i dels aprenentatges de llengües estrangeres que sustenten la unitat didàctica.

Desenvolupament del contingut general de la unitat (objectius generals, objectius per activitat de llengua, seqüenciació dels continguts, metodologia, criteris i activitats d'avaluació, recursos, etc.).

Contextualització i destinataris.

Referència a les fonts bibliogràfiques escaients.

 

3. Criteris per especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny

La unitat didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa a partir de les modalitats següents:

3.1 Batxillerat d'arts

En la unitat didàctica del batxillerat s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge, les competències específiques de la matèria, capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris de correcció, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius, metodològics i d'avaluació, la temporització, les connexions amb altres matèries i la contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

3.2 Cicles formatius LOGSE

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOGSE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat didàctica en relació amb el conjunt d'unitats en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les capacitats clau que es desenvolupen, i les competències que es treballen els continguts, convenientment contextualitzats, els objectius terminals, els criteris i instruments d'avaluació, i l'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que cal desenvolupar; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius generals del cicle formatiu i les competències professionals, així com les estratègies metodològiques, les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

3.3 Cicles formatius LOE

En la unitat didàctica dels cicles formatius LOE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat formativa en relació amb el conjunt d'unitats formatives en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris de correcció contextualitzats; l'enunciat de les activitats d'ensenyament i aprenentatge en relació amb els resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris de correcció corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i professionals, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

3.4 Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE

En la unitat didàctica dels ensenyaments artístics superiors/títol superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE, s'han de concretar, almenys, la ubicació de l'assignatura en relació amb el conjunt d'assignatures en què s'organitza la matèria; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris de correcció contextualitzats; la tipologia i l'enunciat de les activitats formatives en relació amb els resultats d'aprenentatge, continguts i criteris de correcció corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; la contribució de l'assignatura a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i específiques, així com l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

 

4. Criteris per especialitats del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

4.1 Cicles formatius LOGSE

En la unitat didàctica dels cicles formatius LOGSE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat didàctica en relació amb el conjunt d'unitats en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les capacitats clau que es desenvolupen i les competències que es treballen, els continguts, convenientment contextualitzats, els objectius terminals, els criteris i instruments d'avaluació, i l'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que cal desenvolupar; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius generals del cicle formatiu i les competències professionals, així com les estratègies metodològiques, les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

4.2 Cicles formatius LOE

En la unitat didàctica dels cicles formatius LOE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat formativa en relació amb el conjunt d'unitats formatives en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris de correcció contextualitzats; l'enunciat de les activitats d'ensenyament i aprenentatge en relació amb els resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris de correcció corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i professionals, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

 

5. Criteris per al cos de mestres

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge elaborada per la persona aspirant ha de fer referencia al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte el currículum competencial, la qualitat de l'educació lingüística, la universalitat del currículum, la incorporació de la coeducació, l'atenció al benestar emocional d'infants i joves i la promoció d'una ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb consciència global.

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge ha de fer referència a una o més d'una àrea, en funció de l'especialitat per la qual es participa. En el cas de les especialitats d'audició i llenguatge i pedagogia terapèutica del cos de mestres la unitat didàctica o situació d'aprenentatge ha de fer referència a un alumne o a un grup d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

Les situacions d'aprenentatge són propostes pedagògiques orientades a l'assoliment de competències, situen els sabers en un context o realitat i plantegen un repte a l'alumnat, que implica una o vàries accions cognitives relacionades amb les capacitats que es pretenen desenvolupar i requereixen d'un conjunt de sabers per resoldre convenientment el repte. Estan constituïdes per un conjunt d'activitats d'aprenentatge competencials.

Les situacions d'aprenentatge es concreten partint d'un tema d'interès, d'una problemàtica social o de l'entorn proper, d'una observació de fenòmens o d'una controvèrsia d'un fet, entre altres. Han de promoure que l'aprenent raoni, imagini, planifiqui, explori, investigui, gestioni recursos, treballi de forma col·laborativa, avaluï i comuniqui els seus aprenentatges, afrontant reptes complexos i significatius.

Les persones aspirants han d'elaborar la situació d'aprenentatge incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, l'àrea o àrees, la descripció de la situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant.

Es pot consultar el nodes El nou currículum. Una oportunitat per aprendre amb sentit.

5.1 Especialitats del cos de mestres

En l'especialitat d'audició i llenguatge

En l'especialitat d'audició i llenguatge cal tenir en compte les funcions atribuïdes als i les mestres d'aquestes especialitats en la resolució de la secretaria general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent. Mestres especialistes en el suport a la inclusió: mestre o mestra d'audició i llenguatge, de suport intensiu a l'audició i el llenguatge (SIAL) i logopeda en centre d'educació especial.

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge es pot desenvolupar en el marc de l'aula, en petit grup i excepcionalment de manera individual adreçada als i les alumnes o grups d'alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament, associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge. S'ha de garantir que l'alumnat tingui les condicions adequades per progressar en l'adquisició de les capacitats i el desenvolupament de les competències que s'estableixen en el currículum de l'etapa i en la seva participació en les activitats generals de l'aula i del centre.

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge, en base al Pla de Suport Individualitzat (PI) i cal incorporar els següents elements: el centre, el curs i el grup, l'àrea o àrees, la descripció de la situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu que donin resposta a la intensitat de suports i altres qüestions que consideri la persona aspirant.

En l'especialitat de pedagogia terapèutica

En l'especialitat de pedagogia terapèutica cal tenir en compte les funcions atribuïdes als i les mestres d'aquestes especialitats en la resolució de la secretaria general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent. Mestres especialistes en el suport a la inclusió: mestre o mestra d'educació especial, o de suport intensiu a l'escola inclusiva (SIEI) consisteix en una unitat d'actuació educativa.

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat d'actuació educativa, en base al Pla de Suport Individualitzat (PI) i cal incorporar els següents elements: el centre, el curs i el grup, l'àrea o àrees, la descripció de la unitat d'actuació educativa, les competències específiques i el tractament de les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu que donin resposta a la intensitat de suports i altres qüestions que consideri la persona aspirant.

S'ha de garantir que l'alumnat tingui les condicions adequades per progressar en l'adquisició de les capacitats i el desenvolupament de les competències que s'estableixen en el currículum de l'etapa i en la seva participació en les activitats generals de l'aula i del centre.

Les persones aspirants que presentin una unitat didàctica o situació d'aprenentatge com a tutor o tutora d'un grup en un centre d'educació especial han de tenir en compte el que s'explicita en l'especialitat d'Educació infantil o d'Educació primària.

En l'especialitat d'Educació infantil

Cal tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, la descripció de la situació d'aprenentatge, les capacitats en clau competencial, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació, les mesures i suports d'atenció educació inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant.

La unitat didàctica ha de fer un tractament globalitzat de les diferents capacitats de l'etapa d'educació infantil i es pot plantejar com ambients, espais, racons, projectes, i/o diferents propostes que plantegin un repte amb sentit que l'infant ha de resoldre. Aquestes situacions d'aprenentatge han de ser vivencials, significatives, globalitzades i riques en oportunitats per poder integrar les experiències dels infants dins i fora de l'aula.

En l'especialitat de Llengua estrangera: anglès

Per al desenvolupament d'aquesta unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'ha de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretaria general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, l'àrea o àrees, la descripció de la situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant.

La persona aspirant ha de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua anglesa com a eina educativa.

En l'especialitat d'Educació física

Per al desenvolupament d'aquesta unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'ha de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, l'àrea o àrees, la descripció de la situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant.

En l'especialitat de Música

Per al desenvolupament d'aquesta unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'ha de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica o a situació d'aprenentatge incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, l'àrea o àrees, la descripció de la situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant.

Aquesta àrea està inclosa a l'àmbit artístic, per la qual cosa la resolució de la situació es pot plantejar de manera transversal.

