RESOLUCIÓ EDU/4103/2022, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, amb les posteriors modificacions, aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L'article 3 del Reglament estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, procediran a realitzar les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les ofertes d'ocupació esmentades.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, modificat pel Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, defineix les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableix les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari.

L'Acord GOV/177/2019, de 3 de desembre, aprova l'oferta d'ocupació pública del 2019, l'Acord GOV/153/2020, de 9 de desembre, aprova l'oferta d'ocupació pública del 2020, i l'Acord GOV/207/2021, de 21 de desembre, aprova l'oferta d'ocupació pública del 2021, de places de funcionaris de cossos docents no universitaris corresponents a la taxa de reposició pel 2018, 2019 i 2020, respectivament.

L'article 70.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, preveu que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés han de ser objecte de l'oferta d'ocupació pública, o a través d'un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, cosa que comporta l'obligació de convocar els processos selectius corresponents per a les places compromeses i fins a un deu per cent addicional, i fixar el termini màxim per convocar-los.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

Obrir convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 2.174 places, per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, aprovades per l'Acord GOV/177/2019, de 3 de desembre, l'Acord GOV/153/2020, de 9 de desembre, i l'Acord GOV/207/2021, de 21 de desembre, de places de funcionaris de cossos docents no universitaris corresponents a la taxa de reposició pel 2018, 2019 i 2020, respectivament, d'acord amb les bases que es detallen als annexos.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recurs contra convocatòries de procediments selectius de personal docent del Departament d'Educació” tal i com es determina a la pàgina web.

 

Barcelona, 23 de desembre de 2022

 

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

 

 

Annex

 

1.1 Places convocades

Es convoca concurs oposició per cobrir 2.174 places.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

 

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 1.110

 

Cos: Professors d'escoles oficials d'idiomes

Nombre de places: 27

 

Cos: Professors d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 12

 

Cos: Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 3

 

Cos: Mestres

Nombre de places: 1.022

 

Es reserva un 5% del total de places convocades per a les persones aspirants que reuneixen les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten i que tenen reconeguda pels òrgans competents una discapacitat física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Codi

Especialitat

L

R

A

E

Total

501

Administració d'empreses

5

0

2

2

9

503

Assessoria i processos d'imatge personal

2

0

0

0

2

507

Informàtica

11

1

5

5

22

510

Organització i gestió comercial

2

0

1

1

4

511

Organització i processos de manteniment vehicles

3

0

1

1

5

513

Organització i projectes de sistemes energètics

2

0

0

0

2

518

Processos sanitaris

4

0

2

2

8

523

Processos i productes de fusta i moble

2

0

0

0

2

524

Sistemes electrònics

2

0

0

0

2

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

5

0

2

2

9

AL

Alemany

2

0

1

1

4

AN

Anglès

87

9

40

40

176

CN

Biologia i geologia

21

2

10

10

43

DI

Dibuix

19

2

9

9

39

ECO

Economia

8

1

4

4

17

EF

Educació física

56

6

25

25

112

FI

Filosofia

7

1

4

4

16

FQ

Física i química

15

2

7

7

31

FR

Francès

14

1

6

6

27

GE

Geografia i història

18

2

8

8

36

GR

Grec

4

0

1

1

6

LA

Llatí

5

1

2

2

10

LC

Llengua catalana i literatura

22

2

10

10

44

LE

Llengua castellana i literatura

33

3

14

14

64

MA

Matemàtiques

58

6

27

27

118

MU

Música

22

2

9

9

42

PSI

Orientació educativa

27

3

12

12

54

TEC

Tecnologia

50

5

23

23

101

602

Equips electrònics

3

0

1

1

5

605

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

1

0

1

1

3

606

Instal·lacions electrotècniques

8

1

3

3

15

612

Oficina de projectes de construcció

1

0

0

0

1

614

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

2

0

0

0

2

621

Processos comercials

4

0

2

2

8

622

Processos de gestió administrativa

13

1

6

6

26

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

18

2

9

9

38

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

3

0

2

2

7

Total

 

559

53

249

249

1.110

 

 

Cos de Professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Codi

Especialitat

L

R

A

E

Total

133

Alemany EOI

1

0

1

1

3

134

Àrab

1

0

1

1

3

139

Xinès

1

0

0

0

1

192

Francès

5

0

2

2

9

193

Anglès EOI

4

0

2

2

8

195

Català EOI

2

0

0

0

2

197

Neerlandès

1

0

0

0

1

 Total

 

15

0

6

6

27

 

 

Cos de Professors d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitat

L

R

A

E

Total

712

Disseny gràfic

3

0

2

2

7

718

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

1

0

0

0

1

722

Mitjans informàtics

2

0

0

0

2

723

Organització industrial i legislació

1

0

0

0

1

725

Volum

1

0

0

0

1

 Total

 

8

0

2

2

12

 

 

Cos de Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitat

L

R

A

E

Total

813

Tècniques ceràmiques

1

0

0

0

1

814

Tècniques de gravat i estampació

1

0

0

0

1

818

Tècniques del metall

1

0

0

0

1

 Total

 

3

0

0

0

3

 

 

Cos de mestres

 

Codi

Especialitat

L

R

A

E

Total

ALL

Audició i llenguatge

23

2

10

10

45

EES

Pedagogia terapèutica

73

7

32

32

144

INF

Educació infantil

86

9

39

39

173

PAN

Llengua estrangera: anglès

52

5

24

24

105

PEF

Educació física

26

3

11

11

51

PFR

Llengua estrangera: francès

4

0

2

2

8

PMU

Música

45

4

20

20

89

PRI

Educació primària

203

20

92

92

407

Total

 

512

50

230

230

1.022

1.2 Normativa aplicable

En aquests procediments selectius és aplicable la normativa següent:

El Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i posteriors modificacions, i d'acord amb el que disposa l'article 3 del Reial Decret Llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària.

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional.

El Decret 175/2022, de 27 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.

El Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, pel qual es regula la integració del professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d'ensenyament secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatius al professorat d'ensenyaments no universitaris.

L'Ordre PRE/7/2022, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de la Presidència, els organismes i les entitats que en depenen.

El Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'administració digital.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableixen les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

El Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

El Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

 

2.1 Requisits generals

Per ser admeses a la realització dels processos selectius, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, o la d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant de les ciutadanes i ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina en sigui la nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir l'edat per poder accedir a la funció pública i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari o funcionària de carrera, l'edat establerta, amb caràcter general, per a la jubilació.

c) Tenir, o reunir les condicions per a l'expedició, alguna de les titulacions que determina aquesta base per a cada cos. En cas que la titulació esmentada s'hagi obtingut a l'estranger, cal que prèviament hagi estat concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el que determina el Reial Decret 889/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions i els procediments d'homologació, declaració d'equivalència i convalidació d'ensenyaments universitaris de sistemes educatius estrangers i pel qual es regula el procediment per establir la correspondència al nivell del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior dels títols universitaris oficials que corresponen a ordenacions acadèmiques anteriors, o altra normativa vigent en el moment de publicació d'aquesta convocatòria.

d) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

e) No haver estat objecte de separació del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari.

Les persones aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No haver estat objecte de condemna amb sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

g) No tenir la condició de personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos respecte al qual se sol·licita la participació ni es trobin pendents de nomenament com a personal funcionari de carrera del mateix cos.

h) Tenir els coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència C1, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya o haver superat o estat declarat exempt de la prova de llengua catalana en convocatòries anteriors de concurs oposició per a la provisió de places de funcionaris docents, convocades pel Departament d'Educació.

i) Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola per acreditar el coneixement de llengua castellana, han de tenir algun dels títols o certificats següents:

- Diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell intermedi o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 24 de febrer, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

- Certificat de nivell avançat o d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes.

- Títol de llicenciat o llicenciada en Filologia Hispànica o Romànica.

- Certificat acadèmic en el qual consti que s'ha cursat a l'Estat espanyol una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic o tècnica especialista (FP2) o tècnic o tècnica superior.

- Haver superat o estat declarat exempt de la prova de llengua castellana en convocatòries anteriors de concurs oposició per a la provisió de places de funcionaris docents.

- Certificat de ser personal funcionari d'un cos docent de l'Estat espanyol emès per l'organisme competent de la comunitat autònoma corresponent.

2.2 Requisits específics

2.2.1 Participació pel procediment d'ingrés lliure

Per tal de participar pel procediment d'ingrés lliure les persones aspirants han de reunir, a més de les condicions generals de la base 2.1, els requisits específics següents:

2.2.1.1 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari

a) Tenir, o reunir les condicions per a l'expedició, el títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència. Són equivalents a l'efecte de la docència, únicament per ingressar a les especialitats que es detallen a l'annex 9 d'aquesta Resolució, en cas de no disposar de la titulació exigida amb caràcter general, tenir, o reunir les condicions per a l'expedició, d'alguna titulació de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, d'acord amb el què estableix la disposició addicional única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

b) Tenir la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Acrediten aquest requisit les persones aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Només per a l'especialitat d'orientació educativa, la persona aspirant pot acreditar aquest requisit amb el títol oficial de màster en Psicopedagogia.

No obstant això, estan dispensades de tenir el títol oficial de màster aquelles persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una titulació que habiliti per a la professió de mestre o mestra, de la llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia, o d'una altra llicenciatura, o titulació equivalent, que inclogui formació pedagògica i didàctica. Les titulacions superiors que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica, que han d'haver estat obtingudes també abans de l'1 d'octubre de 2009, són:

Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (especialitat Itinerari d'Educació).

Títol superior de Música (especialitat Pedagogia de l'Instrument i especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).

Títol superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa).

Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Filosofia i Lletres (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Psicologia amb itinerari, menció o especialitat de Psicologia de l'Educació; Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

- Acreditar la superació de 180 crèdits de Pedagogia o Psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, així com la superació posterior de tota la llicenciatura.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en la qual consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.1.2 Per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

a) Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent.

b) Tenir la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Acrediten aquest requisit les persones aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre. No obstant això, estan dispensades de tenir aquest títol les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una titulació que habiliti per a la professió de mestre o mestra, de la llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia, o d'una altra llicenciatura, o titulació equivalent, que inclogui formació pedagògica i didàctica. Les titulacions superiors que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica, que han d'haver estat obtingudes també abans de l'1 d'octubre de 2009, són les següents:

Llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (especialitat itinerari d'Educació).

Títol superior de Música (especialitat Pedagogia de l'Instrument i especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).

Títol superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa).

Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Filosofia i Lletres (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Psicologia amb itinerari, menció o especialitat de Psicologia de l'Educació; Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

- Acreditar la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, així com la superació posterior de tota la llicenciatura.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat, en la qual consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.1.3 Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència. Són equivalents a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex VIII, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i posteriors modificacions, les titulacions, i aquelles que hagin estat declarades equivalents, que es detallen per a cada especialitat a l'annex 9 d'aquesta Resolució.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i posteriors modificacions, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació a les persones aspirants a l'ingrés en aquest cos.

2.2.1.4 Per a l'ingrés al cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny

Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de diplomat universitari o diplomada universitària, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència. Són equivalents a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex IX, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i posteriors modificacions, les titulacions, i aquelles que hagin estat declarades equivalents, que es detallen per a cada especialitat a l'annex 9 d'aquesta Resolució.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i posteriors modificacions, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació a les persones aspirants a l'ingrés en aquest cos.

2.2.1.5 Per a l'ingrés al cos de mestres

Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de mestre o mestra, diplomatura de professor o professora d'educació general bàsica, de mestre o mestra d'ensenyament primari o el títol de grau corresponent.

2.2.2 Requisits específics per participar per la reserva per a persones aspirants amb discapacitat

Les persones aspirants que, reunint les condicions generals i específiques exigides per la plaça a la qual opten, tinguin reconegut pels òrgans competents un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que sigui compatible amb l'exercici de les seves funcions, tenen dret a l'exempció del pagament de la taxa, a participar per la via de reserva i a l'adaptació de les proves i del lloc de treball adjudicat, amb les condicions que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

Per accedir a les places per la via de reserva i per obtenir l'adaptació del lloc de treball, cal disposar d'un dictamen favorable dels equips de valoració multiprofessional de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Drets Socials o de l'òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès en ocasió d'aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les condicions per exercir les funcions de les places convocades.

Les persones aspirants amb discapacitat reconeguda i empadronades a Catalunya poden autoritzar al Departament d'Educació a la comprovació de les dades per tal d'acreditar la seva condició legal de persona amb discapacitat i, en tot cas, a sol·licitar en nom seu, l'emissió del dictamen necessari per accedir a les places per la via de reserva i obtenir l'adaptació del lloc de treball, marcant la casella corresponent de la sol·licitud de participació en el procediment. La Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Drets Socials, o l'òrgan competent corresponent, ha de lliurar una còpia del dictamen al Servei de Selecció i Avaluació de Personal Docent del Departament d'Educació i una altra a la persona aspirant, la qual cosa l'eximeix de presentar-lo documentalment.

Si la persona aspirant no autoritza al Departament d'Educació la comprovació de les seves dades o aquestes no consten en la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Drets Socials, de la Generalitat de Catalunya, haurà de sol·licitar personalment el dictamen, emès en ocasió d'aquesta convocatòria, a l'esmentada Direcció General, i l'haurà d'entregar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, des del termini de presentació de sol·licituds de participació fins a l'inici de les proves, indicant les seves dades i el núm. de registre de la seva sol·licitud. En la pàgina web del procés d'estabilització de personal docent per concurs oposició es determinarà la forma de presentació de l'esmentat dictamen.

La manca d'aportació del dictamen vinculant comporta la no-admissió de la persona aspirant per optar a les places reservades, mantenint-la, no obstant això, dins del procediment, sempre i quan no consti amb algun motiu d'exclusió, així com també en el cas d'autoritzar la petició al Departament d'Educació però sense que la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya pugui emetre dictamen per causa imputable a la persona aspirant.

No obstant això, les persones amb discapacitat que participin en aquesta convocatòria, al marge de la reserva per a persones aspirants amb discapacitat, seran admeses a la realització de les proves selectives sense necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu començament, sens perjudici de què, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenada, hagin d'acreditar, igual que la resta de persones aspirants seleccionades, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir, d'acord amb el que estableix la base 9.1.b). Així mateix, les persones que superin el procés selectiu i que hagin demanat alguna adaptació de lloc de treball han de presentar el dictamen esmentat.

Les persones amb discapacitat que vulguin participar per a la reserva d'aspirants amb discapacitat ho fan en igualtat de condicions amb les d'ingrés lliure, sens perjudici de les adaptacions previstes a la base 6.13.

Les persones aspirants que participin acollint-se a la reserva per a aspirants amb discapacitat no poden concórrer a la mateixa especialitat i cos pel procediment d'ingrés lliure.

2.2.3 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior

Poden participar en aquest procediment selectiu, els funcionaris dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2 a què es refereix la legislació vigent de la funció pública, que, reunint les condicions generals establertes en aquesta convocatòria, puguin acreditar els requisits següents:

a) Estar en possessió o reunir les condicions per a l'expedició d'alguna de les titulacions que per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari que s'estableixen a la base 2.2.1.1 d'aquesta convocatòria en els apartats corresponents.

b) Haver romàs en els seus cossos d'origen un mínim de sis anys com a funcionaris de carrera.

Les persones aspirants que optin per aquest procediment d'accés no poden concórrer a la mateixa especialitat en el procediment d'ingrés lliure.

2.2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació.

Poden participar en aquest procediment els funcionaris de carrera de cossos i escales docents del mateix grup i nivell de complement de destinació que el cos al qual aspiren a accedir sense que calgui acreditar límit d'antiguitat en el cos d'origen, sempre que posseeixin la titulació exigida per a l'ingrés al cos en qüestió.

L'accés al nou cos es pot realitzar tant per la mateixa especialitat com per una especialitat diferent de la qual l'aspirant sigui titular en el seu cos d'origen.

2.3 Data del compliment dels requisits

Els requisits de participació d'aquesta base 2 s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria i s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera.

L'incompliment de qualsevol dels requisits indicats comporta l'exclusió de l'aspirant respecte del procés de selecció en el qual hagi sol·licitat la participació i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

 

3.1 Formalització de la sol·licitud de participació

Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant un formulari de participació. Aquesta inscripció es fa obligatòriament mitjançant procediment telemàtic amb una identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat. En aquesta pàgina la persona aspirant, un cop enviada, pot consultar l'estat de la tramitació, obtenir el resguard i, si és necessari, la carta de pagament i accedir al pagament electrònic dels drets de participació, així com consultar la llista de persones admeses i excloses i l'actuació del tribunal que se li assigni.

El web oposicionsdocents.gencat.cat és el canal oficial d'informació del Departament d'Educació on es determina el procediment per emplenar i formalitzar la sol·licitud de participació.

Les persones que desitgin participar en més d'una especialitat, del mateix o diferent cos, han de fer una sol·licitud per a cadascuna d'elles. No es pot optar a una mateixa especialitat per procediments de selecció diferents. Una vegada s'hagi formalitzat definitivament el formulari no es podrà modificar ni fer-ne un de nou. No obstant això, la presentació de més d'una sol·licitud no implica que la persona aspirant pugui assistir i realitzar la prova de totes les especialitats en les que s'hagi inscrit.

En el formulari, les persones aspirants que participen pel procediment d'accés a un grup superior i les que participen pel procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació han d'indicar si volen ser avaluades de l'activitat docent per a la fase de concurs.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria; no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost.

La persona aspirant, una vegada realitzada la tramitació telemàtica, rep un correu electrònic de confirmació de la presentació de la sol·licitud. Posteriorment es trametrà un segon correu electrònic a la persona aspirant amb la carta de pagament, excepte si ha fet constar un dels motius d'exempció per fer efectiu l'abonament de la taxa de participació.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què es trameti per via telemàtica i s'hagi pagat la taxa corresponent. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s'hagi comprovat el pagament efectiu d'aquests drets.

Les dades personals, el número de telèfon i l'adreça electrònica declarades per l'aspirant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l'efecte de possibles notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat.

Si l'aspirant ho considera, pot exercir els seus drets a: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/

Les dades personals de les persones aspirants s'incorporaran al tractament “Ingrés a la funció pública docent”, segons les especificacions següents:

Responsable del tractament: Direcció General Professorat i Personal de Centres Públics.

Delegat de protecció de dades: dpd.educacio@gencat.cat.

Finalitat: Ingrés a la funció pública docent.

Legitimació: Exercici de poders públics

Destinataris: Administració educativa, en què s'inclou el Consorci d'Educació de Barcelona. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei o que s'hagin consentit prèviament.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se'n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional: Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web del Departament d'Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/

Amb la formalització de la sol·licitud de participació, l'aspirant declara que reuneix els requisits exigits per participar i que els documents aportats són veraços. En el cas de detectar falsedat en les seves dades i/o en la documentació aportada, serà exclòs del procediment, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer.

3.1.1 Aspirants amb discapacitat

Les persones aspirants amb discapacitat, tant si concorren per les places reservades per a aspirants amb discapacitat com per altres procediments, han de fer constar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació aquesta condició si el grau de disminució és igual o superior al 33%, sempre que això sigui compatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta, d'acord amb el que s'estableix a la base 2.2.2. Així mateix, en qualsevol cas, han de fer constar el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar per tal que puguin actuar en igualtat de condicions que la resta dels participants.

Si el tribunal ho considera adient, pot requerir a la persona interessada, mitjançant una entrevista personal o per altres mitjans, la informació necessària per a l'adaptació sol·licitada.

3.1.2 Formació pedagògica i didàctica

Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari i al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, les persones aspirants han d'informar en la sol·licitud si estan en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes o una dispensa de la seva possessió. Aquestes dispenses consten detallades a les bases 2.2.1.1 i 2.2.1.2.

3.1.3 Exempció de la prova oral i escrita de llengua castellana

En fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Educació comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'exempció de la prova de llengua castellana.

Si en el registre informàtic del Departament d'Educació no consta l'acreditació d'exempció de la prova de la llengua castellana, la persona aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, l'ha de presentar, mitjançant la mateixa aplicació telemàtica de la sol·licitud de participació, o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin únicament el dia de la prova de llengües davant del tribunal, per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència. En el cas de no acreditar l'exempció, han de realitzar la prova.

Les persones aspirants que no siguin declarades exemptes de la prova, que no presentin l'acreditació el dia de la prova de llengües o no la superin, no poden continuar en el procediment selectiu i no tenen dret a assistir a l'acte de presentació ni a la resta de proves.

Estan exemptes de la realització de la prova oral i escrita en llengua castellana les persones de nacionalitat espanyola.

Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola per acreditar el coneixement de llengua castellana, han de tenir algun dels títols o certificats següents:

- Diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell intermedi o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 24 de febrer, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

- Certificat de nivell avançat o d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes.

- Títol de llicenciat o llicenciada en Filologia Hispànica o Romànica.

- Certificat acadèmic en el qual consti que s'ha cursat a l'Estat espanyol una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic o tècnica especialista (FP2) o tècnic o tècnica superior.

- Haver superat o estat declarat exempt de la prova de llengua castellana en convocatòries anteriors de concurs oposició per a la provisió de places de funcionaris docents.

- Certificat de ser personal funcionari d'un cos docent de l'Estat espanyol emès per l'organisme competent de la comunitat autònoma corresponent.

3.1.4 Exempció de la prova oral i escrita de la llengua catalana

Les persones aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exemptes de la prova oral i escrita de la llengua catalana, han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud la denominació del document acreditatiu corresponent.

En fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Educació comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'estar exempta de la prova de llengua catalana.

Si en el registre informàtic del Departament d'Educació no consta l'acreditació d'exempció de la prova de la llengua catalana, la persona aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, l'ha de presentar, mitjançant la mateixa aplicació telemàtica de la sol·licitud de participació, o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses en la forma que es determini a la pàgina web. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin únicament el dia de la prova de llengües davant del tribunal, per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència. En el cas de no acreditar l'exempció, han de realitzar la prova.

Queden exemptes de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana les persones aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1), que correspon amb les competències lingüístiques del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència, d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es reformen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i les que hagin superat o hagin estat declarades exemptes de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de personal funcionari docent realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació. En aquest sentit, les persones aspirants que en convocatòries realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i del 1991 per a la resta de cossos, ja van ser exemptes de llengua catalana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no cal que acreditin el requisit d'exempció, ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

Les persones aspirants que no siguin declarades exemptes de la prova, que no presentin l'acreditació el dia de la prova de llengües o no la superin, no poden continuar en el procediment selectiu i no tenen dret a presentar-se a l'acte de presentació ni a la resta de proves.

3.1.5 Personal funcionari de carrera

Les persones aspirants que participin pel procediment d'accés a un cos de grup superior, o a un cos del mateix grup i mateix nivell de destinació, han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació el cos o escala del qual són funcionàries de carrera, així com l'especialitat de la qual són titulars en el cos d'origen.

Les persones aspirants que participin per aquest procediment d'accés a cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir, poden declarar participar sense consumir plaça a la sol·licitud.

Aquesta declaració implica optar per continuar en la plaça que ocupen amb caràcter definitiu i que el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que les persones aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves i siguin seleccionades.

3.2 Termini de presentació de sol·licituds

Durant la primera setmana del mes de novembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de la data d'inici que es determini a la Resolució esmentada.

