professorat:oposicions:convocatoria2019

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:oposicions:convocatoria2019 [07/01/2019 02:17] – [2. Per al cos de professors d'ensenyament secundari:] ramon.alonso@secundaria.infoprofessorat:oposicions:convocatoria2019 [07/01/2019 08:16] (actual) jorge@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats ====== ====== RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats ======
 +
    
 La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableixen que el sistema d'ingrés en la funció pública docent és el de concurs oposició. La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableixen que el sistema d'ingrés en la funció pública docent és el de concurs oposició.
Línia 46: Línia 47:
    
 ===== Índex ===== ===== Índex =====
-  
-  
    
    
Línia 347: Línia 346:
 1. Normes generals 1. Normes generals
    
-1.1 Places convocades.+==== 1.1 Places convocades ==== 
    
 <html> <html>
Línia 383: Línia 383:
    
    
-  
-</div> 
-  
-<div> 
 <p>Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.</p> <p>Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l'ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.</p>
    
Línia 402: Línia 398:
    
    
-  
-</div> 
-  
-<div> 
 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1">
 <tbody><tr><td valign="top"><p><b>Codi</b></p> <tbody><tr><td valign="top"><p><b>Codi</b></p>
Línia 508: Línia 500:
 </td> </td>
 </tr></tbody></table> </tr></tbody></table>
-  +
-</div> +
-  +
-<div>+
 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
    
Línia 521: Línia 510:
    
    
-  +
-</div> +
-  +
-<div>+
 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1">
 <tbody><tr><td valign="top"><p><b>Codi</b></p> <tbody><tr><td valign="top"><p><b>Codi</b></p>
Línia 779: Línia 765:
 </tr></tbody></table> </tr></tbody></table>
    
-</div> +
-  +
-<div>+
 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
    
Línia 792: Línia 776:
    
    
-</div> +
-  +
-<div>+
 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1">
 <tbody><tr><td valign="top"><p><b>Codi</b></p> <tbody><tr><td valign="top"><p><b>Codi</b></p>
Línia 1018: Línia 1000:
 </tr></tbody></table> </tr></tbody></table>
    
-</div> +
-  +
-<div>+
 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
    
-<p>&nbsp;</p></html>+<p>&nbsp;</p> 
 +</html>
    
 1.2 Normativa aplicable. 1.2 Normativa aplicable.
 +
    
 En aquests procediments selectius és aplicable la normativa següent: En aquests procediments selectius és aplicable la normativa següent:
Línia 1053: Línia 1035:
    
    
-2. Requisits dels aspirants+==== 2. Requisits dels aspirants ==== 
    
 Per tal de ser admès als procediments selectius, l'aspirant ha de reunir els requisits següents: Per tal de ser admès als procediments selectius, l'aspirant ha de reunir els requisits següents:
Línia 1204: Línia 1187:
    
    
-3. Sol·licituds i termini de presentació+==== 3. Sol·licituds i termini de presentació ==== 
    
 3.1 Presentació. 3.1 Presentació.
Línia 1443: Línia 1427:
    
    
-4. Admissió d'aspirants+==== 4. Admissió d'aspirants ==== 
    
 4.1 Llista d'admesos i exclosos. 4.1 Llista d'admesos i exclosos.
Línia 1481: Línia 1466:
    
    
-5. Òrgans de selecció+==== 5. Òrgans de selecció ==== 
    
 5.1 Tribunals i comissions de selecció. 5.1 Tribunals i comissions de selecció.
Línia 1686: Línia 1672:
    
    
-6. Sistema de selecció+==== 6. Sistema de selecció ==== 
    
 Segons el que s'estableix a l'article 17 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema d'ingrés a la funció pública docent ha de permetre avaluar la idoneïtat dels aspirants per a l'exercici de la docència, de manera que el procediment selectiu ha de comprovar no solament els coneixements específics, científics i tècnics de la especialitat a la que s'opta, sinó també l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Aquest sistema d'ingrés és el concurs oposició, al que segueix la realització d'una fase de pràctiques que pot incloure cursos de formació i que forma part del procés selectiu. Segons el que s'estableix a l'article 17 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema d'ingrés a la funció pública docent ha de permetre avaluar la idoneïtat dels aspirants per a l'exercici de la docència, de manera que el procediment selectiu ha de comprovar no solament els coneixements específics, científics i tècnics de la especialitat a la que s'opta, sinó també l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Aquest sistema d'ingrés és el concurs oposició, al que segueix la realització d'una fase de pràctiques que pot incloure cursos de formació i que forma part del procés selectiu.
Línia 2029: Línia 2016:
    
