RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableixen que el sistema d'ingrés en la funció pública docent és el de concurs oposició.

L'article 3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, procediran a realitzar les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les esmentades ofertes d'ocupació.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, modificat pel Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, defineix les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableix les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari.

L'Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 de 5.005 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació.

A proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

Obrir convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent de 5.005 places per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, que corresponen a les incloses a l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2017 i per a l'adquisició de noves especialitats, d'acord amb les bases que es detallen als annexos 1 i 2.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de gener de 2019

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació

Annex

Annex 1: Bases de la convocatòria dels procediments d'ingrés i accés

1. Normes generals

1.1 Places convocades.

1.2 Normativa aplicable.

2. Requisits dels aspirants.

2.1 Requisits generals.

2.2 Requisits específics.

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de mestres.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.

2.2.3 Per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.

2.5 Data del compliment dels requisits.

3. Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

3.2.3 Formació acadèmica i didàctica.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.

3.2.6 Exempts de la prova del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

3.2.7 Funcionaris de carrera

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

3.3.2 Forma de pagament.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

3.4 Termini de presentació.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

4. Admissió d'aspirants

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

5. Òrgans de selecció

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

5.2 Nomenament.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de mestres.

5.3.2 Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari.

5.3.3 Tribunals del cos de professors tècnics de formació professional.

5.3.4 Tribunals suplents.

5.3.5 Participació voluntària.

5.3.6 Tendència a la paritat entre professors i professores.

5.3.7 Data del sorteig dels vocals dels tribunals.

5.3.8 Designació excepcional de vocals.

5.3.9 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

5.3.10 Competència lingüística.

5.3.11 Secretari dels tribunals.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.5 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

5.6 Abstenció i recusació.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

5.8 Funcions dels tribunals.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

5.12 Procediment d'actuació.

5.13 Mesures per als aspirants amb discapacitat.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans

5.16 Indemnitzacions i dietes.

6. Sistema de selecció

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Inici del procediment selectiu.

6.1.2 Citació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües oficials.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

6.4.1 Proves de la fase d'oposició.

6.4.1.1 Primera prova.

6.4.1.2 Segona prova.

6.4.1.3 Publicitat de les qualificacions.

6.4.1.4 Superació de la fase d'oposició.

6.5 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior.

6.6 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.6.1 Caràcter públic de les proves.

6.6.2 Qualificació de les proves.

6.6.3 Temaris.

6.6.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

6.7 Fase de concurs.

6.7.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

6.7.2 Qualificació de la fase de concurs.

6.7.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

6.7.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

7. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

7.1 Procediments d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior.

7.3 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.3.1 Agregació de les puntuacions.

7.3.2 Criteris per resoldre els empats.

7.3.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.

7.3.4 Nombre màxim d'aprovats.

7.3.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

7.3.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

7.3.7 Exempcions i renúncies.

7.3.8 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats.

8.1 Termini i documents a presentar.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris de carrera.

8.3 Opció retributiva.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

9. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals.

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

9.2 Opcions.

9.3 Règim jurídic.

9.4 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva.

10 Fase de pràctiques.

10.1 Lloc i durada.

10.2 Activitats de formació.

10.3 Avaluació.

10.4 Exempts de l'avaluació.

11. Nomenament de funcionaris de carrera.

Annex 2: Bases de la convocatòria del procediment d'adquisició de noves especialitats

1. Normes generals

2. Requisits dels aspirants

3. Sol·licituds i termini de presentació

4. Llista d'admesos i exclosos.

5. Òrgans de selecció

6. Inici i desenvolupament de les proves

7. Sistema de selecció i temaris

8. Qualificació

9. Adquisició de nova especialitat

Annex 3: Barem per al procediment d'ingrés lliure i de reserva d'aspirants amb discapacitat.

Annex 4 Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de grau superior.

Annex 5: Criteris per a l'elaboració i la presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica.

Annex 6: Normativa d'ordenació curricular.

Annex 7: Especificacions, pautes i criteris per a la realització de l'exercici de caràcter pràctic.

Annex 8: Model de declaració jurada o promesa.

Annex 9: Serveis de valoració i orientació per a persones amb discapacitat (CAD).

Annex 10: Titulacions equivalents a efectes de docència.

Annex 11: Àrees territorials.

1. Normes generals

Es convoca concurs oposició per cobrir 5.005 places.

 

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

 

Codi: 597

Cos: Mestres

Nombre de places: 3.604.

 

Codi: 590

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 759.

 

Codi: 592

Cos: Professors tècnics de formació professional

Nombre de places: 642.

 

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

 

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; T=total.

 

Cos de mestres

 

Codi

Especialitat

L

R

T

ALL

Audició i llenguatge

71

4

75

EES

Pedagogia terapèutica

269

14

283

INF

Educació infantil

560

29

589

PAN

Llengua estrangera anglès

314

17

331

PEF

Educació física

200

11

211

PFR

Llengua estrangera: francès

8

0

8

PMU

Música

166

9

175

PRI

Educació primària

1836

96

1.932

 

Total

3424

180

3.604

 

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Codi

Especialitat

E

L

R

T

501

Administració d'empreses

19

54

4

77

502

Anàlisi i química industrial

7

21

2

30

503

Assessoria i processos d'imatge personal

6

17

1

24

505

Formació i orientació laboral

23

63

5

91

506

Hoteleria i turisme

6

17

1

24

507

Informàtica

35

97

7

139

508

Intervenció socio-comunitària

22

61

4

87

510

Organització i gestió comercial

18

51

4

73

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

6

17

1

24

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

6

19

1

26

513

Organització i projectes de sistemes energètics

2

6

0

8

515

Processos de producció agrària

4

11

1

16

516

Processos industria alimentària

3

7

1

11

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

8

20

2

30

518

Processos sanitaris

11

29

2

42

519

Processos i mitjans de comunicació

3

7

1

11

522

Processos i productes d'arts gràfiques

2

8

0

10

524

Sistemes electrònics

2

6

0

8

525

Sistemes electrònics i automàtics

7

20

1

28

 

Total

190

531

38

759

 

 

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Codi

Especialitat

L

R

T

601

Cuina i pastisseria

29

2

31

603

Estètica

28

1

29

608

Laboratori

8

1

9

609

Manteniment de vehicles

47

2

49

610

Maquines, serveis i producció

3

0

3

611

Mecanització i manteniment de màquines

40

2

42

614

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

8

0

8

615

Operacions de processos

9

1

10

616

Operacions i equips de producció agrària

12

1

13

617

Patronatge i confecció

6

0

6

618

Perruqueria

15

1

16

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

31

2

33

620

Procediments sanitaris i assistencials

92

5

97

621

Processos comercials

51

3

54

622

Processos de gestió administrativa

63

3

66

623

Producció en arts gràfiques

9

0

9

625

Serveis a la comunitat

66

3

69

626

Serveis de restauració

12

1

13

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

76

4

80

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

5

0

5

 

Total

610

32

642

 

 

1.2 Normativa aplicable.

En aquests procediments selectius és aplicable la normativa següent:

El Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

El Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

L'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

El Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableixen les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari, modificat pel Reial decret 665/2015, de 17 de juliol.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i altres disposicions d'aplicació general, així com el que s'estableixi en aquesta convocatòria.

Per tal de ser admès als procediments selectius, l'aspirant ha de reunir els requisits següents:

2.1 Requisits generals.

a) Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Estar en possessió, o reunir les condicions per a l'expedició, d'alguna de les titulacions que per a cada cos determina aquesta base. En cas que la titulació esmentada s'hagi obtingut a l'estranger, cal que prèviament hagi estat concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el que determina el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic i diplomat, o el seu reconeixement a l'empara del que s'estableix per la Directiva 2005/36/CE i per el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, o altra normativa vigent en el moment de publicació d'aquesta convocatòria.

d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari.

Els aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

g) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

2.2 Requisits específics.

Per tal de participar pel procediment d'ingrés lliure, els aspirants han de reunir, a més de les condicions generals, els requisits següents:

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de mestres

Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de mestre, diplomat de professor d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari o el títol de grau corresponent.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari.

a) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència. Són equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex V, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, i l'article 1 del Reial decret 1542/1994, de 8 de juliol, les titulacions que es detallen per a cada especialitat a l'annex 10 d'aquesta Resolució, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex 10.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

Amb caràcter general acrediten aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

No obstant això, estan dispensats de la possessió del títol oficial de màster aquells que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió d'un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent al mateix que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel que fa a aquests altres títols de llicenciat que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica hi ha els següents:

Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació).

Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general).

Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació).

Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de:

Psicologia de l'educació.

Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.

Psicologia evolutiva i de l'educació.

- Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió, abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la Universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.3 Per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional.

a) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex VI, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007. Són equivalents a efectes de docència les titulacions que es detallen per a cada especialitat a l'annex 10 d'aquesta Resolució, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses a aquest annex 10.

D'acord amb el que estableix el punt 6 de la disposició addicional única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, per les especialitats en les quals no s'hagin exhaurit les quatre convocatòries a què es referia la disposició transitòria segona del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, en la nova redacció donada pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, poden ser admesos aquells aspirants que, tot i no tenir la titulació exigida amb caràcter general, acreditin una experiència docent de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Generalitat de Catalunya i estiguin en possessió del títol de tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional corresponent. A aquests efectes, la duració d'un any s'entén com a serveis efectius prestats durant al menys 6 mesos en el mateix curs acadèmic. Les especialitats en les que encara no hi ha hagut les quatre convocatòries a Catalunya i que, per tant, són objecte d'aquest paràgraf són: Màquines, serveis i producció, Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris, Patronatge i confecció, Processos de gestió administrativa i Fabricació i instal·lacions de fusteria i mobles.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

Els aspirants que estiguin en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única i a l'annex VI del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, que es detalla a l'annex 10 d'aquesta Resolució, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han d'estar en possessió de la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l'exercici de la docència, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre. Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats. Amb caràcter general acrediten aquest requisit els aspirants que estiguin en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre. No obstant això, estan dispensats de la possessió de l'esmentat títol aquells que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió d'un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalent al mateix que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel que fa a aquests altres títols de llicenciat que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica hi ha els següents:

Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació).

Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general.

Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats.

Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació.

Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de:

Psicologia de l'educació.

Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.

Psicologia evolutiva i de l'educació.

- Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

- Estar en possessió, abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.3 Requisits específics per participar per la reserva per a aspirants amb discapacitat.

2.3.1 Poden participar per aquest procediment els aspirants que, reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconegut pels òrgans competents un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que això sigui compatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s'opta.

2.3.2 Les persones amb discapacitat que vulguin participar en aquesta convocatòria per a la reserva per a aspirants amb discapacitat, han de presentar un dictamen de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'equip multiprofessional competent, que s'ha de presentar durant el termini de presentació de sol·licituds o bé en el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. També es pot presentar el dictamen davant del tribunal si ha estat emès abans del començament de la primera prova selectiva.

Aquest dictamen ha de concretar els aspectes següents:

a) Que el grau de disminució és igual o superior al 33%.

b) El compliment de les condicions d'aptitud personal en relació amb el lloc de treball.

c) La necessitat d'adaptacions de temps i mitjans materials per a la realització de les proves.

d) Les necessitats d'adaptació al lloc de treball.

e) L'existència de dificultats d'integració laboral i d'autonomia personal.

La manca d'aportació del dictamen vinculant comporta la no-admissió de l'aspirant per optar a les places reservades, mantenint-lo, no obstant això, dins del procediment d'ingrés lliure, sempre i quan no consti amb algun motiu d'exclusió.

2.3.3 No obstant això, les persones amb discapacitat que participin en aquesta convocatòria, al marge de la reserva per a aspirants amb discapacitat, seran admesos a la realització de les proves selectives sense necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu començament, sens perjudici de què, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenat, hagin d'acreditar, igual que la resta d'aspirants seleccionats, la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir, d'acord amb el que estableix la base 8.1.d). Així mateix, aquests aspirants que superin el procés selectiu i que hagin demanat alguna adaptació de lloc de treball han de presentar el dictamen esmentat a la base 2.3.2.

2.3.4 Les persones amb discapacitat que vulguin participar per a la reserva d'aspirants amb discapacitat ho fan en igualtat de condicions amb els aspirants d'ingrés lliure, sens perjudici de les adaptacions previstes a la base 3.2.2.

2.3.5 Els aspirants que participin acollint-se a la reserva per a aspirants amb discapacitat no poden concórrer a la mateixa especialitat i cos pel procediment d'ingrés lliure.

2.4 Requisits específics per participar en el procediment d'accés a cossos docents de grup superior.

2.4.1 Poden participar en aquest procediment selectiu, els funcionaris dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2 a què es refereix la legislació vigent de la funció pública, que, reunint les condicions generals establertes en aquesta convocatòria, puguin acreditar els requisits següents:

a) Estar en possessió o reunir les condicions per a l'expedició d'alguna de les titulacions que per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari s'estableixen a la base 2.2.1 d'aquesta convocatòria o que per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny s'estableixen a la base 2.2.4.

b) Haver romàs en els seus cossos d'origen un mínim de sis anys com a funcionaris de carrera.

2.4.2 Els aspirants que optin per aquest procediment d'accés no poden concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d'ingrés lliure.

2.5 Data del compliment dels requisits.

El compliment de tots els requisits esmentats en aquesta base 2 s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

3.1 Presentació.

3.1.1 A través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat/Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents, els aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

L'aspirant, una vegada realitzada la tramitació telemàtica, rep un correu electrònic de confirmació on hi ha l'identificador de la sol·licitud. Aquest correu electrònic és la confirmació de la presentació telemàtica. Posteriorment es trametrà un segon correu electrònic a l'aspirant amb la carta de pagament excepte si se n'està exempt de realitzar-lo.

El DNI, NIE o passaport i l'identificador de la sol·licitud serveixen per accedir a la sol·licitud a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació abans esmentada, consultar l'estat, obtenir el resguard i, si fos necessari, la carta de pagament i accedir al pagament electrònic dels drets de participació.

En la mateixa pàgina d'internet també pot consultar la llista d'admesos i exclosos i l'actuació del tribunal on estigui assignat.

Així mateix també es considera presentada davant l'Administració la sol·licitud en paper que es presenti en qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3.1.2 L'aspirant, després d'haver rebut el correu electrònic amb l'identificador de la sol·licitud, i el correu electrònic amb la carta de pagament, pot fer efectiu l'abonament dels drets de participació en aquesta convocatòria. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s'hagi comprovat el pagament efectiu d'aquests drets.

3.1.3 Únicament es pot presentar més d'una sol·licitud de participació quan l'aspirant opti a més d'una especialitat del mateix o de diferent cos, però en cap cas pot optar a una mateixa especialitat per procediments de selecció diferents. No obstant això, la presentació de més d'una sol·licitud no implica que l'aspirant pugui assistir a l'acte de presentació o a la realització de la prova de tots els tribunals on hagi estat assignat.

3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.

3.2.1 Formalització de la sol·licitud.

Cadascun dels aspirants ha d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud telemàtica d'acord amb les instruccions que aniran apareixent en el formulari electrònic i que corresponen a:

Dades de la convocatòria: cos, especialitat i procediment.

Dades personals i de contacte.

Adaptació a les proves i/o del lloc de treball.

Dades acadèmiques.

Exempció o bonificació de la taxa d'inscripció.

Realització de les proves.

Els codis corresponents als diferents cossos, especialitats i procediments són els que consten a la base 1.1.

3.2.2 Aspirants amb discapacitat.

Els aspirants amb discapacitat, tant si concorren per les places reservades per a aspirants amb discapacitat com per altres procediments, han de fer constar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació aquesta condició, si el grau de disminució és igual o superior al 33%, sempre que això sigui compatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta. Així mateix, en qualsevol cas, han de fer constar el tipus i motiu d'adaptació que puguin necessitar per tal que puguin actuar en igualtat de condicions que la resta dels participants.

Una vegada hagin estat assignats al tribunal que els correspongui, aquest podrà requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o per altres mitjans adients, la informació que consideri necessària per a l'adaptació sol·licitada.

3.2.3 Formació acadèmica i didàctica.

Per al cos de professors d'ensenyament secundari i cos de professors tècnics de formació professional els aspirants han d'informar si tenen el títol oficial de màster universitari, el certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica (per als que tenen una titulació equivalent a efectes de docència) o una dispensa de la seva possessió. Aquestes dispenses consten detallades a les bases 2.2.2 i 2.2.3.

3.2.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.

Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana a què es fa referència a la base 6.3 han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud la denominació del document acreditatiu corresponent, per a poder quedar exempts de la realització d'aquesta prova.

En fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Educació comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de llengua catalana.

Entre la informació que consta al registre informàtic del Departament d'Educació hi ha els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i de l'any 1991 per a la resta de cossos, van ser exempts o aptes d'aquesta prova.

Si en el registre informàtic del Departament d'Educació no consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de la llengua catalana, l'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds pot presentar el document acreditatiu al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

Els aspirants als que no consti aquesta acreditació al registre informàtic del Departament d'Educació i que no presentin cap documentació acreditativa als llocs previstos al paràgraf anterior no poden ser declarats exempts i, en conseqüència, han de realitzar la prova prèvia d'acreditació del coneixement de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix la base 6.3.

3.2.5 Exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana.

Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana a què fa referència la base 6.3 han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud la denominació del document acreditatiu corresponent, per a poder quedar exempts de la realització d'aquesta prova.

En fer la presentació telemàtica de la sol·licitud, el Departament d'Educació comprova en el seu registre informàtic si consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de llengua castellana.

Si en el registre informàtic del Departament d'Educació no consta l'acreditació d'estar exempt de la prova de la llengua castellana, l'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, pot presentar el document acreditatiu al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

Els aspirants als que no consti aquesta acreditació al registre informàtic del Departament d'Educació i que no presentin cap documentació acreditativa als llocs previstos al paràgraf anterior no poden ser declarats exempts i, en conseqüència, han de realitzar la prova prèvia d'acreditació del coneixement de la llengua castellana, d'acord amb el que estableix la base 6.3.

3.2.6 Exempts de la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

Queden exempts de la realització de la prova prevista en la base 6.2 els aspirants que presentin el document acreditatiu d'alguns dels títols o certificats que s'indiquen a continuació:

Diploma d'espanyol (nivell intermedi o superior) o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest, d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 264/2008, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel que es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

Certificat de nivell avançat o d'aptitud d'espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Títol de llicenciat en filologia hispànica o romànica.

Certificació acadèmica en la qual consti que s'han realitzat a l'Estat espanyol tots els estudis conduents a l'obtenció de la titulació al·legada per l'ingrés al cos.

L'aspirant, dins del termini de presentació de sol·licituds, pot presentar el document acreditatiu corresponent al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

Així mateix, queden exempts els aspirants que hagin superat o hagin estat declarats exempts en aquesta mateixa prova o en la de les dues llengües en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació.

3.2.7 Funcionaris de carrera.

Els aspirants que participin pel procediment d'accés a un cos de grup superior han d'indicar a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació el cos o escala del qual són funcionaris de carrera, així com l'especialitat de la qual són titulars en el cos d'origen.

Els aspirants que participin per aquest procediment d'accés que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir, poden declarar participar sense consumir plaça a la sol·licitud.

Aquesta declaració implica optar per continuar en la plaça que ocupen amb caràcter definitiu i que el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves i siguin seleccionats.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.

