Què he de saber en cas de maternitat/paternitat?

1.- El permís de maternitat, de 16 setmanes, comença el mateix dia del part.

Prèviament la Generalitat no reconeix cap permís pel fet del grau de gestació (l'Estat va deixar en mans de les Comunitats l'aplicació del permís a partir de la 37a setmana de gestació).
En el cas de qualsevol problema de salut, s'ha de sol·licitar al metge una baixa per IT.
Si el problema és causat per les característiques pròpies del lloc de treball, es pot sol·licitar als SSTT o Consorci, una llicència per risc de l'embaràs, que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent avaluarà.

La sol·licitud del permís de maternitat s'ha de presentar als SSTT o Consorci el més aviat possible (via eValisa de la direcció del centre o Petició genèrica), i informar-ne al centre de treball.
A partir de la 6a. setmana el permís es pot gaudir a temps parcial.
Si tots dos progenitors treballen o es tracta d'una família monoparental es pot gaudir de forma interrompuda. Si es vol gaudir d'aquesta manera cal decidir-ho d'inici i indicar un període inicial inferior a les 16 setmanes, amb un mínim de 6. Per a períodes posteriors de gaudiment se'n fa una sol·licitud, i han de ser per setmanes senceres i amb un preavís de 15 dies.
En cas de professorat interí o substitut, també s'ha de presentar la sol·licitud de prestació de maternitat a l'INSS (prestació per naixement i cura de menor).

Si el permís o una baixa per IT coincideix amb el mes d'agost, es podran recuperar els dies de vacances en acabar el permís de maternitat.

2.- A continuació del permís o la recuperació de les vacances, es pot demanar el permís de lactància compactat (per ATRI i sempre amb un mínim de 15 dies d'antelació). El càlcul dels dies que corresponen el fa cas per cas els SSTT, però a l'anterior enllaç s'explica com fer-ho. Es tracta de dies hàbils amb presència al centre. És important recordar que tots dos progenitors tenen dret a sol·licitar-lo.

3.- Si el que volem és allargar el màxim de temps de cura del fill/a sense anar al centre es pot recórrer a la compactació de la REDUCCIÓ de jornada (tramitació per ATRI). En aquest cas, la lactància passaria a gaudir-se després d'aquesta reducció, per la qual cosa es reduirien els dies que corresponen.
El professorat interí o substitut ha de tenir en compte que per poder gaudir de la compactació (que no de la reducció) a més de treballar a jornada sencera, és requisit imprescindible tenir contracte en vacant fins a 31 d'agost.

La compactació de la reducció d'1/3 és de 122 dies naturals i es cobra el 80%. La de 1/2 jornada és de 182 dies i el salari és del 60%. Una vegada començada no s'hi pot renunciar, s'han de fer la totalitat dels dies. El mes d'agost no es compta. Finalitzats els dies, la reincorporació pot ser a jornada sencera o continuant la mateixa reducció.

Aquesta reducció compactada suposa una regularització econòmica posterior.
Després de la compactació de la reducció d'1/3, si el docent es reincorpora a jornada sencera cobra el 80% durant 8 mesos, però si continua amb la reducció només cobra, durant aquests 8 mesos, el 47%.
Si la reducció compactada ha estat de mitja jornada i en reincorporar-se ho fa a jornada sencera, cobra el 60% durant 6 mesos, però si continua amb la reducció, només rep el 10% del salari en aquests 6 mesos.
Aquesta regularització comporta que si no ens reincorporem després dels 122 o 182 dies, haurem de retornar al Departament tos el diners que ens ha avançat amb la compactació. Per aquesta raó no és aconsellable demanar una excedència per cura de fill a continuació d'aquests dies.
La mateixa circumstància es produeix si no ens reincorporem després de la lactància compactada.

4.- Hi ha la possibilitat de demanar (per ATRI) una EXCEDÈNCIA per cura de fill (menor de 3 anys) a continuació del permís de maternitat/paternitat (o de la recuperació de vacances o en el moment que interessi).

No és retribuïda, però computa a efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. A més, en el cas del personal interí, computa a efectes del número d'ordre de la borsa. Només es pot gaudir una vegada per cada fill. Cal demanar el reingrés un mes abans.

5.- Hi ha també la possibilitat de demanar la REDUCCIÓ de jornada per cura de fill menor de 6 anys (tramitació per ATRI). Es pot començar quan ens interessi, però sempre sol·licitant-la amb 15 dies d'antelació.

Si és d'1/3 es cobra el 80%, si és de mitja jornada el 60%. Si després no ens interessa continuar-la, podem sol·licitar la renúncia sempre coincidint amb el dia en què finalitzin l'aturada lectiva de Nadal, Setmana Santa o el dia 31 d'agost. En cas de que s'hi renunciï, es pot tornar a demanar pel mateix fill/a al curs següent.

Aquesta reducció es concedeix fins a l'edat límit de 6 anys prevista.
Un cop concedida la reducció de jornada, si s'obté una destinació en un centre diferent en el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d'informar de la continuïtat de la reducció per al curs següent. Cal fer-ho al Servei Territorial/Consorci d'Educació de Barcelona a través de la direcció del centre i amb la seva signatura.

6.- A partir dels 6 anys del fill/a i fins als 12 o 14 es pot demanar la reducció de jornada, també d'1/3 o mitja, però en aquest cas amb reducció proporcional de les retribucions.
Fill/a fins als 12 anys
Fill/a de 12 a 14 anys

7.- Totes aquestes possibilitats són obertes també per a l'altre progenitor. A partir de gener del 2021 regeix l'equiparació entre el permís de maternitat i el de paternitat (permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment). Tots dos progenitors tenen dret a gaudir de la lactància pel mateix fill. No així la reducció, que no poden tenir tots dos progenitors alhora per al mateix fill.

8.- En cas de famílies monoparentals a les 16 setmanes del permís s'ha d'afegir 4 setmanes més (que vindria a ser el gaudiment de la paternitat).

9.- En el cas d'adopció o acolliment internacional, si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada. Tramitació per ATRI.

Per a més informació podeu consultar la secció corresponent de la nostra Wiki.
  • Darrera modificació: 04/11/2023 13:55