Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:permisos:llicencies:inici [30/10/2018 08:42]
luis.sobrino@secundaria.info [Per malaltia]
professorat:permisos:llicencies:inici [07/02/2019 12:14] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Per malaltia]
Línia 7: Línia 7:
 <note tip>​veure també [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​inici|Incapacitats i malalties]]</​note>​ <note tip>​veure també [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​inici|Incapacitats i malalties]]</​note>​
  
-Documentació i sol·licitud:​ baixa mèdica oficial ​a partir del 3r dia (al 4t dia d'​absència per motius de salut s'ha de presentar obligatòriament). ​[[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes|MUFACE]],​ [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes_ss|Seguretat Social]]+Documentació i sol·licitud:​ baixa mèdica oficial [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes|MUFACE]],​ [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes_ss|Seguretat Social]]
  
-Aquesta llicència s'obté presentant al lloc de treball corresponent ​la baixa mèdica ​acompanyada del model normalitzat de sol·licitud de llicència per malaltia. La durada ve determinada pel temps per al qual el metge hagi signat la baixa. La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal (IT), per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. ​+Cal comunicar immediatament a la direcció del centre la situació d'incapacitat temporal (IT), en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic,​ avís d’un familiar…),​ i fer arribar el comunicat de baixa, com a molt tard, l'​endemà de la data de l'​expedició, ​acompanyada del model normalitzat de sol·licitud de llicència per malaltia. La durada ve determinada pel temps per al qual el metge hagi signat la baixa. La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la IT, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. ​
  
-**Les absències produïdes ​per motius de salut amb una durada màxima de 3 dies consecutius** s'​acreditaran amb un document de presència o atenció mèdica, o bé mitjançant el model {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:​g445_003.pdf|"​Declaració responsable justificativa d'​absència per motius de salut o d'​assistència a consulta mèdica"​}},​ que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d'​Ensenyament i als propis centres. +<note important>​**Absències ​per motius de salut sense baixa mèdica**
-  +
-Durada: fins a 18 mesos. +
-<note warning>​S'​ACABEN ELS DESCOMPTES DE SOU EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA!!!+
  
-En virtut del que disposa el [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=832209&​language=ca_ES|Decret Llei 5/2018]], des del 17 d'​octubre ​s'han acabat els descomptes en cas de baixa. En teoria, s'​hauria ​de tornar a la situació prèvia a l'​aplicació d'​aquesta mesuraAl no haver descomptes ​de sou, tampoc disposarem del crèdit de 30 hores que teníem en compensació+- Les absències es poden justificar mitjançant la declaració responsable, ​que s'ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treballQuan no siguin justificades documentalment podran comportar deducció ​de sou.
  
-//El Departament ​d'Ensenyament ens ha fet arribar la següent informació://​\\ +- Disposem ​d'un crèdit ​de **15 hores** laborables en un mateix curs escolar (les que corresponguin en funció ​de la jornada reduïda) per justificar ​les absències per malaltia sense baixa mèdicaEs descomptaran les hores corresponents a la nostra jornada ​de permanència al centre del dia de l'absència.
-A falta de nova normativa ​instruccions ​de Funció Pública respecte a les absències per Incapacitat Temporal (baixa):\\ +
-1.- La instrucció anterior segons ​la qual la baixa s'​ha ​de presentar el 4t dia no és d'aplicació ni vigent ara mateix. \\ +
-2.- Ara mateix, en el cas d'​Incapacitat Temporal, la baixa mèdica s'ha de presentar el primer dia.\\+
  
-Els nostres serveis jurídics estan estudiant aquesta posició del Departament ​que, entenem, pot entrar ​en contradicció ​amb normativa vigent.\\ +- En cas que a l'​endemà la nostra absència derivés ​en una situació d'​incapacitat temporal ​amb baixa mèdicano es restarien les hores d'absència del saldo inicial de 15 hores.</​note>​ 
-**Un cop tinguem més dades al respecteactualitzarem la informació ​d'aquest apartat**</​note>​+  
 +Durada: fins a 18 mesos.
  