3.3.1 Import dels drets de participació.

Els drets de participació són, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre GAH/83/2017, de 9 de maig, els que es detallen tot seguit:

Cos: mestres.

Import dels drets: 54,50 euros.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 69,25 euros.

Cos: professors tècnics de formació professional.

Import dels drets: 54,50 euros.

Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció tenen una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes, d'acord amb el que s'estableix a l'annex de l'Ordre GAH/83/2017, de 9 de maig. D'acord amb aquesta bonificació els drets de participació seran els següents:

Cos: mestres.

Import dels drets: 43,60 euros.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 55,40 euros.

Cos: professors tècnics de formació professional.

Import dels drets: 43,60 euros.

A més, les persones membres de famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals (tant les de categoria general com les de categoria especial) tenen una bonificació addicional del 30% sobre les taxes, i les persones membres de famílies nombroses de categoria especial una bonificació addicional del 50%, de manera que les taxes que corresponen a sol·licituds telemàtiques són les següents:

Famílies nombroses de categoria general i famílies monoparentals.

Cos: mestres.

Import dels drets: 27,25 euros.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 34,65 euros.

Cos: professors tècnics de formació professional.

Import dels drets: 27,25 euros.

Famílies nombroses de categoria especial.

Cos: mestres.

Import dels drets: 16,35 euros.

Cos: professors d'ensenyament secundari.

Import de drets: 20,80 euros.

Cos: professors tècnics de formació professional.

Import dels drets: 16,35 euros.

En aquests casos, dins del termini de presentació de sol·licituds, han d'acreditar la seva situació mitjançant la presentació del títol de família nombrosa o monoparental, atorgat a Catalunya pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o equivalent. La presentació s'ha de fer al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, de manera presencial o a través de correu certificat, en ambdós casos indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud. No obstant això, si l'aspirant dóna el seu consentiment al Departament d'Educació perquè comprovi les seves dades a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya que acreditin el compliment d'aquest requisit, el Departament d'Educació realitzarà aquesta gestió.

3.3.2 Forma de pagament.

El pagament dels drets de participació s'ha de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, o a través dels terminals ServiCaixa.

El pagament s'ha de fer dins del termini que consta a la carta de pagament, sense que es pugui ultrapassar la data que s'hi esmenta.

La manca de pagament o l'abonament fora del termini establert a la carta de pagament determina l'exclusió de l'aspirant.

3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.

Estan exempts del pagament dels drets de participació els aspirants següents:

- Els que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. D'aquests aspirants, els que participin per la reserva per a aspirants amb discapacitat, han de manifestar que es troben en aquesta situació en la sol·licitud de participació i l'acrediten mitjançant el dictamen que han de presentar al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitgin fer les proves, durant el termini de presentació de sol·licituds o durant el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud. Posteriorment també podran presentar el dictamen en els mateixos llocs, sempre que ho facin abans de la realització de la primera prova selectiva. La manca d'aportació del dictamen dins d'aquests terminis comporta la no-admissió de l'aspirant per optar a places reservades, tot i mantenir-lo dins del procediment d'ingrés lliure, per la qual cosa dins del mateix termini ha de fer el pagament dels drets de participació, per tal de no ser exclòs per aquest motiu, a no ser que pugui acollir-se al que estableix el paràgraf següent.

Els altres aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin pel procediment d'ingrés lliure han de manifestar que es troben en aquesta situació en la sol·licitud de participació i l'han d'acreditar mitjançant la presentació del document que correspongui. La no-presentació d'aquest document comporta l'obligació de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclòs per aquest motiu.

L'aspirant ha de presentar el document acreditatiu de la discapacitat al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

No obstant això, si l'aspirant dóna el consentiment al Departament d'Educació perquè comprovi les seves dades a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya que acreditin el compliment d'aquest requisit, el Departament d'Educació realitzarà aquesta gestió.

- Els que es trobin en situació d'atur, inscrits al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i/o, si escau, al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i que no percebin cap prestació econòmica.

Els aspirants que estiguin exempts del pagament dels drets de participació perquè estan a Catalunya en situació d'atur sense percebre cap prestació econòmica han d'esmentar-ho a la sol·licitud de participació en la convocatòria i poden donar el consentiment al Departament d'Educació perquè comprovi les dades que acreditin el compliment d'aquest requisit a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, si l'aspirant ho desitja, també pot presentar un certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si escau, pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) on consti que està en situació d'atur i que no percep cap prestació econòmica. Aquest certificat ha d'estar expedit en una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds, o bé, si està emès en una data posterior, ha d'estar referit a una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds, i s'ha de presentar al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

Si el certificat acreditatiu abans esmentat és emès per l'òrgan competent d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol o d'algun estat membre de la Unió Europea té la mateixa consideració que l'emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG).

- Els que es trobin jubilats, sempre que presentin la documentació que acrediti aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent. La presentació s'ha de fer al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, dins del termini de presentació de sol·licituds, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

- Els que tinguin la condició de víctimes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet, així com els seus fills, han de presentar la documentació que acrediti aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent. La presentació s'ha de fer al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial on desitja fer les proves, dins del termini de presentació de sol·licituds, indicant les seves dades identificatives i la data de tramitació telemàtica de la seva sol·licitud.

3.4 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

3.5 Preferència d'àmbit territorial on realitzar les proves.

En formalitzar la sol·licitud, l'aspirant ha d'indicar l'àrea territorial on vol fer les proves per tal que, sempre que això sigui possible, es pugui tenir en compte la seva preferència.

4.1 Llista d'admesos i exclosos.

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indiquen els llocs on s'ha d'exposar al públic la llista completa dels aspirants admesos i exclosos que, en tot cas, s'ha d'exposar a la seu central del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, a la qual es pot accedir mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant. En aquesta llista han de constar, almenys, el nom i cognoms, el procediment selectiu pel qual participa l'aspirant, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.

A més, respecte dels aspirants que participen per la reserva per a aspirants amb discapacitat ha de constar la informació relativa a si tenen pendent la presentació del dictamen a què es fa esment a la base 2.3.2.

Així mateix, també hi ha de constar els aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què vulguin accedir i hagin declarat participar sense consumir plaça.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos es considera feta la corresponent notificació als interessats.

4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.

Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional poden formular, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució que la declari aprovada, i davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, les reclamacions que creguin oportunes, per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió.

Només si el motiu de l'exclusió és no haver realitzat el pagament dels drets de participació quan s'havia al·legat un motiu per estar-ne exempt o per tenir alguna bonificació i que aquesta no s'hagi acreditat, o si el motiu d'exclusió és per haver realitzat un pagament per un import inferior al que corresponia, s'ha de sol·licitar una carta de pagament al Consorci d'Educació de Barcelona, a la Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona o al servei territorial que s'ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament, dins del termini esmentat al paràgraf anterior, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, o bé utilitzant els terminals ServiCaixa.

En cas que l'interessat no esmeni el defecte que hagi motivat la seva exclusió dins d'aquest termini, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

Igualment, els aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals poden presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini, per tal d'esmenar la deficiència.

4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s'estimen o es desestimen en la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que s'ha de publicar al DOGC en el termini que preveu la base 6.1.1. En aquesta resolució s'indiquen els llocs on s'exposa al públic la llista completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'ha d'exposar a la seu central del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, a la qual es pot accedir mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant. En aquesta llista es pot consultar la distribució de tots els aspirants admesos en els diferents tribunals on hagin estat assignats.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.

El fet de figurar en la llista d'admesos no implica el reconeixement als interessats de la possessió dels requisits exigits en els procediments definits en aquesta convocatòria.

Quan de la revisió de la documentació que, d'acord amb la base 8, cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, es dedueixi que un aspirant no reuneix algun dels requisits exigits, l'interessat perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

5.1 Tribunals i comissions de selecció.

La selecció dels participants en els diferents procediments selectius definits en aquesta convocatòria la realitzen els tribunals i, si s'escau, les comissions de selecció que a tal efecte nomeni la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

5.2 Nomenament.

Un cop publicada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena els tribunals i les comissions de selecció que han de jutjar els procediments definits en aquesta convocatòria i ha de fer pública la composició al DOGC amb anterioritat a l'inici dels procediments selectius.

Es poden nomenar tants tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat. En les especialitats en què es nomeni més d'un tribunal per especialitat, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena una comissió de selecció.

5.3 Composició dels tribunals.

5.3.1 Tribunals del cos de mestres.

En el procediment d'ingrés al cos de mestres, els tribunals estan constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A2.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de mestres, de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ha d'ampliar l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En la designació dels vocals s'ha de tenir en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre els mestres i les mestres, tal com es detalla a la base 5.3.6. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 5.3.5.

5.3.2 Tribunals del cos de professors d'ensenyament secundari.

En els procediments d'ingrés i/o d'accés al cos de professors d'ensenyament secundari, els tribunals estan constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A1.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de catedràtics d'ensenyament secundari i del cos de professors d'ensenyament secundari, en ambdós casos de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ha d'ampliar l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En la designació dels vocals s'ha de tenir en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.6. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 5.3.5.

Quan l'àmbit territorial objecte del sorteig ho permeti, el 25% dels vocals seran funcionaris de carrera en actiu del cos de catedràtics d'ensenyament secundari.

5.3.3 Tribunals del cos de professors tècnics de formació professional

En el procediment d'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional, els tribunals han d'estar constituïts per:

a) Un president, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre els funcionaris del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre funcionaris docents en servei actiu a Catalunya dels cossos del subgrup A2.

b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del cos de professors tècnics de formació professional, de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixin aquests requisits, s'ha d'ampliar l'àmbit territorial del sorteig, en la mesura que sigui necessari. En la designació de vocals s'ha de tenir en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal com es detalla a la base 5.3.6. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada en la base 5.3.5.

5.3.4 Tribunals suplents.

Per a cada tribunal titular es designa, si escau, pel mateix procediment, un tribunal suplent.

5.3.5 Participació voluntària.

D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, les persones que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals, a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en que sigui tramesa per via telemàtica.

El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Si hi ha peticions de participació voluntària es designen entre aquestes persones, com a màxim, dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal. Excepcionalment aquest màxim no es té en compte si no hi ha un nombre suficient de persones per completar el tribunal.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública la llista completa dels candidats admesos i exclosos a participar voluntàriament com a vocals dels tribunals que, en tot cas, s'ha d'exposar a la seu central del Departament d'Educació, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona i en cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

S'admeten les persones que compleixin els requisits establerts a les bases 5.3.1, 5.3.2 i 5.3.3 que no estiguin en els supòsits que dispensen d'estar en el sorteig que preveu la base 5.5.

Si el nombre de persones voluntàries admeses d'una especialitat i cos determinat, de l'àrea territorial on estigui ubicat cada tribunal, supera el nombre de vocals titulars que s'han de nomenar entre aquestes, la designació s'ha de fer per sorteig. En aquest cas, la resta de persones voluntàries admeses que no siguin de l'àrea territorial del tribunal no intervenen en la designació de vocals voluntaris.

5.3.6 Tendència a la paritat entre professors i professores.

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, en la designació de vocals s'ha de tendir a la paritat entre els professors i les professores, llevat que ho impedeixin raons objectives, i atenent els criteris següents:

a) Si el percentatge entre els professors i les professores en l'àmbit territorial del sorteig és inferior al 75%, es designen dos vocals titulars i dos vocals suplents d'entre els professors i els altres dos titulars i els dos suplents d'entre les professores, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

b) Si el percentatge entre els professors i les professores en l'àmbit territorial del sorteig és igual o superior al 75%, es designen tres vocals titulars i tres suplents del grup majoritari i un titular i un suplent de l'altre, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

c) Si el nombre de sortejables per tribunal és inferior a 25 persones, no s'apliquen els criteris dels dos apartats anteriors.

5.3.7 Data del sorteig dels vocals dels tribunals.

L'acte del sorteig per determinar l'ordre de designació de vocals, tant entre les persones que han sol·licitat participació voluntària en tribunals com entre les que no ho han sol·licitat, és el dia 7 de març de 2019, a les 11 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona). D'acord amb el resultat d'aquest sorteig es realitza la designació dels vocals titulars i suplents dels tribunals.

5.3.8 Designació excepcional de vocals.

Quan no hi hagi funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient d'alguna de les especialitats de la convocatòria, els vocals els designa la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics de conformitat amb el que estableix aquesta base.

5.3.9 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.

En la designació dels tribunals s'ha de vetllar pel compliment del principi d'especialitat, segons el qual almenys la majoria dels seus membres han de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de jutjar. Quan això no sigui possible, els tribunals es poden completar amb funcionaris d'un altre cos i/o especialitat i es poden designar en aquest cas assessors especialistes d'acord amb la base 5.9.

En tot cas, la totalitat dels membres i dels assessors dels tribunals han de pertànyer a cossos d'igual o superior grup de classificació que el que correspongui al cos al qual opten els aspirants.

5.3.10 Competència lingüística.

En la designació dels tribunals s'ha de garantir la competència lingüística oral i escrita de les dues llengües oficials a Catalunya de la majoria dels seus membres.

5.3.11 Secretari dels tribunals.

Actua com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

5.4 Composició de les comissions de selecció.

5.4.1 Quan en funció del nombre d'aspirants i places convocades sigui necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, s'ha de constituir una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats. Les comissions de selecció han d'estar formades per un número senar de presidents de tribunals de l'especialitat no inferior a cinc. Quan el nombre de tribunals de l'especialitat sigui inferior a cinc, les comissions de selecció s'han de completar amb vocals dels tribunals, d'acord amb el que a aquest efecte estableixi el president de la comissió de selecció.

5.4.2 Les comissions de selecció les nomena la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que designa, en cada cas, el seu president, secretari i vocals.

5.4.3 En les especialitats que es nomeni tribunal únic, aquest actua, a més, com a comissió de selecció.

5.5 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.

La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Estan dispensats de participar de manera obligada en els òrgans de selecció, i per tant no intervenen com a candidats en l'acte de sorteig previst a la base 5.3.7, els funcionaris següents: els que ocupin càrrecs unipersonals de govern dels centres docents o serveis educatius (director, secretari, cap d'estudis, coordinador pedagògic i altres càrrecs directius); els que prestin serveis a la seu central del Departament d'Educació, o en els seus serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Girona; els que gaudeixin d'un permís d'un terç o més de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal, els que hagin estat sancionats amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari i els que es van constituir com a vocals en la convocatòria de l'any 2017.

5.6 Abstenció i recusació.

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies d'abstenció que determina la legislació vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques, aquest s'ha d'abstenir d'actuar. Altrament pot ser recusat pels aspirants en qualsevol moment.

Així mateix, s'han d'abstenir d'actuar tots els membres que hagin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Els presidents han de sol·licitar als membres dels òrgans de selecció una declaració expressa segons la qual no estan afectats per les circumstàncies que es detallen en els dos paràgrafs anteriors.

El termini per manifestar l'abstenció és de set dies naturals a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals que han de valorar els diferents procediments selectius, la qual s'ha de notificar amb la documentació acreditativa que correspongui davant del president del tribunal, que resoldrà el que sigui procedent.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de nomenar nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major. La resolució de nomenament dels nous membres s'ha de publicar al DOGC.

5.7 Constitució de tribunals i comissions de selecció.

Amb la convocatòria prèvia dels presidents, es constitueixen els tribunals i les comissions de selecció amb assistència del president titular o, si escau, del suplent i, almenys, de tres vocals titulars o, si aquests hi manquen, els suplents. En qualsevol cas, entre els vocals que els constitueixin només n'hi pot haver un màxim de dos que hagin estat designats com a voluntaris. Excepcionalment aquest màxim no es té en compte si no hi ha un nombre suficient de persones per poder constituir el tribunal amb cinc membres.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals corresponen a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop constituïts els tribunals només poden actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi ha prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

La suplència dels presidents dels tribunals l'autoritza la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics i la dels vocals titulars el president que hagi d'actuar, tenint en compte que la suplència ha de recaure en qualsevol vocal suplent.

Tanmateix, si en el moment de l'inici de les proves algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a tal efecte, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures procedents per tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.8 Funcions dels tribunals.

Correspon als tribunals:

a) La qualificació de les diferents proves de la fase d'oposició.

b) La valoració dels mèrits de la fase de concurs als aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició. A aquests efectes, han de rebre la documentació justificativa, si escau, dels aspirants que superin aquesta fase, compulsar-la i custodiar- la fins que hagi de ser valorada.

c) El desenvolupament del procés selectiu d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria.

d) Una vegada publicada la llista de puntuació de la prova de la fase d'oposició i també al fer-se pública la llista definitiva de la fase de concurs de mèrits, el lliurament als aspirants que s'hagin presentat, i el sol·licitin, d'un certificat on constin les puntuacions obtingudes en la prova i en la valoració dels mèrits.

e) En el cas de tribunal únic, totes les funcions de la comissió de selecció.

5.9 Incorporació d'assessors especialistes.

Els tribunals poden proposar la incorporació d'assessors especialistes, els quals es limiten a assessorar els membres del tribunal en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de l'especialitat. La designació dels assessors, si escau, correspon a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

En aquest sentit, a cada un dels tribunals que es constitueixi es pot assignar, si cal, assessors especialistes en llengua que assessorin el tribunal respecte de la capacitació dels aspirants en el coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials a Catalunya.

5.10 Funcions de les comissions de selecció.

Correspon a les comissions:

a) La coordinació dels tribunals.

b) La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició.

c) La coordinació de la data i hora de la realització de la prova pràctica.

d) L'elaboració del contingut de la prova pràctica.

e) L'agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d'oposició, la ponderació de les puntuacions d'ambdues fases, l'ordenació dels aspirants i l'elaboració de les llistes dels aspirants que hagin superat ambdues fases.

f) La declaració dels aspirants que hagin superat les fases de concurs i oposició, la publicació de les llistes d'aspirants seleccionats, així com la tramesa d'aquestes a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

g) La realització, quan sigui necessari, de les proves complementàries a què fa esment la base 7.4.2.

Durant el desenvolupament del procés selectiu les comissions de selecció han de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació d'aquestes normes i també què s'ha de fer en els casos no previstos.

5.11 Publicitat dels criteris de correcció.

Les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició en els taulers d'anuncis del lloc on es celebri el procés selectiu, amb la màxima antelació possible, però en qualsevol cas abans de dues setmanes abans de l'inici de les proves i també a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

En aquests criteris de correcció s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les proves. Els esmentats criteris d'avaluació tenen com a objectiu comprovar dues dimensions:

a) Els coneixements sobre l'especialitat i sobre els enfocaments metodològics vinculats a l'especialitat, com són entre altres, els que permeten avaluar el procés d'adquisició de l'aprenentatge dels alumnes, els aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per impartir les àrees pròpies de l'especialitat que opten.

b) Les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent, com són, entre altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges i l'ús de l'avaluació per afavorir l'aprenentatge.

5.12 Procediment d'actuació.

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar a la regulació dels òrgans col·legiats.

5.13 Mesures per als aspirants amb discapacitat .

Els tribunals qualificadors han d'adoptar les mesures necessàries per tal que els aspirants amb discapacitat puguin disposar d'igualtat d'oportunitats, per a la realització de les proves de la mateixa manera que la resta de participants.

