RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableixen que el sistema d'ingrés en la funció pública docent és el de concurs oposició.

L'article 3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, procediran a realitzar les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les esmentades ofertes d'ocupació.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, modificat pel Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, defineix les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableix les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari.

L'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, aprova l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2017 de 2.000 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7353, de 20.4.2017).

D'acord amb l'article 6 i l'apartat sisè de l'annex del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures adreçades al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per Acord del Ple del Senat de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, el ministre d'Educació, Cultura i Esport resta habilitat per l'exercici de les funcions i per a l'adopció dels acords, resolucions i disposicions que corresponguin al conseller o consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d'acord amb la legislació autonòmica d'aplicació.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

Obrir convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 2.000 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Ensenyament, que corresponen a les incloses a l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2017 i per a l'adquisició de noves especialitats, d'acord amb les bases que es detallen als annexos 1 i 2.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 21 de novembre de 2017

P. a.

Íñigo Méndez de Vigo y Montojo

Ministre de Educació, Cultura i Esport

Lluís Baulenas i Cases

Secretari general

(Ordre de 16 de novembre de 2017)

Annex

Índex

Annex 1: Bases de la convocatòria dels procediments d'ingrés i accés.

1. Normes generals

1.1 Places convocades.

1.2 Normativa aplicable.

2. Requisits dels aspirants

2.1 Requisits generals.

2.2 Requisits específics.

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de mestres.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.

2.2.3 Per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

2.2.4 Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.

2.5 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació.

2.6 Data del compliment dels requisits.

3. Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

3.2.3 Formació acadèmica i didàctica.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.

3.2.6 Exempts de la prova del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

3.2.7 Funcionaris de carrera

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

3.3.2 Forma de pagament.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

3.4 Termini de presentació.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

4. Admissió d'aspirants

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

5. Òrgans de selecció

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

5.2 Nomenament.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de mestres.

5.3.2 Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari.

5.3.3 Tribunals del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

5.3.4 Tribunals del cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

5.3.5 Tribunals suplents.

5.3.6 Participació voluntària.

5.3.7 Tendència a la paritat entre professors i professores.

5.3.8 Data del sorteig dels vocals dels tribunals.

5.3.9 Designació excepcional de vocals.

5.3.10 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

5.3.11 Competència lingüística.

5.3.12 Secretari dels tribunals.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.5 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

5.6 Abstenció i recusació.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

5.8 Funcions dels tribunals.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

5.12 Procediment d'actuació.

5.13 Mesures per als aspirants amb discapacitat.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans

5.16 Indemnitzacions i dietes.

6. Sistema de selecció

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Inici del procediment selectiu.

6.1.2 Citació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües oficials.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

6.4.1 Proves de la fase d'oposició.

6.4.1.1 Primera prova.

6.4.1.2 Segona prova.

6.4.1.3 Publicitat de les qualificacions.

6.4.1.4 Superació de la fase d'oposició.

6.5 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior.

6.6 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

6.7 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.7.1 Caràcter públic de les proves.

6.7.2 Qualificació de les proves.

6.7.3 Temaris.

6.7.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

6.8 Fase de concurs.

6.8.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

6.8.2 Qualificació de la fase de concurs.

6.8.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

6.8.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

7. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

7.1 Procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior.

7.3 Procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

7.4 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.4.1 Agregació de les puntuacions.

7.4.2 Criteris per resoldre els empats.

7.4.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.

7.4.4 Nombre màxim d'aprovats.

7.4.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.4.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

7.4.7 Exempcions i renúncies.

7.4.8 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats

8.1 Termini i documents a presentar.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

8.3 Opció retributiva.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

9. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

9.2 Opcions.

9.3 Règim jurídic.

9.4 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva.

10 Fase de pràctiques

10.1 Lloc i durada.

10.2 Activitats de formació.

10.3 Avaluació.

10.4 Exempts de l'avaluació.

11. Nomenament de funcionaris de carrera

Annex 2: Bases de la convocatòria del procediment d'adquisició de noves especialitats.

12. Normes generals

13. Requisits dels aspirants

14. Sol·licituds i termini de presentació

15. Llista d'admesos i exclosos.

16. Òrgans de selecció

17. Inici i desenvolupament de les proves

18. Sistema de selecció i temaris

19. Qualificació

Annex 3: Barem per al procediment d'ingrés lliure i de reserva d'aspirants amb discapacitat.

Annex 4 Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de grau superior i en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

Annex 5: Criteris per a l'elaboració i la presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica.

Annex 6: Normativa d'ordenació curricular.

Annex 7: Especificacions, pautes i criteris per a la realització de l'exercici de caràcter pràctic.

Annex 8: Model de declaració jurada o promesa.

Annex 9: Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD).

Annex 10: Titulacions equivalents a efectes de docència.

Annex 11: Àrees territorials.

1.1 Places convocades.

Es convoca concurs oposició per cobrir 2.000 places.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi: 597

Cos: Mestres

Nombre de places: 373

Codi: 590

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 1.602.

Codi: 592

Cos: Professors d'escoles oficials d'idiomes

Nombre de places: 14.

Codi: 595

Cos: Professors d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 11.

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; A=procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació; T=total.

Cos de mestres

 

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

55

3

58

PAN

Llengua estrangera anglès

195

10

205

PMU

Música

105

5

110

 

Total

355

18

373

 

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Codi

Especialitat

E

L

R

T

AN

Anglès

50

141

10

201

CN

Biologia i geologia

30

85

6

121

DI

Dibuix

17

46

3

66

ECO

Economia

9

24

2

35

EF

Educació física

20

57

4

81

FI

Filosofia

8

23

2

33

FQ

Física i química

28

77

6

111

FR

Francès

6

18

1

25

GE

Geografia i història

41

114

8

163

LC

Llengua catalana i literatura

34

95

7

136

LE

Llengua castellana i literatura

43

119

9

171

MA

Matemàtiques

56

156

11

223

MU

Música

6

18

1

25

PSI

Orientació educativa

27

75

5

107

TEC

Tecnologia

26

73

5

104

 

Total

401

1121

80

1602

 

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Codi

Especialitat

A

L

R

T

192

Francès EOI

4

9

1

14

 

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitat

E

L

R

T

707

Dibuix artístic i color

1

2

0

3

712

Disseny gràfic

1

3

1

5

721

Mitjans audiovisuals

1

2

0

3

 

Total

3

7

1

11

 

 

1.2 Normativa aplicable.

En aquests procediments selectius és aplicable la normativa següent:

El Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

El Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

L'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

El Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableixen les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari, modificat pel Reial decret 665/2015, de 17 de juliol.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i altres disposicions d'aplicació general, així com el que s'estableixi en aquesta convocatòria.

Per tal de ser admès als procediments selectius, l'aspirant ha de reunir els requisits següents:

2.1 Requisits generals.

a) Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Estar en possessió, o reunir les condicions per a l'expedició, d'alguna de les titulacions que per a cada cos determina aquesta base. En cas que la titulació esmentada s'hagi obtingut a l'estranger, cal que prèviament hagi estat concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el que determina el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic i diplomat, o el seu reconeixement a l'empara del que s'estableix per la Directiva 2005/36/CE i per el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, o altra normativa vigent en el moment de publicació d'aquesta convocatòria.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari.

Els aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

g) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

2.2 Requisits específics.

Per tal de participar pel procediment d'ingrés lliure, els aspirants han de reunir, a més de les condicions generals, els requisits següents:

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de mestres

Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de mestre, diplomat de professor d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari o el títol de grau corresponent.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.

a) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. Són equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex V, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, i l'article 1 del Reial decret 1542/1994, de 8 de juliol, les titulacions que es detallen per a cada especialitat a l'annex 10 d'aquesta Resolució, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex 10.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

Amb caràcter general acrediten aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Només per a l'especialitat d'orientació educativa el títol oficial de màster en psicopedagogia acredita també aquest requisit.

No obstant això, estan dispensats de la possessió del títol oficial de màster aquells que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió d'un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent al mateix que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel que fa a aquests altres títols de llicenciat que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica hi ha els següents:

Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació).

Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general).

Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació).

Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de:

Psicologia de l'educació.

Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.

Psicologia evolutiva i de l'educació.

- Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió, abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la Universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.3 Per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

a) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

Amb caràcter general acrediten aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre. No obstant això, estan dispensats de la possessió del l'esmentat títol aquells que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió d'un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent al mateix que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel que fa a aquests altres títols de llicenciat que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica hi ha els següents:

Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació).

Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general).

Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació).

Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de:

Psicologia de l'educació.

Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.

Psicologia evolutiva i de l'educació.

- Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió, abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la Universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.4 Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny

a) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. Són equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex VIII, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, les titulacions que es detallen per a cada especialitat a l'annex 10 d'aquesta Resolució, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex 10.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació als aspirants a l'ingrés en aquest cos.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.3.1 Poden participar per aquest procediment els aspirants que, reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconegut pels òrgans competents un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que això sigui compatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s'opta.

2.3.2 Les persones amb discapacitat que vulguin participar en aquesta convocatòria per a la reserva per a aspirants amb discapacitat, han de presentar un dictamen de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'equip multiprofessional competent, que s'ha de presentar durant el termini de presentació de sol·licituds o bé en el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. També es pot presentar el dictamen davant del tribunal si ha estat emès abans del començament de la primera prova selectiva.

Aquest dictamen ha de concretar els aspectes següents:

a) Que el grau de disminució és igual o superior al 33%.

b) El compliment de les condicions d'aptitud personal en relació amb el lloc de treball.

c) La necessitat d'adaptacions de temps i mitjans materials per a la realització de les proves.

d) Les necessitats d'adaptació al lloc de treball.

e) L'existència de dificultats d'integració laboral i d'autonomia personal.

La manca d'aportació del dictamen vinculant comporta la no-admissió de l'aspirant per optar a les places reservades, mantenint-lo, no obstant això, dins del procediment d'ingrés lliure, sempre i quan no consti amb algun motiu d'exclusió.

2.3.3 No obstant això, les persones amb discapacitat que participin en aquesta convocatòria, al marge de la reserva per a aspirants amb discapacitat, seran admesos a la realització de les proves selectives sense necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu començament, sens perjudici de què, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenat, hagin d'acreditar, igual que la resta d'aspirants seleccionats, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir, d'acord amb el que estableix la base 8.1.d). Així mateix, aquests aspirants que superin el procés selectiu i que hagin demanat alguna adaptació de lloc de treball han de presentar el dictamen esmentat a la base 2.3.2.

2.3.4 Les persones amb discapacitat que vulguin participar per a la reserva d'aspirants amb discapacitat ho fan en igualtat de condicions amb els aspirants d'ingrés lliure, sens perjudici de les adaptacions previstes a la base 3.2.2.

2.3.5 Els aspirants que participin acollint-se a la reserva per a aspirants amb discapacitat no poden concórrer a la mateixa especialitat i cos pel procediment d'ingrés lliure.

2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.

2.4.1 Poden participar en aquest procediment selectiu, els funcionaris dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2 a què es refereix la legislació vigent de la funció pública, que, reunint les condicions generals establertes en aquesta convocatòria, puguin acreditar els requisits següents:

a) Estar en possessió o reunir les condicions per a l'expedició d'alguna de les titulacions que per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari s'estableixen a la base 2.2.1 d'aquesta convocatòria o que per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny s'estableixen a la base 2.2.4.

b) Haver romàs en els seus cossos d'origen un mínim de sis anys com a funcionaris de carrera.

2.4.2 Els aspirants que optin per aquest procediment d'accés no poden concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d'ingrés lliure.

2.5 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació.

Poden participar en aquest procediment els funcionaris de carrera de cossos i escales docents del mateix grup i nivell de complement de destinació que el cos al qual aspiren a accedir sense que calgui acreditar límit d'antiguitat en el cos d'origen, sempre que posseeixin la titulació exigida per a l'ingrés al cos en qüestió.

L'accés al nou cos es pot realitzar tant per la mateixa especialitat com per una especialitat diferent de la qual l'aspirant sigui titular en el seu cos d'origen.

2.6 Data del compliment dels requisits.

El compliment de tots els requisits esmentats en aquesta base 2 s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

3.1 Presentació.

3.1.1 A través de la pàgina d'Internet: ensenyament.gencat.cat /Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents, els aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

L'aspirant, una vegada realitzada la tramitació telemàtica, rep un correu electrònic de confirmació on hi ha l'identificador de la sol·licitud. Aquest correu electrònic és la confirmació de la presentació telemàtica.

El DNI, NIE o passaport i l'identificador de la sol·licitud serveixen per accedir a la sol·licitud a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament abans esmentada, consultar l'estat, obtenir el resguard i la carta de pagament i accedir al pagament electrònic dels drets de participació.

En la mateixa pàgina d'internet també pot consultar la llista d'admesos i exclosos i l'actuació del tribunal on estigui assignat.

Així mateix també es considera presentada davant l'Administració la sol·licitud en paper que es presenti en qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3.1.2 L'aspirant, després d'haver rebut el correu electrònic amb l'identificador de la sol·licitud pot fer efectiu l'abonament dels drets de participació en aquesta convocatòria. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s'hagi comprovat el pagament efectiu d'aquests drets.

3.1.3 Únicament es pot presentar més d'una sol·licitud de participació quan l'aspirant opti a més d'una especialitat del mateix o de diferent cos, però en cap cas pot optar a una mateixa especialitat per procediments de selecció diferents. No obstant això, la presentació de més d'una sol·licitud no implica que l'aspirant pugui assistir a l'acte de presentació o a la realització de la prova de tots els tribunals on hagi estat assignat.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

Cadascun dels aspirants ha d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud telemàtica d'acord amb les instruccions que aniran apareixent en el formulari electrònic i que corresponen a:

Dades de la convocatòria: cos, especialitat i procediment.

Dades personals i de contacte.

Adaptació a les proves i/o del lloc de treball.

Dades acadèmiques.

Exempció o bonificació de la taxa d'inscripció.

Realització de les proves.

Els codis corresponents als diferents cossos, especialitats i procediments són els que consten a la base 1.1.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

Els aspirants amb discapacitat, tant si concorren per les places reservades per a aspirants amb discapacitat com per altres procediments, han de fer constar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació aquesta condició, si el grau de disminució és igual o superior al 33%, sempre que això sigui compatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta. Així mateix, en qualsevol cas, han de fer constar el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar per tal que puguin actuar en igualtat de condicions que la resta dels participants.

Una vegada hagin estat assignats al tribunal que els correspongui, aquest podrà requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o per altres mitjans adients, la informació que consideri necessària per a l'adaptació sol·licitada.

3.2.3 Formació acadèmica i didàctica.

Per al cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors d'escoles oficials d'idiomes els aspirants han d'informar si tenen el títol oficial de màster universitari, o una dispensa de la seva possessió, a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació. Aquestes dispenses consten detallades a les bases 2.2.2 i 2.2.3.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana a què es fa referència a la base 6.3 han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud la denominació del document acreditatiu corresponent, per a poder quedar exempts de la realització d'aquesta prova.

Al fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Ensenyament comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de llengua catalana.

Entre la informació que consta al registre informàtic del Departament d'Ensenyament hi ha els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i de l'any 1991 per a la resta de cossos, van ser exempts o aptes d'aquesta prova.

Si en el registre informàtic del Departament d'Ensenyament no consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de la llengua catalana, l'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds pot presentar el document acreditatiu al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

Els aspirants als que no consti aquesta acreditació al registre informàtic del Departament d'Ensenyament i que no presentin cap documentació acreditativa als llocs previstos al paràgraf anterior no poden ser declarats exempts i, en conseqüència, han de realitzar la prova prèvia d'acreditació del coneixement de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix la base 6.3.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.

Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana a què fa referència la base 6.3 han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud la denominació del document acreditatiu corresponent, per a poder quedar exempts de la realització d'aquesta prova.

