Llicències


Absències per motius de salut sense baixa mèdica
 • Les absències es poden justificar mitjançant la declaració responsable, que s'ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. Quan no siguin justificades documentalment podran comportar deducció de sou.
 • Disposem d'un crèdit de 15 hores laborables en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda) per justificar les absències per malaltia sense baixa mèdica. Actualment es descompten 7,5h./dia, abans s'havien descomptat el nombre d'hores corresponents a la jornada de permanència del docent al centre d'aquell dia.
 • En cas que a l'endemà la nostra absència derivés en una situació d'incapacitat temporal amb baixa mèdica, no es restarien les hores d'absència del saldo inicial de 15 hores.

Documentació i sol·licituds: mitjançant baixa mèdica oficial a través de MUFACE o Seguretat Social

Cal comunicar immediatament a la direcció del centre la situació d'incapacitat temporal (IT), en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d'un familiar…).

Per a fer arribar el comunicat mèdic de baixa:

 • per al cas de MUFACE cal que el funcionari docent el faci arribar a la direcció del centre, acompanyat del model normalitzat de sol·licitud de llicència per IT, com a molt tard el 4t. dia des de la data d'inici de la baixa. El centre els ha de lliurar immediatament als SSTT.
 • per al cas de Seguretat Social els serveis públics de salut els trameten a l'INSS directament i de manera telemàtica, i comuniquen a l'empresa la situació d'IT de les persones mitjançant el fitxer FIE. (Des de 1r. d'abril de 2023).


En època de vacances escolars serà el mateix interessat qui s’adreçarà als SSTT/Consorci Ed. Bcn., per a presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent.

La durada ve determinada pel temps per al qual el metge hagi signat la baixa.
La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la IT, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia hàbil següent al de la data d'expedició, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Durada: fins a 18 mesos.

Retribucions: 100% de les retribucions que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal.

IT MUFACE

Els comunicats de continuïtat de baixa seran amb caràcter general de 15 dies naturals, a lliurar al centre com a molt tard el 3r. dia des de l'expedició.

 • Als 10 mesos cal annexar un informe mèdic específic de ratificació de patologia i presumpció d'alta per curació en 6 mesos.
 • Als 16 mesos cal annexar un informe mèdic on es justifiqui la necessitat de manteniment de la incapacitat temporal, o al contrari, que es tracti de possible incapacitat permanent.
 • Als 18 mesos, si no s'ha fet abans, s'inicia el procediment de possible jubilació per incapacitat permanent
 • Als 24 mesos el facultatiu que atén al mutualista ha d'emetre el comunicat d'alta, motivat.

Retribució:
En el cas dels docents que pertanyen a MUFACE durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou.
A partir del 3r. mes només es cobraran del Departament les retribucions bàsiques (sou més triennis) i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT, que serà la major d'aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària corresponent al primer mes de llicència, o bé el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el primer mes de llicència; en qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el primer mes de baixa.
Aquest subsidi per IT de MUFACE cal demanar-lo a l'entitat. S'ha d'aportar el paper de la primera baixa, el del quart mes de baixa i la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació.

Observacions:
Hi ha reserva del lloc de treball.
El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc. fins a l'alta mèdica.
En cas de jubilació per incapacitat permanent, per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys).

IT Seguretat Social

Comunicats de baixa i alta segons durada estimada del procés d'IT: - inferior a 5 dies: es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i el d'alta.
- entre 5 i 30 dies: s'expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies i els següents en el termini màxim de 14 dies des de l'anterior.
- entre 31 i 60 dies: s'expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies i els següents en el termini màxim de 28 dies des de l'anterior.
- 61 dies o més: s'expedirà comunicat de continuïtat als 14 dies i els següents en el termini màxim de 35 dies des de l'anterior.
Quan el procés arriba als 365 es finalitza l'expedició dels comunicats de confirmació de baixa. Abans d'arribar, l'INSS haurà de comunicar aquest fet.

Retribucions: En cas de baixa el professorat interí i substitut adscrit a la Seguretat Social té ssegurat el 100% de les seves retribucions mentre el seu nomenament sigui vigent.
Sense nomenament vigent en el moment de la baixa o si s'acaba en el seu transcurs, la Seguretat Social paga el subsidi per Incapacitat Temporal fins al moment de l'alta, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats en els últims 5 anys en el cas de malaltia comuna (en el cas d'accident o malaltia professional no s'exigeix aquest període previ: més informació).
En aquest cas, es consumeixen dies d'atur, i es cobra la quantitat que ens pertocaria per aquest concepte, tal i com si haguéssim demanat cobrar l'atur.
Si no es té dret a la prestació d'atur, la quantia d'aquest subsidi per malaltia comuna i accident no laboral és el 60% de la base reguladora des del 4t. dia de la baixa fins el 20è i el 75% des del dia 21. Si es tracta d'una malaltia professional o accident de treball, el 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa (més informació sobre la quantia de la prestació).


