professorat:permisos:permisos:inici

Permisos

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.
Tramitació per ATRI

Durada: fins a 2 mesos.

Observacions: si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada. Cal presentar els justificants de desplaçament (bitllets d'avió o de qualsevol altre mitjà de transport).

Retribucions: exclusivament les retribucions bàsiques.

Legislació: Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), art. 49 b), Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: cal sol·licitar-lo, prèviament, a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.
Tramitació per ATRI

Durada: El temps necessari per exàmens i tècniques de preparació al part i tècniques de reproducció assistida. Les parelles que optin per l'adopció o acolliment permanent o preadoptiu, tenen dret a absentar-se del lloc de treball, durant el temps necessari, per dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració competent a Catalunya.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 18. Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), art. 48 e).


(Les mateixes prestacions per als permisos: · per naixement per a la mare biològica i · per adopció o acolliment)

Sol·licitud: als Serveis Territorials mitjançant un model d'instància formalitzat, on s'indica la documentació que cal adjuntar. Tramitació per eValisa. Segons el cas calen altres tràmits, indicats al punt corresponent.

Durada:

 • 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.
 • Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes.
 • El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat de 4 setmanes a continuació del de maternitat.
 • En el cas que ambdós progenitors treballin (i també en el cas de famílies monoparentals) el gaudiment del permís pot ser de forma interrompuda, un cop transcorregudes les primeres 6 setmanes. Si s'opta pel gaudiment interromput de les 10 setmanes restants cal fer-ho abans que el fill o filla tingui 1 any i cada període de gaudiment ha de ser per setmanes senceres; cal un preavís de 15 dies per a cada període (sol·licitud, que es tramita per eValisa). Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís.
 • En el cas d'adopció o acolliment, el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.
Gaudiment a temps parcial del permís
El permís es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l'empleat públic i l'òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l'establert a la regulació legal d'aquests permisos.
El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s'ocupa un lloc de treball a jornada sencera.​
Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l'òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat.
A la sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís caldrà especificar si aquesta opció es farà al començament o al final de la jornada laboral. El tram d'horari escollit tindrà validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar.​
El gaudiment a temps parcial del permís, serà incompatible amb l'exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal.

Observacions:

 • La persona que gaudeix d'aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin.
 • En el cas d'acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any.
 • Durant el gaudi d'aquest permís, una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.
La normativa actual garanteix que el personal interí que obtingui un nomenament amb efectes de 1r. de setembre, se li farà efectiu aquest nomenament encara que estigui de permís de maternitat o paternitat o de llicència per incapacitat temporal (abans no se li actualitzava administrativament el nou nomenament fins a la seva incorporació efectiva).

«El personal interí al qual se li hagi adjudicat una destinació regulada per aquesta Resolució i que a data 1 de setembre de 2022 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal, mantindrà el dret a la seva destinació, per al curs 2022-2023, amb efectes administratius des de l'1 de setembre de 2022».
Professorat interí i substitut: Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 7 anys (més informació) .
Si al començament del curs s'està en situació de maternitat, es té dret a l'assignació d'una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent al numero d'ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.
En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'obtenció del numero d'ordre, les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny.

Retribucions:
Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a MUFACE.
Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l'INSS si es cotitza a la Seguretat Social. Cal demanar als serveis territorials/Consorci d'Educació un certificat d'empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s'ha de presentar a l'oficina de l'INSS. En cas de gaudiment interromput per als períodes posteriors s'ha de presentar la sol·licitud corresponent. Tramitació a la Seu Electrònica de la Seguretat Social. La prestació per maternitat/paternitat està exempta de tributar per IRPF.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.11. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, art. 49 a). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Al model de sol·licitud s'indica la documentació que cal adjuntar.

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes.

NOVETAT: Gaudiment a temps parcial del permís
El permís es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l'empleat públic i l'òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l'establert a la regulació legal d'aquests permisos.
El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s'ocupa un lloc de treball a jornada sencera.​
Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l'òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat.
A la sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís caldrà especificar si aquesta opció es farà al començament o al final de la jornada laboral. El tram d'horari escollit tindrà validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar.​
El gaudiment a temps parcial del permís, serà incompatible amb l'exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal.