En aquest sentit s'han d'establir per a les persones amb discapacitat que ho demanin en les sol·licituds de participació, en la forma prevista a la base 3.2.2, les possibles adaptacions de temps i mitjans materials per a la seva realització, sense que suposin una desnaturalització del contingut de la prova.

Els tribunals han de decidir sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn i poden requerir a l'interessat, mitjançant una entrevista personal o altres mitjans adients, la informació que considerin necessària per a l'adaptació sol·licitada.

A aquest efecte, s'ha de concedir el temps addicional que correspongui, per realitzar la prova de què es tracti, d'acord amb el que preveu l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.

5.14 Nombre màxim d'aprovats.

Les comissions de selecció o els tribunals quan actuen com a comissió de selecció no poden declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades. No obstant això, els aspirants seleccionats pel procediment d'accés a un cos superior que ocupin amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a què accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmentarà en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits que superin totes les proves. Qualsevol proposta de selecció que contravingui el que s'ha establert anteriorment serà nul·la de ple dret.

5.15 Col·laboració d'altres òrgans

Els òrgans de selecció seran atesos per un màxim de dos coordinadors al Consorci d'Educació de Barcelona, d'un coordinador en cadascun dels serveis territorials i de dos coordinadors d'àmbit de Catalunya adscrits a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Les seves funcions de suport administratiu les determinarà la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

5.16 Indemnitzacions i dietes.

Els membres dels òrgans de selecció que actuïn en el procediment selectiu tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

Segons el que s'estableix a l'article 17 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema d'ingrés a la funció pública docent ha de permetre avaluar la idoneïtat dels aspirants per a l'exercici de la docència, de manera que el procediment selectiu ha de comprovar no solament els coneixements específics, científics i tècnics de la especialitat a la que s'opta, sinó també l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Aquest sistema d'ingrés és el concurs oposició, al que segueix la realització d'una fase de pràctiques que pot incloure cursos de formació i que forma part del procés selectiu.

6.1 Inici i desenvolupament de les proves.

6.1.1 Inici del procediment selectiu

El procediment selectiu comença el dia 14 de juny de 2019 en què es realitza, amb caràcter previ, la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. Aquest mateix dia s'han de fer públiques les qualificacions d'aquestes proves al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals. Els aspirants que no han de presentar-se a aquestes proves en aquesta data encara no comencen el procediment selectiu.

Així mateix, amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l'inici de les proves de la fase d'oposició, s'ha de fer públic en el tauler d'anuncis els elements o estris que en alguns casos ha de portar l'aspirant per a la realització de la part A de la segona prova (prova pràctica).

El dia 15 de juny de 2019, a les 10:00 hores del matí, es realitza l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, es pot iniciar la fase d'oposició dels procediments d'accés a un cos de grup superior i d'adquisició de noves especialitats.

Els tribunals amb aspirants dels procediments d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d'oposició en una data posterior a la de l'acte de presentació, amb l'inici de la primera prova.

Els tribunals mixtos, que tenen aspirants de diferents procediments, fan el següent: els aspirants d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat comencen la fase d'oposició en una data posterior a la de l'acte de presentació, amb l'inici de la primera prova, i els aspirants dels procediments d'accés a un cos de grup superior i d'adquisició de noves especialitats, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, poden iniciar la fase d'oposició a continuació de l'acte de presentació.

Si hi ha tribunals específics que només tenen aspirants del procediment d'accés a un cos de grup superior, a continuació de l'acte de presentació podran iniciar la fase d'oposició, si així ho determina la comissió de selecció respectiva.

Els aspirants del procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal en l'acte de presentació.

L'aspirant que no presenti aquesta programació s'entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

Amb anterioritat al dia de l'acte de presentació i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de publicar al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta llista han de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen les proves de llengües, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.

L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència a aquest és obligada. En seran exclosos els qui no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

El procediment selectiu finalitzarà abans del 31 d'octubre de 2019 llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

6.1.2 Citació dels aspirants.

Els aspirants han de ser convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos els que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

A aquests efectes, els aspirants convocats han de presentar-se davant el tribunal en la data i l'hora que s'indiqui a la citació, amb el document nacional d'identitat, els que posseeixin la nacionalitat espanyola, o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.

Una vegada començat el procediment selectiu, no és obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal fa públics aquests anuncis i citacions en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

6.1.3 Desenvolupament i procediment.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es té en compte el procediment selectiu pel qual participen i, dins d'aquest, l'actuació la inicien aquells el primer cognom dels quals comenci per la Y de conformitat amb el que disposa la Resolució PDA/2953/2018, de 13 de desembre, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2019.

Els tribunals que no disposin d'aspirants el primer cognom dels quals comenci amb la lletra esmentada, iniciaran l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.

El tribunal pot requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment perquè acreditin la seva identitat.

Així mateix, si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que algun aspirant no reuneix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia a l'interessat, ha de comunicar a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió als procediments selectius, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què el director general de Professorat i Personal de Centres Públics dicti la resolució corresponent, l'aspirant pot continuar de manera condicional la seva participació en el procediment selectiu.

Contra aquella resolució, l'aspirant pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Els tribunals tenen la facultat d'excloure del procediment selectiu els aspirants que realitzin qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització dels exercicis.

6.1.4 Proves d'idiomes moderns.

Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns del cos de mestres s'hauran de realitzar en l'idioma corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 20.2 del Reglament aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. La programació didàctica que les persones interessades han de presentar als tribunals, segons la base 6.4.1, també haurà de realitzar-se en l'idioma corresponent.

6.2 Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.

D'acord amb el que estableix l'article 16.1 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, amb caràcter previ a la realització de les proves a què es refereix la base 6.3 d'aquesta Resolució, els aspirants que participin en el procediment selectiu i que no posseeixin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la realització d'una prova en la qual es comprova que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

La prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text formal en castellà d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes concretes que permetin demostrar que l'examinand té un bon domini del sistema lingüístic i que sap usar amb correcció i precisió les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua castellana. Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text fet en la prova escrita i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència. Per obtenir la qualificació d'apte, cal superar les dues proves. S'ha d'obtenir la qualificació d'apte per passar a fer la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya i la fase d'oposició del procediment selectiu, que són les regulades amb caràcter general a la base 6.3 i 6.4, exceptuant el que fa referència a l'acreditació del coneixement del castellà. Aquesta qualificació es fa pública abans de l'inici de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Per a la realització d'aquesta prova, l'aspirant disposa de quaranta-cinc minuts pel que fa a l'expressió escrita i de quinze minuts per a l'expressió oral.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents han de disposar de la relació d'aspirants exempts de la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana.

6.3 Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

6.3.1 Contingut de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

D'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del Departament d'Educació, en els procediments d'ingrés i d'accés els aspirants han d'acreditar el coneixement, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de les dues llengües oficials a Catalunya mitjançant una prova de caràcter eliminatori.

Pel que fa al català, la prova escrita consisteix en l'elaboració d'un text formal d'un mínim de dues-centes paraules sobre un tema relacionat amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent i de la contesta de preguntes concretes que permetin demostrar que l'examinand té un bon domini del sistema lingüístic i que sap usar amb correcció i precisió les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. Pel que fa a la llengua oral, caldrà llegir el text fet en la prova escrita i fer una exposició en registre formal sobre un tema relacionat amb la docència. Per obtenir la qualificació d'apte, cal superar les dues proves.

La prova de llengua castellana té la mateixa estructura que la prova de llengua catalana.

Per a la realització de la prova de les dues llengües, l'aspirant disposa de dues hores.

Les proves de llengua catalana i de llengua castellana són lliurades als tribunals per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics .

6.3.2 Qualificació de la prova de llengües oficials.

En la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya cadascun dels aspirants és qualificat pel tribunal d'apte o no apte. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no poden continuar el procediment selectiu. Aquesta qualificació s'ha de fer pública abans de l'inici de la fase d'oposició.

6.3.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.

Queden exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C1), que correspon amb les competències lingüístiques del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència, d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es reformen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d'Educació. En aquest sentit, els aspirants que en convocatòries realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i del 1991 per a la resta de cossos, ja van ser exempts de llengua catalana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no cal que acreditin el requisit d'exempció, ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

Només han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu que els permeti l'exempció de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants dels que aquesta informació no consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. La presentació d'aquests documents s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'admesos i exclosos, i ha d'adreçar-se a l'àrea territorial on s'ha demanat realitzar les proves. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

6.3.4 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua castellana.

Queden exempts de la realització de la prova oral i escrita de la llengua castellana els aspirants que puguin acreditar alguna de les següents titulacions expedides a l'Estat espanyol: una titulació universitària; el títol de batxillerat; el títol de tècnic especialista (FP2) o tècnic superior. També en queden exempts els aspirants que acreditin el diploma de nivell intermedi o superior d'espanyol com a llengua estrangera establert per el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer o el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedits per les escoles oficials d'idiomes i els que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua castellana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya o en altres Administracions educatives.

En aquest sentit, els aspirants que en convocatòries realitzades a Catalunya a partir de l'any 1989 per al cos de mestres i del 1991 per a la resta de cossos, ja van ser exempts de llengua castellana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no cal que acreditin el requisit d'exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

Igualment, queden exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana els aspirants que són funcionaris d'un cos docent de l'Estat espanyol. Els interessats, per acreditar-ho, han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent emès per un organisme competent d'alguna comunitat autònoma.

Amb caràcter general només han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu que els permeti l'exempció de la part oral i escrita de llengua castellana els aspirants als que aquesta informació no els consti en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. La presentació d'aquests documents s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional d'admesos i exclosos, i ha d'adreçar-se a l'àrea territorial on s'ha demanat realitzar les proves. També s'admetrà que els documents acreditatius es presentin davant del tribunal per tal que aquest resolgui sobre la seva procedència.

6.3.5 Publicació de les exempcions de la prova de llengües en les llistes d'admesos i exclosos.

A la llista provisional d'admesos i exclosos que estableix la base 4.1 s'han de fer constar expressament els aspirants que reuneixen els requisits suficients del coneixement de la llengua catalana i de llengua castellana a l'efecte de l'exempció prevista en aquesta base.

Igualment s'ha de fer constar aquesta circumstància a la llista definitiva d'admesos i exclosos, que s'ha de fer pública, d'acord amb el que estableix la base 4.3, una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades pels interessats dins el termini establert.

En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents disposen de la llista d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua catalana i de la llista d'aspirants exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua castellana. Aquestes llistes podran ser modificades pels tribunals si aquests consideren procedent la documentació acreditativa que els hi hagin entregat els aspirants.

Els aspirants que hagin tingut la qualificació d'apte en la prova d'acreditació del coneixement de llengua castellana, per als que no posseeixin la nacionalitat espanyola, han de fer només la part oral i escrita de llengua catalana. Si n'estan exempts, tindran la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Els aspirants que estan exempts tant de la part oral i escrita de llengua catalana com de la part oral i escrita de llengua castellana tenen la qualificació d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

6.4 Fase d'oposició en els procediments selectius d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

En la valoració d'aquesta fase el tribunal té en compte la possessió dels coneixements específics de l'especialitat docent a la qual s'opta, la seva aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent, tenint en compte les pautes i criteris de correcció que s'han esmentat en la base 5.11.

6.4.1 Proves de la fase d'oposició.

La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

6.4.1.1 Primera prova.

Té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Consisteix en la presentació d'una programació didàctica i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica. Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals han de tenir en compte les pautes i criteris esmentats en la base 5.11.

Part A) de la primera prova: programació didàctica.

Presentació d'una programació didàctica que ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió i la perspectiva de gènere.

En les especialitats del cos de mestres la programació ha d'incloure la planificació del currículum d'un àmbit (o de diversos àmbits en el cas de l'educació primària), àrea (o de diverses àrees en el cas de l'educació infantil) relacionats amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'ha d'especificar, almenys, les capacitats o les competències, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, l'enfocament globalitzador amb altres àmbits o àrees, la distribució temporal, la gestió de l'aula, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

En les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional la programació didàctica ha d'incloure la planificació del currículum d'un crèdit o mòdul professional relacionat amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'han d'especificar, almenys, els objectius, les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els criteris d'avaluació, els continguts, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres crèdits o mòduls professionals relacionats, la distribució temporal, i l'agrupament d'alumnes, així com les mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció a la diversitat. La programació pot estar referida a títols LOGSE o LOE vigents en els que s'imparteixi docència de l'especialitat per la que s'opta.

Tant al cos de mestres com als cossos de formació professional la programació es correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo i la seva elaboració s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5.

L'ordenació curricular està recollida en la normativa i les especificacions que s'inclouen a l'annex 6.

Els aspirants han de lliurar l'esmentada programació al tribunal en l'acte de presentació. Posteriorment, aquesta programació s'ha de presentar i defensar davant del tribunal en el moment en què l'aspirant sigui convocat a aquest efecte.

En el moment de la defensa, l'aspirant pot utilitzar un exemplar de la programació aportat per ell mateix i un guió, que preferentment no excedeixi d'un full per les dues cares, o una presentació en format digital, en forma d'esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la.

Si l'aspirant no presenta aquesta programació s'entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d'aquest moment se'n puguin derivar.

La presentació i defensa de la programació es realitza en sessió pública.

Part B) de la primera prova: unitat didàctica.

La preparació i exposició oral, davant el tribunal, d'una unitat didàctica, pot estar relacionada amb la programació presentada per l'aspirant o elaborada a partir del temari oficial de la especialitat. En el primer cas l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'entre tres extretes a l'atzar per ell mateix, de la seva pròpia programació. En el segon cas l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'un tema d'entre tres extrets a l'atzar per ell mateix, del temari oficial de l'especialitat.

La preparació i exposició oral s'ha d'ajustar al que es disposa a l'annex 5.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques a l'educació infantil, la planificació d'ambients, espais, racons, projectes, activitats d'ensenyament-aprenentatge i situacions de la vida quotidiana. Ha d'incloure les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques a l'educació primària els treballs o projectes interdisciplinaris. Ha d'incloure les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Als efectes d'aquesta convocatòria, per a les especialitats de formació professional, i en el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge. En el cas de cicles formatius LOGSE poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'un crèdit.

Per a qualsevol dels cossos l'aspirant disposa d'una hora per a la preparació de l'exposició de la unitat didàctica, durant la qual pot consultar el material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

Per a l'exposició de la unitat didàctica, l'aspirant pot utilitzar un guió, que preferentment no excedeixi d'un full per les dues cares, o una presentació en format digital, en forma d'esquema, que li serveixi per ordenar la seva exposició i que, en qualsevol dels dos casos, s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar-la.

En la mesura del possible les seus dels tribunals facilitaran la utilització dels mitjans tècnics que siguin necessaris per a l'exposició de la unitat didàctica. En qualsevol cas a l'acte de presentació s'ha de concretar com es pot fer ús d'aquests mitjans i de les limitacions que hi pugui haver.

L'exposició de la unitat didàctica es realitza en sessió pública.

En el global d'aquesta primera prova l'aspirant disposa d'un període màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 20 minuts per a la defensa oral de la programació; 20 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica, si escau, i 5 minuts per al debat davant el tribunal, en el qual aquest pot plantejar preguntes o qüestions al candidat en relació amb el contingut de la seva intervenció i la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

Aquesta primera prova es valora globalment de cero a deu punts. Per a la seva superació els aspirants han d'obtenir una puntuació igual o superior a cinc punts.

Una vegada finalitzada la primera prova els tribunals fan pública, en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista provisional amb la puntuació obtinguda per tots els aspirants en la primera prova i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a la primera prova.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista definitiva amb la puntuació definitiva de la primera prova.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la segona prova.

6.4.1.2 Segona prova

Té per objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat a la que s'opta i consta de dues parts que són valorades de manera conjunta.

Part A) de la segona prova: prova pràctica.

En totes les especialitats s'ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants tenen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l'especialitat a què s'opta, que demostrin la capacitat per construir les adequades situacions d'aprenentatge que promoguin l'assoliment de les competències per part dels alumnes, d'acord amb les especificacions, pautes i criteris que s'inclouen a l'annex 7.

Per a la realització d'aquesta prova, en el cos de mestres, l'aspirant pot disposar de la normativa d'ordenació curricular que consta a l'annex 6. Aquesta documentació no pot tenir anotacions.

En les especialitats de formació professional no es pot disposar de la normativa d'ordenació curricular corresponent, atès que el seu nivell de concreció no fa aconsellable la seva utilització, per garantir els objectius de la prova.

El temps que es disposa per a la seva realització és, com a màxim, de tres hores, excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una durada diferent.

Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats a l'acte de presentació i fets públics prèviament al tauler d'anuncis.

Part B) de la segona prova: desenvolupament d'un tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l'especialitat, tenint en compte els criteris següents:

a) En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha de triar d'entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s'ha de triar d'entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s'ha de triar d'entre cinc temes.

El temps que es disposa per a la seva realització és d'un màxim de dues hores.

En la part A) de la segona prova els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals i en la seva correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats on la prova pràctica es disposi que no sigui escrita, degut a la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant, així com aquell exercici que resulti il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d'aquestes proves escrites s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que aquest efecte donin els tribunals.

Quan es disposi que la prova pràctica (part A) no sigui escrita, els tribunals han de convocar els aspirants a la lectura pública davant el tribunal del tema de la part B), ja que la primera prova no és anònima.

La part B) de la segona prova en totes les especialitats és anònima i, per tant, els exercicis han de ser llegits pels propis tribunals i en la seva correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants.

El total de la segona prova es valora de 0 a 10 punts, el qual es desglossa en 7 punts a la part A i en 3 punts a la part B.

Per superar aquesta segona prova els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, essent aquest el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les parts A) i B), ponderades de la següent manera:

-La part A) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 70% de puntuació del total de la prova.

-La part B) es valora de 0 a 10 punts i li correspon el 30% de puntuació del total de la prova.

Per superar cadascuna de les dues parts s'ha d'obtenir una puntuació mínima de 2,5 punts a cadascuna d'elles i així, quan se superin, poder aplicar la ponderació corresponent.

Una vegada finalitzada la segona prova els tribunals fan pública, al tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista provisional amb la puntuació obtinguda per tots els aspirants en la segona prova i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a la segona prova.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista definitiva amb la puntuació definitiva de la segona prova.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

La superació d'aquesta prova permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

6.4.1.3 Publicitat de les qualificacions

Els tribunals han d'exposar les qualificacions de les proves obtingudes pels aspirants en el tauler d'anuncis dels locals on aquestes s'hagin realitzat.

En les parts A i B de la segona prova, en aquelles especialitats on es garanteix l'anonimat dels aspirants, primer es fan públiques les puntuacions fent referència al codi assignat a cada aspirant. Posteriorment, una vegada aquests siguin identificats, es fan públiques aquestes puntuacions de manera nominal.

6.4.1.4 Superació de la fase d'oposició

La qualificació corresponent a la fase d'oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves d'aquesta fase, sempre que les dues hagin estat superades.

La puntuació final de la fase d'oposició és necessàriament entre cinc i deu punts i permet accedir a la fase de concurs.

La fase d'oposició finalitzarà abans del 31 de juliol de 2019, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.

6.5 Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a un cos de grup superior.

Aquesta fase consisteix en la superació d'una prova, en concret, en l'exposició oral i en sessió pública d'un tema de l'especialitat a què s'accedeix, triat per l'aspirant d'entre vuit escollits a l'atzar pel tribunal, dels corresponents al temari de l'especialitat.