    
-7. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques.+==== 7. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques ==== 
    
 7.1 Procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat. 7.1 Procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat.
Línia 2117: Línia 2105:
    
    
-8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats+==== 8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats ==== 
    
 8.1 Termini i documents a presentar. 8.1 Termini i documents a presentar.
Línia 2183: Línia 2172:
    
    
-9. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals+==== 9. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals ==== 
    
 9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament. 9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament.
Línia 2219: Línia 2209:
    
    
-10. Fase de pràctiques+==== 10. Fase de pràctiques ==== 
    
 10.1 Lloc i durada. 10.1 Lloc i durada.
Línia 2247: Línia 2238:
    
    
-11. Nomenament de funcionaris de carrera.+==== 11. Nomenament de funcionaris de carrera ==== 
    
 Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Educació publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 9.1. Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Educació publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 9.1.
    
 També s'ha de fer el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Formació Professional nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionaris en pràctiques i hagin estat declarats aptes. També s'ha de fer el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Formació Professional nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionaris en pràctiques i hagin estat declarats aptes.
-  
-  
-7. Superació del concurs oposició i selecció dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques. 
-  
-7.1 Procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat. 
-  
-Superen el concurs oposició i són seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la fase d'oposició, sempre que una vegada ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades, tant per a ingrés lliure com per a la reserva d'aspirants amb discapacitat, en el corresponent cos i especialitat. 
-  
-Els aspirants que han participat en la reserva per a aspirants amb discapacitat si han superat les diferents proves i no han estat seleccionats queden ordenats segons la puntuació global assignada conjuntament amb els aspirants d'ingrés lliure. 
-  
-Si hi ha places de reserva per a aspirants amb discapacitat que no es cobreixen, aquestes s'acumulen a les d'ingrés lliure en el corresponent cos i especialitat. 
-  
-Per tal d'obtenir la puntuació global, les comissions de selecció ponderen en un 60% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les dues ponderacions abans esmentades. 
-  
-7.2 Procediment d'accés a un cos docent de grup superior. 
-  
-Superen el concurs oposició els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que, ordenats segons la puntuació global assignada de les fases d'oposició i concurs, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places reservades per aquest procediment. 
-  
-Els aspirants que havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de la prova sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat als que accedeixen i hagin optat per continuar en les mateixes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places per aquest procediment s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb aquests requisits. 
-  
-Per tal d'obtenir la puntuació global les comissions de selecció ponderen en un 55% la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 45% la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global és la suma de les puntuacions obtingudes en les dues fases, una vegada realitzades les ponderacions abans esmentades. 
-  
-7.3 Actuació de les comissions de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats. 
-  
-De conformitat amb el que estableix la base 5.10, correspon a les comissions de selecció l'agregació i la ponderació, si escau, de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes i la declaració dels aspirants que hagin superat aquests procediments selectius. 
-  
-A aquests efectes, les comissions de selecció i els tribunals han de tenir en compte el següent: 
-  
-7.3.1 Agregació de les puntuacions. 
-  
-Un cop realitzada la fase d'oposició, els tribunals trameten a les comissions de selecció la relació d'aspirants que han superat aquesta fase i també els resultats que han obtingut aquests en la valoració definitiva dels mèrits. 
-  
-Una vegada feta la ponderació corresponent, les comissions de selecció agreguen les puntuacions de la fase de concurs als aspirants que hagin superat la fase d'oposició, els ordenen segons les puntuacions globals obtingudes i determinen els aspirants que han superat el corresponent procediment d'acord amb el que estableix la base 7.1. 
-  
-7.3.2 Criteris per resoldre els empats. 
-  
-En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la comissió de selecció els ha de resoldre atenent successivament els criteris següents: 
-  
-Per als aspirants que participen pel procediment d'ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat: 
-  
-a) Puntuació més alta en la fase d'oposició. 
-  
-b) Puntuació més alta en cadascuna de les dues proves, en l'ordre en que aquestes apareixen en la convocatòria. 
-  
-c) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria. 
-  
-d) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria. 
-  
-En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora. 
-  
-Per als aspirants que participen pel procediment d'accés a un cos de grup superior : 
-  
-a) Major puntuació en la prova. 
-  
-b) Puntuació més alta en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria. 
-  
-c) Puntuació més alta en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren en la convocatòria. 
-  
-En cas de continuar l'empat, tenint en compte els tres apartats anteriors, es realitza una prova complementària davant la comissió de selecció consistent en el desenvolupament per escrit d'un tema tret a l'atzar per la comissió de selecció d'entre els que formen el temari de l'especialitat, durant un temps màxim d'una hora. 