Nomenaments de vacant. Personal interí amb permís per maternitat/paternitat o llicència per incapacitat temporal
«El personal interí, que a data 1 de setembre de 2023 tingui vigent un permís derivat d'una maternitat o una adopció o acolliment, o estigui de baixa mèdica per incapacitat temporal, en el cas que obtingui destinació en el procediment regulat en aquesta Resolució, mantindrà el dret a la destinació obtinguda amb efectes administratius des de l'1 de setembre de 2023, sempre i quan tingui un nomenament vigent el 31 d'agost de 2023.»
Aquest criteri també és efectiu per a nomenaments de borsa per a cobrir una vacant.
(Fa uns anys no se li actualitzava administrativament el nou nomenament fins a la seva incorporació efectiva).


Legislació: Llei de Funcionaris Civils de l'Estat, art.69.3; Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.95;

Llei 40/2007, de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat; Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives; Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal; Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat; Ordre ESS/1187/2015 que desenvolupa el RD 625/2014 i regula els processos de tramitació i control de situacions d'IT; Decret Llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic; Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d'absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d'Educació; Instruccions d'organització i funcionament dels centres docents públics;


Passos a seguir:

Notificació de l'accident laboral:

 • Comunicar l'accident a la direcció del centre, que omple el formulari de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional previst; aquesta ho comunica als SSTT/CEB.
 • El termini per a fer-ho és de 24 h. en casos greus i de 48 h. en casos lleus


Circuit d'assistència sanitària:


Personal adscrit a MUFACE:

 • Visitar el centre assistencial de l'entitat d'assistència sanitària col·laboradora de MUFACE a què es pertanyi. Cal utilitzar l'imprès d'incapacitat temporal de MUFACE previst
 • Trametre l'imprès a la direcció del centre, amb la documentació complementària disponible

Personal adscrit a la Seguretat Social:

 • Demanar a la direcció del centre el volant d'assistència mèdica, degudament omplert i signat.
 • Visitar un centre assistencial d'ASEPEYO. Si l'accident és urgent es pot anar a un altre centre assistencial però posteriorment, amb el volant, anar a la mútua.
 • Trametre el document justificatiu d'assistència de la mútua a la direcció del centre

Els documents que cal lliurar a la Seguretat Social són: volant d’assistència mèdica, impresos de notificació de l'accident (a omplir pels Serveis Territorials) i impresos de baixa mèdica que omplirà la mútua.


 • Els serveis mèdics de la mútua facilitaran els volants de la baixa, que s'han de lliurar als Serveis Territorials el més aviat possible.
 • Cal guardar totes les factures de les despeses que generi l'accident.
 • Si no hi ha baixa mèdica, cal lliurar a la mútua una relació dels fets.
Personal interí i substitut
Assignació de vacants:
 • Quan s'estigui en situació de baixa per accident laboral abans de l'inici de curs, el Departament assignarà una vacant, si correspon, d’entre les sol·licitades, atenent el número d'ordre de la borsa de treball.
 • Quan finalitzi el període previst, la persona interina s’incorporarà al mateix lloc de treball. Si està cobert pel funcionari titular, se li assignarà la destinació que li correspongui segons els criteris de la borsa de treball.

Serveis prestats

 • En el cas del professorat substitut, es computarà com a serveis prestats, només a efectes de l’obtenció de numero d'ordre de la borsa, el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis a data posterior al 30 de juny.
 • Aquesta situació també s’aplicarà en el cas d'una persona substituta sense nomenament a la qual se n'ofereixi un mentre estigui de baixa per accident laboral.

Legislació: Ordre APU/3554/2005 de reconeixement de drets derivats de malaltia/accident professional MUFACE


Sol·licitud: la tramitació és com en el cas d'incapacitat temporal per malaltia comuna, als SSTT/CEB a través de la direcció del centre.

Durada: fins a 3 mesos, prorrogables per períodes mensuals.

Observacions: es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla. El risc per a l'embaràs ha de provenir del lloc de treball, no del propi desenvolupament de l'embaràs. Així ho ha de certificar el metge que, en el règim aplicable de la Seguretat Social, assisteixi facultativament la treballadora.