En l'especialitat d'Educació primària

Per al desenvolupament d'aquesta unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'ha de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Les persones aspirants han d'elaborar la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge incorporant els següents elements: el centre, el curs i grup classe, l'àrea o àrees, la descripció de la situació d'aprenentatge, les competències específiques i el tractament de les competències transversals, els objectius d'aprenentatge, els criteris d'avaluació, els sabers, les activitats d'aprenentatge i d'avaluació (que inclouen la temporització, les estratègies metodològiques i la gestió d'aula), les mesures i suports d'atenció educació inclusiva en el marc d'un sistema educatiu inclusiu (universals, addicionals i intensives si és el cas) i altres qüestions que consideri la persona aspirant.

La unitat didàctica o situació d'aprenentatge ha de fer un tractament transversal de diferents àrees de l'etapa de l'educació primària i es pot plantejar com un projecte globalitzat.

 

 

 

La prova consisteix en l'elaboració d'una situació d'aprenentatge a escollir entre dues opcions plantejades pel tribunal.

En el disseny de la situació d'aprenentatge cal explicitar la ubicació del contingut pràctic en el currículum, la interrelació amb altres continguts, els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat, les activitats que es duran a terme, els recursos necessaris, la gestió del grup, els criteris i instruments d'avaluació que es proposa per una sessió de classe en el context descrit en el supòsit.

En cada situació proposada es planteja la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits per avaluar el grau de coneixements de l'aspirant sobre els continguts implicats en la situació d'aprenentatge que ha d'elaborar.

Les persones aspirants disposen de 3 hores per resoldre la prova, excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una durada superior.

El tribunal valora les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

 

Especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Administració d'empreses

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Procés comptable de les operacions econòmiques i financeres, confecció de llibres i registres de comptabilitat, i elaboració dels Comptes Anuals, aplicant el Pla General-Comptable. Tractament informàtic del procés comptable.

Càlcul de costos i punt mort.

Anàlisi econòmica i financera.

Formalització de les obligacions fiscals.

Previsions de tresoreria, control de plans pressupostaris, i gestió i control de tresoreria.

Càlcul d'operacions financeres, i gestió de pagaments i cobraments.

Selecció d'inversions.

Mitjans de finançament amb clients, proveïdors i institucions financeres.

Anàlisi i contractació de serveis i/o productes financers i/o d'assegurances, i formalització de documentació.

Anàlisi econòmica i financera de valors mobiliaris.

Selecció de personal, formalització i registre de documents de contractació, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, gestió de la documentació de personal als organismes públics, i planificació d'activitats de formació.

Anàlisi i gestió d'un servei d'auditoria.

Tramitació d'assumptes, expedients o reclamacions, en l'Administració pública, i formalització de documentació.

Gestió de les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, de l'empresa.

Atenció al públic i protocol.

Organització d'entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, viatges nacionals i internacionals. Càlcul de costos d'actes i reunions, i control del temps.

Elaboració i/o valoració d'un projecte empresarial.

 

Especialitat: Anàlisi i química industrial

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Representació esquemàtica i anàlisis d'un procés de fabricació.

Activitats d'organització i gestió de la qualitat en les indústries de la família química i en el laboratori d'anàlisi i control.

Processos de fabricació dels productes químics, farmacèutics i biotecnològics.

Activitats de control d'emissions a l'atmosfera i el tractament d'aigües residuals.

Organització/realització d'anàlisis per mètodes químics i instrumentals.

Organització/realització d'assajos i determinacions microbiològiques i biotecnològiques.

Determinació i realització d'anàlisis i assajos de control de qualitat de diferents productes i materials.

Elaboració d'un preparat o forma farmacèutica.

 

Especialitat: Assessoria i processos d'imatge personal

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Identificació i descripció: dels components d'un cosmètic i la seva funció, la forma cosmètica esperada segons la formulació donada, el tipus de cosmètic i/o la funció per la qual ha estat dissenyat.

Resolució d'un o més supòsits pràctics, on davant d'una sèrie de manifestacions o característiques donades, cal determinar: el diagnòstic, l'etiologia, els protocols d'aplicació (incloent cosmetologia i aparatologia a emprar), la determinació de paràmetres de qualitat del mateix, la previsió davant determinades desviacions i la durada prevista.

Identificació i interpretació d'imatges on es mostren ítems relacionats amb el temari de l'especialitat.

Resolució de exercicis relacionats amb l'aparatologia emprada a l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.

Descripció de tècniques i processos relacionats amb l'especialitat.

Resolució de qüestions referents a l'organització i desenvolupament d'esdeveniments i/o espectacles, així com dels suports audiovisuals necessaris per fer un enregistrament gràfic del mateix.

Identificació i descripció de tots els elements implicats en l'adequació d'un personatge a un determinat context històric.

Elaboració d'estratègies i recursos relacionats amb l'atenció al client, promoció i venda aplicables a una empresa de la família d'imatge personal.

Elaboració d'un protocol d'assessorament d'imatge global d'un client, personal o corporativa, a partir de l'anàlisi inicial de les seves característiques.

 

Especialitat: Construccions civils i edificacions

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Operacions topogràfiques. Planificació de treballs de camp. Estacionament i orientació d'aparells. Replantejament de punts i alineacions. Càlcul d'itineraris.

Urbanisme. Elaboració de propostes de reparcel·lació. Càlcul d'aprofitaments resultants.

Serveis de subministrament urbans i de clavegueram. Definició en planta de xarxes bàsiques. Indicació i situació d'elements. Determinació de demandes. Definició de perfils.

Projectes viaris. Definició d'alineacions i perfils. Representació de seccions tipus.

Determinació de volums de moviment de terres. Representació de detalls constructius d'elements. Planificació del desenvolupament de projectes.

Construcció d'edificis. Definició de solucions constructives. Identificació dels materials. Representació de seccions constructives de conjunt.

Estructures. Elaboració d'estats de càrregues. Determinació d'accions, esforços i tensions. Dimensionament d'elements estructurals.

Instal·lacions d'edificis. Definició en planta i secció. Concreció d'esquemes de traçat, ubicació i elements.

Determinació de necessitats

Estudis de seguretat. Compleció d'estudis de seguretat. Elaboració de plans de seguretat.

Amidaments i pressupostos. Compleció d'estats d'amidaments. Definició de les unitats, els redactats i els detalls. Realització de planelles d'amidaments detallades.

Determinació d'escandalls. Definició de la mà d'obra, els materials i els mitjans auxiliars. Ajustos dels pressupostos.

Organització, planificació i control d'obra. Ajustos de planificacions. Elaboració de diagrames. Determinació dels recursos humans, materials i de maquinària.

Organització d'àmbits de treball. Concreció de les ubicacions de les zones i els elements.

 

Especialitat: Equips electrònics

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Realització i assaig de prototips electrònics.

Manteniment d'equips i sistemes electrònics.

Configuració, implantació i manteniment de sistemes de telefonia.

Configuració, implantació i manteniment de sistemes de ràdio i TV.

Configuració, implantació i manteniment de sistemes informàtics, de microinformàtica i terminals de telecomunicació.

 

Especialitat: Formació i orientació laboral

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Procés d'orientació laboral i recerca d'ocupació, fonts i tècniques de recerca de feina i anàlisi d'informació.

Mercat de treball, competències professionals i itineraris professionals i formatius.

Habilitats de treball en equip i negociació de conflictes.

Aplicació de drets i deures laborals bàsics i normativa relacionada.

Interpretació dels diferents tipus de contractació i les seves característiques.

Anàlisi de les modificacions dels contractes de treball i les seves conseqüències.

Anàlisi i coneixement de diferents entitats gestores de la Seguretat Social, serveis i prestacions.

Gestió de conflictes col·lectius i conflictes individuals en les relacions laborals.

Innovació empresarial. Actituds i habilitats emprenedores i valoració d'un projecte empresarial.

Previsions de tresoreria i pressupostos. Interpretació de comptes anuals.

Anàlisi i característiques de diferents formes jurídiques. d'una empresa.

Anàlisi de l'entorn laboral, els factors de risc i la seva relació amb la salut.

Identificació de riscos, avaluació, danys derivats i mesures de prevenció i protecció aplicables.

Drets i deures, participació dels treballadors i organismes relacionats amb l'activitat preventiva.

Mesures i pla d'autoprotecció i pla d'actuació. Primers auxilis.

 

Especialitat: Hoteleria i turisme

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Investigació de mercats en el sector de l'hoteleria i el turisme.

Desenvolupar projectes de disseny i comercialització de productes i destinacions turístiques de base territorial, nacional i internacional.

Planificació estratègica i Pla de màrqueting, Màrqueting de productes i màrqueting de serveis.

Gestió econòmica i administrativa d'establiments de restauració, d'allotjament i agències de viatges.

Processos d'aprovisionament i control de consum de productes gastronòmics.

Sistemes i procediments per a l'organització i gestió dels serveis de recepció, consergeria i comunicació dels establiments d'allotjament.

Processos de gestió i control de qualitat d'establiments de restauració, d'allotjament i d'agències de viatges.

Procediments i tècniques per a la gestió de les reserves de viatges.

Processos d'informació, assistència i guiatge de grups turístics.

 

Especialitat: Informàtica

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Anàlisi de tecnologies d'interconnexió, configuració de l'estructura de la xarxa telemàtica i avaluació del seu rendiment.

Disseny i implementació de xarxes locals tant des del punt de vista lògic com físic.

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions web, amb independència del model emprat utilitzant tecnologies específiques client/servidor.

Desenvolupament de programari específic per a la gestió i explotació de bases de dades.

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions multiplataforma amb independència del model emprat utilitzant tecnologies específiques client/servidor i garantint l'accés a les dades de forma segura.

Aplicació de tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant-les i avaluant-les per assegurar el sistema.

Aplicació de tècniques de protecció contra pèrdues d'informació, analitzant plans de seguretat i necessitats d'us per assegurar les dades.

 

Especialitat: Instal·lació i equips de criança i cultiu

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Aplicació de tècniques de cultiu de fitoplàncton.

Aplicació de tècniques de producció de rotífers.

Tècniques d'obtenció de nauplis d'artèmia.

Preparació dels equips i materials de cultiu.

Aplicació, control i avaluació de les operacions tècniques de cultius auxiliars.

Muntatge, reparació i manteniment de sistemes de cultiu de peixos, mol·luscs i crustacis.

Muntatge, reparació i ajustament d'equips de climatització, producció de calor/fred, filtració, alimentadors, bombeig, dosificació i tractament de fluids en instal·lacions aqüícoles.

Selecció i organització de les instal·lacions per als diferents processos de cultiu.

Elaboració del plans de manteniment de les instal·lacions i equips.

Diagnosi d'avaries en instal·lacions i equips.

Selecció d'automatismes per als processos de cultiu i control de sistemes automàtics.

 

Especialitat: Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'equips de climatització i ventilació.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de producció de calor.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'aigua i gasos combustibles.

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

 

Especialitat: Instal·lacions electrotècniques

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Processos de disseny, configuració, programació, càlcul, i elaboració de la documentació de projectes, a partir de les especificacions tècniques i de la normativa vigent, d'instal·lacions elèctriques de distribució, d'interior, automàtiques per edificis, de megafonia, d'antenes, de telefonia, de seguretat, d'energia solar fotovoltaica.

Operacions d'execució, verificació, posada en marxa i manteniment, a partir de la documentació tècnica corresponent, d'instal·lacions elèctriques de distribució, d'interior, automàtiques per edificis, de megafonia, d'antenes, de telefonia, de seguretat o d'energia solar fotovoltaica.

Processos de disseny, configuració, programació, i elaboració de la documentació de projectes de sistemes de control seqüencial cablats o programables, a partir de les especificacions tècniques i de la normativa vigent.

Operacions d'execució, verificació, posada en marxa i manteniment d'instal·lacions elèctriques de sistemes de control seqüencial cablats o programables, a partir de la documentació tècnica corresponent de sistemes de control seqüencial

Aplicació de tècniques d'assaig i manteniment de màquines elèctriques.

Operacions de disseny, muntatge i manteniment de sistemes de regulació i control de màquines elèctriques.

Instal·lació, configuració i manteniment de sistemes informàtics i telemàtics.

Utilització de sistemes informàtics per elaborar documentació.

 

Especialitat: Intervenció sòcio-comunitària

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Elaboració d'un programa d'animació cultural i/o turística, a partir d'un supòsit.

Elaboració d'un programa de desenvolupament comunitari, a partir d'un supòsit.

Plantejament d'un projecte de dinamització d'un espai de lleure, prèviament definit.

Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.

Simulació de tècniques per al desenvolupament d'habilitats bàsiques necessàries per a l'autonomia personal i social.

Elaboració d'un programa d'intervenció social, a partir d'un supòsit.

Elaboració d'un programa de desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia personal, a partir d'un supòsit.

Elaboració d'un projecte de col·laboració entre les famílies i l'escola infantil.

Plantejament d'un projecte educatiu per a un centre d'educació formal o d'educació no formal, adreçat a infants.

Elaboració d'una programació d'intervenció educativa, referida a la pràctica psicomotriu.

Elaboració d'un programa d'intervenció educativa, a partir d'un supòsit.

 

Especialitat: Laboratori

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Realització d'assajos físics i fisicoquímics.

Realització de proves microbiològiques i bioquímiques.

Operacions de preparació d'una mostra.

Operacions unitàries de laboratori.

Seguretat i gestió ambiental en el laboratori.

Muntatge d'equips i posada a punt d'instal·lacions auxiliars d'un laboratori.

 

Especialitat: Oficina de projectes de construcció

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Operacions topogràfiques. Planificació de treballs de camp. Estacionament i orientació d'aparells. Realització d'aixecaments. Càlcul d'itineraris.

Projectes viaris. Representació de plànols en planta, perfils, seccions tipus i detalls constructius. Planificació del desenvolupament de projectes d'urbanització.

Instal·lacions urbanes. Compleció de definicions de xarxes bàsiques. Representació gràfica de traçats, ubicacions i situacions d'elements.

Projectes d'edificis. Definició de línies generals, alçades, contorns de plantes i ubicació d'accessos i elements comuns. Elaboració de distribucions interiors. Representació de seccions constructives. Planificació del desenvolupament de projectes d'edificació.

Representació de projectes de dimensions reduïdes en 3D amb el suport d'una estació de CAD.

 

Especialitat: Oficina de projectes de fabricació mecànica

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Processos de fabricació d'elements de fabricació mecànica.

Processos de muntatge i unió d'elements de fabricació mecànica.

Processos de gestió i control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat en fabricació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i paràmetres de fabricació d'un producte de fabricació mecànica.

Disseny i realització d'instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques.

Disseny d'instal·lacions elèctriques i d'automatització.

Desenvolupar el projecte d'un producte de fabricació mecànica.

Prevenció de riscos en les indústries de fabricació mecànica.

 

Especialitat: Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Activitats de gestió de productes: control de recepció, emmagatzematge i expedició; condicionament i conservació de productes en la indústria alimentària.

Elaboració de productes alimentaris: preparació de matèries primeres, processos d'elaboració, paràmetres de control, maquinària i equips.

Sistemes de control i regulació del procés: identificació del sistema, variables a mesurar, mesurament, ajust i calibratge, muntatge i desmuntatge, manteniment de primer nivell.

Equips de subministrament d'energia, conducció i distribució d'aire i gasos, aigua i vapor, producció de fred: identificació de l'equip, operacions de manteniment de primer nivell.

 

Especialitat: Operacions de processos

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Equips de subministrament d'energia, conducció i distribució d'aire i gasos, aigua, vapor. Identificació de l'equip i característiques, operacions de manteniment de primer nivell, posada en marxa i aturada.

Qualitat de l'aigua en procés: mostratge i anàlisi. Ajust i calibratge dels aparells de mesura.

Processos de fabricació (en planta química, productes farmacèutics i biotecnològics: representació

esquemàtica, operacions unitàries de procés, transport de materials, reaccions químiques de procés. Manteniment d'aparells i equips.

Sistemes de control i regulació del procés: identificació del sistema, variables a mesurar, mesurament, ajust i calibratge, muntatge i desmuntatge, manteniment.

 

Especialitat: Operacions i equips de producció agrària

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Realització, organització i control del manteniment, reparació i funcionament de les instal·lacions, maquinària i equips d'una empresa agrària.

