Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:maternitat:inici [25/11/2020 18:34]
robert.veciana@secundaria.info
professorat:permisos:maternitat:inici [04/05/2021 19:28]
luis.sobrino@secundaria.info
Línia 5: Línia 5:
 Prèviament la Generalitat no reconeix cap permís pel fet del grau de gestació (l'​Estat va deixar en mans de les Comunitats l'​aplicació del permís a partir de la 37a setmana de gestació). ​ Prèviament la Generalitat no reconeix cap permís pel fet del grau de gestació (l'​Estat va deixar en mans de les Comunitats l'​aplicació del permís a partir de la 37a setmana de gestació). ​
  
-En els cas de qualsevol problema de salut, s'ha de sol·licitar al metge una [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​inici|baixa per IT]]. +En el cas de qualsevol problema de salut, s'ha de sol·licitar al metge una [[professorat:​incapacitats_i_malalties:​inici|baixa per IT]]. 
  
-Si el problema és causat ​pel lloc de treball, es pot sol·licitar als SSTT o Consorci, una [[professorat:​permisos:​llicencies:​inici#​per_risc_durant_l_embaras|llicència per risc de l'​embaràs]],​ que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent avaluarà.+Si el problema és causat ​per les característiques pròpies del lloc de treball, es pot sol·licitar als SSTT o Consorci, una [[professorat:​permisos:​llicencies:​inici#​per_risc_durant_l_embaras|llicència per risc de l'​embaràs]],​ que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent avaluarà.
  
-La {{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos20.pdf|sol·licitud del permís de maternitat}} s'ha de presentar als SSTT o Consorci el més aviat possible, i informar al centre de treball. A partir de la 6a setmana, el permís es pot gaudir, si tots dos progenitors treballen, de forma {{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_periodes_multiples_maternitat_paternitat19.pdf|interrompuda}}, per setmanes i amb un preavís de 15 dies. +La {{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos20.pdf|sol·licitud del permís de maternitat}} s'ha de presentar als SSTT o Consorci el més aviat possible, i informar-ne al centre de treball. A partir de la 6a setmana, el permís es pot gaudir, si tots dos progenitors treballen, de forma {{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_periodes_multiples_maternitat_paternitat19.pdf|ininterrompuda}}, per setmanes i amb un preavís de 15 dies. 
-En cas de personal ​interí o substitut, també s'ha de presentar la {{:​professorat:​permisos:​permisos:​inss_prestacio_naixementicuramenor.pdf|sol·licitud}} de prestació de maternitat a lINSS.+En cas de professorat ​interí o substitut, també s'ha de presentar la {{:​professorat:​permisos:​permisos:​inss_prestacio_naixementicuramenor.pdf|sol·licitud}} de prestació de maternitat a l'INSS (**[[http://​www.seg-social.es/​wps/​portal/​wss/​internet/​Trabajadores/​PrestacionesPensionesTrabajadores/​6b96a085-4dc0-47af-b2cb-97e00716791e?​changeLanguage=ca|prestació per naixement i cura de menor]]**).
  
-Si el permís o una baixa per IT coincideix amb el mes d'​agost,​ es podran recuperar ​aquests ​dies de [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​recuperacio_de_vacances|vacances]] en acabar el permís de maternitat.+Si el permís o una baixa per IT coincideix amb el mes d'​agost,​ es podran recuperar ​els dies de [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​recuperacio_de_vacances|vacances]] en acabar el permís de maternitat.
  
 **2.-** A continuació del permís o la recuperació de les vacances, es pot demanar el [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​lactancia|permís de lactància]] compactat (sempre amb un mínim de 15 dies d'​antelació). ​ El càlcul dels dies que corresponen el fa cas per cas els SSTT, però a l'​anterior enllaç s'​explica com fer-ho. Es tracta de dies lectius. És important recordar que tots dos progenitors tenen dret a sol·licitar-lo. ​ **2.-** A continuació del permís o la recuperació de les vacances, es pot demanar el [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​lactancia|permís de lactància]] compactat (sempre amb un mínim de 15 dies d'​antelació). ​ El càlcul dels dies que corresponen el fa cas per cas els SSTT, però a l'​anterior enllaç s'​explica com fer-ho. Es tracta de dies lectius. És important recordar que tots dos progenitors tenen dret a sol·licitar-lo. ​
  
