professorat:permisos:llicencies:inici

Llicències

Documentació i sol·licitud: baixa mèdica oficial MUFACE, Seguretat Social

Cal comunicar immediatament a la direcció del centre la situació d'incapacitat temporal (IT), en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d'un familiar…), i fer arribar el comunicat de baixa, com a molt tard, al tercer dia (o al quart, segons MUFACE) de la data de l'expedició, acompanyat del model normalitzat de sol·licitud de llicència per malaltia. La durada ve determinada pel temps per al qual el metge hagi signat la baixa. La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la IT, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Absències per motius de salut sense baixa mèdica

- Les absències es poden justificar mitjançant la declaració responsable, que s'ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. Quan no siguin justificades documentalment podran comportar deducció de sou.

- Disposem d'un crèdit de 15 hores laborables en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda) per justificar les absències per malaltia sense baixa mèdica. Es descomptaran les hores corresponents a la nostra jornada de permanència al centre del dia de l'absència.

- En cas que a l'endemà la nostra absència derivés en una situació d'incapacitat temporal amb baixa mèdica, no es restarien les hores d'absència del saldo inicial de 15 hores.

Durada: fins a 18 mesos.

Retribucions: 100% de les retribucions que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal.

En el cas dels docents que pertanyen a MUFACE, durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou; a partir del 4t mes només es cobraran les retribucions bàsiques, i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT.

A partir del quart mes el Departament d'Educació abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al primer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el primer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el primer mes de baixa.

Observacions: un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat. S'ha d'aportar el paper de la primera baixa, el del quart mes de baixa i la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació. Hi ha reserva del lloc de treball.

El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc. fins a l'alta mèdica. A partir dels 3 fins als 12 mesos, és possible una pròrroga de 6 mesos més (màxim 18) per IT. Exhaurits els 18 mesos, dins els 3 mesos següents s'examinarà si es continua amb la llicència, per possibilitats de millora i reincorporació al lloc de treball (fins a un màxim de 24 mesos), o es qualifica com a incapacitat permanent. En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys).

La normativa actual garanteix que el personal interí que té un nomenament amb efectes de l'1 de setembre, se'l farà efectiu aquest nomenament encara que estigui de permís de maternitat o paternitat o de llicència per incapacitat temporal (abans no se li actualitzava administrativament el nou nomenament fins a la seva incorporació efectiva).

«El personal interí al qual se li hagi adjudicat una destinació regulada per aquesta Resolució i que a data 1 de setembre de 2022 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal, mantindrà el dret a la seva destinació, per al curs 2022-2023, amb efectes administratius des de l'1 de setembre de 2022».
Professorat interí i substitut: En cas de baixa els docents adscrits a la Seguretat Social tenen assegurat el 100% de les seves retribucions mentre el seu nomenament estigui vigent. Sense nomenament vigent en el moment de la baixa o si s'acaba en el seu transcurs, la Seguretat Social paga el subsidi per Incapacitat Temporal fins al moment de l'alta, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats en els últims 5 anys en el cas de malaltia comuna (en el cas d'accident o malaltia professional no s'exigeix aquest període previ: més informació). En aquest cas, es consumeixen dies d'atur, i es cobra la quantitat que ens pertocaria per aquest concepte, tal i com si haguéssim demanat cobrar l'atur. Si no tenim dret a la prestació d'atur, la quantia d'aquest subsidi per malaltia comuna i accident no laboral és el 60% de la base reguladora des del 4º dia de la baixa fins el 20è i el 75% des del dia 21. Si es tracta d'una malaltia professional o accident de treball, el 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa (més informació sobre la quantia de la prestació).

Si al començament del curs s'està en situació de malaltia, es té dret a l'assignació d'una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent el número d'ordre.
Mentre el personal interí romangui en la situació esmentada, el lloc de treball serà cobert per una persona substituta. Quan finalitzi el període de baixa la persona interina s'incorporarà al mateix lloc de treball que li va ser assignat. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel titular, se li adjudicarà la destinació que li correspongui segons l'ordre assignat a la borsa de treball.
En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat a cobrir cap substitució.

Legislació: Llei de Funcionaris Civils de l'Estat, art.69.3; Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.95; Llei 40/2007, de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; Instruccions d'organització i funcionament dels centres docents públics; Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat; Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives; Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. Resolució de 24 d’octubre de 2012. Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (adaptat al col·lectiu docent a Documents per a l'organització i la gestió dels centres: Gestió del personal docent, apartat 5). Decret Llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic. Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d'absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d'Educació.


Sol·licitud: ha de ser el sindicat que proposa l'alliberament qui trameti la sol·licitud.

Durada: un curs escolar prorrogable sense cap tipus de limitació.

Observacions: hi ha reserva del lloc de treball. El temps de llicència sindical computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc.

Retribucions: es tracta d'una llicència retribuïda amb el 100% de les retribucions que es perceben en el moment de l'alliberament, tant bàsiques com complementàries.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art. 95.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Tramitació per ATRI
La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny de l'any corresponent. Documentació que cal adjuntar:
- Informe favorable del director/a del centre.
- Certificat de l'entitat reconeguda amb el projecte d'estudis que fareu, on s'especifiqui la relació amb el lloc de treball.

