Altres situacions administratives

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Observacions:

 • Adscripció temporal, en comissió de serveis, a tasques pròpies del cos docent en llocs diferents de la destinació que ocupa, en els supòsits d'afectació per una minva notòria de les capacitats, sempre que aquesta disminució no sigui susceptible de la declaració d'incapacitat permanent.
 • Els canvis de llocs de treball podran ser en el mateix centre o en un altre de diferent.
 • S'atribuiran tasques de docència directa, preferentment en grups reduïts, i tasques de suport als centres docents, pròpies del seu cos i que siguin adients a la seva formació.
 • Aquest canvi podrà suposar la dedicació total o parcial de la jornada.

Retribucions: Es cobra el 100%.

Legislació: Reial Decret 2112 de 1998, Disposició addicional primera. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, art. 25.

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Requisits:

 • Condició de funcionari al servei d'organitzacions internacionals no governamentals (ONG).
 • Autorització de la Generalitat per a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres, o en programes de cooperació nacionals o internacionals.
 • Nomenaments per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, en d'altres comunitats autònomes, al Govern de l'Estat.
 • Nomenaments per a qualsevol càrrec polític que sigui compatible amb l'exercici de la funció pública: òrgans constitucionals, membres del Parlament de Catalunya o del Parlament Europeu, càrrecs electius retribuïts en corporacions locals o de l'Estat, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o Síndic de Greuges.

Durada: la que calgui per a l'acompliment del servei.

Informació/Situació administrativa:

 • Dret a la reserva de plaça o destinació.
 • Computa a efectes de consolidació del grau personal com a temps prestat en l'últim lloc ocupat en la situació de servei actiu, o en el lloc que s'hagi obtingut posteriorment per concurs.
 • En els casos de funcionaris de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals, per a ser diputat o diputada al Congrés, senador o senadora (o llocs amb rang orgànic igual o superior), el temps transcorregut en l'exercici computaria, a efectes de la consolidació del grau personal, en la forma, els terminis i les condicions establertes per la normativa de la funció pública, respecte del nivell corresponent de classificació.
 • Els diputats, senadors i membres del Parlament de Catalunya que perdin aquesta condició per dissolució de les cambres corresponents o per cessament del seu mandat, podran romandre en la situació de serveis especials fins a la constitució de la nova cambra.
 • El funcionari que perdi la condició per la qual va ser declarat en serveis especials (sens perjudici de l'apartat anterior) ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu, o la regularització de la seva situació en el termini reglamentari.

Retribucions: les que corresponguin segons el lloc que s'ocupi, sens perjudici del dret de percebre els triennis que poguessin tenir reconeguts com a funcionaris.

Professorat interí i substitut:

 • Prestació de serveis o col·laboració en organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o per portar a terme missions per períodes superiors a 6 mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres, o en programes de cooperació nacionals o internacionals.
 • Poden sol·licitar no ser nomenats/des amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, o interrompre el nomenament vigent per col·laborar amb una ONG o participar en programes a l'estranger.
 • Si el Servei territorial ho accepta mantindran el número d'ordre.
 • No computa com a serveis prestats.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art. 88 (modificat l'apartat 1.b. per la Llei 4/2000 de 26 de maig) pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Serveis especials (exclusivament per a professors visitants)

Observacions: Els funcionaris al servei de la Generalitat de Catalunya seleccionats per al Programa de Professors Visitants en centres educatius dels Estats Units d'Amèrica, Canadà o el Regne Unit, i contractats en els respectius estats, poden ser autoritzats per a realitzar una missió de caràcter internacional i, en conseqüència, ser declarats en la situació administrativa de serveis especials.

L'autorització de la missió de caràcter internacional, i el passi a la situació administrativa de serveis especials, se sol·liciten tan aviat com s'hagi estat contractat i es disposi de la documentació requerida. La missió s'autoritza per un únic curs complet, i en les dates d'inici i fi dels cursos a Catalunya –d'1 de setembre a 31 d'agost-, amb independència de les dates dels cursos als estats per als quals s'hagi estat seleccionat.