-  
-7.3.3 Acumulació de places vacants en el procediment d'accés. 
-  
-En el moment de determinar els aspirants seleccionats en el procediment d'ingrés lliure, les comissions de selecció han d'acumular, si escau, a les places assignades inicialment per aquest procediment totes les places que hagin quedat vacants en el procediment d'accés a un cos de grup superior. En el procediment d'accés a un cos de grup superior s'ha de tenir en compte que els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, sens perjudici de les excepcions que preveuen les bases 6.3.3 i 6.3.4, obtinguin almenys cinc punts en la valoració de prova, sempre que estiguin ocupant amb caràcter definitiu, a Catalunya, places del cos i especialitat a les quals accedeixen i hagin optat per continuar en aquestes, no consumeixen plaça i, per tant, el nombre de places pel procediment d'accés a un cos de grup superior s'augmenta en el mateix nombre que els aspirants amb els requisits de no consumir plaça que superin totes les proves, amb el benentès que si no n'hi ha aquestes places s'acumulen al procediment d'ingrés lliure. 
-  
-7.3.4 Nombre màxim d'aprovats. 
-  
-En cap cas les comissions de selecció poden declarar que ha superat el procediment selectiu un nombre d'aspirants superior al número de places vacants assignades, de la manera que estableix la base 5.14. 
-  
-7.3.5 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats. 
-  
-Cada comissió de selecció ha de fer pública la llista provisional d'aspirants seleccionats, ordenats tenint en compte el que estableixen les bases anteriors, i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president de la comissió de selecció, referides a possibles errors. 
-  
-Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents les comissions de selecció estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants seleccionats. 
-  
-Contra la llista definitiva d'aspirants seleccionats publicada per la comissió els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes. 
-  
-7.3.6 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats. 
-  
-El Departament d'Educació publica al DOGC les llistes úniques d'aspirants seleccionats, per cossos i especialitats, així com a la pàgina d'Internet: educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents 
-  
-7.3.7 Exempcions i renúncies. 
-  
-L'exempció de la realització de la fase de pràctiques no pot suposar cap modificació del nombre de places assignades a la resta d'aspirants. 
-  
-7.3.8 Llista complementària d'aspirants seleccionats. 
-  
-D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant ha de requerir a la comissió de selecció afectada per renúncies una llista complementària dels aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva d'aspirants seleccionats. 
-  
-  
-  
-8. Presentació de documents dels aspirants seleccionats 
-  
-8.1 Termini i documents a presentar. 
-  
-En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats a què fa referència la base 7.4.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents: 
-  
-a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. 
-  
-En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. 
-  
-Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol. 
-  
-Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti. 
-  
-b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari pel procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. A falta d'aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'alguns dels requisits que s'esmenten a la base 2.2.2.b). 
-  
-Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti. 
-  
-c) Fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat. 
-  
-En el cas de ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent. 
-  
-Els aspirants que siguin familiars amb un primer grau de consanguinitat dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu. 
-  
-En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat. 
-  
-d) Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària. 
-  
-e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 8. 
-  
-Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura a l'annex 8. 
-  
-f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Aquells aspirants que per ser membres de la borsa de personal interí ja hagin presentat la certificació abans d'un any o l'autorització ja no han de presentar res més. 
-  
-Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans. 
-  
-g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3.2. 
-  
-Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu. 
-  
-h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació. S'ha de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona on l'aspirant sigui destinat durant el curs 2019-2020. 
-  
-8.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera. 
-  
-Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. 
-  
-En qualsevol cas sempre han de presentar una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació o altre document acreditatiu de la nacionalitat. 
-  
-En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat. 
-  
-8.3 Opció retributiva. 
-  
-1. Les persones que siguin nomenades funcionaris en pràctiques mentre estan realitzant períodes de pràctiques o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar. 
-  
-En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc. 
-  
-2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d'adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té reconeguda. 
-  
-3. En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l'efecte d'antiguitat per serveis prestats. 
-  
-8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació. 
-  
-Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació. 
-  
-  
-  
-9. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals 
-  
-9.1 Assignació de destinació provisional i nomenament. 
-  