3.3 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves

En formalitzar la sol·licitud, la persona aspirant ha d'indicar l'àrea territorial on vol fer les proves per tal que, sempre que això sigui possible, es pugui tenir en compte la seva preferència.

 

4.1 Taxa

Els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en aquests processos de selecció, per a cadascuna de les especialitats que sol·licitin, són els que, d'acord amb el que s'estableixi per cada cos a l'Ordre per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de la Presidència, els organismes i les entitats que en depenen, corresponent a l'any 2023.

4.2 Pagament

El pagament dels drets de participació s'ha de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció electrònica a través del web: oposicionsdocents.gencat.cat o a través dels terminals ServiCaixa.

La manca de pagament o l'abonament fora del termini establert a la carta de pagament determina l'exclusió de l'aspirant. El pagament a l'entitat bancària no substitueix en cap cas el tràmit telemàtic de presentació davant de l'Administració, dins el termini i en la forma escaient, de la sol·licitud de participació en la convocatòria.

4.3 Exempcions i bonificacions

4.3.1 Exempcions

Estan exemptes del pagament dels drets de participació les persones aspirants següents:

- Les persones aspirants amb la condició legal de persones amb discapacitat, amb un grau igual o superior al 33 %, tenen dret a l'exempció del pagament de la taxa en virtut del que disposa el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

- Les persones que es trobin en situació d'atur, inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Drets Socials i/o, si escau, al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i que no percebin cap prestació econòmica.

4.3.2 Bonificacions

S'aplica el 20 % de bonificació per la tramitació de la sol·licitud de participació per mitjans telemàtics. Aquesta bonificació és acumulable a les altres bonificacions.

S'aplica el 30 % de bonificació per a les persones que siguin membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.

S'aplica el 50 % de bonificació per a les persones que siguin membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria especial.

Les taxes que cal abonar amb la presentació telemàtica de la sol·licitud són les que es determinin a la pàgina web del Departament d'Educació d'acord amb el que estableixi l'Ordre per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de la Presidència per l'any 2023.

4.3.3 Acreditació d'exempcions i bonificacions

Les causes d'exempció i bonificació s'han de fer constar a la sol·licitud de participació. El Departament d'Educació comprova les dades que acrediten el compliment d'aquest requisit a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya, excepte en el cas que la persona s'oposi a la comprovació marcant la casella corresponent a la sol·licitud o indiqui que està empadronada fora de Catalunya. Les causes d'exempció i bonificació s'han de complir durant el termini de presentació de sol·licituds de participació al procediment selectiu.

La documentació acreditativa de les diferents causes d'exempció és la següent:

- La resolució que declara el grau de discapacitat de l'aspirant. En el cas que l'aspirant resideixi fora del territori de Catalunya, cal incorporar-la a la sol·licitud de participació.

- El certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Drets Socials o, si escau, pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o d'algun estat membre de la Unió Europea, on consti que està en situació d'atur i que no percep cap prestació econòmica; ha d'estar expedit en una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds o bé, si està emès en una data posterior, ha d'estar referit a una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds.

La documentació acreditativa de les diferents causes de bonificació és la següent:

- Títol de família nombrosa o monoparental, atorgat a Catalunya pel Departament de Drets Socials, o equivalent.

Si la persona s'oposa a la comprovació de les dades o està empadronada fora de Catalunya, no li pot ser aplicable l'exempció o bonificació de la taxa de sol·licitud de participació si no presenta el document acreditatiu corresponent, dins del termini de presentació de sol·licituds.

La no presentació del document acreditatiu comporta l'obligació de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclòs.

4.4 Devolució de la taxa

Només es pot sol·licitar la devolució de la taxa quan concorrin causes de força major justificades. El procediment per demanar el retorn de la taxa es detalla a la pàgina web: Devolució taxa.

No és procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió del procediment selectiu per causa imputable a la persona interessada.

 

5.1 Llista provisional de persones admeses i excloses

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics publicarà al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler (http://tauler.gencat.cat), així com al web oposicionsdocents.gencat.cat, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. En aquesta llista ha de constar, almenys, el nom i cognoms i el motiu de l'exclusió de les persones aspirants provisionalment excloses.

Així mateix, s'ha de fer constar expressament les persones aspirants a les qui no consta acreditat que reuneixen els requisits suficients del coneixement de la llengua castellana i de llengua catalana a l'efecte de la realització de la prova corresponent. Les persones aspirants que disposin d'aquesta acreditació, l'han de presentar en el termini de reclamacions establert en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, com estableix la base 3.1.3 i 3.1.4, respectivament per cada llengua. Passat aquest termini, només es pot presentar davant el tribunal el dia de la prova d'acreditació del coneixement de les llengües oficials.

També hi han de constar les persones aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir plaça.

Amb la publicació d'aquesta llista es considera feta la corresponent notificació a les persones interessades.

5.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional

Les reclamacions s'han de presentar de forma telemàtica com es determini a la pàgina web, dins del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució que declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler, i al web oposicionsdoncents.gencat.cat.

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional poden formular les reclamacions que creguin oportunes per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió, en el termini indicat al paràgraf anterior.

Si la persona aspirant no esmena el defecte que ha motivat la seva exclusió dins d'aquest termini, es considera que desisteix de participar i queda exclosa definitivament.

Igualment, les persones aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals poden presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini, per tal d'esmenar-los.

5.3 Llista definitiva de persones admeses i excloses

Les reclamacions presentades s'estimen o es desestimen en la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que declari aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, que s'ha de publicar al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), així com a la pàgina d'Internet: oposicionsdocents.gencat.cat.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació a l'eTauler, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació a l'eTauler mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recurs contra convocatòries de procediments selectius de personal docent del Departament d'Educació” tal i com es determina a la pàgina web.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses es considera feta la corresponent notificació a les persones interessades.

5.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits

El fet de figurar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement de tenir els requisits exigits en aquesta convocatòria.

Si en revisar els requisits de participació en la convocatòria de les persones que han estat seleccionades, se'n dedueix que no reuneixen algun dels requisits, els aspirants perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

 

6.1 Tribunals i comissions de selecció

La selecció dels participants en els diferents procediments selectius, la realitzen els tribunals i, si s'escau, les comissions de selecció que a tal efecte nomeni la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

6.2 Nomenament

Un cop publicada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena els tribunals i les comissions de selecció que han de resoldre els diferents procediments i ha de fer pública la composició al DOGC, amb anterioritat a l'inici de la fase d'oposició.

Es poden nomenar tants tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat. En les especialitats en què es nomeni més d'un tribunal per especialitat, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena una comissió de selecció.

Per a les especialitats convocades en què el nombre d'aspirants sigui reduït, es poden constituir tribunals de selecció amb diferents especialitats garantint, sempre que sigui possible, que en la composició hi hagi representació de funcionaris de totes aquestes.

6.3 Composició dels tribunals

Els tribunals estan constituïts per:

a) Una persona que exerceix la presidència, designada per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre persones funcionàries del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre personal funcionari de carrera docent en servei actiu a Catalunya del mateix cos o superior.

b) Un nombre parell de persones que actuen com a vocals i que són designades mitjançant sorteig públic d'entre el personal funcionari de carrera, en servei actiu, amb destinació a Catalunya de les diferents especialitats convocades. La persona amb menys antiguitat en el cos actua com a secretària, llevat que la persona que exerceix la presidència del tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 6.3.1.

Els tribunals han d'estar formats per un nombre imparell de membres, no inferior a cinc i s'hi ha de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres suplents. En la composició cal vetllar pel compliment del principi d'especialitat, d'acord amb el qual la majoria dels seus membres han de ser titulars de l'especialitat objecte del procés selectiu i han de pertànyer a cossos d'igual o superior grup de classificació que el que correspongui al cos al qual opten les persones aspirants.

Excepcionalment i per causes justificades es podrà sol·licitar a d'altres administracions educatives que proposin funcionaris de la seva especialitat o, en el seu cas, del cos corresponent per formar part dels tribunals. També es podran completar els tribunals amb funcionaris d'una altra especialitat.

6.3.1 Participació voluntària

D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els funcionaris o funcionàries de carrera, que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal de l'especialitat en la què estan en actiu i de la qual són titulars, com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació al Portal de centres.

El termini de presentació de la sol·licitud és el mateix termini que s'estableixi per la presentació de sol·licituds de participació d'aquesta Resolució de convocatòria.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública la llista completa de les persones candidates admeses per participar voluntàriament com a vocals dels tribunals al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) així com al Portal de centres.

S'admeten les persones que compleixin els requisits establerts a la base 6.3, que estiguin en servei actiu en el mateix cos i especialitat obtinguda per oposició, a excepció de les persones que gaudeixin d'un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

6.3.2 Paritat entre professors i professores

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en la designació de vocals s'ha de garantir la paritat entre els professors i les professores, llevat que ho impedeixin raons objectives.

6.3.3 Data del sorteig dels vocals dels tribunals

La data del sorteig per determinar l'ordre de designació de vocals s'ha de fer pública al web del Departament d'Educació.

6.3.4 Designació excepcional de vocals

Quan no hi hagi funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient d'alguna de les especialitats de la convocatòria, els vocals els designa la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

6.3.5 Competència lingüística

En la designació dels tribunals s'ha de garantir la competència lingüística oral i escrita de les dues llengües oficials a Catalunya dels seus membres.

6.3.6 Secretari o secretària dels tribunals

Actua com a secretari o secretària el vocal o la vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

6.4 Comissions de selecció

Quan en funció del nombre d'aspirants i places convocades sigui necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, s'ha de constituir una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats. Les comissions de selecció han d'estar formades per un nombre senar de presidents de tribunals de l'especialitat no inferior a cinc. Quan el nombre de tribunals de l'especialitat sigui inferior a cinc, les comissions de selecció s'han de completar amb vocals dels tribunals, d'acord amb el que a aquest efecte estableixi el president de la comissió de selecció.

Les comissions de selecció les nomena la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que designa, en cada cas, el seu president, secretari i vocals.

En les especialitats que es nomeni tribunal únic, aquest actua, a més, com a comissió de selecció.

6.5 Obligatorietat de participar en els tribunals

La participació en els tribunals té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Estan dispensades de participar de manera obligada en els òrgans de selecció i, per tant, no intervenen com a persones candidates en el sorteig, els funcionaris o funcionàries: que ocupin càrrecs unipersonals de govern dels centres o serveis educatius (direcció, secretaria, cap d'estudis, coordinació pedagògica i altres càrrecs directius); que prestin serveis a la seu central del Departament d'Educació, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona; que gaudeixin de reducció de jornada o altres incidències que n'impedeixin l'actuació com a membres de tribunal, i que hagin estat sancionats amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

6.6 Abstenció i recusació

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies d'abstenció que determina la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquest s'ha d'abstenir d'actuar. Altrament pot ser recusat per les persones aspirants en qualsevol moment.

Així mateix, s'han d'abstenir d'actuar tots els membres que hagin realitzat tasques de preparació de persones aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria específica.

Si algun funcionari és nomenat membre d'un tribunal i té alguna causa d'abstenció, haurà de notificar-ho, en el termini de set dies naturals a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals, a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, amb la documentació acreditativa que correspongui. Posteriorment, en el moment de constitució del tribunal si es té coneixement sobrevingut d'una causa d'abstenció, es podrà al·legar davant la presidència del tribunal en el mateix moment de la constitució o com a màxim en els dos dies hàbils següents.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de nomenar nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major. La resolució de nomenament dels nous membres s'ha de publicar al DOGC.

Les persones designades com a presidents dels tribunals, han de sol·licitar als membres dels òrgans de selecció en el moment de la seva constitució, una declaració expressa segons la qual no estan afectats per les circumstàncies que es detallen en aquesta base.

6.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció

Amb la convocatòria prèvia dels presidents o presidentes, es constitueixen els tribunals i les comissions de selecció, amb assistència del president o presidenta titular o, si escau, del suplent i, almenys, de tres vocals titulars o, si aquests hi manquen, els suplents.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals corresponen a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop constituïts els tribunals només poden actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi ha prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

Si el president o presidenta del tribunal no pot continuar fent les seves funcions per causa justificada i sobrevinguda, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en nomenarà un altre. En cas suplència de vocals titulars serà el president o presidenta qui nomeni un nou vocal titular, tenint en compte que ha de recaure en qualsevol vocal suplent.

Tanmateix, si algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a aquest efecte, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures procedents per tal de garantir el dret de les persones aspirants a la participació en el procediment selectiu.

De les persones que finalment es constitueixin com a membres dels tribunals de cadascuna de les especialitats dels diferents cossos, se'n farà difusió a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.

6.8 Funcions dels tribunals

Correspon als tribunals:

a) La qualificació de les diferents proves de la fase d'oposició.

b) La valoració dels mèrits de la fase de concurs a les persones aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició.

c) El desenvolupament del procés selectiu d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria.

d) Una vegada publicada la llista de puntuació de la prova de la fase d'oposició i també en fer-se pública la llista definitiva de la fase de concurs de mèrits, el lliurament a les persones aspirants que s'hagin presentat, i el sol·licitin, d'un certificat on constin les puntuacions obtingudes en la prova i en la valoració dels mèrits.

e) En el cas de tribunal únic, totes les funcions de la comissió de selecció.

6.9 Incorporació de persones assessores especialistes

Els tribunals poden proposar la incorporació de persones assessores especialistes, les quals es limiten a assessorar els membres del tribunal en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de l'especialitat. La designació de les persones assessores, si escau, correspon a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

6.10 Funcions de les comissions de selecció

Correspon a les comissions:

a) La coordinació dels tribunals.

b) La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició.

c) L'elaboració de les situacions contextualitzades a partir de les quals les persones aspirants hauran de preparar la unitat didàctica o situació d'aprenentatge.

d) L'elaboració del contingut de la prova pràctica en les especialitats de formació professional.

e) L'agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d'oposició, la ponderació de les puntuacions d'ambdues fases, l'ordenació de les persones aspirants i l'elaboració de les llistes de les persones aspirants que hagin superat ambdues fases.

f) La declaració de les persones aspirants que hagin superat les fases de concurs i oposició, la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades, així com la tramesa d'aquestes a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

g) La realització, quan sigui necessari, de les proves complementàries a què fa esment la base 8.4.2.

Durant el desenvolupament del procés selectiu les comissions de selecció han de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació del procediment establert a les respectives convocatòries.

6.11 Procediment d'actuació

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar a la regulació dels òrgans col·legiats, concretament a l'establert a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Una vegada establerta l'ordre del dia d'una sessió de treball per la persona que actua com a presidenta del tribunal, en cas de la seva absència per motius excepcionals, sobrevinguts i justificats, assumirà aquestes funcions la que actua com a secretària, sempre i quan no comporti l'adopció d'acords i valoracions que requereixen necessàriament la presència de la persona que actua com a presidenta. Així mateix, en el cas d'absència excepcional, sobrevinguda i justificada de la persona que exerceix com a secretària, assumirà aquestes funcions la que actua com a presidenta.

Els tribunals es poden constituir, d'acord amb el previst a la base 6.3, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.

En les sessions que celebrin els tribunals o comissions de selecció a distància, els seus membres poden trobar-se en llocs diferents sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerats també els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

6.12 Publicitat dels criteris de correcció

Les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició en els taulers d'anuncis del lloc on es celebri el procés selectiu, i també a través del web oposicionsdocents.gencat.cat, com a mínim tres setmanes abans de l'inici de les proves.

En aquests criteris de correcció s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, orientacions i criteris amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les proves. Els esmentats criteris de correcció tenen com a objectiu comprovar dues dimensions:

a) Els coneixements sobre l'especialitat i sobre els enfocaments metodològics vinculats a l'especialitat, com són entre altres, els que permeten avaluar el procés d'adquisició de l'aprenentatge dels alumnes, els aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per impartir les àrees pròpies de l'especialitat que opten.

b) Les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent, com són, entre altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, la transversalitat dels aprenentatges i l'ús de l'avaluació per afavorir l'aprenentatge.

6.13 Mesures d'adaptacions de les proves

Els tribunals qualificadors han d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que totes les persones aspirants puguin disposar d'igualtat d'oportunitats, per a la realització de les proves de la mateixa manera que la resta de participants.

En aquest sentit s'han d'establir per a les persones amb discapacitat que ho demanin en les sol·licituds de participació, en la forma prevista a la base 3.1.1, les possibles adaptacions de temps i mitjans materials per a la seva realització, d'acord amb que disposi el dictamen de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat sense que suposin una desnaturalització del contingut de la prova.

Els tribunals han de decidir sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn i poden requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o altres mitjans adients, la informació que considerin necessària per a l'adaptació sol·licitada.

A aquest efecte, s'ha de concedir el temps addicional que correspongui, per realitzar la prova de què es tracti, d'acord amb el que preveu l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.

Així mateix, les aspirants amb fills lactants poden comunicar al tribunal, abans de l'inici de la prova, la necessitat d'interrompre-la durant el temps imprescindible per l'alletament. Poden exercir aquest dret en un espai habilitat a l'efecte i el temps que hi romanguin s'afegirà al temps establert per a la realització de la prova.

6.14 Nombre màxim d'aprovats

Les comissions de selecció o els tribunals únics quan actuen com a comissió de selecció no poden declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades. No obstant això, les persones aspirants seleccionades pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu a Catalunya, places del cos i especialitat a què accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que les persones aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves. Qualsevol proposta de selecció que contravingui l'establert serà nul·la de ple dret.

6.15 Col·laboració d'altres òrgans

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics donarà suport als tribunals i designarà les persones coordinadores que consideri necessàries.

6.16 Indemnitzacions i dietes

Els membres dels òrgans de selecció que actuïn en el procediment selectiu tenen dret a percebre les indemnitzacions per raó de servei previstes en la normativa vigent en aquesta matèria en concepte d'assistències i dietes, tal com determini la persona titular de la Secretaria General i d'acord amb la normativa vigent.

 

Segons el que s'estableix a l'article 17 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema d'ingrés a la funció pública docent ha de permetre avaluar la idoneïtat de les persones aspirants per a l'exercici de la docència, de manera que el procediment selectiu ha de comprovar no solament els coneixements específics, científics i tècnics de la especialitat a la que s'opta, sinó també l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Aquest sistema d'ingrés és el concurs oposició, al que segueix la realització d'una fase de pràctiques que pot incloure cursos de formació i que forma part del procés selectiu.

7.1 Inici i desenvolupament del procediment selectiu

7.1.1 Inici del procediment selectiu

El procediment selectiu s'inicia al mes de juny de 2024. La data d'inici s'ha de fer pública per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics amb una antelació mínima de dos mesos al començament de les proves.

Amb caràcter previ es realitza la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixements de la llengua catalana. Aquest mateix dia s'han de fer públiques les qualificacions d'aquestes proves al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals. Les persones aspirants que no han de presentar-se a aquestes proves en aquesta data encara no comencen el procediment selectiu.

El mateix dia de les proves de llengües, les persones aspirants han de trametre un exemplar en format pdf de la programació didàctica a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat, l'adreça de la qual s'informarà a través de la pàgina web del Departament d'Educació. El document tramés ha de ser idèntic al document en format paper que es lliurarà al tribunal el dia de l'acte de presentació. És responsabilitat de la persona aspirant que coincideixi el text íntegre de la programació presentada en format paper i en format digital. En cas de discrepància entre les dues versions, es considerarà que la versió correcta és la lliurada en format paper.

L'endemà de la realització de les proves de llengües, al matí, es realitza l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació s'inicia la fase d'oposició.

Els tribunals amb aspirants dels procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació, amb la realització en una única sessió de les parts A i B de la primera prova.

Els tribunals mixtos, que tenen aspirants de diferents procediments, fan el següent: els aspirants d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització en una única sessió de les parts A i B de la primera prova, i els aspirants d'accés a un cos de grup superior el dia de l'acte de presentació només realitzaran aquest, de manera que es posposa l'inici de la fase d'oposició a la data que els tribunals determinin.

Quan es disposi que la prova pràctica (part A) no sigui escrita, els aspirants han de realitzar primer la part B de la primera prova i a continuació, en una altra sessió que pot ser en el mateix dia, s'iniciarà la prova pràctica.

Els aspirants d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal en l'acte de presentació. L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència a aquest és obligada per a les persones aspirants ens els termes que disposa aquesta base. En seran excloses les persones que no hi compareguin personalment, llevat de casos de força major, sobrevinguts, excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

7.1.2 Citació de les persones aspirants

Les persones aspirants han de ser convocades, a través de l'Espai personal, per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única, i s'han de presentar personalment davant el tribunal en la data i hora fixada amb el document nacional d'identitat o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat, o pel codi de la prova realitzada. La citació per a la realització de l'acte de presentació, d'acord amb el subapartat 7.1.1, queda establerta per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

En seran excloses les persones que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

A partir de l'inici del procediment selectiu, les aspirants embarassades, a les quals coincideixi la data de realització d'alguna de les parts de les proves amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova el dia de la seva realització, en el termini de tres dies hàbils següents al part, poden sol·licitar, adjuntant el justificant mèdic corresponent, l'ajornament de la prova al tribunal que els hi correspon. Així mateix, poden sol·licitar l'alteració de l'ordre de participació de forma que siguin citades pel tribunal amb anterioritat a la data que els hi correspondria. El tribunal ha de fixar la data de realització de la prova avançada o ajornada. Aquest ajornament no pot suposar un perjudici dels drets de les altres persones aspirants. En tot cas, la prova s'ha de realitzar abans de la publicació de les puntuacions provisionals de la prova a la que no han pogut assistir, i el tribunal ha de garantir la uniformitat en el nivell de dificultat i en els criteris de correcció. Així mateix poden sol·licitar l'alteració de l'ordre de participació les persones que acreditin causes excepcionals lliurement apreciades pel tribunal.

Una vegada començat el procediment selectiu, no és obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal fa públics aquests anuncis i citacions a la seva seu on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a l'Espai personal, al qual s'hi ha d'accedir a través de la pàgina web oposicionsdocents.gencat.cat, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació de les persones aspirants.

7.1.3 Desenvolupament i procediment

En l'ordre d'actuació de les persones aspirants es té en compte el procediment selectiu pel qual participen i, dins d'aquest, l'actuació la inicien aquelles el primer cognom de les quals comenci a partir de la lletra que estableixi la Resolució publicada per la Direcció General de Funció Pública per la qual es dona publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2024, que es donarà publicitat al web del Departament d'Educació.

Si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que algun aspirant no reuneix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia a l'interessat, ha de comunicar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per la persona aspirant en la sol·licitud d'admissió als procediments selectius, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què la persona titular de la direcció general de Professorat i Personal de Centres Públics dicti la resolució corresponent, la persona aspirant pot continuar de manera condicional la seva participació en el procediment selectiu.

Contra aquella resolució, la persona aspirant pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recurs contra convocatòries de procediments selectius de personal docent del Departament d'Educació” tal i com es determina a la pàgina web.

Els tribunals tenen la facultat d'excloure del procediment selectiu les persones aspirants que realitzin qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis així com els pot requerir en qualsevol moment del procediment l'acreditació de la seva identitat.