El nombre màxim d'autoritzacions per al programa esmentat de professors visitants és de tres cursos. El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius, per això hi ha l'obligació de cotitzar tant a MUFACE com a Drets Passius o, si escau, seguretat social.

Si es té una destinació definitiva, hi ha reserva del lloc de treball en la localitat.

En cas de no renovació de l'autorització de la missió de caràcter internacional, s'ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini d'un mes, a comptar de la finalització de l'autorització concedida (31 d'agost). Si no es fa així, es passa a la situació d'excedència voluntària per interès particular. No obstant, en cas de no renovació, també es pot sol·licitar el reingrés –amb efectes d'1 de setembre- abans de la finalització de l'autorització de la missió, per donar temps suficient per gestionar l'alta en nòmina.
És convenient comunicar una adreça electrònica de contacte i, també, una adreça postal.

Retribucions: Si es demana cobrar els triennis des del Departament d'Educació, s'haurà d'aportar una certificació de l'organisme pagador on s'estigui destinat, del qual es desprengui que no s'abona el concepte de triennis.

Sol·licitud d'autorització o d'autorització de pròrroga d'una missió de caràcter internacional i de declaració de serveis especials per a professors visitants a EUA, Canadà o Regne Unit

Sol·licitud: ha d'anar signada pels dos sol·licitants, i s'han d'adjuntar els fulls de serveis certificats per les Delegacions Territorials de tots dos.

Requisits:

 • La permuta només la pot sol·licitar aquell funcionari amb plaça definitiva que tingui la conformitat d'un altre funcionari, també amb plaça definitiva.
 • Han d'exercir amb caràcter definitiu les destinacions que es permuten.
 • Acreditar, com a mínim, dos anys de serveis efectius amb caràcter de destinació definitiva als llocs objecte de la permuta.
 • Ambdues destinacions han de ser de la mateixa naturalesa i els ha de correspondre idèntica forma de provisió.
 • L'antiguitat respectiva dels permutants no ha de diferir en més de 5 anys.
 • Informe favorable previ per part de les administracions a les quals pertanyin els permutants. Si la permuta que es pretén depèn d'administracions educatives diferents, caldrà que ambdues l'autoritzin simultàniament.
 • Informe favorable per part dels titulars dels centres directius, unitats o organismes als quals estiguin adscrits.

Restriccions/Condicions administratives:

 • Un cop concedida la permuta, no se'n concedirà cap altra als mateixos permutants durant 10 anys.
 • No s'autoritzarà la permuta si, a alguna de les dues persones, li manquen menys de 10 anys per a la jubilació forçosa.
 • La permuta no tindrà efecte si, en els 2 anys següents a la seva concessió, es produeix l'excedència o la jubilació voluntària d'algun dels permutants.
 • Cal romandre 2 anys en el lloc de la permuta abans de poder participar en els concursos de trasllats corresponents.

Procediment/Autorització:

 • Permutes de llocs de treball del mateix departament: Secretari/ària General respectiu.
 • Permutes de llocs de treball entre diferents departaments: Direcció General de la Funció Pública, sempre que hi hagi un informe favorable d'ambdós departaments.

Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu.

Legislació: Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos. Disposició Addicional Sisena

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Documentació:

 • Model d'instància específic per duplicat.
 • Certificació del secretari , amb el vistiplau del director, del centre docent en el qual estigui destinat fent constar la dedicació i distribució horària setmanal.
 • Certificació horària del lloc de treball que es vulgui compatibilitzar. En el cas de l'exercici lliure d'una professió, caldrà adjuntar declaració jurada o expressa on es faci constar l'activitat per la qual sol·licita la compatibilitat, el nombre d'hores que s'hi pensa dedicar, així com el compromís que aquest horari no interferirà amb l'assignat al centre docent.

Model de sol·licitud

Observacions:

 • Si hom exerceix diversos càrrecs o activitats públics declarats prèviament compatibles, la sol·licitud de compatibilitat per a una activitat privada s'ha d'efectuar en relació amb tots els llocs declarats compatibles.
 • Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles, i l'interessat no ha efectuat l'opció d'un d'ells abans de la seva presa de possessió, s'entendrà que opta pel nou lloc de treball, i que resta en la situació administrativa corresponent.
 • La suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar, en cap cas, la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50 %.