Si existeix concordança entre la titulació acadèmica al·legada per l'aspirant en la participació en aquesta convocatòria i l'especialitat a la qual s'aspira, el tema és l'escollit per l'aspirant d'entre nou escollits a l'atzar pel tribunal. A l'exposició del tema s'ha d'atendre tant al coneixement sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants.

La determinació de la concordança entre la titulació i l'especialitat a què s'aspira es fa d'acord amb la concordança de titulacions entre les especialitats docents, d'acord amb la taula actualitzada de titulacions que hi ha la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Borsa de treball de personal docent.

En aquesta exposició l'aspirant ha de donar una visió dels trets fonamentals del tema triat, fent referència a la relació del tema amb el currículum establert pel Departament d'Educació i, d'acord amb el cicle lliurement escollit per ell, i completar l'exposició amb el plantejament didàctic del tema indicant, en qualsevol cas, les competències, els objectius, continguts, activitats d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

Per a l'exposició del tema l'aspirant disposa d'un temps màxim de quaranta cinc minuts i pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no excedeixi d'un foli i que es lliura al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix.

L'aspirant disposa de dues hores per a la preparació del tema que ha d'exposar, durant les quals pot consultar el material que cregui oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior.

En les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat. Aquestes especialitats són totes les convocades.

En el seu plantejament, els tribunals s'han d'ajustar a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'esmentat annex 7.

Per a l'avaluació d'aquesta prova els tribunals apliquen els criteris de correcció i pautes esmentades a la base 5.11.

Els tribunals qualifiquen aquesta prova de zero a deu punts. Per a la seva superació cal obtenir una puntuació mínima de cinc punts.

Finalitzada aquesta prova eliminatòria, els tribunals fan públiques al tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat, la llista de les puntuacions obtingudes per tots els aspirants. Els aspirants que la superen, accedeixen a la fase de concurs.

Una vegada finalitzada la fase d'oposició els tribunals fan pública en el tauler d'anuncis del local on aquesta s'hagi realitzat la llista de tots els aspirants que han participat en aquesta fase i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que hauran de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a la prova de la fase d'oposició.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció. Posteriorment fan pública la llista amb les qualificacions definitives de la fase d'oposició i els aspirants que superen aquesta fase. Els aspirants que superen aquesta fase accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

6.6 Normes comunes a la fase d'oposició.

6.6.1 Caràcter públic de les proves.

Totes les proves d'exposició oral davant els tribunals tenen caràcter públic en la forma que determini cada tribunal.

6.6.2 Qualificació de les proves.

En les proves de la fase d'oposició, tant en el procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat com en els procediments d'accés, la puntuació de cada aspirant en cada prova és la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants, en qualificar-los de zero a deu punts, en són excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcula la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclou una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplica una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades, atorgades pels membres del tribunal, es calculen amb una aproximació fins a la deumil·lèsima.

6.6.3 Temaris.

En els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos de funcionaris docents és d'aplicació la part A dels temaris a què es refereixen els annexos de les Ordres següents:

Annex 1 de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE núm. 226, de 21 de setembre de 1993), per les especialitats del cos de mestres: audició i llenguatge, educació física, educació infantil, llengua estrangera anglès, llengua estrangera francès, pedagogia terapèutica i música.

Annex de l'Ordre ECI/592/2007, de 12 de març (BOE núm. 64, de 15 de març de 2007) per l'especialitat d'educació primària, del cos de mestres.

Annex 1 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a les especialitats d'administració d'empreses, anàlisi i química industrial, assessoria i processos d'imatge personal, formació i orientació laboral, hoteleria i turisme, informàtica, intervenció sociocomunitària, navegació i instal·lacions marines, organització i gestió comercial, organització i processos de manteniment de vehicles, organització i projectes de fabricació mecànica, organització i projectes de sistemes energètics, processos de cultiu aqüícola, processos d'indústria alimentària, processos de diagnòstics clínics i productes ortoprotètics, processos de producció agrària, processos i productes d'arts gràfiques, processos i mitjans de comunicació, processos i productes de tèxtil, confecció i pell, processos sanitaris, sistemes electrònics i sistemes electrotècnics i automàtics.

Annex 2 de l'Ordre d'1 de febrer de 1996 (BOE núm. 38, de 13.2.1996), per a les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional.

6.6.4 Funcionaris d'organismes internacionals.

De conformitat amb el que determina el Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, els aspirants que tinguin la condició de funcionari d'organismes internacionals i tinguin la nacionalitat espanyola, queden exempts de la realització d'aquelles proves que la Comissió Permanent d'Homologació, creada per l'esmentat Reial decret, consideri que tenen com a objecte l'acreditació de coneixements ja exigits per ocupar els seus llocs de treball d'origen en l'organisme internacional corresponent.

Amb aquesta finalitat, la certificació d'homologació prevista a l'article 7 del Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, cal adjuntar-la a la sol·licitud de participació en el procediment selectiu o, amb caràcter excepcional, cal lliurar-la al tribunal assignat a l'aspirant amb anterioritat a l'inici de les proves corresponents.

Els aspirants que es puguin acollir al que es determina en aquesta base i quedin exempts de la realització d'alguna prova, seran valorats en la prova corresponent amb la qualificació mínima exigida en la convocatòria per superar-la.

No obstant això, els interessats poden renunciar a la qualificació mínima i realitzar la prova esmentada en igualtat de condicions que la resta d'aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure. La renúncia en qüestió ha de ser formulada amb anterioritat a l'inici de les proves del procediment selectiu.

6.7 Fase de concurs.

6.7.1 Al·legació de mèrits davant el tribunal.

Els aspirants que una vegada començat el procés selectiu han d'acreditar mèrits, tenen a la seva disposició el full d'autobarem als serveis territorials, al Consorci d'Educació de Barcelona, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona i a la seu central del Departament d'Educació i que també es pot imprimir a través de la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició han d'al·legar en sessió pública, comunicada amb vint-i-quatre hores d'antelació pels tribunals, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb el procediment pel qual participen i segons els barems dels annexos 3 i 4 d'aquesta Resolució, i lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full esmentat. Només es poden puntuar els mèrits que s'al·leguin en la sessió pública convocada pel tribunal, els quals han de ser degudament justificats mitjançant la documentació que es determina en els annexos 3 i 4, i els que constin informats al registre informàtic de personal docent.

L'aspirant pot autoritzar a una persona perquè pugui lliurar en nom seu la documentació justificativa dels seus mèrits.

Pel que fa a l'acreditació de l'experiència docent prèvia (apartats 1.1 i 1.2 de l'annex 3) els tribunals tenen la informació de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, relativa al temps de serveis prestats en centres docents i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, una vegada aquests hagin fet pública la puntuació de la prova de la fase d'oposició. Aquesta llista de temps de serveis prestats ha de fer-se pública a la seu dels respectius tribunals on estiguin assignats els aspirants no més tard del dia en que els aspirants al·leguin els seus mèrits.

6.7.2 Qualificació de la fase de concurs.

L'assignació de la puntuació que correspongui als aspirants en aquesta fase la porten a terme els tribunals corresponents.

La qualificació de la fase de concurs s'aplica únicament als aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

6.7.3 Valoració definitiva de la fase de concurs.

Després de la publicació de les qualificacions de la fase d'oposició, els tribunals fan públics els resultats de la valoració provisional dels mèrits, per apartats i subapartats, al tauler d'anuncis del local on es realitzi el procediment selectiu, i han d'obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, o de nova documentació justificativa de mèrits al·legats en la sol·licitud de participació, sempre que aquests hagin estat perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment, una vegada admesa o no la nova documentació justificativa aportada, fan públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició. Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

6.7.4 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.

La recuperació de la documentació presentada pels aspirants s'efectua en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin, llevat que es produeixi reclamació per part d'algun aspirant que els afecti; en aquest cas, els tribunals han de retenir-la a efectes de comprovació o prova. En cap cas no es retorna el full d'autobarem.

Quan no hi hagi cap reclamació per part de cap aspirant i no s'hagi retirat la documentació en el termini assenyalat pel tribunal, s'entén que els aspirants renuncien a la seva recuperació, tant davant el tribunal com davant altres òrgans de l'Administració educativa. Un cop retirada la documentació, els aspirants no poden efectuar cap reclamació en relació amb aquest aspecte.

Així mateix, en el procediment d'ingrés, tampoc es retorna la programació didàctica d'aquells aspirants que hagin realitzat la primera prova, ja que aquesta està inclosa entre la documentació de la part A de la primera prova.

7.1 Procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.

Superen el concurs oposició i són seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la fase d'oposició, sempre que una vegada ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades, tant per a ingrés lliure com per a la reserva d'aspirants amb discapacitat, en el corresponent cos i especialitat.

Els aspirants que han participat en la reserva per a aspirants amb discapacitat si han superat les diferents proves i no han estat seleccionats queden ordenats segons la puntuació global assignada conjuntament amb els aspirants d'ingrés lliure.

Si hi ha places de reserva per a aspirants amb discapacitat que no es cobreixen, aquestes s'acumulen a les d'ingrés lliure en el corresponent cos i especialitat.

Per tal d'obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades.

7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior.

Superen el concurs oposició els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades per aquest procediment.

Els aspirants que havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits.

Per tal d'obtenir la puntuació global les comissions de selecció ponderen en un 55% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades.

7.3 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.

De conformitat amb el que estableix la base 5.10, correspon a les comissions de selecció l'agregació i la ponderació, si escau, de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes i la declaració dels aspirants que hagin superat aquests procediments selectius.

A aquests efectes, les comissions de selecció i els tribunals han de tenir en compte el següent:

7.3.1 Agregació de les puntuacions.

Un cop realitzada la fase d'oposició, els tribunals trameten a les comissions de selecció la relació d'aspirants que han superat aquesta fase i també els resultats que han obtingut aquests en la valoració definitiva dels mèrits.

Una vegada feta la ponderació corresponent, les comissions de selecció agreguen les puntuacions de la fase de concurs als aspirants que hagin superat la fase d'oposició, els ordenen segons les puntuacions globals obtingudes i determinen els aspirants que han superat el corresponent procediment d'acord amb el que estableix la base 7.1.

7.3.2 Criteris per resoldre els empats.

En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la comissió de selecció els ha de resoldre atenent successivament els criteris següents:

Per als aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat:

a) Puntuació més alta en la fase d'oposició.

b) Puntuació més alta en cadascuna de les dues proves, en l'ordre en que aquestes apareixen en la convocatòria.

c) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

d) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

Per als aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos de grup superior :

a) Major puntuació en la prova.

b) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

c) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria.

En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora.

7.3.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés.

En el moment de determinar els aspirants seleccionats en el procediment d'ingrés lliure, les comissions de selecció han d'acumular, si escau, a les places assignades inicialment per aquest procediment totes les places que hagin quedat vacants en el procediment d'accés a un cos de grup superior. En el procediment d'accés a un cos de grup superior s'ha de tenir en compte que els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les excepcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de prova, sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places pel procediment d'accés a un cos de grup superior s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb els requisits de no consumir plaça que superin totes les proves, amb el benentès que si no n'hi ha aquestes places s'acumulen al procediment d'ingrés lliure.

7.3.4 Nombre màxim d'aprovats.

En cap cas les comissions de selecció poden declarar que ha superat el procediment selectiu un nombre d'aspirants superior al número de places vacants assignades, de la manera que estableix la base 5.14.

7.3.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.

Cada comissió de selecció ha de fer pública la llista provisional d'aspirants seleccionats, ordenats tenint en compte el que estableixen les bases anteriors, i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president de la comissió de selecció, referides a possibles errors.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents les comissions de selecció estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

Contra la llista definitiva d'aspirants seleccionats publicada per la comissió els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

7.3.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.

El Departament d'Educació publica al DOGC les llistes úniques d'aspirants seleccionats, per cossos i especialitats, així com a la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents

7.3.7 Exempcions i renúncies.

L'exempció de la realització de la fase de pràctiques no pot suposar cap modificació del nombre de places assignades a la resta d'aspirants.

7.3.8 Llista complementària d'aspirants seleccionats.

D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant ha de requerir a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats.

8.1 Termini i documents a presentar.

En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.4.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari pel procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. A falta d'aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'alguns dels requisits que s'esmenten a la base 2.2.2.b).

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

c) Fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En el cas de ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars amb un primer grau de consanguinitat dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat.

d) Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 8.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura a l'annex 8.

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Aquells aspirants que per ser membres de la borsa de personal interí ja hagin presentat la certificació abans d'un any o l'autorització ja no han de presentar res més.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3.2.

Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.

h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació. S'ha de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona on l'aspirant sigui destinat durant el curs 2019-2020.

8.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera.

Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació.

En qualsevol cas sempre han de presentar una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat.

8.3 Opció retributiva.

1. Les persones que siguin nomenades funcionaris en pràctiques mentre estan realitzant períodes de pràctiques o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.

En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.

2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d'adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té reconeguda.

3. En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l'efecte d'antiguitat per serveis prestats.

8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.

Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.

Els aspirants seleccionats obtenen destinació provisional com a funcionaris en pràctiques per al curs 2020-2021, preferentment a places vacants de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu, amb independència que tinguin un nomenament com a personal docent el curs 2019-2020. A aquest efecte han de presentar una sol·licitud de destinació provisional per al curs 2020-2021 d'acord amb els criteris establerts a la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2020-2021.

Els seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat tenen dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure i d'acord amb el que disposi el dictamen, que en cada cas ha d'haver emès l'equip multiprofessional, quant a la capacitat per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball per al qual ha estat seleccionat.

El Departament d'Educació nomena funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats que reuneixin les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i que no estiguin exempts de la seva realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud expressa d'incorporar-se a la fase de pràctiques.

La data de presa de possessió com a funcionaris en pràctiques a la destinació adjudicada és l'1 de setembre de 2020. Els qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició, si així ho desitgen, entrena formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, si encara no en formen part, i se situen dintre de la borsa darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició.

Així mateix, els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició i que ja formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació si no han prestat abans serveis docents dins d'aquesta se situen també darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació i obtenen la capacitació de l'especialitat del concurs oposició, si és que no la tenien, a l'esmentada borsa de treball.

9.2 Opcions.

Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una d'aquestes, de manera que han de renunciar a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en la resta. Els aspirants que optin per una altra administració educativa han de comunicar per escrit a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la renuncia a l'oposició de Catalunya, abans de l'1 de setembre de 2020. En cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita a els restants.

Si hi ha aspirants seleccionats per més d'una especialitat del mateix cos, aquests han de realitzar la fase de pràctiques en un lloc de treball corresponent a una de les especialitats, i en cas de ser declarats aptes en la fase de pràctiques esmentada ingressaran al cos per a totes les especialitats superades en el procediment selectiu.

Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques perquè acreditin haver prestat serveis, com a mínim, durant un curs escolar com a funcionaris docents de carrera poden optar, no obstant això, per ser nomenats funcionaris en pràctiques, i incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exempts de l'avaluació d'aquesta. Els aspirants que s'acullin a l'opció esmentada hauran de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionari de carrera. Els qui no realitzin l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen fins que se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

Els aspirants que hagin estat seleccionats sense consumir plaça romanen en els llocs que ocupin amb caràcter definitiu en el cos al que hagin accedit.

9.3 Règim jurídic.

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels aspirants seleccionats és el de funcionaris en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant.

9.4 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva.

Els aspirants seleccionats que es nomenin funcionaris en pràctiques queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball docents que es convoquin del cos en què estiguin en servei actiu, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya, en la forma que determinin les convocatòries respectives.

10.1 Lloc i durada.

La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats.

Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos però amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'ha de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El desenvolupament de la fase de pràctiques es determina per la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli.

10.2 Activitats de formació.

La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques.

10.3 Avaluació.

Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluen cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte.

Per a la valoració de cadascun dels aspirants, les comissions tenen en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes del professor tutor, del director i de l'inspector del centre on l'aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels responsables de les activitats de formació programades.

Les comissions qualificadores poden sol·licitar als aspirants un informe final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

Els aspirants que siguin declarats no aptes poden incorporar-se en el curs següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

10.4 Exempts de l'avaluació.

Queden exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera.

Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Educació publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 9.1.

També s'ha de fer el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Formació Professional nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionaris en pràctiques i hagin estat declarats aptes.

Es convoca un procediment per tal que els funcionaris de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional puguin adquirir una nova especialitat, de conformitat amb el que s'estableix a les bases següents:

1. Normes generals

Les especialitats que es podran adquirir mitjançant el procediment que es regula en aquesta base són les que consten a la base 1.1 de l'annex 1.

En aquest procediment és d'aplicació el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, així com el que estableix la present convocatòria.

2. Requisits dels aspirants

Per tal de poder participar en aquest procediment, l'aspirant ha de reunir els requisits següents:

a) Ser funcionari de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari o del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació dins l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de funcionaris en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a la Inspecció educativa i funcionaris adscrits a places a l'exterior, o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entén referit al centre on van tenir l'última destinació.

b) Han de reunir també els requisits que s'exigeixen per participar en el procediment d'ingrés lliure per l'especialitat que es desitja adquirir.

Aquestes condicions s'han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3. Sol·licituds i termini de presentació

3.1 Presentació i instruccions per emplenar la sol·licitud.

Els qui desitgin prendre part en aquest procediment selectiu tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar de la manera que estableix la base 3.1.1 i 3.1.2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Els funcionaris que estiguin en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a llocs de la Inspecció d'Ensenyament, han de presentar un full de serveis, certificat per la delegació territorial on van tenir la darrera destinació.

3.2 Drets de participació i forma de pagament.

Els drets de participació seran els que s'estableixen a la base 3.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i s'hauran d'abonar d'acord amb el que disposa la base esmentada.

3.3 Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

4. Llista d'admesos i exclosos.

La publicació de la llista provisional i definitiva d'aspirants admesos i exclosos s'ajusta al que s'estableix a la base 4 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

5. Òrgans de selecció

Els òrgans de selecció nomenats per jutjar aquest procediment d'adquisició de noves especialitats estan regulats a la base 5 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i tindran les mateixes funcions que s'hi indiquen.

Els tribunals podran ser específics d'aquest procediment (N) o també podran incloure aspirants del procediment d'ingrés lliure (L) i de reserva per a aspirants amb discapacitat (R).

6. Inici i desenvolupament de les proves

L'inici i el desenvolupament de les proves s'ajustarà al que determina la base 6 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

Quan no es nomenin tribunals específics per jutjar aquest procediment, els aspirants que hi participin actuaran en el moment que ho estableixi el president del tribunal.

7. Sistema de selecció i temaris

7.1 Sistema de selecció.

Els aspirants han de demostrar els coneixements sobre els continguts curriculars que hauran d'impartir i el seu domini dels recursos didàctics i pedagògics.

Segons el que s'estableix a l'article 54 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, la prova consisteix en l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la que s'opti, escollit per l'aspirant d'entre els extrets a l'atzar pel tribunal, atenent al criteri següent:

a) En el cos de mestres: haurà d'escollir-se entre tres temes.

b) En els altres cossos:

- En aquelles especialitats que tinguin un número superior a 25 temes i inferior a 51, haurà d'escollir-se entre quatre temes.

- En aquelles especialitats que tinguin un número superior a 50 temes, haurà d'escollir-se entre cinc temes.

El temps que es disposa per a l'exposició oral és d'una hora.