-Els aspirants seleccionats obtenen destinació provisional com a funcionaris en pràctiques per al curs 2020-2021, preferentment a places vacants de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu, amb independència que tinguin un nomenament com a personal docent el curs 2019-2020. A aquest efecte han de presentar una sol·licitud de destinació provisional per al curs 2020-2021 d'acord amb els criteris establerts a la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2020-2021. 
-  
-Els seleccionats per la reserva d'aspirants amb discapacitat tenen dret preferent per escollir vacants entre els seleccionats del procediment d'ingrés lliure i d'acord amb el que disposi el dictamen, que en cada cas ha d'haver emès l'equip multiprofessional, quant a la capacitat per desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball per al qual ha estat seleccionat. 
-  
-El Departament d'Educació nomena funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats que reuneixin les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i que no estiguin exempts de la seva realització o que sent-ho, hagin fet sol·licitud expressa d'incorporar-se a la fase de pràctiques. 
-  
-La data de presa de possessió com a funcionaris en pràctiques a la destinació adjudicada és l'1 de setembre de 2020. Els qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu. 
-  
-Els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició, si així ho desitgen, entrena formar part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació, si encara no en formen part, i se situen dintre de la borsa darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació, amb l'especialitat per la qual han superat la fase d'oposició. 
-  
-Així mateix, els aspirants no seleccionats que hagin superat la fase d'oposició i que ja formin part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Educació si no han prestat abans serveis docents dins d'aquesta se situen també darrera dels que ja han prestat serveis com a interins o substituts en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Educació i obtenen la capacitació de l'especialitat del concurs oposició, si és que no la tenien, a l'esmentada borsa de treball. 
-  
-9.2 Opcions. 
-  
-Els aspirants seleccionats en el procediment selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una d'aquestes, de manera que han de renunciar a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en la resta. Els aspirants que optin per una altra administració educativa han de comunicar per escrit a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la renuncia a l'oposició de Catalunya, abans de l'1 de setembre de 2020. En cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita a els restants. 
-  
-Si hi ha aspirants seleccionats per més d'una especialitat del mateix cos, aquests han de realitzar la fase de pràctiques en un lloc de treball corresponent a una de les especialitats, i en cas de ser declarats aptes en la fase de pràctiques esmentada ingressaran al cos per a totes les especialitats superades en el procediment selectiu. 
-  
-Els aspirants seleccionats que estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques perquè acreditin haver prestat serveis, com a mínim, durant un curs escolar com a funcionaris docents de carrera poden optar, no obstant això, per ser nomenats funcionaris en pràctiques, i incorporar-se a la destinació adjudicada, i quedar exempts de l'avaluació d'aquesta. Els aspirants que s'acullin a l'opció esmentada hauran de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionari de carrera. Els qui no realitzin l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques romandran en els seus cossos d'origen fins que se'ls nomeni funcionari de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció. 
-  
-Els aspirants que hagin estat seleccionats sense consumir plaça romanen en els llocs que ocupin amb caràcter definitiu en el cos al que hagin accedit. 
-  
-9.3 Règim jurídic. 
-  
-Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels aspirants seleccionats és el de funcionaris en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant. 
-  
-9.4 Obligació de participació en els concursos de trasllats fins a obtenir una destinació definitiva. 
-  
-Els aspirants seleccionats que es nomenin funcionaris en pràctiques queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball docents que es convoquin del cos en què estiguin en servei actiu, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya, en la forma que determinin les convocatòries respectives. 
-  
-  
-  
-10. Fase de pràctiques 
-  
-10.1 Lloc i durada. 
-  
-La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats. 
-  
-Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos però amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'ha de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El desenvolupament de la fase de pràctiques es determina per la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli. 
-  
-10.2 Activitats de formació. 
-  
-La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques. 
-  
-10.3 Avaluació. 
-  
-Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluen cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte. 
-  
-Per a la valoració de cadascun dels aspirants, les comissions tenen en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes del professor tutor, del director i de l'inspector del centre on l'aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels responsables de les activitats de formació programades. 
-  
-Les comissions qualificadores poden sol·licitar als aspirants un informe final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat. 
-  
-Els aspirants que siguin declarats no aptes poden incorporar-se en el curs següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. 
-  
-10.4 Exempts de l'avaluació. 
-  
-Queden exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera. 
-  
-  
-  
-11. Nomenament de funcionaris de carrera. 
-  
-Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Educació publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 9.1. 
-  
-També s'ha de fer el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Formació Professional nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionaris en pràctiques i hagin estat declarats aptes. 
-  
    
