Excedències

A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d'enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.
Com es fa

Per crear una sol·licitud cal accedir a l'opció Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.
1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud.
2. Heu de triar el Destinatari, “Gestors del propi departament”, és l'opció que surt per defecte.
3. Heu d'annexar el formulari de sol·licitud degudament emplenat i els documents acreditatius que s'indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.

Vídeo explicatiu

La data d’inici de les excedències del personal interí no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

El Departament d'Educació té previst publicar una Resolució sobre el reingrés al servei actiu després d'una excedència per cura de fills i de familiars. Quan es publiqui, només es podrà finalitzar aquest tipus d'excedència l'últim dia de Nadal, Setmana Santa o a 31 d'agost, i no es podrà tornar a repetir en el mateix curs.

Aquesta mesura, que pot afectar a la finalització de les excedències vigents o per sol·licitar, suposa una limitació en el dret d'aquestes excedències, que ja no es podran gaudir en períodes més curts.

Tot fa pensar que el Departament s'ho ha repensat i no publicarà aquesta resolució.

Voluntària per tenir cura d'un fill natural, adoptat o acollit

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Documentació:

 • Model de sol·licitud
 • Fotocòpia compulsada del llibre de família complet o resolució d'adopció o acolliment.
 • Declaració jurada de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada segons la qual el/la cònjuge no exerceix el mateix dret.

La sol·licitud, amb la documentació annexa, s'haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l'inici de l'excedència, i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Observacions:

 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l'adopció o l'acolliment.
 • Les persones que assumeixin, per mitjà d'un document públic, la maternitat o la paternitat compartida del fill o filla d'una altra persona seran considerades, també, progenitors d'aquest/a.

Requisits: la concessió no està condicionada a les necessitats del servei.

Durada:

 • Un màxim de 3 anys (a comptar a partir de la data de naixement o de la sentència de la resolució judicial en el cas d'acolliment o adopció).
 • Només es pot gaudir un cop per cada subjecte causant.
 • Els fills o filles successius donen dret a un nou període d'excedència que posa fi a l'anterior que ja s'estigués gaudint.

Informació/Situació administrativa:

 • Dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva durant tot el període d'excedència. Si s'ocupa un lloc amb destinació provisional, se'n conserven els drets generals fins al cessament, o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
 • Dret a participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.
 • El reingrés dels funcionaris al servei actiu s'ha de sol·licitar un mes abans de la data prevista. En cas de no fer-ho es declararà d'ofici la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular.
 • Aquesta situació és incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del termini d'excedència.
 • Computa a efectes de reconeixement de triennis, consolidació del grau personal, drets passius o règim de la Seguretat Social aplicable.

Retribucions:

 • Sense retribucions.
 • No es paga la quota de MUFACE ni de la Seguretat Social, però cal comunicar a la Mutualitat que s'està gaudint d'aquesta excedència, per tal que conegui aquesta situació administrativa, aportant una fotocòpia de la concessió.

Professorat interí i substitut:

 • S'hi poden acollir, amb la reserva del lloc de treball, fins a la finalització del contracte, tant si tenen un nomenament fins a l'agost com si el tenen per menys temps.
 • El dret a la reserva s'acaba en el moment en què finalitza el nomenament d'interí o substitut, independentment dels supòsits que, amb caràcter general, posen fi al període d'excedència.
 • Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En cas contrari, es procedirà a l'exclusió de la borsa.
 • En cas de no haver completat l'excedència i no tenir nomenament l'1 de setembre, es pot sol·licitar no ser nomenat/da el curs següent durant un període no superior a la durada màxima de l'excedència, mantenint en número d'ordre, si ho accepta el Servei Territorial.
 • Computa a efectes del sistema de provisió social, de reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestat a efectes del número d'ordre en la borsa de treball docent.
 • En cas de no haver exercit el dret a sol·licitar l'excedència i no tenir nomenament l'1 de setembre, també es pot sol·licitar no ser nomenat/da durant un període no superior a la durada màxima de l'excedència, mantenint el número d'ordre de la borsa, però sense que se li computi aquest període a cap efecte.
 • No cal abonar les quotes de la Seguretat Social.

