Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
Següent revisió Ambdós costats nova versio
professorat:permisos:llicencies:inici [05/06/2018 12:43]
luis.sobrino@secundaria.info [Llicència per estudis]
professorat:permisos:llicencies:inici [13/06/2019 18:21]
luis.sobrino@secundaria.info [Assumptes propis]
Línia 4: Línia 4:
  
 ===== Per malaltia ===== ===== Per malaltia =====
-(veure també {{http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​incapacitats_i_malalties:​inici|Incapacitats i malalties}})\\ 
  
-Documentació i sol·licitud:​ baixa mèdica oficial a partir del 3r dia (al 4t dia d'​absència per motius de salut s'ha de presentar obligatòriament). ​[[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes|MUFACE]], [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes_ss|Seguretat Social]]+<note tip>​veure també ​[[professorat:​incapacitats_i_malalties:​inici|Incapacitats i malalties]]</​note>​
  
-Aquesta llicència s'​obté presentant al lloc de treball corresponent la baixa mèdica acompanyada del model normalitzat de sol·licitud ​de llicència per malaltia. La durada ve determinada pel temps per al qual el metge hagi signat la baixa. La data de l'​alta ​mèdica ​queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal (IT), per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a direl mateix dia de reincorporació al lloc de treball. ​+Documentació i sol·licitudbaixa mèdica ​oficial [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes|MUFACE]][[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes_ss|Seguretat Social]]
  
-**Les absències produïdes per motius de salut amb una durada màxima de 3 dies consecutius** s'acreditaran amb un document de presència o atenció mèdicao bé mitjançant ​el model {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:g445_003.pdf|"​Declaració responsable justificativa d'​absència ​per motius ​de salut o d'assistència a consulta ​mèdica"}}, que es troba al Portal de centre ​de la intranet del Departament ​d'Ensenyament i als propis centres. +Cal comunicar immediatament a la direcció del centre la situació d'incapacitat temporal (IT), en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic,​ avís d’un familiar…)i fer arribar ​el comunicat de baixa, com a molt tard, l'​endemà de la data de l'​expedició,​ acompanyada del [[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:llicencies:​inici#​sol_licitud_de_llicencia|model normalitzat de sol·licitud]] de llicència ​per malaltia. La durada ve determinada pel temps per al qual el metge hagi signat la baixa. La data de l'alta mèdica ​queda inclosa en la durada ​de la IT, per la qual cosa els comunicats mèdics ​d'alta s'​han ​de presentar ​el dia laborable següentés a dir, el mateix ​dia de reincorporació al lloc de treball
-  +
-Les absències justificades per motius ​de salut comporten ​el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d'​absència per incapacitat temporal. ​ No obstant aixòno comporten descomptes retributius:​ +
-  * Les primeres 30 hores laborables d'​absència en un mateix ​curs escolar, o les que corresponguin en funció ​de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis. +
-  * Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.+
  
 +<note important>​**Absències per motius de salut sense baixa mèdica**
 +
 +- Les absències es poden justificar mitjançant la declaració responsable,​ que s'ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. Quan no siguin justificades documentalment podran comportar deducció de sou.
 +
 +- Disposem d'un crèdit de **15 hores** laborables en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda) per justificar les absències per malaltia sense baixa mèdica. Es descomptaran les hores corresponents a la nostra jornada de permanència al centre del dia de l'​absència.
 +
 +- En cas que a l'​endemà la nostra absència derivés en una situació d'​incapacitat temporal amb baixa mèdica, no es restarien les hores d'​absència del saldo inicial de 15 hores.</​note>​
 + 
 Durada: fins a 18 mesos. Durada: fins a 18 mesos.
  
-Retribucions: ​el 1r, 2n i 3r dia es cobra el 50% del sou; del 4t. al 20è dia el 75%; a partir del dia 21, el 100% del sou. +Retribucions:​ 100% de les retribucions que es percebien ​el mes d'​inici ​de la incapacitat temporal.
-Si la causa de la IT és deguda a accident laboral, hospitalització o cirurgia, tractaments oncològics, ​ malaltia professional o [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​suposits_excepcionals|altres supòsits excepcionals]] ​es cobra el 100% del sou. Les dones embarassades i les víctimes ​de violència de gènere que causin baixa per IT també cobraran ​la totalitat del sou.+
  
 Durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou; a partir del 4t mes només es cobraran les retribucions bàsiques, i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT. Durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou; a partir del 4t mes només es cobraran les retribucions bàsiques, i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT.
  
