Procediment selectiu

Aquest document s'ha generat a partir de l'esborrany del Concurs Oposició facilitat pel Departament i el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrer1). És un document provisional i que anirem modificant amb les novetats
Pondera 2/3 de la nota final

Consta de dues proves i la qualificació corresponent a aquesta fase serà la mitjana aritmètica de les dues sempre que aquestes hagin estat superades (5 punts o més).

Les dues proves d'aquesta fase són eliminatòries
Les proves de les especialitats de llengües es faran en la llengua corresponent.
La puntuació a cadascuna de les parts haurà de ser igual o superior al 25% de la puntuació assignada a les mateixes.
Part A Part B
Part pràctica Desenvolupament escrit d'un tema de l'especialitat
escollit a l'atzar pel tribunal
Segons especialitat - Fins a 25 temes: 2 temes
- De 26 a 50 temes: 3 temes
- Més de 50: 4 temes
7 punts 3 punts Total: 10 punts

Les dues parts d'aquesta prova és qualifiquen globalment fins a un màxim de 10 punts.

Part A Part B
Presentació d'una programació didàctica. Preparació i exposició d'una unitat didàctica.
Farà referència al currículum d'un àrea, matèria o mòdul relacionat i caldrà especificar els objectius, continguts, criteris d'avaluació, metodologia i l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials. La programació es correspondrà amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en els quals el professor de l'especialitat tingui atribuïda la competència docent.

Haurà de defensar-se davant del tribunal.
Podrà estar relacionada amb la programació presentada o bé elaborada a partir del temari de l'especialitat. L'aspirant triarà el contingut de la unitat d'entre tres extretes per sorteig de la seva programació o del temari.

Per a la preparació i exposició l'aspirant podrà utilitzar el material auxiliar que consideri així com un guió o equivalent que haurà de ser lliurat al tribunal a la seva finalització.
Temps: 20 minuts per la defensa Temps: 20 minuts + 5 minuts de defensa (si s'escau)
Total 10 punts
Pondera 1/3 de la nota final

Experiència docent (máx 5 punts)

  • 1 punt per any en especialitats del mateix Cos en Centres Públics. 0,5 punts en altres Centres.
  • 0.5 punt per any en especialitats de diferent Cos en Centres Públics. 0,25 punts en altres Centres.

Formació acadèmica (máx 5 punts)

  • Expedient acadèmic: fins a 1,5 punts.
  • Postgraus, Doctorat i Premis extraordinaris: fins a 2 punts.
  • Altres titulacions universitàries: 1 punt
  • Títols d'Ensenyament de Règim Especial: 0,5 punts.
  • Títol de Tècnic Superior: 0,2 punts

Altres mèrits (máx 2 punts)

per determinar


1)
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
  • Darrera modificació: 01/12/2017 09:01