El Departament d'Ensenyament interpreta que, per regla general, la feina del docent no és de risc per l'embaràs, però, en qualsevol cas, s'ha d'examinar i avaluar el risc de cada lloc docent.
La Generalitat, de moment, no reconeix el Permís retribuït per a les funcionàries en estat de gestació, que l'EBEP contempla, com a possibilitat, a la Disposició addicional setzena: «Cada Administració pública, en el seu àmbit, pot establir a les funcionàries en estat de gestació un permís retribuït, a partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data de part».

Retribucions: 100% de les retribucions que es percebien el mes d'inici de la IT per risc durant l'embaràs. A partir del quart mes, en el cas de les funcionàries de carrera, el Departament pagarà les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries) i MUFACE pagarà un subsidi (cal sol·licitar-lo) mentre duri la IT.

Legislació: Llei de Funcionaris Civils de l'Estat, art. 69.3, segons el redactat que apareix a la Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral; Ordre APU/2210/2003, de 17 de juliol, per la qual es regula el procediment de les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs (BOE 05/08/03).


En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l'any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.​ El còmput de les vacances s'inicia l'endemà de la data de finiment de la incapacitat temporal.​

La tramitació és com en el cas de Vacances després dels permisos


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol el Servei Territorial/Consorci d'Ed. Bcn.
És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d'inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no es modificarà la data de finalització prevista i voluntàriament demanada.

Qui la pot demanar: Personal funcionari de carrera i en pràctiques i personal interí (d'ençà de febrer del 2022; i dins del període del nomenament) i el personal laboral.​

Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys.
El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, es torna a disposar de sis mesos més.

Observacions:
No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís.
La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar.
En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.
El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat.
Hi ha reserva del lloc de treball. En el cas dels funcionaris interins la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència.​

Retribucions: sense retribució.
Respecte de la quota que paga el/la treballador/a (quota obrera):
- Sobre funcionaris de drets passius i Muface així com funcionaris a partir del 2011 queden suspeses i quan tornen al lloc de treball se li ha de descomptar aquelles quotes que no s’han pogut descomptar pel temps de la llicència.
- Sobre funcionaris interins acollits a la seguretat social i laborals, la quota obrera queda reduïda proporcionalment a la llicència demanada i per tant no es pot tornar a imputar quan torna al lloc de treball.

Legislació: Art. 95.2 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; Art. 47 de la Llei 2/2021​, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic​​.


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol el Servei Territorials/Consorci d'Ed. Bcn.
La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny de l'any corresponent.

Documentació: - Informe favorable del director/a del centre.
- Certificat de l'entitat reconeguda amb el projecte d'estudis que fareu, on s'especifiqui la relació amb el lloc de treball.

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

Observacions:
Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència.
En el cas dels funcionaris interins la concessió de la llicència sense retribució queda supeditada al seu nomenament com a interí per al curs en què demana la llicència i la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d'agost de l'any en què gaudeix d'aquesta llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).

El professorat que gaudeix d'aquesta llicència, continua en servei actiu i per això, si vol fer alguna altra activitat remunerada, ha de sol·licitar la compatibilitat.

Retribucions: sense retribució.
Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats (també es pot contactar abans amb MUFACE per anar pagant-les).

Legislació: Art. 95.1 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; Art. 47 de la Llei 2/2021​, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic​​


Sol·licitud: Quan es convoca s'adreça als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació: la que s'estableixi a la convocatòria corresponent.

Fa anys que el Departament d'Educació no convoca aquesta llicència

Durada: cal veure la convocatòria. Normalment ha estat d'un curs escolar (setembre-juny) o de mig curs (setembre-desembre o gener-juny).

Observacions: el temps de llicència computa a tots els efectes d'antiguitat i drets passius.
Respecte als requisits cal consultar les convocatòries corresponents.
Els temes d'estudi són els que es relacionen a les convocatòries.
El professorat interí o substitut no pot gaudir d'aquesta llicència.

Retribucions: les que s'estableixin en les convocatòries respectives; ara bé, en qualsevol cas es tracta d'una llicència retribuïda.

Legislació: Art. 95.1 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.


Sol·licitud: ha de ser el sindicat que proposa l'alliberament qui trameti la sol·licitud.

Durada: un curs escolar prorrogable sense cap tipus de limitació.

Observacions: hi ha reserva del lloc de treball. El temps de llicència sindical computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc.

Retribucions: es tracta d'una llicència retribuïda amb el 100% de les retribucions que es perceben en el moment de l'alliberament, tant bàsiques com complementàries.

Legislació: Art. 95 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.


 • Darrera modificació: 14/11/2023 13:34