Al fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Ensenyament comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de llengua castellana.

Si en el registre informàtic del Departament d'Ensenyament no consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de la llengua castellana, l'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, pot presentar el document acreditatiu al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

Els aspirants als que no consti aquesta acreditació al registre informàtic del Departament d'Ensenyament i que no presentin cap documentació acreditativa als llocs previstos al paràgraf anterior no poden ser declarats exempts i, en conseqüència, han de realitzar la prova prèvia d'acreditació del coneixement de la llengua castellana, d'acord amb el que estableix la base 6.3.

3.2.6 Exempts de la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

Queden exempts de la realització de la prova prevista en la base 6.2 els aspirants que presentin el document acreditatiu d'alguns dels títols o certificats que s'indiquen a continuació:

Diploma d'espanyol (nivell intermedi o superior) o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest, d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 264/2008, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel que es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

Certificat de nivell avançat o d'aptitud d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Títol de llicenciat en filologia hispànica o romànica.

Certificació acadèmica en la qual consti que s'han realitzat a l'Estat espanyol tots els estudis conduents a l'obtenció de la titulació al·legada per l'ingrés al cos.

L'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, pot presentar el document acreditatiu corresponent al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

Així mateix, queden exempts els aspirants que hagin superat o hagin estat declarats exempts en aquesta mateixa prova o en la de les dues llengües en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Ensenyament.

3.2.7 Funcionaris de carrera.

Els aspirants que participin pels procediments d'accés que s'especifiquen a les bases 2.4 i 2.5 d'aquesta convocatòria han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació el cos o escala del qual són funcionaris de carrera, així com l'especialitat de la qual són titulars en el cos d'origen.

Els aspirants que participin pel procediment d'accés a un cos de grup superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir, poden declarar participar sense consumir plaça a la sol·licitud.

Aquesta declaració implica optar per continuar en la plaça que ocupen amb caràcter definitiu i que el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves i siguin seleccionats.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

Els drets de participació són, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre GAH/83/2017, de 9 de maig, els que es detallen tot seguit:

Cos: mestres.

Import dels drets: 54,50 euros.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 69,25 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes.

Import dels drets: 69,25 euros.

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny.

Import dels drets: 69,25 euros.

Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció tenen una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes, d'acord amb el que s'estableix a l'annex de l'Ordre GAH/83/2017, de 9 de maig. D'acord amb aquesta bonificació els drets de participació seran els següents:

Cos: mestres.

Import dels drets: 43,60 euros.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 55,40 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes.

Import dels drets: 55,40 euros.

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny.

Import dels drets: 55,40 euros.

A més, les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals (tant les de categoria general com les de categoria especial) tenen una bonificació addicional del 30% sobre les taxes, i les persones membres de famílies nombroses de categoria especial una bonificació addicional del 50%, de manera que les taxes que corresponen a sol·licituds telemàtiques són les següents:

Famílies nombroses de categoria general i famílies monoparentals.

Cos: mestres.

Import dels drets: 27,25 euros.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 34,65 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes.

Import dels drets: 34,65 euros.

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny.

Import dels drets: 34,65 euros.

Famílies nombroses de categoria especial.

Cos: mestres.

Import dels drets: 16,35 euros.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 20,80 euros.

Cos: professors d'escoles oficials d'idiomes.

Import dels drets: 20,80 euros.

Cos: professors d'arts plàstiques i disseny.

Import dels drets: 20,80 euros.

En aquests casos, dins del termini de presentació de sol·licituds, han d'acreditar la seva situació mitjançant la presentació del títol de família nombrosa o monoparental, atorgat a Catalunya pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o equivalent. La presentació s'ha de fer al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud. No obstant això, si l'aspirant dóna el seu consentiment al Departament d'Ensenyament perquè comprovi les seves dades a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya que acreditin el compliment d'aquest requisit, el Departament d'Ensenyament realitzarà aquesta gestió.

3.3.2 Forma de pagament.

El pagament dels drets de participació s'ha de fer de manera presencial en qualsevol de les oficines de CaixaBank,“la Caixa” o mitjançant transacció electrònica.

El pagament presencial es fa mitjançant la transacció RIN, que valida mecànicament la carta de pagament i s'estampa el segell de l'entitat, de manera que l'interessat, amb el full que li correspon, pugui acreditar l'abonament. Així mateix pot fer-se utilitzant els terminals ServiCaixa.

També es pot fer el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat bancària, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'Internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, o a través dels terminals ServiCaixa.

El pagament s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds, sense ultrapassar la data que consta a la carta de pagament.

La manca de pagament o l'abonament fora del termini establert a la carta de pagament determina l'exclusió de l'aspirant.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

Estan exempts del pagament dels drets de participació els aspirants següents:

- Els que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. D'aquests aspirants, els que participin per la reserva per a aspirants amb discapacitat, han de manifestar que es troben en aquesta situació en la sol·licitud de participació i l'acrediten mitjançant el dictamen que han de presentar al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitgin fer les proves, durant el termini de presentació de sol·licituds o durant el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud. Posteriorment també podran presentar el dictamen en els mateixos llocs, sempre que ho facin abans de la realització de la primera prova selectiva. La manca d'aportació del dictamen dins d'aquests terminis comporta la no-admissió de l'aspirant per optar a places reservades, tot i mantenir-lo dins del procediment d'ingrés lliure, per la qual cosa dins del mateix termini ha de fer el pagament dels drets de participació, per tal de no ser exclòs per aquest motiu, a no ser que pugui acollir-se al que estableix el paràgraf següent.

Els altres aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin pel procediment d'ingrés lliure han de manifestar que es troben en aquesta situació en la sol·licitud de participació i l'han d'acreditar mitjançant la presentació del document que correspongui. La no-presentació d'aquest document comporta l'obligació de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclòs per aquest motiu.

L'aspirant ha de presentar el document acreditatiu de la discapacitat al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

No obstant això, si l'aspirant dóna el consentiment al Departament d'Ensenyament perquè comprovi les seves dades a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya que acreditin el compliment d'aquest requisit, el Departament d'Ensenyament realitzarà aquesta gestió.

- Els que es trobin en situació d'atur, inscrits al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i/o, si escau, al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i que no percebin cap prestació econòmica.

Els aspirants que estiguin exempts del pagament dels drets de participació perquè estan a Catalunya en situació d'atur sense percebre cap prestació econòmica han d'esmentar-ho a la sol·licitud de participació en la convocatòria i poden donar el consentiment al Departament d'Ensenyament perquè comprovi les dades que acreditin el compliment d'aquest requisit a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, si l'aspirant ho desitja, també pot presentar un certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si escau, pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) on consti que està en situació d'atur i que no percep cap prestació econòmica. Aquest certificat ha d'estar expedit en una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds, o bé, si està emès en una data posterior, ha d'estar referit a una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds, i s'ha de presentar al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

Si el certificat acreditatiu abans esmentat és emès per l'òrgan competent d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol o d'algun estat membre de la Unió Europea té la mateixa consideració que l'emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG).

- Els que es trobin jubilats, sempre que presentin la documentació que acrediti aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent. La presentació s'ha de fer al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, dins del termini de presentació de sol·licituds, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

- Els que tinguin la condició de víctimes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet, així com els seus fills, han de presentar la documentació que acrediti aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent. La presentació s'ha de fer al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, dins del termini de presentació de sol·licituds, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

3.4 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 20 de desembre de 2017 ambdós inclosos.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

En formalitzar la sol·licitud, l'aspirant ha d'indicar l'àrea territorial on vol fer les proves per tal que, sempre que això sigui possible, es pugui tenir en compte la seva preferència.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indiquen els llocs on s'ha d'exposar al públic la llista completa dels aspirants admesos i exclosos que, en tot cas, s'ha d'exposar a la seu central del Departament d'Ensenyament, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, a la qual es pot accedir mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant. En aquesta llista han de constar, almenys, el nom i cognoms, el procediment selectiu pel qual participa l'aspirant, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.

A més, respecte dels aspirants que participen per la reserva per a aspirants amb discapacitat ha de constar la informació relativa a si tenen pendent la presentació del dictamen a què es fa esment a la base 2.3.2.

Així mateix, també hi ha de constar els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir plaça.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos es considera feta la corresponent notificació als interessats.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional poden formular, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució que la declari aprovada, i davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, les reclamacions que creguin oportunes, per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

Només si el motiu de l'exclusió és no haver realitzat el pagament dels drets de participació quan s'havia al·legat un motiu per estar-ne exempt o per tenir alguna bonificació i que aquesta no s'hagi acreditat, o si el motiu d'exclusió és per haver realitzat un pagament per un import inferior al que corresponia, s'ha de sol·licitar una carta de pagament al Consorci d'Educació de Barcelona, a la Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament, dins del termini esmentat al paràgraf anterior, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'internet de CaixaBank, “la Caixa”, adreçant-se a qualsevol de les oficines d'aquesta entitat o bé utilitzant els terminals ServiCaixa.

En cas que l'interessat no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins d'aquest termini, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

Igualment, els aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals poden presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini, per tal d'esmenar la deficiència.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s'estimen o es desestimen en la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que s'ha de publicar al DOGC en el termini que preveu la base 6.1.1. En aquesta resolució s'indiquen els llocs on s'exposa al públic la llista completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'ha d'exposar a la seu central del Departament d'Ensenyament, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, a la qual es pot accedir mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant. En aquesta llista es pot consultar la distribució de tots els aspirants admesos en els diferents tribunals on hagin estat assignats.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement als interessats de la possessió dels requisits exigits en els procediments definits en aquesta convocatòria. Quan de la revisió de la documentació que, d'acord amb la base 8, cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, es dedueixi que un aspirant no reuneix algun dels requisits exigits, l'interessat perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

La selecció dels participants en els diferents procediments selectius definits en aquesta convocatòria la realitzen els tribunals i, si s'escau, les comissions de selecció que a tal efecte nomeni la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

5.2 Nomenament.

Un cop publicada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena els tribunals i les comissions de selecció que han de jutjar els procediments definits en aquesta convocatòria i ha de fer pública la composició al DOGC amb anterioritat a l'inici dels procediments selectius.

Es poden nomenar tants tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat. En les especialitats en què es nomeni més d'un tribunal per especialitat, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena una comissió de selecció.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de mestres.

En el procediment d'ingrés al cos de mestres, els tribunals estan constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A2.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de mestres, de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ha d'ampliar l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En la designació dels vocals s'ha de tenir en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre els mestres i les mestres, tal com es detalla a la base 5.3.7. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 5.3.6.

5.3.2 Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari.

En els procediments d'ingrés i/o d'accés al cos de professors d'ensenyament secundari, els tribunals estan constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A1.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de catedràtics d'ensenyament secundari i del cos de professors d'ensenyament secundari, en ambdós casos de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ha d'ampliar l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En la designació dels vocals s'ha de tenir en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 5.3.6.

Quan l'àmbit territorial objecte del sorteig ho permeti, el 25% dels vocals seran funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

5.3.3 Tribunals del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

En els procediments d'ingrés i/o d'accés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, els tribunals estan constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A1.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, en ambdós casos de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ha d'ampliar l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En la designació dels vocals s'ha de tenir en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 5.3.6.

Quan l'àmbit territorial objecte del sorteig ho permeti, el 25% dels vocals seran funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

5.3.4 Tribunals del cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

En el procediment d'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, els tribunals estan constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A1.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de catedràtics d'arts plàstiques i disseny i del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, en ambdós casos de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ha d'ampliar l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En la designació dels vocals s'ha de tenir en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.7. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 5.3.6.

Quan l'àmbit territorial objecte del sorteig ho permeti, el 25% dels vocals seran funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes.

5.3.5 Tribunals suplents.

Per a cada tribunal titular es designa, si escau, pel mateix procediment, un tribunal suplent.

5.3.6 Participació voluntària.

D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, les persones que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals, a través de la pàgina d'Internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en que sigui tramesa per via telemàtica.

El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà de l'1 al 20 de desembre de 2017 ambdós inclosos.

Si hi ha peticions de participació voluntària es designen entre aquestes persones, com a màxim, dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública la llista completa dels candidats admesos i exclosos a participar voluntàriament com a vocals dels tribunals que, en tot cas, s'ha d'exposar a la seu central del Departament d'Ensenyament, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

S'admeten les persones que compleixin els requisits establerts a les bases 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 i 5.3.4 que no estiguin en els supòsits que dispensen d'estar en el sorteig que preveu la base 5.5.

Si el nombre de persones voluntàries admeses d'una especialitat i cos determinat, de l'àrea territorial on estigui ubicat cada tribunal, supera el nombre de vocals titulars que s'han de nomenar entre aquestes, la designació s'ha de fer per sorteig. En aquest cas, la resta de persones voluntàries admeses que no siguin de l'àrea territorial del tribunal no intervenen en la designació de vocals voluntaris.

5.3.7 Tendència a la paritat entre professors i professores.

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en la designació de vocals s'ha de tendir a la paritat entre els professors i les professores, llevat que ho impedeixin raons objectives, i atenent els criteris següents:

a) Si el percentatge entre els professors i les professores en l'àmbit territorial del sorteig és inferior al 75%, es designen dos vocals titulars i dos vocals suplents d'entre els professors i els altres dos titulars i els dos suplents d'entre les professores, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

b) Si el percentatge entre els professors i les professores en l'àmbit territorial del sorteig és igual o superior al 75%, es designen tres vocals titulars i tres suplents del grup majoritari i un titular i un suplent de l'altre, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

c) Si el nombre de sortejables per tribunal és inferior a 25 persones, no s'apliquen els criteris dels dos apartats anteriors.

5.3.8 Data del sorteig dels vocals dels tribunals.

L'acte del sorteig per determinar l'ordre de designació de vocals, tant entre les persones que han sol·licitat participació voluntària en tribunals com entre les que no ho han sol·licitat, és el dia 2 de febrer de 2018, a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). D'acord amb el resultat d'aquest sorteig es realitza la designació dels vocals titulars i suplents dels tribunals.

5.3.9 Designació excepcional de vocals.

Quan no hi hagi funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient d'alguna de les especialitats de la convocatòria, els vocals els designa la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics de conformitat amb el que estableix aquesta base.

5.3.10 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

En la designació dels tribunals s'ha de vetllar pel compliment del principi d'especialitat, segons el qual almenys la majoria dels seus membres han de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de jutjar. Quan això no sigui possible, els tribunals es poden completar amb funcionaris d'un altre cos i/o especialitat i es poden designar en aquest cas assessors especialistes d'acord amb la base 5.9.

En tot cas, la totalitat dels membres i dels assessors dels tribunals han de pertànyer a cossos d'igual o superior grup de classificació que el que correspongui al cos al qual opten els aspirants.

5.3.11 Competència lingüística.

En la designació dels tribunals s'ha de garantir la competència lingüística oral i escrita de les dues llengües oficials a Catalunya de la majoria dels seus membres.

5.3.12 Secretari dels tribunals.

Actua com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.4.1 Quan en funció del nombre d'aspirants i places convocades sigui necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, s'ha de constituir una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats. Les comissions de selecció han d'estar formades per un número senar de presidents de tribunals de l'especialitat no inferior a cinc. Quan el nombre de tribunals de l'especialitat sigui inferior a cinc, les comissions de selecció s'han de completar amb vocals dels tribunals.

5.4.2 Les comissions de selecció les nomena la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que designa, en cada cas, el seu president, secretari i vocals.

5.4.3 En les especialitats que es nomeni tribunal únic, aquest actua, a més, com a comissió de selecció.

5.5 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Estan dispensats de participar de manera obligada en els òrgans de selecció, i per tant no intervenen com a candidats en l'acte de sorteig previst a la base 5.3.8, els funcionaris següents: els que ocupin càrrecs unipersonals de govern dels centres docents o serveis educatius (director, secretari, cap d'estudis, coordinador pedagògic i altres càrrecs directius); els que prestin serveis a la seu central del Departament d'Ensenyament, o en els seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona; els que gaudeixin d'un permís d'un terç o més de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i els que hagin estat sancionats amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

5.6 Abstenció i recusació.

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies d'abstenció que determina la legislació vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques, aquest s'ha d'abstenir d'actuar. Altrament pot ser recusat pels aspirants en qualsevol moment.

Així mateix, s'han d'abstenir d'actuar tots els membres que hagin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Els presidents han de sol·licitar als membres dels òrgans de selecció una declaració expressa segons la qual no estan afectats per les circumstàncies que es detallen en els dos paràgrafs anteriors.

El termini per manifestar l'abstenció és de set dies naturals a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals que han de valorar els diferents procediments selectius, la qual s'ha de notificar amb la documentació acreditativa que correspongui davant del president del tribunal, que resoldrà el que sigui procedent.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de nomenar nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major. La resolució de nomenament dels nous membres s'ha de publicar al DOGC.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

Amb la convocatòria prèvia dels presidents, es constitueixen els tribunals i les comissions de selecció amb assistència del president titular o, si escau, del suplent i, almenys, de tres vocals titulars o, si aquests hi manquen, els suplents. En qualsevol cas, entre els vocals que els constitueixin només n'hi pot haver un màxim de dos que hagin estat designats com a voluntaris.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals corresponen a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop constituïts els tribunals només poden actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi ha prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

La suplència dels presidents dels tribunals l'autoritza la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics i la dels vocals titulars el president que hagi d'actuar, tenint en compte que la suplència ha de recaure en qualsevol vocal suplent.

Tanmateix, si en el moment de l'inici de les proves algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a tal efecte, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures procedents per tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.8 Funcions dels tribunals.

Correspon als tribunals:

a) La qualificació de les diferents proves de la fase d'oposició.

b) La valoració dels mèrits de la fase de concurs als aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició. A aquests efectes, han de rebre la documentació justificativa, si escau, dels aspirants que superin aquesta fase, compulsar-la i custodiar- la fins que hagi de ser valorada.

c) El desenvolupament del procés selectiu d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria.

d) Una vegada publicada la llista de puntuació de la prova de la fase d'oposició i també al fer-se pública la llista definitiva de la fase de concurs de mèrits, el lliurament als aspirants que s'hagin presentat, i el sol·licitin, d'un certificat on constin les puntuacions obtingudes en la prova i en la valoració dels mèrits.

e) En el cas de tribunal únic, totes les funcions de la comissió de selecció.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

Els tribunals poden proposar la incorporació d'assessors especialistes, els quals es limiten a assessorar els membres del tribunal en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de l'especialitat. La designació dels assessors, si escau, correspon a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

En aquest sentit, a cada un dels tribunals que es constitueixi es pot assignar, si cal, assessors especialistes en llengua que assessorin el tribunal respecte de la capacitació dels aspirants en el coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials a Catalunya.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

Correspon a les comissions:

a) La coordinació dels tribunals.

b) La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició.

c) La coordinació de la data i hora de la realització de la prova pràctica.

d) L'elaboració del contingut de la prova pràctica.

e) L'agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d'oposició, la ponderació de les puntuacions d'ambdues fases, l'ordenació dels aspirants i l'elaboració de les llistes dels aspirants que hagin superat ambdues fases.

f) La declaració dels aspirants que hagin superat les fases de concurs i oposició, la publicació de les llistes d'aspirants seleccionats, així com la tramesa d'aquestes a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

g) La realització, quan sigui necessari, de les proves complementàries a què fa esment la base 7.4.2.

Durant el desenvolupament del procés selectiu les comissions de selecció han de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació d'aquestes normes i també què s'ha de fer en els casos no previstos.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

Les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició en els taulers d'anuncis el lloc on es celebri el procés selectiu, almenys amb una setmana d'antelació a l'inici de les proves i també a través de la pàgina d'Internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

En aquests criteris de correcció s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les proves. Els esmentats criteris d'avaluació tenen com a objectiu comprovar en forma diferenciada dues dimensions:

a) Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com són, entre altres, els que permeten valorar aspectes d'organització de l'aprenentatge dels alumnes, aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per impartir les àrees pròpies de l'especialitat a què opten.

b) Les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent, com són, entre altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges.

5.12 Procediment d'actuació.

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar a la regulació dels òrgans col·legiats.

5.13 Mesures per als aspirants amb discapacitat .

Els tribunals qualificadors han d'adoptar les mesures necessàries per tal que els aspirants amb discapacitat puguin disposar d'igualtat d'oportunitats, per a la realització de les proves de la mateixa manera que la resta de participants.

En aquest sentit s'han d'establir per a les persones amb discapacitat que ho demanin en les sol·licituds de participació, en la forma prevista a la base 3.2.2, les possibles adaptacions de temps i mitjans materials per a la seva realització, sempre que aquestes no siguin incompatibles amb el normal acompliment de la funció docent i sense que suposin una desnaturalització del contingut de la prova.

Els tribunals han de decidir sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn i poden requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o altres mitjans adients, la informació que considerin necessària per a l'adaptació sol·licitada.

A aquest efecte, s'ha de concedir el temps addicional que correspongui, per realitzar la prova de què es tracti, d'acord amb el que preveu l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

Les comissions de selecció o els tribunals quan actuen com a comissió de selecció no poden declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades. No obstant això, els aspirants seleccionats pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves. Qualsevol proposta de selecció que contravingui el que s'ha establert anteriorment serà nul·la de ple dret.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans

Els òrgans de selecció seran atesos per un màxim de dos coordinadors al Consorci d'Educació de Barcelona, d'un coordinador en cadascun dels serveis territorials i de dos coordinadors d'àmbit de Catalunya adscrits a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. El seu nomenament i les seves funcions de suport administratiu els determinarà la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

5.16 Indemnitzacions i dietes.

Els membres dels òrgans de selecció que actuïn en el procediment selectiu tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

Segons el que s'estableix a l'article 17 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema d'ingrés a la funció pública docent ha de permetre avaluar la idoneïtat dels aspirants per a l'exercici de la docència, de manera que el procediment selectiu ha de comprovar no solament els coneixements específics, científics i tècnics de la especialitat a la que s'opta, sinó també l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Aquest sistema d'ingrés és el concurs oposició, al que segueix la realització d'una fase de pràctiques que pot incloure cursos de formació i que forma part del procés selectiu.

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Inici del procediment selectiu

El procediment selectiu s'ha d'iniciar durant el mes d'abril de l'any 2018. La data d'inici s'ha de fer pública per resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics amb una antelació mínima d'un mes al començament de les proves.

El procediment selectiu comença el dia en què es realitza, amb caràcter previ, la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. Aquest mateix dia s'han de fer públiques les qualificacions d'aquestes proves al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals.

Així mateix, amb una antelació mínima de dos dies hàbils, s'ha de fer públic en el tauler d'anuncis els elements o estris que en alguns casos ha de portar l'aspirant per a la realització de la part A de la primera prova (prova pràctica).

L'endemà de la realització de les proves de llengües, al matí, es realitza l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació s'inicia la fase d'oposició.

Els tribunals amb aspirants dels procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació, amb la realització de les parts A i B de la primera prova.

Els tribunals mixtos, que tenen aspirants de diferents procediments, fan el següent: els aspirants d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació amb la realització de les parts A i B de la primera prova, i els aspirants de qualsevol dels dos procediments d'accés el dia de l'acte de presentació només realitzaran aquest, de manera que es posposa l'inici de la fase d'oposició a la data que els tribunals determinin.

Els tribunals específics que només tenen aspirants d'un procediment d'accés, a continuació de l'acte de presentació podran iniciar la fase d'oposició.

Quan es disposi que la prova pràctica (part A) no sigui escrita, els aspirants han de realitzar primer la part B de la primera prova i a continuació, en una altra sessió que pot ser en el mateix dia, s'iniciarà la prova pràctica.

Els aspirants del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat i els aspirants del procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació que participin per la mateixa especialitat de la que són titulars en el seu cos d'origen han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal en l'acte de presentació.

L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Amb anterioritat al dia de l'acte de presentació i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de publicar al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta llista han de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen les proves de llengües, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.

L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència a aquest és obligada. En seran exclosos els qui no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

El procediment selectiu finalitza durant el mes de juny de 2018 llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

6.1.2 Citació dels aspirants.

Els aspirants han de ser convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos els que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

A aquests efectes, els aspirants convocats han de presentar-se davant el tribunal en la data i l'hora que s'indiqui a la citació, amb el document nacional d'identitat, els que posseeixin la nacionalitat espanyola, o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.

Una vegada començat el procediment selectiu, no és obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal fa públics aquests anuncis i citacions en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d'Internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es té en compte el procediment selectiu pel qual participen i, dins d'aquest, l'actuació la inicien aquells el primer cognom dels quals comenci per la V de conformitat amb el que disposa la Resolució GAH/53/2017, de 20 de gener, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2017, per a l'ingrés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Els tribunals que no disposin d'aspirants el primer cognom dels quals comenci amb la lletra esmentada, iniciaran l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.

El tribunal pot requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment perquè acreditin la seva identitat.

Així mateix, si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que algun aspirant no reuneix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia a l'interessat, ha de comunicar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió als procediments selectius, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què el director general de Professorat i Personal de Centres Públics dicti la resolució corresponent, l'aspirant pot continuar de manera condicional la seva participació en el procediment selectiu.

Contra aquella resolució, l'aspirant pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Els tribunals tenen la facultat d'excloure del procediment selectiu els aspirants que realitzin qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns en el cos de mestres, en el cos de professors d'ensenyament secundari i en el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes s'hauran de realitzar en l'idioma corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 20.2 del Reglament aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. La programació didàctica que les persones interessades han de presentar als tribunals, segons la base 6.4.1, també haurà de realitzar-se en l'idioma corresponent.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

D'acord amb el que estableix l'article 16.1 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, amb caràcter previ a la realització de les proves a què es refereix la base 6.3 d'aquesta Resolució, els aspirants que participin en el procediment selectiu i que no posseeixin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprova que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text formal en castellà d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes concretes que permetin demostrar que l'examinand té un bon domini del sistema lingüístic i que sap usar amb correcció i precisió les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua castellana. Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text fet en la prova escrita i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència. Per obtenir la qualificació d'apte, cal superar les dues proves. S'ha d'obtenir la qualificació d'apte per passar a fer la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya i la fase d'oposició del procediment selectiu, que són les regulades amb caràcter general a la base 6.3 i 6.4, exceptuant el que fa referència a l'acreditació del coneixement del castellà. Aquesta qualificació es fa pública abans de l'inici de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Per a la realització d'aquesta prova, l'aspirant disposa de quaranta-cinc minuts pel que fa a l'expressió escrita i de quinze minuts per a l'expressió oral.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents han de disposar de la relació d'aspirants exempts de la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana.

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

D'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del Departament d'Ensenyament, en els procediments d'ingrés i d'accés els aspirants han d'acreditar el coneixement, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de les dues llengües oficials a Catalunya mitjançant una prova de caràcter eliminatori.

Pel que fa al català, la prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text formal d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes concretes que permetin demostrar que l'examinand té un bon domini del sistema lingüístic i que sap usar amb correcció i precisió les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text fet en la prova escrita i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència. Per obtenir la qualificació d'apte, cal superar les dues proves.

La prova de llengua castellana té la mateixa estructura que la prova de llengua catalana.

Per a la realització de la prova de les dues llengües, l'aspirant disposa de dues hores.

Les proves de llengua catalana i de llengua castellana són lliurades als tribunals per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics .

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües oficials.

En la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya cadascun dels aspirants és qualificat pel tribunal d'apte o no apte. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no poden continuar el procediment selectiu. Aquesta qualificació s'ha de fer pública abans de l'inici de la fase d'oposició.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

Queden exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1), que correspon amb les competències lingüístiques del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència, d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es reformen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Ensenyament. En aquest sentit, els aspirants que en convocatòries realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i del 1991 per a la resta de cossos, ja van ser exempts de llengua catalana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no cal que acreditin el requisit d'exempció, ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

Només han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu que els permeti l'exempció de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants dels què aquesta informació no consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. La presentació d'aquests documents s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'admesos i exclosos, i ha d'adreçar-se a l'àrea territorial on s'ha demanat realitzar les proves. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

Queden exempts de la realització de la prova oral i escrita de la llengua castellana els aspirants que puguin acreditar alguna de les següents titulacions expedides a l'Estat espanyol: una titulació universitària; el títol de batxillerat; el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior. També en queden exempts els aspirants que acreditin el diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera (nivell superior) establert per el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres Administracions educatives.

En aquest sentit, els aspirants que en convocatòries realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i del 1991 per a la resta de cossos, ja van ser exempts de llengua castellana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no cal que acreditin el requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

Igualment, queden exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana els aspirants que són funcionaris d'un cos docent de l'Estat espanyol. Els interessats, per acreditar-ho, han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent emès per un organisme competent d'alguna comunitat autònoma.

Amb caràcter general només han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu que els permeti l'exempció de la part oral i escrita de llengua castellana els aspirants als que aquesta informació no els consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament. La presentació d'aquests documents s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'admesos i exclosos, i ha d'adreçar-se a l'àrea territorial on s'ha demanat realitzar les proves. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

A la llista provisional d'admesos i exclosos que estableix la base 4.1 s'han de fer constar expressament els aspirants que reuneixen els requisits suficients del coneixement de la llengua catalana i de llengua castellana a l'efecte de l'exempció prevista en aquesta base.

Igualment s'ha de fer constar aquesta circumstància a la llista definitiva d'admesos i exclosos, que s'ha de fer pública, d'acord amb el que estableix la base 4.3, una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades pels interessats dins el termini establert.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents disposen de la llista d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua catalana i de la llista d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana. Aquestes llistes podran ser modificades pels tribunals si aquests consideren procedent la documentació acreditativa que els hi hagin entregat els aspirants.

Els aspirants que hagin tingut la qualificació d'apte en la prova d'acreditació del coneixement de llengua castellana, per als que no posseeixin la nacionalitat espanyola, han de fer només la part oral i escrita de llengua catalana. Si n'estan exempts, tindran la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Els aspirants que estan exempts tant de la part oral i escrita de llengua catalana com de la part oral i escrita de llengua castellana tenen la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

En la valoració d'aquesta fase el tribunal té en compte la possessió dels coneixements específics de l'especialitat docent a la qual s'opta, la seva aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent, tenint en compte les pautes i criteris de correcció que s'han esmentat en la base 5.11.

6.4.1 Proves de la fase d'oposició.

La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

6.4.1.1 Primera prova.

Té per objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat a la que s'opta i consta de dues parts que són valorades de manera conjunta.

Part A) de la primera prova: prova pràctica

En totes les especialitats s'ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l'especialitat a que s'opta, així com la capacitat per a construir les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències per part dels alumnes.

El temps que es disposa per a la seva realització és, com a màxim, de quatre hores, excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una durada diferent.

Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament al tauler d'anuncis.

Part B) de la primera prova: desenvolupament d'un tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l'especialitat, tenint en compte els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre dos temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar d'entre tres temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre quatre temes.

El temps que es disposa per a la seva realització és de dues hores,

Tant en la part A) com en la B) de la primera prova els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals i en la seva correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats on la prova pràctica es disposi que no sigui escrita, degut a la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant, així com aquell exercici que resulti il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d'aquestes proves escrites s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que aquest efecte donin els tribunals.

Quan es disposi que la prova pràctica (part A) no sigui escrita, els tribunals han de convocar els aspirants a la lectura pública davant el tribunal del tema de la part B), ja que la primera prova no és anònima.

El total de la primera prova es valora de 0 a 10 punts, el qual es desglossa en 7 punts a la part A i en 3 punts a la part B.