Per a la preparació d'aquesta prova, l'aspirant romandrà incomunicat durant un temps de dues hores, durant les quals podrà consultar el material bibliogràfic que cregui oportú.

En totes les especialitats convocades de cadascun dels tres cossos, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat.

En el seu plantejament, els tribunals s'han d'ajustar a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'esmentat annex 7.

La durada de l'exercici de contingut pràctic és de tres hores per al seu desenvolupament, excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una durada diferent.

Tot seguit, l'aspirant efectuarà la lectura l'exercici de contingut pràctic , llevat d'aquelles especialitats en les quals la naturalesa de l'exercici no fa recomanable la seva lectura.

7.2 Temaris.

Els temaris sobre els quals versaran les proves referides a aquest procediment selectiu són els que consten a la base 6.7.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.

8. Qualificació

8.1 Cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d'apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament els aspirants qualificats amb un apte.

8.2 Cada tribunal qualificador ha de fer pública al tauler d'anuncis del local on hagi actuat la llista provisional d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a possibles errors.

Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i eleven l'esmentada proposta a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

9. Adquisició de la nova especialitat

9.1 El Departament d'Educació, un cop feta la comprovació que tots els aspirants qualificats com a aptes reuneixen els requisits exigits a la base 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria per participar en el procediment d'adquisició de noves especialitats, publicarà al DOGC la resolució per la qual es declara aptes als aspirants, amb indicació de la nova especialitat adquirida, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: educacio.gencat.cat/Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents.

9.2 Els qui obtinguin una nova especialitat per aquest procediment queden exempts de la realització de la fase de pràctiques i adquiriran la nova especialitat en la data en què es publiqui al DOGC la resolució esmentada a la base 9.1 de l'annex 2.

9.3 L'adquisició d'una nova especialitat no suposarà la pèrdua de l'anterior o anteriors especialitats que es posseeixen.

Els qui tinguin adquirida més d'una especialitat podran accedir a les places corresponents a qualsevol d'elles mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents, mantenint, en tots els casos, tots els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l'ingrés en el cos.

De conformitat amb el que disposa, l'apartat d) de l'article 16 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, que regula els concursos de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents, els aspirants que adquireixin una nova especialitat a través de la participació en el procediment que es defineix en aquest títol tindran preferència, per una única vegada, per ser adscrits a places de la nova especialitat adquirida en el centre on tinguin la seva destinació definitiva, en ocasió de vacant.

Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Les compulses per a justificar mèrits han d'estar fetes per l'òrgan convocant, on s'inclouen els propis tribunals.

Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

1. Experiència docent prèvia (màxim 7,000 punts).

1.1 Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,7000 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic no és necessari presentar cap justificació, atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya és necessari presentar la documentació justificativa que correspongui.

1.2 Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta l'aspirant, en centres públics, 0,3500 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic, no és necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya és necessari presentar la documentació justificativa que correspongui.

1.3 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,1500 punts.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació (aquest vistiplau només es requereix en el cas de centres privats), per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari dels serveis territorials corresponents o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, d'ajuntaments i diputacions. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l'especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d'inici i de finalització d'aquests.

1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,1000 punts.

Els serveis prestats en universitats, tant si són públiques com privades, poden ser valorats en aquest subapartat.

Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació (quan el Departament d'Educació en sigui competent), per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona o pel secretari del servei territorial corresponent, o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d'altres col·legis professionals, o per les universitats, ajuntaments o diputacions. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l'especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d'inici i de finalització d'aquests.

Consideracions generals referents als subapartats de l'experiència docent prèvia:

S'entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, d'educació, de 3 de maig, els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives.

No poden acumular-se les puntuacions corresponents als apartats anteriors quan els serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre docent.

Només es valoren els serveis prestats en els ensenyaments que consten a l'article 3.2 de la Llei orgànica d'educació.

Per cada mes es sumen les puntuacions següents:

En el subapartat 1.1: 0,0583 punts.

En el subapartat 1.2: 0,0292 punts.

En el subapartat 1.3: 0,0125 punts.

En el subapartat 1.4: 0,0083 punts.

Els serveis prestats en centres hospitalaris són valorats pel subapartat que correspongui sempre que siguin ensenyaments reglats.

Els serveis prestats per professionals que hagin impartit el primer cicle de l'educació infantil que estiguin en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors són valorats pel subapartat que correspongui segons es tracti d'un centre públic o d'altres centres.

Els serveis prestats per professionals que hagin impartit docència en unitats d'escolarització compartida (UEC), són valorats en l'etapa educativa d'educació secundària pel subapartat que correspongui segons es tracti d'un centre públic o d'altres centres.

Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació o organismes competents dels països respectius d'acord amb el procediment establert per la seva administració educativa, en els quals s'ha de fer constar el temps de prestació de serveis i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els certificats esmentats s'han de presentar traduïts al català o al castellà.

Els serveis prestats a l'estranger són valorats pel subapartat que correspongui segons les dades que contingui el certificat.

Un mateix període de temps només pot ser valorat per un subapartat, o sigui que no poden acumular-se les puntuacions de diferents centres quan els serveis s'hagin prestat en aquests de manera simultània.

En el total de l'apartat d'experiència docent prèvia només es poden valorar un màxim de deu anys tenint en compte els quatre subapartats que hi ha. Cada fracció de temps només pot ser computada per un d'aquests subapartats.

Poden acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un número enter de mesos.

2. Formació acadèmica (màxim 5,0000 punts)

2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts).

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal i com s'indica a continuació:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s'aplica la següent equivalència:

D'1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.

De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents respecte a l'escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura.

En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d'1 a 4 punts, s'apliquen les equivalències següents:

Aprovat: 1 punt.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, només es té en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideren equivalents a 6 punts (escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte seran equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).

Si a l'expedient acadèmic es recull l'expressió assignatura adaptada cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas, per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, es tenen en consideració les qualificacions corresponents al projecte final de carrera, tesina o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, es considera que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1 Pel certificat-diploma acreditatiu d'estudis universitaris de tercer cicle (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril); el títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin requisits per a l'ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

Aquest subapartat 2.2.1 està referit exclusivament als estudis oficials de postgrau.

El títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), que ha de tenir un mínim de 60 crèdits, ha d'estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinar, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Els altres màsters no oficials que es puguin acreditar, no regulats pel que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, poden ser valorats pel subapartat 3.1.2.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor, 1,0000 punt.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

2.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació.

2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A2 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que al·legui l'aspirant com a requisit de participació.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents, 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que al·legui l'aspirant com a requisit de participació.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

L'aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle computarà 1,0000 punt per cada cicle.

2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial.

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional inicial, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent o, en el seu cas, no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

Es valoren de la forma següent:

2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts. Són vàlids altres certificats equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

Quan un aspirant presenti varies certificacions del mateix idioma només se'n tindrà en compte una.

2.4.3 Per cada titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.4.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.

3 Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)

3.1 Formació permanent.

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d'Educació o activitats reconegudes pel Departament d'Educació o altres administracions educatives:

3.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,2500 punts.

Poden ser valorats en aquest subapartat 3.1.2 els màsters no oficials, títols propis, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per a obtenir una especialitat. També poden ser valorats els màsters oficials que no s’hagin valorat a l’apartat 2.2.1.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'han de presentar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: xtec.cat / verifica_certificat

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per Administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitat autònomes.

Els cursos organitzats per les Universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d'Educació o per d'altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Als efectes d'aquest subapartat 3.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) i inferiors a 3 crèdits (30 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat. Aquesta acumulació es pot fer entre aquests cursos o amb d'altres dels subapartats 3.1.1 o 3.1.2.

No es poden valorar en aquest subapartat 3.1 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a que es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, el nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10.

3.2 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les Universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides, 0,1 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Educació o han d'haver estat reconegudes o organitzades per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.3 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

3.4 Domini de llengües estrangeres.

3.4.1 Per cada certificat que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C1 del marc europeu comú de referència: 0,7500 punts.

3.4.2 Per cada certificat que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C2 del marc europeu comú de referència: 1 punt.

Documents justificatius per ambdós subapartats: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

Quan un aspirant presenti varies certificacions del mateix nivell i del mateix idioma només es té en compte una.

Quan un aspirant presenti varies certificacions de diferents nivells i del mateix idioma en el conjunt del barem només es té en compte la de nivell superior.

3.5 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta, d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents a partir de l'any 2007, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada s'acumulen els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Educació i així consti informat al seu registre informàtic, no serà necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics . En els altres casos cal presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

Les compulses per a justificar mèrits han d'estar fetes per l'òrgan convocant, on s'inclouen els propis tribunals.

Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts en la valoració dels seus mèrits.

1. Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)

1.1 Antiguitat.

Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés que sobrepassin els sis exigits com a requisit: 0,5000 punts, fins a un màxim de 4,0000 punts.

Per cada mes es sumen 0,0416 punts.

Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic, no serà necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. En d'altres casos, full de serveis on consti la durada real dels serveis prestats.

1.2 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, si s'escau, avaluació positiva de la funció docent, realitzada per la Inspecció educativa (màxim 2,5000 punts).

1.2.1 Per cada curs acadèmic com a director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu o professor delegat en seccions de formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat, 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

1.2.2 Per cada curs acadèmic com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic: 0,2000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent o per la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

1.2.3 Per cada curs acadèmic com a cap de departament, coordinador de cicle o etapa o altres òrgans de coordinació docent d'un centre docent públic: 0,1000 punts.

Documents justificatius: nomenament del director del centre corresponent.

1.2.4 Per cada any exercint funcions corresponents a la Inspecció d'Educació: 0,3000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.5 Per cada any en un lloc de treball de l'Administració educativa:0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.

1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada durant el curs actual per la inspecció educativa (màxim, 2,0000 punts).

2. Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3,0000 punts)

2.1 Per cada curs de formació i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d'Educació o activitats reconegudes pel Departament d'Educació o altres Administracions educatives:

2.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,2500 punts (màxim 1,2500 punts).

2.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5000 punts (màxim 1,7500 punts).

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s'han de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: xtec.cat / verifica_certificat

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels pla de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per Administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitats autònomes.

Els cursos organitzats per les universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos reconeguts pel Departament d'Educació o per d'altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Poden ser valorats en aquest subapartat 2.1.2 els màsters, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per obtenir una especialitat.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoren en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement.

Als efectes del subapartat 2.1.1, es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest apartat.

No es poden valorar en aquest subapartat 2.1 els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc es valoren els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a que es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 3 de l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, el nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10.

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts)

3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts).

3.1.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l'accés al cos:

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'accés al cos, tal i com s'indica a continuació:

Fins a 6 punts: 1,0000 punt.

Superior a 6 punts i fins a 7,50 punts: 1,2500 punts.

Superior a 7,50 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s'apliquen les equivalències següents respecte a l'escala de puntuacions d'1 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

Nota mitjana: Suma de multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d'1 a 4 punts, s'apliquen les equivalències següents:

Aprovat: 1 punt.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic es faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, es té només en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideren equivalents a 6 punts (escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte són equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).

Si a l'expedient acadèmic consta l'expressió assignatura adaptada, cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En cap cas per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic es tenen en consideració les qualificacions corresponents al projecte de final de carrera, tesina o qualificacions anàlogues.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, es considera que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

3.1.2 Per posseir el títol de doctor, 0,8000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest.

3.1.3 Altres titulacions universitàries:

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació:

3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.

Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 0,4000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents: 0,4000 punts.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

L'aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle que s'hagi de valorar, es computarà 0,4000 punts per cada cicle.

3.1.4 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència: 0,3000 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, d'acord amb el que s'estableix al punt 5 de l'annex de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificat per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

3.1.5 Titulacions d'ensenyaments de règim especial.

Es valoren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes i conservatoris professionals i superiors de música, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent.

Es valoren de la forma següent:

3.1.5.1 Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música: 0,2000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

3.1.5.2 Certificats de nivell avançat, d'aptitud o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts. En aquest sentit seran vàlids altres certificats equivalents o superiors al nivell B2 del marc europeu comú de referència.

Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

Quan un aspirant presenti varies certificacions del mateix nivell i del mateix idioma només es té en compte una.

Quan un aspirant presenti varies certificacions de diferents nivells i del mateix idioma només es té en compte la de nivell superior.

3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics (màxim 1,5000 punts).

3.2.1 Per publicacions relacionades amb l'especialitat del cos a què opta o amb la didàctica general (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els exemplars corresponents.

3.2.2 Per participació en projectes educatius (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: certificació emesa per l'òrgan responsable.

3.2.3 Per premis en exposicions o concursos (màxim 0,7500 punts).

Documents justificatius: els programes, crítiques i, si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.

3.2.4 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les Universitats.

Per cada bloc de 20 hores impartides: 0,15 punts.

En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d'haver format part del pla de formació del Departament d'Educació o han d'haver estat reconegudes per aquest.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb l'especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora ha de fer constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.3 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d'oposició del procediment d'accés a una especialitat del mateix cos al que ara es presenta d'una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents a partir de l'any 2007, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,20.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,30.

En el cas que aquesta puntuació s'hagi obtingut més d'una vegada s'acumulen els còmputs resultants.

Documents justificatius: quan la puntuació s'hagi obtingut en una convocatòria del Departament d'Educació i així consti informat al registre informàtic, no és necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics . En els altres casos cal presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase d'oposició emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

1. Criteris per al cos de mestres

A) Programació didàctica.

La programació didàctica ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió i la perspectiva de gènere.

La programació, presentada pel cos de mestres, ha d'incloure la planificació del currículum d'un àmbit (o de diversos àmbits en el cas de l'educació primària), àrea (o de diverses àrees en el cas de l'educació infantil), relacionats amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'ha d'especificar, almenys, les capacitats o les competències, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement, l'enfocament globalitzador amb altres àmbits o àrees, la distribució temporal, la gestió de l'aula, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Aquesta programació es correspon amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l'especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo.

La programació didàctica, que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per l'aspirant i tenir una extensió màxima de 60 fulls, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d'un interlineat d'1,5 o 2 espais, i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge de què consta. Tant la portada com l'índex no comptabilitzaran en els 60 fulls.

Els annexos, que no poden superar els 20 fulls, estan formats pel material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els instruments organitzatius. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

B) Unitat didàctica.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques a l'educació infantil, la planificació d'ambients, espais, racons, projectes, activitats d'ensenyament-aprenentatge i situacions de la vida quotidiana. Ha d'incloure les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques a l'educació primària els treballs o projectes interdisciplinaris. Ha d'incloure les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Els aspirants han de concretar la unitat didàctica desenvolupant, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'aula i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris i instruments d'avaluació i la relació amb altres àmbits, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la unitat didàctica amb la programació didàctica a la que es referència a l'apartat A d'aquest annex.

Per a l'exposició de la unitat didàctica, l'aspirant pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú, així com un guió que no pot excedir d'un foli i que s'ha de lliurar al tribunal en el moment de finalitzar l'exposició.

El material auxiliar que utilitzi l'aspirant l'ha d'aportar ell mateix el dia que faci l'exposició de la unitat didàctica.

Especialitats del cos de mestres

La programació didàctica ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió i la perspectiva de gènere. Ha de fer referència al currículum d'un àmbit o àrea relacionada amb l'especialitat per la qual es participa, i ha de contenir, almenys, les competències pròpies de cada àmbit que es desenvolupen, els continguts, els criteris d'avaluació, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, l'enfocament globalitzador amb altres àrees relacionades, si s'escau, i la distribució temporal, així com les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu, referides a la programació que es presenta.

Als efectes d'aquesta convocatòria, poden considerar-se com a unitats didàctiques el que s'estableix a l'apartat B d'aquest annex.

Es poden consultar entre altres, les publicacions del Departament d'Educació:

Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle

Documents per a la identificació i desplegament de les competències bàsiques a l’educació primària.

En l'especialitat d'Audició i llenguatge

La programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatge) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic) per garantir l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament, associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge.

La programació es concretarà en programes d'intervenció en grups d'alumnes dins de l'aula ordinària, o de manera excepcional fora de l'aula o en atenció individual, a partir dels plans de suport individualitzat (PI), amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

En l'especialitat de Pedagogia terapèutica

La programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatge) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències pròpies dels diferents àmbits) per garantir l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

La programació es concretarà en programes d'intervenció en grups d'alumnes, dins o fora de l'aula ordinària, o de manera excepcional fora de l'aula o en atenció individual, a partir de la programació d'aula i, o també, dels plans de suport individualitzat (PI) que se'n deriven, amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

En l'especialitat d'Educació infantil

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Haurà de contenir, necessàriament, les capacitats, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les capacitats).

Aquesta programació s'haurà d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

En l'especialitat de Llengua estrangera: anglès

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic, llengües estrangeres). L'aspirant haurà de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua anglesa com a eina educativa.

Aquesta programació s'haurà d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

En l'especialitat d'Educació física

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

La programació haurà de contenir, necessàriament, les competències, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències).

Aquesta programació s'haurà d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

En l'especialitat de Llengua estrangera: francès

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.

Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic, llengües estrangeres). L'aspirant haurà de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua francesa com a eina educativa.

Aquesta programació s'haurà d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

En l'especialitat de Música

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent

Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit). Aquesta àrea està inclosa a l'àmbit artístic, per la qual cosa la resolució de la prova es pot plantejar de manera transversal.

Aquesta programació s'haurà d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

En l'especialitat d'Educació primària

Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent

La programació haurà de contenir, necessàriament, les competències, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències).

La programació haurà de fer un tractament globalitzat dels diferents àmbits de l'etapa de l'educació primària.

Aquesta programació s'haurà d'organitzar en unitats didàctiques amb un nombre d'aquestes no inferior a 6.

2. Criteris per al cos de professors d'ensenyament secundari i per al cos de professors tècnics de formació professional.

A) Programació didàctica.

La programació didàctica ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió i la perspectiva de gènere.

La programació didàctica ha d'incloure la planificació del currículum d'un crèdit o mòdul professional relacionat amb l'especialitat per a la qual es participa, en la qual s'han d'especificar, almenys, els objectius, les competències, les capacitats o els resultats d'aprenentatge que es desenvolupen, els criteris d'avaluació, els continguts, la metodologia, incloent-hi l'ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres crèdits o mòduls professionals relacionats, la distribució temporal, i l'agrupament d'alumnes, així com les mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció a la diversitat. La programació pot estar referida a títols LOGSE o LOE vigents en els que s'imparteixi docència de l'especialitat per la que s'opta.

La programació inclou el desenvolupament d'un esquema de cada una de les unitats didàctiques, corresponents a un curs escolar, que com a mínim n'han de ser 6. En el cas d'una programació referida als cicles formatius de formació professional LOE, ha d'incloure el desenvolupament d'un esquema d'un mínim de 6 activitats d'ensenyament-aprenentatge d'una o diverses Unitats Formatives (UF) del mòdul professional seleccionat per fer la programació.

La programació didàctica, que ha de tenir caràcter personal, ha de ser elaborada de forma individual per l'aspirant i tenir una extensió màxima de 60 fulls, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d'un interlineat d'1,5 o 2 espais, i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. Ha de tenir una portada amb les dades d'identificació de l'aspirant i el cos i l'especialitat pels quals es presenta i incloure-hi un índex en què es relacioni la seqüència numerada de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge de què consta. Tant la portada com l'índex no comptabilitzaran en els 60 fulls.