Durada: la concessió és per a un curs acadèmic complet, i resta sense efectes en el cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball.

Activitats i càrrecs compatibles:

 • Administració del patrimoni personal o familiar.
 • Participació en seminaris, en cursos o en conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual i no superen les 75 hores anuals.
 • Participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l'ingrés en les administracions públiques, i en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent, si són diferents de les que li corresponen habitualment.
 • Producció i creació literàries, artístiques i tècniques, i col·laboració en publicacions que se'n derivin.
 • Participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació social, i assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.
 • Professor universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada.
 • Membre del Parlament de Catalunya i de les corporacions locals, llevat que hi ocupi càrrecs retribuïts periòdicament i que tingui dedicació exclusiva (en tots els casos, només poden percebre la retribució corresponent a una de les activitats sens perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistències que corresponguin a l'altra activitat).

Organismes i requisits en l'atorgament de la compatibilitat:

 • Només es podrà tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès del mateix servei públic, i així ho determina el Consell Executiu, o, si s'escau, el ple de la corporació local.
 • Els departaments interessats han de presentar al Consell Executiu les propostes per a la declaració de l'interès públic.
 • El Consell Executiu pot determinar els llocs que són incompatibles amb les professions o les activitats privades perquè poden impedir o perjudicar l'interès general i l'acompliment dels deures pertinents, i així ho haurà de fer constar en la relació pública de llocs de treball.
 • El conseller competent o el ple de la corporació local poden autoritzar l'exercici d'activitats de recerca, de caràcter no permanent, o d'assessorament per a supòsits concrets (sempre que la persona interessada no tingui el lloc de treball en el departament que hagi de portar a terme aquestes tasques).

Incompatibilitats privades:

 • Desenvolupament d'activitats que es relacionin directament amb les que desenvolupa el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta serveis.
 • Serveis que s'han de prestar a persones a les quals s'està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec públic.
 • Pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses o entitats, si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que desenvolupi el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública.
 • Desenvolupament d'activitats privades, en els darrers 2 anys, per raó del lloc públic.
 • Desenvolupament de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o aval del sector públic, amb una participació superior al 10% del seu capital.

Compatibilitats públiques:

 • Si s'ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària, i la suma de jornades de l'activitat pública i l'activitat privada no supera la jornada de l'Administració incrementada d'un 50%.
 • Si el càrrec públic té la consideració de prestació a temps parcial, i requereix la presència durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada ordinària.
 • Si hom té autoritzada la compatibilitat d'un segon lloc o activitat públics, i no superen entre tots dos la jornada màxima de l'Administració.

Informació/Situació administrativa:

 • Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que hom autoritzi no es poden computar a efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social, i es pot suspendre o adequar-ne la seva cotització.
 • Les pagues extraordinàries i l'ajut familiar es poden percebre únicament per un dels llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
 • El treballador que accedeixi a un nou lloc de treball del sector públic que sigui incompatible amb el que ocupa en aquell moment ha d'optar per un d'ells abans de la presa de possessió. Si no ho fa en el termini establert (abans de 15 dies, que no es poden ampliar llevat que sigui un cas de força major), s'entén que opta pel nou lloc, i resta en l'altre en la situació administrativa corresponent. Si el nou lloc pot ser declarat compatible, dins de deu dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió, hom n'ha de sol·licitar l'autorització. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

Requisits/Condicionants temporals i salarials:

 • En cap cas la suma de les jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%.
 • La percepció de pensió per jubilació o retir per drets passius o per qualsevol règim de la seguretat social públic i obligatori és incompatible amb l'exercici de les funcions de llocs de treball en el sector públic.

Retribucions: les remuneracions totals no podran superar la retribució que li correspongui per l'activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d'acord amb el percentatge següent, segons el grup al qual pertany:

 • Grup A o equivalent: un 30%.
 • Grup B o equivalent: un 35 %.

Legislació: Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

 • Darrera modificació: 14/12/2020 20:16