Tràmits i models de sol·licituds

A la Intranet-Portal de centre del Departament d'Educació es pot accedir als diferents tipus de sol·licituds i en cadascú dels apartats s'especifica la forma de tramitació i, si cal, el model de sol·licitud actualitzat.
Per accedir-hi, s'ha d'utilitzar l'usuari i contrasenya corporatiu (GICAR-ATRI) assignat. S'ha de clicar sobre Persones i, a continuació, sobre Sol·licituds i tràmits (Accés als diferents tipus de sol·licitud: permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, compatibilitats, serveis especials, jubilacions, etc.)

Tots els models de sol·licitud per als tràmits del personal docent que ho requereixen també es poden trobar a la Intranet del DdE, a la secció Recursos i eines > Catàleg de models > Personal > Tràmits del personal docent

En el cas del Consorci d'Educació de Barcelona es fan servir els mateixos tràmits i models que a la resta de Serveis Territorials.

Les sol·licituds, per regla general i sempre que sigui possible, s'han de lliurar amb una antelació mínima de 15 dies abans de l'inici del seu gaudiment.

Els tràmits de sol·licituds de permisos, llicències, reduccions i excedències s'han de fer telemàticament per una d'aquestes vies:


  • ATRI > Gestió del temps > Permisos i Absències > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències

Per a la majoria de permisos, llicències i reduccions de jornada (a partir de 1r./abril/2022). No s'adjunta model de sol·licitud, el sistema demana la informació necessària. Determinats permisos requereixen documentació adjunta, fins a 3 documents i en format pdf.


  • ATRI > Expedient > Sol·licituds a recursos humans > Les meves sol·licituds > Alta sol·licitud

Per a excedències i altres situacions administratives. Cal descarregar i omplir el model de sol·licitud i enviar-lo per Atri, adjuntant la documentació acreditativa si escau.
Cal marcar el Destinatari, «Gestors del propi departament», és l'opció que surt per defecte.


La majoria dels permisos relacionats amb la maternitat o paternitat s'han de tramitar per una d'aquestes dues vies, Petició genèrica o eValisa. També les renúncies a les reduccions, fent servir una sol·licitud genèrica .

→ Per fer una sol·licitud per Petició genèrica caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l'apartat «Assumpte» caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

→ Per e-Valisa s'ha d'enviar al Servei de personal del servei territorial corresponent. Per aquesta via la tramita la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís; en determinades situacions -com el cas del permís de maternitat, en què les possibilitats de comunicació queden limitades i cal agilitar tràmits- diversos ST també permeten tramitar per aquesta via directament per part de la persona que demana el permís.
Independentment del mitjà que feu servir, s'ha d'adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s'ha d'adjuntar signada la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l'eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició: 5 MB per a la petició genèrica i 10 MB a l'eValisa . Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d'una petició.​​


Més informació:Així mateix, s'han previst dos circuits de tramitació d'incidències:

- Tramitació de permisos que gestiona el centre educatiu:
Docent > Director/a o persona delegada > Registre de personal (SIP)

- Tramitació de permisos que gestiona primer el centre educatiu i després els serveis territorials:
Docent > Director/a o persona delegada > Director/a ST o persona delegada > Registre de personal (SIP)

NOTA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ A LA INTRANET

Per les consultes sobre l'expedient personal relacionades amb el tràmit de petició dels permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre i que requereixin algun tipus d'aclariment o consideració particular heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d'Educació de Barcelona.
La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:
Tema: Educació i Formació
Subtema: Tràmits de personal docent
Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials
Tema: Permisos i llicències
En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d'Educació de Barcelona.

Les gestions, sol·licituds o informació general que no requereixin considerar aspectes particulars de l'expedient personal, seran ateses pel servei d'informació i registre dels diferents serveis territorials.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.

  • Darrera modificació: 16/07/2023 19:04