La programació per competències (ESO, Batxillerat i EOI). Curs 2022-2023. Edició Unitat DidàcticaProfessors de Secundària (aspepc·sps) ofereix el curs telemàtic de 30 hores -reconegut pel Departament d'Educació com a activitat de Formació Permanent del Professorat- “La programació per competències” que es realitzarà en dos torns diferents.

El considerem molt recomanable per al professorat que vol presentar-se a les oposicions de secundària d'aquest curs.

El curs oferirà la possibilitat d'incorporar la revisió de la Unitat Didàctica/Situació d'Aprenentatge com un servei apart que no és condició per a la seva certificació 1).

Només es realitzaran revisions de les Unitats Didàctiques/Situacions d'Aprenentatge de les especialitats que apareixen en el llistat d'inscripcions i dels ensenyaments especificats en el títol del curs (ESO, Batxillerat i EOI)
El curs és asíncron: no hi ha horaris prestablerts

1r. torn

El curs començarà el 16 de gener de 2023 i finalitzarà el 28 de febrer de 2023.
Termini màxim de lliurament de la correcció de la UD/SA per part dels correctors 2) per als que han escollit aquesta opció: 13 de març de 2023 (data provisional).

2n. torn

El curs començarà el 16 de març de 2023 i finalitzarà el 27 d'abril 10 de maig de 2023.
Termini màxim de lliurament de la correcció de la UD/SA per part dels correctors 3) per als que han escollit aquesta opció: 7 de maig de 2023 (data provisional).

El curs prestarà especial atenció als elements necessaris per a construir una Unitat Didàctica/Situació d'Aprenentatge coherent i pròpia d'acord amb els requeriments dels darrers processos selectius de personal docent i les modificacions normatives (LOMLOE i nous Decrets de currículum) tot suposant una imprescindible mirada compartida que prengui en consideració també el treball en equip i, atesa la normativa vigent, la línia pedagògica del centre (sigui ESO i Batxillerat, sigui EOI). També subministrarà les eines habituals per a tots aquells que desitgin programar la UD segons el currículum encara vigent per a 2n i 4t d'ESO i 2n de Batxillerat.

S'atendrà així:

  • En primer lloc, a les modificacions de la normativa bàsica mínima (competències clau, específiques, situacions d'aprenentatge, vectors del currículum, perfils competencials de sortida, sabers…) que estableix el marc en el qual s'ha de desenvolupar qualsevol Unitat Didàctica.

  • En segon lloc, al disseny competencial de la Unitat Didàctica d'acord amb el context específic traçat per la nova normativa, les característiques del centre i els requisits de les convocatòries.

  • En tercer lloc als mecanismes d'avaluació competencials normativament establerts i la seva adequació i personalització.

El curs no subministrarà Unitats Didàctiques/Situacions d'Aprenentatge (ni Unitats d'Actuació) ad hoc ja fetes ni tampoc esquemes o models preparats els quals s'hagin d'omplir mecànicament. El curs aspira a facilitar les eines necessàries per a programar competencialment de forma «real», que és allò que es valora preferentment en el procés selectiu: la feina individual i la personalització són insustituïbles.

Així mateix hom pressuposa la competència dels participants en la seva matèria per la qual cosa la correcció del contingut de les Unitats Didàctiques no serà l'eix de la revisió. El seu objecte serà, sobretot, valorar la seva pertinència i correcció en funció de la seva adeqüació i coherència respecte a allò establert normativament i al context global d'una programació en el marc d'un centre específic.

Índex del curs:

0.- El context normatiu
1.- El Disseny Universal d'Aprenentatge
2.- La concepció de la Programació i la Unitat Didàctica/Situació d'Aprenentatge del Departament
3.- Una base teòrica mínima
4.- Treballar competencialment al nou currículum i al currículum encara vigent
5.- Projectes i altres metodologies globalitzadores
6.- La Unitat Didàctica i la Situació d'Aprenentatge
7.- L'avaluació
8.- Annexos: materials i recomanacions

Adequar la programació de la Unitat Didàctica/Situació d'Aprenentatge als nous requeriments normatius per 1r i 3r d'ESO i 1r de Batxillerat i als encara vigents enguany per a 2n i 4t d'ESO i 2n de Batxillerat.

Coneixement del funcionament de la plataforma Moodle a nivell d'usuari.

Sense correcció unitat didàctica Amb correcció unitat didàctica4)
No afiliats 125€ 225€
Afiliats júnior5) 60€ 120€
Afiliats sènior6) 50€ 80€

La matrícula es realitza telemàticament a http://secundaria.info/cursos.php durant el període establert sempre i quan quedin vacants (places limitades)

No gestionem llistes d'espera

El sistema ofereix automàticament aquelles places que no han finalitzat el pagament i han esgotat la reserva

1r torn

  • Inici per als no afiliats: 22 de novembre de 2023
  • Pagament amb targeta de crèdit: fins 13 de gener de 2023.

2n torn

  • Inici per als no afiliats: 18 de gener de 2023
  • Pagament amb targeta de crèdit: fins 12 de març de 2023.

L'accés a l'aula virtual es realitza des de l'Espai Personal (opció Els meus cursos). S'obrirà 24 hores abans de l'inici del curs per tal que comproveu que el vostre accés sigui correcte.

Curs reconegut pel Departament d'Educació com a Activitats de Formació Permanent.

Els certificats estaran disponibles després de la finalització del curs a la web de la XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/la-meva-formacio/els-meus-certificats/. Aquells que no disposin d'un usuari XTEC podran demanar la certificació en paper al nostre Centre d'Atenció al Professorat


1)
La correcció d'aquesta UD per part d'un equip d'especialistes es realitzarà una única vegada, cal, doncs, respectar estrictament els terminis de presentació establerts a tal efecte al curs
2) , 3)
La correcció de la UD es realitzarà una única vegada
4)
La correcció de la unitat didàctica es realitzarà una única vegada
5)
amb menys de sis mesos d'antiguitat
6)
amb més de sis mesos d'antiguitat
  • Darrera modificació: 12/04/2023 14:34