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

Observacions: Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut. Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. En el cas dels funcionaris interins la concessió de la llicència sense retribució queda supeditada al seu nomenament com a interí per al curs en què demana la llicència i la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d'agost de l'any en què gaudeix d'aquesta llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, drets passius, jubilació).

El professorat que gaudeix d'aquesta llicència, continua en servei actiu i per això, si vol fer alguna altra activitat remunerada, ha de sol·licitar la compatibilitat.

Retribucions: sense retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats (també es pot contactar abans amb MUFACE per anar pagant-les).

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art. 95.1.
Llei 2/2021​, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic​​, art. 47


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: fins a 3 mesos, prorrogables per períodes mensuals.

Observacions: es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla. El risc per a l'embaràs ha de provenir del lloc de treball, no del propi desenvolupament de l'embaràs. Així ho ha de certificar el metge que, en el règim aplicable de la Seguretat Social, assisteixi facultativament la treballadora.

El Departament d'Ensenyament interpreta que, per regla general, la feina del docent no és de risc per l'embaràs, però, en qualsevol cas, s'ha d'examinar i avaluar el risc de cada lloc docent.
La Generalitat, de moment, no reconeix el Permís retribuït per a les funcionàries en estat de gestació, que l'EBEP contempla, com a possibilitat, a la Disposició addicional setzena: «Cada Administració pública, en el seu àmbit, pot establir a les funcionàries en estat de gestació un permís retribuït, a partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs, fins a la data de part».

Retribucions: 100% de les retribucions que es percebien el mes d'inici de la IT per risc durant l'embaràs. A partir del quart mes, en el cas de les funcionàries de carrera, el Departament pagarà les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries) i MUFACE pagarà un subsidi (cal sol·licitar-lo) mentre duri la IT.

Legislació: Llei de Funcionaris Civils de l'Estat, art. 69.3, segons el redactat que apareix a la Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral; Ordre APU/2210/2003, de 17 de juliol, per la qual es regula el procediment de les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs (BOE 05/08/03).


Sol·licitud: al Servei Territorial o al Consorci d'Ed. Bcn. Tramitació per ATRI > Gestió del temps
És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d'inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no es modificarà la data de finalització prevista i voluntàriament demanada.

Qui la pot demanar: Personal funcionari de carrera i en pràctiques i personal interí (és una novetat del febrer del 2022) i el personal laboral.​

Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys. El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, es torna a disposar de sis mesos més.

Observacions: No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís. La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar.
En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.
El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. En el cas dels funcionaris interins la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència.​

Retribucions: sense retribució.
Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius o seguretat social i MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art. 95.2 i 122 b); Llei 17/1997, de 24 de desembre, art.6.
Llei 2/2021​, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic​​, art. 47


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. quan es convoca, adjuntant la documentació necessària i concretada en la convocatòria.

Fa anys que el Departament d'Educació no convoca aquesta llicència

Documentació: la que s'estableixi a la convocatòria corresponent.

Durada: cal veure la convocatòria. Normalment és d'un curs escolar (setembre-juny) o de mig curs (setembre-desembre o gener-juny).

Observacions: el temps de llicència computa a tots els efectes d'antiguitat i drets passius. Respecte als requisits cal consultar les convocatòries corresponents. Els temes d'estudi són els que es relacionen a les convocatòries. El professorat interí o substitut no pot gaudir d'aquesta llicència.

Retribucions: les que s'estableixin en les convocatòries respectives; ara bé, en qualsevol cas es tracta d'una llicència retribuïda.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.95.1.


  • Quan s'estigui en situació de baixa per accident laboral abans de l'inici de curs, el Departament assignarà una vacant, si correspon, d’entre les sol·licitades, atenent el número d'ordre de la borsa de treball.
  • Quan finalitzi el període previst, la persona interina s’incorporarà al mateix lloc de treball. Si està cobert pel funcionari titular, se li assignarà la destinació que li correspongui segons els criteris de la borsa de treball.
  • En el cas del professorat substitut, es computarà com a serveis prestats, només a efectes de l’obtenció de numero d'ordre de la borsa, el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis a data posterior al 30 de juny.
  • Aquesta situació també s’aplicarà en el cas d'una persona substituta sense nomenament a la qual se n'ofereixi un mentre estigui de baixa per accident laboral.

Passos a seguir:

  • La direcció del centre ha de complimentar un volant d’assistència mèdica i lliurar-lo a l'accidentat per anar a la mútua ASEPEYO. També ho ha de notificar als SSTT. Si l'accident és urgent es pot anar a un altre centre assistencial però, posteriorment, amb el volant, anar a la mútua.
  • Els serveis mèdics de la mútua facilitaran els volants de la baixa, que s'han de lliurar als Serveis Territorials el més aviat possible.
  • Cal guardar totes les factures de les despeses que generi l'accident.
  • Els documents que cal lliurar a la Seguretat Social són: volant d’assistència mèdica, impresos de notificació de l'accident (a omplir pels Serveis Territorials) i impresos de baixa mèdica que omplirà la mútua.
  • Si no hi ha baixa mèdica, cal lliurar a la mútua una relació dels fets.

  • Darrera modificació: 21/10/2022 19:33