Els annexos, que no poden superar els 20 fulls, estan formats pel material didàctic proposat en les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge, com les proves o instruments d'avaluació, els instruments organitzatius o qualsevol altra documentació que no formi part del cos principal de la programació. o projectes com les activitats o instruments d'avaluació i els instruments organitzatius. En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

El referent temporal de les unitats didàctiques o les activitats d'ensenyament-aprenentatge es pot dur a terme de forma continuada en el temps o en diferents moments del curs.

A1. Formació professional específica (LOGSE)

La programació didàctica d'un crèdit d'un cicle formatiu de formació professional LOGSE vigent ha de contenir, almenys:

- Una justificació del crèdit en relació al currículum del cicle formatiu on està ubicat i al perfil professional del títol.

- El conjunt d'unitats didàctiques en què s'organitza el crèdit, fent-hi constar la durada de cadascuna i la seqüència d'impartició.

- Les estratègies metodològiques que s'hauran d'aplicar en el desenvolupament del crèdit.

- Els criteris i instruments d'avaluació que s'hauran d'emprar.

- Les activitats formatives del crèdit que es proposen desenvolupar en el crèdit de Formació en centres de treball.

De cada unitat didàctica s'han d'especificar:

- Els objectius terminals del crèdit, convenientment contextualitzats en la unitat didàctica.

- Els continguts que s'hi desenvoluparan, convenientment contextualitzats en la unitat didàctica.

- L'enunciat dels diversos nuclis d'activitat en que s'agruparà el conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge.

- La relació i un enunciat descriptiu de cada una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

- Els recursos i els espais docents necessaris.

- Les activitats i els criteris d'avaluació.

A2. Formació professional inicial (LOE)

La programació d'un mòdul professional d'un cicle formatiu de formació professional LOE vigent ha de contenir, almenys:

- Una justificació del mòdul professional en relació al currículum del cicle formatiu on està ubicat i al perfil professional del títol.

- Unitats Formatives (UF), fent-hi constar la durada de cadascuna i la seqüència d'impartició.

- Els criteris seguits per a l'assignació de les hores de lliure disposició, si és el cas.

- Els recursos i els espais docents necessaris.

- Les estratègies metodològiques i d'organització del mòdul professional.

- Els criteris de qualificació del mòdul professional a partir de les qualificacions de les Unitats Formatives (UF).

- Les activitats formatives relacionades que es proposen desenvolupar en el mòdul professional de Formació en centres de treball.

De cadascuna de les Unitats Formatives (UF) que continguin les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupin s'ha d'especificar:

- Els resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts convenientment contextualitzats.

- L'enunciat de les activitats d'ensenyament-aprenentatge i la seva relació amb els resultats d'aprenentatge, criteris d'avaluació i continguts.

- L'enunciat dels nuclis formatius en què s'agrupen les activitats d'ensenyament-aprenentatge, si escau.

- L'avaluació i qualificació de les Unitats Formatives (UF) seleccionades a partir de les qualificacions dels resultats d'aprenentatge.

De cada una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge que es desenvolupin s'ha d'especificar:

- El nom i la durada prevista.

- La descripció seqüenciada de les tasques que cal fer en cada activitat.

- Les activitats d'avaluació, si és el cas.

- Els resultats d'aprenentatge als quals va dirigida l'activitat.

- Els continguts.

B) Unitat didàctica.

Als efectes d'aquesta convocatòria, en el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d'una unitat didàctica fa referència a la programació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge. En el cas de cicles formatius LOGSE poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d'un crèdit.

Els aspirants han de concretar la unitat didàctica desenvolupant, almenys, els objectius d'aprenentatge que es pretenen assolir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, la descripció de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge, la selecció i l'ús dels recursos didàctics, la gestió de l'alumnat, del temps i de l'espai i altres aspectes organitzatius i metodològics, els criteris, procediments i instruments d'avaluació i la relació amb altres unitats, crèdits o mòduls professionals, així com les mesures i suports addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció a la diversitat. Es prestarà especial atenció a la coherència de tots els elements de la unitat didàctica amb les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge programades.

B1. Formació professional específica (LOGSE)

Criteris per a l'elaboració i exposició oral d'una unitat didàctica:

Tenint en compte que en la formació professional poden existir unitats didàctiques de durada i extensió molt variable en funció del crèdit, l'aspirant pot optar per elaborar la programació de tota una unitat didàctica o bé per programar només una part d'aquesta que ha d'incloure un o més nuclis d'activitat.

Els aspirants, han de concretar la unitat didàctica desenvolupant les activitats d'ensenyament-aprenentatge previstes en almenys un dels nuclis d'activitat descrits en la programació.

La programació ha d'especificar per a cadascuna de les activitats d'ensenyament-aprenentatge del nucli d'activitats:

- La ubicació de l'activitat en la unitat didàctica.

- La descripció de l'activitat i els objectius que l'alumnat ha d'assolir.

- Els organitzadors previs: coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat per el desenvolupament de l'activitat.

- Els continguts que s'hi desenvolupen.

- La seqüència de desenvolupament de l'activitat.

- El recursos necessaris.

- Els criteris i instruments d'avaluació.

- El temps previst de realització.

B2. Formació professional inicial (LOE)

En el cas de programacions de cicles formatius LOE s'han de desenvolupar les activitats d'ensenyament aprenentatge d'una o diverses Unitats Formatives (UF), en que s'estructuri el mòdul professional.

Criteris per a l'elaboració i exposició oral d'una activitat d'ensenyament-aprenentatge:

Els aspirants han de concretar per a cadascuna de les activitats d'ensenyament-aprenentatge:

- La descripció de l'activitat i justificació en relació al perfil professional del cicle formatiu.

- El nom i la durada prevista.

- La ubicació de l'activitat ensenyament-aprenentatge en la Unitat Formativa (UF).

- La relació amb els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

- Els continguts que es desenvolupen, convenientment contextualitzats.

- La seqüència de desenvolupament de l'activitat.

- El recursos necessaris.

- Les activitats d'avaluació i els instruments d'avaluació, si és el cas.

Educació infantil

DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil

ORDRE EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació del segon cicle de l'educació infantil

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019

Educació primària

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s'aproven els documents per a l'organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019.

1. Formació professional específica (LOGSE)

Decrets curriculars dels cicles formatius de grau mitjà i superior

a) Cicles formatius de grau mitjà.

- Activitats físiques i esportives: Decret 118/1999, de 19 d'abril. Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural.

- Sanitat: Decret 203/1997, de 30 de juliol. Cures auxiliars d'infermeria

b) Cicles formatius de grau superior.

- Fabricació mecànica: Decret 237/2002, de 25 de setembre. Òptica d'ullera.

- Manteniment de vehicles autopropulsats: Decret 136/2000, de 20 de març. Manteniment aeromecànic. Decret 134/2000, de 20 de març. Manteniment d'aviònica.

- Manteniment i serveis a la producció: Decret 365/2004, de 24 d'agost. Prevenció de riscos professionals.

- Química; Decret 312/1995, de 7 de novembre. Química ambiental

- Sanitat: Decret 50/1998, de 3 de març. Dietètica. Decret 318/2004, de 22 de juny. Salut ambiental.

2. Formació professional inicial (LOE)

Les referències normatives dels títols LOE estan definides en els Reials Decrets que els estableixen i en els Decrets o Ordres de currículum corresponents. Per elaborar les programacions cal tenir en compte els mòduls professionals, les unitats formatives, les durades, els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts publicats per a cada títol al al web: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/

a) Cicles formatius de grau mitjà

- Activitats físiques i esportives

CFGM Activitats eqüestres

- Administració i gestió

CFGM Gestió administrativa

- Agrària

CFGM Aprofitament i conservació del medi natural

CFGM Jardineria i floristeria

CFGM Producció agropecuària

CFGM Producció agroecològica

CFGM Activitats eqüestres

- Arts gràfiques

CFGM Preimpressió digital

CFGM Impressió gràfica

CFGM Postimpressió i acabats gràfics

- Comerç i màrqueting

CFGM Activitats comercials

- Edificació i obra civil

CFGM Obres d'interior, decoració i rehabilitació

CFGM Construcció

- Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions

- Energia i aigua

CFGM Xarxes i estacions de tractament d'aigües

- Fabricació mecànica

CFGM Mecanització

CFGM Soldadura i caldereria

- Fusta, moble i suro

CFGM Fusteria i moble

CFGM Instal·lació i moblament

- Hoteleria i turisme

CFGM Cuina i gastronomia

CFGM Serveis en restauració

- Imatge personal

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGM Estètica i bellesa

- Imatge i so

CFGM Vídeo, discjòquei i so

- Indústries alimentàries

CFGM Elaboració de productes alimentaris

CFGM Forneria, pastisseria i confiteria

CFGM Olis d'oliva i vins

- Indústries extractives

CFGM Excavacions i sondatges

CFGM Pedra natural

- Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

- Instal·lació i manteniment

CFGM Instal·lacions de producció de calor

CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització

CFGM Manteniment electromecànic

- Maritimopesquera

CFGM Cultius aqüícoles

CFGM Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions

CFGM Navegació i pesca de litoral

CFGM Operacions subaquàtiques i hiperbàriques

- Química

CFGM Operacions de laboratori

CFGM Planta química

- Sanitat

CFGM Emergències sanitàries

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

- Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

- Tèxtil, confecció i pell

CFGM Confecció i moda

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

- Transport i manteniment de vehicles

CFGM Carrosseria

CFGM Electromecànica de maquinària

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils

CFGM Manteniment de material rodant ferroviari

CFGM Conducció de vehicles de transport per carretera

CFPM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo

b) Cicles formatius de grau superior

- Activitats físiques i esportives

CFGS Condicionament físic

CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

- Administració i gestió

CFGS Administració i finances

CFGS Assistència a la direcció

- Agrària

CFGS Gestió forestal i del medi natural

CFGS Paisatgisme i medi rural

CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal

- Arts gràfiques

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica

- Comerç i màrqueting

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Màrqueting i publicitat

CFGS Transport i logística

- Edificació i obra civil

CFGS Projectes d'edificació

CFGS Projectes d'obra civil

CFGS Organització i control d'obres de construcció

- Electricitat i electrònica

CFGS Automatització i robòtica industrial

CFGS Manteniment electrònic

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats

CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics

CFGS Electromedicina clínica

- Energia i aigua

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica

CFGS Energies renovables

CFGS Gestió de l'aigua

- Fabricació mecànica

CFGS Construccions metàl·liques

CFGS Disseny en fabricació mecànica

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

CFGS Programació de la producció en l'emmotllament de metalls i polímers

- Fusta, moble i suro

CFGS Disseny i moblament

- Hoteleria i Turisme

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments

CFGS Gestió d'allotjaments turístics

CFGS Guia, informació i assistència turístiques

CFGS Direcció de cuina

CFGS Direcció de serveis en restauració

- Imatge personal

CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa

CFGS Caracterització i maquillatge professional

CFGS Estètica integral i benestar

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria

- Imatge i so

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius

CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

CFGS So per a audiovisuals i espectacles

- Indústries alimentàries

CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària

CFGS Vitivinicultura

- Informàtica i comunicacions

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

- Instal·lació i manteniment

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

CFGS Mecatrònica industrial

- Maritimopesquera

CFGS Aqüicultura

CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions

CFGS Transport marítim i pesca d'altura

- Química

CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

CFGS Química industrial

CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

- Sanitat

CFGS Audiologia protètica

CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic

CFGS Documentació i administració sanitàries

CFGS Higiene bucodental

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

CFGS Laboratori clínic i biomèdic

CFGS Ortopròtesi i productes de suport

CFGS Pròtesis dentals

CFGS Radioteràpia i dosimetria

- Seguretat i medi ambient

CFGS Educació i control ambiental

- Serveis socioculturals i a la comunitat

CFGS Animació sociocultural i turística

CFGS Educació infantil

CFGS Integració social

CFGS Promoció d'igualtat de gènere

CFGS Mediació comunicativa

- Tèxtil, confecció i pell

CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell

CFGS Patronatge i moda

CFGS Vestuari a mida i d'espectacles

- Transport i manteniment de vehicles

CFGS Automoció

Especialitat: Audició i llenguatge

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà l'elaboració d'una proposta fonamentada que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre:

Dissenyar actuacions específiques amb alumnes que presentin necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament, associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge contemplant diferents modalitats d'intervenció; les estratègies metodològiques; la planificació d'activitats, la gradació de mesures i suports i els materials didàctics. També s'haurà d'incloure l'avaluació dels objectius plantejats en cada àmbit d'intervenció.

Col·laboració en els processos d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes susceptibles de rebre aquestes actuacions.

Treball interdisciplinari en el centre i l'entorn per afavorir la participació i el progrés dels alumnes.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Pedagogia terapèutica

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà l'elaboració d'una proposta fonamentada que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre:

Dissenyar actuacions amb alumnes que presentin necessitats específiques de suport educatiu, contemplant diferents modalitats d'intervenció i de mesures per afavorir la inclusió educativa a l'aula ordinària; les estratègies metodològiques; la planificació d'activitats, la gradació de mesures i suports i els materials didàctics. També s'haurà d'incloure l'avaluació dels objectius plantejats en cada àmbit d'intervenció.

Col·laboració en els processos d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes susceptibles de rebre aquestes actuacions.

Treball interdisciplinari en el centre i l'entorn per afavorir la participació i el progrés dels alumnes.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Educació infantil

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant, entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà l'elaboració d'una proposta fonamentada que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre, amb l'objectiu d'oferir oportunitats per al desenvolupament i l'aprenentatge dels alumnes:

Disseny de propostes globalitzades, que afavoreixin els desenvolupament global dels alumnes, que permetin l'avaluació dels processos d'aprenentatge, en relació al currículum de l'educació infantil, realitzables amb els mitjans habituals en una escola.

Caldrà posar exemples de les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Llengua estrangera: anglès

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant, entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà resoldre, explicar i justificar oralment, en anglès, el supòsit pràctic escollit que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre:

Actuacions específiques d'aprenentatge orientades al desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística de l'alumnat a partir de situacions comunicatives contextualitzades.

La comunicació per part del docent ha de ser en la llengua que l'alumnat aprèn. S'ha de promoure que la llengua d'ús a l'aula sigui la llengua que s'està aprenent

Caldrà posar exemples de les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Aquesta prova també avaluarà la competència comunicativa en llengua anglesa de l'aspirant.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Educació física.

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant, entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà l'elaboració d'una proposta fonamentada que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre:

Disseny d'activitats d'ensenyament - aprenentatge i d'avaluació competencials en relació al currículum de l'àmbit de l'educació física i de l'educació primària, realitzables amb els mitjans habituals en una escola.

Caldrà posar exemples de les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Llengua estrangera: francès

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant, entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà resoldre, explicar i justificar oralment, en francès, el supòsit pràctic escollit que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre:

Actuacions específiques d'aprenentatge orientades al desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística de l'alumnat a partir de situacions comunicatives contextualitzades.

La comunicació per part del docent ha de ser en la llengua que l'alumnat aprèn. S'ha de promoure que la llengua d'ús a l'aula sigui la llengua que s'està aprenent

Caldrà posar exemples de les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Aquesta prova també avaluarà la competència comunicativa en llengua francesa de l'aspirant.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Música

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant, entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà l'elaboració d'una proposta fonamentada que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre:

L'aspirant haurà de realitzar una interpretació vocal d'una cançó facilitada pel tribunal. L'aspirant tindrà vint minuts per preparar la peça que serà interpretada dues vegades sense acompanyament d'instrument; la segona vegada, a més a més de la interpretació, s'haurà d'acompanyar amb un gest que indiqui l'entrada, la pulsació, el caràcter i el final de la cançó. Es podrà disposar d'un diapasó de forquilla aportat per l'aspirant.

La música i la dansa formen part de l'àmbit artístic juntament amb l'àrea de visual i plàstica per la qual cosa la resolució del supòsit es pot plantejar de manera transversal.

L'elaboració d'una proposta que relacioni la cançó interpretada amb aspectes del propi àmbit o d'altres (ritme, dansa, moviment, llenguatge plàstic…)

Caldrà posar exemples de les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Educació primària

La prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic i contextualitzat, triat per l'aspirant, entre tres que li presentarà el tribunal.

La resolució del supòsit comportarà l'elaboració d'una proposta fonamentada que desenvolupi els diferents àmbits d'intervenció del mestre especialista en el centre:

Disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge i d'avaluació competencials en relació al currículum de l'educació primària, realitzables amb els mitjans habituals en una escola.

La resolució del supòsit podrà incloure el tractament globalitzat dels diferents àmbits de l'etapa de l'educació primària.

Caldrà posar exemples de les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu.

Durada: Temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Administració d'empreses.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Procés comptable de les operacions econòmiques i financeres, confecció de llibres i registres de comptabilitat, i elaboració dels Comptes Anuals, aplicant el Pla General-Comptable. Tractament informàtic del procés comptable.

Càlcul de costos i punt mort.

Anàlisi econòmica i financera.

Formalització de les obligacions fiscals.

Previsions de tresoreria, control de plans pressupostaris, i gestió i control de tresoreria.

Càlcul d'operacions financeres, i gestió de pagaments i cobraments.

Selecció d'inversions.

Mitjans de finançament amb clients, proveïdors i institucions financeres.

Anàlisi i contractació de serveis i/o productes financers i/o d'assegurances, i formalització de documentació.

Anàlisi econòmica i financera de valors mobiliaris.

Selecció de personal, formalització i registre de documents de contractació, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, gestió de la documentació de personal als organismes públics, i planificació d'activitats de formació.

Anàlisi i gestió d'un servei d'auditoria.

Tramitació d'assumptes, expedients o reclamacions, en l'Administració pública, i formalització de documentació.

Gestió de les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, de l'empresa.

Atenció al públic i protocol.

Organització d'entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, viatges nacionals i internacionals. Càlcul de costos d'actes i reunions, i control del temps.

Elaboració i/o valoració d'un projecte empresarial.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Anàlisi i química industrial.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Representació esquemàtica i anàlisis d'un procés de fabricació.

Activitats d'organització i gestió de la qualitat en les indústries de la família química i en el laboratori d'anàlisi i control.

Processos de fabricació dels productes químics, farmacèutics i biotecnològics.

Activitats de control d'emissions a l'atmosfera i el tractament d'aigües residuals.

Organització/realització d'anàlisis per mètodes químics i instrumentals.

Organització/realització d'assajos i determinacions microbiològiques i biotecnològiques.

Determinació i realització d'anàlisis i assajos de control de qualitat de diferents productes i materials.

Elaboració d'un preparat o forma farmacèutica.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Assessoria i processos d'imatge personal.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Identificació i descripció: dels components d'un cosmètic i la seva funció, la forma cosmètica esperada segons la formulació donada, el tipus de cosmètic i/o la funció per la qual ha estat dissenyat.

Resolució d'un o més supòsits pràctics, on davant d'una sèrie de manifestacions o característiques donades, cal determinar: el diagnòstic, l'etiologia, els protocols d'aplicació (incloent cosmetologia i aparatologia a emprar), la determinació de paràmetres de qualitat del mateix, la previsió davant determinades desviacions i la durada prevista.

Identificació i interpretació d'imatges on es mostren ítems relacionats amb el temari de l'especialitat.

