Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:llicencies:inici [10/07/2018 15:46]
ramon.alonso@secundaria.info
professorat:permisos:llicencies:inici [30/10/2018 08:42] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Per malaltia]
Línia 13: Línia 13:
 **Les absències produïdes per motius de salut amb una durada màxima de 3 dies consecutius** s'​acreditaran amb un document de presència o atenció mèdica, o bé mitjançant el model {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:​g445_003.pdf|"​Declaració responsable justificativa d'​absència per motius de salut o d'​assistència a consulta mèdica"​}},​ que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d'​Ensenyament i als propis centres. **Les absències produïdes per motius de salut amb una durada màxima de 3 dies consecutius** s'​acreditaran amb un document de presència o atenció mèdica, o bé mitjançant el model {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:​g445_003.pdf|"​Declaració responsable justificativa d'​absència per motius de salut o d'​assistència a consulta mèdica"​}},​ que es troba al Portal de centre de la intranet del Departament d'​Ensenyament i als propis centres.
    
-Les absències justificades per motius de salut comporten el mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als tres primers dies d'​absència per incapacitat temporal. ​ No obstant això, no comporten descomptes retributius:​ 
-  * Les primeres 30 hores laborables d'​absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis. 
-  * Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades. 
- 
 Durada: fins a 18 mesos. Durada: fins a 18 mesos.
 +<note warning>​S'​ACABEN ELS DESCOMPTES DE SOU EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA!!!
 +
 +En virtut del que disposa el [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=832209&​language=ca_ES|Decret Llei 5/2018]], des del 17 d'​octubre s'han acabat els descomptes en cas de baixa. En teoria, s'​hauria de tornar a la situació prèvia a l'​aplicació d'​aquesta mesura. Al no haver descomptes de sou, tampoc disposarem del crèdit de 30 hores que teníem en compensació. ​
 +
 +//El Departament d'​Ensenyament ens ha fet arribar la següent informació://​\\
 +A falta de nova normativa o instruccions de Funció Pública respecte a les absències per Incapacitat Temporal (baixa):\\
 +1.- La instrucció anterior segons la qual la baixa s'ha de presentar el 4t dia no és d'​aplicació ni vigent ara mateix. \\
 +2.- Ara mateix, en el cas d'​Incapacitat Temporal, la baixa mèdica s'ha de presentar el primer dia.\\
 +
 +Els nostres serveis jurídics estan estudiant aquesta posició del Departament que, entenem, pot entrar en contradicció amb normativa vigent.\\
 +**Un cop tinguem més dades al respecte, actualitzarem la informació d'​aquest apartat**</​note>​
  
-Retribucions: ​el 1r, 2n i 3r dia es cobra el 50% del sou; del 4t. al 20è dia el 75%; a partir del dia 21, el 100% del sou. +Retribucions:​ 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien ​el mes d'​inici ​de la incapacitat temporal.
-Si la causa de la IT és deguda a accident laboral, hospitalització o cirurgia, tractaments oncològics, ​ malaltia professional o [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​suposits_excepcionals|altres supòsits excepcionals]] ​es cobra el 100% del sou. Les dones embarassades i les víctimes ​de violència de gènere que causin baixa per IT també cobraran ​la totalitat del sou.+
  
 Durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou; a partir del 4t mes només es cobraran les retribucions bàsiques, i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT. Durant els 3 primers mesos és el Departament qui es fa càrrec del pagament del sou; a partir del 4t mes només es cobraran les retribucions bàsiques, i la resta de retribucions se substitueixen pel subsidi de MUFACE per IT.
Línia 47: Línia 53:
 En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat a cobrir cap substitució.</​note>​ En el cas de no tenir cap nomenament es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridat a cobrir cap substitució.</​note>​
  
-Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art.69.3; {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art.95; [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; [[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat;​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives]];​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​action=fitxa&​documentId=617096|Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre]], sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. [[http://​educacio.gencat.cat/​documents_publics/​instruccions/​instruccions12_13/​resolucio_24_10_2012.pdf|Resolució de 24 d’octubre de 2012]]. {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​instruccio2_2013absencies_salut.pdf|Instrucció 2/2013, de 30 de desembre}}, sobre justificació d'​absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'​Administració de la Generalitat (adaptat al col·lectiu docent a [[http://secundaria.info/docu/centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1718|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Gestió del personal docent]], apartat 5).+Legislació:​ [[http://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1964-2140|Llei de Funcionaris Civils de l'​Estat]],​ art.69.3; {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​dl_1_1997_funcio_publica.pdf|Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'​octubre}},​ art.95; [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social; [[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat;​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default&​documentId=603168&​action=fitxa|Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives]];​ [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​portaljuridic/​menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?​action=fitxa&​documentId=617096|Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre]], sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal. [[http://​educacio.gencat.cat/​documents_publics/​instruccions/​instruccions12_13/​resolucio_24_10_2012.pdf|Resolució de 24 d’octubre de 2012]]. {{:​professorat:​permisos:​llicencies:​instruccio2_2013absencies_salut.pdf|Instrucció 2/2013, de 30 de desembre}}, sobre justificació d'​absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'​Administració de la Generalitat (adaptat al col·lectiu docent a [[http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_docent.pdf|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres: Gestió del personal docent]], apartat 5). [[http://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=832209&​language=ca_ES|Decret Llei 5/2018, de 16 d'​octubre]],​ sobre l'​increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'​incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.
  
 ---- ----
Línia 160: Línia 166:
 [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social [[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2007-20910|Llei 40/2007]], de mesures fiscals i reforma de la Seguretat Social
  
-[[http://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1516|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]+[[https://​secundaria.info/​docu/​centres:​documents_organitzacio_i_gestio:​1819|Instruccions d'​organització i funcionament dels centres docents públics]]
  
 [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat