Altres situacions administratives

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Observacions:

 • Adscripció temporal, en comissió de serveis, a tasques pròpies del cos docent en llocs diferents de la destinació que ocupa, en els supòsits d'afectació per una minva notòria de les capacitats, sempre que aquesta disminució no sigui susceptible de la declaració d'incapacitat permanent.
 • Els canvis de llocs de treball podran ser en el mateix centre o en un altre de diferent.
 • S'atribuiran tasques de docència directa, preferentment en grups reduïts, i tasques de suport als centres docents, pròpies del seu cos i que siguin adients a la seva formació.
 • Aquest canvi podrà suposar la dedicació total o parcial de la jornada.

Retribucions: Es cobra el 100%.

Legislació: Reial Decret 2112 de 1998, Disposició addicional primera. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, art. 25.

Sol·licitud: als SSTT o CEB per ATRI -Full explicatiu-, adjuntant una sol·licitud genèrica, una certificació de l'organisme corresponent que acrediti la relació mitjançant la qual s'hi tindrà vinculació i l'imprès signat amb l'opció d'abonament de les quotes de drets passius i de MUFACE

Requisits:

 • Condició de funcionari al servei d'organitzacions internacionals no governamentals (ONG).
 • Autorització de la Generalitat per a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres, o en programes de cooperació nacionals o internacionals.
 • Nomenaments per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, en d'altres comunitats autònomes, al Govern de l'Estat.
 • Nomenaments per a qualsevol càrrec polític que sigui compatible amb l'exercici de la funció pública: òrgans constitucionals, membres del Parlament de Catalunya o del Parlament Europeu, càrrecs electius retribuïts en corporacions locals o de l'Estat, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o Síndic de Greuges.

Durada: la que calgui per a l'acompliment del servei.

Informació/Situació administrativa:

 • Hi ha reserva del lloc de treball en la localitat (si escau).​.
 • Computa a efectes de consolidació del grau personal com a temps prestat en l'últim lloc ocupat en la situació de servei actiu, o en el lloc que s'hagi obtingut posteriorment per concurs.
 • En els casos de funcionaris de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals, per a ser diputat o diputada al Congrés, senador o senadora (o llocs amb rang orgànic igual o superior), el temps transcorregut en l'exercici computaria, a efectes de la consolidació del grau personal, en la forma, els terminis i les condicions establertes per la normativa de la funció pública, respecte del nivell corresponent de classificació.
 • Els diputats, senadors i membres del Parlament de Catalunya que perdin aquesta condició per dissolució de les cambres corresponents o per cessament del seu mandat, podran romandre en la situació de serveis especials fins a la constitució de la nova cambra.
 • El funcionari que perdi la condició per la qual va ser declarat en serveis especials (sens perjudici de l'apartat anterior) ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini de 30 dies. Si no es fa així, es passa a la situació d'excedència voluntària per interès particular..

Retribucions: les que corresponguin segons el lloc que s'ocupi, sens perjudici del dret de percebre els triennis que poguessin tenir reconeguts com a funcionaris. Si es demana cobrar els triennis des del Departament d’Educació, s'haurà d'aportar una certificació de l'organisme pagador on s'estigui destinat, del qual es desprengui que no s'abona el concepte de triennis.
S'ha de cotitzar tant a MUFACE com a Drets Passius, o bé a MUFACE i Seguretat Social, si el docent s'ha incorporat com a funcionari amb posterioritat a l'1 de setembre de 2011.