Legislació:

 • Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya; art. 4 (DOGC 4675, de 13 de juliol de 2006)
 • Instrucció per a l'aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic a l'Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques; instrucció 7.
 • Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019, apartat 1.1

Voluntària per cura de familiars

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Documentació:

 • Model de sol·licitud.
 • Document que acrediti el parentiu amb el sol·licitant.
 • Documentació mèdica on s'acrediti que el familiar no es pot valer i que no pot exercir cap activitat retribuïda.
 • Declaració jurada de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no.

La sol·licitud, juntament amb la documentació annexa, s'haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l'inici de l'excedència, i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Observacions:

 • El període d'excedència és únic per a cada subjecte causant. Quan un nou subjecte causant doni origen a una nova excedència, l'inici del període d'aquesta posa fi al de l'excedència de què es gaudia.

Requisits:

 • Es pot sol·licitar per tenir cura d'un familiar fins al segons grau de consanguinitat o afinitat, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda.
 • La concessió no està condicionada a les necessitats del servei.

Durada:

 • Un mínim de 3 mesos, i un màxim de 3 anys. El període concret dependrà de l'acreditació del grau de dependència i de la durada estimada d'aquesta.
 • En cas que dos funcionaris generin el dret a gaudir-ne pel mateix subjecte causant, l'Administració en pot limitar l'exercici simultani per raons justificades relacionades amb el funcionament dels serveis.

Informació/Situació administrativa:

 • Dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva durant tot el període d'excedència. Si s'ocupa un lloc amb destinació provisional, se'n conserven els drets generals fins al cessament, o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent.
 • Dret a participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.
 • El reingrés dels funcionaris al servei actiu s'ha de sol·licitar un mes abans de la data prevista. En cas contrari, es declararia d'ofici la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular.
 • Aquesta situació és incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del termini de l'excedència.
 • Computa a efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i drets passius.

Retribucions:

 • Sense retribucions.
 • No es paga la quota de MUFACE o Seguretat Social, però cal comunicar a la Mutualitat que s'està gaudint d'aquesta excedència, per tal que conegui aquesta situació administrativa, aportant una fotocòpia de la concessió.

Professorat interí i substitut:

 • Es pot sol·licitar no ser nomenat/da amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, o interrompre el nomenament vigent per tenir cura de persones discapacitades que no desenvolupin cap activitat retribuïda, o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat, que pateixi malaltia greu continuada i convisqui amb l'interessat/da.
 • Dret a la reserva del lloc de treball, tant si el nomenament és per a tot el curs com si és de durada inferior, amb el benentès que el dret a la reserva finalitza en el moment en què finalitzi el nomenament.
 • Si el Servei Territorial ho acceptés, es mantindria el número d'ordre a la borsa.
 • No cal abonar les quotes de la Seguretat Social.

Legislació:

 • Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic dels Empleats Públics; art.89.4 (BOE 89, de 13 d'abril).
 • Instrucció per a l'aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic a l'Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques; instrucció 7.1
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya ; art. 5
 • Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019, apartat 1.1
 • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes: Disposició Addicional Dinovena, apartats 1 i 2

Voluntària per al manteniment de la convivència

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Documentació:

 • Model de sol·licitud.
 • Certificat d'empadronament o altre document que acrediti que el cònjuge del/de la funcionar/ària resideix en un altre municipi.
 • Document que acrediti que el cònjuge del/de la funcionari/ària ha obtingut o està ocupant un lloc de treball estable (contracte de treball indefinit, nomenament com a funcionari).

La sol·licitud, juntament amb la documentació annexa, s'haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l'inici de l'excedència, i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Requisits:

 • Es pot concedir aquesta excedència als funcionaris de carrera si el/la cònjuge o el/la convivent resideixen en un altre municipi, perquè hi han obtingut un lloc de treball estable com a funcionari de carrera o com a laboral fix en qualsevol de les administracions, organismes i entitats públiques.
 • No s'exigeix que la persona sol·licitant hagi prestat serveis, en qualsevol de les administracions públiques, durant el període establert als funcionaris.

Durada: un mínim de 2 anys, i un màxim de 15.

Informació/Situació administrativa:

 • No comporta la reserva de la destinació.
 • El temps no computa a efectes de triennis ni de drets passius.
 • Un cop exhaurits els 15 anys, s'ha de sol·licitar, en el termini d'un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu. En cas de no fer-ho, es declararà d'ofici la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular.

Retribucions: sense retribucions.

Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu.

Legislació:

Voluntària per interès particular

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Documentació: model de sol·licitud.