Labors/operacions de reproducció, propagació i producció de plantes en viver.

Realització/organització de labors en cultius herbacis, fruiters, hortícoles i per a la producció de flor tallada.

Tasques d'implantació i conservació de jardins i zones verdes.

Realització/organització d'un projecte de jardineria d'interiors i/o floristeria.

Operacions de repoblació forestal, de correcció hidrologicoforestal i/o el manteniment, conservació, inventari i defensa de les masses forestals.

Aprofitaments forestals fusters i no fusters.

Producció d'animals per a la producció de llet, carn i ous.

Producció agroramadera ecològica.

 

Especialitat: Organització i gestió comercial.

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Tècniques de venda dels productes i/o serveis, i atenció al client.

Realització de les operacions de venda i d'atenció al client.

Selecció i negociació de proveïdors, i gestió de compres.

Negociació de la venda, control, i formació i perfeccionament de l'equip de vendes.

Obtenció, procés i organització de la informació en la investigació comercial.

Tractament informàtic de la informació obtinguda, i anàlisi estadístic.

Establiment de polítiques de màrqueting i control de l'acció publicitària.

Màrqueting digital, gestió de webs i sistemes de comunicació digitals.

Relacions públiques i organització d'esdeveniments.

Tècniques de comunicació publicitària. Mitjans i suports de comunicació.

Administració i gestió d'un petit establiment comercial.

Planificació d'una investigació comercial, selecció del canal de distribució, i promoció del producte en operacions de comerç internacional.

Negociació d'operacions de compravenda de mercaderies a nivell internacional.

Gestió administrativa en les operacions d'importació i exportació, i introducció i expedició de mercaderies, i formalització de la documentació corresponent.

Selecció del mitjà de finançament i dels mitjans de pagament més adequats per a transaccions internacionals.

Formalització i gestió de la documentació.

Determinació de riscos financers de les operacions internacionals i la seva cobertura.

Organització del servei de tràfic d'una empresa de transport terrestre, i control de mercaderies i dels vehicles.

Planificació del servei de línies regulars i transports discrecional en el servei de transport terrestre.

Organització i comercialització dels serveis de transport de mercaderies i de viatgers.

Control d'establiment, indústries, activitats, productes i serveis, dins l'àmbit del consum: les inspeccions de consum.

Plans d'atenció al consumidor/usuari de béns i serveis: defensa del consumidor i servei d'atenció al consumidor o client.

Organització i gestió dels plans formatius i campanyes d'informació en matèria de consum.

 

Especialitat: Organització i processos de manteniment de vehicles

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Processos d'organització, planificació i control en l'àrea d'electromecànica.

Processos d'organització, planificació i control en l'àrea de carrosseria.

Verificacions, controls i procediments de correcció de disfuncions en els sistemes elèctrics del vehicle.

Verificacions, controls i procediments de correcció de disfuncions en els sistemes de seguretat i confortabilitat del vehicle.

Verificacions, controls i procediments de correcció de disfuncions en el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

Verificacions, controls i processos de reparació de carrosseries.

Processos de gestió i logística del manteniment de vehicles.

Seguretat en el manteniment de vehicles.

Verificacions, controls i reparacions de noves tecnologies de propulsió.

Verificacions, controls i reparacions de circuits elèctrics auxiliars i sistemes lògics del material rodant ferroviari.

 

Especialitat: Organització i projectes de fabricació mecànica

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Processos de disseny de productes de fabricació mecànica.

Processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de fabricació mecànica.

Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equips.

Processos de gestió i control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat.

Processos de tractaments tèrmics i superficials en productes de fabricació mecànica.

Processos de fosa d'elements de fabricació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i paràmetres de fabricació d'un producte de fabricació mecànica.

Desenvolupar el projecte d'un producte de fabricació mecànica.

Programació de màquines de CNC, automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics i de processos de producció, d'elements de fabricació mecànica.

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica.

 

Especialitat: Organització i projectes de sistemes energètics

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Anàlisi de les característiques i del funcionament dels equips per a instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Càlcul de paràmetres i la configuració d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Planificació i execució dels processos de manteniment, muntatge i modificació d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Elaboració i execució de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Gestió de la qualitat en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Gestió de la seguretat en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Protecció del medi ambient en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

 

Especialitat: Procediments diagnòstic clínic i ortoprotètic

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Identificació dels requisits i les condicions de dispensació de productes farmacèutics i parafarmacèutics.

Identificació de material i equips de laboratori.

Realització de càlculs d'operacions galèniques.

Elaboració de preparats farmacèutics.

Determinació de paràmetres físics, bioquímics i microbiològics en mostres biològiques.

Realització d'anàlisi bioquímics i microbiològics d'aliments.

Identificació de característiques tècniques de projeccions radiològiques, estructures anatòmiques, posicionament i mesures de protecció en diferents registres radiogràfics Identificació de diferents materials radiogràfics relacionant-los amb la seva utilització dins la cadena d'obtenció de imatge, conservació i manipulació.

 

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Planificació, preparació i aplicació de cures auxiliars d'infermeria a pacients simulats.

Preparació i aplicació de tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de instrumental i equips sanitaris.

Identificació i manipulació de materials, instruments i equips d'odontoestomatologia.

Identificació dels processos instruments i materials per al processament de mostres de teixits i citopreparats.

Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.

Identificació i realització de processos de control de qualitat higiènica i dietètica dels aliments.

Gestió de documentació sanitària.

Realització de tècniques de prevenció bucodental.

 

Especialitat: Processos comercials

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Realització d'activitats de promoció del punt de venda.

Planificació d'actuacions de marxandatge a l'establiment comercial: promoció del producte, organització del punt de venda, i comunicació i informació.

Definició i muntatge d'un aparador.

Organització de campanyes de promoció i publicitat.

Organització, gestió i control del procés de logística comercial: emmagatzematge, i distribució, nacional i internacional, de mercaderies.

Distribució del magatzem, funcionament, control d'inventaris i expedició de mercaderies.

Anàlisi, selecció i càlcul de costos en el transport internacional de mercaderies.

Definició de rutes de transport internacional de mercaderies.

Formalització de la documentació de transport i assegurança en el transport, nacional i internacional, de mercaderies.

Gestió administrativa de les operacions de transport de mercaderies i de viatgers.

Organització del sistema informàtic, i dels procediments de protecció de la informació.

Manteniment operatiu dels elements informàtics, operativitat en un sistema de xarxa i en un sistema de teleprocés.

Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

Transmissió i obtenció d'informació mitjançant Internet.

Eines de comerç electrònic, administració de pàgines web, botigues virtuals i sistemes de comunicació digital.

Disseny i elaboració de materials publicitaris i informatius .

Disseny i elaboració de sistema d'informació per al servei d'atenció al consumidor, i utilització de tècniques estadístiques i tractament informàtic.

 

Especialitat: Processos de gestió administrativa

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Elaboració i formalització de documentació amb equips ofimàtics. Sistemes d'arxiu manuals i automatitzats.

Tractament informàtic de dades, manteniment de dades i informació, i manteniment operatiu dels equips.

Instal·lació de programes informàtics, organització del sistema informàtic i dels procediments de salvaguarda de la informació. Manteniment operatiu dels elements informàtics, i operativa en un sistema de xarxa.

Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

Tecnologia i comunicacions digitals: maquinari, perifèrics, accessoris, connectivitat sincronització i interacció. Gestió de correu electrònic i agenda electrònica. Eines de gestió empresarial col·laboratives.

Sistemes de gestió documental i de seguiment de projectes.

Eines d'internet per a l'empresa. Administració d'espais web, blogs i plataformes corporatives. Gestors de continguts.

Comunicació telefònica i d'atenció al públic en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

Producció i formalització de cartes, comunicacions i altra documentació comercial, en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

Quantificació d'operacions comercials, liquidació fiscal.

Valoració d'ofertes de proveïdors, producció i formalització de documents relacionats amb el procés d'aprovisionament i emmagatzematge, i procés de control dels processos administratius de compra.

