Tràmits i models de sol·licituds

A la Intranet-Portal de centre del Departament d'Educació es pot accedir als diferents tipus de sol·licituds i en cadascú dels apartats s'especifica la forma de tramitació i, si cal, el model de sol·licitud actualitzat. Per accedir-hi, s'ha d'utilitzar l'usuari i contrasenya corporatiu (GICAR-ATRI) assignat. S'ha de clicar sobre Persones i, a continuació, sobre Sol·licituds i tràmits (Accés als diferents tipus de sol·licitud: permisos, llicències, excedències, reduccions de jornada, compatibilitats, serveis especials, jubilacions, etc.)

Tots els models de sol·licitud per als tràmits del personal docent que ho requereixen també es poden trobar a la Intranet del DdE, a la secció Recursos i eines > Catàleg de models > Personal > Tràmits del personal docent

En el cas del Consorci d'Educació de Barcelona es fan servir els mateixos tràmits i models que a la resta de Serveis Territorials.

Les sol·licituds, per regla general i sempre que sigui possible, s'han de lliurar amb una antelació mínima de 15 dies abans de l'inici del seu gaudiment.
Tots els tràmits de sol·licituds de permisos, llicències, reduccions i excedències s'han de fer telemàticament per una d'aquestes vies:

ATRI- Gestió del temps > Permisos i Absències > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències
Full explicatiu

ATRI Expedient > Sol·licituds a recursos humans > Les meves sol·licituds > Alta sol·licitud
Full explicatiu.

e-VALISA o Tràmits: Petició genèrica

Per eValisa s'ha d'enviar al Servei de personal docent del servei territorial corresponent.
Per fer una sol·licitud per “Petició genèrica” caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l'apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.
Independentment del mitjà que feu servir, s'ha d'adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s'ha d'adjuntar signada la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.
Tant l'eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l'eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l'ús de l'eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d'una petició.​​

LLISTAT DE SOL·LICITUDS SEGONS TRAMITACIÓ

Model genèric d'instància de sol·licitud

Declaració jurada o promesa

  • Darrera modificació: 22/06/2022 13:39