Resolució de exercicis relacionats amb l'aparatologia emprada a l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.

Descripció de tècniques i processos relacionats amb l'especialitat.

Resolució de qüestions referents a l'organització i desenvolupament d'esdeveniments i/o espectacles, així com dels suports audiovisuals necessaris per fer un enregistrament gràfic del mateix.

Identificació i descripció de tots els elements implicats en l'adequació d'un personatge a un determinat context històric.

Elaboració d'estratègies i recursos relacionats amb l'atenció al client, promoció i venda aplicables a una empresa de la família d'imatge personal.

Elaboració d'un protocol d'assessorament d'imatge global d'un client, personal o corporativa, a partir de l'anàlisi inicial de les seves característiques.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Formació i orientació laboral.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Procés d'orientació laboral i recerca d'ocupació, fonts i tècniques de recerca de feina i anàlisi d'informació.

Mercat de treball, competències professionals i itineraris professionals i formatius.

Habilitats de treball en equip i negociació de conflictes.

Aplicació de drets i deures laborals bàsics i normativa relacionada.

Interpretació dels diferents tipus de contractació i les seves característiques.

Anàlisi de les modificacions dels contractes de treball i les seves conseqüències.

Anàlisi i coneixement de diferents entitats gestores de la Seguretat Social, serveis i prestacions.

Gestió de conflictes col·lectius i conflictes individuals en les relacions laborals.

Innovació empresarial. Actituds i habilitats emprenedores i valoració d'un projecte empresarial.

Previsions de tresoreria i pressupostos. Interpretació de comptes anuals.

Anàlisi i característiques de diferents formes jurídiques. d'una empresa.

Anàlisi de l'entorn laboral, els factors de risc i la seva relació amb la salut.

Identificació de riscos, avaluació, danys derivats i mesures de prevenció i protecció aplicables.

Drets i deures, participació dels treballadors i organismes relacionats amb l'activitat preventiva.

Mesures i pla d'autoprotecció i pla d'actuació. Primers auxilis.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Hoteleria i turisme

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Investigació de mercats en el sector de l'hoteleria i el turisme.

Desenvolupar projectes de disseny i comercialització de productes i destinacions turístiques de base territorial, nacional i internacional.

Planificació estratègica i Pla de màrqueting, Màrqueting de productes i màrqueting de serveis.

Gestió econòmica i administrativa d'establiments de restauració, d'allotjament i agències de viatges.

Processos d'aprovisionament i control de consum de productes gastronòmics.

Sistemes i procediments per a l'organització i gestió dels serveis de recepció, consergeria i comunicació dels establiments d'allotjament.

Processos de gestió i control de qualitat d'establiments de restauració, d'allotjament i d'agències de viatges.

Procediments i tècniques per a la gestió de les reserves de viatges.

Processos d'informació, assistència i guiatge de grups turístics.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Informàtica

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Anàlisi de tecnologies d'interconnexió, configuració de l'estructura de la xarxa telemàtica i avaluació del seu rendiment.

Disseny i implementació de xarxes locals tant des del punt de vista lògic com físic.

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions web, amb independència del model emprat utilitzant tecnologies específiques client/servidor.

Desenvolupament de programari específic per a la gestió i explotació de bases de dades.

Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions multiplataforma amb independència del model emprat utilitzant tecnologies específiques client/servidor i garantint l'accés a les dades de forma segura.

Aplicació de tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant-les i avaluant-les per assegurar el sistema.

Aplicació de tècniques de protecció contra pèrdues d'informació, analitzant plans de seguretat i necessitats d'us per assegurar les dades.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Intervenció socio-comunitària

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Elaboració d'un programa d'animació cultural i/o turística, a partir d'un supòsit.

Elaboració d'un programa de desenvolupament comunitari, a partir d'un supòsit.

Plantejament d'un projecte de dinamització d'un espai de lleure, prèviament definit.

Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.

Simulació de tècniques per al desenvolupament d'habilitats bàsiques necessàries per a l'autonomia personal i social.

Elaboració d'un programa d'intervenció social, a partir d'un supòsit.

Elaboració d'un programa de desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia personal, a partir d'un supòsit.

Elaboració d'un projecte de col·laboració entre les famílies i l'escola infantil.

Plantejament d'un projecte educatiu per a un centre d'educació formal o d'educació no formal, adreçat a infants.

Elaboració d'una programació d'intervenció educativa, referida a la pràctica psicomotriu.

Elaboració d'un programa d'intervenció educativa, a partir d'un supòsit.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Organització i gestió comercial.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Tècniques de venda dels productes i/o serveis, i atenció al client.

Realització de les operacions de venda i d'atenció al client.

Selecció i negociació de proveïdors, i gestió de compres.

Negociació de la venda, control, i formació i perfeccionament de l'equip de vendes.

Obtenció, procés i organització de la informació en la investigació comercial.

Tractament informàtic de la informació obtinguda, i anàlisi estadístic.

Establiment de polítiques de màrqueting i control de l'acció publicitària.

Màrqueting digital, gestió de webs i sistemes de comunicació digitals.

Relacions públiques i organització d'esdeveniments.

Tècniques de comunicació publicitària. Mitjans i suports de comunicació.

Administració i gestió d'un petit establiment comercial.

Planificació d'una investigació comercial, selecció del canal de distribució, i promoció del producte en operacions de comerç internacional.

Negociació d'operacions de compravenda de mercaderies a nivell internacional.

Gestió administrativa en les operacions d'importació i exportació, i introducció i expedició de mercaderies, i formalització de la documentació corresponent.

Selecció del mitjà de finançament i dels mitjans de pagament més adequats per a transaccions internacionals. Formalització i gestió de la documentació.

Determinació de riscos financers de les operacions internacionals i la seva cobertura.

Organització del servei de tràfic d'una empresa de transport terrestre, i control de mercaderies i dels vehicles.

Planificació del servei de línies regulars i transports discrecional en el servei de transport terrestre.

Organització i comercialització dels serveis de transport de mercaderies i de viatgers.

Control d'establiment, indústries, activitats, productes i serveis, dins l'àmbit del consum: les inspeccions de consum.

Plans d'atenció al consumidor/usuari de béns i serveis: defensa del consumidor i servei d'atenció al consumidor o client.

Organització i gestió dels plans formatius i campanyes d'informació en matèria de consum.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Organització i processos de manteniment de vehicles

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos d'organització, planificació i control en l'àrea d'electromecànica.

Processos d'organització, planificació i control en l'àrea de carrosseria.

Verificacions, controls i procediments de correcció de disfuncions en els sistemes elèctrics del vehicle.

Verificacions, controls i procediments de correcció de disfuncions en els sistemes de seguretat i confortabilitat del vehicle.

Verificacions, controls i procediments de correcció de disfuncions en el motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

Verificacions, controls i processos de reparació de carrosseries.

Processos de gestió i logística del manteniment de vehicles.

Seguretat en el manteniment de vehicles.

Verificacions, controls i reparacions de noves tecnologies de propulsió.

Verificacions, controls i reparacions de circuits elèctrics auxiliars i sistemes lògics del material rodant ferroviari.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Organització i projectes de fabricació mecànica

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos de disseny de productes de fabricació mecànica.

Processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de fabricació mecànica.

Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equips.

Processos de gestió i control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat.

Processos de tractaments tèrmics i superficials en productes de fabricació mecànica.

Processos de fosa d'elements de fabricació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i paràmetres de fabricació d'un producte de fabricació mecànica.

Desenvolupar el projecte d'un producte de fabricació mecànica.

Programació de màquines de CNC, automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics i de processos de producció, d'elements de fabricació mecànica.

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Organització i projectes de sistemes energètics

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Anàlisi de les característiques i del funcionament dels equips per a instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Càlcul de paràmetres i la configuració d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Planificació i execució dels processos de manteniment, muntatge i modificació d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Elaboració i execució de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Gestió de la qualitat en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Gestió de la seguretat en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Protecció del medi ambient en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos de producció agrària

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Planificació i organització de la producció de cultius.

Planificació i gestió de les operacions de restauració, manteniment, defensa, ordenació i aprofitament dels recursos forestals, de les activitats d'ús públic i de conservació del medi natural.

Planificació i gestió dels treballs d'instal·lació i manteniment de parcs i jardins.

Organització i realització de les operacions de control fitosanitari.

Previsió i execució en cultius de les tasques de reg, selecció i aplicació d'adobs i de fertilitzants.

Realització de l'estudi de la composició del sòl, de la meteorologia i climatologia, altimetria i planimetria, d'una activitat d'ús públic dels espais naturals o d'un projecte de jardineria, així com l'aplicació de tècniques d'orientació i elaboració d'inventaris.

Planificació del maneig sanitari dels agrosistemes.

Representació i interpretació del terreny mitjançant la utilització de perfils i escales, calculant cubicacions i moviments de terres.

Realització de les operacions de producció, atenció clínica veterinària i de cura dels animals de granja i producció.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos en la indústria alimentària

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Representació esquemàtica i anàlisi d'un procés d'elaboració d'un producte alimentari.

Activitats d'organització i gestió de la qualitat en les indústries alimentàries.

Processos de conservació d'un producte alimentari.

Activitats de gestió ambiental a la indústria alimentària.

Organització i realització d'anàlisis per mètodes químics, fisicoquímics i instrumentals.

Organització i realització d'assajos i determinacions microbiològiques i biotecnològiques.

Activitats de seguretat alimentària i bones pràctiques higièniques en la manipulació d'aliments.

Elaboració d'un producte o part d'un producte alimentari.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.

Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats. Identificació de característiques tècniques, estructures anatòmiques, condicions de posicionament i qualitat de la imatge en registres gràfics del cos humà obtinguts mitjançant tècniques de tomografia computada. Ressonància magnètica i medicina nuclear.

Identificació d'equips de mesura de radiacions ionitzants i radioprotecció.

Resolució d'un cas pràctic on es realitzen mesures de dosi de radiacions ionitzants s'identifica el risc i les mesures a prendre segons legislació vigent.

Realització d'estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques humanes.

Identificació de materials, equips per la fabricació, reparació d'ortesis i pròtesis dentofacial, aparells ortodòntics i components de pròtesi dentals de diferents tipus.

Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos sanitaris

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.

Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats.

Identificació de diferents mostres tissulars i citològiques.

Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.

Identificació, i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.

Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos i mitjans de comunicació

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Anàlisi de projectes audiovisuals, a partir de les seves característiques tècniques, formals i comunicatives.

Identificació i definició de les especificacions dels processos de producció necessaris per obtenir productes audiovisuals, tant tècnicament com econòmicament, a partir d'uns requisits establerts.

Anàlisi i definició de les característiques dels equips tècnics que han de conformar els diferents espais de treball en produccions audiovisuals.

Planificació de la realització de productes audiovisuals.

Realització d'esquemes d'il·luminació i interconnexionat d'equips utilitzats en audiovisuals.

Planificació de projectes d'animació audiovisual 2D i 3D.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos i productes d'arts gràfiques

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Anàlisi d'un projecte gràfic o editorial, a partir de les seves característiques materials, tècniques, estètiques i comunicatives.

Definició de les especificacions tècniques de processos, materials i equipaments necessaris per la realització d'un determinat producte gràfic.

Elaboració d'un pressupost econòmic per a l'edició d'un producte gràfic o d'un pla editorial i establiment d'un sistema per controlar els costos de producció, d'acord amb uns requeriments donats.

Programació de la producció editorial, a partir del pla editorial, especificacions del producte, els originals, el tiratge i el procés, dels recursos disponibles i dels terminis establerts.

Programació de la producció gràfica a partir d'una comanda, les prestacions i capacitat productiva dels recursos disponibles i els terminis establerts.

Definició dels procediments d'inspecció de mesura i assaig de primeres matèries i productes en procés i acabats i de control de procés que assegurin la qualitat del procés de producció gràfica.

Realització del anàlisi de característiques de materials emprats en els processos gràfics mitjançant proves i assaigs instrumentals.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Sistemes electrònics

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Disseny i desenvolupament de productes electrònics analògics.

Disseny i desenvolupament de productes electrònics digitals i microprogramables.

Disseny, implantació i manteniment de sistemes informàtics monousuari, multiusuari.

Disseny, implantació i manteniment de sistemes telemàtics.

Organització, gestió, execució i manteniment de sistemes de telecomunicació i informàtics.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions de telecomunicació i informàtica.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Sistemes electrotècnics i automàtics

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Desenvolupament i manteniment d'equips i instal·lacions de distribució d'energia elèctrica a mitjana i baixa tensió.

Desenvolupament i manteniment d'instal·lacions d'electrificació per a edificis i habitatges.

Organització, gestió i manteniment de les instal·lacions electrotècniques.

Organització, gestió i manteniment de sistemes automàtics i robotitzats.

Desenvolupament i manteniment de sistemes informàtics i de comunicació industrial.

Desenvolupament i manteniment de sistemes automàtics de mesura i regulació per a processos industrials.

Qualitat i seguretat en les instal·lacions electrotècniques i de sistemes automàtics.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Cuina i pastisseria

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos d'aprovisionament, manipulació en cru, preelaboració i conservació de tot tipus d'aliments.

Tècniques de preparació, realització i presentació d'elaboracions culinàries, de pastisseria, rebosteria i forneria i brioxeria.

Tècniques de preparació i presentació de plats a la vista del client.

Tècniques de preparació i presentació de diferents tipus de plats de la cuina regional, nacional i internacional.

Realització de càlculs i mesures de diferents magnituds relacionades amb els productes culinaris.

Planificació d'un servei de bufet.

Identificació, característiques i valor nutricional dels aliments.

Representació gràfica de les zones de la cuina i de l'obrador, equipaments i circuits dels gèneres, productes i residus.

Aplicació dels manuals de bones pràctiques.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Estètica

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Resolució de exercicis relacionats amb l'aparatologia, materials i productes emprats a l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.

Aplicació de tècniques i tractaments de manicura i pedicura.

Realització d'escultura d'ungles.

Aplicació de tècniques de depilació i tècniques d'higiene, facial i corporal.

Elaboració de protocols dels tractaments a realitzar utilitzant tècniques d'electroestètica i aplicació d'aquestes tècniques.

Elaboració de protocols per a la tècnica de microimplantació de pigments i aplicació de la tècnica.

Aplicació de tècniques de maquillatge.

Disseny del maquillatge de caracterització d'efectes especials, seleccionant procediments, tècniques i recursos.

Disseny del tipus de pròtesi que cal utilitzar en funció del resultat del procés de caracterització que cal obtenir. Identificació del tipus de material adient i selecció de les tècniques més idònies per a la fabricació de les pròtesis, a partir del disseny del personatge i del procés de caracterització.

Obtenció dels motlles i realització de les tècniques de modelat o escultura, i de les tècniques del buidat amb destresa i seguretat, en funció del personatge que s'ha de realitzar.

Selecció de la tècnica de massatge o drenatge o altres, en funció dels diferents tipus d'alteracions estructurals o funcionals detectades en la circulació sanguínia, de la presència d'estats de tensió psicològica o neuromuscular, de la tipologia de les anomalies estètiques i dels criteris del facultatiu en tractaments estètics pre i postoperatoris, i també de les demandes/necessitats o preferències del client.

Aplicació de tècniques de massatge facial i corporal, drenatge limfàtic manual, massatge circulatori manual, reflexologia podal, aromateràpia, cromoteràpia i d'altres segons les demandes/necessitats o preferències del client i en funció del protocol establert.

L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les condicions de seguretat i higiene adequades.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Laboratori

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Realització d'assajos físics i fisicoquímics.

Realització de proves microbiològiques i bioquímiques.

Operacions de preparació d'una mostra.

Operacions unitàries de laboratori.

Seguretat i gestió ambiental en el laboratori.

Muntatge d'equips i posada a punt d'instal·lacions auxiliars d'un laboratori.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Manteniment de vehicles

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Verificacions, controls i reparacions del motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de transmissió, frenada i trens de rodatge.

Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de seguretat i confortabilitat del vehicle.

Processos de mecanització.

Processos de reparació i substitució d'elements fixes i amovibles de la carrosseria del vehicle.

Processos de preparació i aplicació de productes per a la protecció i preparació de superfícies de la carrosseria.

Processos de preparació i aplicació de productes per a l'acabat i l'embelliment de carrosseries.

Seguretat en el manteniment de vehicles.

Verificacions, controls i reparacions de noves tecnologies de propulsió.

Verificacions, controls i reparacions dels accessoris de maquinària.

Verificacions, controls i reparacions de sistemes de bogie, frenada, tracció i xoc i sistemes de confortabilitat del material rodant ferroviari.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Màquines, serveis i producció

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Planificació de l'estiba d'una càrrega i posada del vaixell en calats.

Determinació de les actuacions en casos d'emergència.

Determinació de la situació, rumb i velocitat del vaixell mitjançant els sistemes i mètodes generalment acceptats i determinació de la cinemàtica d'altres vaixells a partir de les informacions dels equips de radar.

Diagnosi d'avaries a partir d'informació històrica i actual.

Establiment de les operacions de manteniment correctiu per reconstrucció d'elements on intervinguin els processos de mecanització i soldatge i execució d'alguna d'elles.

Interpretació plànols i esquemes del buc.

Programació d'intervencions de manteniment preventiu d'una instal·lació del vaixell a partir de la informació tècnica i de l'històric de la instal·lació.

Elaboració del pronòstic meteorològic i determinació de la derrota òptima per a una determinada zona de navegació, a partir d'informació oceanogràfica i meteorològica.

Identificació i posada a punt i/o ajustament de sistemes o elements del motor principal, les màquines auxiliars i grups frigorífics d'un vaixell.

Regulació i tècniques d'ajust dels paràmetres dels reguladors industrials.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Processos de disseny de productes de fabricació mecànica.

Processos de fabricació, muntatge i reparació d'elements de fabricació mecànica.

Processos de manteniment de primer nivell de maquinària i equips.

Processos de control de qualitat del procés de fabricació i del producte acabat.

Processos de tractaments tèrmics i superficials en productes de fabricació mecànica.

Processos de fosa d'elements de fabricació mecànica.

Elaboració de la documentació tècnica i dels paràmetres de fabricació d'un producte de fabricació mecànica.

Programació de màquines de CNC, automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics i de processos de producció, d'elements de fabricació mecànica.

Seguretat en les indústries de fabricació mecànica.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Activitats de gestió de productes: control de recepció, emmagatzematge i expedició; condicionament i conservació de productes en la indústria alimentària.

Elaboració de productes alimentaris: preparació de matèries primeres, processos d'elaboració, paràmetres de control, maquinària i equips.

Sistemes de control i regulació del procés: identificació del sistema, variables a mesurar, mesurament, ajust i calibratge, muntatge i desmuntatge, manteniment de primer nivell.

Equips de subministrament d'energia, conducció i distribució d'aire i gasos, aigua i vapor, producció de fred: identificació de l'equip, operacions de manteniment de primer nivell.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Operacions de processos

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Equips de subministrament d'energia, conducció i distribució d'aire i gasos, aigua, vapor. Identificació de l'equip i característiques, operacions de manteniment de primer nivell, posada en marxa i aturada.

Qualitat de l'aigua en procés: mostratge i anàlisi. Ajust i calibratge dels aparells de mesura.

Processos de fabricació (en planta química, productes farmacèutics i biotecnològics: representació esquemàtica, operacions unitàries de procés, transport de materials, reaccions químiques de procés. Manteniment d'aparells i equips.