Professorat interí i substitut:

 • El personal interí pot ésser declarat en la situació de serveis especials quan concorri alguns dels supòsits establerts per l'apartat 1 de l'article 88 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i pot romandre en aquesta situació sempre que es mantingui la causa que va donar lloc al seu nomenament de personal interí
 • Prestació de serveis o col·laboració en organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o per portar a terme missions per períodes superiors a 6 mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres, o en programes de cooperació nacionals o internacionals.
 • Poden sol·licitar no ser nomenats/des amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, o interrompre el nomenament vigent per col·laborar amb una ONG o participar en programes a l'estranger.
 • Quan es perdi la condició en virtut de la qual es va autoritzar la situació de serveis especials, el personal interí disposa de 30 dies per a demanar el reingrés. Si no es fa així, el seu nomenament com a personal interí quedarà sense efectes.
 • Si el Servei territorial ho accepta mantindran el número d'ordre.
 • No computa com a serveis prestats.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art. 88 (modificat l'apartat 1.b. per la Llei 4/2000 de 26 de maig) pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Observacions: Els funcionaris al servei de la Generalitat de Catalunya seleccionats per al Programa de Professors Visitants en centres educatius dels Estats Units d'Amèrica, Canadà o el Regne Unit, i contractats en els respectius estats, poden ser autoritzats per a realitzar una missió de caràcter internacional i, en conseqüència, ser declarats en la situació administrativa de serveis especials.

L'autorització de la missió de caràcter internacional, i el passi a la situació administrativa de serveis especials, se sol·liciten tan aviat com s'hagi estat contractat i es disposi de la documentació requerida. La tramitació es pot fer per ATRI. La missió s'autoritza per un únic curs complet, i en les dates d'inici i fi dels cursos a Catalunya –d'1 de setembre a 31 d'agost-, amb independència de les dates dels cursos als estats per als quals s'hagi estat seleccionat.

El nombre màxim d'autoritzacions per al programa esmentat de professors visitants és de tres cursos. El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius, per això hi ha l'obligació de cotitzar tant a MUFACE com a Drets Passius o, si escau, seguretat social.

Si es té una destinació definitiva, hi ha reserva del lloc de treball en la localitat.

En cas de no renovació de l'autorització de la missió de caràcter internacional, s'ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini d'un mes, a comptar de la finalització de l'autorització concedida (31 d'agost). Si no es fa així, es passa a la situació d'excedència voluntària per interès particular. No obstant, en cas de no renovació, també es pot sol·licitar el reingrés –amb efectes d'1 de setembre- abans de la finalització de l'autorització de la missió, per donar temps suficient per gestionar l'alta en nòmina.
És convenient comunicar una adreça electrònica de contacte i, també, una adreça postal.

Retribucions: Si es demana cobrar els triennis des del Departament d'Educació, s'haurà d'aportar una certificació de l'organisme pagador on s'estigui destinat, del qual es desprengui que no s'abona el concepte de triennis.

Sol·licitud d'autorització o d'autorització de pròrroga d'una missió de caràcter internacional i de declaració de serveis especials per a professors visitants a EUA, Canadà o Regne Unit

Sol·licitud: ha d'anar signada pels dos sol·licitants, i s'han d'adjuntar els fulls de serveis certificats per les Delegacions Territorials de tots dos.

Requisits:

 • La permuta només la pot sol·licitar aquell funcionari amb plaça definitiva que tingui la conformitat d'un altre funcionari, també amb plaça definitiva.
 • Han d'exercir amb caràcter definitiu les destinacions que es permuten.
 • Acreditar, com a mínim, dos anys de serveis efectius amb caràcter de destinació definitiva als llocs objecte de la permuta.
 • Ambdues destinacions han de ser de la mateixa naturalesa i els ha de correspondre idèntica forma de provisió.
 • L'antiguitat respectiva dels permutants no ha de diferir en més de 5 anys.
 • Informe favorable previ per part de les administracions a les quals pertanyin els permutants. Si la permuta que es pretén depèn d'administracions educatives diferents, caldrà que ambdues l'autoritzin simultàniament.
 • Informe favorable per part dels titulars dels centres directius, unitats o organismes als quals estiguin adscrits.

