Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
Següent revisió Ambdós costats nova versio
professorat:permisos:llicencies:inici [23/10/2018 12:38]
luis.sobrino@secundaria.info [Per malaltia]
professorat:permisos:llicencies:inici [19/06/2019 10:01]
luis.sobrino@secundaria.info [Assumptes propis]
Línia 7: Línia 7:
 <note tip>​veure també [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​inici|Incapacitats i malalties]]</​note>​ <note tip>​veure també [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​inici|Incapacitats i malalties]]</​note>​
  
-Documentació i sol·licitud:​ baixa mèdica oficial ​a partir del 3r dia (al 4t dia d'​absència per motius de salut s'ha de presentar obligatòriament). ​[[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes|MUFACE]],​ [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes_ss|Seguretat Social]]+Documentació i sol·licitud:​ baixa mèdica oficial [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes|MUFACE]],​ [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​tramitacio_baixes_ss|Seguretat Social]]
  
-Aquesta llicència s'obté presentant al lloc de treball corresponent ​la baixa mèdica ​acompanyada del model normalitzat de sol·licitud de llicència per malaltia. La durada ve determinada pel temps per al qual el metge hagi signat la baixa. La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal (IT), per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. ​+Cal comunicar immediatament a la direcció del centre la situació d'incapacitat temporal (IT), en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic,​ avís d’un familiar…),​ i fer arribar el comunicat de baixa, com a molt tard, l'​endemà de la data de l'​expedició, ​acompanyada del [[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​llicencies:​inici#​sol_licitud_de_llicencia|model normalitzat de sol·licitud]] de llicència per malaltia. La durada ve determinada pel temps per al qual el metge hagi signat la baixa. La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la IT, per la qual cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball. ​
  
-**Les absències produïdes ​per motius de salut amb una durada màxima de 3 dies consecutius** s'acreditaran amb un document ​de presència ​atenció mèdica, o bé mitjançant ​el model {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:​g445_003.pdf|"​Declaració responsable justificativa ​d'absència per motius ​de salut d'​assistència a consulta mèdica"​}}, ​que es troba al Portal ​de centre de la intranet del Departament ​d'Ensenyament i als propis centres.+<note important>​**Absències ​per motius de salut sense baixa mèdica** 
 + 
 +- Les absències es poden justificar mitjançant la declaració responsable,​ que s'ha de fer arribar al director ​directora ​el mateix dia de la reincorporació al lloc de treballQuan no siguin justificades documentalment podran comportar deducció de sou. 
 + 
 +- Disposem ​d'un crèdit ​de **15 hores** laborables en un mateix curs escolar (les que corresponguin en funció ​de la jornada reduïda) per justificar les absències per malaltia sense baixa mèdica. Es descomptaran les hores corresponents a la nostra jornada de permanència al centre ​del dia de l'​absència. 
 + 
 +- En cas que a l'​endemà ​la nostra absència derivés en una situació ​d'incapacitat temporal amb baixa mèdica, no es restarien les hores d'​absència del saldo inicial de 15 hores.</​note>​
    
 Durada: fins a 18 mesos. Durada: fins a 18 mesos.
-<note warning>​S'​ACABEN ELS DESCOMPTES DE SOU EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA!!! 
- 
-En virtut del que disposa el [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=832209&​language=ca_ES|Decret Llei 5/2018, des del 17 d'​octubre]] s'han acabat els descomptes en cas de baixa. En teoria, s'​hauria de tornar a la situació prèvia a l'​aplicació d'​aquesta mesura. Al no haver descomptes de sou, tampoc disposarem del crèdit de 30 hores que teníem en compensació. A falta que el Departament d'​Ensenyament tregui alguna instrucció al respecte de com queda la justificació de faltes en cas d'​absència per malaltia, entenem que n'hi haurà prou amb avisar per telèfon i signar posteriorment la declaració personal justificativa. Cal tenir present que en cas d'​absència superior als 3 dies, és obligatori presentar la baixa mèdica. 
-**Un cop tinguem més dades al respecte, actualitzarem la informació d'​aquest aparta**</​note>​ 
  
-Retribucions:​ 100% de les retribucions ​fixes i periòdiques ​que es percebien el mes d'​inici de la incapacitat temporal.+Retribucions:​ 100% de les retribucions que es percebien el mes d'​inici de la incapacitat temporal.
  
 Durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou; a partir del 4t mes només es cobraran les retribucions bàsiques, i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT. Durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou; a partir del 4t mes només es cobraran les retribucions bàsiques, i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT.
  
-A partir del quart mes el Departament d'Ensenyament ​abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'​aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària,​ corresponent al primer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el primer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el primer mes de baixa.+A partir del quart mes el Departament d'Educació ​abonarà el 100% de les retribucions bàsiques (sou més triennis) i MUFACE el subsidi per incapacitat temporal, que serà la major d'​aquestes dues quantitats: el 80% de les retribucions bàsiques, incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària,​ corresponent al primer mes de llicència, o el 75% de les retribucions complementàries cobrades en el primer mes de llicència. En qualsevol cas, la quantitat resultant no podrà ser superior a la que es cobrava durant el primer mes de baixa.
  
 Observacions:​ un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat. S'ha d'​aportar el paper de la primera baixa, el del quart mes de baixa i la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació. Hi ha reserva del lloc de treball. Observacions:​ un cop exhaurits els 3 mesos de llicència, si continua la baixa mèdica cal demanar a MUFACE el pagament del subsidi per incapacitat. S'ha d'​aportar el paper de la primera baixa, el del quart mes de baixa i la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació. Hi ha reserva del lloc de treball.
  
-El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc. fins a lalta mèdica. A partir dels 3 fins als 12 mesos, és possible una pròrroga de 6 mesos més (màxim 18) per IT. Exhaurits els 18 mesos, dins els 3 mesos següents s'​examinarà si es continua amb la llicència, per possibilitats de millora i reincorporació al lloc de treball (fins a un màxim de 24 mesos), o es qualifica com a incapacitat permanent.+El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius, etc. fins a l'alta mèdica. A partir dels 3 fins als 12 mesos, és possible una pròrroga de 6 mesos més (màxim 18) per IT. Exhaurits els 18 mesos, dins els 3 mesos següents s'​examinarà si es continua amb la llicència, per possibilitats de millora i reincorporació al lloc de treball (fins a un màxim de 24 mesos), o es qualifica com a incapacitat permanent.
 En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys). En tot cas, als 24 mesos es pot concedir la jubilació per incapacitat permanent. Per al càlcul de la pensió se sumen els anys que manquen per a la jubilació ordinària (65 anys).
  
-<note important>​El Departament d'Ensenyament ​manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 18-19 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:+<note important>​El Departament d'Educació ​manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 19-20 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:
  
- //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de + //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2019 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2019-2020. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2018-2019 un nomenament d'​interí fins el 31 d'​agost de 2019 a un lloc de treball de la mateixa dedicació ​i mateix grup que l'​adjudicat per al curs 2019-2020 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos ​escolars».//
-setembre de 2018 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret +
-a la seva destinació per al curs 2018-2019. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa +
-de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un nomenament d'​interí fins el 31 +
-d'​agost de 2018 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l'​adjudicat per al curs 2018-2019 i no hi hagi +
-variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en +
-els dos cursos ​escolars.»//.+
 (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​ (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​
  
Línia 46: Línia 42:
 En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat a cobrir cap substitució.</​note>​ En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat a cobrir cap substitució.</​note>​
  
-Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art.69.3; {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art.95; [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; [[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat;​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives]];​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​action=fitxa&​documentId=617096|Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre]], sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. [[http://​educacio.gencat.cat/​documents_publics/​instruccions/​instruccions12_13/​resolucio_24_10_2012.pdf|Resolució de 24 d’octubre de 2012]]. {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​instruccio2_2013absencies_salut.pdf|Instrucció 2/2013, de 30 de desembre}}, sobre justificació d'​absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'​Administració de la Generalitat (adaptat al col·lectiu docent a [[http://secundaria.info/docu/centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1718|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Gestió del personal docent]], apartat 5).+Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art.69.3; {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art.95; [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; [[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat;​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives]];​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​action=fitxa&​documentId=617096|Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre]], sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. [[http://​educacio.gencat.cat/​documents_publics/​instruccions/​instruccions12_13/​resolucio_24_10_2012.pdf|Resolució de 24 d’octubre de 2012]]. {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​instruccio2_2013absencies_salut.pdf|Instrucció 2/2013, de 30 de desembre}}, sobre justificació d'​absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'​Administració de la Generalitat (adaptat al col·lectiu docent a [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_docent.pdf|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Gestió del personal docent]], apartat 5). [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=832209&​language=ca_ES|Decret Llei 5/2018, de 16 d'​octubre]],​ sobre l'​increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'​incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic. [[https://​secundaria.info/​portal/​recurs/​instruccionsabsenciessalut.pdf|Instrucció 1/2019, de 6 de febrer]], sobre justificació d'​absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d'​Educació.
  