-A partir del quart mes el Departament d'Ensenyament ​abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'​aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària,​ corresponent al primer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el primer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el primer mes de baixa.+A partir del quart mes el Departament d'Educació ​abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'​aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària,​ corresponent al primer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el primer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el primer mes de baixa.
  
 Observacions:​ un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat. S'ha d'​aportar el paper de la primera baixa, el del quart mes de baixa i la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació. Hi ha reserva del lloc de treball. Observacions:​ un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat. S'ha d'​aportar el paper de la primera baixa, el del quart mes de baixa i la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació. Hi ha reserva del lloc de treball.
  
-El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc. fins a lalta mèdica. A partir dels 3 fins als 12 mesos, és possible una pròrroga de 6 mesos més (màxim 18) per IT. Exhaurits els 18 mesos, dins els 3 mesos següents s'​examinarà si es continua amb la llicència, per possibilitats de millora i reincorporació al lloc de treball (fins a un màxim de 24 mesos), o es qualifica com a incapacitat permanent.+El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc. fins a l'alta mèdica. A partir dels 3 fins als 12 mesos, és possible una pròrroga de 6 mesos més (màxim 18) per IT. Exhaurits els 18 mesos, dins els 3 mesos següents s'​examinarà si es continua amb la llicència, per possibilitats de millora i reincorporació al lloc de treball (fins a un màxim de 24 mesos), o es qualifica com a incapacitat permanent.
 En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys). En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys).
  
-<note important>​El Departament d'Ensenyament ha introduït ​a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 17-18 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**: ​+<note important>​El Departament d'Educació manté ​a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 19-20 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:
  
-//«El personal interí nomenat en aquests procediments dadjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2017 tingui vigent una llicència dinfantament o adopció o dincapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2016-2017 un nomenament dinterí fins el 31 dagost de 2017 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que ladjudicat per al curs 2017-2018 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars»//​.</​note>​+ //«El personal interí nomenat en aquests procediments d'adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2019 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2019-2020. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2018-2019 un nomenament d'interí fins el 31 d'agost de 2019 a un lloc de treball de la mateixa dedicació ​i mateix grup que l'adjudicat per al curs 2019-2020 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars».// 
 +(Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​
  
 <​note>​**[[http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​interins:​inici|Professorat interí i substitut]]**:​ Sense nomenament vigent en el moment de la baixa o si s'​acaba en el seu transcurs, es passa a cobrar el 60% de la base reguladora des del 4t dia de la llicència fins al 20è inclòs i el 75% des del dia 21è, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats, en els últims 5 anys.\\ ​ <​note>​**[[http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​interins:​inici|Professorat interí i substitut]]**:​ Sense nomenament vigent en el moment de la baixa o si s'​acaba en el seu transcurs, es passa a cobrar el 60% de la base reguladora des del 4t dia de la llicència fins al 20è inclòs i el 75% des del dia 21è, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats, en els últims 5 anys.\\ ​
Línia 39: Línia 42:
 En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat a cobrir cap substitució.</​note>​ En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat a cobrir cap substitució.</​note>​
  
-Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art.69.3; {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art.95; [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; [[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat;​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives]];​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​action=fitxa&​documentId=617096|Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre]], sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. [[http://​educacio.gencat.cat/​documents_publics/​instruccions/​instruccions12_13/​resolucio_24_10_2012.pdf|Resolució de 24 d’octubre de 2012]]. {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​instruccio2_2013absencies_salut.pdf|Instrucció 2/2013, de 30 de desembre}}, sobre justificació d'​absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'​Administració de la Generalitat (adaptat al col·lectiu docent a [[http://secundaria.info/docu/centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1718|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Gestió del personal docent]], apartat 5).+Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art.69.3; {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art.95; [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; [[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat;​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives]];​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​action=fitxa&​documentId=617096|Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre]], sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. [[http://​educacio.gencat.cat/​documents_publics/​instruccions/​instruccions12_13/​resolucio_24_10_2012.pdf|Resolució de 24 d’octubre de 2012]]. {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​instruccio2_2013absencies_salut.pdf|Instrucció 2/2013, de 30 de desembre}}, sobre justificació d'​absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'​Administració de la Generalitat (adaptat al col·lectiu docent a [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_docent.pdf|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Gestió del personal docent]], apartat 5). [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=832209&​language=ca_ES|Decret Llei 5/2018, de 16 d'​octubre]],​ sobre l'​increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'​incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic. [[https://​secundaria.info/​portal/​recurs/​instruccionsabsenciessalut.pdf|Instrucció 1/2019, de 6 de febrer]], sobre justificació d'​absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d'​Educació.
  