Per superar aquesta primera prova els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, essent aquest el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les parts A) i B), ponderades de la següent manera:

-La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de puntuació del total de la prova.

-La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de puntuació del total de la prova.

Per superar cadascuna de les dues parts s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 2,5 punts a cadascuna d'elles i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació corresponent.

La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la segona prova.

6.4.1.2 Segona prova.

Té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Consisteix en la presentació d'una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica. Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals han de tenir en compte les pautes i criteris esmentats en la base 5.11.

Part A) de la segona prova: programació didàctica

Presentació d'una programació didàctica que ha d'incloure la planificació del currículum d'un àmbit, àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'han d'especificar, almenys, els objectius, les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, la distribució temporal i l'agrupament d'alumnes, així com les mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció a la diversitat. Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo i la seva elaboració s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5.

En el cas dels aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'ensenyament secundari, la programació podrà estar referida a l'etapa de l'educació secundària obligatòria, al batxillerat o als cicles formatius de formació professional en els que s'imparteixi docència des de l'especialitat per la que s'opta.

En el cas d'aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, la defensa d'aquesta programació inclourà la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal plantejarà a partir de la programació presentada, que podran ser sobre els aspectes següents: l'organització de la seqüenciació, resolució de qüestions pràctiques i/o de contingut que podrien plantejar els estudiants del nivell a l'aula, l'avaluació, la dinàmica de treball, criteris de selecció de textos i activitats, treball de l'autonomia dels aprenents, recursos per a la docència, aprenentatge i avaluació. Així mateix, es demanaran propostes concretes sobre activitats per a una sessió de classe a partir del contingut pragmàtic, d'una tasca o un tipus de text tenint com a punt de partida la programació presentada.

En el cas dels aspirants a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, la programació didàctica podrà estar referida al batxillerat modalitat d'arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny), o a cicles de formació específica de grau mitjà o de grau superior d'arts plàstiques i disseny, a ensenyaments artístics superiors del títol superior en disseny equivalent a grau universitari, o a ensenyaments artístics superiors del títol superior Conservació i Restauració de Béns Culturals equivalent a grau universitari, en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa. Inclourà la resposta a les qüestions pedagògiques que el tribunal plantejarà a partir de la programació presentada, que podran ser sobre els aspectes següents: l' organització de la seqüenciació, resolució de qüestions pràctiques i/o de contingut que podrien plantejar els estudiants del nivell a l'aula, l'avaluació, la dinàmica de treball, criteris de selecció d'activitats, treball de l'autonomia dels alumnes, recursos per a la docència, aprenentatge i avaluació. Així mateix, es demanaran propostes concretes sobre activitats per a una sessió de classe a partir del contingut pragmàtic, d'una tasca tenint com a punt de partida la programació presentada.

L'ordenació curricular està recollida en la normativa i les especificacions que s'inclouen a l'annex 6.

Els aspirants han de lliurar l'esmentada programació al tribunal en l'acte de presentació. Posteriorment, aquesta programació s'ha de presentar i defensar davant del tribunal en el moment en què l'aspirant sigui convocat a aquest efecte.

En el moment de la defensa, l'aspirant pot utilitzar un exemplar de la programació aportat per ell mateix i un guió que no excedeixi d'un foli.

Si l'aspirant no presenta aquesta programació s'entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

La presentació i defensa de la programació es realitza en sessió pública.

Part B) de la segona prova: unitat didàctica

La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una unitat didàctica, pot estar relacionada amb la programació presentada per l'aspirant o elaborada a partir del temari oficial de la especialitat. En el primer cas l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'entre tres extretes a l'atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació. En el segon cas l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'un tema d'entre tres extrets a l'atzar per ell mateix, del temari oficial de l'especialitat.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'un crèdit. En el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

En l'exposició de la unitat didàctica s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, les actuacions en relació a l'orientació educativa, l'avaluació, la temporització i les connexions amb altres àrees, matèries, crèdits o mòduls professionals o assignatures relacionades, així com les estratègies d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. La seva preparació s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5.

En el cas que la programació estigui referida a un cicle formatiu LOE, la preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una activitat d'ensenyament-aprenentatge, estarà relacionada amb la programació presentada per l'aspirant. L'aspirant triarà una activitat d'ensenyament-aprenentatge, entre tres extretes a l'atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació.

En l'exposició de l'activitat d'ensenyament-aprenentatge s'han de concretar, almenys, els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts que es desenvolupen. També cal definir els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, i l'avaluació prevista. La seva preparació s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 4.

L'aspirant disposa d'una hora per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica, durant la qual pot consultar el material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

Per a l'exposició de la unitat didàctica, l'aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no pot excedir d'un foli i que s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix el dia que faci l'exposició de la unitat didàctica.

L'exposició de la unitat didàctica es realitza en sessió pública.

En el global d'aquesta segona prova l'aspirant disposa d'un període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 20 minuts per a la defensa oral de la programació; 20 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica, si escau, i 5 minuts per al debat davant el tribunal, en el qual aquest pot plantejar preguntes o qüestions al candidat en relació amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

Aquesta segona prova es valora globalment de cero a deu punts. Per a la seva superació els aspirants han d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

6.4.1.3 Publicitat de les qualificacions

Els tribunals han d'exposar les qualificacions de les proves obtingudes pels aspirants en el tauler d'anuncis dels locals on aquestes s'hagin realitzat.

En les parts A i B de la primera prova, en aquelles especialitats on es garanteix l'anonimat dels aspirants, primer es fan públiques les puntuacions fent referència al codi assignat a cada aspirant. Posteriorment, una vegada aquests siguin identificats, es fan públiques aquestes puntuacions de manera nominal.

6.4.1.4 Superació de la fase d'oposició

La qualificació corresponent a la fase d'oposició és la mitja aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves d'aquesta fase, sempre que les dues hagin estat superades.

La puntuació final de la fase d'oposició és necessàriament entre cinc i deu punts i permet accedir a la fase de concurs.

Una vegada finalitzada la fase d'oposició els tribunals fan pública en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat la llista de tots els aspirants que han participat en aquesta fase i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal referides a les proves de la fase d'oposició.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i els aspirants que superen aquesta fase.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

6.5 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior.

Aquesta fase consisteix en la superació d'una prova, en concret, en l'exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a què s'accedeix, triat per l'aspirant d'entre vuit escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat.

Si existeix concordança entre la titulació acadèmica amb la qual es participa i l'especialitat a la qual s'aspira, el tema és l'escollit per l'aspirant d'entre nou escollits a l'atzar pel tribunal. A l'exposició del tema s'ha d'atendre tant al coneixement sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants.

La determinació de la concordança entre la titulació i l'especialitat a què s'aspira es fa d'acord amb la concordança de titulacions entre les especialitats docents, d'acord amb la taula actualitzada de titulacions que hi ha la pàgina d'Internet ensenyament.gencat.cat / Professors / Borsa de treball de personal docent.

En aquesta exposició l'aspirant ha de donar una visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament d'Ensenyament i, d'acord amb el cicle lliurement escollit per ell, i completar l'exposició amb el plantejament didàctic del tema indicant, en qualsevol cas, les competències, els objectius, continguts, activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

Per a l'exposició del tema l'aspirant disposa d'un temps màxim de quaranta cinc minuts i pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedeixi d'un foli i que es lliura al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix.

L'aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

En les especialitats relacionades a l'annex 7, que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat.

En el seu plantejament, els tribunals s'han d'ajustar a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'esmentat annex 7.

Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals apliquen els criteris de correcció i pautes esmentades a la base 5.11.

Els tribunals qualifiquen aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació cal obtenir una puntuació mínima de cinc punts.

Finalitzada aquesta prova eliminatòria, els tribunals fan públiques al tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista de les puntuacions obtingudes per tots els aspirants. Els aspirants que la superen, accedeixen a la fase de concurs.

Una vegada finalitzada la fase d'oposició els tribunals fan pública en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat la llista de tots els aspirants que han participat en aquesta fase i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que hauran de per escrit, davant el president del tribunal, referides a la prova de la fase d'oposició.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita. Posteriorment fan pública la llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i els aspirants que superen aquesta fase. Els aspirants que superen aquesta fase accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

6.6 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

Per als aspirants que participin en aquest procediment d'accés per la mateixa especialitat de la que són titulars en el seu cos d'origen, la prova consistirà en l'exposició, seguida d'un debat, ambdós orals, d'una programació didàctica elaborada per l'aspirant en els mateixos termes establerts per als aspirants d'ingrés lliure i que hauran de lliurar al tribunal en l'acte de presentació.

Per a l'exposició de la programació, els aspirants disposaran com a màxim de quaranta cinc minuts i el debat tindrà una durada màxima de quinze minuts.

Per als aspirants que participin en aquest procediment d'accés per una especialitat diferent de la que són titulars en el seu cos d'origen, la prova consistirà en l'exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a la que s'accedeix, triat per l'aspirant entre nou escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat.

En aquesta exposició l'aspirant donarà una visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament d'Ensenyament i, d'acord amb el cicle o curs lliurement escollit per ell, completarà l'exposició amb el plantejament didàctic del tema indicant, en qualsevol cas, les competències, els objectius, continguts, activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

Per a l'exposició del tema l'aspirant disposarà d'un temps màxim de quaranta-cinc minuts i podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedirà d'un foli i que es lliurarà al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'haurà d'aportar ell mateix.

L'aspirant disposarà de dues hores per a la preparació del tema que haurà d'exposar, durant les quals podrà consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

Les proves de les especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes es realitzaran en l'idioma corresponent.

Els tribunals qualificaran aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació caldrà obtenir una puntuació mínima de cinc punts.

Una vegada finalitzada la fase d'oposició els tribunals fan pública en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat la llista de tots els aspirants que han participat en aquesta fase i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que hauran de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a la prova de la fase d'oposició.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita. Posteriorment fan pública la llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i els aspirants que superen aquesta fase. Els aspirants que superen aquesta fase accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

6.7 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.7.1 Caràcter públic de les proves.

Totes les proves d'exposició oral davant els tribunals tenen caràcter públic en la forma que determini cada tribunal.

6.7.2 Qualificació de les proves.

En les proves de la fase d'oposició, tant en el procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat com en els procediments d'accés, la puntuació de cada aspirant en cada prova és la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants, en qualificar-los de zero a deu punts, en són excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcula la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclou una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplica una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades, atorgades pels membres del tribunal, es calculen amb una aproximació fins a la deumil·lèsima.

6.7.3 Temaris.

En els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos de funcionaris docents és d'aplicació la part A dels temaris a què es refereixen els annexos de les Ordres següents:

Annex 1 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per les especialitats del cos de mestres: audició i llenguatge, llengua estrangera anglès i música.

Annex 3 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari: anglès, biologia i geologia, dibuix, educació física, filosofia, física i química, francès, geografia i història, llengua castellana i literatura, matemàtiques, música, orientació educativa i tecnologia.

Annex 6 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per a l'especialitat de francès d'escoles oficials d'idiomes.

Annex de l'Ordre de 16 de març de 1995 (DOGC núm. 2031, de 29.3.1995), per a l'especialitat del cos de professors d'ensenyament secundari de llengua i literatura catalana.

Annex 1 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a l'especialitat del cos de professors d'ensenyament secundari d'economia.

Annex 1 de l'Ordre de 22 de març de 2004 (BOE núm. 78 de 31.3.2004), per a les especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny: dibuix artístic i color, disseny gràfic i mitjans audiovisuals.

6.7.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

De conformitat amb el que determina el Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, els aspirants que tinguin la condició de funcionari d'organismes internacionals i tinguin la nacionalitat espanyola, queden exempts de la realització d'aquelles proves que la Comissió Permanent d'Homologació, creada per l'esmentat Reial decret, consideri que tenen com a objecte l'acreditació de coneixements ja exigits per ocupar els seus llocs de treball d'origen en l'organisme internacional corresponent.

Amb aquesta finalitat, la certificació d'homologació prevista a l'article 7 del Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, cal adjuntar-la a la sol·licitud de participació en el procediment selectiu o, amb caràcter excepcional, cal lliurar-la al tribunal assignat a l'aspirant amb anterioritat a l'inici de les proves corresponents.

Els aspirants que es puguin acollir al que es determina en aquesta base i quedin exempts de la realització d'alguna prova, seran valorats en la prova corresponent amb la qualificació mínima exigida en la convocatòria per superar-la.

No obstant això, els interessats poden renunciar a la qualificació mínima i realitzar la prova esmentada en igualtat de condicions que la resta d'aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure. La renúncia en qüestió ha de ser formulada amb anterioritat a l'inici de les proves del procediment selectiu.

6.8 Fase de concurs.

6.8.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

Els aspirants que una vegada començat el procés selectiu han d'acreditar mèrits, tenen a la seva disposició el full d'autobarem als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona i a la seu central del Departament d'Ensenyament i que també es pot imprimir a través de la pàgina d'Internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el procediment pel qual participen i segons els barems dels annexos 3 i 4 d'aquesta Resolució, i lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full esmentat. Només es poden puntuar els mèrits que s'al·leguin en la sessió pública convocada pel tribunal, els quals han de ser degudament justificats mitjançant la documentació que es determina en els annexos 3 i 4.

L'aspirant pot autoritzar a una persona perquè pugui lliurar en nom seu la documentació justificativa dels seus mèrits.

Pel que fa a l'acreditació de l'experiència docent prèvia (apartats 1.1 i 1.2 de l'annex 3) els tribunals tenen la informació de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, relativa al temps de serveis prestats en centres docents i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament, una vegada aquests hagin fet pública la puntuació de la prova de la fase d'oposició i l'han de fer pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants.

6.8.2 Qualificació de la fase de concurs.

L'assignació de la puntuació que correspongui als aspirants en aquesta fase la porten a terme els tribunals corresponents.

La qualificació de la fase de concurs s'aplica únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

6.8.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

Després de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició, els tribunals fan públics els resultats de la valoració provisional dels mèrits, per apartats i subapartats, al tauler d'anuncis del local on es realitzi el procediment selectiu, i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, o de nova documentació justificativa de mèrits al·legats en la sol·licitud de participació, sempre que aquests hagin estat perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment, una vegada admesa o no la nova documentació justificativa aportada, fan públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició. Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

6.8.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

La recuperació de la documentació presentada pels aspirants s'efectua en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin, llevat que es produeixi reclamació per part d'algun aspirant que els afecti; en aquest cas, els tribunals han de retenir-la a efectes de comprovació o prova. En cap cas no es retorna el full d'autobarem.

Quan no hi hagi cap reclamació per part de cap aspirant i no s'hagi retirat la documentació en el termini assenyalat pel tribunal, s'entén que els aspirants renuncien a la seva recuperació, tant davant el tribunal com davant altres òrgans de l'Administració educativa. Un cop retirada la documentació, els aspirants no poden efectuar cap reclamació en relació amb aquest aspecte.

Així mateix, en el procediment d'ingrés, tampoc es retorna la programació didàctica, ja que aquesta està inclosa entre la documentació de la part A de la segona prova.

7.1 Procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

Superen el concurs oposició i són seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la fase d'oposició, sempre que una vegada ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades, tant per a ingrés lliure com per a la reserva d'aspirants amb discapacitat, en el corresponent cos i especialitat.

Els aspirants que han participat en la reserva per a aspirants amb discapacitat si han superat les diferents proves i no han estat seleccionats queden ordenats segons la puntuació global assignada conjuntament amb els aspirants d'ingrés lliure.

Si hi ha places de reserva per a aspirants amb discapacitat que no es cobreixen, aquestes s'acumulen a les d'ingrés lliure en el corresponent cos i especialitat.

Per tal d'obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior.

Superen el concurs oposició els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades per aquest procediment.

Els aspirants que havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits.

Per tal d'obtenir la puntuació global les comissions de selecció ponderen en un 55% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades.

7.3 Procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

Superen el concurs oposició els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades per aquest procediment.

