Permisos, llicències, reduccions de jornada i excedències

Des de l'1 d'abril 2022 les peticions de PERMISOS, LLICÈNCIES i REDUCCIONS de jornada, amb algunes excepcions, s'han de tramitar per ATRI. La ruta és la següent:

ATRI- Gestió del temps > Permisos i Absències > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències

MANUAL DE TRAMITACIÓ PER ATRI (Intranet del DdE).
MANUAL DE TRAMITACIÓ PER ATRI (document pdf)

Altres sol·licituds es tramiten telemàticament per una ruta diferent a ATRI, per eValisa o Tràmits de la Generalitat:

ATRI- Ruta: Expedient > Sol·licituds a recursos humans > Les meves sol·licituds > Alta sol·licitud
Full explicatiu ATRI.

e-VALISA.
Tràmits: Petició genèrica
La majoria dels permisos relacionats amb la maternitat o paternitat s'han de tramitar per una d'aquestes dues vies, eValisa o Petició genèrica. També les renúncies a les reduccions, fent servir una sol·licitud genèrica .
Per fer una sol·licitud per “Petició genèrica” caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l'apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.
Independentment del mitjà que feu servir, s'ha d'adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s'ha d'adjuntar signada la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.
Tant l'eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l'eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l'ús de l'eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d'una petició.​​

Així mateix, s'han previst dos circuits de tramitació d'incidències:

- Tramitació de permisos que gestiona el centre educatiu:
Docent > Director/a o persona delegada > Registre de personal (SIP)

- Tramitació de permisos que gestiona primer el centre educatiu i després els serveis territorials:
Docent > Director/a o persona delegada > Director/a ST o persona delegada > Registre de personal (SIP)


LLISTAT DE SOL·LICITUDS SEGONS TRAMITACIÓ


MESURES COVID19

PERMÍS PER CONCILIACIÓ en relació a la COVID-19

Permís per conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys o persones dependents o amb discapacitat que han de fer aïllament:
 • perquè tot i no haver estat contagiat per la covid-19, no tenen la pauta de vacunació completa ni han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos
 • perquè tenen la covid-19

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:
· Comunicat del centre de gent gran i discapacitats, centre educatiu o llar d'infants on està escolaritzat el fill/a.
· Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d'un fill/a menor amb qui es conviu o de tenir a càrrec persones depenents o amb discapacitats.

Si no és possible prestar serveis en règim de teletreball, s'autoritzarà aquest permís per conciliació. Es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o persones depenents. Aquest permís es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s'acrediti que no es pot atendre adequadament el menor o depenent a càrrec.

Nota sobre la situació del personal que presta servis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19, adaptada de la nota de funció pública per a tots els treballadors públics de la generalitat.Al novembre de 2019 es va estrenar el nou portal de l'empleat de la Generalitat de Catalunya ATRI. A més del canvi d'imatge, també hi ha novetats en les tramitacions i nous serveis per a la realització de gestions de personal. En concret incorpora una nova funcionalitat “Sol·licitud a recursos humans”. El personal docent del Departament d'Educació pot tramitar a través del portal algunes sol·licituds què fins ara es feien als serveis territorials o al Consorci. De moment només es pot fer la presentació de la sol·licitud, però l’objectiu és que tota la tramitació sigui electrònica.
Les sol·licituds que es poden presentar a ATRI son:

 • Situacions administratives (excedències per a la conciliació, per incompatibilitat, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu)
 • Jubilacions (ordinària per edat i voluntària)
 • Perllongaments en el servei actiu
 • Reconeixements de serveis prestats
 • Triennis
 • Estadis
 • Mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d'especial gravetat
 • Sol·licituds de certificats (Annex I, serveis prestats i llocs ocupats i de funcions)
 • Incorporació de certificats de formació o titulacions
 • Renuncia a la condició de personal interí
 • Esmena de dades del meu expedient

Com es fa

Per crear una sol·licitud cal accedir a l'opció Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.
1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud.
2. Heu de triar el Destinatari, “Gestors del propi departament”, és l'opció que surt per defecte.
3. Heu d'annexar el formulari de sol·licitud degudament emplenat i els documents acreditatius que s'indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.

Vídeo explicatiu

NOTA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ A LA INTRANET

Per les consultes sobre l'expedient personal relacionades amb el tràmit de petició dels permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre i que requereixin algun tipus d'aclariment o consideració particular heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d'Educació de Barcelona.
La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:
Tema: Educació i Formació
Subtema: Tràmits de personal docent
Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials
Tema: Permisos i llicències
En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Les gestions, sol·licituds o informació general que no requereixin considerar aspectes particulars de l'expedient personal, seran ateses pel servei d'informació i registre dels diferents serveis territorials.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.

 • Darrera modificació: 22/06/2022 13:39