 ---- ----
Línia 83: Línia 86:
 <​note>​El professorat que gaudeix d’aquesta llicència, continua en servei actiu i per això, si vol fer alguna altra activitat remunerada, ha de sol·licitar la compatibilitat.</​note>​ <​note>​El professorat que gaudeix d’aquesta llicència, continua en servei actiu i per això, si vol fer alguna altra activitat remunerada, ha de sol·licitar la compatibilitat.</​note>​
  
-Retribucions:​ sense retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE ​(les quotes ​es regularitzen quan tornes a cobrar, però es pot contactar amb MUFACE per anar pagant-les, de forma que només restin les quotes dels dret passius)+Retribucions:​ sense retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran ​les quotes ​corresponents als mesos no abonats (també ​es pot contactar ​abans amb MUFACE per anar pagant-les).
  
 Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art. 95.1. Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art. 95.1.
- 
----- 
- 
-===== Atenció d'un familiar en cas de malaltia greu ===== 
- 
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. 
- 
-Durada: un mínim de 10 dies i fins a 3 mesos, prorrogables excepcionalment fins a 3 mesos més. 
- 
-Observacions:​ el familiar ha de ser-ho fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. 
- 
-Retribucions:​ sense retribució durant el temps de la llicència. 
- 
-Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art.95.6. 
  
 ---- ----
Línia 111: Línia 100:
 Observacions:​ es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla. El risc per a l'​embaràs ha de provenir del lloc de treball, no del propi desenvolupament de l'​embaràs. Així ho ha de certificar el metge que, en el règim aplicable de la Seguretat Social, assisteixi facultativament la treballadora. Observacions:​ es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla. El risc per a l'​embaràs ha de provenir del lloc de treball, no del propi desenvolupament de l'​embaràs. Així ho ha de certificar el metge que, en el règim aplicable de la Seguretat Social, assisteixi facultativament la treballadora.
 <​note>​El Departament d'​Ensenyament interpreta que, per regla general, la feina del docent no és de risc per l'​embaràs,​ però, en qualsevol cas, s'ha d'​examinar i avaluar el risc de cada lloc docent.</​note>​ <​note>​El Departament d'​Ensenyament interpreta que, per regla general, la feina del docent no és de risc per l'​embaràs,​ però, en qualsevol cas, s'ha d'​examinar i avaluar el risc de cada lloc docent.</​note>​
-<note warning>​La Generalitat,​ de moment, **no** reconeix el **Permís retribuït per a les funcionàries en estat de gestació**,​ que l'EBEP contempla ​(com a possibilitata la Disposició addicional setzena: «Cada Administració pública, en el seu àmbit, pot establir a les funcionàries en estat de gestació un permís retribuït, a partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs,​ fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs,​ fins a la data de part.</​note>​ +<note warning>​La Generalitat,​ de moment, **no** reconeix el **Permís retribuït per a les funcionàries en estat de gestació**,​ que l'EBEP contemplacom a possibilitata la Disposició addicional setzena: «Cada Administració pública, en el seu àmbit, pot establir a les funcionàries en estat de gestació un permís retribuït, a partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs,​ fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs,​ fins a la data de part».</​note>​ 
-Retribucions: ​els tres primers mesos, el personal funcionari cobrarà el 100% dels seus drets econòmics a la nòmina del Departament + 
-A partir del quart mes, el Departament pagarà les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries) i MUFACE pagarà un subsidi (cal sol·licitar-lo) mentre duri la incapacitat temporal. +Retribucions:​ 100% de les retribucions que es percebien el mes d'​inici de la IT per risc durant l'​embaràs. A partir del quart mes, en el cas de les funcionàries de carrera, el Departament pagarà les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries) i MUFACE pagarà un subsidi (cal sol·licitar-lo) mentre duri la IT.
-El personal interí i substitut cobrarà una part del Departament i una part de la Seguretat Social, si té contracte en vigor.+
  
 Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art. 69.3, segons el redactat que apareix a la [[http://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-1999-21568|Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2003-15600|Ordre APU/​2210/​2003,​ de 17 de juliol]], per la qual es regula el procediment de les situacions d'​incapacitat temporal i de risc durant l'​embaràs (BOE 05/08/03). Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art. 69.3, segons el redactat que apareix a la [[http://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-1999-21568|Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2003-15600|Ordre APU/​2210/​2003,​ de 17 de juliol]], per la qual es regula el procediment de les situacions d'​incapacitat temporal i de risc durant l'​embaràs (BOE 05/08/03).
Línia 122: Línia 110:
 ===== Assumptes propis ===== ===== Assumptes propis =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d'​inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, //en general//, no se modificarà la data de finalització prevista i voluntàriament demanada.
  