Per tal d'obtenir la puntuació global les comissions de selecció ponderen en un 55% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades.

7.4 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

De conformitat amb el que estableix la base 5.10, correspon a les comissions de selecció l'agregació i la ponderació, si escau, de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes i la declaració dels aspirants que hagin superat aquests procediments selectius.

A aquests efectes, les comissions de selecció i els tribunals han de tenir en compte el següent:

7.4.1 Agregació de les puntuacions.

Un cop realitzada la fase d'oposició, els tribunals trameten a les comissions de selecció la relació d'aspirants que han superat aquesta fase i també els resultats que han obtingut aquests en la valoració definitiva dels mèrits.

Una vegada feta la ponderació corresponent, les comissions de selecció agreguen les puntuacions de la fase de concurs als aspirants que hagin superat la fase d'oposició, els ordenen segons les puntuacions globals obtingudes i determinen els aspirants que han superat el corresponent procediment d'acord amb el que estableix la base 7.1.

7.4.2 Criteris per resoldre els empats.

En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la comissió de selecció els ha de resoldre atenent successivament els criteris següents:

Per als aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat:

a) Puntuació més alta en la fase d'oposició.

b) Puntuació més alta en cadascuna de les dues proves, en l'ordre en que aquestes apareixen en la convocatòria.

c) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

d) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

Per als aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos de grup superior o pel procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació:

a) Major puntuació en la prova.

b) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

c) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

7.4.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.

En el moment de determinar els aspirants seleccionats en el procediment d'ingrés lliure, les comissions de selecció han d'acumular, si escau, a les places assignades inicialment per aquest procediment totes les places que hagin quedat vacants en el procediment d'accés a un cos de grup superior o en el procediment d'accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.

En el procediment d'accés a un cos de grup superior s'ha de tenir en compte que els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les excepcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de prova, sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places pel procediment d'accés a un cos de grup superior s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb els requisits de no consumir plaça que superin totes les proves, amb el benentès que si no n'hi ha aquestes places s'acumulen al procediment d'ingrés lliure.

7.4.4 Nombre màxim d'aprovats.

En cap cas les comissions de selecció poden declarar que ha superat el procediment selectiu un nombre d'aspirants superior al número de places vacants assignades, de la manera que estableix la base 5.14.

7.4.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

Cada comissió de selecció ha de fer pública la llista provisional d'aspirants seleccionats, ordenats tenint en compte el que estableixen les bases anteriors, i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president de la comissió de selecció, referides a possibles errors.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents les comissions de selecció estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

Contra la llista definitiva d'aspirants seleccionats publicada per la comissió els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

7.4.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

El Departament d'Ensenyament publica al DOGC les llistes úniques d'aspirants seleccionats, per cossos i especialitats, així com a la pàgina d'Internet: ensenyament.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents

7.4.7 Exempcions i renúncies.

L'exempció de la realització de la fase de pràctiques no pot suposar cap modificació del nombre de places assignades a la resta d'aspirants.

7.4.8 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant ha de requerir a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

8.1 Termini i documents a presentar.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.4.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Ensenyament i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes pel procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. A falta d'aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'alguns dels requisits que s'esmenten a la base 2.2.1.b).

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Ensenyament i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

c) Fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En el cas de ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat.

d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 8.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura a l'annex 8.

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3.

Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.

h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Ensenyament. S'ha de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona on l'aspirant sigui destinat durant el curs 2018-2019.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.

En qualsevol cas sempre han de presentar una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat.

8.3 Opció retributiva.

1. Les persones que siguin nomenades funcionaris en pràctiques mentre estan realitzant períodes de pràctiques o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.

En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.

2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d'adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té reconeguda.

3. En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l'efecte d'antiguitat per serveis prestats.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

Els aspirants seleccionats obtenen destinació provisional per al curs 2018-2019, preferentment a places vacants de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu, d'acord amb els criteris establerts a la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2018-2019. A aquest efecte han de presentar una sol·licitud de destinació provisional per al curs 2018-2019 d'acord amb les instruccions i el termini que estableixi la resolució esmentada.

Els seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat tenen dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure i d'acord amb el que disposi el dictamen, que en cada cas ha d'haver emès l'equip multiprofessional, quant a la capacitat per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball per al qual ha estat seleccionat.

El Departament d'Ensenyament nomena funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats que reuneixin les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i que no estiguin exempts de la seva realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud expressa d'incorporar-se a la fase de pràctiques.

La data de presa de possessió a la destinació adjudicada és l'1 de setembre de 2018. Els qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició entren, a partir del mes d'agost, a formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament, si encara no en formen, i se situen dintre de la borsa darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

Així mateix, els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició i que ja formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament si no han prestat abans serveis docents dins d'aquesta, a partir del mes d'agost se situen també darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament i obtenen la capacitació de l'especialitat del concurs oposició, si és que no la tenien, a l'esmentada borsa de treball.

9.2 Opcions.

Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una d'aquestes, de manera que han de renunciar a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en la resta. Els aspirants que optin per una altra administració educativa han de comunicar per escrit a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la renuncia a l'oposició de Catalunya. En cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita a els restants.

Si hi ha aspirants seleccionats per més d'una especialitat del mateix cos, aquests han de realitzar la fase de pràctiques en un lloc de treball corresponent a una de les especialitats, i en cas de ser declarats aptes en la fase de pràctiques esmentada ingressaran al cos per a totes les especialitats superades en el procediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques perquè acreditin haver prestat serveis, com a mínim, durant un curs escolar com a funcionaris docents de carrera poden optar, no obstant això, per ser nomenats funcionaris en pràctiques, i incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exempts de l'avaluació d'aquesta. Els aspirants que s'acullin a l'opció esmentada hauran de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionari de carrera. Els qui no realitzin l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen fins que se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

Els aspirants que hagin estat seleccionats sense consumir plaça romanen en els llocs que ocupin amb caràcter definitiu en el cos al que hagin accedit.

9.3 Règim jurídic.

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels aspirants seleccionats és el de funcionaris en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant.

9.4 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva.

Els aspirants seleccionats que es nomenin funcionaris en pràctiques queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball docents que es convoquin del cos en què estiguin en servei actiu, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya, en la forma que determinin les convocatòries respectives.

10.1 Lloc i durada.

La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats.

Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos però amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'ha de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El desenvolupament de la fase de pràctiques es determina per la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli.

10.2 Activitats de formació.

La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques.

10.3 Avaluació.

Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluen cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte.

Per a la valoració de cadascun dels aspirants, les comissions tenen en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes del professor tutor, del director i de l'inspector del centre on l'aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels responsables de les activitats de formació programades.

Les comissions qualificadores poden sol·licitar als aspirants un informe final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

Els aspirants que siguin declarats no aptes poden incorporar-se amb els aspirants seleccionats a la promoció següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

10.4 Exempts de l'avaluació.

Queden exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera.

Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Ensenyament publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 9.1.

També s'ha de fer el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionaris en pràctiques i hagin estat declarats aptes.

Es convoca un procediment per tal que els funcionaris de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes i del cos de professors d'arts plàstiques i disseny puguin adquirir una nova especialitat, de conformitat amb el que s'estableix a les bases següents:

Les especialitats que es podran adquirir mitjançant el procediment que es regula en aquesta base són les que consten a la base 1.1 de l'annex 1.

En aquest procediment és d'aplicació el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, així com el que estableix la present convocatòria.

Per tal de poder participar en aquest procediment, l'aspirant ha de reunir els requisits següents:

a) Ser funcionari de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes o del cos de professors d'arts plàstiques i disseny amb destinació dins l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de funcionaris en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a la Inspecció educativa i funcionaris adscrits a places a l'exterior, o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entén referit al centre on van tenir l'última destinació.

b) Han de reunir també els requisits que s'exigeixen per participar en el procediment d'ingrés lliure per l'especialitat que es desitja adquirir.

Aquestes condicions s'han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

14.1 Presentació i instruccions per emplenar la sol·licitud.

Els qui desitgin prendre part en aquest procediment selectiu tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar de la manera que estableix la base 3.1.1 i 3.1.2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Els funcionaris que estiguin en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a llocs de la Inspecció d'Ensenyament, han de presentar un full de serveis, certificat per la delegació territorial on van tenir la darrera destinació.

14.2 Drets de participació i forma de pagament.

Els drets de participació seran els que s'estableixen a la base 3.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i s'hauran d'abonar d'acord amb el que disposa la base esmentada.

14.3 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 20 de desembre de 2017 ambdós inclosos.

La publicació de la llista provisional i definitiva d'aspirants admesos i exclosos s'ajusta al que s'estableix a la base 4 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Els òrgans de selecció nomenats per jutjar aquest procediment d'adquisició de noves especialitats estan regulats a la base 5 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i tindran les mateixes funcions que s'hi indiquen.

Els tribunals podran ser específics d'aquest procediment o també podran incloure aspirants del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat.

L'inici i el desenvolupament de les proves s'ajustarà al que determina la base 6 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Quan no es nomenin tribunals específics per jutjar aquest procediment, els aspirants que hi participin actuaran després dels aspirants que participin pels procediments d'ingrés i/o d'accés.

18.1 Sistema de selecció.

Els aspirants han de demostrar els coneixements sobre els continguts curriculars que hauran d'impartir i el seu domini dels recursos didàctics i pedagògics.

Segons el que s'estableix a l'article 54 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, la prova consisteix en l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la que s'opti, escollit per l'aspirant d'entre els extrets a l'atzar pel tribunal, atenent al criteri següent:

a) En el cos de mestres: haurà d'escollir-se entre tres temes.

b) En els altres cossos:

- En aquelles especialitats que tinguin un número superior a 25 temes i inferior a 51, haurà d'escollir-se entre quatre temes.

- En aquelles especialitats que tinguin un número superior a 50 temes, haurà d'escollir-se entre cinc temes.

El temps que es disposa per a l'exposició oral és d'una hora.

Per a la preparació d'aquesta prova, l'aspirant romandrà incomunicat durant un temps de dues hores, durant les quals podrà consultar el material bibliogràfic que cregui oportú.

Així mateix, dins de la mateixa prova, el tribunal proposarà als aspirants la resolució de qüestions de caràcter pràctic, pròpies de cada especialitat que necessàriament han de tenir una referència al contingut del temari respectiu, així com el nivell a impartir, d'acord amb les especificacions, pautes i criteris que es determinen per a cada cos i especialitat a l'annex 7 d'aquesta convocatòria.

El tribunal proposarà tres opcions d'exercici pràctic i l'aspirant, a la vista del seu contingut, en triarà una i disposarà d'un temps màxim de quatre hores per al seu desenvolupament, exceptuant les especialitats l'índole de les quals faci recomanable ampliar el període de temps esmentat.

Tot seguit, l'aspirant efectuarà la lectura de la part pràctica, llevat d'aquelles especialitats en les quals la naturalesa dels exercicis no fa recomanable la seva lectura.

18.2 Temaris.

Els temaris sobre els quals versaran les proves referides a aquest procediment selectiu són els que consten a la base 6.7.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

19.1 Cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d'apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament els aspirants qualificats amb un apte.

19.2 Cada tribunal qualificador ha de fer pública al tauler d'anuncis del local on hagi actuat la llista provisional d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a possibles errors.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i eleven l'esmentada proposta a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

19.3 El Departament d'Ensenyament, un cop feta la comprovació que tots els aspirants qualificats com a aptes reuneixen els requisits exigits a la base 13 d'aquesta convocatòria per participar en el procediment d'adquisició de noves especialitats, publicarà al DOGC la resolució per la qual es declara aptes als aspirants, amb indicació de la nova especialitat adquirida, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Ensenyament: ensenyament.gencat.cat /Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents.

19.4 Els qui obtinguin una nova especialitat per aquest procediment queden exempts de la realització de la fase de pràctiques.

19.5 L'adquisició d'una nova especialitat no suposarà la pèrdua de l'anterior o anteriors especialitats que es posseeixen.

Els qui tinguin adquirida més d'una especialitat podran accedir a les places corresponents a qualsevol d'elles mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents, mantenint, en tots els casos, tots els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l'ingrés en el cos.

De conformitat amb el que disposa, l'apartat d) de l'article 16 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, que regula els concursos de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents, els aspirants que adquireixin una nova especialitat a través de la participació en el procediment que es defineix en aquest títol tindran preferència, per una única vegada, per ser adscrits a places de la nova especialitat adquirida en el centre on tinguin la seva destinació definitiva, en ocasió de vacant.

19.6 La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics expedirà als aspirants que han adquirit una nova especialitat l'acreditació corresponent.

Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

1.1 Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics, 1,0000 punt.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic no és necessari presentar cap justificació, atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya és necessari presentar la documentació justificativa que correspongui.

1.2 Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,5000 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic, no és necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya és necessari presentar la documentació justificativa que correspongui.

1.3 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació (aquest vistiplau només es requereix en el cas de centres privats), per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari dels serveis territorials corresponents o d'ajuntaments i diputacions. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l'especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d'inici i de finalització d'aquests.

1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,2500, punts.

Els serveis prestats en universitats, tant si són públiques com privades, poden ser valorats en aquest subapartat.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació (quan el Departament d'Ensenyament en sigui competent), per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari del servei territorial corresponent, o bé per les universitats, ajuntaments o diputacions. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l'especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d'inici i de finalització d'aquests.

Consideracions generals referents als subapartats de l'experiència docent prèvia:

S'entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, d'educació, de 3 de maig, els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives.

No poden acumular-se les puntuacions corresponents als apartats anteriors quan els serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre docent.

Només es valoren els serveis prestats en els ensenyaments que consten a l'article 3.2 de la Llei orgànica d'educació.

Per cada mes es sumen les puntuacions següents:

En el subapartat 1.1: 0,0833 punts.

En el subapartat 1.2: 0,0416 punts.

En el subapartat 1.3: 0,0416 punts.

En el subapartat 1.4: 0,0208 punts.

Els serveis prestats en centres hospitalaris són valorats pel subapartat que correspongui sempre que siguin ensenyaments reglats.

Els serveis prestats per professionals que hagin impartit el primer cicle de l'educació infantil que estiguin en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors són valorats pel subapartat que correspongui segons es tracti d'un centre públic o d'altres centres.

Els serveis prestats per professionals que hagin impartit docència en unitats d'escolarització compartida (UEC), són valorats en l'etapa educativa d'educació secundària pel subapartat que correspongui segons es tracti d'un centre públic o d'altres centres.

Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació o organismes competents dels països respectius d'acord amb el procediment establert per la seva administració educativa, en els quals s'ha de fer constar el temps de prestació de serveis i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els certificats esmentats s'han de presentar traduïts al català o al castellà.

Els serveis prestats a l'estranger són valorats pel subapartat que correspongui segons les dades que contingui el certificat.

Un mateix període de temps només pot ser valorat per un subapartat, o sigui que no poden acumular-se les puntuacions de diferents centres quan els serveis s'hagin prestat en aquests de manera simultània.

Es tenen en compte un màxim de cinc anys, cada un dels quals ha de ser valorat només en un dels subapartats anteriors.

Poden acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un número enter de mesos.

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts).

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal i com s'indica a continuació:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s'aplica la següent equivalència:

D'1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.

De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents respecte a l'escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura.

En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d'1 a 4 punts, s'apliquen les equivalències següents:

Aprovat: 1 punt.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, només es té en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideren equivalents a 6 punts (escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte seran equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).

Si a l'expedient acadèmic es recull l'expressió assignatura adaptada cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas, per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, es tenen en consideració les qualificacions corresponents al projecte final de carrera, tesina o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, es considera que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1 Pel certificat-diploma acreditatiu d'estudis universitaris de tercer cicle (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril); el títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin requisits per a l'ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

Aquest subapartat 2.2.1 està referit exclusivament als estudis oficials de postgrau.

El títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), que ha de tenir un mínim de 60 crèdits, ha d'estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinar, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Els altres màsters no oficials que es puguin acreditar, no regulats pel que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, poden ser valorats pel subapartat 3.1.2.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor, 1,0000 punt.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

2.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació.

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A2 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que presenti l'aspirant.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional inicial, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent o, en el seu cas, no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

Es valoren de la forma següent:

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts. Són vàlids altres certificats equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

Quan un aspirant presenti varies certificacions del mateix idioma només se'n tindrà en compte una.

2.4.3 Per cada titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.4.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3.1 Formació permanent.

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d'Ensenyament o activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament o altres administracions educatives:

3.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,2500 punts.

Poden ser valorats en aquest subapartat 3.1.2 els màsters no oficials, títols propis, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per a obtenir una especialitat. També poden ser valorats els màsters oficials que no s'hagin valorat a l'apartat 2.2.1.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'han de presentar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: xtec.cat / verifica_certificat

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per Administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitat autònomes.

Els cursos organitzats per les Universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament o per d'altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Als efectes d'aquest subapartat 3.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat.

No es poden valorar en aquest subapartat 3.1 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a que es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, el nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10.

3.2 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les Universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides, 0,1 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Ensenyament o han d'haver estat reconegudes o organitzades per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.3 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

3.4 Domini de llengües estrangeres.

3.4.1 Per cada certificat que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C1 del marc europeu comú de referència: 0,7500 punts.

3.4.2 Per cada certificat que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C2 del marc europeu comú de referència: 1 punt.

Documents justificatius per ambdós subapartats: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

Quan un aspirant presenti varies certificacions del mateix nivell i del mateix idioma només es té en compte una.

Quan un aspirant presenti varies certificacions de diferents nivells i del mateix idioma només es té en compte la de nivell superior.

3.5 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta, d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents a partir de l'any 2007, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,10.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,15.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada s'acumulen els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Ensenyament i així consti informat al seu registre informàtic, no serà necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics . En els altres casos cal presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts en la valoració dels seus mèrits.

1.1 Antiguitat.

Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés que sobrepassin els sis exigits com a requisit: 0,5000 punts, fins a un màxim de 4,0000 punts.

Per cada mes es sumen 0,0416 punts.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. En d'altres casos, full de serveis on consti la durada real dels serveis prestats.

1.2 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, si s'escau, avaluació positiva de la funció docent, realitzada per la Inspecció educativa (màxim 2,5000 punts).

1.2.1 Per cada curs acadèmic com a director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu o professor delegat en seccions de formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat, 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

1.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic: 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

1.2.3 Per cada curs acadèmic com a cap de departament, coordinador de cicle o etapa o altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic: 0,1000 punts.

Documents justificatius: nomenament del director del centre corresponent.

1.2.4 Per cada any exercint funcions corresponents a la Inspecció d'Educació: 0,3000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.5 Per cada any en un lloc de treball de l'Administració educativa:0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada per la inspecció educativa (màxim, 2,0000 punts).

2.1 Per cada curs de formació i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d'Ensenyament o activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament o altres Administracions educatives:

2.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,2500 punts (màxim 1,2500 punts).

2.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5000 punts (màxim 1,7500 punts).

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'han de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: xtec.cat / verifica_certificat

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels pla de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per Administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitat autònomes.

Els cursos organitzats per les universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos reconeguts pel Departament d'Ensenyament o per d'altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Poden ser valorats en aquest subapartat 2.1.2 els màsters, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per obtenir una especialitat.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoren en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Als efectes del subapartat 2.1.1, es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat.

No es poden valorar en aquest subapartat 2.1 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc es valoren els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a que es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, el nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10.

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts).

3.1.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l'accés al cos:

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'accés al cos, tal i com s'indica a continuació:

Fins a 6 punts: 1,0000 punt.

Superior a 6 punts i fins a 7,50 punts: 1,2500 punts.

Superior a 7,50 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'apliquen les equivalències següents respecte a l'escala de puntuacions d'1 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

Nota mitjana: Suma de multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d'1 a 4 punts, s'apliquen les equivalències següents:

Aprovat: 1 punt.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic es faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, es té només en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideren equivalents a 6 punts (escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte són equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).

Si a l'expedient acadèmic consta l'expressió assignatura adaptada, cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic es tenen en consideració les qualificacions corresponents al projecte de final de carrera, tesina o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, es considera que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

3.1.2 Per posseir el títol de doctor, 0,8000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest.

3.1.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació:

3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents: 0,4000 punts.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

3.1.4 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència: 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

3.1.5 Titulacions d'ensenyaments de règim especial.

Es valoren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes i conservatoris professionals i superiors de música, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent.

Es valoren de la forma següent:

3.1.5.1 Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música: 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

3.1.5.2 Certificats de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts. En aquest sentit seran vàlids altres certificats equivalents o superiors al nivell B2 del marc europeu comú de referència.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

Quan un aspirant presenti varies certificacions del mateix nivell i del mateix idioma només es té en compte una.

Quan un aspirant presenti varies certificacions de diferents nivells i del mateix idioma només es té en compte la de nivell superior.

3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics (màxim 1,5000 punts).

3.2.1 Per publicacions relacionades amb l'especialitat del cos a què opta o amb la didàctica general (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els exemplars corresponents.

3.2.2 Per participació en projectes educatius (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: certificació emesa per l'òrgan responsable.

3.2.3 Per premis en exposicions o concursos (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els programes, crítiques i, si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.

3.2.4 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les Universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides: 0,15 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Ensenyament o han d'haver estat reconegudes per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.3 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'accés a una especialitat del mateix cos al que ara es presenta d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents a partir de l'any 2007, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada s'acumulen els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Ensenyament i així consti informat al registre informàtic, no és necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics . En els altres casos cal presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

A) Programació didàctica.

La programació didàctica ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'un àmbit, àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura o mòdul professional relacionats amb l'especialitat per a la qual es participa, i ha de contenir, almenys, els objectius, les competències o capacitats, o resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, l'enfocament globalitzador amb altres àrees relacionades i la distribució temporal, així com les mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció a la diversitat, referides a la programació que es presenta.

La programació inclou el desenvolupament d'un esquema de cada una de les unitats didàctiques, que també es poden presentar com a projecte, corresponents a un curs escolar, que com a mínim n'han de ser 6.

La programació didàctica, que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per l'aspirant i tenir una extensió màxima de 60 fulls, sense comptabilitzar en aquesta xifra els annexos, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d'un interlineat d'1,5 o 2 espais, i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge de què consta.

S'entén per annexos tant el material didàctic proposat en les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge, com les proves o instruments d'avaluació, els instruments organitzatius o qualsevol altra documentació que no formi part del cos principal de la programació. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se a 9 punts, sense comprimir.

El referent temporal de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge es pot dur a terme de forma continuada en el temps o en diferents moments del curs.

B) Unitat didàctica.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'un àmbit, àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l'especialitat per la qual es participa. En aquest sentit, els projectes inclosos dins de la programació didàctica presentada poden considerar-se també com a unitats didàctiques.

El referent temporal de la unitat didàctica es podrà dur a terme de forma continuada en el temps o en diferents moments del curs.

Els aspirants han de concretar la unitat didàctica desenvolupant, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'alumnat, del temps i de l'espai i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris, procediments i instruments d'avaluació i la relació amb altres àmbit, àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura, així com les mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció a la diversitat. Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la unitat didàctica amb les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge programades.

Criteris específics corresponents a la programació i a la unitat didàctica

Especialitats del cos de mestres

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum d'una àrea relacionada amb l'especialitat docent per a la qual es participa segons el currículum vigent a Catalunya de l'educació primària

En l'educació primària es poden programar les àrees de l'Annex 2 del Decret 119/2015, de 23 de juny, relacionades amb l'especialitat docent per la qual es participa.

La programació didàctica per a l'educació primària ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya d'una àrea relacionada amb l'especialitat per la qual es participa, i ha de contenir, almenys els objectius, les competències pròpies de cada àmbit que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, l'enfocament globalitzador amb altres àrees relacionades, si s'escau, i la distribució temporal, així com les mesures i suports per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, referides a la programació que es presenta

Als d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'una de les àrees de l'àmbit corresponent. o l'elaboració d'un projecte amb un enfocament globalizado i competencial

Es poden consultar entre altres, les publicacions del Departament d'Ensenyament:

Programar per competències a l’educació primària. Una eina per a la reflexió pedagògica i la presa de decisions dels equips docents. Aquesta publicació del Departament d'Ensenyament és una eina que facilita als equips docents de les escoles la realització de processos de reflexió pedagògica i la formalització de les programacions.

Competències bàsiques de l’àmbit artístic. Educació Primària

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengües estrangeres. Educació Primària

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua catalana i llengua castellana. Educació Primària

De l’escola inclusiva a un sistema inclusiu. Una escola per a tothom un projecte per a cadascú. Aquesta publicació del Departament d'Ensenyament va adreçada a tota la comunitat educativa i té com a objectiu compartir els marcs conceptuals i normatius en relació amb el sistema educatiu inclusiu, així com proporcionar elements per a la presa de decisions en la concreció de mesures i suports cap a la igualtat d'oportunitats.

Concrecions de la programació per a les especialitats

1. En l'especialitat d'audició i llenguatge

La programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent dels centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial i haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatge) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar l'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic) per garantir l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament, associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge. Les programacions es concretaran en programes d'intervenció en grups d'alumnes o en atenció individual, a partir dels plans de suport individualitzat (PI), amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

2. En l'especialitat de llengua estrangera: anglès

L'objectiu de la prova és comprovar la capacitat de l'aspirant en l'ús de la llengua anglesa com a eina educativa.

La programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent dels centres públics d'educació infantil i primària i d'educació especial. Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures personalitzades per atendre la diversitat) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar l'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic, llengües estrangeres).

Aquesta programació s'haurà d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

3. En l'especialitat de música

Aquesta àrea està inclosa a l'àmbit artístic, per la qual cosa la resolució de la prova es pot plantejar de manera transversal.

La programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent dels centres públics d'educació infantil i primària. i d'educació especial. Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures personalitzades per atendre la diversitat) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar l'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit)

Aquesta programació s'haurà d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

Especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari.

La programació didàctica ha de fer referència al currículum d'una matèria relacionada amb l'especialitat docent per a la qual es participa segons el currículum vigent a Catalunya de l'educació secundaria obligatòria, del batxillerat, de la formació d'adults o de la formació professional.

En educació secundària obligatòria es poden programar les matèries de l'Annex 1 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, relacionades amb l'especialitat docent per la qual es participa.

La programació didàctica per a l'ESO ha de contenir, almenys, les competències, les dimensions, els continguts clau, els continguts curriculars, els objectius d'aprenentatge, els criteris i els instruments d'avaluació, la relació amb els àmbits transversals (digital i personal i social), la metodologia i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En el batxillerat es poden programar matèries comunes o de modalitat, relacionades amb l'especialitat docent, recollides als Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat, annex a la Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018.

La programació didàctica per al Batxillerat ha de contenir, almenys, les competències, la contribució a les competències generals del batxillerat, els objectius, els continguts, les connexions amb altres matèries, els criteris d'avaluació, la metodologia i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En el cas d'una programació referida als cicles formatius de formació professional LOE, en els que es pugui impartir docència des de l'especialitat per a la que s'opta, s'ha d'incloure el desenvolupament d'un esquema d'un mínim de 6 activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una o diverses unitats formatives (UF) del mòdul professional seleccionat per fer la programació.

Concrecions de la programació per a algunes especialitats o matèries d'ensenyaments secundaris.

Per a l'especialitat d'orientació educativa la programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes al professorat d'aquesta en un institut o les establertes per a aquest en un equip d'assessorament psicopedagògic i haurà de contenir, almenys, les competències, els objectius, els continguts, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació i els recursos materials.

Per a l'educació secundària obligatòria, atès que el Decret 187/2015 agrupa les matèries en àmbits, també s'admetran programacions que incloguin matèries d'un mateix àmbit o matèries d'àmbits diversos degudament raonats. En qualsevol cas, com a mínim una de les matèries ha de correspondre a l'especialitat a la que s'opta.

En aquesta situació, quan la programació inclogui diferents matèries l'esquema haurà de contenir les unitats didàctiques proporcionals al nombre de matèries. Així, si inclou dues matèries, l'esquema abastarà mig curs escolar, i si en conté tres, la programació serà per un trimestre. En qualsevol cas, contindrà un mínim de 6 unitats.

A continuació es detallen algunes opcions a tall d'exemple i sense ànim de llistar totes les possibilitats, tant pel que fa a combinacions entre matèries d'un àmbit com d'àmbits diferents.

En l'àmbit lingüístic, s'admetrà una programació global de l'àmbit lingüístic, que pot incloure la llengua catalana i literatura, la llengua castellana i literatura, i/o la llengua estrangera.

No obstant això, quan es presenti una programació referida només a alguna de les llengües, s'haurà de fer referència a les relacions que puguin tenir les diferents llengües entre si, si s'escau.

En l'àmbit cientificotecnològic, s'admetran programacions que incloguin ambdues matèries de Ciències de la Naturalesa (Biologia i Geologia, Física i Química), o bé Tecnologia i una d'elles o ambdues.

En l'àmbit social, s'admetran programacions que incloguin, per exemple ciències socials i economia, o economia i emprenedoria o altres opcions raonades.

En l'àmbit artístic, s'admetran programacions que incloguin Música i Educació Visual i Plàstica, o Música i Arts Escèniques i Dansa, o qualsevol altra combinació raonada.

Per a l'especialitat d'orientació educativa la programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes al professorat d'aquesta en un institut o les establertes per a aquest en un equip d'assessorament psicopedagògic i haurà de contenir, almenys, les competències, els objectius, els continguts, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment i l'avaluació i els recursos materials. Atès que a la segona part de la prova s'ha de defensar algun dels aspectes de la programació del pla, cal que s'agrupi el pla en blocs, com a mínim 4, per exemple: (1) competències i objectius, (2) continguts, (3) metodologia i orientacions, (4) criteris i procediments per al seguiment i avaluació, (5) recursos materials i professionals. En aquest cas els blocs són els equivalents a les unitats didàctiques de la resta d'especialitats especificades en el punt 6.4.1.2 de la convocatòria.

Pel que fa a la formació de persones adultes, en les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari, s'entén que per a l'ensenyament de persones adultes s'admetrà tant una programació global de tres mòduls comuns d'un àmbit, del nivell I o II, com de tres mòduls que n'incloguin de comuns i d'opcionals que formin part d'un àmbit, relacionat amb l'especialitat a què es presenti l'aspirant, fent referència, si és el cas, a la globalització necessària de les activitats entre els tres mòduls. Cada mòdul ha de contenir, com a mínim, 2 unitats didàctiques.

Concrecions de la unitat didàctica per a les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari.

En el cas de l'ESO, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una matèria o d'un projecte amb un enfocament globalitzador i competencial.

En l'exposició de la unitat o projecte, s'han de concretar almenys les competències, les dimensions, els continguts clau, els continguts curriculars, els objectius d'aprenentatge, els criteris i els instruments d'avaluació, la relació amb els àmbits transversals (digital i personal i social), la metodologia i la distribució temporal, així com les estratègies per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

En el cas del batxillerat, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una matèria.

En l'exposició de la unitat didàctica del batxillerat s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge, les competències específiques de la matèria, capacitats que es desenvolupen, els continguts, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, l'avaluació, la temporització, les connexions amb altres matèries i la contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum i l'atenció a la diversitat.

En el cas d'Orientació educativa, en l'exposició oral es presentarà les línies bàsiques del pla general d'actuació que haurà de contenir, almenys, les competències, els objectius, els continguts, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment i avaluació i els recursos materials i es concretarà en el bloc triat a l'atzar.