La sol·licitud s'haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l'inici de l'excedència, i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Observacions:

 • Durant el temps en excedència es pot continuar pagant la quota de MUFACE per mantenir la condició de mutualista, o deixar de fer-ho (el termini per decidir-se és d'un mes a partir de la notificació). En aquest últim cas, es perdria la condició de mutualista, que no es podria tornar a recuperar fins que es tornés a estar en actiu.
 • La no sol·licitud de reingrés després del període d'excedència comportarà la pèrdua de la condició de funcionari.

Requisits:

 • Cal haver prestat serveis efectius en qualsevol Administració Pública durant els 5 anys immediatament anteriors a l'inici de l'excedència, i no s'hi pot romandre menys de dos anys continuats.
 • La concessió d'aquesta excedència queda subordinada a les necessitats del servei degudament motivades.

Durada: mínim de 2 anys, i sense un límit màxim.

Informació/Situació administrativa:

 • No hi ha reserva de plaça o destinació.
 • Si en el termini d'un mes, abans de la data prevista per al reingrés al servei actiu, el funcionari/ària no s'incorporés a la feina, es declararia d'ofici la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular.
 • No computa a efectes de triennis, drets passius ni MUFACE.

Retribucions: sense retribucions.

Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu.

Legislació:

Voluntària per incompatibilitats

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Documentació:

 • Model de sol·licitud.
 • Nomenament, certificació o qualsevol document que acrediti el cos al qual pertany.

La sol·licitud s'haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l'inici de l'excedència, i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Observacions: l'òrgan competent pot concedir automàticament i d'ofici aquesta excedència.

Requisits: es concedeix si el funcionari/a es troba en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les administracions públiques, o passa a prestar serveis en organismes o entitats del servei públic, sempre que no li correspongui quedar en una altra situació, i llevat que s'hagi obtingut la compatibilitat d'activitats.

Durada: durant el temps que s'estigui en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les administracions públiques.

Informació/Situació administrativa:

 • No hi ha reserva de lloc de treball.
 • No computa a efectes d'antiguitat ni de drets passius.

Retribucions: sense retribucions.

Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu.

Legislació:

Voluntària per violència de gènere

Sol·licitud: a la Delegació Territorial.

Documentació:

 • Model de sol·licitud.
 • Còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, excepcionalment, l'informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció (aquesta documentació es pot annexar a la sol·licitud, en sobre tancat, i adreçar-la al cap del servei de personal docent).

La sol·licitud, juntament amb la documentació annexa, s'haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l'inici de l'excedència, i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Observacions:

 • Es concedeix a les dones víctimes de la violència de gènere.
 • L'Administració ha de notificar a la persona afectada, amb un mes d'antelació, que fineix l'excedència i que disposa d'un mes, a comptar del finiment d'aquesta, per demanar-ne l'ampliació o per reincorporar-se.

Requisits:

 • No cal haver prestat un temps mínim de serveis previs per poder sol·licitar aquesta excedència, ni és exigible cap termini de permanència en aquesta.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei

Durada: durant el temps que se sol·liciti.

Informació/Situació administrativa:

 • Reserva de plaça al mateix lloc de treball durant 6 mesos, sens perjudici que es pugui anar prorrogant aquest període cada 3 mesos, fins a un màxim de 18 mesos, si les actuacions judicials així ho exigeixen.
 • Computa a efectes de reconeixement de triennis i de drets passius.

Retribucions: durant els dos primers mesos, la funcionària té dret a percebre les retribucions íntegres i, si s'escau, les prestacions familiars per fill a càrrec. Després dels dos primers mesos, i durant la resta del temps de l'excedència, la funcionària no percebrà retribucions.

LaLlei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), a l'article 89.5 diu que les dones víctimes de violència de gènere tindran reserva del mateix lloc de treball un màxim de 18 mesos, i que durant els 2 primers mesos tindran dret a percebre les retribucions íntegres.

Professorat interí i substitut:

 • Dret a la reserva del lloc de treball per al qual havia estat nomenada.
 • En el cas de no tenir nomenament vigent, es pot sol·licitar no ser nomenat/da el curs següent durant un període no superior a la durada màxima de l'excedència.
 • En el cas de les interines i substitutes computa a efectes del número d'ordre a la llista d'aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d'interinitat.