Sistemes de control i regulació del procés: identificació del sistema, variables a mesurar, mesurament, ajust i calibratge, muntatge i desmuntatge, manteniment.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Operacions i equips de producció agrària

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Realització, organització i control del manteniment, reparació i funcionament de les instal·lacions, maquinària i equips d'una empresa agrària.

Labors/operacions de reproducció, propagació i producció de plantes en viver.

Realització/organització de labors en cultius herbacis, fruiters, hortícoles i per a la producció de flor tallada.

Tasques d'implantació i conservació de jardins i zones verdes.

Realització/organització d'un projecte de jardineria d'interiors i/o floristeria.

Operacions de repoblació forestal, de correcció hidrologicoforestal i/o el manteniment, conservació, inventari i defensa de les masses forestals.

Aprofitaments forestals fusters i no fusters.

Producció d'animals per a la producció de llet, carn i ous.

Producció agroramadera ecològica.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Patronatge i confecció

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Determinació i elaboració de patrons base, escalats i especificacions tècniques d'articles de vestir identificant els mètodes, materials, útils, i equips necessaris, a partir d'un disseny.

Procediments de fabricació de peces de vestir en funció dels materials, identificant les característiques i prestacions. Anàlisi de fases de tall, mètodes d'assemblatge i d'acabaments necessaris, per tal d'establir el procés de producció viable.

Confecció de prototipus d'articles, mitjançant les tècniques i equips de tall, costura-muntatge i acabament, a partir de les especificacions del producte.

Manteniment d'equips, màquines, útils, i eines.

Distribució de patrons, mitjançant procediments informàtics i convencionals, en funció dels materials, del nombre de peces que s'han de tallar i del rendiment prefixat.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Perruqueria

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Selecció de la tècnica de canvi de color adient, execució de les operacions prèvies necessàries i aplicació de les tècniques de canvis de color temporal, semipermanent o permanent en funció de les característiques del cabell del client i de l'estil desitjat, de forma seqüenciada segons el protocol de treball establert.

Selecció de la tècnica de tallada o de les tècniques complementàries en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat i realització de les operacions de tallada del cabell de forma seqüenciada segons el protocol de treball establert.

Realització de la tècnica de rasurat i afaitat de la barba i bigoti del client, en funció de les característiques anatòmiques i morfològiques de la seva cara.

Selecció de la tècnica de canvi de forma permanent d'entre les proposades en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat. Aplicació de les operacions prèvies necessàries i realització de les tècniques de canvi de forma permanent en funció del protocol realitzat.

Identificació de les característiques del cabell i de la fisonomia del client: tipus d'oval facial, les seves desproporcions, les faccions, i les discordances estètiques; el tipus de perfil i coll i també la forma de crani a partir de l'observació directa i selecció del tipus de pentinat, acabament o recollit més adequat a les característiques del client a partir de les seves demandes/necessitats o preferències.

Selecció de la tècnica de canvi de forma temporal d'entre les proposades en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat.

Aplicació de les operacions prèvies necessàries i realització de les tècniques de canvi de forma temporal en funció del protocol realitzat.

Realització de les tècniques de pentinat, acabaments o recollits a partir del protocol realitzat i de les operacions prèvies necessàries: rentat, raspallat o marcatge, en funció del tipus de pentinat, acabament o recollit seleccionat.

Confecció de perruques, postissos o extensions en funció de les necessitats/demandes o preferències del client i a partir de les característiques del cabell i de la seva fisonomia.

Aplicació de les tècniques de col·locació de perruques, postissos i extensions segons les indicacions realitzades.

Aplicació de les tècniques de manicura en funció de les característiques del client.

L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les condicions de seguretat i higiene adequades.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Procediments diagnòstic clínic i ortoprotètic

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Identificació dels requisits i les condicions de dispensació de productes farmacèutics i parafarmacèutics.

Identificació de material i equips de laboratori.

Realització de càlculs d'operacions galèniques.

Elaboració de preparats farmacèutics.

Determinació de paràmetres físics, bioquímics i microbiològics en mostres biològiques.

Realització d'anàlisi bioquímics i microbiològics d'aliments.

Identificació de característiques tècniques de projeccions radiològiques, estructures anatòmiques, posicionament i mesures de protecció en diferents registres radiogràfics Identificació de diferents materials radiogràfics relacionant-los amb la seva utilització dins la cadena d'obtenció de imatge, conservació i manipulació.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Planificació, preparació i aplicació de cures auxiliars d'infermeria a pacients simulats.

Preparació i aplicació de tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de instrumental i equips sanitaris.

Identificació i manipulació de materials, instruments i equips d'odontoestomatologia.

Identificació dels processos instruments i materials per al processament de mostres de teixits i citopreparats.

Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.

Identificació i realització de processos de control de qualitat higiènica i dietètica dels aliments.

Gestió de documentació sanitària.

Realització de tècniques de prevenció bucodental.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos comercials.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Realització d'activitats de promoció del punt de venda.

Planificació d'actuacions de marxandatge a l'establiment comercial: promoció del producte, organització del punt de venda, i comunicació i informació.

Definició i muntatge d'un aparador.

Organització de campanyes de promoció i publicitat.

Organització, gestió i control del procés de logística comercial: emmagatzematge, i distribució, nacional i internacional, de mercaderies.

Distribució del magatzem, funcionament, control d'inventaris i expedició de mercaderies.

Anàlisi, selecció i càlcul de costos en el transport internacional de mercaderies.

Definició de rutes de transport internacional de mercaderies.

Formalització de la documentació de transport i assegurança en el transport, nacional i internacional, de mercaderies.

Gestió administrativa de les operacions de transport de mercaderies i de viatgers.

Organització del sistema informàtic, i dels procediments de protecció de la informació.

Manteniment operatiu dels elements informàtics, operativitat en un sistema de xarxa i en un sistema de teleprocés.

Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

Transmissió i obtenció d'informació mitjançant Internet.

Eines de comerç electrònic, administració de pàgines web, botigues virtuals i sistemes de comunicació digital.

Disseny i elaboració de materials publicitaris i informatius .

Disseny i elaboració de sistema d'informació per al servei d'atenció al consumidor, i utilització de tècniques estadístiques i tractament informàtic.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Processos de gestió administrativa.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Elaboració i formalització de documentació amb equips ofimàtics. Sistemes d'arxiu manuals i automatitzats.

Tractament informàtic de dades, manteniment de dades i informació, i manteniment operatiu dels equips.

Instal·lació de programes informàtics, organització del sistema informàtic i dels procediments de salvaguarda de la informació. Manteniment operatiu dels elements informàtics, i operativa en un sistema de xarxa.

Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

Tecnologia i comunicacions digitals: maquinari, perifèrics, accessoris, connectivitat sincronització i interacció. Gestió de correu electrònic i agenda electrònica. Eines de gestió empresarial col·laboratives.

Sistemes de gestió documental i de seguiment de projectes.

Eines d'internet per a l'empresa. Administració d'espais web, blogs i plataformes corporatives. Gestors de continguts.

Comunicació telefònica i d'atenció al públic en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

Producció i formalització de cartes, comunicacions i altra documentació comercial, en les dues llengües oficials i en llengua anglesa.

Quantificació d'operacions comercials, liquidació fiscal.

Valoració d'ofertes de proveïdors, producció i formalització de documents relacionats amb el procés d'aprovisionament i emmagatzematge, i procés de control dels processos administratius de compra.

Procés de negociació de la venda, establiment de condicions de contractació del producte o servei, formalització de documents relacionats amb el procés de venda, obtenció d'informació sobre la clientela, i procés de control dels processos administratius de venda.

Seguiment, atenció i assessorament al client, resolució d'incidències i reclamacions. Organització del servei postvenda.

Formalització de contractes de personal i altres relacionats amb la retribució dels treballadors, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, i gestió de la documentació de personal als organismes públics. Control horari i gestions de no presència.

Suport a la gestió d'equips de treball.

Formalització de documentació d'impresos oficials de l'Administració pública, tramitació i de procediments de registre.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Producció en arts gràfiques.

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Composició i tractament del text, compaginació, imposició digital i obtenció de la forma impressora d'un producte gràfic, utilitzant el programari estàndard.

Captació i tractament d'imatges en mapa de bits en funció d'un determinat procediment d'impressió o edició, utilitzant el programari estàndard.

Realització d'imatges vectorials, utilitzant el programari estàndard.

Realització d'un producte gràfic per la reproducció mitjans procediments electrònics.

Preparació, ajust, tirada en màquina òfset i control densitomètric i colorimètric d'un producte gràfic.

Obtenció de pantalles, ajust, registre de color i impressió en serigrafia.

Realització de processos de postimpressió.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Serveis a la comunitat

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Elaboració d'un programa d'animació d'oci i temps de lleure, a partir d'un supòsit.

Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.

Elaboració d'un programa adreçat a infants, pel desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia personal.

Desenvolupament d'un projecte d'intervenció educativa utilitzant el joc com a recurs.

Utilització de recursos d'expressió i comunicació en la intervenció en un col·lectiu d'infants.

Plantejament del projecte d'intervenció en una unitat de convivència prèviament definida.

Disseny de l'organització del domicili d'una persona amb discapacitat prèviament definida.

Desenvolupament de projectes d'inserció ocupacional.

Disseny d'un servei de teleassistència.

Elaboració d'un programa d'intervenció en un servei d'informació juvenil.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Serveis de restauració

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Tècniques d'elaboració de combinats i còctels.

Procés de degustació.

Tècniques d'organització i muntatge de taules.

Tècniques de servei de plats i de preparació de plats davant del client.

Tècniques de servei de begudes al restaurant.

Processos de supervisió del procés de servei en l'àrea de consum d'aliments i begudes.

Desenvolupament de les tècniques de servei.

Tècniques de venda del servei.

Elaboració de la fitxa de realització del servei.

Tècniques de comunicació oral.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Interpretació d'informació continguda en la documentació tècnica relativa a equips i les seves característiques. Configuració de components de maquinari. Elecció de components, a partir de la seva compatibilitat.

Utilització i aplicació de la informació continguda en la documentació d'aplicacions informàtiques i llurs entorns de treball.

Instal·lació, configuració, utilització i aplicació de funcions i gestió de recursos en un sistema operatiu monousuari.

Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema operatiu multiusuari.

Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema de xarxa d'àrea local.

Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en llenguatge de programació estructurada. Gestió d'estructures de dades internes. Fitxers. Base de dades relacionals.

Disseny i realització d'interfícies gràfiques d'usuari. Eines multimèdia.

Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en un llenguatge de programació orientat a entorns gràfics. Fitxers. Bases de dades relacionals.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

Especialitat: Tècniques i procediments d'imatge i so

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

Definició dels aspectes tècnics i formals d'un projecte fotogràfic. Realització de la posada en escena i obtenció de les imatges.

Obtenció i tractament d'imatges fotogràfiques per procediments digitals.

Enregistrament d'imatges en cinema, vídeo i televisió, a partir d'unes especificacions.

Planificació dels recursos econòmics, materials i humans, i el sistema de seguiment, per a la realització d'un programa de televisió o radiofònic, d'acord amb unes especificacions establertes.

Elaboració de l'escaleta i el pla de gravació per a la realització d'un programa de televisió, a partir d'unes especificacions donades.

Realització un programa de televisió, a partir d'unes especificacions.

Muntatge o editatge de les imatges i el so d'un producte audiovisual, segons el guió i intencionalitat narrativa.

Definició d'un producte multimèdia, elaboració i integració de les fonts documentals, a partir d'unes especificacions.

Determinació de les característiques tècniques i narratives del so, dels recursos necessaris i de la seva distribució, per a la sonorització d'una producció audiovisual, radiofònica, musical o d'un espectacle, a partir d'unes especificacions.

Muntatge dels mitjans tècnics i realització de la gravació/control de so d'una producció audiovisual, radiofònica, musical o d'un espectacle.

Aplicació de color, il·luminació i acabats en projectes 2D i 3D.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

Durada: temps màxim de 3 hores.

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i document nacional d'identitat (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat separat/ada del servei de cap de les administracions públiques i que no està inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.

(Localitat i data)

(Signatura)

Model de declaració jurada o promesa, apartat e) de la base 8.1, per a aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola:

El senyor/La senyora (nom i cognoms), amb domicili a (població, carrer, número) i passaport núm. (número), declara sota jurament o promet, a l'efecte de ser nomenat/ada funcionari/ària del cos (cos corresponent), que no ha estat sotmès/esa a sanció disciplinària o condemna penal que li impossibiliti a (estat d'origen) l'accés a la funció pública.

Localitat i data

(Signatura)

-Barcelona ciutat i comarques de Barcelona.

(EVO) Av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona, tel. 934 248 204 / 934 236 303.

-Municipis de l'Hospitalet de Llobregat i comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, Baix Llobregat i Garraf.

CAD (Badal), rambla Badal, 102, 08014 Barcelona, tel. 933 312 162 / 933 312 166.

-Comarques del Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà i Osona.

CAD (Terrassa), c. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa, tel. 937 858 300.

-Municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona i comarques del Maresme i el Vallès Oriental.

CAD (Badalona), av. Marquès de Montroig, núm. 58-62, 08912 Badalona, tel. 933 874 108.

-Girona ciutat i comarques.

CAD (Girona), c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona, tel.972 941 273.

-Lleida ciutat i comarques.

CAD (Lleida), av. del Segre, 5, 25007 Lleida, tel. 973 703 600.

-Tarragona ciutat i comarques, excepte el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

CAD (Tarragona), av. d'Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona, tel. 977 213 471.

-Comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

CAD (Les Terres de l'Ebre), c.de Ramon Salas 33 (anteriorment c. Ruiz de Alda) 43870 Amposta, tel. 977 706 534.

Codi

Especialitats

Titulacions

501

Administració d'empreses

Diplomat en Ciències Empresarials.

Diplomat en Gestió i Administració Pública.

502

Anàlisi i química industrial

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Química Industrial.

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals.

505

Formació i orientació laboral

Diplomat en Ciències Empresarials.

Diplomat en Relacions Laborals.

Diplomat en Treball Social.

Diplomat en Educació Social.

Diplomat en Gestió i Administració Pública.

506

Hoteleria i turisme

Diplomat en Turisme.

507

Informàtica

Diplomat en Estadística.

Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió.

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica.

508

Intervenció sociocomunitària

Mestre, en totes les especialitats.

Diplomat en Educació Social.

Diplomat en Treball Social.

510

Organització i gestió comercial

Diplomat en Ciències Empresarials.

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

Diplomat en Navegació Marítima.

Diplomat en Radioelectrònica Naval.

Diplomat en Màquines Navals.

Enginyer Tècnic Aeronàutic, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic Agrícola, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic Forestal, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic de Mines, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic Naval, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic Industrial, en totes les especialitats.

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

Enginyer Tècnic Industrial, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic de Mines, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic en Disseny Industrial.

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronaus, especialitat en Equips i Materials Aeroespacials.

Enginyer Tècnic Naval, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic Agrícola:

Especialitat en Explotacions Agropecuàries,

Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries,

Especialitat en Mecanització i Construccions Rurals.

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils.

Diplomat en Màquines Navals.

513

Organització i projectes de sistemes energètics

Enginyer Tècnic Industrial, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic Aeronàutic, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic Naval, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic Agrícola, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic de Mines, en totes les especialitats.

Diplomat en Màquines Navals.

515

Processos de producció agrària

Enginyer Tècnic Agrícola, en totes les especialitats.

Enginyer Tècnic Forestal, en totes les especialitats.

516

Processos indústria alimentària

Enginyer Tècnic Agrícola:

Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries.

518

Processos sanitaris

Diplomat en Infermeria.

524

Sistemes electrònics

Diplomat en Radioelectrónica Naval.

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació.

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en Electrònica Industrial.

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, en totes les especialitats.

625

Sistemes electrotècnics i automàtics

Diplomat en Radioelectrónica Naval.

Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació.

Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes.

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electricitat, especialitat en Electrònica Industrial.

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, en totes les especialitats.

Codi

Especialitats

Titulacions

601

Cuina i pastisseria

Tècnic Superior en Direcció de Cuina.

Tècnic Superior en Restauració.

Tècnic Especialista en Hoteleria.

603

Estètica

Tècnic Superior en Estètica.

Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar.

Tècnic Especialista en Estètica.

609

Manteniment de vehicles

Tècnic Superior en Automoció.

Tècnic Especialista en Mecànica i Electricitat de l'Automòbil.

Tècnic Especialista en Automoció.

Tècnic Especialista en Manteniment de Màquines i Equips de Construcció i Obres.

611

Mecanització i manteniment de màquines

Tècnic Superior en Producció per Mecanitzat.

Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica.

Tècnic Especialista en Muntatge i Construcció de Maquinària.

Tècnic especialista en Micromecànica de Màquines Eines.

Tècnic Especialista en Micromecànica d'Instruments.

Tècnic Especialista Instrumentista en Sistemes de Mesura.

Tècnic Especialista en Muntatges Mecànics i utillatges.

Tècnic Especialista Mecànic d'Armes.

Tècnic Especialista en Fabricació Mecànica.

Tècnic Especialista en Màquines-Eines.

Tècnic Especialista en Matrius i Motlles.

Tècnic Especialista en Control de Qualitat.

Tècnic Especialista en Micromecànica i Rellotgeria.

617

Patronatge i confecció

Tècnic Superior en Processos de Confecció Industrial.

Tècnic Superior en Patronatge.

Tècnic Superior en Patronatge i Moda.

Tècnic Especialista en Confecció Industrial de Peces Exteriors.

Tècnic Especialista en Confecció Industrial de Peces Interiors.

Tècnic Especialista en Confecció a Mida de Senyora.

Tècnic Especialista en Producció en Industries de la Confecció.

Tècnic Especialista en Sastreria i Modisteria.

Tècnic Especialista Confecció de Teixits.

618

Perruqueria

Tècnic Superior en Assessoria d'Imatge Personal.

Tècnic Superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria.

Tècnic Especialista en Perruqueria.

623

Producció en arts gràfiques

Tècnic Superior en Producció en Indústries d'Arts Gràfiques.

Tècnic Superior en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica.

Tècnic Especialista en Composició.

Tècnic Especialista en Impressió.

Tècnic Especialista en Processos Gràfics.

Tècnic Especialista en Reproducció Fotomecànica.

Tècnic Especialista en Composició d'Arts Gràfiques.

626

Serveis de restauració

Tècnic Superior en Restauració.

Tècnic Superior en Direcció de Serveis en Restauració.

Tècnic Especialista en Hoteleria.

Baix Llobregat: C. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de Llobregat, tel. 936 859 450.

Barcelona Comarques: C. Casp, 15, 08010 Barcelona, tel. 934 816 000.

Catalunya Central: Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, tel. 936 930 590

Girona: Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona

Pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, tel. 872 975 000

Lleida: C. Pica d'Estats, 2, 25006 Lleida, tel. 973 279 999.

Maresme-Vallès Oriental: C. Churruca 90, 08301 Mataró, tel. 936 931 890

Tarragona: C. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona, tel. 977 251 440.

Terres de l'Ebre: C. Providència, 5-9, 43500 Tortosa, tel. 977 448 711.

Vallès Occidental: Av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202 Sabadell, tel. 937 484 455.

Consorci d'Educació de Barcelona: Pl. Urquinaona, 6, 08010 Barcelona, tel. 935 511 000.

  • Darrera modificació: 07/01/2019 08:16