Excedències

A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model de sol·licitud d'excedència al vostre ordinador, ompliu els camps que correspongui i després heu d'enviar la sol·licitud, amb la documentació acreditativa si escau, mitjançant el portal ATRI > Expedient

A dins de l'ATRI, per a crear una sol·licitud cal accedir a l'opció Expedient > Sol·licituds a recursos humans > Les meves sol·licituds > Alta sol·licitud
1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud (les excedències es troben a Situacions administratives).
2. Heu de triar el Destinatari, «Gestors del propi departament», és l'opció que surt per defecte.
3. Heu d'annexar el formulari de sol·licitud degudament omplert i els documents acreditatius que s'indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.

El reingrés al servei actiu, que s'ha de sol·licitar un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data prevista d'incorporació de la persona interessada, també s'ha de tramitar per ATRI.
La data d'inici de les excedències del personal interí no pot coincidir amb la data d'inici del nomenament. (Amb alguna excepció sobretot per a nomenaments d'adjudicacions provisionals).

 • No podrà declarar-se la situació d'excedència voluntària quan al funcionari/ària públic/a se li instrueixi expedient disciplinari o estigui pendent de complir una sanció.
 • No es podran acumular dos períodes d'excedència en el cas que s'esdevingui una nova causa. Si durant el període d'excedència un nou subjecte causant dóna dret a un altre període d'excedència, l'inici d'aquest posa fi al primer.
 • L'exercici simultani de l'excedència de dues persones que presten llurs serveis en el sector públic per raó d'un mateix fet causant, només és permès amb l'autorització prèvia, si ho sol·liciten d'una manera expressa els interessats i no afecta el funcionament dels serveis.
 • Si un cop finida la causa que ha originat el dret, la persona interessada no sol·licita el reingrés en el termini d'un mes (anterior a la finalització), es declararà d'ofici la situació d'excedència voluntària per interès particular.

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Expedient, cal omplir el model de sol·licitud d'excedència. La resol el Servei Territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família complet o document equivalent, o resolució judicial/administrativa d'adopció o d'acolliment.
 • Declaració jurada o promesa conforme la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa conforme el/la cònjuge no exerceix aquest mateix dret.

Requisits: la concessió no està condicionada a les necessitats del servei.

Durada:

 • Període màxim de 3 anys, a comptar des de la data de naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l'adopció o acolliment.
 • Els fills o filles successius donen dret a un nou període d'excedència que posa fi a l'anterior que ja s'estigués gaudint.

Observacions:

 • Només es pot gaudir un cop per cada subjecte causant.
 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l'adopció o l'acolliment.
 • Les persones que assumeixin, per mitjà d'un document públic, la maternitat o la paternitat compartida del fill o filla d'una altra persona seran considerades, també, progenitors d'aquest/a.

Informació/Situació administrativa:

 • El període d'excedència computa a l'efecte de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. En el cas del personal interí computa a l'efecte del número d'ordre a la llista d'aspirants per cobrir vacants i substitucions en règim d'interinitat.
 • Durant tot el període d'excedència el personal amb destinació definitiva té dret a la reserva del lloc de treball. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament. En el cas del personal interí el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament.
 • Es té dret a participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.
 • En aquesta situació administrativa no es pot autoritzar la compatibilitat. Si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.
 • Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d'ofici la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular.

Retribucions:

 • Sense retribucions.
 • No cal abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social, però cal comunicar a la Mutualitat que s'està gaudint d'aquesta excedència, per tal que conegui aquesta situació administrativa, aportant una fotocòpia de la concessió.
Professorat interí i substitut:
 • S'hi poden acollir, amb la reserva del lloc de treball, fins a la finalització del contracte, tant si tenen un nomenament fins a l'agost com si el tenen per menys temps.
 • El dret a la reserva s'acaba en el moment en què finalitza el nomenament d'interí o substitut, independentment dels supòsits que, amb caràcter general, posen fi al període d'excedència.
 • Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En cas contrari, es procedirà a l'exclusió de la borsa.
 • Computa a efectes del sistema de provisió social, de reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestat a efectes del número d'ordre en la borsa de treball docent.

Legislació: Legislació: Art. 4 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya; Art. 89.4 del RDL 5/2015, Estatut Bàsic dels Empleats Públics; Normativa sobre criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent.