-**3.-** Si el que volem és allargar el màxim de temps de cura del fill/a, es pot recórrer a la [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici|REDUCCIÓ de jornada compactada]]. En aquest cas, la lactància passaria a gaudir-se després d'​aquesta reducció, per la qual cosa el dies que corresponen ​es reduirien. El professorat interí o substitut ha de tenir en compte que  per poder gaudir de la compactació (que no de la reducció) a més de treballar a jornada sencera, és requisit imprescindible tenir contracte en vacant fins a 31 d'​agost. ​+**3.-** Si el que volem és allargar el màxim de temps de cura del fill/a, es pot recórrer a la [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici|REDUCCIÓ de jornada compactada]]. En aquest cas, la lactància passaria a gaudir-se després d'​aquesta reducció, per la qual cosa es reduirien els dies que corresponen. El professorat interí o substitut ha de tenir en compte que per poder gaudir de la compactació (que no de la reducció) a més de treballar a jornada sencera, és requisit imprescindible tenir contracte en vacant fins a 31 d'​agost. ​
  
-La compactació de la reducció d'1/3 és de 122 dies naturals i es cobra el 80%. La de 1/2 jornada és de 182 dies i el salari és del 60%. Una vegada començadano s'hi pot renunciar, s'han de fer la totalitat dels dies. El mes d'​agost no comptabilitza. Finalitzats els dies, la reincorporació pot ser a jornada sencera o continuant la mateixa reducció.+La compactació de la reducció d'1/3 és de 122 dies naturals i es cobra el 80%. La de 1/2 jornada és de 182 dies i el salari és del 60%. Una vegada començada no s'hi pot renunciar, s'han de fer la totalitat dels dies. El mes d'​agost no es comptabilitza. Finalitzats els dies, la reincorporació pot ser a jornada sencera o continuant la mateixa reducció.
  
 <note important>​El problema d'​aquesta reducció compactada és que suposa una regularització econòmica posterior. Després de la compactació de la reducció d'1/3, si el docent es reincorpora a jornada sencera cobra el 80% durant 8 mesos, però si continua amb la reducció només cobra, durant aquests 8 mesos, el 47%. Si la reducció compactada ha estat de mitja jornada i en reincorporar-se ho fa a jornada sencera, cobra el 60% durant 6 mesos, però si continua amb la reducció, només rep el 10% del salari en aquests 6 mesos. <note important>​El problema d'​aquesta reducció compactada és que suposa una regularització econòmica posterior. Després de la compactació de la reducció d'1/3, si el docent es reincorpora a jornada sencera cobra el 80% durant 8 mesos, però si continua amb la reducció només cobra, durant aquests 8 mesos, el 47%. Si la reducció compactada ha estat de mitja jornada i en reincorporar-se ho fa a jornada sencera, cobra el 60% durant 6 mesos, però si continua amb la reducció, només rep el 10% del salari en aquests 6 mesos.
-Aquesta regularització comporta que si no ens reincorporem després dels 122 o 182 dies, haurem de retornar al Departament tos el diners que ens ha avançat amb la compactació. ​És per això que no és aconsellable ​agafar ​una excedència per cura de fill a continuació d'​aquests dies. La mateixa circumstància es produeix si no ens reincorporem després de la lactància compactada.</​note>​+Aquesta regularització comporta que si no ens reincorporem després dels 122 o 182 dies, haurem de retornar al Departament tos el diners que ens ha avançat amb la compactació. ​Per aquesta raó no és aconsellable ​demanar ​una excedència per cura de fill a continuació d'​aquests dies. La mateixa circumstància es produeix si no ens reincorporem després de la lactància compactada.</​note>​
  
-Sí que podem demanar una [[professorat:​permisos:​excedencies:​inici#​voluntaria_per_tenir_cura_d_un_fill_natural_adoptat_o_acollit|EXCEDÈNCIA per cura de fill]] (menor de 3 anys) a continuació del permís de maternitat/​paternitat (o de la recuperació de vacances). ​+**4.-** Hi ha la possibilitat de demanar una [[professorat:​permisos:​excedencies:​inici#​voluntaria_per_tenir_cura_d_un_fill_natural_adoptat_o_acollit|EXCEDÈNCIA per cura de fill]] (menor de 3 anys) a continuació del permís de maternitat/​paternitat (o de la recuperació de vacances). ​
  
-No és retribuïda,​ però computa a l'​efecte ​de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. A més, en el cas del personal interí computa a l'​efecte ​del número d'​ordre de la borsa. Només es pot gaudir una vegada per cada fill. Cal demanar el reingrés un mes abans.+No és retribuïda,​ però computa a efectes ​de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. A més, en el cas del personal interícomputa a efectes ​del número d'​ordre de la borsa. Només es pot gaudir una vegada per cada fill. Cal demanar el reingrés un mes abans.
  