 ---- ----
Línia 90: Línia 86:
 <​note>​El professorat que gaudeix d’aquesta llicència, continua en servei actiu i per això, si vol fer alguna altra activitat remunerada, ha de sol·licitar la compatibilitat.</​note>​ <​note>​El professorat que gaudeix d’aquesta llicència, continua en servei actiu i per això, si vol fer alguna altra activitat remunerada, ha de sol·licitar la compatibilitat.</​note>​
  
-Retribucions:​ sense retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE ​(les quotes ​es regularitzen quan tornes a cobrar, però es pot contactar amb MUFACE per anar pagant-les, de forma que només restin les quotes dels dret passius)+Retribucions:​ sense retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran ​les quotes ​corresponents als mesos no abonats (també ​es pot contactar ​abans amb MUFACE per anar pagant-les).
  
 Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art. 95.1. Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art. 95.1.
Línia 104: Línia 100:
 Observacions:​ es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla. El risc per a l'​embaràs ha de provenir del lloc de treball, no del propi desenvolupament de l'​embaràs. Així ho ha de certificar el metge que, en el règim aplicable de la Seguretat Social, assisteixi facultativament la treballadora. Observacions:​ es concedeix aquesta llicència quan les condicions de treball puguin influir negativament en la salut de la mare o del fill o filla. El risc per a l'​embaràs ha de provenir del lloc de treball, no del propi desenvolupament de l'​embaràs. Així ho ha de certificar el metge que, en el règim aplicable de la Seguretat Social, assisteixi facultativament la treballadora.
 <​note>​El Departament d'​Ensenyament interpreta que, per regla general, la feina del docent no és de risc per l'​embaràs,​ però, en qualsevol cas, s'ha d'​examinar i avaluar el risc de cada lloc docent.</​note>​ <​note>​El Departament d'​Ensenyament interpreta que, per regla general, la feina del docent no és de risc per l'​embaràs,​ però, en qualsevol cas, s'ha d'​examinar i avaluar el risc de cada lloc docent.</​note>​
-<note warning>​La Generalitat,​ de moment, **no** reconeix el **Permís retribuït per a les funcionàries en estat de gestació**,​ que l'EBEP contempla ​(com a possibilitata la Disposició addicional setzena: «Cada Administració pública, en el seu àmbit, pot establir a les funcionàries en estat de gestació un permís retribuït, a partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs,​ fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs,​ fins a la data de part.</​note>​ +<note warning>​La Generalitat,​ de moment, **no** reconeix el **Permís retribuït per a les funcionàries en estat de gestació**,​ que l'EBEP contemplacom a possibilitata la Disposició addicional setzena: «Cada Administració pública, en el seu àmbit, pot establir a les funcionàries en estat de gestació un permís retribuït, a partir del primer dia de la setmana 37 d’embaràs,​ fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot iniciar el primer dia de la setmana 35 d’embaràs,​ fins a la data de part».</​note>​ 
-Retribucions: ​els tres primers mesos, el personal funcionari cobrarà el 100% dels seus drets econòmics a la nòmina del Departament + 
-A partir del quart mes, el Departament pagarà les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries) i MUFACE pagarà un subsidi (cal sol·licitar-lo) mentre duri la incapacitat temporal. +Retribucions:​ 100% de les retribucions que es percebien el mes d'​inici de la IT per risc durant l'​embaràs. A partir del quart mes, en el cas de les funcionàries de carrera, el Departament pagarà les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extraordinàries) i MUFACE pagarà un subsidi (cal sol·licitar-lo) mentre duri la IT.
-El personal interí i substitut cobrarà una part del Departament i una part de la Seguretat Social, si té contracte en vigor.+
  
 Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art. 69.3, segons el redactat que apareix a la [[http://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-1999-21568|Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2003-15600|Ordre APU/​2210/​2003,​ de 17 de juliol]], per la qual es regula el procediment de les situacions d'​incapacitat temporal i de risc durant l'​embaràs (BOE 05/08/03). Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art. 69.3, segons el redactat que apareix a la [[http://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-1999-21568|Llei 39/1999, de conciliació de la vida familiar i laboral]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2003-15600|Ordre APU/​2210/​2003,​ de 17 de juliol]], per la qual es regula el procediment de les situacions d'​incapacitat temporal i de risc durant l'​embaràs (BOE 05/08/03).
Línia 115: Línia 110:
 ===== Assumptes propis ===== ===== Assumptes propis =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d'​inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, //en general//, no es modificarà la data de finalització prevista i voluntàriament demanada.
  