7.1.4 Proves d'idiomes moderns

Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyaments secundaris o professors d'escoles oficials d'idiomes s'han de realitzar en l'idioma corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 20.2 del Reglament aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. La unitat didàctica o situació d'aprenentatge que les persones interessades han de realitzar i defensar davant els tribunals també haurà de realitzar-se en l'idioma corresponent.

7.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana i de la llengua catalana.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents han de disposar de la relació de persones aspirants exemptes de la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana i castellana i de la relació de persones que les han de realitzar. Aquesta relació pot ser modificada pel tribunal en convalidar la documentació acreditativa que li sigui lliurada per les persones aspirants el mateix dia de la realització de la prova, passant a la valoració d'apte.

Les proves d'acreditació del coneixement de les llengües oficials són lliurades als tribunals per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

7.2.1 Contingut de la prova del coneixement de la llengua castellana per les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola

D'acord amb el que estableix l'article 16.1 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, amb caràcter previ a la realització de les proves, les persones aspirants que participin en els procediments d'ingrés i que no posseeixin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprova que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text formal en castellà d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes concretes que permetin demostrar que la persona examinada té un bon domini del sistema lingüístic i que sap usar amb correcció i precisió les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua castellana. Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text fet en la prova escrita i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència. Per obtenir la qualificació d'apte, cal superar les dues proves. S'ha d'obtenir la qualificació d'apte per passar a fer la prova de coneixements de la llengua catalana i la fase d'oposició del procediment d'ingrés. Aquesta qualificació es fa pública abans de l'inici de la prova de coneixements de la llengua catalana.

Per a la realització d'aquesta prova, la persona aspirant disposa de quaranta-cinc minuts pel que fa a l'expressió escrita i d'un màxim de quinze minuts per a l'expressió oral.

7.2.2 Contingut de la prova de coneixement de llengua catalana

D'acord amb el que estableix l'article 16.1 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i el que estableix l'article 13 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, relatiu a la competència lingüística del professorat i d'acord amb el Decret 244/1991, sobre coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, amb caràcter previ a la realització de les proves, les persones aspirants que participin en els procediments d'ingrés i accés han d'acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprova que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text formal d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes concretes que permetin demostrar que la persona examinada té un bon domini del sistema lingüístic i que sap usar amb correcció i precisió les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text fet en la prova escrita i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència. Per obtenir la qualificació d'apte, cal superar les dues proves.

Per a la realització d'aquesta prova, la persona aspirant disposa de quaranta-cinc minuts pel que fa a l'expressió escrita i d'un màxim de quinze minuts per a l'expressió oral.

7.3 Qualificació de la prova de llengües oficials

En la prova de coneixement de les llengües oficials a Catalunya, les persones aspirants obtenen pel tribunal la qualificació d'apte o no apte. El aquest darrer cas, no poden continuar el procediment selectiu. Aquesta qualificació s'ha de fer pública abans de l'inici de la fase d'oposició.

7.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat

En la valoració d'aquesta fase el tribunal té en compte la possessió dels coneixements específics de l'especialitat docent a la qual s'opta, la seva aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent, tenint en compte les pautes i criteris de correcció que s'han esmentat en la base 6.12.

7.4.1 Proves de la fase d'oposició

La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a la persona aspirant passar a la fase de concurs.

7.4.1.1 Primera prova

Té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici de la docència. Consisteix en la presentació i defensa d'una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica o situació d'aprenentatge. Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals han de tenir en compte les pautes i criteris esmentats en la base 6.12.

Part A: programació didàctica

Part B: unitat didàctica o situació d'aprenentatge

Aquesta primera prova es valora globalment de zero a deu punts. Per a la seva superació les persones aspirants han d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

La presentació i defensa de la programació i la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge es realitza en sessió pública en les condicions que determini el tribunal.

Part A) de la primera prova: programació didàctica

Presentació d'una programació didàctica elaborada per la persona aspirant que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de gènere. Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives, o al llarg del cicle formatiu si correspon, en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo i la seva elaboració s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5. En el cas de l'especialitat d'orientació educativa la programació didàctica consisteix en un pla d'actuació educativa.

La programació didàctica, que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant i tenir una extensió màxima de 35 fulls, en format DIN-A4, imprès a doble cara, d'un interlineat d'1,5 i amb un cos de lletra tipus Arial d'11 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de la persona aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge de què consta. Tant la portada com l'índex i la bibliografia no comptabilitzaran en els 35 fulls. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos, que no poden superar els 10 fulls impresos a doble cara, estan formats per una mostra de material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els instruments organitzatius. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de la taula podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir. En cap cas poden contenir unitats didàctiques o projectes que no estiguin incorporats a la programació didàctica presentada.

La presentació de la programació s'ha de fer obligatòriament en format digital i en format paper. Pel que fa a la presentació en format digital, el document ha ser en format pdf i ha d'anar signat digitalment.

Aquesta signatura electrònica compromet a la persona signant respecte l'autoria de la programació didàctica presentada, en cas que es detecti una actuació fraudulenta, pot comportar, prèvia audiència amb la persona interessada, la no avaluació de la prova i, en conseqüència, la pèrdua dels seus drets de participació respecte la convocatòria, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer per falsedat.

En el cas de les persones aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'ensenyament secundari, la programació podrà estar referida a l'educació secundària obligatòria o al batxillerat en els que s'imparteixi docència des de l'especialitat per la qual s'opta. En la programació didàctica s'han d'especificar, almenys, els objectius, les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris de correcció, la metodologia, la distribució temporal i l'agrupament d'alumnes, així com les mesures i suports que es preveuen utilitzar per a l'atenció a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo i la seva elaboració s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5.

Per a l'especialitat d'orientació educativa, el pla d'actuació educativa es pot fonamentar en les funcions de l'orientador educatiu en un equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) o en les funcions de l'orientador educatiu en un institut. En aquest últim cas, ha d'incloure tant l'atenció directa a l'alumnat com el suport a la comunitat.

La programació didàctica per a l'ESO ha de contenir, almenys, les competències bàsiques i competències dels àmbits transversals (digital i personal i social), els continguts, els criteris de correcció, la metodologia i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta. El pla d'actuació educativa ha d'incloure, al menys, el context, els objectius, la metodologia, la temporització, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació d'aquest pla.

En les especialitats de formació professional del cos de professors d'ensenyament secundari, la programació didàctica ha d'incloure la planificació del currículum d'un crèdit o mòdul professional relacionat amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'han d'especificar, almenys, els objectius, les competències, les capacitats clau o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els criteris de correcció, els continguts, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres crèdits o mòduls professionals relacionats, la distribució temporal, i l'agrupament d'alumnes, així com les mesures i suports que es preveuen utilitzar per a l'atenció a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. La programació pot estar referida a títols LOGSE o LOE vigents en què el professorat de l'especialitat per la que s'opta tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo.

En el cas d'aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, la defensa d'aquesta programació inclou la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal plantegi a partir de la programació presentada, que poden ser sobre els aspectes següents: l'organització de la seqüenciació, resolució de qüestions pràctiques i/o de contingut que podrien plantejar els estudiants del nivell a l'aula, l'avaluació, la dinàmica de treball, criteris de selecció de textos i activitats, treball de l'autonomia dels aprenents, recursos per a la docència, aprenentatge i avaluació. Així mateix, es poden demanar propostes concretes sobre activitats per a una sessió de classe a partir del contingut pragmàtic, d'una tasca o un tipus de text tenint com a punt de partida la programació presentada.

En el cas de les persones aspirants a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, la programació didàctica pot estar referida al batxillerat modalitat d'arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny), o a cicles de formació específica de grau mitjà o de grau superior d'arts plàstiques i disseny, a ensenyaments artístics superiors del títol superior en disseny equivalent a grau universitari, o a ensenyaments artístics superiors del títol superior Conservació i Restauració de Béns Culturals equivalent a grau universitari, en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa. La defensa d'aquesta programació ha d'incloure la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal plantejarà a partir de la programació presentada, que podran ser sobre els aspectes següents: l'organització de la seqüenciació de les activitats i les unitats formatives en relació a l'adquisició de les competències, la resolució de qüestions pràctiques i/o de contingut que podrien plantejar els estudiants del nivell a l'aula; l'organització del grup-classe, la dinàmica de treball, el treball en equip i l'autonomia de l'alumnat; els criteris de selecció de projectes i activitats i la coordinació amb la resta de mòduls del cicle; la metodologia i els recursos per a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació; l'atenció a la diversitat de característiques, capacitats, interessos i necessitats dels estudiants. Així mateix, es demanaran propostes concretes sobre activitats per a una sessió de classe a partir del contingut pragmàtic, d'una tasca tenint com a punt de partida la programació presentada.

En el cas de les persones aspirants a l'ingrés al cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, la programació didàctica ha d'estar referida als mòduls de taller de caràcter pràctic dels cicles de grau mitjà i superior sobre els quals tenen competència docent. Ha d'incloure la resposta a les qüestions sobre els aspectes següents: el taller i les competències professionals; l'organització del taller, la manipulació de les eines i les mesures de seguretat i protecció mediambiental; la resolució de qüestions pràctiques i/o de contingut que podrien plantejar els estudiants en el taller; l'organització del grup classe i la dinàmica de treball; els criteris de selecció d'activitats i la coordinació amb la resta de mòduls del cicle; les actuacions sobre el treball en grup i l'autonomia de l'alumnat; els recursos i metodologia per a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació.

En les especialitats del cos de mestres la programació ha d'incloure la planificació del currículum d'un àmbit (o de diversos àmbits en el cas d'educació primària), àrea (o de diverses àrees en el cas de l'educació infantil) relacionats amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'ha d'especificar, almenys, les capacitats o les competències, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, l'enfocament globalitzador amb altres àmbits o àrees, els criteris per a la gestió de l'aula, la distribució temporal de les unitats didàctiques, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu. En el cas de les especialitats d'audició i llenguatge i pedagogia terapèutica la programació didàctica consisteix en un pla d'actuació educativa. La programació es correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo i la seva elaboració s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5.

L'ordenació curricular està recollida en la normativa i les especificacions que s'inclouen a l'annex 7.

Un cop llegida pel tribunal, aquesta programació s'ha de presentar i defensar en el moment en què la persona aspirant sigui convocada a aquest efecte pel mateix tribunal. La defensa de la programació inclou la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal estimi pertinent plantejar a partir dels documents presentats.

En el moment de la presentació, la persona aspirant pot utilitzar un exemplar de la programació aportat per ella mateixa i un guió, que no excedeixi d'un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d'esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la (el guió en paper o, en el cas del guió en format digital, s'ha de lliurar al tribunal el document imprès, que en cap cas pot excedir d'un full per les dues cares).

En qualsevol cas, el guió entregat al tribunal ha de ser necessàriament el mateix que la persona aspirant fa servir per a la realització de la seva presentació.

En el cas que l'aspirant entregui al tribunal o faci servir un document diferent de l'utilitzat a la presentació, la prova quedarà automàticament invalidada.

Si la persona aspirant no presenta aquesta programació s'entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Part B) de la primera prova: unitat didàctica o situació d'aprenentatge

La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una unitat didàctica o situació d'aprenentatge, pot estar relacionada amb la programació presentada per la persona aspirant o elaborada a partir del temari oficial de la especialitat. En el primer cas la persona aspirant ha de triar la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge d'entre tres extretes a l'atzar per ella mateixa, de totes les incloses en la seva pròpia programació. En el segon cas la persona aspirant ha de triar la unitat didàctica o la situació d'aprenentatge d'un tema d'entre tres extrets a l'atzar per ella mateixa, del temari oficial de l'especialitat. La programació de la persona aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats.

En el cas del cos de professors d'ensenyament secundari, d'especialitats que no corresponen a formació professional, als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'una matèria, assignatura, unitat de programació (LOGSE) o unitat formativa (LOE), o en el cas de l'orientació educativa un pla d'actuació educativa propi d'aquesta especialitat.

Pel que fa a l'especialitat d'orientació educativa, la unitat didàctica o situació d'aprenentatge consisteix en una unitat d'actuació educativa. El pla d'actuació educativa de l'aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats. Cadascuna de les unitats d'actuació educativa han d'incloure, al menys, el context on es desenvolupa, els destinataris de l'actuació educativa, els objectius, la metodologia, la temporització, les activitats, els recursos i els criteris i procediments per al seguiment i l'avaluació de la unitat.

Quant al cos de mestres, poden considerar-se com a unitats didàctiques a l'educació infantil, la planificació d'ambients, espais, racons, projectes, activitats d'ensenyament-aprenentatge i situacions de la vida quotidiana. Ha d'incloure les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques a l'educació primària els treballs o projectes interdisciplinaris. Ha d'incloure les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu. En el cas de l'especialitat de pedagogia terapèutica, poden considerar-se com a unitats didàctiques, les unitats del pla d'actuació educativa.

En relació amb les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de mestres, en l'exposició de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris i instruments d'avaluació, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics, la temporització i les connexions amb altres àmbits o àrees relacionades, així com les mesures d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. La seva preparació s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5.

Per a qualsevol dels cossos, la persona aspirant disposa de 30 minuts per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, durant la qual pot consultar el material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat d'utilitzar cap dispositiu amb connexió a l'exterior.

Si la persona aspirant finalitza abans d'exhaurir el temps establert per a la preparació de la unitat didàctica o de la situació d'aprenentatge, podrà iniciar amb anterioritat, si així ho considera el tribunal, la presentació de la primera prova.

Per a l'exposició de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, la persona aspirant pot utilitzar un guió, que no excedeixi d'un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, en forma d'esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la, el guió en paper o, en el cas del guió en format digital, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. En cap cas, el document imprès pot d'excedir d'un full per les dues cares.

El guió lliurat al tribunal ha de ser necessàriament el mateix que la persona aspirant fa servir per a la realització de la seva exposició. En el cas que l'aspirant lliuri al tribunal o faci servir un document diferent de l'utilitzat a la exposició, la prova quedarà automàticament invalidada.

En la mesura del possible les seus dels tribunals facilitaran la utilització dels mitjans tècnics que siguin necessaris per a la defensa de la programació i de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge. En qualsevol cas a l'acte de presentació s'ha de concretar com es pot fer ús d'aquests mitjans i de les limitacions que hi pugui haver.

En aquesta primera prova la persona aspirant disposa d'un període màxim de 35 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge i posterior debat davant del tribunal, en la següent distribució màxima de temps disponible: 25 minuts per a la defensa oral de la programació i la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, distribuïts en un màxim de 10 minuts per a la defensa de la programació i el temps restant per a la presentació de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge. El tribunal disposa de 10 minuts per plantejar a la persona aspirant preguntes o qüestions en relació amb el contingut de la seva intervenció i de la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

Aquesta primera prova es valora globalment de zero a deu punts. Per a la seva superació les persones aspirants han d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

Una vegada finalitzada la primera prova, s'ha d'exposar en el tauler d'anuncis del centre on aquesta s'hagi realitzat i a l'Espai de l'aspirant, la llista provisional amb la puntuació obtinguda per totes les persones participants en la primera prova i s'ha d'obrir un termini de dos dies hàbils, a comptar des de la publicació, per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s'indiqui en el moment de la publicació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista amb la puntuació definitiva de la primera prova.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

La superació d'aquesta prova permet a la persona aspirant passar a la segona prova.

7.4.1.2 Segona prova

Té per objecte la comprovació dels coneixements específics de l'especialitat a la qual s'opta i les habilitats per a construir situacions d'aprenentatge. Consta de dues parts que són valorades de manera conjunta:

Part A. Prova pràctica

Part B. Desenvolupament d'un tema

El total de la segona prova es valora de 0 a 10 punts, el qual es desglossa en 7 punts a la part A i en 3 punts a la part B.

Per superar aquesta segona prova les persones aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, essent aquest el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les parts A) i B), ponderades de la següent manera:

-La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de puntuació del total de la prova.

-La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de puntuació del total de la prova.

Per superar cadascuna de les dues parts s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 2.5 punts a cadascuna d'elles i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació corresponent.

Part A) de la segona prova: prova pràctica

En totes les especialitats s'ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que les persones aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l'especialitat a què s'opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències per part dels alumnes, d'acord amb les especificacions, pautes i criteris que s'inclouen a l'annex 6.

Per a la realització d'aquesta prova, en els cossos de professors d'ensenyaments secundari i d'EOI, l'aspirant pot disposar de la normativa d'ordenació curricular que consta a l'annex 7. Aquesta documentació no pot contenir anotacions.

En les especialitats de formació professional del cos d'ensenyament secundari no es pot disposar de la normativa d'ordenació curricular corresponent, atès que el seu nivell de concreció no fa aconsellable la seva utilització, per garantir els objectius de la prova.

Les persones aspirants dels cossos d'arts plàstiques i disseny no poden disposar de la normativa d'ordenació curricular, pel seu nivell de concreció i per garantir els objectius de la prova.

Per a la realització d'aquesta prova, en el cos de mestres, la persona aspirant pot disposar de la normativa d'ordenació curricular que consta a l'annex 7. Aquesta documentació no pot tenir anotacions.

La prova pràctica s'ha de resoldre segons les especificacions, pautes i dins del temps que s'estableixen a l'annex 6, excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una durada diferent.

Posteriorment, les persones aspirants seran convocades pel tribunal, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d'aprenentatge plantejada, llevat que, per la naturalesa de l'exercici, no sigui recomanable la lectura a criteri del tribunal. Finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a la persona aspirant en un temps màxim de deu minuts.

Si és el cas, amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l'inici de la prova, s'ha de fer públic en el en l'Espai de l'aspirant els elements o estris que ha de portar la persona aspirant per a la seva realització.

En el cas que s'utilitzin eines digitals és responsabilitat de la persona aspirant garantir que el suport informàtic que es lliuri al tribunal contingui la prova realitzada. En conseqüència, ha de ser degudament revisat per la persona aspirant abans del seu lliurament.

Part B) de la segona prova: desenvolupament d'un tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per la persona aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar per la comissió de selecció o tribunal únic dels corresponents al temari de l'especialitat. La comissió de selecció comunica a la resta de tribunals de la seva especialitat el resultat del sorteig, amb la finalitat de garantir que tots els aspirants realitzin la prova en les mateixes condicions.

Per al sorteig es tenen en compte els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre dos temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar d'entre tres temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre quatre temes.

El temps que es disposa per a la seva realització és d'un màxim de 2 hores.

La part B de la segona prova és anònima i, per tant, els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals i en la seva correcció s'ha de garantir l'anonimat de les persones aspirants.

En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar la persona aspirant, així com aquell exercici que resulti il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d'aquestes proves escrites s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta no esborrable blava o negra i seguir les instruccions que aquest efecte donin els tribunals.

7.4.1.3 Publicitat de les qualificacions

El tribunal publica les puntuacions obtingudes de la part A) i B) de la segona prova, en el tauler d'anuncis dels centres on aquestes s'hagin realitzat i a l'Espai personal de l'aspirant. i s'obre un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació, per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s'indiqui en el moment de la publicació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista definitiva amb la puntuació definitiva de la segona prova.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

7.4.1.4 Superació de la fase d'oposició

La qualificació corresponent a la fase d'oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves d'aquesta fase, sempre que les dues hagin estat superades.

La puntuació final de la fase d'oposició és necessàriament entre cinc i deu punts i permet accedir a la fase de concurs.

7.5 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior.

Aquesta fase consisteix en l'exposició oral d'un tema triat per la persona aspirant d'entre vuit escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat.

Si existeix concordança entre la titulació acadèmica al·legada per la persona aspirant en la participació en aquesta convocatòria i l'especialitat a la qual s'aspira, el tema és l'escollit per la persona aspirant d'entre nou escollits a l'atzar pel tribunal. A l'exposició del tema s'ha d'atendre tant al coneixement sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics.

La determinació de la concordança entre la titulació i l'especialitat a què s'aspira es fa d'acord amb la concordança de titulacions entre les especialitats docents, d'acord amb la taula actualitzada de titulacions que hi ha la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Borsa de treball de personal docent.

En aquesta exposició la persona aspirant ha de donar una visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament d'Educació i, d'acord amb l'ensenyament lliurement escollit per ella.

Per l'exposició del tema la persona aspirant disposa d'un temps màxim de vint minuts. Pot utilitzar un guió, elaborat durant el temps de preparació del tema triat, que no excedeixi d'un full per les dues cares que s'ha de lliurar al tribunal en el moment de la finalització de l'exposició. El tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a la persona aspirant en un temps màxim de deu minuts.

La persona aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat d'utilitzar cap dispositiu que permeti la connexió amb l'exterior.

En totes les especialitats convocades, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat.

El plantejament de l'exercici pràctic ha d'ajustar-se per part dels tribunals a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixin a l'annex 6.

Les persones aspirants disposen de tres hores per resoldre l'exercici pràctic excepte que per la seva naturalesa s'estableixi una durada superior.

Amb posterioritat, han d'efectuar la lectura de l'exercici pràctic davant del tribunal. En finalitzar la lectura, el tribunal pot formular preguntes en un temps màxim de 10 minuts, per resoldre dubtes.

Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals apliquen els criteris de correcció i pautes esmentades a la base 6.12.

Les proves de les especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes es realitzaran en l'idioma corresponent.

Els tribunals qualifiquen globalment la prova de zero a deu punts. Per a la seva superació cal obtenir una puntuació mínima de cinc punts.

Finalitzada aquesta prova eliminatòria, els tribunals fan públiques al tauler d'anuncis del centre on aquesta s'hagi realitzat i a l'Espai personal, la llista de les puntuacions obtingudes per totes les persones aspirants. Una vegada finalitzada la fase d'oposició els tribunals fan pública en el tauler d'anuncis de la seu on aquesta s'hagi realitzat la llista de totes les persones aspirants que han participat en aquesta fase i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s'indiqui en el moment de la publicació.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció. Posteriorment fan pública la llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i les persones aspirants que superen aquesta fase. Les persones aspirants que superen aquesta fase accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

7.6 Fase d'oposició en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació.

Per a les persones aspirants que participin en aquest procediment d'accés per la mateixa especialitat de la que són titulars en el seu cos d'origen, la prova consisteix en l'exposició, seguida d'un debat, ambdós orals, de la programació didàctica elaborada per l'aspirant en els mateixos termes establerts Per a les persones aspirants d'ingrés lliure i que hauran de lliurar, en format digital i en format paper, al tribunal en l'acte de presentació.

Per a l'exposició de la programació, les persones aspirants disposaran com a màxim de vint minuts i el debat tindrà una durada màxima de deu minuts per a que el tribunal plantegi a l'aspirant preguntes o qüestions en relació amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes a l'aula o de contingut pràctic.

Per a les persones aspirants que participin en aquest procediment d'accés per una especialitat diferent de la que són titulars en el seu cos d'origen, la prova consisteix en l'exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a la que s'accedeix, triat per l'aspirant entre nou escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat.

En aquesta exposició l'aspirant donarà una visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament d'Educació, i d'acord amb el cicle o curs lliurement escollit per ell, completarà l'exposició amb el plantejament didàctic del tema indicant, en qualsevol cas, les competències, els objectius, continguts, activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

Per a l'exposició del tema l'aspirant disposa d'un temps màxim de vint minuts i pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedeixi d'un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, i que es lliura al tribunal en el moment de finalitzar-lo, el guió en paper o, en el cas del guió en format digital, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal. El tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a l'aspirant en un temps màxim de deu minuts.