Observacions:
En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda, cal fer-ho abans de que el fill o filla faci 1 any. A més, s'ha de fer per setmanes completes (el gaudiment del permís, no el temps d'interrupció) i amb un preavís de 15 dies com a mínim (sol·licitud i documentació).
Si s'escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, a la finalització d'aquest període s'iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat.

Veure notes del permís de maternitat

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l'INSS, si es cotitza a la Seguretat Social. Cal demanar als serveis territorials/Consorci d'Educació un certificat d'empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s'ha de presentar a l'oficina de l'INSS (en cas de gaudiment interromput, per als períodes posteriors s'ha de presentar la sol·licitud corresponent). La prestació per maternitat/paternitat està exempta de tributar per IRPF.

Seu electrònica de la Seguretat Social: sol·licitud i tràmits de prestacions .

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.13, modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 c). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Al model de sol·licitud s'indica la documentació que cal adjuntar.

Durada: 4 setmanes ampliable en 1 setmana més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple.

Observacions: El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat. A partir de les sis primeres setmanes de descans obligatori, aquests permisos també es podran gaudir de forma interrompuda.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.13, modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona (o, si l'absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). Documentació:

 • Document justificatiu de l'hospitalització
 • Llibre de família

Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'atorga un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment.

Observacions:

 • Es tracta d'una ampliació del permís de maternitat, no del de l'altre progenitor.
 • També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se puntualment de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres.
 • Així mateix, amb permís del ST corresponent, es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.15. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 a). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent.
Tramitació per ATRI amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici del permís

Durada: Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts, fins que el fill/a faci 1 any. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d'absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d'una hora..
A petició de la persona interessada, les hores del permís es poden compactar en jornades senceres consecutives de treball, sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat (o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats)

Criteris per al càlcul de la lactància compactada
El càlcul dels dies laborables del permís de lactància compactada s'ha de fer personalitzat i cas a cas, prenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis al centre per part del docent entre la seva incorporació després del permís de maternitat i, si s'escau altres permisos i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d'edat del fill o filla que dóna dret al permís. Per tant, en el càlcul s'han de tenir en compte els dies que el personal docent treballa i no s'han de comptabilitzar els dies que no treballa (festius, lliure disposició dels centres i vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i juliol, etc.). El total de dies s'ha de dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir.
Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d'hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l'1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.

Observacions:

 • El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.
 • La distribució de les hores diàries de gaudiment d'aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
 • En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu (paternitat), o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.
 • Si es vol gaudir de la lactància compactada, s'ha de fer després d'haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Per tant, si la persona beneficiària sol·licita compactar la reducció de jornada i la lactància, primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.
 • Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.

El personal interí i substitut pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi, però només té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'agost.

Retribucions: el 100% (del sou que en aquell moment s'estigui cobrant).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 14; Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, art. 48 f). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: a la direcció del centre, amb la documentació següent:

 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
 • Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'horari. Horari del centre escolar o d'altres centres on el fill/a rep atenció.

Tramitació per ATRI

Durada: el temps necessari.

Observacions: els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. També tenen dret a dues hores de flexibilització horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres especials o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.17.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.
Tramitació per ATRI.
Documentació que cal adjuntar:

 • Per matrimoni

- Certificat del jutjat, ajuntament o parròquia on s'indiqui la data prevista de celebració del matrimoni. Posteriorment cal presentar una fotocòpia compulsada del llibre de família o un document equivalent.

 • Per inici de la convivència

- Escriptura pública, o bé acta de notorietat de la convivència i del transcurs dels dos anys de convivència, o bé acreditació d'haver tingut un fill/a en comú durant la convivència.
- Certificat d'inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya.

