Permisos, llicències, reduccions de jornada i excedències

MESURES COVID19

PERMÍS PER CONCILIACIÓ

Nota sobre la situació del personal que presta servis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19, adaptada de la nota de funció pública per a tots els treballadors públics de la generalitat.

-Personal que presta serveis als centres educatius que té al seu càrrec menors que han estat confirmats amb COVID-19. Aquest personal ha de fer aïllament domiciliari i serà considerada com a situació assimilada a accident de treball.

-Personal que presta serveis als centres educatius que té al seu càrrec menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb COVID-19. Aquest personal ha de prestar serveis en règim de teletreball les cinc jornades diàries setmanals amb l'aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d'horaris especials.
Si això no és possible, s'autoritzarà un permís per conciliació retribuït. Aquest permís es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles. Aquest permís retribuït es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball.
Model de sol·licitud
Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d'un fill/a menor amb qui es conviu.
Documentació que cal adjuntar:
· Comunicat del centre educatiu o llar d'infants on està escolaritzat el fill/a.
· Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d'un fill/a menor amb qui es conviu (menor de 12 anys, que ha de fer aïllament tot i no haver esta contagiat per la covid-19).

Al novembre de 2019 es va estrenar el nou portal de l'empleat de la Generalitat de Catalunya ATRI. A més del canvi d'imatge, també hi ha novetats en les tramitacions i nous serveis per a la realització de gestions de personal. En concret incorpora una nova funcionalitat “Sol·licitud a recursos humans”. El personal docent del Departament d'Educació pot tramitar a través del portal algunes sol·licituds què fins ara es feien als serveis territorials o al Consorci. De moment només es pot fer la presentació de la sol·licitud, però l’objectiu és que tota la tramitació sigui electrònica.
Les sol·licituds que es poden presentar a ATRI son:

 • Situacions administratives (excedències per a la conciliació, per incompatibilitat, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu)
 • Jubilacions (ordinària per edat i voluntària)
 • Perllongaments en el servei actiu
 • Reconeixements de serveis prestats
 • Triennis
 • Estadis
 • Mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d'especial gravetat
 • Sol·licituds de certificats (Annex I, serveis prestats i llocs ocupats i de funcions)
 • Incorporació de certificats de formació o titulacions
 • Renuncia a la condició de personal interí
 • Esmena de dades del meu expedient

Com es fa

Per crear una sol·licitud cal accedir a l'opció Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.
1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud.
2. Heu de triar el Destinatari, “Gestors del propi departament”, és l'opció que surt per defecte.
3. Heu d'annexar el formulari de sol·licitud degudament emplenat i els documents acreditatius que s'indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.

Vídeo explicatiu

NOTA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ A LA INTRANET

Per les consultes sobre l'expedient personal relacionades amb el tràmit de petició dels permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre i que requereixin algun tipus d'aclariment o consideració particular heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d'Educació de Barcelona.
La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:
Tema: Educació i Formació
Subtema: Tràmits de personal docent
Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials
Tema: Permisos i llicències
En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Les gestions, sol·licituds o informació general que no requereixin considerar aspectes particulars de l'expedient personal, seran ateses pel servei d'informació i registre dels diferents serveis territorials.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.

 • Darrera modificació: 14/04/2021 13:58