La persona aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat d'utilitzar cap dispositiu que permeti la connexió amb l'exterior.

Les proves de les especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes es realitzaran en l'idioma corresponent.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació caldrà obtenir una puntuació mínima de cinc punts.

Finalitzada aquesta prova eliminatòria, els tribunals fan públiques al tauler d'anuncis del centre on aquesta s'hagi realitzat i a l'Espai de l'aspirant, la llista de les puntuacions obtingudes per totes les persones aspirants. Una vegada finalitzada la fase d'oposició els tribunals fan pública en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat la llista de totes les persones aspirants que han participat en aquesta fase i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s'indiqui en el moment de la publicació.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció. Posteriorment fan pública la llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i les persones aspirants que superen aquesta fase. Les persones aspirants que superen aquesta fase accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

7.7 Normes comunes a la fase d'oposició

7.7.1 Qualificació de les proves

En les proves de la fase d'oposició, tant en el procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat com en els procediments d'accés, la puntuació de cada aspirant en cada prova és la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals a les persones aspirants, en qualificar-los de zero a deu punts, en són excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcula la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclou una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplica una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades, atorgades pels membres del tribunal, es calculen amb una aproximació fins a la deumil·lèsima.

7.7.2 Temaris

Els temaris dels procediments selectius d'ingrés als cossos de funcionaris docents es troben a la Resolució EDU/3326/2022, de 25 d'octubre (DOGC núm. 8783, de 31.10.2022), per la qual es publiquen els temaris en llengua catalana dels processos selectius d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats de determinats cossos i escales de personal funcionari docent convocats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i es poden consultar al web del Departament d'Educació: temaris

Aquests temaris són els establerts a la part B dels annexos de les Ordres següents:

Annex 1 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per les especialitats del cos de mestres: audició i llenguatge, educació física, educació infantil, llengua estrangera anglès, pedagogia terapèutica i música.

Annex 3 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari: alemany, anglès, biologia i geologia, dibuix, economia, educació física, filosofia, física i química, francès, geografia i història, grec, llatí, llengua castellana i literatura, matemàtiques, música, orientació educativa i tecnologia.

Annex 6 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per a les especialitats d'alemany, anglès i francès del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

Annex de l'Ordre de 16 de març de 1995 (DOGC núm. 2031, de 29.3.1995), per a l'especialitat del cos de professors d'ensenyament secundari de llengua i literatura catalana.

Annex de l'Ordre d'1 de juny de 1995 (DOGC núm. 2062, de 14.6.1995), per a l'especialitat de català del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

Annex 1 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a les especialitats d'administració d'empreses, assessoria i processos d'imatge personal, informàtica, organització i gestió comercial, organització i processos de manteniment de vehicles, organització i projectes de sistemes energètics, processos sanitaris, processos i productes de fusta i moble, sistemes electrònics i sistemes electrotècnics i automàtics.

Annex 2 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a les especialitats d'equips electrònics, instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids, instal·lacions electrotècniques, oficina de projectes de construcció, operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris, processos comercials, processos de gestió administrativa, sistemes i aplicacions informàtiques i tècniques i procediments d'imatge i so.

Annex de l'Ordre de 19 de novembre de 2001(BOE núm. 313, de 31.12.2001), per l'especialitat d'àrab, neerlandès i xinès.

Annex 1 de l'Ordre de 22 de març de 2004 (BOE núm. 78, de 31.3.2004), per a les especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny: dibuix artístic i color, disseny gràfic i mitjans audiovisuals.

ORDRE ECD/826/2004, de 22 de març, ( BOE núm. 78, de 31.3. 2004) per la que s'aproven els temaris que han de regir en els procediments selectius per a l'ingrés i accés i adquisició de noves especialitat del cos de professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Annex de l'Ordre ECI/592/2007, de 12 de març (BOE núm. 64, de 15 de març de 2007) per l'especialitat d'educació primària, del cos de mestres.

7.7.3 Personal funcionari d'organismes internacionals

De conformitat amb el que determina el Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, les persones aspirants que tinguin la condició de personal funcionari d'organismes internacionals i tinguin la nacionalitat espanyola, queden exemptes de la realització d'aquelles proves que la Comissió Permanent d'Homologació, creada per l'esmentat Reial decret, consideri que tenen com a objecte l'acreditació de coneixements ja exigits per ocupar els seus llocs de treball d'origen en l'organisme internacional corresponent.

Amb aquesta finalitat, la certificació d'homologació prevista a l'article 7 del Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, cal adjuntar-la a la sol·licitud de participació en el procediment selectiu o, amb caràcter excepcional, cal lliurar-la al tribunal assignat a la persona aspirant amb anterioritat a l'inici de les proves corresponents.

Les persones aspirants que es puguin acollir al que es determina en aquesta base i quedin exemptes de la realització d'alguna prova, seran valorades en la prova corresponent amb la qualificació mínima exigida en la convocatòria per superar-la.

No obstant això, les persones interessades poden renunciar a la qualificació mínima i realitzar la prova esmentada en igualtat de condicions que la resta d'aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure. La renúncia en qüestió ha de ser formulada amb anterioritat un altre termini a l'inici de les proves del procediment selectiu.

7.8 Fase de concurs

7.8.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal

Les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el barem dels annexos 2, 3 i 4.

La forma de presentació i acreditació dels mèrits es determinarà al web oposicionsdocents.gencat.cat.

Només es valoraran els mèrits que s'hagin al·legat dins el termini de presentació de mèrits que estableixi el tribunal.

7.8.2 Valoració de la fase de concurs

Els tribunals fan públics els resultats de la valoració provisional dels mèrits, per apartats i subapartats, al tauler d'anuncis de la seu del tribunal i a l'Espai personal, i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions. Les persones aspirants poden presentar reclamacions davant del tribunal, per mitjans electrònics a través de l'Espai personal.

En aquest tràmit no s'admetrà l'al·legació de mèrits no al·legats prèviament i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal corresponent i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

Els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta degudament fonamentada i fan públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits. Contra aquesta valoració les persones aspirants poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

 

8.1 Procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat

Superen el concurs oposició i són seleccionades per a la realització de la fase de pràctiques les persones aspirants que obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la fase d'oposició, sempre que una vegada ordenades segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades, tant per a ingrés lliure com per a la reserva d'aspirants amb discapacitat, en el corresponent cos i especialitat.

Les persones aspirants que han participat en la reserva per a aspirants amb discapacitat si han superat les diferents proves i no han estat seleccionades queden ordenades segons la puntuació global assignada conjuntament amb les persones aspirants d'ingrés lliure.

Si hi ha places de reserva per a persones aspirants amb discapacitat que no es cobreixen, aquestes s'acumulen a les d'ingrés lliure en el corresponent cos i especialitat.

Per tal d'obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

8.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior

Superen el concurs oposició les persones aspirants que obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que, ordenades segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places assignades per aquest procediment.

Les persones aspirants que estiguin ocupant amb caràcter definitiu a Catalunya, places del cos i especialitat a les que accedeixen i hagin optat per continuar-hi, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmenta en el mateix nombre que aspirants amb aquests requisits.

Per tal d'obtenir la puntuació global les comissions de selecció ponderen en un 55% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades.

8.3 Procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

Superen el concurs oposició els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 3.1.3 i 3.1.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades per aquest procediment.

Per tal d'obtenir la puntuació global les comissions de selecció ponderen en un 55% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades.

8.4 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes de persones seleccionades

8.4.1 Agregació de les puntuacions

Un cop realitzada la fase d'oposició, els tribunals trameten a les comissions de selecció la relació d'aspirants que han superat aquesta fase i també els resultats que han obtingut aquests en la valoració definitiva dels mèrits.

Una vegada feta la ponderació corresponent, les comissions de selecció agreguen les puntuacions de la fase de concurs a les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició, els ordenen segons les puntuacions globals obtingudes i determinen les persones aspirants que han superat el corresponent procediment.

8.4.2 Criteris per resoldre els empats

En cas que en procedir a l'ordenació de les persones aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la comissió de selecció els ha de resoldre atenent successivament els criteris següents:

8.4.2.1 En els procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat:

a) Major puntuació en la fase d'oposició.

b) Major puntuació en cadascun dels exercicis de l'oposició, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

c) Major puntuació en els apartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

d) Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

8.4.2.2 En el procediment d'accés a un cos de grup superior i en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació:

a) Major puntuació en la prova.

b) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

c) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

8.4.3 Acumulació de places vacants

En el moment de determinar les persones aspirants seleccionades en el procediment d'ingrés lliure, les comissions de selecció han d'acumular, si escau, a les places assignades inicialment per aquest procediment totes les places que hagin quedat vacants en el torn de reserva així com les del procediment d'accés a un cos de grup superior i les d'accés al mateix grup i nivell de complement de destinació.

8.4.4 Nombre màxim d'aprovats

En cap cas les comissions de selecció poden declarar que ha superat el procediment selectiu un nombre d'aspirants superior al nombre de places vacants assignades, de la manera que estableix la base 6.14.

8.4.5 Exposició pública de les llistes de persones seleccionades

Cada comissió de selecció ha de fer pública la llista provisional de persones aspirants seleccionades al tauler d'anuncis de la seu i a l'Espai personal de l'aspirant, ordenades tenint en compte el que estableixen les bases anteriors, i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, adreçades al president o presidenta de la comissió de selecció, i referides a possibles errors, de manera telemàtica a través de l'Espai personal de l'aspirant.

Les comissions de selecció estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta fonamentada escrita. Posteriorment fan pública la llista definitiva de persones aspirants seleccionades.

Contra la llista definitiva de persones aspirants seleccionades publicada per la comissió les interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

8.4.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques de persones seleccionades

El Departament d'Educació publica al DOGC les llistes úniques de persones aspirants seleccionades, per cossos i especialitats, així com al web oposicionsdocents.gencat.cat.

8.4.7 Llista complementària de persones aspirants seleccionades

D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies de les persones aspirants seleccionades als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics pot incloure a la llista definitiva de persones aspirants seleccionades, aquelles que figuren a la llista complementària de persones aspirants que segueixen a les proposades aprovada per la comissió de selecció corresponent.

8.4.8 Finalització del procediment de selecció

El procediment selectiu finalitzarà abans del 31 de desembre de 2024 llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

 

9.1 Termini i documentació a presentar

a) En el termini de vint dies naturals, que s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC de la llista de persones seleccionades a què fa referència la base 8.4.6 les persones aspirants seleccionades han de presentar el document de les declaracions responsables, publicat a la pàgina web del Departament d'Educació, amb signatura electrònica, a través de l'enllaç al tràmit per mitjans electrònics que es publicarà en la pàgina web del Departament d'Educació oposicionsdocents.gencat.cat, adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació.

Amb la presentació del document esmentat al paràgraf anterior, la persona seleccionada declara responsablement:

No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat al que s'opta.

No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública.

No estar condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals ni per delictes de tràfic d'éssers humans i, en aquest sentit, la persona aspirant o bé autoritza al Departament d'Educació per a la comprovació de la veracitat de la seva declaració, o bé, en el cas de que no l'autoritzi, ha de presentar el Certificat de delictes de naturalesa sexuals del Ministeri de Justícia o el justificant acreditatiu de la sol·licitud.

Les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

El Departament d'Educació queda facultat per fer les verificacions que resultin necessàries. Per a l'acreditació dels requisits d'ingrés i accés, farà les comprovacions oportunes a través de les plataformes d'interoperabilitat, i en cas que alguna dada no consti informada, es requerirà la documentació acreditativa a la persona interessada.

b) Les persones seleccionades que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.2.2, al Servei Territorial corresponent, prèviament a la incorporació a la destinació assignada.

Les persones seleccionades que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.

c) Les persones seleccionades que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació, han de presentar la sol·licitud de transferència bancària per l'ingrés de la nòmina al Servei Territorial corresponent, prèviament a la incorporació a la destinació assignada.

9.2 Documents de les persones que ja són funcionàries docents de carrera

Les persones seleccionades que ja tinguin la condició de funcionàries docents de carrera en situació de servei actiu al Departament d'Educació, estan exemptes de presentar el document de les declaracions responsables, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent, d'acord amb el que preveu la convocatòria.

9.3 Exclusió de les persones aspirants que no presentin la documentació

Les persones aspirants seleccionades que en el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació per haver-se oposat a la seva comprovació o quan es comprovi que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria, no podran ser nomenades funcionàries de carrera i quedaran sense efecte les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

 

10.1 Nomenament de personal funcionari en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

El Departament d'Educació nomena funcionàries en pràctiques les persones aspirants seleccionades que reuneixin les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i que no estiguin exemptes de la seva realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud expressa d'incorporar-se a la fase de pràctiques.

La data de presa de possessió com a persones funcionàries en pràctiques a la destinació adjudicada és a 1 de setembre de 2025. Les qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

Així mateix, aquelles persones aspirants que hagin demanat alguna adaptació de lloc de treball han de presentar el dictamen esmentat a la base 2.2.2. El dictamen vinculant determinarà, si fos el cas, l'adaptació del llocs de treball sempre que aquesta sigui compatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques dels llocs que es convoquin i amb el context de l'organització.

Les persones aspirants seleccionades obtenen destinació provisional com a personal funcionari en pràctiques per al curs 2025-2026, preferentment a places vacants de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu, amb independència que tinguin un nomenament com a personal docent en el curs de l'any de la convocatòria específica. A aquest efecte han de presentar una sol·licitud de destinació provisional per al curs següent d'acord amb els criteris establerts a la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2025-2026.

Les persones seleccionades per la reserva d'aspirants amb discapacitat tenen dret preferent per escollir vacants entre les seleccionades del procediment d'ingrés lliure i d'acord amb el que disposi el dictamen, que en cada cas ha d'haver emès l'equip multiprofessional, quant a la capacitat per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball per al qual ha estat seleccionada.

10.2 Opcions

Les persones seleccionades en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una d'aquestes, de manera que han de renunciar a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en la resta. Les que optin per una altra administració educativa han de comunicar per escrit a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la renúncia a l'oposició de Catalunya, abans de l'1 de setembre de 2025. En cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita als restants.

Si hi ha persones seleccionades per més d'una especialitat del mateix cos, aquestes han de realitzar la fase de pràctiques en un lloc de treball corresponent a una de les especialitats, i en cas de ser declarades aptes en la fase de pràctiques esmentada ingressaran al cos per a totes les especialitats superades en el procediment selectiu.

Les persones seleccionades que estiguin exemptes de la realització de la fase de pràctiques perquè acreditin haver prestat serveis, com a mínim, durant un curs escolar com a funcionàries docents de carrera poden optar, no obstant això, per ser nomenades funcionàries en pràctiques, i incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exemptes de l'avaluació d'aquesta. Les que s'acullin a l'opció esmentada han de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionàries de carrera. Les qui no realitzin l'opció de ser nomenades funcionàries en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen fins que se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta de persones seleccionades de la seva promoció.

Les persones que hagin estat seleccionades sense consumir plaça romanen en els llocs que ocupin amb caràcter definitiu en el cos al que hagin accedit.

10.3 Retribucions

Les persones que siguin nomenades funcionàries en pràctiques mentre estan realitzant aquest període o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.

En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.

Excepcionalment, en el cas que la persona funcionària en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d'adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té reconeguda.

En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l'efecte d'antiguitat per serveis prestats.

10.4 Règim jurídic

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu de les persones aspirants seleccionades és el de funcionaris en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant.

10.5 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva

Les persones nomenades funcionàries en pràctiques queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball docents que es convoquin del cos en què estiguin en servei actiu, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya, en la forma que determinin les convocatòries respectives.

 

11.1 Lloc i durada

La fase de pràctiques és tutelada i forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència de les persones que han estat seleccionades.

Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos com a mínim, però amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'ha de completar abans que la s'emeti l'informe de la comissió d'avaluació.

Partint dels informes emesos pels seus membres, i la documentació del centre o del servei educatiu relacionada amb l'avaluació de la persona funcionària en pràctiques que consideri pertinent, la comissió determina la valoració de cadascun dels descriptors i criteris de correcció i l'avaluació positiva o no positiva de l'aptitud per la docència, que s'explicita en l'informe d'avaluació.

El desenvolupament de la fase de pràctiques es determina per la resolució de la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli.

11.2 Activitats de formació

La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques.

11.3 Avaluació

Per finalitzar el procés d'avaluació el president o presidenta de la comissió emet l'acta final de qualificació de la fase de pràctiques en la qual consta la valoració de l'aptitud per la docència, la realització del curs de formació i la qualificació resultant en termes d'apte o no apte.

Les comissions d'avaluació poden sol·licitar a les persones aspirants un informe final per tal que aquestes valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

Les persones funcionàries en pràctiques que siguin declarades no aptes poden incorporar-se en el curs següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Les que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o les que siguin declarades no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionàries de carrera, mitjançant una resolució motivada de la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

11.4 Exempció de l'avaluació

Les persones que hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera, queden exemptes de l'avaluació de la fase de pràctiques

 

El Departament d'Educació publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu les persones aspirants que havien estat nomenades funcionàries en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 10.1.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de realitzar el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Formació Professional nomeni funcionàries de carrera dels cossos corresponents les persones aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com les exemptes de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenades persones funcionàries en pràctiques i hagin estat declarades aptes.

 

13. Incorporació en la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació

Les persones aspirants no seleccionades que hagin superat la fase d'oposició, si així ho desitgen, entren a formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, si encara no en formen part, i es posicionen darrera de les que ja han prestat serveis com a interines o substitutes en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició, igual que els que en formen part però no han prestat abans serveis docents amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

Les persones aspirants seleccionades que no formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, als efectes de poder prestar serveis com a personal interí des de la seva designació com a persones seleccionades en el procés fins a la seva incorporació com a funcionari en pràctiques, si així ho desitgen, entren a formar-ne part i es posicionen darrera de les que ja han prestat serveis com a interines o substitutes en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

 

 

 

Es convoca un procediment per tal que les persones funcionàries de carrera dels diferents cossos puguin adquirir una nova especialitat, de conformitat amb el que s'estableix a les bases següents:

Es convoca un procediment per tal que les persones funcionàries de carrera del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i del cos de mestres puguin adquirir una nova especialitat de conformitat amb el que s'estableix a les bases següents:

 

1. Normes generals

Les especialitats que es podran adquirir mitjançant el procediment que es regula en aquesta base són les que consten a la base 1.1 de l'annex 1.

En aquest procediment és d'aplicació el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

 

2. Requisits de les persones aspirants

Per tal de poder participar en aquest procediment, la persona aspirant ha de reunir els requisits següents:

a) Ser funcionari de carrera del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny puguin adquirir una nova especialitat, i del cos de mestres amb destinació dins l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de funcionaris en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a la Inspecció educativa i funcionaris adscrits a places a l'exterior, o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entén referit al centre on van tenir l'última destinació.

b) Han de reunir també els requisits que s'exigeixen per participar en el procediment d'ingrés lliure per l'especialitat que es desitja adquirir.

Aquestes condicions s'han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

3. Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació i instruccions per emplenar la sol·licitud

Els qui desitgin prendre part en aquest procediment tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar de la manera que estableix la base 3.1. de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Les persones funcionàries amb serveis prestats a altres administracions educatives que estiguin en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i les adscrites a llocs de la Inspecció d'Educació, han de presentar un full de serveis, certificat pel servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona on van tenir la darrera destinació a Catalunya.

3.2 Drets de participació i forma de pagament

Els drets de participació són els que s'estableixen a l'annex 1 i s'han d'abonar d'acord amb el que disposa la base 4 del mateix annex.

3.3 Termini de presentació

Durant la primera setmana del mes de novembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de la data d'inici que es determini a la Resolució esmentada.

 

4. Llista de persones admeses i excloses

La publicació de la llista provisional, terminis de reclamació i llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses s'elaborarà d'acord amb el que s'estableix a la base 5 de l'annex 1.

 

5. Òrgans de selecció

Els òrgans de selecció nomenats per resoldre aquest procediment d'adquisició de noves especialitats estan regulats a la base 6 de l'annex 1 i tenen les mateixes funcions.

Els tribunals podran ser específics d'aquest procediment o també podran incloure aspirants d'altres procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat i/o accés.

 

6. Inici i desenvolupament de les proves

L'inici i el desenvolupament de les proves s'ajustarà al que determina la base 7 de l'annex 1.

Quan no es nomenin tribunals específics per jutjar aquest procediment, les persones aspirants que hi participin actuaran després de les persones aspirants que participin pels procediments d'ingrés i/o d'accés, llevat que el tribunal consideri adequat alterar l'ordre.

 

7. Sistema de selecció i temaris

7.1 Sistema de selecció

Les persones aspirants han de demostrar els coneixements sobre els continguts curriculars que hauran d'impartir i el seu domini dels recursos didàctics i pedagògics.

En virtut del que disposa l'article 53 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel personal funcionari del cos de mestres, la prova consisteix en l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la que s'opti, escollit per l'aspirant d'entre tres extrets a l'atzar pel tribunal.

Segons el que s'estableix a l'article 54 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel personal funcionari del cos de professors d'ensenyament secundari, cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, cos de professors d'arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, la prova consisteix en l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la que s'opti, escollit per l'aspirant d'entre els extrets a l'atzar pel tribunal, proporcional al nombre total de temes del temari de cada especialitat, atenent el criteri següent:

a) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar d'entre quatre temes.

b) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre cinc temes.

Per l'exposició del tema la persona aspirant disposa d'un temps màxim de vint minuts. Pot utilitzar un guió, elaborat durant el temps de preparació del tema triat, que no excedeixi d'un full per les dues cares que s'ha de lliurar al tribunal en el moment de la finalització de l'exposició. El tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a la persona aspirant en un temps màxim de deu minuts.

La persona aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat d'utilitzar cap dispositiu que permeti la connexió amb l'exterior.

En totes les especialitats convocades, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat.

El plantejament de l'exercici pràctic ha d'ajustar-se per part dels tribunals a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixin a l'annex 6.

Les persones aspirants disposen de tres hores per resoldre l'exercici pràctic excepte que per la seva naturalesa s'estableixi una durada superior

Amb posterioritat, han d'efectuar la lectura de l'exercici pràctic davant del tribunal. En finalitzar a lectura, el tribunal pot formular preguntes en un temps màxim de 10 minuts, per resoldre dubtes.

Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals apliquen els criteris de correcció i pautes esmentades a la base 6.12.

7.2 Temaris

Els temaris sobre els quals versaran les proves referides a aquest procediment selectiu són els que consten a la base 7.7.2 de l'annex 1.

 

8. Qualificació

Cada persona aspirant serà qualificada pel tribunal d'apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament les qualificades amb un apte.

Cada tribunal qualificador ha de fer pública al tauler d'anuncis del centre on hagi actuat i a l'Espai de l'aspirant la llista provisional de les persones aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació per a la presentació de reclamacions, davant del tribunal pel sistema que s'indiqui en el moment de la publicació.

Els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i eleven l'esmentada proposta a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

 

9. Adquisició de la nova especialitat

El Departament d'Educació, un cop feta la comprovació que totes les persones aspirants qualificades com a aptes reuneixen els requisits exigits a l'anterior base 2 per participar en el procediment d'adquisició de noves especialitats, publicarà al DOGC i en la pàgina web del Departament d'Educació oposicionsdocents.gencat.cat, la resolució per la qual es declara aptes les persones aspirants, amb indicació de la nova especialitat adquirida.