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Expedient, cal omplir el model de sol·licitud d'excedència. La resol el Servei Territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:

 • Document que acrediti el parentiu amb la persona sol·licitant.
 • Documentació mèdica on s'acrediti que el familiar no es pot valer per si mateix i que no pot exercir cap activitat retribuïda.
 • Declaració jurada o promesa conforme la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa conforme cap altra persona que treballi en qualsevol altra administració o organisme públic no gaudeix d'aquesta excedència pel mateix fet causant.

Requisits:

 • Es pot sol·licitar per tenir cura d'un familiar fins al segons grau de consanguinitat o afinitat, que es trobi sota la responsabilitat del sol·licitant, amb la condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda.
 • La concessió no està condicionada a les necessitats del servei.

Durada:

 • Un mínim de 3 mesos, i un màxim de 3 anys. El període concret dependrà de l'acreditació del grau de dependència i de la durada estimada d'aquesta.
 • En cas que dos funcionaris generin el dret a gaudir-ne pel mateix subjecte causant, l'Administració en pot limitar l'exercici simultani per raons justificades relacionades amb el funcionament dels serveis.

Observacions:

 • Només es pot gaudir un cop per cada subjecte causant ​i s’ha de gaudir en un període únic, sense que es pugui fraccionar.​
 • Quan un nou subjecte causant doni origen a una nova excedència, l'inici del període d'aquesta posa fi al de l'excedència de què es gaudia.

Informació/Situació administrativa:

 • El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. En el cas del personal interí computa a efectes del número d'ordre a la llista d'aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d'interinitat.
 • Durant tot el període d'excedència el personal amb destinació definitiva té dret a la reserva del lloc de treball. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament. En el cas del personal interí el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament.
 • Dret a participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.
 • Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d'ofici la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular.
 • En aquesta situació administrativa no es pot autoritzar la compatibilitat. Si se'n té una d'autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.

Retribucions:

 • Sense retribucions.
 • No cal abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social, però cal comunicar a la Mutualitat que s'està gaudint d'aquesta excedència, per tal que conegui aquesta situació administrativa, aportant una fotocòpia de la concessió.
Professorat interí i substitut:
 • Computa a efectes del número d'ordre a la llista d'aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d'interinitat.
 • Abans de finalitzar el període d'excedència, el personal interí en aquesta situació ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa s'entén que cessa en la seva relació de serveis amb l'Administració.
 • Es pot sol·licitar no ser nomenat/da amb antelació a l'oferiment d'una vacant o substitució, o interrompre el nomenament vigent per tenir cura de persones discapacitades que no desenvolupin cap activitat retribuïda, o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o d'afinitat, que pateixi malaltia greu continuada i convisqui amb l'interessat/da.
 • Dret a la reserva del lloc de treball, tant si el nomenament és per a tot el curs com si és de durada inferior, amb el benentès que el dret a la reserva finalitza en el moment en què finalitzi el nomenament.

Legislació: Art. 5 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya; Art. 89.4 del RDL 5/2015, Estatut Bàsic dels Empleats Públics; Normativa sobre criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent.

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Expedient, cal omplir el model de sol·licitud d'excedència. La resol el Servei Territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:

 • Fotocòpia del llibre de família o document equivalent, o resolució notarial de convivència.
 • Certificat d'empadronament o un altre document que acrediti que el o la cònjuge del funcionari/ària resideix en un altre municipi.
 • Document que acrediti que el/la cònjuge del funcionari/ària ha obtingut un lloc de treball estable o l'està ocupant (contracte de treball indefinit, nomenament com a funcionari/ària…).

Requisits:

 • Es pot concedir aquesta excedència als funcionaris de carrera si el/la cònjuge o el/la convivent resideixen en un altre municipi, perquè hi han obtingut un lloc de treball estable.
 • No és necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquest tipus d'excedència.

Durada: un mínim de 2 anys, i un màxim de 15.

Informació/Situació administrativa:

 • No comporta la reserva de la destinació.
 • El temps d'excedència no computa a efectes d'antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social.
 • S'ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data prevista d'incorporació de la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d'ofici la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular.

Retribucions: sense retribucions.

Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu.

Legislació: Art. 6 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya; Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família; Art. 89.3 del RDL 5/2015 (EBEP)


Condicions per a funcionaris de carrera, les del personal laboral són unes altres

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Expedient, cal omplir el model de sol·licitud d'excedència amb la signatura del director del centre conforme és assabentat. La resol el Servei Territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació: model de sol·licitud.

