professorat:permisos:covid19:inici

MESURES COVID19

PERMÍS PER CONCILIACIÓ en relació a la COVID-19

Permís per conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys o persones dependents o amb discapacitat que han de fer aïllament:
  • perquè tot i no haver estat contagiat per la covid-19, no tenen la pauta de vacunació completa ni han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos
  • perquè tenen la covid-19

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:
· Comunicat del centre de gent gran i discapacitats, centre educatiu o llar d'infants on està escolaritzat el fill/a.
· Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d'un fill/a menor amb qui es conviu o de tenir a càrrec persones depenents o amb discapacitats.

Si no és possible prestar serveis en règim de teletreball, s'autoritzarà aquest permís per conciliació. Es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o persones depenents. Aquest permís es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s'acrediti que no es pot atendre adequadament el menor o depenent a càrrec.

Nota sobre la situació del personal que presta servis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19, adaptada de la nota de funció pública per a tots els treballadors públics de la generalitat.


Permís per conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys o persones dependents o amb discapacitat que han de fer aïllament:

  • perquè tot i no haver estat contagiat per la covid-19, no tenen la pauta de vacunació completa ni han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos
  • perquè tenen la covid-19

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:
· Comunicat del centre de gent gran i discapacitats, centre educatiu o llar d'infants on està escolaritzat el fill/a.
· Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d'un fill/a menor amb qui es conviu o de tenir a càrrec persones depenents o amb discapacitats.

Durada: vigent fins al moment en què es completa el període d'aïllament, moment a partir del qual el docent s'ha d'incorporar immediatament al seu lloc de treball.

Observacions: Si no és possible prestar serveis en règim de teletreball, s'autoritzarà aquest permís per conciliació. Es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o persones depenents. Aquest permís es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s'acrediti que no es pot atendre adequadament el menor o depenent a càrrec.

Retribucions: 100% del salari que s'estigui cobrant.

El Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 1 de Logronyo, en sentència de 17 de desembre de 2021, reconeix el dret d'un funcionari interí a gaudir del permís laboral retribuït (ja que no podia acollir-se a la modalitat de teletreball) per tenir cura del fill menor de 14 anys confinat per estar en contacte estret amb companys contagiats per covid19, sense que l'Administració corresponent pugui animar a consumir dies de vacances o d'assumptes particulars. La sentència reconeix el permís com a deure inexcusable de caràcter personal, recollit a l'article 48 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'obligació de vetllar pels fills menors, establerta a l'article 108 del Codi Civil.

Legislació: Nota sobre la situació del personal que presta servis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19, adaptada de la nota de funció pública per a tots els treballadors públics de la generalitat.


  • Darrera modificació: 19/10/2022 20:35