-Durada: ​ fins a 6 mesos cada dos anys com a funcionari de carrera. Es comença a computar els dos anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a un total de sis mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, se'n torna a disposar de sis mesos més. El primer cop que es farà ús d'​aquest nou període es començarà a computar, de bell nou, els dos anys.+Durada: ​ fins a 6 mesos cada dos anys com a funcionari de carrera. Es comença a computar els dos anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a un total de sis mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, se'n torna a disposar de sis mesos més.
  
-Observacions:​ la concessió de la llicència està subordinada a les necessitats del servei. ​Només s'han de justificar els motius per a les llicències inferiors a 10 dies. El temps de llicència computa a efectes d'​antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. El professorat **interí o substitut** no pot gaudir d'​aquesta llicència. ​+Observacions:​ la concessió de la llicència està subordinada a les necessitats del servei. 
 +El temps de llicència computa a efectes d'​antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. ​\\ 
 +El professorat **interí o substitut** no pot gaudir d'​aquesta llicència. ​
  
-Retribucions:​ sense retribució ​durant ​el temps de la llicència.+Retribucions:​ sense retribució. Durant ​el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE. En el moment de finalització ​de la llicència ​es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.
  
 Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art. 95.2 i 122 b); [[http://​educacio.gencat.net/​extranet/​dogc/​llei_17_1997.html|Llei 17/1997, de 24 de desembre]], art.6. Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art. 95.2 i 122 b); [[http://​educacio.gencat.net/​extranet/​dogc/​llei_17_1997.html|Llei 17/1997, de 24 de desembre]], art.6.
Línia 137: Línia 127:
  
  
-  * Quan s'​estigui en situació de baixa per accident laboral abans de l'​inici de curs, el Departament assignarà una vacant, si correspon, d’entre les sol•licitades, atenent el número d'​ordre de [[http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​interins:​la_borsa_de_treball|la borsa de treball]].+  * Quan s'​estigui en situació de baixa per accident laboral abans de l'​inici de curs, el Departament assignarà una vacant, si correspon, d’entre les sol·licitades, atenent el número d'​ordre de [[http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​interins:​la_borsa_de_treball|la borsa de treball]].
   * Quan finalitzi el període previst, la persona interina s’incorporarà al mateix lloc de treball. Si està cobert pel funcionari titular, se li assignarà la destinació que li correspongui segons els criteris de la borsa de treball.   * Quan finalitzi el període previst, la persona interina s’incorporarà al mateix lloc de treball. Si està cobert pel funcionari titular, se li assignarà la destinació que li correspongui segons els criteris de la borsa de treball.
   * En el cas del professorat substitut, es computarà com a serveis prestats, només a efectes de l’obtenció de numero d'​ordre de la borsa, el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis a data posterior al 30 de juny.   * En el cas del professorat substitut, es computarà com a serveis prestats, només a efectes de l’obtenció de numero d'​ordre de la borsa, el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis a data posterior al 30 de juny.
Línia 166: Línia 156:
 [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social
  
-[[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]+[[https://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1819|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]
  
 [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat
Línia 180: Línia 170:
 ===== Sol·licitud de llicència ===== ===== Sol·licitud de llicència =====
  
-{{:​professorat:​permisos:​llicencies:​sol_licitud_llicencia.pdf|Sol·licitud}}+{{:​professorat:​permisos:​llicencies:​sol_licitud_llicencies.pdf|Sol·licitud ​llicència}} 
 + 
 +{{ :​professorat:​permisos:​llicencies:​declaracio_jurada_permisos_llicenc_exced.pdf |Declaració jurada o promesa}}
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​declaracio_jurada14permisos.pdf|Declaració jurada o promesa}} per llicència sense retribució per atendre un familiar. 
  • Darrera modificació: 11/12/2020 10:38