-**4.-** En lloc de la reducció compactada també podem gaudir d'una [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​reduccio_de_jornada_per_tenir_cura_d_un_fill_o_filla_menor_de_6_anys|REDUCCIÓ de jornada per fill menor de 6 anys]]. En aquest cas, la podem començar quan ens interessi, però sempre amb 15 dies d'​antelació. ​+**5.-** En lloc de la reducció compactada també podem gaudir d'una [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​reduccio_de_jornada_per_tenir_cura_d_un_fill_o_filla_menor_de_6_anys|REDUCCIÓ de jornada per fill menor de 6 anys]]. En aquest cas, podem començar-la quan ens interessi, però sempre ​sol·licitant-la ​amb 15 dies d'​antelació. ​
  
-Si és d'1/3 es cobra el 80%, si és de mitja jornada ​els 60%. Si després no ens interessa continuar-la,​ podem sol·licitar la renúncia sempre coincidint amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'​agost. ​Si s'​hi ​renuncia, es pot tornar a demanar pel mateix fill/a al curs següent.+Si és d'1/3 es cobra el 80%, si és de mitja jornada ​el 60%. Si després no ens interessa continuar-la,​ podem sol·licitar la renúncia sempre coincidint amb el dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'​agost. ​En cas de que s'​hi ​renunciï, es pot tornar a demanar pel mateix fill/a al curs següent.
  
  
-<note important>​És important recordar que, un cop concedida la reducció de jornada, si s'​obté una destinació en un centre diferent, mitjançant ​el procediment d'​adjudicacions d'​estiu,​ s'ha d'​informar al Servei Territorial/​Consorci d'​Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada per al curs següent i s'ha d'​aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.</​note> ​+<note important>​És important recordar que, un cop concedida la reducció de jornada, si s'​obté una destinació en un centre diferent ​en el procediment d'​adjudicacions d'​estiu,​ s'ha d'​informar al Servei Territorial/​Consorci d'​Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada per al curs següent i s'ha d'​aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.</​note> ​
  
  
-**5.-** A partir dels 6 anys del fill/a i [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​reduccio_de_jornada_per_tenir_cura_d_un_fill_o_filla_menor_de_12_anys|fins als 12]], hi ha la possibilitat de demanar una altra reducció d' 1/3  o mitja jornada, però en aquest cas amb una reducció proporcional de les retribucions (es percep el 66,66% o el 50% de les retribucions). ​+**6.-** A partir dels 6 anys del fill/a i [[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​reduccio_de_jornada_per_tenir_cura_d_un_fill_o_filla_menor_de_12_anys|fins als 12]], es pot demanar una altra reducció d'1/3 o mitja jornada, però en aquest cas amb una reducció proporcional de les retribucions (es percep el 66,66% o el 50% de les retribucions). ​
  
  
-**6.-** Totes aquestes possibilitats estan obertes també per l'​altre cònjuge. A partir de gener del 2021 regeix l'​equiparació entre el permís de maternitat i el de [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​paternitat|PATERNITAT]] (o permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment). Tots dos progenitors tenen dret a gaudir de la lactància pel mateix fill. No així la reducció, que no la poden tenir tots dos a l'​hora.+**7.-** Totes aquestes possibilitats estan obertes també per l'​altre cònjuge. A partir de gener del 2021 regeix l'​equiparació entre el permís de maternitat i el de [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​paternitat|PATERNITAT]] (o permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment). Tots dos progenitors tenen dret a gaudir de la lactància pel mateix fill. No així la reducció, que no poden tenir tots dos cònjuges ​a l'​hora.
    
-**7.-** En cas de famílies [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​paternitat_del_progenitor_o_progenitora_de_familia_monoparental|monoparentals]] a les 16 setmanes del permís s'ha d'​afegir 4 setmanes més (que vindria a ser el gaudiment de la paternitat).+**8.-** En cas de famílies [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​paternitat_del_progenitor_o_progenitora_de_familia_monoparental|monoparentals]] a les 16 setmanes del permís s'ha d'​afegir 4 setmanes més (que vindria a ser el gaudiment de la paternitat).
  
-**8.-** En el cas d'​[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​desplacament_en_els_casos_d_adopcio_o_acolliment_internacional|adopció o acolliment internacional]],​ si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'​origen de l'​adoptat,​ es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada. ​+**9.-** En el cas d'​[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​desplacament_en_els_casos_d_adopcio_o_acolliment_internacional|adopció o acolliment internacional]],​ si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'​origen de l'​adoptat,​ es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada. ​
  
 <note important>​Per a més informació podeu consultar la secció corresponent de la nostra [[professorat:​permisos:​inici|Wiki]].</​note>​ <note important>​Per a més informació podeu consultar la secció corresponent de la nostra [[professorat:​permisos:​inici|Wiki]].</​note>​
  • Darrera modificació: 04/05/2021 19:28