Oposicions: Informacions generals

El concurs oposició extraordinari és un dels processos d'estabilització que es convoquen amb l'objectiu de reduir la taxa de temporalitat en el conjunt de les administracions públiques, tal com estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

  • Publicació de la convocatòria al DOGC: està previst que es publiqui el novembre de 2022.
  • Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies des de l'endemà de la publicació al DOGC.
  • Fase d'oposició (proves): a partir de l'abril de 2023.
  • Fase de pràctiques: a partir de l'1 del setembre de 2023.
  • Cos de professors d'ensenyament secundari
  • Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes
  • Cos de professors d'arts plàstiques i disseny
  • Cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny
  • Cos de mestres

Procediment selectiu establert segons el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Oposició (60%)

1a prova (50%)

Defensa de la programació i UD2a prova (50%)

Part A (70%)

Exercici pràctic

Part B (30%)

Tema

Concurs de mèrits (40%)

  • Darrera modificació: 13/01/2023 10:03