-Durada: ​ fins a 6 mesos cada dos anys com a funcionari de carrera. Es comença a computar els dos anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a un total de sis mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, se'n torna a disposar de sis mesos més. El primer cop que es farà ús d'​aquest nou període es començarà a computar, de bell nou, els dos anys.+Durada: ​ fins a 6 mesos cada dos anys com a funcionari de carrera. Es comença a computar els dos anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests dos anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a un total de sis mesos. Passats els dos anys des de la primera llicència, se'n torna a disposar de sis mesos més.
  
-Observacions:​ la concessió de la llicència està subordinada a les necessitats del servei. ​Només s'han de justificar els motius per a les llicències inferiors a 10 dies. El temps de llicència computa a efectes d'​antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. El professorat **interí o substitut** no pot gaudir d'​aquesta llicència. ​+Observacions:​ la concessió de la llicència està subordinada a les necessitats del servei. 
 +El temps de llicència computa a efectes d'​antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. ​\\ 
 +El professorat **interí o substitut** no pot gaudir d'​aquesta llicència. ​
  
-Retribucions:​ sense retribució ​durant ​el temps de la llicència.+Retribucions:​ sense retribució. Durant ​el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE. En el moment de finalització ​de la llicència ​es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.
  
 Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art. 95.2 i 122 b); [[http://​educacio.gencat.net/​extranet/​dogc/​llei_17_1997.html|Llei 17/1997, de 24 de desembre]], art.6. Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art. 95.2 i 122 b); [[http://​educacio.gencat.net/​extranet/​dogc/​llei_17_1997.html|Llei 17/1997, de 24 de desembre]], art.6.
Línia 130: Línia 127:
  
  
-  * Quan s'​estigui en situació de baixa per accident laboral abans de l'​inici de curs, el Departament assignarà una vacant, si correspon, d’entre les sol•licitades, atenent el número d'​ordre de [[http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​interins:​la_borsa_de_treball|la borsa de treball]].+  * Quan s'​estigui en situació de baixa per accident laboral abans de l'​inici de curs, el Departament assignarà una vacant, si correspon, d’entre les sol·licitades, atenent el número d'​ordre de [[http://​secundaria.info/​docu/​professorat:​interins:​la_borsa_de_treball|la borsa de treball]].
   * Quan finalitzi el període previst, la persona interina s’incorporarà al mateix lloc de treball. Si està cobert pel funcionari titular, se li assignarà la destinació que li correspongui segons els criteris de la borsa de treball.   * Quan finalitzi el període previst, la persona interina s’incorporarà al mateix lloc de treball. Si està cobert pel funcionari titular, se li assignarà la destinació que li correspongui segons els criteris de la borsa de treball.
   * En el cas del professorat substitut, es computarà com a serveis prestats, només a efectes de l’obtenció de numero d'​ordre de la borsa, el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis a data posterior al 30 de juny.   * En el cas del professorat substitut, es computarà com a serveis prestats, només a efectes de l’obtenció de numero d'​ordre de la borsa, el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis a data posterior al 30 de juny.
Línia 159: Línia 156:
 [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social
  
-[[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]+[[https://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1819|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]
  
 [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat
Línia 173: Línia 170:
 ===== Sol·licitud de llicència ===== ===== Sol·licitud de llicència =====
  
-{{:​professorat:​permisos:​llicencies:​sol_licitud_llicencia.pdf|Sol·licitud}}+{{:​professorat:​permisos:​llicencies:​sol_licitud_llicencies.pdf|Sol·licitud ​llicència}} 
 + 
 +{{ :​professorat:​permisos:​llicencies:​declaracio_jurada_permisos_llicenc_exced.pdf |Declaració jurada o promesa}}
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​declaracio_jurada14permisos.pdf|Declaració jurada o promesa}} per llicència sense retribució per atendre un familiar. 
  • Darrera modificació: 11/12/2020 10:38