Aquestes persones estan exemptes de la realització de la fase de pràctiques i adquireixen la nova especialitat en la data en què es publiqui al DOGC la resolució esmentada en la base anterior.

L'adquisició d'una nova especialitat no suposa la pèrdua de l'anterior o anteriors especialitats que es posseeixen.

Qui tingui adquirida més d'una especialitat pot accedir a les places corresponents a qualsevol d'elles mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball de la funció pública docent, mantenint, en tots els casos, tots els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l'ingrés en el cos.

De conformitat amb el que disposa, l'apartat d) de l'article 16 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, que regula els concursos de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents, les persones aspirants que adquireixin una nova especialitat a través de la participació en el procediment que es defineix en aquest annex, tenen preferència, per una única vegada, per ser adscrites a places de la nova especialitat adquirida en el centre on tinguin la seva destinació definitiva, en ocasió de vacant.

 

 

 

Únicament es valoren els mèrits assolits fins la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació i que hagin estat al·legats, en l'apartat que correspongui, per la persona aspirant.

La puntuació màxima de valoració de tots els mèrits és de 10 punts.

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat del barem.

 

1. Experiència docent prèvia (màxim 5 punts)

Només es valoren els serveis prestats en els ensenyaments que corresponen impartir als cossos docents en què s'ordena la funció pública docent, d'acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Poden acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un nombre enter de mesos.

Per cada mes se sumen les puntuacions següents:

En el subapartat 1.1: 0,0833 punts.

En el subapartat 1.2: 0,0416 punts.

En el subapartat 1.3: 0,0416 punts.

En el subapartat 1.4: 0,0208 punts.

Cada fracció de temps només pot ser computada per un d'aquests subapartats.

En cas de serveis prestats en centres dependents del Departament d'Educació i altres administracions educatives:

- En el cas de persones aspirants que han exercit en alguna de les especialitats de l'extingit cos de professors tècnics de formació professional, es valorarà l'experiència en aquestes especialitats per a l'ingrés a les mateixes especialitats del cos per al qual participi.

- L'experiència docent en llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes (SCO - Àmbit de la comunicació, SCS - Àmbit de les ciències socials i la participació i SMA - Àmbit de matemàtiques, ciències i tecnologia) es comptabilitzarà en el cos per al qual participa.

- Les persones aspirants en situacions administratives i llicències que comporten reserva de lloc de treball, així com adscripcions a serveis administratius, se'ls computarà l'experiència docent en el cos per al qual participen.

- Els serveis prestats en centres públics per professionals que hagin impartit el primer cicle de l'educació infantil que tinguin el títol de mestre o mestra especialista en educació infantil o del títol del grau equivalent, o del de tècnic o tècnica superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors són valorats pel subapartat 1.3.

No poden acumular-se les puntuacions corresponents a l'experiència docent quan els serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre docent.

S'entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives.

El centres de titularitat de l'Administració local, tot i ser centres públics, no formen part de la xarxa de centres públics d'una administració educativa, per això s'han d'incloure dins la categoria «altres centres». Pel que fa als centres municipals que tenen dependència del Consorci d'Educació de Barcelona, també s'inclouen en la categoria d'altres centres.

Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació o organismes competents dels països respectius d'acord amb el procediment establert per la seva administració educativa, en els quals s'ha de fer constar el temps de prestació de serveis, amb la data d'inici i cessament, i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i l'especialitat o matèria impartida. Els certificats esmentats s'han de presentar amb la traducció oficial al català o al castellà.

Es tindrà en compte un màxim de cinc anys, cadascun dels quals haurà de ser valorat en un sol dels subapartats, d'acord amb els criteris següents:

1.1 Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta la persona aspirant, en centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, o d'altra administració educativa, 1,0000 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

1.2 Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta la persona aspirant, en centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya, o d'altra administració educativa, 0,5000 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

1.3 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta la persona aspirant, en altres centres, ja siguin de titularitat privada o d'una administració local, 0,5000 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual s'opta, en altres centres, ja siguin de titularitat privada o d'una administració local, 0,2500 punts.

Documents justificatius: certificat expedit per la direcció del centre o contractes laborals o nomenaments com a personal interí, juntament amb l'informe de vida laboral. En el certificat expedit per la direcció del centre ha de constar el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

 

2. Formació acadèmica (màxim 5 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts).

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal com s'indica a continuació:

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 10, s'aplica la següent equivalència:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s'aplica la següent equivalència:

D'1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.

De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica en la qual es facin constar la nota mitjana final obtinguda de totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Només es computa la nota mitjana d'aquelles titulacions declarades com a equivalents quan l'aspirant l'al·legui per a ingrés al cos i no aporti la titulació exigida amb caràcter general.

En cas que no consti la nota mitjana numèrica en la certificació acadèmica, s'aplicaran les equivalències següents:

Escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Bé: 6 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Escala de puntuacions de 0 a 4 punts:

Aprovat: 1 punt.

Bé: 1'5 punts.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de bé x 6.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació o apte x 5.

Escala de puntuacions de 0 a 4 punts:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 1.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de bé x 1'5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 2.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 3.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 4.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació o apte x 1.

Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, només es té en consideració la numèrica.

Si a l'expedient acadèmic es recull l'expressió “assignatura adaptada” cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En el supòsit que s'al·legui com a títol una titulació de segon cicle, és necessari aportar també la certificació acadèmica de la titulació de primer cicle que s'ha cursat per accedir-hi, resultant com a nota mitjana de l'expedient la que resulti de la mitjana de les dues titulacions.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica però es presenti el títol o la certificació d'abonament de drets d'expedició, es considera que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1 Pel certificat o diploma acreditatiu d'estudis universitaris d'estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril); el títol oficial de màster (el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost), o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin al·legats com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

No seran objecte de baremació els certificats o diplomes acreditatius d'estudis avançats i la suficiència investigadora quan ja s'hagi al·legat el títol de doctor o doctora.

Aquest subapartat està referit exclusivament als estudis oficials de postgrau.

El títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), que ha de tenir un mínim de 60 crèdits, ha d'estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Per a aquest subapartat únicament es pot valorar un sol màster oficial, si s'al·lega més d'un, es pot valorar pel subapartat 3.2.

Els títols propis de les universitats no els correspon puntuació per aquest apartat i poden ser valorats pel subapartat 3.2, si així ho determina el tribunal.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.2 Per tenir el títol de doctor o doctora: 1,0000 punt.

Per a aquest subapartat es valora la possessió del títol de Doctor, per tant només es pot valorar un títol de doctorat.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

2.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació.

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A2 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que al·legui la persona aspirant com a requisit de participació.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de persona llicenciada, enginyera o arquitecta que presenti la persona aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que al·legui la persona aspirant com a requisit de participació.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

La persona aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle computarà 1,0000 punt per cada cicle.

Les mencions corresponents a un mateix títol de Grau no es comptabilitzen com títols de Grau independents.

2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial

Es valoraren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional inicial, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent o, en el seu cas, no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

Es valoren de la forma següent:

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts.

D'acord amb les noves equivalències establertes pel Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre), s'entén per nivell avançat les titulacions de nivell C1 i C2 del Marc europeu comú de referència. En aquest sentit, s'atorgarà puntuació per cada certificació.

Documents justificatius: certificació acadèmica dels títols o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

Només es considerarà la titulació de nivell acreditat d'un idioma en aquest apartat, sempre que no sigui requisit d'accés als cossos docents.

Així mateix, quan es presentin en aquests apartats per a la seva valoració diversos certificats de diferents nivells acreditatius de la competència lingüística en un mateix idioma, es valoraran únicament els de nivell superior.

2.4.3 Per cada titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol.

2.4.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol.

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol.

2.5 Domini d'idiomes estrangers

Per aquells certificats de coneixements oficials d'una llengua estrangera, que acreditin la competència lingüística en un idioma estranger de nivell avançat C1 o C2, segons la classificació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: 0,5000 punts.

Els certificats de nivell C1 o C2 d'un mateix idioma, acreditats d'acord amb l'apartat 2.4 o bé 2.5, es valoraran només en un o altre apartat.

Així mateix, quan es presentin en aquests apartats per a la seva valoració diversos certificats de diferents nivells acreditatius de la competència lingüística en un mateix idioma, es valoraran únicament els de nivell superior.

 

3. Altres mèrits (màxim 2 punts)

3.1 Formació permanent

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a la qual s'opta o amb l'organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses en el pla de formació permanent organitzats per entitats col·laboradores amb les administracions educatives, o activitats reconegudes per l'administració educativa corresponent:

a) No inferior a 3 crèdits: 0,1000 punts.

b) No inferior a 10 crèdits: 0,2500 punts.

Cada crèdit equival a 10 hores.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

A l'efecte d'aquest subapartat, es podran acumular els cursos no inferiors a dos crèdits que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest subapartat.

Poden ser valorats en aquest subapartat els màsters no oficials, títols propis, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per a obtenir una especialitat. També poden ser valorats els màsters oficials que no s'hagin valorat a l'apartat 2.2.1.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'han de presentar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Sub-direcció General d'Innovació i Formació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que la persona aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona). Per Administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitats autònomes.

Els cursos organitzats per les Universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d'Educació o per d'altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

No es poden valorar en aquest subapartat 3.1 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a que es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

Tampoc computaran per aquest apartat els cursos d'idiomes equivalents als nivells MECR realitzats a les Escoles Oficials d'Idiomes, Escola d'Idiomes Moderns, Institut Obert de Catalunya i universitats, entre d'altres; que condueixin a l'obtenció d'una titulació oficial.

3.2 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les Universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides, 0,1 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Educació o han d'haver estat reconegudes o organitzades per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.3 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,2000 punts.

Documents justificatius: Títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

3.4 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta, d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents a partir de l'any 2007, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada s'acumulen els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Educació i així consti informat al seu registre informàtic, no serà necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. En els altres casos cal presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

 

 

 

Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació i que hagin estat al·legats, en l'apartat que correspongui, per la persona aspirant. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Les persones aspirants no poden aconseguir més de 10 punts en la valoració dels seus mèrits.

 

1. Experiència prèvia (màxim 5,5 punts)

1.1 Antiguitat

Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés: 0,5000 punts, fins a un màxim de 4,0000 punts.

Per cada mes es sumen 0,0416 punts.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. En d'altres casos, full de serveis on consti la durada real dels serveis prestats.

En el cas de persones aspirants que participen pel procediment d'accés a un grup superior, no es tindran en consideració els primers sis anys de còmput de serveis prestats com a personal funcionari de carrera en el cos d'origen, requisit per optar al procediment esmentat.

1.2 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, si s'escau, avaluació positiva de la funció docent, realitzada per la Inspecció educativa (màxim 2,5000 punts).

1.2.1 Per cada curs acadèmic com a director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu o professor delegat en seccions de formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat, 0,3000 punts.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan el càrrec s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec expedit per l'òrgan competent.

1.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic: 0,2000 punts.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan el càrrec s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec expedit per l'òrgan competent.

1.2.3 Per cada curs acadèmic com a cap de departament, coordinador de cicle o etapa o altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic: 0,1000 punts.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan el càrrec s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec expedit per l'òrgan competent.

1.2.4 Per cada any exercint funcions corresponents a la Inspecció d'Educació: 0,3000 punts.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan l'experiència a la Inspecció d'Educació s'hagi prestat en una altra administració educativa és necessari presentar el certificat on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec expedit per l'òrgan competent.

1.2.5 Per cada any en un lloc de treball de l'Administració educativa:0,2000 punts.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan l'experiència a l'Administració educativa s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec expedit per l'òrgan competent.

1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada durant el curs actual per la inspecció educativa (màxim, 2,0000 punts).

La Inspecció d'Educació comunica a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la informació de l'avaluació realitzada.

 

2. Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3 punts)

Per cada curs de formació i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d'Educació o activitats reconegudes pel Departament d'Educació o altres Administracions educatives:

2.1 No inferior a 1 crèdit (10 hores): 0,0083 punts per hora (màxim 1,2500 punts).

2.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5000 punts (màxim 1,7500 punts).

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'han de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Sub-direcció General d'Innovació, Formació i Orientació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que la persona aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels pla de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per Administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitats autònomes.

Els cursos organitzats per les universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos reconeguts pel Departament d'Educació o per d'altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Poden ser valorats en aquest subapartat 2.2 els màsters, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per obtenir una especialitat.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoren en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Als efectes del subapartat 2.1, es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat.

No es poden valorar en aquest apartat 2 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc es valoren els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a que es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

 

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3 punts)

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts)

3.1.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l'accés al cos:

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal com s'indica a continuació:

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 10, s'aplica la següent equivalència:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s'aplica la següent equivalència:

D'1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.

De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica en la qual es facin constar la nota mitjana final obtinguda de totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Només es computa la nota mitjana d'aquelles titulacions declarades com a equivalents quan l'aspirant l'al·legui per a ingrés al cos i no aporti la titulació exigida amb caràcter general.

En cas que no consti la nota mitjana numèrica en la certificació acadèmica, s'aplicaran les equivalències següents:

Escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Bé: 6 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Escala de puntuacions de 0 a 4 punts:

Aprovat: 1 punt.

Bé: 1'5 punts.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura.

En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de bé x 6.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació o apte x 5.

Escala de puntuacions de 0 a 4 punts:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 1.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de bé x 1'5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 2.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 3.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 4.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació o apte x 1.

Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, només es té en consideració la numèrica.

Si a l'expedient acadèmic es recull l'expressió “assignatura adaptada” cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En el supòsit que s'al·legui com a títol una titulació de segon cicle, és necessari aportar també la certificació acadèmica de la titulació de primer cicle que s'ha cursat per accedir-hi, resultant com a nota mitjana de l'expedient la que resulti de la mitjana de les dues titulacions.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica però es presenti el títol o la certificació d'abonament de drets d'expedició, es considera que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

3.1.2 Per posseir el títol de doctor, 0,8000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest.

3.1.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació:

3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents: 0,4000 punts.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti la persona aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

La persona aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle que s'hagi de valorar, es computarà 0,4000 punts per cada cicle.

Les mencions corresponents a un mateix títol de Grau no es comptabilitzen com títols de Grau independents.

3.1.4 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència: 0,3000 punts.

Documents justificatius: Títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

3.1.5 Titulacions d'ensenyaments de règim especial

Es valoren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes i conservatoris professionals i superiors de música, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent.

Es valoren de la forma següent:

3.1.5.1 Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música: 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

3.1.5.2 Domini d'idiomes estrangers

Per aquells certificats de coneixements oficials d'una llengua estrangera, que acreditin la competència lingüística en un idioma estranger de nivell avançat C1 o C2, segons la classificació del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües: 0,5000 punts.

Els certificats de nivell C1 o C2 d'un mateix idioma, acreditats d'acord amb l'apartat 2.4 o bé 2.5, es valoraran només en un o altre apartat.

Així mateix, quan es presentin en aquests apartats per a la seva valoració diversos certificats de diferents nivells acreditatius de la competència lingüística en un mateix idioma, es valoraran únicament els de nivell superior.

3.1.5.3 Per cada certificació de nivell avançat o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts

D'acord amb les noves equivalències establertes pel Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre), s'entén per nivell avançat les titulacions de nivell C1 i C2 del Marc europeu comú de referència. En aquest sentit, s'atorgarà puntuació per cada certificació.

Documents justificatius: certificació acadèmica dels títols o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

Només es considerarà la titulació de nivell acreditat d'un idioma en aquest apartat, sempre que no sigui requisit d'accés als cossos docents.

Així mateix, quan es presentin en aquests apartats per a la seva valoració diversos certificats de diferents nivells acreditatius de la competència lingüística en un mateix idioma, es valoraran únicament els de nivell superior.

3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics (màxim 1,5000 punts)

3.2.1 Per publicacions relacionades amb l'especialitat del cos a què opta o amb la didàctica general (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els exemplars corresponents.

3.2.2 Per participació en projectes educatius (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: certificació emesa per l'òrgan responsable.

3.2.3 Per premis en exposicions o concursos (màxim 0,7500 punts)

Documents justificatius: els programes, crítiques i, si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.

3.2.4 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les Universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides: 0,15 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Educació o han d'haver estat reconegudes per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.3 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'accés a una especialitat del mateix cos al que ara es presenta d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents a partir de l'any 2007, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,20.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,30.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada s'acumulen els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Educació i així consti informat al registre informàtic, no és necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. En els altres casos cal presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

 

 

 

1. Criteris per al cos de professors d'ensenyament secundari

1.1 Programació didàctica

La programació didàctica ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió i la perspectiva de gènere.

La programació didàctica ha d'incloure la planificació del currículum d'un crèdit o mòdul professional relacionat amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'han d'especificar, almenys, els objectius, les competències, les capacitats clau o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els criteris de correcció, els continguts, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres crèdits o mòduls professionals relacionats, la distribució temporal, i l'agrupament d'alumnes, així com les mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

La programació pot estar referida a títols LOGSE o LOE vigents en els que s'imparteixi docència de l'especialitat per la que s'opta.

La programació referida als cicles formatius de formació professional LOE, ha d'incloure un esquema de cada una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge del mòdul professional seleccionat per fer la programació. En aquesta programació, a més, s'ha de presentar el desenvolupament de 6 activitats d'ensenyament-aprenentatge d'entre les programades en el mòdul professional que poden pertànyer a una o a diverses Unitats Formatives (UF) del mòdul professional.

En el cas d'una programació referida als cicles formatius de formació professional LOGSE, ha d'incloure el desenvolupament d'un esquema de cada una de les unitats didàctiques corresponents a un curs escolar, que com a mínim han de ser 6.

La programació didàctica, que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant i tenir una extensió màxima de 35 fulls, en format DIN-A4, imprès a doble cara, d'un interlineat d'1,5, i amb un cos de lletra tipus Arial d'11 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de la persona aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge de què consta. Tant la portada com l'índex i la bibliografia no comptabilitzaran en els 35 fulls. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos, que no poden superar els 10 fulls impresos a doble cara, estan formats per una mostra de material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els instruments organitzatius. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de la taula podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir. En cap cas poden contenir unitats didàctiques o projectes que no estiguin incorporats a la programació didàctica presentada.

La presentació de la programació s'ha de fer obligatòriament en format digital i en format paper, tal i com preveu la base 7.4.1.1 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Les 6 activitats d'ensenyament-aprenentatge desenvolupades (en títols LOE) o les 6 unitats didàctiques (en títols LOGSE) han d'estar incloses en els 35 fulls.

El referent temporal de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge es pot dur a terme de forma continuada en el temps o en diferents moments del curs.

1.1.1 Programació didàctica Formació professional específica (LOGSE)

La programació didàctica d'un crèdit d'un cicle formatiu de formació professional LOGSE vigent ha de contenir, almenys:

- Una justificació del crèdit en relació al currículum del cicle formatiu on està ubicat i al perfil professional del títol.

- El conjunt d'unitats didàctiques en què s'organitza el crèdit, fent constar la durada de cadascuna i la seqüència d'impartició.

- Les estratègies metodològiques que s'hauran d'aplicar en el desenvolupament del crèdit.

- Els criteris i instruments d'avaluació que s'hauran d'emprar.

- Les activitats formatives del crèdit que es proposen desenvolupar en el crèdit de Formació en centres de treball.

De cada unitat didàctica s'ha d'especificar:

- Els objectius terminals del crèdit, convenientment contextualitzats en la unitat didàctica.

- Els continguts que s'hi desenvoluparan, convenientment contextualitzats en la unitat didàctica.

- L'enunciat dels diversos nuclis d'activitat en que s'agruparà el conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

- La relació i un enunciat descriptiu de cada una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

- Els recursos i els espais docents necessaris.

- Les activitats i els criteris de correcció.

1.1.2 Programació didàctica Formació professional inicial (LOE)

La programació d'un mòdul professional d'un cicle formatiu de formació professional LOE vigent ha de contenir, almenys:

- Una justificació del mòdul professional en relació al currículum del cicle formatiu on està ubicat i al perfil professional del títol.

- Unitats Formatives (UF), fent-hi constar la durada de cadascuna i la seqüència d'impartició.

- Els criteris seguits per a l'assignació de les hores de lliure disposició, si és el cas.

- Els recursos i els espais docents necessaris.

- Les estratègies metodològiques i d'organització del mòdul professional.

- Els criteris de qualificació del mòdul professional a partir de les qualificacions de les Unitats Formatives (UF).

- Les activitats formatives relacionades que es proposen desenvolupar en el mòdul professional de Formació en centres de treball.

De cadascuna de les Unitats Formatives (UF) s'ha d'especificar:

- Els resultats d'aprenentatge.

- Els criteris de correcció i els continguts convenientment contextualitzats.

- L'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge

- L'avaluació i qualificació de les Unitats Formatives (UF) seleccionades a partir de les qualificacions dels resultats d'aprenentatge.

De cadascuna de les activitats d'ensenyament aprenentatge de les unitats formatives s'ha d'especificar

- El nom de l'activitat d'ensenyament-aprenentatge, la durada prevista i la relació amb els resultats d'aprenentatge i continguts.

- L'enumeració seqüenciada de les tasques

- Els criteris de correcció i instruments d'avaluació.

De cada una de les 6 activitats d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupin s'ha d'especificar:

- El nom i la durada prevista.

- Els resultats d'aprenentatge, criteris de correcció, continguts i les capacitats clau

- Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat.

- La descripció seqüenciada de les tasques que cal fer en l'activitat d'ensenyament aprenentatge incloent l'organització d'aula, temporització, metodologia i recursos.

- Les activitats d'avaluació, si és el cas.

1.2 Unitat didàctica

Als efectes d'aquesta convocatòria, en el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge. En el cas de cicles formatius LOGSE poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'un crèdit.

Les persones aspirants han de preparar i exposar, davant del tribunal, una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge (títols LOE) o unitat didàctica (títols LOGSE) d'entre totes les incloses en la seva programació, triada d'acord amb el que s'indica en el punt 7.4.1.1 de l'annex 1. S'ha de desenvolupar, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats clau que es desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'alumnat, del temps i de l'espai i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris, procediments i instruments d'avaluació i la relació amb altres unitats, crèdits o mòduls professionals, així com les mesures i suports que es preveuen utilitzar per a l'atenció a tot l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de l'activitat d'ensenyament-aprenentatge (títols LOE) o de la unitat didàctica (títols LOGSE).

1.2.1 Formació professional específica (LOGSE)

Criteris per a la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica:

Tenint en compte que en la formació professional poden existir unitats didàctiques de durada i extensió molt variable en funció del crèdit, la persona aspirant pot optar per elaborar la programació de tota una unitat didàctica o bé per programar només una part d'aquesta que ha d'incloure un o més nuclis d'activitat.

Les persones aspirants, han de concretar la unitat didàctica desenvolupant les activitats d'ensenyament-aprenentatge previstes en almenys un dels nuclis d'activitat descrits en la programació.

La programació ha d'especificar per a cadascuna de les activitats d'ensenyament-aprenentatge del nucli d'activitats:

- La ubicació de l'activitat en la unitat didàctica.