En el cas de l'educació d'adults, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una matèria.

En l'exposició de la unitat didàctica s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge, les capacitats que es desenvolupen, els continguts, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius i metodològics bàsics, l'avaluació, la temporització, les connexions amb altres matèries i la contribució de la matèria a les competències bàsiques, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum i l'atenció a la diversitat.

Especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum fet públic pel Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial o al currículum del nivell C1 fet públic per la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès.

La programació didàctica inclourà la planificació d'un curs escolar d'un dels cursos atribuïts a l'especialitat emmarcada en el nivell corresponent i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa en aquest annex i haurà d'incloure:

Explicitació de la/les teories de la llengua i dels aprenentatges de llengües estrangeres que sustenten la programació.

Desenvolupament del contingut general de la programació (objectius generals, objectius per destreses, continguts, metodologia, criteris i activitats d'avaluació, recursos, etc.).

Contextualització i destinataris.

Referència a les fonts bibliogràfiques escaients.

Especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny.

La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya en correspondència a l'especialitat docent per la qual es participa a partir d'un dels quatre supòsits següents:

- Una de les matèries de modalitat del batxillerat en la modalitat d'arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny).

- Un mòdul dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny.

- Una matèria (que es pot organitzar en una o diverses assignatures) de formació bàsica o obligatòria d'especialitat d'ensenyaments artístics superiors de disseny.

- Una matèria de formació bàsica o obligatòria d'especialitat d'ensenyaments artístics superior/Títol Superior en disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals.

La programació didàctica inclourà la planificació d'un curs escolar d'un dels cursos atribuïts a l'especialitat emmarcada en el nivell corresponent i la seva elaboració s'ajustarà al que es disposa en aquest annex i haurà d'incloure:

Batxillerat d'arts

En el cas de programacions del batxillerat d'arts, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una matèria.

En l'exposició de la unitat didàctica del batxillerat s'han de concretar, almenys, els objectius d'aprenentatge, les competències específiques de la matèria, capacitats que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i els aspectes organitzatius, metodològics i d'avaluació, la temporització, les connexions amb altres matèries i la contribució de la matèria a les competències generals del batxillerat, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

Cicles formatius LOGSE

En el cas de programacions de cicles formatius LOGSE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una unitat de programació (UP).

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOGSE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat de programació en relació amb el conjunt d'unitats de programació en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les capacitats clau que es desenvolupen, els continguts, convenientment contextualitzats, els objectius terminals, els criteris i instruments d'avaluació, i l'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que cal desenvolupar; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius generals del cicle formatiu i les competències professionals, així com les estratègies metodològiques, les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

Cicles formatius LOE

En el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una unitat formativa (UF).

En l'exposició de la unitat didàctica dels cicles formatius LOE s'han de concretar, almenys, la ubicació de la unitat formativa en relació amb el conjunt d'unitats formatives en què s'organitza el mòdul, amb la durada de cadascuna i la seqüència en què s'imparteix; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació contextualitzats; l'enunciat de les activitats d'ensenyament i aprenentatge en relació amb els resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; les connexions amb altres mòduls i la contribució del mòdul a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i professionals, així com les consideracions sobre el desenvolupament del currículum, mesures per a l'adaptació del currículum i l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En els cicles formatius de grau superior LOE, el desenvolupament curricular de la programació ha fer referència al tractament dels crèdits ECTS assignats al mòdul i a la unitat formativa, que inclouen les classes lectives (presencials), teòriques o pràctiques, i les hores no presencials d'estudi i de treball, dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i proves d'avaluació de l'alumne.

Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE

En el cas de programacions dels ensenyaments artístics superior de grau/títol superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats formatives d'una assignatura o d'un projecte.

En l'exposició de la unitat didàctica dels ensenyaments artístics superiors/títol superior de disseny i/o en conservació i restauració de béns culturals LOE, s'han de concretar, almenys, la ubicació de l'assignatura en relació amb el conjunt d'assignatures en què s'organitza la matèria; especificant, les estratègies metodològiques i d'organització, la durada i la seqüència d'impartició, el desenvolupament dels resultats d'aprenentatge, els continguts i els criteris d'avaluació contextualitzats; la tipologia i l'enunciat de les activitats formatives en relació amb els resultats d'aprenentatge, continguts i criteris d'avaluació corresponents, juntament amb les activitats d'avaluació i qualificació; la contribució de l'assignatura a l'adquisició dels objectius i les competències generals, transversals i específiques, així com l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, referides a la programació que es presenta.

En el desenvolupament curricular de la programació del ensenyaments artístics superiors s'ha fer referència al tractament dels crèdits ECTS de l'assignatura, que inclouen les classes lectives (presencials), teòriques o pràctiques, i les hores no presencials d'estudi i de treball, dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i proves d'avaluació de l'alumne.

Educació primària

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018

Educació secundària obligatòria i batxillerat. Formació de persones adultes.

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.8.2015).

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Personal docent. Apartat 3.3.1. B.1. Professors de l'especialitat d'orientació educativa.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

Escoles Oficials d'Idiomes

Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial.

Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, i s'estableixen les escoles oficials d'idiomes que els imparteixen.

Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes.

Resolució de 22 de juny de 2017 per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-18. Documents per a l'organització i gestió de centres. EOI.

Arts plàstiques i disseny.

Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

a) Batxillerat

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

b) Cicles formatius de grau mitjà

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

Decret 334/1997, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en serigrafia artística i en gravat calcogràfic de la família professional d'arts aplicades al llibre.

Decret 17/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en procediments d'orfebreria i argenteria, en emmotllat i fosa d'objectes d'orfebreria, joieria i bijuteria artístiques, en procediments de joieria artística, en gravat artístic sobre metall i en encastat, de la família professional de la joieria d'art.

Decret 268/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en floristeria de la família professional d'art floral.

Decret 269/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en esmaltatge sobre metalls, de la família professional d'esmalts artístics.

Decret 270/1999, de 28 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en revestiments murals, de la família professional de les arts aplicades al mur.

Decret 210/2000, de 13 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en mestre d'aixa de la família professional de disseny industrial.

Decret 114/2001, de 2 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en pintura sobre vidre, en procediments del vidre en fred i en procediments del vidre en calent, de la família professional de vidre artístic.

Decret 111/2007, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en brodats, en puntes, i en tapissos i catifes pertanyents a la família professional de tèxtils artístics.

Decret 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual.

Decret 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.

c) Cicles formatius de grau superior

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars

Decret 285/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny de modelisme i maquetisme, modelisme industrial i mobiliari, de la família professional de disseny industrial.

Decret 136/1998, de 9 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en moblament, en arquitectura efímera, en aparadorisme, en elements de jardí i en projectes i direcció d'obres de decoració, de la família professional de disseny d'interiors.

Decret 213/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques d'estampació, en enquadernació artística i en edició d'art, de la família professional de les Arts aplicades al llibre.

Decret 15/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en joieria artística i en orfebreria i argenteria artístiques de la família professional de la joieria d'art.

Decret 16/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en estilisme d'indumentària i en modelisme d'indumentària de la família professional de les arts aplicades a la indumentària.

Decret 294/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur i en mosaics, de la família professional de les arts aplicades al mur.

Decret 295/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny d'art floral de la família professional d'art floral.

Decret 296/1999, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en esmalt artístic al foc sobre metalls de la família professional d'esmalts artístics.

Decret 211/2000, de 13 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en arts del vidre i en vitralls artístics de la família professional del vidre artístic.

Decret 113/2001, de 2 de maig, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en art tèxtil, en estampacions i tintatges artístics, en estilisme de teixits de calada i en colorit de col·leccions de la família professional dels tèxtils artístics.

Decret 7/2015, de 27 de gener, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de decoració ceràmica i de terrisseria, i del cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny de ceràmica artística.

Decret 245/2016, de 26 d'abril, pel qual s'estableixen els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual.

d) Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior en Disseny

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments artístics superiors

Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau de Disseny establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació.

Resolució ENS/1549/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.

e) Ensenyaments artístics superiors/Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals

Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018. Annex relatiu a Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Ensenyaments artístics superiors

Reial decret 635/2010, de 14 de maig, pel que es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de educació.

Resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de conservació i restauració de béns culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Cos de Mestres.

Especialitat: Audició i llenguatge

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà l'elaboració d'una proposta fonamentada que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre:

Actuacions específiques amb alumnes que presentin necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament, associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge contemplant diferents modalitats d'intervenció; les estratègies metodològiques; la planificació d'activitats, la gradació de mesures i suports i els materials didàctics. També s'haurà d'incloure l'avaluació dels objectius plantejats en cada àmbit d'intervenció.

Col·laboració en els processos d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes susceptibles de rebre aquestes actuacions.

Treball interdisciplinari en el centre i l'entorn per afavorir la participació d'aquests alumnes.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Educació primària, anglès

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant, entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà resoldre, explicar i justificar oralment, en anglès, el supòsit pràctic escollit que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre:

Actuacions específiques d'aprenentatge orientades al desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística de l'alumnat a partir de situacions comunicatives contextualitzades.

La comunicació per part del docent ha de ser en la llengua que l'alumnat aprèn. S'ha de promoure que la llengua d'ús a l'aula sigui la llengua que s'està aprenent

Aquesta prova també avaluarà la competència comunicativa en llengua anglesa de l'aspirant.

Caldrà posar exemples de l'atenció a la diversitat en relació al grup-classe o centrant-se en alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Educació primària, música

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant, entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà l'elaboració d'una proposta fonamentada que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre:

L'aspirant haurà de realitzar una interpretació vocal d'una cançó facilitada pel tribunal. L'aspirant tindrà vint minuts per preparar la peça que serà interpretada dues vegades sense acompanyament d'instrument; la segona vegada, a més a més de la interpretació, s'haurà d'acompanyar amb un gest que indiqui l'entrada, la pulsació, el caràcter i el final de la cançó. Es podrà disposar d'un diapasó de forquilla aportat per l'aspirant.

La música i la dansa formen part de l'àmbit artístic juntament amb l'àrea de visual i plàstica per la qual cosa la resolució del supòsit es pot plantejar de manera transversal.

L'elaboració d'una proposta que relacioni la cançó interpretada amb aspectes del propi àmbit o d'altres (ritme, dansa, moviment, llenguatge plàstic…)

Caldrà posar exemples de l'atenció a la diversitat en relació al grup-classe o centrant-se en alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat: Anglès

La prova consistirà en:

1. Un comentari lingüístic d'un text, en llengua anglesa, en què s'hauran d'analitzar tant l'adequació textual i discursiva (adequació, coherència i cohesió), com els elements més rellevants de morfosintaxi i de lèxic.

2. Una anàlisi d'una situació específica, tenint en compte les competències bàsiques de l'àmbit i les transversals (digital i personal i social), en què s'haurà de donar resposta a elements relacionats amb la especialitat en un context concret, com ara la necessitat d'escriure una carta a una entitat, presentar una reclamació, preparar un debat, organitzar un concurs literari per al centre, avaluar el procés d'aprenentatge d'un alumne a través de diversos instruments d'avaluació.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Biologia i geologia

La prova consistirà en la resolució de problemes o qüestions de caràcter pràctic relacionades amb l'especialitat i també el disseny d'experiències o activitats competencials i contextualitzades, en relació amb el currículum de l'ESO o el Batxillerat, realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent (inclosos els laboratoris i els mitjans digitals).

Així mateix, es podrà incloure la identificació visual de mostres d'espècies animals i vegetals, minerals, roques i fòssils, rellevants científicament o també perquè són presents en la nostra àrea geogràfica.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Dibuix

La prova consistirà en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, una demostració de caràcter pràctic de metodologies, procediments i tècniques relacionades amb l'especialitat realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent (inclosos els mitjans digitals), que inclouran el disseny d'experiències o activitats competencials en relació amb el currículum de l'ESO o el Batxillerat, en qualsevol cas haurà d'estar relacionada amb un dels àmbits següents: els fonaments de l'art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i/o la representació artística, les tècniques d'expressió bidimensional i tridimensional.

Així mateix es podrà incloure la descripció i l'anàlisi d'imatges contemporànies relacionades amb l'art, el disseny i/o la comunicació gràfica i audiovisual.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Economia

La prova consistirà en la resposta a qüestions que presenti el tribunal relatives a problemes o situacions rellevants i actuals d'economia general i de l'empresa que tinguin relació amb el temari. Les esmentades qüestions tractaran de l'aplicació de conceptes i procediments que permetin analitzar, comentar, comprendre i explicar els problemes o les situacions formulats, així com proposar les solucions raonades corresponents.

El tribunal podrà demanar que l'aspirant senyali els objectius i continguts curriculars amb els quals tenen relació els problemes o situacions plantejats i que formuli una proposta metodològica que contingui els elements que consideri necessaris per a la seva presentació en classe amb els mitjans habituals en un centre docent (inclosos els mitjans digitals).

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Educació física

La prova consistirà en l'explicació i resolució d'un supòsit pràctic triat entre dos proposats pel tribunal. Aquests supòsits es relacionaran amb el temari de l'especialitat o amb els continguts dels nivells i etapes educatives que són competència del cos de Professors d'Ensenyaments Secundaris d'Educació Física, inclosos els Ensenyaments de Règim Especial Esportiu.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Filosofia

La prova consistirà en l'elaboració d'alguna de les propostes pràctiques següents en relació amb el currículum de l'ESO o el Batxillerat, contextualitzades i realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent:

1. Dissertació filosòfica. La prova precisa de l'ús i avaluació didàctica de l'argumentació lògica.

2. Comentari de text filosòfic. Ha d'incloure propostes d'activitats competencials que permetin mostrar la vigència del tema plantejat i la seva vinculació a un context proper.

3. Anàlisi d'un terme filosòfic i la creació d'una activitat didàctica, utilitzant diversos recursos digitals.

4. Anàlisi d'un dilema ètic i creació d'una activitat competencial vinculada.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Física i química

La prova consistirà en la resolució de problemes o qüestions de caràcter pràctic relacionades amb l'especialitat i també el disseny d'experiències o activitats competencials i contextualitzades, en relació amb el currículum de l'ESO o el Batxillerat, realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent (inclosos els laboratoris i els mitjans digitals).

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Francès

La prova consistirà en:

1. Un comentari lingüístic d'un text, en llengua francesa, en què s'hauran d'analitzar tant l'adequació textual i discursiva (adequació, coherència i cohesió), com els elements més rellevants de morfosintaxi i de lèxic.

2. Una anàlisi d'una situació específica, tenint en compte les competències bàsiques de l'àmbit i les transversals (digital i personal i social) , en què s'haurà de donar resposta a elements relacionats amb la especialitat en un context concret, com ara la necessitat d'escriure una carta a una entitat, presentar una reclamació, preparar un debat, organitzar un concurs literari per al centre, avaluar el procés d'aprenentatge d'un alumne a través de diversos instruments d'avaluació…

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Geografia i història

La prova consistirà en la resposta a qüestions que presenti el tribunal relatives a problemes o situacions rellevants i actuals de la geografia i la història que tinguin relació amb el temari. Les esmentades qüestions tractaran de l'aplicació de conceptes i procediments que permetin analitzar, comentar, comprendre i explicar els problemes o les situacions formulats, així com proposar les solucions raonades corresponents. En la mesura del possible, les qüestions s'acompanyaran de suport textual i no textual (mapes, imatges, gràfiques, etc.).

El tribunal podrà demanar que l'aspirant senyali els objectius i continguts curriculars i les competències de l'àmbit social i les transversals (digital i personal i social) amb els quals tenen relació els problemes o situacions plantejats i que formuli una proposta metodològica que contingui els elements que consideri necessaris per a la seva presentació en classe i la seva avaluació.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Llengua catalana i literatura

La prova consistirà en:

1. Un comentari lingüístic d'un text en què s'hauran d'analitzar tant l'adequació textual i discursiva (adequació, coherència i cohesió), com els elements més rellevants de morfosintaxi i de lèxic.