 ===== Annex 2. Bases de la convocatòria del procediment d'adquisició de noves especialitats ===== ===== Annex 2. Bases de la convocatòria del procediment d'adquisició de noves especialitats =====
  
  
- +
 Es convoca un procediment per tal que els funcionaris de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional puguin adquirir una nova especialitat, de conformitat amb el que s'estableix a les bases següents: Es convoca un procediment per tal que els funcionaris de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional puguin adquirir una nova especialitat, de conformitat amb el que s'estableix a les bases següents:
 +
    
-  +
- +
 1. Normes generals 1. Normes generals
- +
 Les especialitats que es podran adquirir mitjançant el procediment que es regula en aquesta base són les que consten a la base 1.1 de l'annex 1. Les especialitats que es podran adquirir mitjançant el procediment que es regula en aquesta base són les que consten a la base 1.1 de l'annex 1.
- +
 En aquest procediment és d'aplicació el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, així com el que estableix la present convocatòria. En aquest procediment és d'aplicació el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, així com el que estableix la present convocatòria.
 +
    
-  +
- +
 2. Requisits dels aspirants 2. Requisits dels aspirants
- +
 Per tal de poder participar en aquest procediment, l'aspirant ha de reunir els requisits següents: Per tal de poder participar en aquest procediment, l'aspirant ha de reunir els requisits següents:
- +
 a) Ser funcionari de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari o del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació dins l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya. a) Ser funcionari de carrera del cos de mestres, del cos de professors d'ensenyament secundari o del cos de professors tècnics de formació professional amb destinació dins l'àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.
- +
 En el cas de funcionaris en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a la Inspecció educativa i funcionaris adscrits a places a l'exterior, o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entén referit al centre on van tenir l'última destinació. En el cas de funcionaris en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a la Inspecció educativa i funcionaris adscrits a places a l'exterior, o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entén referit al centre on van tenir l'última destinació.
- +
 b) Han de reunir també els requisits que s'exigeixen per participar en el procediment d'ingrés lliure per l'especialitat que es desitja adquirir. b) Han de reunir també els requisits que s'exigeixen per participar en el procediment d'ingrés lliure per l'especialitat que es desitja adquirir.
- +
 Aquestes condicions s'han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquestes condicions s'han de complir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 +
    
-  +
- +
 3. Sol·licituds i termini de presentació 3. Sol·licituds i termini de presentació
- +
 3.1 Presentació i instruccions per emplenar la sol·licitud. 3.1 Presentació i instruccions per emplenar la sol·licitud.
- +
 Els qui desitgin prendre part en aquest procediment selectiu tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar de la manera que estableix la base 3.1.1 i 3.1.2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria. Els qui desitgin prendre part en aquest procediment selectiu tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar de la manera que estableix la base 3.1.1 i 3.1.2 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.
- +
 Els funcionaris que estiguin en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a llocs de la Inspecció d'Ensenyament, han de presentar un full de serveis, certificat per la delegació territorial on van tenir la darrera destinació. Els funcionaris que estiguin en situació d'excedència voluntària, serveis especials o suspensió d'ocupació i els adscrits a llocs de la Inspecció d'Ensenyament, han de presentar un full de serveis, certificat per la delegació territorial on van tenir la darrera destinació.
- +
 3.2 Drets de participació i forma de pagament. 3.2 Drets de participació i forma de pagament.
- +
 Els drets de participació seran els que s'estableixen a la base 3.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i s'hauran d'abonar d'acord amb el que disposa la base esmentada. Els drets de participació seran els que s'estableixen a la base 3.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i s'hauran d'abonar d'acord amb el que disposa la base esmentada.
- +
 3.3 Termini de presentació. 3.3 Termini de presentació.
- +
 El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2019, ambdós inclosos. El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de gener al 4 de febrer de 2019, ambdós inclosos.
 +
    
-  +
- +
 4. Llista d'admesos i exclosos. 4. Llista d'admesos i exclosos.
- +
 La publicació de la llista provisional i definitiva d'aspirants admesos i exclosos s'ajusta al que s'estableix a la base 4 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria. La publicació de la llista provisional i definitiva d'aspirants admesos i exclosos s'ajusta al que s'estableix a la base 4 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.
 +
    
-  +
- +
 5. Òrgans de selecció 5. Òrgans de selecció
- +
 Els òrgans de selecció nomenats per jutjar aquest procediment d'adquisició de noves especialitats estan regulats a la base 5 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i tindran les mateixes funcions que s'hi indiquen. Els òrgans de selecció nomenats per jutjar aquest procediment d'adquisició de noves especialitats estan regulats a la base 5 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria i tindran les mateixes funcions que s'hi indiquen.
- +
 Els tribunals podran ser específics d'aquest procediment (N) o també podran incloure aspirants del procediment d'ingrés lliure (L) i de reserva per a aspirants amb discapacitat (R). Els tribunals podran ser específics d'aquest procediment (N) o també podran incloure aspirants del procediment d'ingrés lliure (L) i de reserva per a aspirants amb discapacitat (R).
 +
    