- La descripció de l'activitat i els objectius que l'alumnat ha d'assolir.

- Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat per el desenvolupament de l'activitat.

- Els continguts que s'hi desenvolupen.

- La seqüència de desenvolupament de l'activitat.

- El recursos necessaris.

- Els criteris i instruments d'avaluació.

- El temps previst de realització.

1.2.2 Formació professional inicial (LOE)

Criteris per a la preparació i l'exposició oral d'una activitat d'ensenyament-aprenentatge:

Les persones aspirants han de concretar per a l'activitat d'ensenyament-aprenentatge:

- La descripció de l'activitat i justificació en relació al perfil professional del cicle formatiu.

- El nom i la durada prevista.

- La ubicació de l'activitat ensenyament-aprenentatge en la Unitat Formativa (UF).

- La relació amb els resultats d'aprenentatge, els criteris de correcció, els continguts i les capacitats clau.

- La descripció seqüenciada de les tasques que cal fer en l'activitat d'ensenyament-aprenentatge incloent l'organització d'aula, temporització, metodologia i recursos.

- Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat per el desenvolupament de l'activitat.

- Les activitats d'avaluació, si és el cas.

 

2. Especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum fet públic pel Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en diversos plans d'estudis i les d'aquest reial decret.

La programació didàctica inclourà la planificació d'un curs escolar d'un dels cursos atribuïts a l'especialitat emmarcada en el nivell corresponent i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa en aquest annex i haurà d'incloure:

Explicitació de la/les teories de la llengua i dels aprenentatges de llengües estrangeres que sustenten la programació.

Desenvolupament del contingut general de la programació (objectius generals, objectius per activitat de llengua, continguts, metodologia, criteris i activitats d'avaluació, recursos, etc.).

Contextualització i destinataris.

Referència a les fonts bibliogràfiques escaients.

 

3. Especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa a partir d'un dels quatre supòsits següents:

- Una de les matèries de modalitat del batxillerat en la modalitat d'arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny).

- Un mòdul dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny.

- Una matèria de formació bàsica o obligatòria d'especialitat d'ensenyaments artístics superior/Títol Superior en disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals.

La programació didàctica inclourà la planificació d'un curs escolar d'un dels cursos atribuïts a l'especialitat emmarcada en el nivell corresponent i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa en aquest annex i haurà d'incloure:

Batxillerat d'arts

En el cas de programacions del batxillerat d'arts, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una matèria.

En l'exposició de la unitat didàctica del batxillerat s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge, les competències específiques de la matèria, capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris de correcció, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius, metodològics i d'avaluació, la temporització, les connexions amb altres matèries i la contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

Cicles formatius LOGSE

En el cas de programacions de cicles formatius LOGSE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una unitat de programació (UP).

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOGSE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat de programació en relació amb el conjunt d'unitats de programació en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les capacitats clau que es desenvolupen, i les competències que es treballen els continguts, convenientment contextualitzats, els objectius terminals, els criteris i instruments d'avaluació, i l'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que cal desenvolupar; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius generals del cicle formatiu i les competències professionals, així com les estratègies metodològiques, les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

Cicles formatius LOE

En el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una unitat formativa (UF).

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat formativa en relació amb el conjunt d'unitats formatives en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris de correcció contextualitzats; l'enunciat de les activitats d'ensenyament i aprenentatge en relació amb els resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris de correcció corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i professionals, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En els cicles formatius de grau superior LOE, el desenvolupament curricular de la programació ha fer referència al tractament dels crèdits ECTS assignats al mòdul i a la unitat formativa, que inclouen les classes lectives (presencials), teòriques o pràctiques, i les hores no presencials d'estudi i de treball, dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i proves d'avaluació de l'alumne.

Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE

En el cas de programacions dels ensenyaments artístics superior de grau/títol superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats formatives d'una assignatura o d'un projecte.

En l'exposició de la unitat didàctica dels ensenyaments artístics superiors/títol superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE, s'han de concretar, almenys, la ubicació de l'assignatura en relació amb el conjunt d'assignatures en què s'organitza la matèria; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris de correcció contextualitzats; la tipologia i l'enunciat de les activitats formatives en relació amb els resultats d'aprenentatge, continguts i criteris de correcció corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; la contribució de l'assignatura a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i específiques, així com l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En el desenvolupament curricular de la programació del ensenyaments artístics superiors s'ha fer referència al tractament dels crèdits ECTS de l'assignatura, que inclouen les classes lectives (presencials), teòriques o pràctiques, i les hores no presencials d'estudi i de treball, dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i proves d'avaluació de l'alumne

 

4. Especialitat del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

La programació didàctica haurà de fer referència a un mòdul de cicle formatiu del currículum vigent a Catalunya en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa

Cicles formatius LOGSE

En el cas de programacions de cicles formatius LOGSE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una unitat de programació (UP).

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOGSE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat de programació en relació amb el conjunt d'unitats de programació en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les capacitats clau que es desenvolupen i les competències que es treballen, els continguts, convenientment contextualitzats, els objectius terminals, els criteris i instruments d'avaluació, i l'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que cal desenvolupar; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius generals del cicle formatiu i les competències professionals, així com les estratègies metodològiques, les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

Cicles formatius LOE

En el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una unitat formativa (UF).

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat formativa en relació amb el conjunt d'unitats formatives en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris de correcció contextualitzats; l'enunciat de les activitats d'ensenyament i aprenentatge en relació amb els resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris de correcció corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i professionals, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En els cicles formatius de grau superior LOE, el desenvolupament curricular de la programació ha fer referència al tractament dels crèdits ECTS assignats al mòdul i a la unitat formativa, que inclouen les classes lectives (presencials), teòriques o pràctiques, i les hores no presencials d'estudi i de treball, dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i proves d'avaluació de l'alumne.

 

5. Criteris per al cos de mestres

5.1 Programació didàctica

La programació didàctica elaborada per la persona aspirant ha de fer referencia al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu i la perspectiva gènere.

La programació presentada pel cos de mestres ha d'incloure la planificació del currículum d'un àmbit (o de diversos àmbits en el cas de l'educació primària), àrea (o de diverses àrees en el cas de l'educació infantil), relacionats amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'ha d'especificar, almenys, les capacitats o les competències, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, l'enfocament globalitzador amb altres àmbits o àrees, la distribució temporal, la gestió de l'aula, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

En les especialitats d'audició i llenguatge i pedagogia terapèutica, la programació didàctica consisteix en un pla d'actuació educativa. Aquest pla es pot fonamentar en les funcions d'aquestes persones especialistes. El pla d'actuació educativa ha d'incloure, al menys, el context, els objectius, la metodologia, la temporització, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació d'aquest pla.

Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo.

La programació didàctica, que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant i tenir una extensió màxima de 35 fulls, en format DIN-A4, imprès a doble cara, d'un interlineat d'1,5, i amb un cos de lletra tipus Arial d'11 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de la persona aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge de què consta. Tant la portada com l'índex i la bibliografia no comptabilitzaran en els 35 fulls. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de les taules podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos, que no poden superar els 10 fulls impresos a doble cara, estan formats per una mostra de material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els instruments organitzatius. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra de la taula podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir. En cap cas poden contenir unitats didàctiques o projectes que no estiguin incorporats a la programació didàctica presentada.

La presentació de la programació s'ha de fer obligatòriament en format digital i en format paper, tal i com preveu la base 7.4.1.1 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

5.2 Unitat didàctica

Les persones aspirants han de concretar en la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els criteris d'avaluació que poden anar acompanyats d'indicadors d'avaluació, els continguts que es prioritzen en la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, els instruments d'avaluació, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge amb la programació didàctica.

Per a l'exposició i defensa de la programació i de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge, per a l'orientació educativa, del pla d'actuació educativa i de la unitat d'actuació educativa, la persona aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió en forma d'esquema en cada cas, que no pot excedir d'un full per les dues cares o bé una presentació en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de portar el document imprès i lliurar-lo al tribunal.

El material auxiliar que utilitzi la persona aspirant l'ha d'aportar ell mateix el dia que faci l'exposició de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge.

Es poden consultar, entre d'altres, les publicacions del Departament d'Educació: Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle. Educació primària. Documents per a la identificació i desplegament de les competències bàsiques a l'educació primària.

5.3 Especialitats del cos de mestres

 

En l'especialitat d'audició i llenguatge

La programació ha de consistir en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretaria general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent. Mestres especialistes en el suport a la inclusió: mestre o mestra d'audició i llenguatge, de suport intensiu a l'audició i el llenguatge (SIAL), logopeda en centre d'educació especial.

En l'especialitat d'audició i llenguatge, la unitat didàctica o situació d'aprenentatge consisteix en una unitat d'actuació educativa. El pla d'actuació educativa de la persona aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats. Cadascuna de les unitats d'actuació educativa han d'incloure, al menys, el context on es desenvolupa, els destinataris de l'actuació educativa, els objectius, la metodologia, la temporització, les activitats, els recursos i els criteris i procediments per al seguiment i l'avaluació de la unitat.

El pla d'actuació ha d'especificar els alumnes o grups d'alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament, associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge, i les principals prioritats dels seus plans de suport individual (PI) -competències, objectius, continguts, activitats d'aprenentatge, orientacions metodològiques (materials i/o recursos, temporització i gradació de mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatge) i orientacions per a l'avaluació (criteris i instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic)-. Els PI han de garantir que els alumnes tinguin les condicions adequades per progressar en l'adquisició de les capacitats i les competències bàsiques que s'estableixen en el currículum de l'etapa i en la seva participació en les activitats generals de l'aula i del centre.

El pla d'actuació s'ha de concretar en unitats d'intervenció en grups d'alumnes dins de l'aula ordinària, o de manera excepcional fora de l'aula o en atenció individual, a partir dels plans de suport individualitzat (PI). Les unitats d'intervenció han de ser diversificades de forma que facin referència a més d'un alumne o grup d'alumnes d'entre els especificats en el pla d'actuació. La programació ha de contenir un mínim de 6 unitats d'intervenció.

 

En l'especialitat de pedagogia terapèutica

La programació consisteix en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent. Mestres especialistes en el suport a la inclusió: mestre o mestra d'educació especial, o de suport intensiu a l'escola inclusiva (SIEI).

En l'especialitat de pedagogia terapèutica, la unitat didàctica o situació d'aprenentatge consisteix en una unitat d'actuació educativa. El pla d'actuació educativa de la persona aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats. Cadascuna de les unitats d'actuació educativa han d'incloure, al menys, el context on es desenvolupa, els destinataris de l'actuació educativa, els objectius, la metodologia, la temporització, les activitats, els recursos i els criteris i procediments per al seguiment i l'avaluació de la unitat.

El pla d'actuació ha d'especificar els alumnes o grups d'alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu i les principals prioritats dels seus plans de suport individual (PI) -competències, objectius, continguts, activitats d'aprenentatge, orientacions metodològiques (materials i/o recursos, temporització i gradació de mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatge) i orientacions per a l'avaluació (criteris i instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències pròpies dels diferents àmbits) per garantir l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu -. Els PI han de garantir que els alumnes tinguin les condicions adequades per progressar en l'adquisició de les capacitats i les competències bàsiques que s'estableixen en el currículum de l'etapa i en la seva participació en les activitats generals de l'aula i del centre.

El pla d'actuació s'ha de concretar en unitats d'intervenció en grups d'alumnes dins de l'aula ordinària, o de manera excepcional fora de l'aula o en atenció individual, a partir dels plans de suport individualitzat (PI). Les unitats d'intervenció han de ser diversificades de forma que facin referència a més d'un alumne o grup d'alumnes d'entre els especificats en el pla d'actuació. La programació ha de contenir un mínim de 6 unitats d'intervenció.

Les persones aspirants que presentin una programació com a tutor o tutora d'un grup en un centre d'educació especial han de tenir en compte el que s'explicita en l'especialitat d'Educació infantil o d'Educació primària.

 

En l'especialitat d'Educació infantil

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'ha de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Ha de contenir, necessàriament, les capacitats, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les capacitats).

La programació s'ha d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques a l'educació infantil, la planificació d'ambients, espais, racons, projectes, activitats d'ensenyament-aprenentatge i situacions de la vida quotidiana. Ha d'incloure les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

 

En l'especialitat de Llengua estrangera: anglès

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'ha de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretaria general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Ha de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic, llengües estrangeres). La persona aspirant ha de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua anglesa com a eina educativa.

La programació s'ha d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

 

En l'especialitat de Llengua estrangera: francès

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'ha de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretaria general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Ha de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic, llengües estrangeres). La persona aspirant ha de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua francesa com a eina educativa.

La programació s'ha d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

 

En l'especialitat d'Educació física

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'ha de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

La programació ha de contenir, necessàriament, les competències, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències).

La programació s'ha d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

 

En l'especialitat de Música

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'ha de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Ha de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit). Aquesta àrea està inclosa a l'àmbit artístic, per la qual cosa la resolució de la prova es pot plantejar de manera transversal.

La programació s'ha d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

 

En l'especialitat d'Educació primària

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'ha de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la persona titular de la secretaria general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

La programació ha de contenir, necessàriament, les competències, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències).

La programació ha de fer un tractament globalitzat dels diferents àmbits de l'etapa de l'educació primària i s'ha d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques a l'educació primària els treballs o projectes interdisciplinaris. Ha d'incloure les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

 

 

 

La part A de la segona prova té per objecte comprovar la capacitat per dissenyar les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències bàsiques per part dels alumnes.

Posteriorment, les persones aspirants seran citades individualment per llegir davant el tribunal, la situació d'aprenentatge dissenyada i disposaran de 10 minuts per respondre les preguntes que el tribunal els formuli en relació a la situació d'aprenentatge plantejada.

 

1. Per a les especialitats del cos de professors d'ensenyaments secundari:

La prova consisteix en l'elaboració d'una situació d'aprenentatge a escollir entre dues opcions plantejades pel tribunal.

En el disseny de la situació d'aprenentatge cal explicitar la ubicació del contingut pràctic en el currículum, la interrelació amb altres continguts, els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat, les activitats que es duran a terme, els recursos necessaris, la gestió del grup, els criteris i instruments d'avaluació que es proposa per una sessió de classe en el context descrit en el supòsit.

En cada situació proposada es planteja la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits per avaluar el grau de coneixements de l'aspirant sobre els continguts implicats en la situació d'aprenentatge que ha d'elaborar.

Les persones aspirants disposen de 3 hores per resoldre la prova, excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una durada superior.

Posteriorment, les persones aspirants seran citades individualment per llegir davant el tribunal, la situació d'aprenentatge dissenyada i disposaran de 10 minuts per respondre les preguntes que el tribunal els formuli en relació a la situació d'aprenentatge dissenyada.

El tribunal valora les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

1.1 Especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Alemany

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. En aquest sentit, l'aspirant ha de demostrar coneixements relatius a l'adequació textual i discursiva (adequació, coherència i cohesió), així com elements relatius a la morfosintaxi i el lèxic.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comunicació oral, la comprensió lectora, l'expressió escrita i la literatura.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en alemany.

 

Especialitat: Anglès

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. En aquest sentit, l'aspirant ha de demostrar coneixements relatius a l'adequació textual i discursiva (adequació, coherència i cohesió), així com elements relatius a la morfosintaxi i el lèxic.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comunicació oral, la comprensió lectora, l'expressió escrita i la literatura.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en anglès.

 

Especialitat: Biologia i geologia

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge pot incloure la resolució de problemes, les tècniques experimentals, el treball de camp i de laboratori, i el coneixement de l'entorn natural de Catalunya, l'aspirant ha de poder demostrar el domini suficient d'aquests aspectes.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, el medi ambient i la salut.

 

Especialitat: Dibuix

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per a elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge inclou la producció tècnica i artística, l'aspirant ha de demostrar el coneixement dels sistemes de representació tècnica i/o la representació artística.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la percepció, l'expressió, la interpretació, la creació de produccions tècniques i/o artístiques i el reconeixement del valor social i cultural de l'art.

 

Especialitat: Economia

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre algun dels aspectes següents: gestió i organització, estratègia empresarial, emprenedoria, cultura econòmica i dialèctica, raonament i anàlisi econòmic i modelització, tenint en compte en tots els casos criteris mediambientals i de sostenibilitat.

Es pot fer servir la calculadora sempre que no porti informació emmagatzemada o es que es pugui comunicar amb l'exterior.

 

Especialitat: Educació física

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre algun dels aspectes següents: activitat física saludable, esport, activitat física i temps de lleure i expressió i comunicació corporal.

 

Especialitat: Filosofia

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre com ensenyar a elaborar: una dissertació filosòfica i on s'explicita de quina manera es demana a l'alumnat que faci ús de l'argumentació lògica, un comentari d'un text filosòfic que es pugui vincular a un context proper a l'alumnat, una explicació sobre un terme filosòfic i la seva interpretació per part de l'alumne, l'anàlisi d'un dilema ètic vinculat a un context proper a l'alumnat i/o a l'entorn del centre educatiu.

 

Especialitat: Física i química

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge pot incloure la resolució de problemes, les tècniques experimentals, el treball de camp i de laboratori, l'aspirant ha de poder demostrar el coneixement d'aquests procediments.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana, el medi ambient i la salut.

Es pot fer servir la calculadora sempre que no porti informació emmagatzemada o que es pugui comunicar amb l'exterior.

 

Especialitat: Francès

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. En aquest sentit, l'aspirant ha de demostrar coneixements relatius a l'adequació textual i discursiva (adequació, coherència i cohesió), així com elements relatius a la morfosintaxi i el lèxic.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comunicació oral, la comprensió lectora, l'expressió escrita.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en francès.

 

Especialitat: Geografia i història

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per a elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre algun dels aspectes següents: la recerca històrica, el patrimoni artisticocultural, l'anàlisi geogràfica i el pensament crític i la participació ciutadana.

 

Especialitat: Grec

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge inclou textos en grec, l'aspirant ha de demostrar que és capaç de traduir el text grec i adaptar-lo per utilitzar-lo després a la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comprensió i la interpretació de textos grecs, l'expressió escrita, la literatura i els elements de pervivència.

Es pot fer servir el diccionari de Grec.

 

Especialitat: Llatí

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge inclou textos en llatí, l'aspirant ha de demostrar que és capaç de traduir el text llatí i adaptar-lo, per utilitzar-lo després a la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següent: la comprensió i la interpretació de textos llatins, l'expressió escrita, la literatura i els elements de pervivència.

Es pot fer servir el diccionari de Llatí.

 

Especialitat: Llengua catalana i literatura

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comprensió de textos, l'expressió escrita, la comunicació oral, la literatura i el llenguatge audiovisual.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en llengua catalana.

 

Especialitat: Llengua castellana i literatura

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la comprensió de textos, l'expressió escrita, la comunicació oral, la literatura i el llenguatge audiovisual.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en llengua castellana.

 

Especialitat: Matemàtiques

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per a elaborar la situació d'aprenentatge.

La situació d'aprenentatge versa sobre algun dels aspectes següents: la resolució de problemes, el raonament i la prova, les connexions entre diferents continguts matemàtics o en relació amb altres matèries i la comunicació i representació.

Es pot fer servir la calculadora sempre que no porti informació emmagatzemada o que es pugui comunicar amb l'exterior.

 

Especialitat: Música

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per a elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge inclou la producció musical, l'aspirant ha de poder demostrar la seva capacitat d'interpretar música amb la veu, algun instrument, el cos i les eines tecnològiques.

La situació d'aprenentatge versa sobre alguns dels aspectes següents: la percepció i l'escolta, la interpretació de forma individual i col·lectiva, la creació de produccions musicals i el reconeixement del valor social i cultural de la música i la dansa.

 

Especialitat: Orientació educativa

La resolució del supòsit comportarà l'elaboració d'una proposta d'actuació educativa fonamentada en els diferents àmbits d'intervenció del professional d'orientació educativa en un institut o en un equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) en relació a:

- Suport a l'aula.

- Procés d'avaluació psicopedagògica.

- Assessorament a la comunitat educativa de mesures i suports per a l'atenció educativa dels alumnes.

- Assessorament a l'equip docent sobre les estratègies, programes i activitats específiques pròpies de l'orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.

 

Especialitat: Tecnologia

En les qüestions prèvies s'han de demostrar els coneixements de l'especialitat que l'aspirant ha de tenir per elaborar la situació d'aprenentatge. Atès que la situació d'aprenentatge pot incloure treball pràctic i de taller, l'aspirant ha de demostrar el coneixement de les operacions bàsiques de taller, com ara disseny de circuits senzills (electricitat i electrònica), l' utilització d'instruments de mesura o en la identificació de materials i eines.

La situació d'aprenentatge versa sobre objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana, a través de l'ús dels objectes tecnològics, l'anàlisi de sistemes tecnològics i el disseny i construcció d'objectes tecnològics senzills, tenint en compte l'impacte en la salut i el medi ambient.

Es pot fer servir la calculadora sempre que no porti informació emmagatzemada o que es pugui comunicar amb l'exterior.

 

1.2 Especialitats de formació professional del cos de professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Administració d'empreses

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Procés comptable de les operacions econòmiques i financeres, confecció de llibres i registres de comptabilitat, i elaboració dels Comptes Anuals, aplicant el Pla General-Comptable. Tractament informàtic del procés comptable.

Càlcul de costos i punt mort.

Anàlisi econòmica i financera.

Formalització de les obligacions fiscals.

Previsions de tresoreria, control de plans pressupostaris, i gestió i control de tresoreria.

Càlcul d'operacions financeres, i gestió de pagaments i cobraments.

Selecció d'inversions.

Mitjans de finançament amb clients, proveïdors i institucions financeres.

Anàlisi i contractació de serveis i/o productes financers i/o d'assegurances, i formalització de documentació.

Anàlisi econòmica i financera de valors mobiliaris.

Selecció de personal, formalització i registre de documents de contractació, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, gestió de la documentació de personal als organismes públics, i planificació d'activitats de formació.

Anàlisi i gestió d'un servei d'auditoria.

Tramitació d'assumptes, expedients o reclamacions, en l'Administració pública, i formalització de documentació.

Gestió de les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, de l'empresa.

Atenció al públic i protocol.

Organització d'entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, viatges nacionals i internacionals. Càlcul de costos d'actes i reunions, i control del temps.

Elaboració i/o valoració d'un projecte empresarial.

 

Especialitat: Assessoria i processos d'imatge personal

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Identificació i descripció: dels components d'un cosmètic i la seva funció, la forma cosmètica esperada segons la formulació donada, el tipus de cosmètic i/o la funció per la qual ha estat dissenyat.

Resolució d'un o més supòsits pràctics, on davant d'una sèrie de manifestacions o característiques donades, cal determinar: el diagnòstic, l'etiologia, els protocols d'aplicació (incloent cosmetologia i aparatologia a emprar), la determinació de paràmetres de qualitat del mateix, la previsió davant determinades desviacions i la durada prevista.

Identificació i interpretació d'imatges on es mostren ítems relacionats amb el temari de l'especialitat.

Resolució de exercicis relacionats amb l'aparatologia emprada a l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.

Descripció de tècniques i processos relacionats amb l'especialitat.

Resolució de qüestions referents a l'organització i desenvolupament d'esdeveniments i/o espectacles, així com dels suports audiovisuals necessaris per fer un enregistrament gràfic del mateix.

