Oposicions 2023 (fragment de la convocatòria)

7.4.1.2 Part B

Té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici de docent de la persona aspirant; consisteix en la preparació, presentació, exposició i defensa davant del tribunal d'una unitat didàctica o situació d'aprenentatge (part B.1). En les especialitats de formació professional s'inclou la realització d'un exercici de caràcter pràctic (B.2).

Cadascun dels exercicis de la prova de la part B, l'apartat B.1 i, si s'escau, l'apartat B.2, es valoren de 0 a 10 punts, i no tenen caràcter eliminatori.

7.4.1.2.1 Part B.1: Unitat didàctica o situació d'aprenentatge

La persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, la qual haurà de fer referència a una àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa. S'ha de basar en el currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de gènere. En el cas de les especialitats d'audició i llenguatge i pedagogia terapèutica del cos de mestres i d'orientació educativa del cos de professors d'ensenyament secundari, la unitat didàctica o situació d'aprenentatge consisteix en una unitat d'actuació educativa.

L'ordenació curricular està recollida en la normativa i les especificacions per a cada cos i especialitat s'inclouen a l'annex 5.

En la preparació i posterior exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els sabers o continguts, els criteris de correcció, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, la temporització i les connexions amb altres àrees, matèries, crèdits o mòduls professionals o assignatures relacionades, així com les estratègies d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

La persona aspirant lliura al tribunal la unitat didàctica o situació d'aprenentatge tal com es determina a la base 7.1.1. El tribunal cita a la persona aspirant un altre dia per a la preparació, exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge.

“La unitat didàctica o situació d'aprenentatge que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant i tenir una extensió màxima de 15 pàgines, en format DIN-A4, d'un interlineat d'1,5, i amb un cos de lletra tipus Arial d'11 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de la persona aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta. Tant la portada com la bibliografia no comptabilitzaran en les 15 pàgines. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir” (segons la Correcció d'errades)

Els annexos, que no poden superar les 10 pàgines, estan formats per una mostra de material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els instruments organitzatius.

Les persones aspirants han de lliurar l'esmentada unitat didàctica o situació d'aprenentatge al tribunal en l'acte de presentació, qui la custodia fins que la persona aspirant sigui convocada per a la seva exposició i defensa.

En el moment de l'exposició i defensa, la persona aspirant pot utilitzar un exemplar de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, aportat per ella mateixa i un guió, que no excedeixi d'un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d'esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el guió en paper. En el cas del guió en format digital, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. Així mateix, la persona aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú.

El dia i hora en què la persona aspirant sigui convocada per l'exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge disposarà de 5 minuts per a la preparació de l'exposició que ha de desenvolupar davant del tribunal durant un temps màxim de quinze minuts. Per finalitzar, el tribunal planteja dubtes i demana aclariments a la persona aspirant en un temps màxim de cinc minuts. Aquesta exposició i defensa de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge es realitza en sessió pública en la forma que es determini a la pàgina web oposicionsdocents.gencat.cat.

Els criteris per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica o d'una situació d'aprenentatge estan especificats a l'annex 3.

  • Darrera modificació: 13/03/2023 13:10