Requisits:

 • Haver estat prestant serveis efectius com a funcionari en qualsevol administració pública durant els 5 anys immediatament anteriors a l'inici de l'excedència.
 • La concessió d'aquesta excedència queda subordinada a les necessitats del servei degudament motivades.
 • No es pot concedir quan s'instrueix un expedient disciplinari al funcionari.

Durada: mínim de 2 anys, i sense un límit màxim.

Informació/Situació administrativa:

 • No hi ha reserva de plaça o destinació.
 • El temps d'excedència no computa als efectes d'antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social.
 • Es declara d'ofici la situació administrativa d'excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s'ha sol·licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.
 • El reingrés al servei actiu es pot fer mitjançant la participació en una convocatòria de concurs per a la provisió de llocs de treball o en adscripció provisional, que s'ha de sol·licitar un mes abans de la data prevista d'incorporació i es concedeix d'acord amb les necessitats del servei.

Observacions:

 • Durant el temps en excedència es pot continuar pagant la quota de MUFACE per mantenir la condició de mutualista, o deixar de fer-ho (el termini per decidir-se és d'un mes a partir de la notificació). En aquest últim cas, es perdria la condició de mutualista, que no es podria tornar a recuperar fins que es tornés a estar en actiu.

Retribucions: sense retribucions.

Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu.

Legislació: Art. 86.2.a del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la reforma en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Art. 89.2 del RDL 5/2015 (EBEP).

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Expedient, cal omplir el model de sol·licitud d'excedència. La resol el Servei Territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:

 • Document (nomenament, certificació…) que acrediti l'obtenció de l'altre lloc de treball en qualsevol administració o organisme públic.

Durada: durant el temps que s'estigui en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les administracions públiques.

Observacions:
Es concedeix si els funcionaris públics es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut l'autorització pertinent de compatibilitat, d'acord amb la legislació d'incompatibilitats. L'òrgan competent pot concedir automàticament i d'ofici aquest tipus d'excedència.

Informació/Situació administrativa:

 • No hi ha reserva de lloc de treball.
 • El temps d'excedència no computa als efectes d'antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social.
 • Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d'incorporació.

Retribucions: sense retribucions.

El nomenament com a personal interí no habilita per a passar a aquesta situació administrativa.​

Legislació: Art. 86.2.c del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Art. 85.2 del RDL 5/2015, Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP); Art. 47 de la Llei 2/2021​, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic​​

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Expedient, cal omplir el model de sol·licitud d'excedència. La resol el Servei Territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:

 • Fotocòpia del llibre de família o document equivalent.
 • Còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, excepcionalment, l'informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la persona demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.

Durada: No s'estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d'excedència.

Requisits:

 • No cal haver prestat un temps mínim de serveis previs per poder sol·licitar aquesta excedència, ni és exigible cap termini de permanència en aquesta.
 • La concessió no està subordinada a les necessitats del servei

Observacions:

 • Es concedeix a les dones víctimes de la violència de gènere.
 • L'Administració ha de notificar a la persona afectada, amb un mes d'antelació, que fineix l'excedència i que disposa d'un mes, a comptar del finiment d'aquesta, per demanar-ne l'ampliació o per reincorporar-se.

Informació/Situació administrativa:

 • El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. En el cas del personal interí i substitut computa a l'efecte del número d’ordre en la borsa de treball docent.
 • Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si les actuacions judicials ho determinen, es pot prorrogar tres mesos més i fins a un màxim de 18 mesos.
 • S'ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d'incorporació.

Retribucions: durant els dos primers mesos el personal funcionari, interí i substitut té dret a percebre les retribucions íntegres i si s'escau, les prestacions per fill a càrrec. Després dels dos primers mesos, i durant la resta del temps d'excedència, no es perceben retribucions.

Professorat interí i substitut:
 • Dret a la reserva del lloc de treball per al qual havia estat nomenada.
 • En el cas de no tenir nomenament vigent, es pot sol·licitar no ser nomenat/da el curs següent.
 • En el cas de les interines i substitutes computa a efectes del número d'ordre a la llista d'aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d'interinitat.

Legislació: Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Art. 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya; Art. 89.5 del RDL 5/2015, Estatut Bàsic dels Empleats Públics; Normativa sobre criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent.

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Expedient, cal omplir el model de sol·licitud d'excedència. La resol el Servei Territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil on quedi constància del grau de parentiu, si escau.
 • Document acreditatiu emès pel Ministeri de l'Interior o sentència judicial ferma conforme es té la condició de funcionari i de víctima del terrorisme o que acrediti patir situacions d'amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d'organitzacions terroristes.