Procés de negociació de la venda, establiment de condicions de contractació del producte o servei, formalització de documents relacionats amb el procés de venda, obtenció d'informació sobre la clientela, i procés de control dels processos administratius de venda.

Seguiment, atenció i assessorament al client, resolució d'incidències i reclamacions. Organització del servei postvenda.

Formalització de contractes de personal i altres relacionats amb la retribució dels treballadors, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, i gestió de la documentació de personal als organismes públics. Control horari i gestions de no presència.

Suport a la gestió d'equips de treball.

Formalització de documentació d'impresos oficials de l'Administració pública, tramitació i de procediments de registre.

 

Especialitat: Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.

Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats.

Identificació de característiques tècniques, estructures anatòmiques, condicions de posicionament i qualitat de la imatge en registres gràfics del cos humà obtinguts mitjançant tècniques de tomografia computada. Ressonància magnètica i medicina nuclear.

Identificació d'equips de mesura de radiacions ionitzants i radioprotecció.

Resolució d'un cas pràctic on es realitzen mesures de dosi de radiacions ionitzants s'identifica el risc i les mesures a prendre segons legislació vigent.

Realització d'estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques humanes.

Identificació de materials, equips per la fabricació, reparació d'ortesis i pròtesis dentofacials, aparells ortodòntics i components de pròtesi dentals de diferents tipus.

Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental.

 

Especialitat: Processos en la indústria alimentària

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Representació esquemàtica i anàlisi d'un procés d'elaboració d'un producte alimentari.

Activitats d'organització i gestió de la qualitat en les indústries alimentàries.

Processos de conservació d'un producte alimentari.

Activitats de gestió ambiental a la indústria alimentària.

Organització i realització d'anàlisis per mètodes químics, fisicoquímics i instrumentals.

Organització i realització d'assajos i determinacions microbiològiques i biotecnològiques.

Activitats de seguretat alimentària i bones pràctiques higièniques en la manipulació d'aliments.

Elaboració d'un producte o part d'un producte alimentari.

 

Especialitat: Processos i mitjans de comunicació

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Anàlisi de projectes audiovisuals, a partir de les seves característiques tècniques, formals i comunicatives.

Identificació i definició de les especificacions dels processos de producció necessaris per obtenir productes audiovisuals, tant tècnicament com econòmicament, a partir d'uns requisits establerts.

Anàlisi i definició de les característiques dels equips tècnics que han de conformar els diferents espais de treball en produccions audiovisuals.

Planificació de la realització de productes audiovisuals.

Realització d'esquemes d'il·luminació i interconnexionat d'equips utilitzats en audiovisuals.

Planificació de projectes d'animació audiovisual 2D i 3D.

 

Especialitat: Processos i productes d'arts gràfiques

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Anàlisi d'un projecte gràfic o editorial, a partir de les seves característiques materials, tècniques, estètiques i comunicatives.

Definició de les especificacions tècniques de processos, materials i equipaments necessaris per la realització d'un determinat producte gràfic.

Elaboració d'un pressupost econòmic per a l'edició d'un producte gràfic o d'un pla editorial i establiment d'un sistema per controlar els costos de producció, d'acord amb uns requeriments donats.

Programació de la producció editorial, a partir del pla editorial, especificacions del producte, els originals, el tiratge i el procés, dels recursos disponibles i dels terminis establerts.

Programació de la producció gràfica a partir d'una comanda, les prestacions i capacitat productiva dels recursos disponibles i els terminis establerts.

Definició dels procediments d'inspecció de mesura i assaig de primeres matèries i productes en procés i acabats i de control de procés que assegurin la qualitat del procés de producció gràfica.

Realització del anàlisi de característiques de materials emprats en els processos gràfics mitjançant proves i assaigs instrumentals.

 

Especialitat: Processos i productes de fusta i mobles

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

La realització d'un projecte de fabricació industrial d'un o més productes de fusteria o moble que contingui alguns dels següents apartats:

Representació gràfica de plànols·taller manualment o amb programari de disseny assistit per ordinador (CAD) i/o interpretació de plànols arquitectònics.

Elaboració de les llistes de materials

Planificació del procés de fabricació on s'inclogui l'estructuració de les activitats, l'establiment de la seqüència, prioritats i dependència entre activitats, definició de la duració de les tasques i dels recursos disponibles.

Anàlisi econòmica del projecte on s'inclogui els càlculs dels costos, l'estudi de rendibilitat i l'anàlisi de l'oportunitat de fabricar o comprar.

Planificació i control de la seguretat on s'inclogui les condicions de treball, seguretat i higiene industrial i les mesures preventives referents a l'ús dels mitjans mecànics necessaris per l'execució del projecte.

Altres àmbits:

Disseny d'elements de fusteria i moble

Mesura de característiques i assaigs de materials.

Elaboració de maquetes d'elements de fusteria i moble

Elaboració de programes en control numèric d'elements de fusteria i moble.

Proposta d'un mètode d'execució del control de qualitat.

Representació gràfica de projectes d'instal·lació de fusteria i moble manualment o amb programari de disseny assistit per ordinador (CAD).

Elaboració de fitxes de bones pràctiques ambientals referents al procés productiu i a la gestió dels residus generats en l'execució del projecte.

 

Especialitat: Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Planificació d'activitats de treball necessàries per a la confecció d'una peça de vestir, identificació dels materials, accessoris, mitjans i sistemes de preparació i operació més adequats.

Preparació de mitjans de producció i implantació dels llocs de treball, aplicant les mesures de seguretat i higiene adequades a les característiques dels equips.

Planificació dels processos de confecció de peces de vestir i articles de teixit, pell i altres materials interpretant les especificacions de l'article i els procediments de treball, tenint en compte els les condicions de manipulació dels materials, les característiques dels equips , les eines de tall, la preparació i unió de components, l'acabat i l'aprofitament òptim de materials i de recursos.

Planificació del procediment de control de la qualitat del procés d'emmagatzematge i confecció, i dels productes acabats, interpretant la normativa vigent i els estàndards de qualitat aplicables, i determinant les activitats d'inspecció, mesura i assaig de primeres matèries, productes en curs i acabats.

Anàlisi d'adequació de models de tendència de moda i situació del mercat, identificant les fonts i canals d'informació habituals del sector, per tal de definir un article viable i competitiu i adaptat els requeriments actuals del mercat.

Planificació de la producció d'articles, a partir d'una comanda o pla de producció, identificant les prestacions i capacitat productiva efectiva dels recursos disponibles, determinant la quantitat de recursos, nivell d'estocs i els sistemes de treball i de control de la producció més adequats, i organitzant les línies de producció, els aprovisionaments, les fases productives i el manteniment preventiu dels recursos per tal d'establir un programa de treball òptim.

Classificació les mostres de fils, teixits de punt, de calada i no teixits, identificant la naturalesa, composició, propietats i característiques estructurals, a partir de procediments organolèptics, de reactius químics i de proves i assaigs, relacionant les característiques dels diversos materials amb el seu comportament en els respectius processos de fabricació i usos posteriors.

 

Especialitat: Processos sanitaris

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.

Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats.

Identificació de diferents mostres tissulars i citològiques.

Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.

Identificació, i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.

Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental.

 

Especialitat: Serveis a la comunitat

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Elaboració d'un programa d'animació d'oci i temps de lleure, a partir d'un supòsit.

Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.

Elaboració d'un programa adreçat a infants, pel desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia personal.

Desenvolupament d'un projecte d'intervenció educativa utilitzant el joc com a recurs.

Utilització de recursos d'expressió i comunicació en la intervenció en un col·lectiu d'infants.

Plantejament del projecte d'intervenció en una unitat de convivència prèviament definida.

Disseny de l'organització del domicili d'una persona amb discapacitat prèviament definida.

Desenvolupament de projectes d'inserció ocupacional.

Disseny d'un servei de teleassistència.

Elaboració d'un programa d'intervenció en un servei d'informació juvenil.

 

Especialitat: Sistemes electrònics

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Disseny i desenvolupament de productes electrònics analògics.

Disseny i desenvolupament de productes electrònics digitals i microprogramables.

Disseny, implantació i manteniment de sistemes informàtics monousuari, multiusuari.

Disseny, implantació i manteniment de sistemes telemàtics.