Restriccions/Condicions administratives:

 • Un cop concedida la permuta, no se'n concedirà cap altra als mateixos permutants durant 10 anys.
 • No s'autoritzarà la permuta si, a alguna de les dues persones, li manquen menys de 10 anys per a la jubilació forçosa.
 • La permuta no tindrà efecte si, en els 2 anys següents a la seva concessió, es produeix l'excedència o la jubilació voluntària d'algun dels permutants.
 • Cal romandre 2 anys en el lloc de la permuta abans de poder participar en els concursos de trasllats corresponents.

Procediment/Autorització:

 • Permutes de llocs de treball del mateix departament: Secretari/ària General respectiu.
 • Permutes de llocs de treball entre diferents departaments: Direcció General de la Funció Pública, sempre que hi hagi un informe favorable d'ambdós departaments.

Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu.

Legislació: Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos. Disposició Addicional Sisena

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació

 • Certificat del centre educatiu públic on presteu serveis aquest curs, emès pel secretari/ària del centre amb el vistiplau del director/a, on es faci constar l'horari setmanal i la dedicació en hores (lectives i complementàries).

A més, segons la segona activitat que es vol compatibilitzar, cal adjuntar:

 • Empresa privada: Certificat del director/a o cap de personal, on es faci constar la dedicació, horari setmanal i nombre total d’hores setmanals durant aquest curs.
 • Exercici lliure de la professió: Declaració jurada o promesa on s'especifiqui l'activitat per a la qual se sol·licita la compatibilitat, el nombre total d'hores setmanals que s'hi dedicarà i distribució horària, i el compromís que aquest horari no interferirà amb el que es té assignat al centre.
 • Membre de corporació local: Certificat emès pel secretari/ària de la corporació local de la qual s'és membre, on es facin constar la dedicació, distribució horària i les percepcions econòmiques.
 • Professor/a associat a temps parcial a la universitat: Certificat de la universitat corresponent on hi consti el període de contractació, la dedicació i distribució horària i les percepcions econòmiques.
 • Administració pública: Certificat emès pel secretari/ària o cap de personal, on es facin constar el nombre d'hores setmanals i la distribució horària, així com les percepcions econòmiques.

Durada

La concessió és per a un curs acadèmic complet, i resta sense efectes en el cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball.

Observacions

 • El qui desitja exercir alguna altra activitat o ocupar un lloc de treball públic o privat ha de formular prèviament la declaració d'activitats corresponent, segons el model establert per reglament.
 • L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.
 • Si hom exerceix diversos càrrecs o activitats públics declarats prèviament compatibles, la sol·licitud de compatibilitat per a una activitat privada s'ha d'efectuar en relació amb tots els llocs declarats compatibles.
 • Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles, i l'interessat no ha efectuat l'opció d'un d'ells abans de la seva presa de possessió, s'entendrà que opta pel nou lloc de treball i que resta en la situació administrativa corresponent.
 • Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat i resten automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.
 • L'autorització de compatibilitat està condicionada a l'estricte compliment de la jornada i l'horari en els llocs de caràcter públic.
 • La percepció de pensió per jubilació o retir per drets passius o per qualsevol règim de la seguretat social públic i obligatori és incompatible amb l'exercici de les funcions de llocs de treball en el sector públic. La percepció de les pensions abans esmentades resta en suspens pel temps que hom romangui en aquest lloc de treball, sense que això n'afecti les actualitzacions (La pensió de jubilació parcial només és compatible amb un lloc de treball a temps parcial en l'àmbit laboral).

Activitats i càrrecs compatibles

D'acord amb l’article 2 de la Llei 21/1987, no es consideren subjectes a incompatibilitat les activitats següents:

 • Administració del patrimoni personal o familiar.
 • Participació en seminaris, en cursos o en conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual i no superen les 75 hores anuals.
 • Participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l'ingrés en les administracions públiques.
 • Participació en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent, si són diferents de les que li corresponen habitualment.
 • L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que aquell no sigui retribuït.
 • Producció i creació literàries, artístiques, científiques i tècniques, i col·laboració en publicacions que se'n derivin.
 • Participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació social, i assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.
 • Professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada.
 • La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, i també el desenvolupament de cursos d'especialització.
 • Membre del Parlament de Catalunya i de les corporacions locals, llevat que hi ocupi càrrecs retribuïts periòdicament i que tingui dedicació exclusiva (en tots els casos, només poden percebre la retribució corresponent a una de les activitats sens perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistències que corresponguin a l'altra activitat).