Durada: No s'estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d'excedència.

Requisits:

 • Es pot concedir als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, així com els amenaçats en els termes de l'article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, previ reconeixement del Ministeri de l'Interior o de sentència judicial ferma.
 • No és necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquests tipus d'excedència.

Informació/Situació administrativa:

 • El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. En el cas del personal interí i substitut computa a l'efecte del número d'ordre en la borsa de treball docent.
 • Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si es considera necessari, es pot prorrogar aquest període durant tres mesos més i fins a un màxim de 18.
 • S'ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d'incorporació.

Retribucions: Durant els dos primers mesos el personal funcionari, interí i substitut té dret a percebre les retribucions íntegres i si s'escau, les prestacions per fill a càrrec. Després dels dos primers mesos, la resta dels temps d'excedència no es perceben retribucions.

Legislació: Art. 89.6 del RDL 5/2015 Estatuto Básico del Empleado Público.


Requisits. És procedent declarar l'excedència forçosa en els casos següents:

 • Quan es produeixi una reducció dels llocs de treball i no sigui possible de mantenir els funcionaris afectats en servei actiu per manca de llocs vacants amb dotació pressupostària.
 • Quan un funcionari que ha estat declarat en situació de suspensió ferma sol·liciti el reingrés, pel fet d'haver complert la sanció imposada, i aquest no sigui possible per manca de vacant amb dotació pressupostària.

Observacions: els excedents forçosos són reingressats provisionalment quan es produeix una vacant amb dotació pressupostària.

Ordre en el dret preferent:
primer els excedents per tenir cura d'un fill,
després els excedents per reducció de llocs de treball
i, en darrera instància, els excedents procedents d'una suspensió ferma.

Informació/Situació administrativa:

 • El temps d'excedència forçosa és computable a efectes de drets passius i de triennis.
 • Han de participar necessàriament en tots els concursos de trasllats que es convoquin. En cas de no fer-ho, seran declarats en situació d'excedència voluntària per interès particular.

Retribucions: dret a percebre les retribucions bàsiques i, si s'escau, l'ajut familiar.

Professorat interí i substitut: no és aplicable a aquest col·lectiu.

Legislació: Art. 90 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.


Els criteris de gestió de la borsa de treball estableixen la possibilitat de sol·licitar una excedència, no ser nomenat o interrompre el nomenament per causes justificades.

Situació d'excedència

El personal interí docent té dret a l'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere. La data d'inici de les excedències no pot coincidir amb la data d'inici del nomenament. En aquesta situació es té dret a la reserva del lloc de treball pel qual s'ha estat nomenat fins que finalitzi el nomenament d'interí o substitut. El temps de permanència en la situació d'excedència computa a l'efecte del sistema de previsió social, a efectes del reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a l'efecte del número d'ordre en la borsa de treball. Abans de finalitzar el període d'excedència, el personal interí en aquesta situació ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa s'entén que cessa en la seva relació de serveis amb l'Administració.

Autogestió de la disponibilitat

Les persones que durant el curs no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació d'autogestió de la disponibilitat. Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. Quan es fa la sol·licitud no és necessari especificar la data fi, aquesta es pot especificar en un moment posterior. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la, i no es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi a l'aplicatiu la data final del període de no disponibilitat. Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre. Mentre s'estigui no disponible es mantindrà el número d'ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral o maternitat o paternitat no han d'utilitzar l'aplicació d'autogestió de la disponibilitat, sinó que, en cas que obtinguin un nomenament, han d'adreçar-se als serveis territorials per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així per tal que el temps de durada de la baixa computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa.

Interrupció del nomenament per causes justificades

Els serveis territorials poden autoritzar la interrupció del nomenament vigent en les següents situacions de caràcter excepcional justificades documentalment:

 • Realització d'estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.
 • Col·laboració amb una ONG a l'estranger o en altres programes d'actuació a l'estranger.
 • Tenir a càrrec persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.
 • Causes greus degudament justificades.
 • Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.
 • Nomenament per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o diputada o senador o senadora de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya i com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals.

En aquests casos, la persona afectada únicament manté el número d'ordre de la borsa, però el temps en aquesta situació no computa com a temps de servei prestats a l'efecte del número d'ordre en la borsa.


 • Darrera modificació: 16/07/2023 20:50