Organització, gestió, execució i manteniment de sistemes de telecomunicació i informàtics.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions de telecomunicació i informàtica.

 

Especialitat: Sistemes electrotècnics i automàtics

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Desenvolupament i manteniment d'equips i instal·lacions de distribució d'energia elèctrica a mitjana i baixa tensió.

Desenvolupament i manteniment d'instal·lacions d'electrificació per a edificis i habitatges.

Organització, gestió i manteniment de les instal·lacions electrotècniques.

Organització, gestió i manteniment de sistemes automàtics i robotitzats.

Desenvolupament i manteniment de sistemes informàtics i de comunicació industrial.

Desenvolupament i manteniment de sistemes automàtics de mesura i regulació per a processos industrials.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions electrotècniques i de sistemes automàtics.

 

Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Interpretació d'informació continguda en la documentació tècnica relativa a equips i les seves característiques. Configuració de components de maquinari. Elecció de components, a partir de la seva compatibilitat.

Utilització i aplicació de la informació continguda en la documentació d'aplicacions informàtiques i llurs entorns de treball.

Instal·lació, configuració, utilització i aplicació de funcions i gestió de recursos en un sistema operatiu monousuari.

Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema operatiu multiusuari.

Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema de xarxa d'àrea local.

Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en llenguatge de programació estructurada. Gestió d'estructures de dades internes. Fitxers. Base de dades relacionals.

Disseny i realització d'interfícies gràfiques d'usuari. Eines multimèdia.

Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en un llenguatge de programació orientat a entorns gràfics. Fitxers. Bases de dades relacionals.

 

Especialitat: Tècniques i procediments d'imatge i so

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Definició dels aspectes tècnics i formals d'un projecte fotogràfic. Realització de la posada en escena i obtenció de les imatges.

Obtenció i tractament d'imatges fotogràfiques per procediments digitals.

Enregistrament d'imatges en cinema, vídeo i televisió, a partir d'unes especificacions.

Planificació dels recursos econòmics, materials i humans, i el sistema de seguiment, per a la realització d'un programa de televisió o radiofònic, d'acord amb unes especificacions establertes.

Elaboració de l'escaleta i el pla de gravació per a la realització d'un programa de televisió, a partir d'unes especificacions donades.

Realització un programa de televisió, a partir d'unes especificacions.

Muntatge o editatge de les imatges i el so d'un producte audiovisual, segons el guió i intencionalitat narrativa.

Definició d'un producte multimèdia, elaboració i integració de les fonts documentals, a partir d'unes especificacions.

Determinació de les característiques tècniques i narratives del so, dels recursos necessaris i de la seva distribució, per a la sonorització d'una producció audiovisual, radiofònica, musical o d'un espectacle, a partir d'unes especificacions.

Muntatge dels mitjans tècnics i realització de la gravació/control de so d'una producció audiovisual, radiofònica, musical o d'un espectacle.

Aplicació de color, il·luminació i acabats en projectes 2D i 3D.

 

 

Especialitats del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional.

 

Especialitat: Cuina i pastisseria

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Processos d'aprovisionament, manipulació en cru, preelaboració i conservació de tot tipus d'aliments.

Tècniques de preparació, realització i presentació d'elaboracions culinàries, de pastisseria, rebosteria i forneria i brioxeria.

Tècniques de preparació i presentació de plats a la vista del client.

Tècniques de preparació i presentació de diferents tipus de plats de la cuina regional, nacional i internacional.

Realització de càlculs i mesures de diferents magnituds relacionades amb els productes culinaris.

Planificació d'un servei de bufet.

Identificació, característiques i valor nutricional dels aliments.

Representació gràfica de les zones de la cuina i de l'obrador, equipaments i circuits dels gèneres, productes i residus.

Aplicació dels manuals de bones pràctiques.

 

Especialitat: Estètica

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Resolució de exercicis relacionats amb l'aparatologia, materials i productes emprats a l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.

Aplicació de tècniques i tractaments de manicura i pedicura.

Realització d'escultura d'ungles.

Aplicació de tècniques de depilació i tècniques d'higiene, facial i corporal.

Elaboració de protocols dels tractaments a realitzar utilitzant tècniques d'electroestètica i aplicació d'aquestes tècniques.

Elaboració de protocols per a la tècnica de microimplantació de pigments i aplicació de la tècnica.

Aplicació de tècniques de maquillatge.

Disseny del maquillatge de caracterització d'efectes especials, seleccionant procediments, tècniques i recursos.

Disseny del tipus de pròtesi que cal utilitzar en funció del resultat del procés de caracterització que cal obtenir.

Identificació del tipus de material adient i selecció de les tècniques més idònies per a la fabricació de les pròtesis, a partir del disseny del personatge i del procés de caracterització.

Obtenció dels motlles i realització de les tècniques de modelat o escultura, i de les tècniques del buidat amb destresa i seguretat, en funció del personatge que s'ha de realitzar.

Selecció de la tècnica de massatge o drenatge o altres, en funció dels diferents tipus d'alteracions estructurals o funcionals detectades en la circulació sanguínia, de la presència d'estats de tensió psicològica o neuromuscular, de la tipologia de les anomalies estètiques i dels criteris del facultatiu en tractaments estètics pre i postoperatoris, i també de les demandes/necessitats o preferències del client.

Aplicació de tècniques de massatge facial i corporal, drenatge limfàtic manual, massatge circulatori manual, reflexologia podal, aromateràpia, cromoteràpia i d'altres segons les demandes/necessitats o preferències del client i en funció del protocol establert.

L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les condicions de seguretat i higiene adequades.

 

Especialitat: Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

La realització d'un projecte de fusteria i moble a mida que contingui algun dels següents apartats:

Representació gràfica de plànols taller d'elements de fusteria o moble a mida, manualment o amb programari de disseny assistit per ordinador (CAD) i/o interpretació de plànols arquitectònics.

Elaboració de llistes de materials i fitxes tècniques de treball/procés d'elements de fusteria o moble.

Elaboració de fitxes de seguretat referents a l'ús dels mitjans manuals i mecànics de fusteria i moble.

Elaboració de fitxes de bones pràctiques ambientals referents a la professió/ocupació i al maneig de residus generats en l'execució del projecte de fusteria o moble.

Fabricació i/o muntatge/encolat de l'element de fusteria o moble.

Aplicació d'acabats en l'element de fusteria o moble a mida.

Altres àmbits:

Representació gràfica de plantilles de dibuix i/o elaboració de plantilles de mecanització d'elements de fusteria o moble.

Instal·lació de l'element de fusteria o moble.

Elaboració del programa de l'element de fusteria o moble i mecanització en fresadora de control numèric.

 

Especialitat: Manteniment de vehicles

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Verificacions, controls i reparacions del motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de transmissió, frenada i trens de rodatge.

Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de seguretat i confortabilitat del vehicle.

Processos de mecanització.

Processos de reparació i substitució d'elements fixes i amovibles de la carrosseria del vehicle.

Processos de preparació i aplicació de productes per a la protecció i preparació de superfícies de la carrosseria.

Processos de preparació i aplicació de productes per a l'acabat i l'embelliment de carrosseries.

Seguretat en el manteniment de vehicles.

Verificacions, controls i reparacions de noves tecnologies de propulsió.

Verificacions, controls i reparacions dels accessoris de maquinària.

Verificacions, controls i reparacions de sistemes de bogie, frenada, tracció i xoc i sistemes de confortabilitat del material rodant ferroviari.

 

Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Processos de disseny de productes de fabricació mecànica.

Processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de fabricació mecànica.

Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equips.

Processos de control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat.

Processos de tractaments tèrmics i superficials en productes de fabricació mecànica.

Processos de fosa d'elements de fabricació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i dels paràmetres de fabricació d'un producte de fabricació mecànica.

Programació de màquines de CNC, automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics i de processos de producció, d'elements de fabricació mecànica.

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica.

 

Especialitat: Patronatge i confecció

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Determinació i elaboració de patrons base, escalats i especificacions tècniques d'articles de vestir identificant els mètodes, materials, útils, i equips necessaris, a partir d'un disseny.

