MESURES COVID19

PERMÍS PER CONCILIACIÓ en relació a la COVID-19

Permís per conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys o persones dependents o amb discapacitat que han de fer aïllament:
  • perquè tot i no haver estat contagiat per la covid-19, no tenen la pauta de vacunació completa ni han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos
  • perquè tenen la covid-19

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:
· Comunicat del centre de gent gran i discapacitats, centre educatiu o llar d'infants on està escolaritzat el fill/a.
· Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d'un fill/a menor amb qui es conviu o de tenir a càrrec persones depenents o amb discapacitats.

Si no és possible prestar serveis en règim de teletreball, s'autoritzarà aquest permís per conciliació. Es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o persones depenents. Aquest permís es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s'acrediti que no es pot atendre adequadament el menor o depenent a càrrec.

Nota sobre la situació del personal que presta servis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19, adaptada de la nota de funció pública per a tots els treballadors públics de la generalitat.


Permís per conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys o persones dependents o amb discapacitat que han de fer aïllament:

  • perquè tot i no haver estat contagiat per la covid-19, no tenen la pauta de vacunació completa ni han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos
  • perquè tenen la covid-19

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:
· Comunicat del centre de gent gran i discapacitats, centre educatiu o llar d'infants on està escolaritzat el fill/a.
· Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d'un fill/a menor amb qui es conviu o de tenir a càrrec persones depenents o amb discapacitats.

Durada: vigent fins al moment en què es completa el període d'aïllament, moment a partir del qual el docent s'ha d'incorporar immediatament al seu lloc de treball.

Observacions: Si no és possible prestar serveis en règim de teletreball, s'autoritzarà aquest permís per conciliació. Es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o persones depenents. Aquest permís es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s'acrediti que no es pot atendre adequadament el menor o depenent a càrrec.

Retribucions: 100% del salari que s'estigui cobrant.

El Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 1 de Logronyo, en sentència de 17 de desembre de 2021, reconeix el dret d'un funcionari interí a gaudir del permís laboral retribuït (ja que no podia acollir-se a la modalitat de teletreball) per tenir cura del fill menor de 14 anys confinat per estar en contacte estret amb companys contagiats per covid19, sense que l'Administració corresponent pugui animar a consumir dies de vacances o d'assumptes particulars. La sentència reconeix el permís com a deure inexcusable de caràcter personal, recollit a l'article 48 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'obligació de vetllar pels fills menors, establerta a l'article 108 del Codi Civil.

Legislació: Nota sobre la situació del personal que presta servis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19, adaptada de la nota de funció pública per a tots els treballadors públics de la generalitat.


Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Durada: comença l'1 de setembre i finalitza el 31 d'agost de cada any. Se'n pot sol·licitar la renovació cada curs.

Observacions: durant el curs en què es compleixen els 60 anys pot iniciar-se la reducció (en la data de compliment de l'edat). Poden demanar-la les persones a qui els resti menys de 5 anys per complir l'edat de jubilació forçosa. La concessió està subordinada a les necessitats del servei. Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a 1 any, l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes.

Retribucions: si la reducció és d'1/3 de jornada, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Resolució EDU/1457/2007, de 15 de maig, punt 1.


Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Durada: fins a final de curs. Es pot prorrogar cada curs escolar.

Observacions: s'ha d'adjuntar un certificat mèdic a la sol·licitud. La concessió està subordinada a les necessitats del servei. Es pot començar en qualsevol moment de l'any i s'ha de demanar amb 15 dies d'antelació. La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a 1 any, l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes en actiu. En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del següent trimestre i, així, successivament fins arribar al tercer trimestre escolar que es perllongarà fins al 31 d'agost.

Retribucions: si la reducció és d'1/3 de jornada, es cobra el 80%; si és d'1/2, el 60%.

Legislació: Resolució EDU/1457/2007, de 15 de maig, punt 1.


  • Darrera modificació: 15/07/2023 20:08