Identificació i descripció de tots els elements implicats en l'adequació d'un personatge a un determinat context històric.

Elaboració d'estratègies i recursos relacionats amb l'atenció al client, promoció i venda aplicables a una empresa de la família d'imatge personal.

Elaboració d'un protocol d'assessorament d'imatge global d'un client, personal o corporativa, a partir de l'anàlisi inicial de les seves característiques.

 

Especialitat: Informàtica

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Anàlisi de tecnologies d'interconnexió, configuració de l'estructura de la xarxa telemàtica i avaluació del seu rendiment.

Disseny i implementació de xarxes locals tant des del punt de vista lògic com físic.

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions web, amb independència del model emprat utilitzant tecnologies específiques client/servidor.

Desenvolupament de programari específic per a la gestió i explotació de bases de dades.

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions multiplataforma amb independència del model emprat utilitzant tecnologies específiques client/servidor i garantint l'accés a les dades de forma segura.

Aplicació de tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant-les i avaluant-les per assegurar el sistema.

Aplicació de tècniques de protecció contra pèrdues d'informació, analitzant plans de seguretat i necessitats d'us per assegurar les dades.

 

Especialitat: Organització i gestió comercial

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Tècniques de venda dels productes i/o serveis, i atenció al client.

Realització de les operacions de venda i d'atenció al client.

Selecció i negociació de proveïdors, i gestió de compres.

Negociació de la venda, control, i formació i perfeccionament de l'equip de vendes.

Obtenció, procés i organització de la informació en la investigació comercial.

Tractament informàtic de la informació obtinguda, i anàlisi estadístic.

Establiment de polítiques de màrqueting i control de l'acció publicitària.

Màrqueting digital, gestió de webs i sistemes de comunicació digitals.

Relacions públiques i organització d'esdeveniments.

Tècniques de comunicació publicitària. Mitjans i suports de comunicació.

Administració i gestió d'un petit establiment comercial.

Planificació d'una investigació comercial, selecció del canal de distribució, i promoció del producte en operacions de comerç internacional.

Negociació d'operacions de compravenda de mercaderies a nivell internacional.

Gestió administrativa en les operacions d'importació i exportació, i introducció i expedició de mercaderies, i formalització de la documentació corresponent.

Selecció del mitjà de finançament i dels mitjans de pagament més adequats per a transaccions internacionals. Formalització i gestió de la documentació.

Determinació de riscos financers de les operacions internacionals i la seva cobertura.

Organització del servei de tràfic d'una empresa de transport terrestre, i control de mercaderies i dels vehicles.

Planificació del servei de línies regulars i transports discrecional en el servei de transport terrestre.

Organització i comercialització dels serveis de transport de mercaderies i de viatgers.

Control d'establiment, indústries, activitats, productes i serveis, dins l'àmbit del consum: les inspeccions de consum.

Plans d'atenció al consumidor/usuari de béns i serveis: defensa del consumidor i servei d'atenció al consumidor o client.

Organització i gestió dels plans formatius i campanyes d'informació en matèria de consum.

 

Especialitat: Organització i processos de manteniment de vehicles

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Processos d'organització, planificació i control en l'àrea d'electromecànica.

Processos d'organització, planificació i control en l'àrea de carrosseria.

Verificacions, controls i procediments de correcció de disfuncions en els sistemes elèctrics del vehicle.

Verificacions, controls i procediments de correcció de disfuncions en els sistemes de seguretat i confortabilitat del vehicle.

Verificacions, controls i procediments de correcció de disfuncions en el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

Verificacions, controls i processos de reparació de carrosseries.

Processos de gestió i logística del manteniment de vehicles.

Seguretat en el manteniment de vehicles.

Verificacions, controls i reparacions de noves tecnologies de propulsió.

Verificacions, controls i reparacions de circuits elèctrics auxiliars i sistemes lògics del material rodant ferroviari.

 

Especialitat: Organització i projectes de sistemes energètics

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Anàlisi de les característiques i del funcionament dels equips per a instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Càlcul de paràmetres i la configuració d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Planificació i execució dels processos de manteniment, muntatge i modificació d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Elaboració i execució de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Gestió de la qualitat en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Gestió de la seguretat en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Protecció del medi ambient en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

 

Especialitat: Processos sanitaris

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.

Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats.

Identificació de diferents mostres tissulars i citològiques.

Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.

Identificació, i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.

Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental.

 

Especialitat: Processos i productes de fusta i mobles

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

La realització d'un projecte de fabricació industrial d'un o més productes de fusteria o moble que contingui alguns dels següents apartats:

Representació gràfica de plànols·taller manualment o amb programari de disseny assistit per ordinador (CAD) i/o interpretació de plànols arquitectònics.

Elaboració de les llistes de materials

Planificació del procés de fabricació on s'inclogui l'estructuració de les activitats, l'establiment de la seqüència, prioritats i dependència entre activitats, definició de la duració de les tasques i dels recursos disponibles.

Anàlisi econòmica del projecte on s'inclogui els càlculs dels costos, l'estudi de rendibilitat i l'anàlisi de l'oportunitat de fabricar o comprar.

Planificació i control de la seguretat on s'inclogui les condicions de treball, seguretat i higiene industrial i les mesures preventives referents a l'ús dels mitjans mecànics necessaris per l'execució del projecte.

Altres àmbits:

Disseny d'elements de fusteria i moble

Mesura de característiques i assaigs de materials.

Elaboració de maquetes d'elements de fusteria i moble

Elaboració de programes en control numèric d'elements de fusteria i moble.

Proposta d'un mètode d'execució del control de qualitat.

Representació gràfica de projectes d'instal·lació de fusteria i moble manualment o amb programari de disseny assistit per ordinador (CAD).

Elaboració de fitxes de bones pràctiques ambientals referents al procés productiu i a la gestió dels residus generats en l'execució del projecte.

 

Especialitat: Sistemes electrònics

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Disseny i desenvolupament de productes electrònics analògics.

Disseny i desenvolupament de productes electrònics digitals i microprogramables.

Disseny, implantació i manteniment de sistemes informàtics monousuari, multiusuari.

Disseny, implantació i manteniment de sistemes telemàtics.

Organització, gestió, execució i manteniment de sistemes de telecomunicació i informàtics.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions de telecomunicació i informàtica.

 

Especialitat: Sistemes electrotècnics i automàtics

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Desenvolupament i manteniment d'equips i instal·lacions de distribució d'energia elèctrica a mitjana i baixa tensió.

Desenvolupament i manteniment d'instal·lacions d'electrificació per a edificis i habitatges.

Organització, gestió i manteniment de les instal·lacions electrotècniques.

Organització, gestió i manteniment de sistemes automàtics i robotitzats.

Desenvolupament i manteniment de sistemes informàtics i de comunicació industrial.

Desenvolupament i manteniment de sistemes automàtics de mesura i regulació per a processos industrials.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions electrotècniques i de sistemes automàtics.

 

Especialitat: Equips electrònics

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Realització i assaig de prototips electrònics.

Manteniment d'equips i sistemes electrònics.

Configuració, implantació i manteniment de sistemes de telefonia.

Configuració, implantació i manteniment de sistemes de ràdio i TV.

Configuració, implantació i manteniment de sistemes informàtics, de microinformàtica i terminals de telecomunicació.

 

Especialitat: Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'equips de climatització i ventilació.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de producció de calor.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'aigua i gasos combustibles.

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

 

Especialitat: Instal·lacions electrotècniques

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Processos de disseny, configuració, programació, càlcul, i elaboració de la documentació de projectes, a partir de les especificacions tècniques i de la normativa vigent, d'instal·lacions elèctriques de distribució, d'interior, automàtiques per edificis, de megafonia, d'antenes, de telefonia, de seguretat, d'energia solar fotovoltaica.

Operacions d'execució, verificació, posada en marxa i manteniment, a partir de la documentació tècnica corresponent, d'instal·lacions elèctriques de distribució, d'interior, automàtiques per edificis, de megafonia, d'antenes, de telefonia, de seguretat o d'energia solar fotovoltaica.

Processos de disseny, configuració, programació, i elaboració de la documentació de projectes de sistemes de control seqüencial cablats o programables, a partir de les especificacions tècniques i de la normativa vigent.

Operacions d'execució, verificació, posada en marxa i manteniment d'instal·lacions elèctriques de sistemes de control seqüencial cablats o programables, a partir de la documentació tècnica corresponent de sistemes de control seqüencial.

Aplicació de tècniques d'assaig i manteniment de màquines elèctriques.

Operacions de disseny, muntatge i manteniment de sistemes de regulació i control de màquines elèctriques.

Instal·lació, configuració i manteniment de sistemes informàtics i telemàtics.

Utilització de sistemes informàtics per elaborar documentació.

 

Especialitat: Oficina de projectes de construcció

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Operacions topogràfiques. Planificació de treballs de camp. Estacionament i orientació d'aparells. Realització d'aixecaments. Càlcul d'itineraris.

Projectes viaris. Representació de plànols en planta, perfils, seccions tipus i detalls constructius. Planificació del desenvolupament de projectes d'urbanització.

Instal·lacions urbanes. Compleció de definicions de xarxes bàsiques. Representació gràfica de traçats, ubicacions i situacions d'elements.

Projectes d'edificis. Definició de línies generals, alçades, contorns de plantes i ubicació d'accessos i elements comuns. Elaboració de distribucions interiors. Representació de seccions constructives. Planificació del desenvolupament de projectes d'edificació.

Representació de projectes de dimensions reduïdes en 3D amb el suport d'una estació de CAD.

 

Especialitat: Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Activitats de gestió de productes: control de recepció, emmagatzematge i expedició; condicionament i conservació de productes en la indústria alimentària.

Elaboració de productes alimentaris: preparació de matèries primeres, processos d'elaboració, paràmetres de control, maquinària i equips.

Sistemes de control i regulació del procés: identificació del sistema, variables a mesurar, mesurament, ajust i calibratge, muntatge i desmuntatge, manteniment de primer nivell.

Equips de subministrament d'energia, conducció i distribució d'aire i gasos, aigua i vapor, producció de fred: identificació de l'equip, operacions de manteniment de primer nivell.

 

Especialitat: Processos comercials

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Realització d'activitats de promoció del punt de venda.

Planificació d'actuacions de marxandatge a l'establiment comercial: promoció del producte, organització del punt de venda, i comunicació i informació.

Definició i muntatge d'un aparador.

Organització de campanyes de promoció i publicitat.

Organització, gestió i control del procés de logística comercial: emmagatzematge, i distribució, nacional i internacional, de mercaderies.

Distribució del magatzem, funcionament, control d'inventaris i expedició de mercaderies.

Anàlisi, selecció i càlcul de costos en el transport internacional de mercaderies.

Definició de rutes de transport internacional de mercaderies.

Formalització de la documentació de transport i assegurança en el transport, nacional i internacional, de mercaderies.

Gestió administrativa de les operacions de transport de mercaderies i de viatgers.

Organització del sistema informàtic, i dels procediments de protecció de la informació.

Manteniment operatiu dels elements informàtics, operativitat en un sistema de xarxa i en un sistema de teleprocés.

Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

Transmissió i obtenció d'informació mitjançant Internet.

Eines de comerç electrònic, administració de pàgines web, botigues virtuals i sistemes de comunicació digital.

Disseny i elaboració de materials publicitaris i informatius .

Disseny i elaboració de sistema d'informació per al servei d'atenció al consumidor, i utilització de tècniques estadístiques i tractament informàtic.

 

Especialitat: Processos de gestió administrativa

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Elaboració i formalització de documentació amb equips ofimàtics. Sistemes d'arxiu manuals i automatitzats.

Tractament informàtic de dades, manteniment de dades i informació, i manteniment operatiu dels equips.

Instal·lació de programes informàtics, organització del sistema informàtic i dels procediments de salvaguarda de la informació. Manteniment operatiu dels elements informàtics, i operativa en un sistema de xarxa.

Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

Tecnologia i comunicacions digitals: maquinari, perifèrics, accessoris, connectivitat sincronització i interacció. Gestió de correu electrònic i agenda electrònica. Eines de gestió empresarial col·laboratives.

Sistemes de gestió documental i de seguiment de projectes.

Eines d'internet per a l'empresa. Administració d'espais web, blogs i plataformes corporatives. Gestors de continguts.

Comunicació telefònica i d'atenció al públic en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

Producció i formalització de cartes, comunicacions i altra documentació comercial, en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

Quantificació d'operacions comercials, liquidació fiscal.

Valoració d'ofertes de proveïdors, producció i formalització de documents relacionats amb el procés d'aprovisionament i emmagatzematge, i procés de control dels processos administratius de compra.

Procés de negociació de la venda, establiment de condicions de contractació del producte o servei, formalització de documents relacionats amb el procés de venda, obtenció d'informació sobre la clientela, i procés de control dels processos administratius de venda.

Seguiment, atenció i assessorament al client, resolució d'incidències i reclamacions. Organització del servei postvenda.

Formalització de contractes de personal i altres relacionats amb la retribució dels treballadors, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, i gestió de la documentació de personal als organismes públics. Control horari i gestions de no presència.

Suport a la gestió d'equips de treball.

Formalització de documentació d'impresos oficials de l'Administració pública, tramitació i de procediments de registre.

 

Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Interpretació d'informació continguda en la documentació tècnica relativa a equips i les seves característiques. Configuració de components de maquinari. Elecció de components, a partir de la seva compatibilitat.

Utilització i aplicació de la informació continguda en la documentació d'aplicacions informàtiques i llurs entorns de treball.

Instal·lació, configuració, utilització i aplicació de funcions i gestió de recursos en un sistema operatiu monousuari.

Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema operatiu multiusuari.

Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema de xarxa d'àrea local.

Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en llenguatge de programació estructurada. Gestió d'estructures de dades internes. Fitxers. Base de dades relacionals.

Disseny i realització d'interfícies gràfiques d'usuari. Eines multimèdia.

Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en un llenguatge de programació orientat a entorns gràfics. Fitxers. Bases de dades relacionals.

 

Especialitat: Tècniques i procediments d'imatge i so

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

Definició dels aspectes tècnics i formals d'un projecte fotogràfic. Realització de la posada en escena i obtenció de les imatges.

Obtenció i tractament d'imatges fotogràfiques per procediments digitals.

Enregistrament d'imatges en cinema, vídeo i televisió, a partir d'unes especificacions.

Planificació dels recursos econòmics, materials i humans, i el sistema de seguiment, per a la realització d'un programa de televisió o radiofònic, d'acord amb unes especificacions establertes.

Elaboració de l'escaleta i el pla de gravació per a la realització d'un programa de televisió, a partir d'unes especificacions donades.

Realització un programa de televisió, a partir d'unes especificacions.

Muntatge o editatge de les imatges i el so d'un producte audiovisual, segons el guió i intencionalitat narrativa.

Definició d'un producte multimèdia, elaboració i integració de les fonts documentals, a partir d'unes especificacions.

Determinació de les característiques tècniques i narratives del so, dels recursos necessaris i de la seva distribució, per a la sonorització d'una producció audiovisual, radiofònica, musical o d'un espectacle, a partir d'unes especificacions.

Muntatge dels mitjans tècnics i realització de la gravació/control de so d'una producció audiovisual, radiofònica, musical o d'un espectacle.

Aplicació de color, il·luminació i acabats en projectes 2D i 3D.

 

2. Per a les especialitats del cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

Per a totes les especialitats convocades: Alemany, Anglès, Àrab, Català, Francès, Neerlandès i Xinès.

El temps màxim de realització de la prova és de 3 hores.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats a partir d'un supòsit contextualitzat tenint en compte el currículum de les escoles oficials d'idiomes i els continguts assignats a l'especialitat objecte de concurs, i en relació amb l'aprenentatge, la docència i l'avaluació de llengües estrangeres. Les propostes es poden relacionar amb els aspectes següents:

 

- Comprensió oral i comprensió escrita:

Estratègies de recepció (oral i escrita).

Activitats de classe.

Activitats i instruments d'avaluació.

 

- Expressió oral i expressió escrita:

Estratègies de producció (oral i escrita).

Estratègies d'interacció (oral i escrita).

Activitats de classe.

Activitats i instruments d'avaluació.

 

- La competència lingüística:

Diferents aspectes a tenir en compte.

Activitats a classe.

Activitats i instruments d'avaluació de la competència lingüística.

 

- La pronunciació:

Diferents aspectes a tenir en compte en relació amb la pronunciació.

Activitats a classe.

Activitats i instruments d'avaluació de la pronunciació.

 

- La competència pragmàtica:

Elements de la competència pragmàtica.

Activitats de classe.

Avaluació de la competència pragmàtica.

 

- La competència discursiva:

Elements de la competència discursiva.

Activitats de classe.

Avaluació de la competència discursiva.

 

- L'ús de tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement a classe de llengua estrangera:

Les plataformes virtuals.

Aplicacions per a l'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

Activitats de classe.

Les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement com a recursos per a l'avaluació.

 

- L'avaluació:

Tipus d'avaluació.

Avaluació a l'aula.

Instruments d'avaluació.

 

- El tractament de l'error:

El tractament de l'error: quan, què i com.

Estratègies de correcció i d'autocorrecció.

Instruments per al tractament de l'error.

 

- La literatura i/o el cinema a classe de llengua estrangera:

Activitats per treballar a classe la literatura i/o el cinema.

Activitats de foment de la literatura i/o el cinema.

 

- La mediació:

Estratègies de mediació lingüística.

Activitats per al treball de la mediació.

Instruments de mediació.

 

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, els coneixements teòrics i procedimentals, les capacitats instrumentals manifestades, les capacitats de l'aspirant pel que fa a les propostes didàctiques, la capacitat de gestió d'aspectes didàctics, curriculars, organitzatius i estratègics, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

 

3. Per les especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny

El temps màxim de realització de la prova és de 3 hores.

 

Especialitats: Disseny Gràfic

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny o del títol superior en disseny equivalent al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

 

- Teoria de la imatge:

Anàlisi dels elements morfològics, semàntics i sintàctics d'imatges.

Percepció visual i les seves principals teories.

Estratègies de comunicació visual per a la transmissió d'idees i missatges.

 

- Teoria de la publicitat i el màrqueting:

Proposta d'accions publicitàries.

Canals i sistemes de distribució d'un producte.

Procés i les tècniques d'investigació de mercats.

Etapes de desenvolupament d'un producte nou i cicle de vida del producte.

Metodologia per a la creació del missatge publicitari.

Semiologia del missatge publicitari.

Anàlisi de peces publicitàries, gràfiques i audiovisuals.

Organització i funcions de les agències de publicitat.

 

- Recursos gràfics i tipogràfics:

Anàlisi i tractament tipogràfic.

Tipometria.

Selecció i ús de recursos tipogràfics.

Arquitectura d'alfabets i construcció digital.

Tractament i correcció de textos.

Arquitectura gràfica. Maquetació.

 

- Tècniques d'expressió gràfica:

Tecnologies instrumentals per al desenvolupament de projectes de disseny gràfic.

Fonaments informàtics i programari en relació al disseny gràfic.

Digitalització imatges, emmagatzematge i les conversió en els formats adequats.

Llenguatge dels mitjans de comunicació visual i audiovisual.

 

- Fonaments del disseny gràfic:

Direcció d'art.

Narrativa gràfica.

Semiòtica.

Anàlisi i valoració de productes gràfics contemporanis: disseny gràfic, disseny publicitari, gràfic imprès, audiovisual, interactiu i multimèdia.

 

- Projectes de gràfica impresa, audiovisual, interactiva i/o publicitària:

Metodologia de la projectació i planificació per a la realització d'un projecte.

Tecnologies dels processos productius i industrials i/o artístics en l'exercici professional del disseny gràfic.

Controls de qualitat en el desenvolupament d'un projecte.

Realització d'arts finals.

Realització de productes i aplicacions vinculades a la comunicació gràfica.

Disseny de producte publicitari, gràfic imprès, audiovisual, interactiu i/o multimèdia.

Anàlisi i presentació de projectes.

Gestió de projectes.

 

Així mateix es podrà incloure la descripció i l'anàlisi d'imatges contemporànies relacionades amb l'art, el disseny i/o la comunicació gràfica i audiovisual.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

 

Especialitat: Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

- Elaboració de llistes de materials i fitxes tècniques de treball/procés d'objectes de ceràmica i/o vidre.

- Elaboració de fitxes de seguretat referents a l'ús dels mitjans manuals i mecànics de ceràmica i/o vidre.

- Elaboració de fitxes de bones pràctiques ambientals referents a la professió/ocupació i al maneig de residus generats en l'execució del projecte de ceràmica i/o vidre.

- Identificació dels processos instruments i materials per al processament de materials ceràmics i/o vidre.

- Realització del anàlisi de característiques de materials emprats en productes ceràmics o de vidre mitjançant proves i assaigs instrumentals.

- Tècniques i procediments d'elaboració manual o semiautomàtica de productes de ceràmica o vidre

- Assajos per a la determinació del comportament dels materials ceràmics i/o del vidre

- Activitats d'organització i gestió de la qualitat en les empreses, estudis o tallers de la família del la ceràmica artística o vidre artístic i en el laboratori d'anàlisi i control.

- Processos fisicoquímics que comporta la composició de vidriats i pastes.

- Formulació de pastes, esmalts, engalbes i ceràmiques.

- Control de les reaccions entre els materials químics.

- Elaboració d'esmalts i grisalles amb òxids metàl·lics i de fosa per a la pintura al foc sobre vidre.

- Planificació del procés de treball en la manipulació dels materials per a la fosa en el taller de motlles per a vidre.

- Esmalts característics d'alta i baixa temperatura: propietats fisico-químiques i procés d'elaboració

 

Especialitat: Mitjans informàtics

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny, o dels títols superiors en disseny o en conservació i restauració de béns culturals equivalents al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

-Llenguatge de programació: CSS, JavaScript, xhtml, PHP. Disseny i implementació del programa corresponent a supòsits pràctics d'una especialitat d'arts plàstiques i disseny. Activitat que inclourà un desenvolupament amb almenys un o més d'aquests llenguatges, contextualitzant el nivell de dificultat i l'àmbit/projecte on tindria cabuda.

- Tecnologies i disseny interactiu: Procediments d'implementació d'interfícies d'usuari. Tipus i tècniques de realització de prototips. Tecnologies necessàries per al desenvolupament de documents interactius, de so, d'imatge i de vídeo. Activitat que identifica la millor plataforma/suport per poder aconseguir un resultat concret d'una especialitat d'arts plàstiques i disseny. Articulació d'un projecte que interrelacioni els tres blocs: el bloc de dispositius mòbils (tablets, mòbil, portàtil …), el bloc de hardware (arduino, sensors, components…), i el bloc d'eines/productes concrets (càmeres, drones, …) per obtenir un resultat coherent, i com s'han d'utilitzar.

-Utilització del programari per al disseny: Vectorial, Bitmap, 3D, Web-mòbil, i gestió de Dades, interrelacionant-los per a la realització d'un projecte d'una especialitat d'arts plàstiques i disseny . La imatge la imatge bitmap, sistemes de color i formats adequats a cada necessitat. La imatge digital vectorial, el tractament de la tipografia digital, sistemes de color i formats adequats a cada necessitat. Tècniques de modelatge 2D i 3D. Configuració i impressió de la representació 3D. Programari d'animació i edició de vídeo.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

 

Especialitat: Organització industrial i legislació

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

- Procés d'orientació laboral i recerca d'ocupació, fonts i tècniques de recerca de feina i anàlisi d'informació.