Procediments de fabricació de peces de vestir en funció dels materials, identificant les característiques i prestacions. Anàlisi de fases de tall, mètodes d'assemblatge i d'acabaments necessaris, per tal d'establir el procés de producció viable.

Confecció de prototipus d'articles, mitjançant les tècniques i equips de tall, costura-muntatge i acabament, a partir de les especificacions del producte.

Manteniment d'equips, màquines, útils, i eines.

Distribució de patrons, mitjançant procediments informàtics i convencionals, en funció dels materials, del nombre de peces que s'han de tallar i del rendiment prefixat.

 

Especialitat: Perruqueria

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Selecció de la tècnica de canvi de color adient, execució de les operacions prèvies necessàries i aplicació de les tècniques de canvis de color temporal, semipermanent o permanent en funció de les característiques del cabell del client i de l'estil desitjat, de forma seqüenciada segons el protocol de treball establert.

Selecció de la tècnica de tallada o de les tècniques complementàries en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat i realització de les operacions de tallada del cabell de forma seqüenciada segons el protocol de treball establert.

Realització de la tècnica de rasurat i afaitat de la barba i bigoti del client, en funció de les característiques anatòmiques i morfològiques de la seva cara.

Selecció de la tècnica de canvi de forma permanent d'entre les proposades en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat. Aplicació de les operacions prèvies necessàries i realització de les tècniques de canvi de forma permanent en funció del protocol realitzat.

Identificació de les característiques del cabell i de la fisonomia del client: tipus d'oval facial, les seves desproporcions, les faccions, i les discordances estètiques; el tipus de perfil i coll i també la forma de crani a partir de l'observació directa i selecció del tipus de pentinat, acabament o recollit més adequat a les característiques del client a partir de les seves demandes/necessitats o preferències.

Selecció de la tècnica de canvi de forma temporal d'entre les proposades en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat.

Aplicació de les operacions prèvies necessàries i realització de les tècniques de canvi de forma temporal en funció del protocol realitzat.

Realització de les tècniques de pentinat, acabaments o recollits a partir del protocol realitzat i de les operacions prèvies necessàries: rentat, raspallat o marcatge, en funció del tipus de pentinat, acabament o recollit seleccionat.

Confecció de perruques, postissos o extensions en funció de les necessitats/demandes o preferències del client i a partir de les característiques del cabell i de la seva fisonomia.

Aplicació de les tècniques de col·locació de perruques, postissos i extensions segons les indicacions realitzades.

Aplicació de les tècniques de manicura en funció de les característiques del client.

L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les condicions de seguretat i higiene adequades.

 

Especialitat: Producció en arts gràfiques.

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Composició i tractament del text, compaginació, imposició digital i obtenció de la forma impressora d'un producte gràfic, utilitzant el programari estàndard.

Captació i tractament d'imatges en mapa de bits en funció d'un determinat procediment d'impressió o edició, utilitzant el programari estàndard.

Realització d'imatges vectorials, utilitzant el programari estàndard.

Realització d'un producte gràfic per la reproducció mitjans procediments electrònics.

Preparació, ajust, tirada en màquina òfset i control densitomètric i colorimètric d'un producte gràfic.

Obtenció de pantalles, ajust, registre de color i impressió en serigrafia.

Realització de processos de postimpressió.

 

Especialitat: Serveis de restauració

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Tècniques d'elaboració de combinats i còctels.

Procés de degustació.

Tècniques d'organització i muntatge de taules.

Tècniques de servei de plats i de preparació de plats davant del client.

Tècniques de servei de begudes al restaurant.

Processos de supervisió del procés de servei en l'àrea de consum d'aliments i begudes.

Desenvolupament de les tècniques de servei.

Tècniques de venda del servei.

Elaboració de la fitxa de realització del servei.

Tècniques de comunicació oral.

 

Especialitat: Soldadures

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Processos de fabricació d'elements de construccions metàl·liques.

Processos de muntatge i unió d'elements de construccions metàl·liques.

Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equip emprat en construccions metàl·liques.

Processos de gestió i control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat en construccions metàl·liques.

Elaboració de la documentació tècnica i paràmetres de fabricació d'un producte de construccions metàl·liques.

Processos de tractament tèrmic i superficial en productes de construccions metàl·liques.

Desenvolupar el projecte d'un producte de construccions metàl·liques.

Plans de prevenció de riscos en les indústries de construccions metàl·liques

 

 

 

1. Per al cos de professors d'ensenyament secundari

Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.

Decret 187/2015, de 25 d'agost de 2015, d'ordenació dels ensenyaments de l'Educació Secundària Obligatòria.

Resolució de 21 d'octubre de 2022, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2022-23.

Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'Educació Secundària Obligatòria.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

 

1.2 Per les especialitats de formació professional específica (LOGSE)

Decrets curriculars dels cicles formatius de grau mitjà i superior

a) Cicles formatius de grau mitjà.

- Sanitat: Decret 203/1997, de 30 de juliol. Cures auxiliars d'infermeria.

b) Cicles formatius de grau superior.

- Fabricació mecànica: Decret 237/2002, de 25 de setembre. Òptica d'ullera.

- Manteniment i serveis a la producció: Decret 365/2004, de 24 d'agost. Prevenció de riscos professionals.

- Sanitat: Decret 50/1998, de 3 de març. Dietètica.

 

1.3 Per les especialitats de formació professional inicial (LOE)

Les referències normatives dels títols LOE estan definides en els Reials Decrets que els estableixen i en els Decrets o Ordres de currículum corresponents. Per elaborar les programacions cal tenir en compte els mòduls professionals, les unitats formatives, les durades, els resultats d'aprenentatge, els criteris de correcció i els continguts publicats per a cada títol al web del Departament d'Educació: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/ i l'ORDRE EDU/186/2021, de 23 de setembre, de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s'estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial.

 

a) Cicles formatius de grau mitjà

 

- Activitats físiques i esportives

CFGM Activitats eqüestres

CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure

 

- Administració i gestió

CFGM Gestió administrativa

 

- Agrària

CFGM Aprofitament i conservació del medi natural

CFGM Jardineria i floristeria

CFGM Producció agropecuària

CFGM Producció agroecològica

CFGM Activitats eqüestres

 

- Arts gràfiques

CFGM Preimpressió digital

CFGM Impressió gràfica

CFGM Postimpressió i acabats gràfics

 

- Comerç i màrqueting

CFGM Activitats comercials

CFGM Comercialització de productes alimentaris

 

- Edificació i obra civil

CFGM Obres d'interior, decoració i rehabilitació

CFGM Construcció

 

- Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

 

- Energia i aigua

CFGM Xarxes i estacions de tractament d'aigües

 

- Fabricació mecànica

CFGM Mecanització

CFGM Soldadura i caldereria

 

- Fusta, moble i suro

CFGM Fusteria i moble

CFGM Instal·lació i moblament

 

- Hoteleria i turisme

CFGM Cuina i gastronomia

CFGM Serveis en restauració

 

- Imatge personal

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGM Estètica i bellesa

 

- Imatge i so

CFGM Vídeo, discjòquei i so

 

- Indústries alimentàries

CFGM Elaboració de productes alimentaris

CFGM Forneria, pastisseria i confiteria

CFGM Olis d'oliva i vins

 

- Indústries extractives

CFGM Excavacions i sondatges

CFGM Pedra natural

 

- Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

 

- Instal·lació i manteniment

CFGM Instal·lacions de producció de calor

CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització

CFGM Manteniment electromecànic

 

- Maritimopesquera

CFGM Cultius aqüícoles

CFGM Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

CFGM Navegació i pesca de litoral

CFGM Operacions subaquàtiques i hiperbàriques

 

- Química

CFGM Operacions de laboratori

CFGM Planta química

 

- Sanitat

CFGM Emergències sanitàries

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

 

- Seguretat i mediambient

CFGM Emergències i protecció civil

 

- Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

 

- Tèxtil, confecció i pell

CFGM Confecció i moda

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

 

- Transport i manteniment de vehicles

CFGM Carrosseria

CFGM Electromecànica de maquinària

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils

CFGM Manteniment de material rodant ferroviari

CFGM Conducció de vehicles de transport per carretera

CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo

CFGM Manteniment d'estructures de fusta i mobiliari d'embarcacions d'esbarjo

 

b) Cicles formatius de grau superior

 