-  +
- +
 6. Inici i desenvolupament de les proves 6. Inici i desenvolupament de les proves
- +
 L'inici i el desenvolupament de les proves s'ajustarà al que determina la base 6 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria. L'inici i el desenvolupament de les proves s'ajustarà al que determina la base 6 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.
- +
 Quan no es nomenin tribunals específics per jutjar aquest procediment, els aspirants que hi participin actuaran en el moment que ho estableixi el president del tribunal. Quan no es nomenin tribunals específics per jutjar aquest procediment, els aspirants que hi participin actuaran en el moment que ho estableixi el president del tribunal.
 +
    
-  +
- +
 7. Sistema de selecció i temaris 7. Sistema de selecció i temaris
- +
 7.1 Sistema de selecció. 7.1 Sistema de selecció.
- +
 Els aspirants han de demostrar els coneixements sobre els continguts curriculars que hauran d'impartir i el seu domini dels recursos didàctics i pedagògics. Els aspirants han de demostrar els coneixements sobre els continguts curriculars que hauran d'impartir i el seu domini dels recursos didàctics i pedagògics.
- +
 Segons el que s'estableix a l'article 54 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, la prova consisteix en l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la que s'opti, escollit per l'aspirant d'entre els extrets a l'atzar pel tribunal, atenent al criteri següent: Segons el que s'estableix a l'article 54 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, la prova consisteix en l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la que s'opti, escollit per l'aspirant d'entre els extrets a l'atzar pel tribunal, atenent al criteri següent:
- +
 a) En el cos de mestres: haurà d'escollir-se entre tres temes. a) En el cos de mestres: haurà d'escollir-se entre tres temes.
- +
 b) En els altres cossos: b) En els altres cossos:
- +
 - En aquelles especialitats que tinguin un número superior a 25 temes i inferior a 51, haurà d'escollir-se entre quatre temes. - En aquelles especialitats que tinguin un número superior a 25 temes i inferior a 51, haurà d'escollir-se entre quatre temes.
- +
 - En aquelles especialitats que tinguin un número superior a 50 temes, haurà d'escollir-se entre cinc temes. - En aquelles especialitats que tinguin un número superior a 50 temes, haurà d'escollir-se entre cinc temes.
- +
 El temps que es disposa per a l'exposició oral és d'una hora. El temps que es disposa per a l'exposició oral és d'una hora.
- +
 Per a la preparació d'aquesta prova, l'aspirant romandrà incomunicat durant un temps de dues hores, durant les quals podrà consultar el material bibliogràfic que cregui oportú. Per a la preparació d'aquesta prova, l'aspirant romandrà incomunicat durant un temps de dues hores, durant les quals podrà consultar el material bibliogràfic que cregui oportú.
- +
 En totes les especialitats convocades de cadascun dels tres cossos, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat. En totes les especialitats convocades de cadascun dels tres cossos, la prova incorpora la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat.
- +
 En el seu plantejament, els tribunals s'han d'ajustar a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'esmentat annex 7. En el seu plantejament, els tribunals s'han d'ajustar a les especificacions, pautes i criteris que s'estableixen a l'esmentat annex 7.
- +
 La durada de l'exercici de contingut pràctic és de tres hores per al seu desenvolupament, excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una durada diferent. La durada de l'exercici de contingut pràctic és de tres hores per al seu desenvolupament, excepte que per la naturalesa de la prova s'estableixi una durada diferent.
- +
 Tot seguit, l'aspirant efectuarà la lectura l'exercici de contingut pràctic , llevat d'aquelles especialitats en les quals la naturalesa de l'exercici no fa recomanable la seva lectura. Tot seguit, l'aspirant efectuarà la lectura l'exercici de contingut pràctic , llevat d'aquelles especialitats en les quals la naturalesa de l'exercici no fa recomanable la seva lectura.
- +
 7.2 Temaris. 7.2 Temaris.
- +
 Els temaris sobre els quals versaran les proves referides a aquest procediment selectiu són els que consten a la base 6.7.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria. Els temaris sobre els quals versaran les proves referides a aquest procediment selectiu són els que consten a la base 6.7.3 de l'annex 1 d'aquesta convocatòria.
 +
    