Legislació:

 • Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei les administracions públiques de Catalunya, art. 7.
 • Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic dels Empleats Públics; art. 89.5
 • Instrucció per a l'aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic a l'Administració de la Generalitat del Departament de Governació i Administracions Públiques: instrucció 7.2.
 • Resolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019, apartat 1.1.

Aclariments generals excedències voluntàries (sempre que no s'hagi especificat cap altra cosa en l'apartat corresponent)

 • No podrà declarar-se la situació d'excedència voluntària quan al funcionari/ària públic/a se li instrueixi expedient disciplinari o estigui pendent de complir una sanció.
 • No es podran acumular dos períodes d'excedència en el cas que s'esdevingui una nova causa. Si durant el període d'excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre període d'excedència, l'inici d'aquest posa fi al primer.
 • L'exercici simultani de l'excedència de dues persones que presten llurs serveis en el sector públic per raó d'un mateix fet causant, només és permès amb l'autorització prèvia, si ho sol·liciten d'una manera expressa els interessats i no afecta el funcionament dels serveis.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret, la persona interessada no sol·licita el reingrés en el termini d'un mes (anterior a la finalització), es declararà d'ofici la situació d'excedència voluntària per interès particular.

Observacions: els excedents forçosos són reingressats provisionalment quan es produeix una vacant amb dotació pressupostària.

Ordre en el dret preferent: primer els excedents per tenir cura d'un fill, després els excedents per reducció de llocs de treball i, en darrera instància, els excedents procedents d'una suspensió ferma.

Requisits:

 • Quan es produeixi una reducció dels llocs de treball i no sigui possible de mantenir els funcionaris afectats en servei actiu per manca de llocs vacants amb dotació pressupostària.
 • Quan un funcionari que ha estat declarat en situació de suspensió ferma sol·liciti el reingrés, pel fet d'haver complert la sanció imposada, i aquest no sigui possible per manca de vacant amb dotació pressupostària.

Informació/Situació administrativa:

 • El temps d'excedència forçosa és computable a efectes de drets passius i de triennis.
 • Han de participar necessàriament en tots els concursos de trasllats que es convoquin. En cas de no fer-ho, seran declarats en situació d'excedència voluntària per interès particular.

Retribucions: dret a percebre les retribucions bàsiques i, si s'escau, l'ajut familiar.

Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; art. 90


Els criteris de gestió de la borsa de treball estableixen la possibilitat de sol·licitar una excedència, no ser nomenat o interrompre el nomenament per causes justificades.
Podeu consultar també la nostra pàgina sobre la borsa de treball.

Situació d'excedència

El personal interí docent té dret a l'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere. La data d'inici de les excedències no pot coincidir amb la data d'inici del nomenament. En aquesta situació es té dret a la reserva del lloc de treball pel qual s'ha estat nomenat fins que finalitzi el nomenament d'interí o substitut. El temps de permanència en la situació d'excedència computa a l'efecte del sistema de previsió social, a efectes del reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a l'efecte del número d'ordre en la borsa de treball. Abans de finalitzar el període d'excedència, el personal interí en aquesta situació ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa s'entén que cessa en la seva relació de serveis amb l'Administració.

Autogestió de la disponibilitat

Les persones que durant el curs no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació d'autogestió de la disponibilitat. Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. Quan es fa la sol·licitud no és necessari especificar la data fi, aquesta es pot especificar en un moment posterior. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la, i no es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi a l'aplicatiu la data final del període de no disponibilitat. Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre. Mentre s'estigui no disponible es mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral o maternitat o paternitat no han d'utilitzar l'aplicació d'autogestió de la disponibilitat, sinó que, en cas que obtinguin un nomenament, han d'adreçar-se als serveis territorials per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així per tal que el temps de durada de la baixa computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa.

Interrupció del nomenament per causes justificades

Els serveis territorials poden autoritzar la interrupció del nomenament vigent en les següents situacions de caràcter excepcional justificades documentalment:

 • Realització d'estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.
 • Col·laboració amb una ONG a l'estranger o en altres programes d'actuació a l'estranger.
 • Tenir a càrrec persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.
 • Causes greus degudament justificades.
 • Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.
 • Nomenament per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o diputada o senador o senadora de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya i com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals.

En aquests casos, la persona afectada únicament manté el número d'ordre de la borsa, però el temps en aquesta situació no computa com a temps de servei prestats a l'efecte del número d'ordre en la borsa.


 • Darrera modificació: 21/04/2020 11:30