- Activitats físiques i esportives

CFGS Condicionament físic

CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

 

- Administració i gestió

CFGS Administració i finances

CFGS Assistència a la direcció

 

- Agrària

CFGS Gestió forestal i del medi natural

CFGS Paisatgisme i medi rural

CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal

 

- Arts gràfiques

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica

 

- Comerç i màrqueting

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Màrqueting i publicitat

CFGS Transport i logística

 

- Edificació i obra civil

CFGS Projectes d'edificació

CFGS Projectes d'obra civil

CFGS Organització i control d'obres de construcció

 

- Electricitat i electrònica

CFGS Automatització i robòtica industrial

CFGS Manteniment electrònic

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats

CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

CFGS Electromedicina clínica

 

- Energia i aigua

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica

CFGS Energies renovables

CFGS Gestió de l'aigua

 

- Fabricació mecànica

CFGS Construccions metàl·liques

CFGS Disseny en fabricació mecànica

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

CFGS Programació de la producció en l'emmotllament de metalls i polímers

 

- Fusta, moble i suro

CFGS Disseny i moblament

 

- Hoteleria i Turisme

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

CFGS Gestió d'allotjaments turístics

CFGS Guia, informació i assistència turístiques

CFGS Direcció de cuina

CFGS Direcció de serveis en restauració

 

- Imatge personal

CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa

CFGS Caracterització i maquillatge professional

CFGS Estètica integral i benestar

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria

CFGS Termalisme i benestar

 

- Imatge i so

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

CFGS So per a audiovisuals i espectacles

 

- Indústries alimentàries

CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària

CFGS Vitivinicultura

 

- Informàtica i comunicacions

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

 

- Instal·lació i manteniment

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Mecatrònica industrial

 

- Maritimopesquera

CFGS Aqüicultura

CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions

CFGS Transport marítim i pesca d'altura

 

- Química

CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

CFGS Química industrial

CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

 

- Sanitat

CFGS Audiologia protètica

CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic

CFGS Documentació i administració sanitàries

CFGS Higiene bucodental

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

CFGS Laboratori clínic i biomèdic

CFGS Ortopròtesi i productes de suport

CFGS Pròtesis dentals

CFGS Radioteràpia i dosimetria

 

- Seguretat i medi ambient

CFGS Educació i control ambiental

CFGS Química i salut ambiental

 

- Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGS Animació sociocultural i turística

CFGS Educació infantil

CFGS Integració social

CFGS Promoció d'igualtat de gènere

CFGS Mediació comunicativa

 

- Tèxtil, confecció i pell

CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell

CFGS Patronatge i moda

CFGS Vestuari a mida i d'espectacles

 

- Transport i manteniment de vehicles

CFGS Automoció

CFGS Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de pistó

CFGS Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de turbina

CFGS Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de pistó

CFGS Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de turbina

CFGS Manteniment de sistemes electrònics i aviònics d'aeronaus

 

2. Per al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Reial decret 1041/2017, de 22 desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en diversos plans d'estudis i les d'aquest reial decret.

Reial decret 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Resolució del 23 de setembre de 2022, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2022-2023. Documents per a l'organització i gestió de centres. EOI.

 

3. Arts plàstiques i disseny

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

 

a) Batxillerat

Resolució del 23 de setembre de 2022, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2022-2023. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

 

b) Cicles formatius de grau mitjà

Resolució del 23 de setembre de 2022, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2022-2023. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

Decret 334/1997, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en serigrafia artística i en gravat calcogràfic de la família professional d'arts aplicades al llibre.

Decret 17/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en procediments d'orfebreria i argenteria, en emmotllat i fosa d'objectes d'orfebreria, joieria i bijuteria artístiques, en procediments de joieria artística, en gravat artístic sobre metall i en encastat, de la família professional de la joieria d'art.

Decret 268/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en floristeria de la família professional d'art floral.

Decret 269/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en esmaltatge sobre metalls, de la família professional d'esmalts artístics.

Decret 270/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en revestiments murals, de la família professional de les arts aplicades al mur.

Decret 210/2000, de 13 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en mestre d'aixa de la família professional de disseny industrial.

Decret 114/2001, de 2 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en pintura sobre vidre, en procediments del vidre en fred i en procediments del vidre en calent, de la família professional de vidre artístic.

Decret 111/2007, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en brodats, en puntes, i en tapissos i catifes pertanyents a la família professional de tèxtils artístics.

Decret 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual.

Decret 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.

 

c) Cicles formatius de grau superior

Resolució del 23 de setembre de 2022, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2022-2023. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

 

d) Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior en Disseny

Resolució del 23 de setembre de 2022, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2022-2023. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments artístics superiors

Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació.

Resolució ENS/1549/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.

 

e) Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals

Resolució del 23 de setembre de 2022, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2022-2023. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments artístics superiors

Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació.

Resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de conservació i restauració de béns culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

 

5. Per al cos de mestres

 

Educació infantil

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle de l'educació infantil.

Resolució del 23 de setembre de 2022, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2022-2023.

 

Educació primària

Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.

Decret 119/2015, de 23 de juny de 2015, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

Resolució, de 21 de juliol de 2020, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2020-2021.

 

 

 

Només es pot al·legar la titulació de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, com equivalents a l'efecte de docència, en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos i únicament per les especialitats que es detallen a continuació:

 

Administració d'empreses

Anàlisi i química industrial

Construccions civils i edificació

Equips electrònics

Formació i orientació laboral

Hoteleria i turisme

Informàtica

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

Instal·lacions electrotècniques

Instal·lacions i equips de cria i cultiu

Intervenció Sociocomunitària

Laboratori

Oficina de projectes de construcció

Oficina de projectes de fabricació mecànica

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

Operacions de processos

Operacions i equips de producció agrària

Organització i gestió comercial

Organització i processos de manteniment de vehicles

Organització i projectes de fabricació mecànica

Organització i projectes de sistemes energètics

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

Procediments sanitaris i assistencials

Processos comercials

Processos de gestió administrativa

Processos en la indústria alimentària

Processos sanitaris

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Processos i productes en arts gràfiques

Processos i productes de fusta i moble

Serveis a la comunitat

Sistemes electrònics

Sistemes electrotècnics i automàtics

Sistemes i aplicacions informàtiques

Tècniques i procediments d'imatge i so

Tecnologia

 

 

Annex 7

Titulacions equivalents a efectes de docència

 

Són equivalents a efectes de docència les titulacions que es detallen per a cada especialitat, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex.

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitats

Titulacions

703

Conservació i restauració de materials arqueològics

Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, especialitat d'Arqueologia

Títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/10994, d'11 de març, corresponents a la secció d'Arqueologia

704

Conservació i restauració d'obra pictòrica

Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, especialitat de Pintura

Títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/10994, d'11 de març, corresponents a la secció de Pintura

709

Disseny d'interiors

Títol de Disseny, especialitat Disseny d'Interiors

710

Disseny de moda

Títol de Disseny, especialitat Disseny de Moda

712

Disseny gràfic

Títol de Disseny, especialitat Disseny Gràfic

 

 

Cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitats

Titulacions

810

Motlles i reproduccions

Arts Aplicades a l'Escultura

Arts Aplicades al Metall

Modelisme i Matriceria Ceràmica

812

Talla en pedra i fusta

Arts Aplicades a l'Escultura

Arts Aplicades a la Fusta

Arts Aplicades a la Pedra

813

Tècniques ceràmiques

Ceràmica Artística

Paviments i Revestiments Ceràmics

Modelisme i Matriceria Ceràmica

814

Tècniques de gravat i estampació

Edició d'Art

Gravat i Tècniques d'Estampació

Il·lustració

815

Tècniques de joieria i Bijuteria

Bijuteria Artística

Joieria Artística

818

Tècniques de metall

Arts Aplicades a l'Escultura

Arts Aplicades al Metall

819

Tècniques murals

Arts Aplicades al Mur

  • Darrera modificació: 12/01/2023 11:53