- Aplicació de tècniques de cerca i organització de fonts documentals relatives a convocatòries, concursos, i possibles subvencions públiques i privades de les quals es pugui beneficiar l'estudi, empresa o taller.

- Mercat de treball, competències professionals i itineraris professionals i formatius.

- Gestió de conflictes col·lectius i conflictes individuals en les relacions laborals.

- Integració de la prevenció en la gestió de l'empresa, estudi o taller: el manual de prevenció (política, procediments, plans, etcètera)

- Principis de protecció del Medi Ambient: normativa vigent en avaluació ambiental estratègica, legislació mediambiental estatal i europea. Prevenció i control ambiental de les activitats.

- Els drets de propietat intel·lectual i industrial: registre de la propietat intel·lectual, drets morals i els drets patrimonial. Drets relacionats amb l'explotació de l'obra o prestació protegida i drets compensatoris

- Polítiques d'igualtat en matèria laboral. Fases per a l'elaboració d'un pla d'igualtat a l'empresa: disseny, elaboració (objectius i accions a desenvolupar) i implementació, seguiment i avaluació.

- Obtenció, procés i organització de la informació en la investigació comercial: establiment de polítiques de màrqueting i control de l'acció publicitària. Màrqueting digital, gestió de webs i sistemes de comunicació digitals.

- Administració i gestió d'un estudi de disseny i/o d'un obrador artesanal: planificació dels recursos econòmics, materials i humans.

- Plans d'atenció al client/consumidor/usuari de béns i serveis: defensa del consumidor i servei d'atenció al consumidor i/o client.

- Sistemes de qualitat, gestió documental i de seguiment de projectes.

- Eines d'internet per a l'empresa. Administració d'espais web, blogs i plataformes corporatives. Gestors de continguts.

- Gestió de la documentació relativa a contractes i encàrrecs de realització aplicant la legislació sobre propietat intel·lectual per protegir els drets d'autoria i econòmics relacionats amb l'obra que cal fer.

 

Especialitat: Volum

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

- Anàlisi de l'obra tridimensional des d'un punt de vista formal, estructural i funcional

- Planificació del procés de realització i definició dels aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció d'obra escultòrica.

- Processos de realització d'obra escultòrica, de les seves diferents fases i operacions, i generació la documentació i informació artística i tècnica necessària.

- Elaboració de plànols, esbossos, dibuixos maquetes i models per a la preparació d'obres volumètriques.

- Procediments i materials adequats per al desenvolupament d'obres volumètriques en pedra, fusta i/o metall.

- Elaboració de peces escultòriques seriades.

- Estimació de consums i càlcul de volums i especejaments per optimitzar el material necessari per a la realització de la peça escultòrica.

- Selecció, preparació i us dels materials més adequats a les especificacions tècniques, formals, funcionals i estètiques d'un projecte.

- Especificacions tècniques i de seguretat per al ús de les eines, equips, estris i maquinària del taller d'escultura.

- Sistemes de construcció de motlles.

- La detecció i identificació de danys en obres escultòriques: causes físiques, químiques i biològiques de degradació.

- Aplicació de pàtines i recobriments protectors necessaris per a un bon acabat i protecció d'obres escultòriques.

- Les diferents tècniques escultòriques de modelatge, talla i construcció.

- Les tècniques de modelat i buidat aplicat.

- El treball sobre la matèria: acumulació, incisió, pressió, plegat, muntatge, assemblatge, modelat, tallat, buidat, torsió, dilatació.

- Mètodes de translació. Sistemes de reproducció, ampliació, reducció i especejament de les masses.

- Les eines de modelat i transformació en el disseny d'objectes en 3D per ser impresos.

 

4. Per les especialitats del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 

Especialitat: Tècniques ceràmiques

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Aquesta prova relacionarà les tècniques i processos del taller de terrisseria i decoració ceràmica

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb l'àmbit de la ceràmica.

- Processos i desenvolupament de les diferents tècniques de decoració ceràmica: sota i sobre coberta crua, en relleu, esgrafiat, raspat, argentat i brunyit, serigrafia manual i mecànica.

- Processos d'assecat i cocció. Càrrega de forns i control de temperatures. Tècniques de coccions especials.

- Elaboració de peces de terrisseria a mà utilitzant diferents tècniques: de rotllos i planxes, al torn, mitjançant filera, torn automàtic i premsa.

-Tècniques decoratives industrials. Fotomecànica aplicada als recobriments ceràmics.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

 

Especialitat: Tècniques de gravat i estampació

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

- Anàlisi de l'obra gràfica valorant els fonaments conceptuals, formals, tècnics i estilístics.

- Planificació del procés de realització i definició dels aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció d'obra gràfica.

- Processos de realització d'obra gràfica, de les seves diferents fases i operacions, i generació la documentació i informació artística i tècnica necessària.

- Especificacions tècniques i de seguretat per al ús de les eines, equips, estris i maquinària del taller de gravat.

- Determinació i supervisió dels tractaments posteriors a l'estampació de l'obra gràfica original.

- Supervisió i coordinació dels processos de creació, recuperació i duplicació de matrius d'obra gràfica original.

- La realització de matrius xilogràfiques, calcogràfiques, litogràfiques i/o serigràfiques

- Materials, tècniques i processos creatius i artístics relacionats amb el gravat i les tècniques d'estampació.

- Establiment de les tècniques i materials a utilitzar en el procés d'obtenció de matrius i la seva edició, d'acord als valors formals, estètics i conceptuals.

- Les tècniques de fotoreproducció apropiades atenent als factors implicats ‐duplicació de matrius o d'obra gràfica de reproducció, augment o reducció d'imatge, grau de fidelitat de la imatge a reproduir o altres, analitzant el encàrrec o el projecte.

- Establiment l'estructura bàsica de la construcció de la imatge pel que fa a línia, taca, color o altes aspectes, a partir de les bases teòriques de l'alfabetitzat visual.

- Supervisió i/o realització de les proves d'estampació definitiva per a comprovar la correcta consecució dels seus paràmetres per a establir les pautes de la tirada.

- Selecció i tractament dels suports, tintes o altres materials d'aplicació de color a utilitzar en l'estampació.

- Definició dels paràmetres d'estampació per al manteniment de nivells de qualitat i pautes d'edició establertes.

- Determinació de l'organització en el procés d'edició d'Obra Gràfica: pautes de qualitat, econòmiques i de temporalitat establertes.

- Aplicació de tècniques de creació d'imatges o matrius digitals, operant amb equips i aplicacions informàtiques.

- Selecció de les tècniques i recursos graficoplàstics, atenent criteris tant de caràcter històric com d'aproximació al resultat plàstic pretès.

- Elaboració d'esbossos, estudis i dibuixos previs i finals per mitjà de les tècniques graficoplàstiques establertes

 

Especialitat: Tècniques del metall

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes relacionats amb algun dels àmbits següents:

- Definició el procés d'elaboració d'obres de forja artesanal

- Determinació de les necessitats de subministrament i previsió dels consums de materials, eines, estris, mitjans auxiliars, energia i mà d'obra, de l'obra de forja i/o fosa artesanal, a partir de la interpretació del projecte previ per a garantir la qualitat en l'elaboració i la viabilitat econòmica.

- Pla d'elaboració de les peces d'obres de forja i/o fosa artesanal, a partir de les peces definides i incorporant la documentació gràfica i tècnica.

- Elaboració peces d'obres de forja artesanal mitjançant tècniques de tall mitjançant cisalla, guillotina i/o tisores, serrat manual o mecànic, plasma i bufador, a partir del pla d'elaboració establert tenint en compte les dimensions del material en brut i les de les peces, en condicions de qualitat i seguretat i optimització de l'aprofitament dels materials.

- Conformat de peces d'obres de forja artesanal mitjançant tècniques i procediments en calent i fred.

- Unió de les peces d'obres de forja artesanal, mitjançant tècniques específiques de soldadura en condicions de seguretat.

- Repassat de l'obra de forja artesanal mitjançant tècniques específiques: esmerilat, polit i polit.

- Acabat mitjançant aplicació d'imprimació, anticorrosius i esmalts per a garantir la qualitat, la protecció i l'estètica de l'obra de forja artesanal.

- Condicionament i preparació de la farga, en condicions de qualitat i seguretat, per al procés de conformació de peces d'obres de forja artesanal.

- Organització de l´activitat professional d´un taller de forja/fosa artesanal.

- Disseny de motlles i models per al procés de fosa o forja.

- Tècniques fonamentals de la fosa artística en bronze, ferro i altres metalls, fosa a la sorra i a la cera, les tecnologies i procediments de galvanoplàstia.

- Característiques de la maquinària, eines, materials i estris específics de la fosa artística i la galvanoplàstia.

- Mesures preventives necessàries per a la seguretat i perquè els processos duts a terme en el taller de fosa i/o forja no incideixin negativament en el medi ambient.

- Procediment de fabricació per deformació o emmotllament.

- Procediment de fabricació per separació i tall.

- Procediment de fabricació mitjançant unió de peces.

- Procediment de conformació sense pèrdua de material. Conformació per fusió i emmotllament.

- Foneria de motlles d'un sol ús.

- Foneria de motlle permanent.

 

5. Per al cos de mestres:

La prova consisteix en l'elaboració d'una situació d'aprenentatge a escollir entre tres casos plantejats pel tribunal.

En el disseny de la situació d'aprenentatge cal explicitar les activitats que es duran a terme, les estratègies metodològiques, els materials didàctics, la gestió del grup i l'avaluació reguladora que es proposa per una sessió de classe en el context descrit en el supòsit. S'hi concretaran també les mesures i suports universals, addicionals o intensius per a l'atenció educativa a les necessitats de l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Les persones aspirants disposen d'un màxim de 3 hores per resoldre aquesta prova.

 

Especialitat: Audició i llenguatge

La situació d'aprenentatge versarà sobre una actuació amb alumnes que presentin necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament, associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge.

 

Especialitat: Pedagogia terapèutica

La situació d'aprenentatge versarà sobre una actuació educativa relacionada amb alumnes que presentin necessitats específiques de suport educatiu.

El supòsit pot incloure l'orientació en l'organització i el desenvolupament de les activitats d'aprenentatge, el suport a l'aula o el treball interdisciplinari en el centre i en l'entorn per afavorir la participació d'aquest alumnat.

 

Especialitat: Educació infantil

La situació d'aprenentatge versa sobre algun dels aspectes del currículum de l'educació infantil

El supòsit pot incloure propostes globalitzades que afavoreixin el desenvolupament global dels alumnes i l'avaluació dels processos d'aprenentatge.

 

Especialitat: Llengua estrangera: anglès

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes vinculats a la comunicació oral, la comprensió lectora i l'expressió escrita a partir de situacions comunicatives contextualitzades.

El supòsit pot incloure la impartició d'alguna àrea en llengua anglesa o el treball globalitzat de diverses àrees entre d'altres.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en llengua anglesa.

 

Especialitat: Educació física

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes del currículum de l'àmbit de l'educació física i de l'educació primària.

El supòsit pot incloure l'enfocament globalitzat amb diferents àmbits de l'etapa de l'educació primària.

 

Especialitat: Llengua estrangera: francès

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes vinculats a la comunicació oral, la comprensió lectora i l'expressió escrita a partir de situacions comunicatives contextualitzades.

El supòsit pot incloure la impartició d'alguna àrea en llengua francesa o el treball globalitzat de diverses àrees entre d'altres.

L'elaboració i l'exposició de la situació d'aprenentatge s'ha de fer en llengua francesa.

 

Especialitat: Música

En l'especialitat de música la prova inclou l'elaboració d'una situació d'aprenentatge, a escollir entre tres casos plantejats pel tribunal i la interpretació vocal d'una cançó facilitada pel tribunal.

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes vinculats a les dimensions de percepció, comprensió i valoració; interpretació (vocal i instrumental; individual i col·lectiva) i producció; imaginació i creativitat.

La música i la dansa formen part de l'àmbit artístic juntament amb l'àrea de visual i plàstica, per la qual cosa el supòsit es pot plantejar de manera transversal i relacionar diferents aspectes del propi àmbit o d'altres.

Per a la interpretació vocal de la cançó l'aspirant disposa de vint minuts per preparar la peça que haurà de ser interpretada dues vegades sense acompanyament d'instrument; la segona vegada la interpretació s'ha d'acompanyar amb un gest que indiqui l'entrada, la pulsació, el caràcter i el final de la cançó. Es pot disposar d'un diapasó de forquilla aportat per la persona aspirant.

 

Especialitat: Educació primària

La situació d'aprenentatge versa sobre aspectes dels diferents àmbits del currículum de l'educació primària.

El supòsit pot incloure l'enfocament globalitzat de diferents àmbits de l'etapa de l'educació primària.

 

 

 

1. Per al cos de professors d'ensenyament secundari

Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.

Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.

Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'Educació Secundària Obligatòria.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

1.2 Per les especialitats de formació professional específica (LOGSE)

Decrets curriculars dels cicles formatius de grau mitjà i superior

a) Cicles formatius de grau mitjà.

- Sanitat: Decret 203/1997, de 30 de juliol. Cures auxiliars d'infermeria.

b) Cicles formatius de grau superior.

- Fabricació mecànica: Decret 237/2002, de 25 de setembre. Òptica d'ullera.

- Manteniment i serveis a la producció: Decret 365/2004, de 24 d'agost. Prevenció de riscos professionals.

- Sanitat: Decret 50/1998, de 3 de març. Dietètica.

1.3 Per les especialitats de formació professional inicial (LOE)

Les referències normatives dels títols LOE estan definides en els Reials Decrets que els estableixen i en els Decrets o Ordres de currículum corresponents. Per elaborar les programacions cal tenir en compte els mòduls professionals, les unitats formatives, les durades, els resultats d'aprenentatge, els criteris de correcció i els continguts publicats per a cada títol al web del Departament d'Educació: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/ i l'Ordre EDU/186/2021, de 23 de setembre, de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s'estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial.

 

a) Cicles formatius de grau mitjà

 

- Activitats físiques i esportives

CFGM Activitats eqüestres

CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure

 

- Administració i gestió

CFGM Gestió administrativa

 

- Agrària

CFGM Aprofitament i conservació del medi natural

CFGM Jardineria i floristeria

CFGM Producció agropecuària

CFGM Producció agroecològica

CFGM Activitats eqüestres

 

- Arts gràfiques

CFGM Preimpressió digital

CFGM Impressió gràfica

CFGM Postimpressió i acabats gràfics

 

- Comerç i màrqueting

CFGM Activitats comercials

CFGM Comercialització de productes alimentaris

 

- Edificació i obra civil

CFGM Obres d'interior, decoració i rehabilitació

CFGM Construcció

 

- Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

 

- Energia i aigua

CFGM Xarxes i estacions de tractament d'aigües

 

- Fabricació mecànica

CFGM Mecanització

CFGM Soldadura i caldereria

 

- Fusta, moble i suro

CFGM Fusteria i moble

CFGM Instal·lació i moblament

 

- Hoteleria i turisme

CFGM Cuina i gastronomia

CFGM Serveis en restauració

 

- Imatge personal

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGM Estètica i bellesa

 

- Imatge i so

CFGM Vídeo, discjòquei i so

 

- Indústries alimentàries

CFGM Elaboració de productes alimentaris

CFGM Forneria, pastisseria i confiteria

CFGM Olis d'oliva i vins

 

- Indústries extractives

CFGM Excavacions i sondatges

CFGM Pedra natural

 

- Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

 

- Instal·lació i manteniment

CFGM Instal·lacions de producció de calor

CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització

CFGM Manteniment electromecànic

 

- Maritimopesquera

CFGM Cultius aqüícoles

CFGM Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

CFGM Navegació i pesca de litoral

CFGM Operacions subaquàtiques i hiperbàriques

 

- Química

CFGM Operacions de laboratori

CFGM Planta química

 

- Sanitat

CFGM Emergències sanitàries

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

 

- Seguretat i mediambient

CFGM Emergències i protecció civil

 

- Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

 

- Tèxtil, confecció i pell

CFGM Confecció i moda

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

 

- Transport i manteniment de vehicles

CFGM Carrosseria

CFGM Electromecànica de maquinària

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils

CFGM Manteniment de material rodant ferroviari

CFGM Conducció de vehicles de transport per carretera

CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo

CFGM Manteniment d'estructures de fusta i mobiliari d'embarcacions d'esbarjo

 

b) Cicles formatius de grau superior

 

- Activitats físiques i esportives

CFGS Condicionament físic

CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

 

- Administració i gestió

CFGS Administració i finances

CFGS Assistència a la direcció

 

- Agrària

CFGS Gestió forestal i del medi natural

CFGS Paisatgisme i medi rural

CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal

 

- Arts gràfiques

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica

 

- Comerç i màrqueting

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Màrqueting i publicitat

CFGS Transport i logística

 

- Edificació i obra civil

CFGS Projectes d'edificació

CFGS Projectes d'obra civil

CFGS Organització i control d'obres de construcció

 

- Electricitat i electrònica

CFGS Automatització i robòtica industrial

CFGS Manteniment electrònic

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats

CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

CFGS Electromedicina clínica

 

- Energia i aigua

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica

CFGS Energies renovables

CFGS Gestió de l'aigua

 

- Fabricació mecànica

CFGS Construccions metàl·liques

CFGS Disseny en fabricació mecànica

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

CFGS Programació de la producció en l'emmotllament de metalls i polímers

 

- Fusta, moble i suro

CFGS Disseny i moblament

 

- Hoteleria i Turisme

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

CFGS Gestió d'allotjaments turístics

CFGS Guia, informació i assistència turístiques

CFGS Direcció de cuina

CFGS Direcció de serveis en restauració

 

- Imatge personal

CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa

CFGS Caracterització i maquillatge professional

CFGS Estètica integral i benestar

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria

CFGS Termalisme i benestar

 

- Imatge i so

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

CFGS So per a audiovisuals i espectacles

 

- Indústries alimentàries

CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària

CFGS Vitivinicultura

 

- Informàtica i comunicacions

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

 

- Instal·lació i manteniment

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Mecatrònica industrial

 

- Maritimopesquera

CFGS Aqüicultura

CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions

CFGS Transport marítim i pesca d'altura

 

- Química

CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

CFGS Química industrial

CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

 

- Sanitat

CFGS Audiologia protètica

CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic

CFGS Documentació i administració sanitàries

CFGS Higiene bucodental

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

CFGS Laboratori clínic i biomèdic

CFGS Ortopròtesi i productes de suport

CFGS Pròtesis dentals

CFGS Radioteràpia i dosimetria

 

- Seguretat i medi ambient

CFGS Educació i control ambiental

CFGS Química i salut ambiental

 

- Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGS Animació sociocultural i turística

CFGS Educació infantil

CFGS Integració social

CFGS Promoció d'igualtat de gènere

CFGS Mediació comunicativa

 

- Tèxtil, confecció i pell

CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell

CFGS Patronatge i moda

CFGS Vestuari a mida i d'espectacles

 

- Transport i manteniment de vehicles

CFGS Automoció

CFGS Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de pistó

CFGS Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de turbina

CFGS Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de pistó

CFGS Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de turbina

CFGS Manteniment de sistemes electrònics i aviònics d'aeronaus

 

2. Per al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Reial decret 1041/2017, de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en diversos plans d'estudis i les d'aquest reial decret.

Reial decret 1/2019, d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves. Documents per a l'organització i gestió de centres. EOI.

 

3. Arts plàstiques i disseny

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

a) Batxillerat

Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

b) Cicles formatius de grau mitjà

Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

Decret 334/1997, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en serigrafia artística i en gravat calcogràfic de la família professional d'arts aplicades al llibre.

Decret 17/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en procediments d'orfebreria i argenteria, en emmotllat i fosa d'objectes d'orfebreria, joieria i bijuteria artístiques, en procediments de joieria artística, en gravat artístic sobre metall i en encastat, de la família professional de la joieria d'art.

Decret 268/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en floristeria de la família professional d'art floral.

Decret 269/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en esmaltatge sobre metalls, de la família professional d'esmalts artístics.

Decret 270/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en revestiments murals, de la família professional de les arts aplicades al mur.

Decret 210/2000, de 13 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en mestre d'aixa de la família professional de disseny industrial.

Decret 114/2001, de 2 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en pintura sobre vidre, en procediments del vidre en fred i en procediments del vidre en calent, de la família professional de vidre artístic.

Decret 111/2007, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en brodats, en puntes, i en tapissos i catifes pertanyents a la família professional de tèxtils artístics.

Decret 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual.

Decret 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.

c) Cicles formatius de grau superior

Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

d) Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior en Disseny

Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments artístics superiors

Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació.

Resolució EDU/2803/2022, de 9 de setembre, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.

e) Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals

Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments artístics superiors.

Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació.

Resolució EDU/2804/2022, de 9 de setembre, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

 

5. Per al cos de mestres

Educació infantil

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle de l'educació infantil.

Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.

Educació primària

Decret 175/2022, de 27 de setembre de 2022, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

Resolució per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres que sigui vigent en el moment de la realització de les proves.

 

 

 

Només es pot al·legar la titulació de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica, com equivalents a l'efecte de docència, en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos i únicament per les especialitats que es detallen a continuació:

 

Administració d'empreses

Equips electrònics

Informàtica

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids.

Instal·lacions electrotècniques

Oficina de projectes de construcció

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

Organització i gestió comercial

Organització i processos de manteniment de vehicles

Organització i projectes de sistemes energètics

Processos comercials

Processos de gestió administrativa

Processos sanitaris

Processos i productes de fusta i moble

Sistemes electrònics

Sistemes electrotècnics i automàtics

Sistemes i aplicacions informàtiques

Tècniques i procediments d'imatge i so

Tecnologia

 

 

 

Són equivalents a efectes de docència les titulacions que es detallen per a cada especialitat, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex.

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitats

Titulacions

703

Conservació i restauració de materials arqueològics

Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, especialitat d'Arqueologia

Títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, d'11 de març, corresponents a la secció d'Arqueologia

704

Conservació i restauració d'obra pictòrica

Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, especialitat de Pintura

Títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/1994, d'11 de març, corresponents a la secció de Pintura

709

Disseny d'interiors

Títol de Disseny, especialitat Disseny d'Interiors

710

Disseny de moda

Títol de Disseny, especialitat Disseny de Moda

712

Disseny gràfic

Títol de Disseny, especialitat Disseny Gràfic

 

 

Cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitats

Titulacions

810

Motlles i reproduccions

Arts Aplicades a l'Escultura

Arts Aplicades al Metall

Modelisme i Matriceria Ceràmica

812

Talla en pedra i fusta

Arts Aplicades a l'Escultura

Arts Aplicades a la Fusta

Arts Aplicades a la Pedra

813

Tècniques ceràmiques

Ceràmica Artística

Paviments i Revestiments Ceràmics

Modelisme i Matriceria Ceràmica

814

Tècniques de gravat i estampació

Edició d'Art

Gravat i Tècniques d'Estampació

Il·lustració

815

Tècniques de joieria i Bijuteria

Bijuteria Artística

Joieria Artística

818

Tècniques de metall

Arts Aplicades a l'Escultura

Arts Aplicades al Metall

819

Tècniques murals

Arts Aplicades al Mur

  • Darrera modificació: 30/12/2022 12:10