-  +
- +
 8. Qualificació 8. Qualificació
- +
 8.1 Cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d'apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament els aspirants qualificats amb un apte. 8.1 Cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d'apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament els aspirants qualificats amb un apte.
- +
 8.2 Cada tribunal qualificador ha de fer pública al tauler d'anuncis del local on hagi actuat la llista provisional d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a possibles errors. 8.2 Cada tribunal qualificador ha de fer pública al tauler d'anuncis del local on hagi actuat la llista provisional d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i obrir un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal, referides a possibles errors.
- +
 Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i eleven l'esmentada proposta a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Un cop fetes les actuacions que siguin pertinents els tribunals estimen o desestimen les reclamacions presentades mitjançant una resposta escrita, suficientment motivada d'acord amb els criteris de correcció. Posteriorment fan pública la llista definitiva d'aspirants que han obtingut la qualificació d'apte i eleven l'esmentada proposta a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
- +
 Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes. Contra aquesta valoració els interessats poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.
 +
    
-  +
- +
 9. Adquisició de la nova especialitat 9. Adquisició de la nova especialitat
- +
 9.1 El Departament d'Educació, un cop feta la comprovació que tots els aspirants qualificats com a aptes reuneixen els requisits exigits a la base 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria per participar en el procediment d'adquisició de noves especialitats, publicarà al DOGC la resolució per la qual es declara aptes als aspirants, amb indicació de la nova especialitat adquirida, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: educacio.gencat.cat/Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents. 9.1 El Departament d'Educació, un cop feta la comprovació que tots els aspirants qualificats com a aptes reuneixen els requisits exigits a la base 2 de l'annex 2 d'aquesta convocatòria per participar en el procediment d'adquisició de noves especialitats, publicarà al DOGC la resolució per la qual es declara aptes als aspirants, amb indicació de la nova especialitat adquirida, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: educacio.gencat.cat/Professors/Oposicions/Ingrés i accés a cossos docents.
- +
 9.2 Els qui obtinguin una nova especialitat per aquest procediment queden exempts de la realització de la fase de pràctiques i adquiriran la nova especialitat en la data en què es publiqui al DOGC la resolució esmentada a la base 9.1 de l'annex 2. 9.2 Els qui obtinguin una nova especialitat per aquest procediment queden exempts de la realització de la fase de pràctiques i adquiriran la nova especialitat en la data en què es publiqui al DOGC la resolució esmentada a la base 9.1 de l'annex 2.
- +
 9.3 L'adquisició d'una nova especialitat no suposarà la pèrdua de l'anterior o anteriors especialitats que es posseeixen. 9.3 L'adquisició d'una nova especialitat no suposarà la pèrdua de l'anterior o anteriors especialitats que es posseeixen.
- +
 Els qui tinguin adquirida més d'una especialitat podran accedir a les places corresponents a qualsevol d'elles mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents, mantenint, en tots els casos, tots els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l'ingrés en el cos. Els qui tinguin adquirida més d'una especialitat podran accedir a les places corresponents a qualsevol d'elles mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents, mantenint, en tots els casos, tots els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l'ingrés en el cos.
- +
 De conformitat amb el que disposa, l'apartat d) de l'article 16 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, que regula els concursos de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents, els aspirants que adquireixin una nova especialitat a través de la participació en el procediment que es defineix en aquest títol tindran preferència, per una única vegada, per ser adscrits a places de la nova especialitat adquirida en el centre on tinguin la seva destinació definitiva, en ocasió de vacant. De conformitat amb el que disposa, l'apartat d) de l'article 16 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, que regula els concursos de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents, els aspirants que adquireixin una nova especialitat a través de la participació en el procediment que es defineix en aquest títol tindran preferència, per una única vegada, per ser adscrits a places de la nova especialitat adquirida en el centre on tinguin la seva destinació definitiva, en ocasió de vacant.
 +
 +
    
- +
    
    
Línia 3172: Línia 2940:
 Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle
    
-Documents per a la identificació i desplegament de les competències bàsiques a l’educació primària.+[[http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/|Documents per a la identificació i desplegament de les competències bàsiques a l’educació primària]].
    
