Aquesta és una revisió antiga del document


Permisos, llicències, reduccions de jornada i excedències

MESURES COVID19

Al novembre de 2019 es va estrenar el nou portal de l'empleat de la Generalitat de Catalunya ATRI. A més del canvi d’imatge, també hi ha novetats en les tramitacions i nous serveis per a la realització de gestions de personal. En concret incorpora una nova funcionalitat “Sol·licitud a recursos humans”. El personal docent del Departament d'Educació pot tramitar a través del portal algunes sol·licituds què fins ara es feien als serveis territorials o al Consorci. De moment només es pot fer la presentació de la sol·licitud, però l’objectiu és que tota la tramitació sigui electrònica.
Les sol·licituds que es poden presentar a ATRI son:

  • Situacions administratives (excedències per a la conciliació, per incompatibilitat, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu)
  • Jubilacions (ordinària per edat i voluntària)
  • Perllongaments en el servei actiu
  • Reconeixements de serveis prestats
  • Triennis
  • Estadis
  • Mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d'especial gravetat
  • Sol·licituds de certificats (Annex I, serveis prestats i llocs ocupats i de funcions)

Com es fa

Per crear una sol·licitud cal accedir a l'opció Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.
1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud.
2. Heu de triar el Destinatari, “Gestors del propi departament”, és l'opció que surt per defecte.
3. Heu d'annexar el formulari de sol·licitud degudament emplenat i els documents acreditatius que s'indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.

Vídeo explicatiu

NOTA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ A LA INTRANET

Per les consultes sobre l'expedient personal relacionades amb el tràmit de petició dels permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre i que requereixin algun tipus d'aclariment o consideració particular heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d'Educació de Barcelona.
La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:
Tema: Educació i Formació
Subtema: Tràmits de personal docent
Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials
Tema: Permisos i llicències
En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Les gestions, sol·licituds o informació general que no requereixin considerar aspectes particulars de l'expedient personal, seran ateses pel servei d'informació i registre dels diferents serveis territorials.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.

  • Darrera modificació: 22/05/2020 20:45