2. Un comentari literari d'un text, en què s'hauran d'analitzar tant aspectes de contingut temàtic i estilístic, com els elements contextuals discursius.

3. Una anàlisi d'una situació específica, tenint en compte les competències bàsiques de l'àmbit i les transversals (digital i personal i social), en què s'haurà de donar resposta a elements relacionats amb la matèria en un context concret, com ara la necessitat d'escriure una carta a una entitat, presentar una reclamació, preparar un debat, organitzar un concurs literari per al centre, avaluar el procés d'aprenentatge d'un alumne a través de diversos instruments d'avaluació…

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Llengua castellana i literatura

La prova consistirà en:

1. Un comentari lingüístic d'un text en què s'hauran d'analitzar tant l'adequació textual i discursiva (adequació, coherència i cohesió), com els elements més rellevants de morfosintaxi i de lèxic.

2. Un comentari literari d'un text, en què s'hauran d'analitzar tant aspectes de contingut temàtic i estilístic, com els elements contextuals discursius.

3. Una anàlisi d'una situació específica, tenint en compte les competències bàsiques de l'àmbit i les transversals (digital i personal i social), en què s'haurà de donar resposta a elements relacionats amb la matèria en un context concret, com ara la necessitat d'escriure una carta a una entitat, presentar una reclamació, preparar un debat, organitzar un concurs literari per al centre, avaluar el procés d'aprenentatge d'un alumne a través de diversos instruments d'avaluació.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Matemàtiques

La prova consistirà en:

1.La resolució de problemes o qüestions pràctiques on es posin en joc idees i eines matemàtiques bàsiques així com les estratègies d'abordatge i raonament propis de la matemàtica.

2. El disseny d'una o de vàries activitats per a treballar continguts curriculars concrets de l'ESO o el Batxillerat realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent, inclosos els materials manipulatius i digitals (entre els quals destaquen les calculadores i el GeoGebra). Les activitats han de ser competencials, en referència a les competències bàsiques de l'àmbit matemàtic i dels àmbits transversals (digital i personal i social) i contextualitzades (incloent-hi la història de les matemàtiques). La descripció de les propostes contindrà tots aquells aspectes metodològics que es considerin rellevants per a la seva aplicació a l'aula.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Música

La prova consistirà en resoldre supòsits de caràcter pràctic, plantejats pel tribunal, que inclouran el disseny d'experiències o activitats competencials, en relació amb el currículum de l'ESO o el Batxillerat, realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent (inclosos els mitjans digitals) i la simulació o demostració pràctica de les metodologies, procediments i tècniques musicals necessàries per a dur-les a terme.

Aquests supòsits estaran relacionats amb la interpretació, adaptació i direcció de peces vocals i/o instrumentals, la creació musical, l'ús de les tecnologies i la descripció i anàlisi d'obres musicals dins el seu context.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Orientació educativa

L'exercici consistirà en respondre dos de les quatre qüestions plantejades, relatives als diferents tipus d'intervenció que ha de realitzar el psicopedagog en un centre escolar o en un equip d'assessorament psicopedagògic (EAP), corresponent a algun dels següents àmbits:

- Suport als processos d'ensenyament-aprenentatge (alumnes i comunitat educativa).

- Orientació acadèmica i professional.

- Suport al Pla d'acció tutorial.

- Propostes raonades de modalitats d'escolarització i dels recursos que comporten.

- Treball pluridisciplinar en el centre i l'entorn.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Tecnologia

La prova consistirà en la resolució de problemes o qüestions de caràcter pràctic relacionades amb l'especialitat, que inclouran el disseny de projectes o activitats competencials i contextualitzades, en relació amb el currículum de l'ESO o el Batxillerat, realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent (tallers) i que incloguin l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.

Així mateix, es podrà incloure la demostració de destreses en les operacions bàsiques de taller, com ara disseny de circuits senzills (electricitat i electrònica), en la utilització d'instruments de mesura o en la identificació de materials i eines, així com la valoració de la competència digital docent.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Cos de professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

Especialitat: Francès

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una. Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats a partir d'un supòsit contextualitzat tenint en compte el currículum de les escoles oficials d'idiomes i els continguts assignats a l'especialitat objecte de concurs, i en relació amb l'aprenentatge, la docència i l'avaluació de llengües estrangeres. Les propostes es poden relacionar amb els aspectes següents:

- Comprensió oral i comprensió escrita:

Estratègies de recepció (oral i escrita).

Activitats de classe.

Activitats i instruments d'avaluació.

- Expressió oral i expressió escrita:

Estratègies de producció (oral i escrita).

Estratègies d'interacció (oral i escrita).

Activitats de classe.

Activitats i instruments d'avaluació.

- La competència lingüística:

Diferents aspectes a tenir en compte.

Activitats a classe.

Activitats i instruments d'avaluació de la competència lingüística.

- La pronunciació:

Diferents aspectes a tenir en compte en relació amb la pronunciació.

Activitats a classe.

Activitats i instruments d'avaluació de la pronunciació.

- La competència pragmàtica:

Elements de la competència pragmàtica.

Activitats de classe.

Avaluació de la competència pragmàtica.

- La competència discursiva:

Elements de la competència discursiva.

Activitats de classe.

Avaluació de la competència discursiva.

- L'ús de tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement a classe de llengua estrangera:

Les plataformes virtuals.

Aplicacions per a l'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

Activitats de classe.

Les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement com a recursos per a l'avaluació.

- L'avaluació:

Tipus d'avaluació.

Avaluació a l'aula.

Instruments d'avaluació.

- El tractament de l'error:

El tractament de l'error: quan, què i com.

Estratègies de correcció i d'autocorrecció.

Instruments per al tractament de l'error.

- La literatura i/o el cinema a classe de llengua estrangera:

Activitats per treballar a classe la literatura i/o el cinema.

Activitats de foment de la literatura i/o el cinema.

- La mediació:

Estratègies de mediació lingüística.

Activitats per al treball de la mediació.

Instruments de mediació.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic. La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, els coneixements teòrics i procedimentals, les capacitats instrumentals manifestades, les capacitats de l'aspirant pel que fa a les propostes didàctiques, la capacitat de gestió d'aspectes didàctics, curriculars, organitzatius i estratègics, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Especialitat: Dibuix artístic i color

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny, o dels títols superiors en disseny o en conservació i restauració de béns culturals equivalents al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Fonaments de la representació i expressió visual:

Anàlisi dels elements morfològics, semàntics i sintàctics d'imatges.

Descripció i anàlisi dels elements formals, expressius i simbòlics del llenguatge plàstic i visual.

Descripció i anàlisi de la configuració de l'espai en una representació bidimensional

Descripció i anàlisi del mètode, tècniques, instruments i procediments expressius gràfics en la representació gràfica d'imatges.

Descripció i anàlisi de les relacions lluminoses i cromàtiques que s'estableixen en una representació gràfica, així com aspectes simbòlics i/o de significació.

Raonament del plantejament de referents visuals en referència a la interpretació de l'espai, al concepte i a la forma i a aspectes de la representació i/o de les seves relacions contextuals.

Descripció i anàlisi dels processos metodològics, ús dels elements, materials, tècniques i instruments propis del llenguatge plàstic i visual en la representació gràfica.

Descripció i anàlisi dels mètodes i les diferents tècniques de dibuix i d'expressió en la representació gràfica.

- Tècniques d'expressió gràfica:

Aplicació de tècniques gràfiques a las particularitats temàtiques, estilístiques i comunicatives d'un l'encàrrec.

Anàlisi i reconeixement de tècniques i estils de dissenyadors, il·lustradors i artistes significatius.

Preparació dels materials, suports, i eines per a un treball concret relacionat amb l'especialitat

Aplicació de diferents tècniques del dibuix i de l'expressió gràfica amb les eines manuals tradicionals.

Ús d'eines i programari digital relacionades amb l'especialitat.

Digitalització imatges, emmagatzematge i la conversió en els formats adequats.

- Dibuix aplicat a projectes

Plantejament d'un projecte relacionat amb l'especialitat, adequat a un àmbit o una temàtica específica, sota condicionants formals i tècnics (dibuix aplicat a la il·lustració editorial, dibuix aplicat a l'animació, dibuix aplicat a la narrativa gràfica, dibuix aplicat a l'espai tridimensional, etcètera).

Desenvolupament conceptual d'una idea amb la finalitat de transmetre un missatge gràfic.

Definició de les característiques i temàtica de la representació gràfica adequada a un àmbit o una temàtica específica.

Així mateix es podrà incloure la descripció i l'anàlisi d'imatges contemporànies relacionades amb l'art, el disseny i/o la comunicació gràfica i audiovisual.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Disseny gràfic

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny o del títol superior en disseny equivalent al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Teoria de la imatge:

Anàlisi dels elements morfològics, semàntics i sintàctics d'imatges.

Percepció visual i les seves principals teories.

Estratègies de comunicació visual per a la transmissió d'idees i missatges.

- Teoria de la publicitat i el màrqueting:

Proposta d'accions publicitàries.

Canals i sistemes de distribució d'un producte.

Procés i les tècniques d'investigació de mercats.

Etapes de desenvolupament d'un producte nou i cicle de vida del producte.

Metodologia per a la creació del missatge publicitari.

Semiologia del missatge publicitari.

Anàlisi de peces publicitàries, gràfiques i audiovisuals.

Organització i funcions de les agències de publicitat.

- Recursos gràfics i tipogràfics:

Anàlisi i tractament tipogràfic.

Tipometria.

Selecció i ús de recursos tipogràfics.

Arquitectura d'alfabets i construcció digital.

Tractament i correcció de textos.

Arquitectura gràfica. Maquetació.

- Tècniques d'expressió gràfica.

Tecnologies instrumentals per al desenvolupament de projectes de disseny gràfic.

Fonaments informàtics i programari en relació al disseny gràfic.

Digitalització imatges, emmagatzematge i les conversió en els formats adequats.

Llenguatge dels mitjans de comunicació visual i audiovisual.

- Fonaments del disseny gràfic:

Direcció d'art.

Narrativa gràfica.

Semiòtica.

Anàlisi i valoració de productes gràfics contemporanis: disseny gràfic, disseny publicitari, gràfic imprès, audiovisual, interactiu i multimèdia.

- Projectes de gràfica impresa, audiovisual, interactiva i/o publicitària:

Metodologia de la projectació i planificació per a la realització d'un projecte.

Tecnologies dels processos productius i industrials i/o artístics en l'exercici professional del disseny gràfic.

Controls de qualitat en el desenvolupament d'un projecte.

Realització d'arts finals.

Realització de productes i aplicacions vinculades a la comunicació gràfica.

Disseny de producte publicitari, gràfic imprès, audiovisual, interactiu i/o multimèdia.

Anàlisi i presentació de projectes.

Gestió de projectes.

Així mateix es podrà incloure la descripció i l'anàlisi d'imatges contemporànies relacionades amb l'art, el disseny i/o la comunicació gràfica i audiovisual.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

Especialitat: Mitjans audiovisuals

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits contextualitzats, aplicat als continguts del currículum dels estudis de batxillerat d'arts, professionals d'arts plàstiques i disseny o del títol superior en disseny equivalent al grau universitari, assignats a l'especialitat objecte de concurs del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, i en relació la gestió a l'aula, l'aprenentatge, la docència i l'avaluació, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Llenguatge i tecnologia audiovisual.

Tècnica i la tecnologia per a la realització de peces audiovisuals.

Els equips i les tècniques pròpies de la realització audiovisual.

Tècniques d'animació audiovisual.

Definició dels elements i recursos expressius emprats en animació.

Definició del llenguatge i les particularitats dels mitjans de comunicació audiovisual.

Ús d'eines i programari digital relacionades amb l'especialitat.

Digitalització imatges, emmagatzematge i la conversió en els formats adequats.

Utilització dels equips i les tècniques pròpies dels mitjans audiovisuals.

Ús de les eines informàtiques i noves tecnologies per a la creació d'un projecte audiovisual.

Captació d'imatges fixes i en moviment.

Enregistrament d'imatges en moviment.

Edició d'imatges fixes per a la creació d'un projecte audiovisual.

Edició d'imatges en moviment.

Muntatge d'una peça audiovisual.

Adaptació del projecte audiovisual a diferents formats segons el mitjà de difusió.

Tècniques d'animació 2D.

Tècniques d'animació 3D.

- Guió i estructura narrativa:

Narrativa audiovisual.

Descripció i anàlisi de l'estructura i funcionaments d'una narració.

Descripció i anàlisi de l'espai i el temps d'una narració.

Estructura narrativa d'una història i solucions d'organització gràfica i/o audiovisual.

Realització de propostes de narrativa gràfica a partir d'una història i desenvolupament d'un guió.

Elaboració d'un discurs visual i narratiu amb uns objectius comunicacionals proposats.

- Projectes audiovisuals:

Definició d'un projecte audiovisual, fases i planificació.

Plantejaments i desenvolupament d'una idea per a un projecte audiovisual, el mètode i la tecnologia per dur-lo a terme.

Plantejaments i desenvolupament d'una idea per a un projecte d'animació audiovisual, el mètode i la tecnologia per dur-lo a terme.

Plantejaments i desenvolupament d'una idea per a un projecte de gràfica audiovisual, el mètode i la tecnologia per dur-lo a terme.

Així mateix es podrà incloure la descripció i l'anàlisi d'imatges contemporànies relacionades amb l'art, el disseny i/o la comunicació gràfica i audiovisual.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; l'adaptació de l'activitat en atenció a la diversitat de l'aula, els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: Temps màxim de 4 hores.

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d'identitat (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.

(Localitat i data)

(Signatura)

Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat sotmès/esa a sanció disciplinària o condemna penal que li impossibiliti a (estat d'origen) l'accés a la funció pública.

Localitat i data

(Signatura)

Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD) dependents de l'ICASS municipis, comarques i/o àmbits territorials

-Barcelona ciutat i comarques de Barcelona.

(EVO) Av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona, tel. 934 248 204 / 934 236 303.

-Municipis de l'Hospitalet de Llobregat i comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, Baix Llobregat i Garraf.

CAD (Badal), rambla Badal, 102, 08014 Barcelona, tel. 933 312 162 / 933 312 166.

-Comarques del Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà i Osona.

CAD (Terrassa), c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa, tel. 937 858 300.

-Municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona i comarques del Maresme i el Vallès Oriental.

CAD (Badalona), av. Marquès de Montroig, núm. 58-62, 08912 Badalona, tel. 933 874 108.

-Girona ciutat i comarques.

CAD (Girona), c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona, tel.972 941 273.

-Lleida ciutat i comarques.

CAD (Lleida), av. del Segre, 5, 25007 Lleida, tel. 973 703 600.

-Tarragona ciutat i comarques, excepte el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

CAD (Tarragona), av. d'Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona, tel. 977 213 471.

-Comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

CAD (Les Terres de l'Ebre), c.de Ramon Salas 33 (anteriorment c. Ruiz de Alda) 43870 Amposta, tel. 977 706 534.

Titulacions equivalents a efectes de docència, d'acord amb els annexos V i VIII del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Codi

Especialitats

Titulacions

TEC

 

 

 

Tecnologia

 

 

Enginyer tècnic

Arquitecte tècnic

Diplomat en màquines navals

Diplomat en navegació marítima

Diplomat en Radioelectrònica Naval

 

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitats

Titulacions

712

Disseny gràfic

Títol de disseny, especialitat disseny gràfic

 

 

Baix Llobregat: C. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450.

Barcelona Comarques: C. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000.

Catalunya Central: Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590

Girona: Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona

Pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, tel. 872 975 000

Lleida: C. Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999.

Maresme-Vallès Oriental: C. Churruca 90, 08301 Mataró, tel. 936 931 890

Tarragona: C. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

Terres de l'Ebre: C. Providència, 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711.

Vallès Occidental: Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 455.

Consorci d'Educació de Barcelona: Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.

  • Darrera modificació: 29/11/2017 07:56