 Retribucions:​ 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes d'​inici de la incapacitat temporal. Retribucions:​ 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes d'​inici de la incapacitat temporal.
Línia 30: Línia 25:
 Durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou; a partir del 4t mes només es cobraran les retribucions bàsiques, i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT. Durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou; a partir del 4t mes només es cobraran les retribucions bàsiques, i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT.
  
-A partir del quart mes el Departament d'Ensenyament ​abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'​aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària,​ corresponent al primer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el primer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el primer mes de baixa.+A partir del quart mes el Departament d'Educació ​abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'​aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària,​ corresponent al primer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el primer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el primer mes de baixa.
  
 Observacions:​ un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat. S'ha d'​aportar el paper de la primera baixa, el del quart mes de baixa i la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació. Hi ha reserva del lloc de treball. Observacions:​ un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat. S'ha d'​aportar el paper de la primera baixa, el del quart mes de baixa i la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació. Hi ha reserva del lloc de treball.
  
-El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc. fins a lalta mèdica. A partir dels 3 fins als 12 mesos, és possible una pròrroga de 6 mesos més (màxim 18) per IT. Exhaurits els 18 mesos, dins els 3 mesos següents s'​examinarà si es continua amb la llicència, per possibilitats de millora i reincorporació al lloc de treball (fins a un màxim de 24 mesos), o es qualifica com a incapacitat permanent.+El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc. fins a l'alta mèdica. A partir dels 3 fins als 12 mesos, és possible una pròrroga de 6 mesos més (màxim 18) per IT. Exhaurits els 18 mesos, dins els 3 mesos següents s'​examinarà si es continua amb la llicència, per possibilitats de millora i reincorporació al lloc de treball (fins a un màxim de 24 mesos), o es qualifica com a incapacitat permanent.
 En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys). En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys).
  
-<note important>​El Departament d'Ensenyament ​manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 18-19 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:+<note important>​El Departament d'Educació ​manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 18-19 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:
  
  //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de  //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de
Línia 53: Línia 48:
 En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat a cobrir cap substitució.</​note>​ En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat a cobrir cap substitució.</​note>​
  
-Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art.69.3; {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art.95; [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; [[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat;​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives]];​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​action=fitxa&​documentId=617096|Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre]], sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. [[http://​educacio.gencat.cat/​documents_publics/​instruccions/​instruccions12_13/​resolucio_24_10_2012.pdf|Resolució de 24 d’octubre de 2012]]. {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​instruccio2_2013absencies_salut.pdf|Instrucció 2/2013, de 30 de desembre}}, sobre justificació d'​absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'​Administració de la Generalitat (adaptat al col·lectiu docent a [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_docent.pdf|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Gestió del personal docent]], apartat 5). [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=832209&​language=ca_ES|Decret Llei 5/2018, de 16 d'​octubre]],​ sobre l'​increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'​incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.+Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art.69.3; {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art.95; [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; [[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat;​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives]];​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​action=fitxa&​documentId=617096|Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre]], sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. [[http://​educacio.gencat.cat/​documents_publics/​instruccions/​instruccions12_13/​resolucio_24_10_2012.pdf|Resolució de 24 d’octubre de 2012]]. {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​instruccio2_2013absencies_salut.pdf|Instrucció 2/2013, de 30 de desembre}}, sobre justificació d'​absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'​Administració de la Generalitat (adaptat al col·lectiu docent a [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_docent.pdf|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Gestió del personal docent]], apartat 5). [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=832209&​language=ca_ES|Decret Llei 5/2018, de 16 d'​octubre]],​ sobre l'​increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'​incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic. [[https://​secundaria.info/​portal/​recurs/​instruccionsabsenciessalut.pdf|Instrucció 1/2019, de 6 de febrer]], sobre justificació d'​absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d'​Educació.
  
 ---- ----
  • Darrera modificació: 07/02/2019 12:14