Compatibilitats amb activitats públiques

 • Només es podrà tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès del mateix servei públic, i així ho determina el Consell Executiu, o, si s'escau, el ple de la corporació local. Els departaments interessats han de presentar al Consell Executiu les propostes per a la declaració de l'interès públic.
 • En general, es considera que aquest interès públic es dóna si es tracta d'un segon lloc de treball directament relacionat amb les tasques docents que són objecte del lloc de treball principal.
 • Es pressuposa també l'interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la funció o l'activitat que es considera principal.
 • En principi es considera també d'interès públic la realització habitual de funcions docents per a la formació, la selecció o el perfeccionament del personal en centres de formació de funcionaris.
 • El conseller competent o el ple de la corporació local poden autoritzar l'exercici d'activitats de recerca, de caràcter no permanent, o d'assessorament per a supòsits concrets (sempre que la persona interessada no tingui el lloc de treball en el departament que hagi de portar a terme aquestes tasques).
 • Requisit retributiu: En el cas de compatibilitats públiques, les remuneracions totals no podran superar la retribució que li correspongui per l'activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d'acord amb el percentatge següent, segons el grup al qual pertany:
 1. Grup A o equivalent: un 30%.
 2. Grup B o equivalent: un 35 %.
 • La superació d'aquests límits retributius, en còmput anual, requerirà un acord exprés del Consell Executiu o del Ple de les corporacions locals, i solament es pot concedir sobre la base de raons d'especial interès per al servei.
 • Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que hom autoritzi no es poden computar a efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social, i es poden suspendre o adequar-ne la cotització a l'efecte de drets passius o de pensió de la Seguretat Social. Les pagues extraordinàries i l'ajut familiar solament es poden percebre per un dels llocs, sigui quina sigui llur naturalesa.
 • El treballador que accedeixi a un nou lloc de treball del sector públic que sigui incompatible amb el que ocupa en aquell moment ha d'optar per un d'ells abans de la presa de possessió. Si no ho fa en el termini establert (abans de 15 dies, que no es poden ampliar llevat que sigui un cas de força major), s'entén que opta pel nou lloc, i resta en l'altre en la situació administrativa corresponent. Si el nou lloc pot ser declarat compatible, dins de deu dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió, hom n'ha de sol·licitar l'autorització (aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat).

Compatibilitats amb activitats privades

· En cap cas la suma de les jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%.

· No es pot autoritzar la compatibilitat en els casos següents:

 • Desenvolupament d'activitats que es relacionin directament amb les que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta serveis.
 • Serveis que s'han de prestar a persones a les quals s'està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec públic.
 • Pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses o entitats, si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que desenvolupi el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública.
 • Desenvolupament d'activitats privades, en els darrers 2 anys, per raó del lloc públic.
 • Desenvolupament de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o aval del sector públic, amb una participació superior al 10% del seu capital.

· Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d'activitats privades en els casos següents:

 • Si s'ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària, i la suma de jornades de l'activitat pública i l'activitat privada no supera la jornada de l'Administració incrementada d'un 50%.
 • Si el càrrec públic té la consideració de prestació a temps parcial, i requereix la presència durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada ordinària.
 • Si hom té autoritzada la compatibilitat d'un segon lloc o activitat públics, i no superen entre tots dos la jornada màxima de l'Administració.

Legislació: Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

 • Darrera modificació: 07/12/2022 15:51