    
Línia 3178: Línia 2946:
 En l'especialitat d'Audició i llenguatge En l'especialitat d'Audició i llenguatge
    
-La programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.+La programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf|Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatge) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic) per garantir l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament, associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge. Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatge) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic) per garantir l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu per a la comunicació, la parla i/o el llenguatge, relacionades amb retard del desenvolupament, associades a discapacitat o derivades de trastorns que afecten l'adquisició i l'ús funcional del llenguatge.
Línia 3188: Línia 2956:
 En l'especialitat de Pedagogia terapèutica En l'especialitat de Pedagogia terapèutica
    
-La programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.+La programació consistirà en un pla d'actuació propi de l'especialitat, prenent com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf?|Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatge) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències pròpies dels diferents àmbits) per garantir l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i la gradació de mesures i suports per a la personalització de l'aprenentatge) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències pròpies dels diferents àmbits) per garantir l'atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
Línia 3198: Línia 2966:
 En l'especialitat d'Educació infantil En l'especialitat d'Educació infantil
    
-Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.+Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf?|Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 Haurà de contenir, necessàriament, les capacitats, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les capacitats). Haurà de contenir, necessàriament, les capacitats, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les capacitats).
Línia 3208: Línia 2976:
 En l'especialitat de Llengua estrangera: anglès En l'especialitat de Llengua estrangera: anglès
    
-Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.+Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf?|Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions  metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic,  llengües estrangeres). L'aspirant haurà de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua anglesa com a eina educativa. Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions  metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic,  llengües estrangeres). L'aspirant haurà de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua anglesa com a eina educativa.
Línia 3218: Línia 2986:
 En l'especialitat d'Educació física En l'especialitat d'Educació física
    
-Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.+Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf?|Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 La programació haurà de contenir, necessàriament, les competències, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències). La programació haurà de contenir, necessàriament, les competències, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències).
Línia 3228: Línia 2996:
 En l'especialitat de Llengua estrangera: francès En l'especialitat de Llengua estrangera: francès
    
-Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent.+Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf?|Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent]].
    
 Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions  metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic, llengües estrangeres). L'aspirant haurà de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua francesa com a eina educativa. Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions  metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit lingüístic, llengües estrangeres). L'aspirant haurà de demostrar la seva capacitat en l'ús de la llengua francesa com a eina educativa.
Línia 3238: Línia 3006:
 En l'especialitat de Música En l'especialitat de Música
    
-Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent+Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf?|Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent]]
    
 Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions  metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit). Aquesta àrea està inclosa a l'àmbit artístic, per la qual cosa la resolució de la prova es pot plantejar  de manera transversal. Haurà de contenir, necessàriament, les competències, els objectius, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions  metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten valorar el procés d'assoliment de les competències pròpies de l'àmbit). Aquesta àrea està inclosa a l'àmbit artístic, per la qual cosa la resolució de la prova es pot plantejar  de manera transversal.
Línia 3248: Línia 3016:
 En l'especialitat d'Educació primària En l'especialitat d'Educació primària
    
-Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent+Per al desenvolupament d'aquesta programació s'haurà de tenir com a referència les funcions atribuïdes als mestres d'aquesta especialitat en la resolució de la secretària general relativa als [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/ORG_Personal_docent.pdf?|Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Personal docent]]
    
 La programació haurà de contenir, necessàriament, les competències, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències). La programació haurà de contenir, necessàriament, les competències, els continguts, les activitats d'aprenentatge, les orientacions metodològiques (els materials i/o recursos, la temporització i les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu) i les orientacions per a l'avaluació (els criteris i els instruments que permeten avaluar el procés d'assoliment de les competències).
Línia 3458: Línia 3226:
 2. Formació professional inicial (LOE) 2. Formació professional inicial (LOE)
    
-Les referències normatives dels títols LOE estan definides en els Reials Decrets que els estableixen i en els Decrets o Ordres de currículum corresponents. Per elaborar les programacions cal tenir en compte els mòduls professionals, les unitats formatives, les durades, els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts publicats per a cada títol al+Les referències normatives dels títols LOE estan definides en els Reials Decrets que els estableixen i en els Decrets o Ordres de currículum corresponents. Per elaborar les programacions cal tenir en compte els mòduls professionals, les unitats formatives, les durades, els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts publicats per a cada títol al al web: [[http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/|http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/]]
    
 a) Cicles formatius de grau mitjà a) Cicles formatius de grau mitjà
Línia 4460: Línia 4228:
 Realització d'estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques humanes. Realització d'estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques humanes.
  
-Identificació de materials, equips per la fabricació, reparació d'ortesis i pròtesis dentofacils, aparells ortodòntics i components de pròtesi dentals de diferents tipus.+Identificació de materials, equips per la fabricació, reparació d'ortesis i pròtesis dentofacial, aparells ortodòntics i components de pròtesi dentals de diferents tipus.
    
 Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental. Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament l'estat de salut/malaltia bucodental.
  • Darrera modificació: 07/01/2019 02:17