Durada: 15 dies naturals consecutius. Es comença a gaudir en la data sol·licitada per l'interessat en la seva petició, sense que sigui obligatòria la coincidència de la data inicial del permís amb la data de celebració del matrimoni. El permís es pot iniciar com a molt aviat el dia que es celebra el matrimoni.

Observacions: els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència (en el cas de substituts tindran dret sempre que en la data de celebració del matrimoni o inici de convivència tinguin un nomenament vigent). Segons estableix l'article 234-1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:

 1. Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
 2. Si durant la convivència, tenen un fill comú.
 3. Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.9. EBEP, art. 48 l).


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació: fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.
Tramitació per ATRI

Durada: 1 dia d'absència per matrimoni d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.10.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb la documentació acreditativa de la situació. Aquesta documentació es pot lliurar directament al/a la cap del Servei de Personal Docent.
Tramitació per ATRI

Durada: El temps imprescindible d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions: L'absència del lloc de treball per aquest motiu, es considerarà com a falta justificada d'acord amb el que determini els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També tenen dret a la reducció de jornada amb la disminució proporcional de la retribució, o a la flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.

Retribucions: es cobra el 100% (en el cas de reducció de jornada, només si aquesta és d'1/3 o menys).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.21. Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49 d). Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Título II, Cap. III Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Es tracta del permís d'una REDUCCIÓ d'almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions, que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes.

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Cal adjuntar fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent o certificat del Registre Civil i certificat mèdic on consti la durada prevista de l'ingrés hospitalari i la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor.
Tramitació per ATRI

Durada: El temps necessari per tenir cura d'un fill menor de 23 anys durant l'hospitalització i el tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o per qualsevol altra malaltia greu de llarga durada que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent.

La reducció de jornada s'autoritzarà fins a final de curs i caldrà acreditar la necessitat de continuar en aquesta situació en un període inicial d'un mes i prorrogable per períodes de dos mesos presentant al Registre dels Serveis Territorials/Consorci d'Educació declaració del facultatiu corresponent. S'haurà de sol·licitar la reducció de jornada per cada curs escolar.

Observacions:

 • Llistat de malalties greus, Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.
 • La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes.
 • Correspon a la persona interessada d'acord amb les seves necessitats i previ acord amb el director del centre determinar el percentatge de la reducció de jornada a què vol acollir-se (màxim del 90%).
 • La reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l'esmentada reducció.
 • Quan els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'ells.
 • Cal que els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin.
Segons la Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà «ingrés hospitalari de llarga durada» la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.

Retribucions: Es percep el 100%.

Legislació: Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49 e). Estatut dels Treballadors (ET), art. 37, apartat 5. Ley General de la Seguridad Social, es modifica l'art. 38, apartat 1.c). Ley General de la Seguridad Social, s'afegeix al títol II, el capítol IV.


Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. Es concedeix només en cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família
 • Certificació mèdica acreditativa del succés

Tramitació per ATRI

Durada:

 • Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball
 • Si el familiar és de 2n grau: 2 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 4 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.

Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 19; EBEP, art. 48 a)


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.
Tramitació per ATRI

Documentació:

 • Document acreditatiu del parentiu amb la persona sol·licitant.
 • Declaració jurada o promesa del/de la sol·licitant on faci constar que no desenvolupa cap activitat pública ni privada, remunerada o no, durant el període esmentat.

Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.

Observacions: es pot concedir per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
Hi ha reserva del lloc de treball. El temps de permís computa a efectes d'antiguitat. És incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finament del permís.

Retribucions: sense retribució mentre dura el permís. Durant el temps de permís s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE (funcionaris de carrera).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.20.


Sol·licitud: a la direcció del centre. Documentació: certificat d'empadronament. Tramitació per ATRI

Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.

Segons Instrucció de Funció Pública, el dies que corresponen per trasllat de domicili, quan hi ha canvi de localitat, depenen de la distància entre les dues localitats, d'acord amb els trams següents:
Fins a 15 km: 1 dia
De 16 a 50 km: 2 dies
De 51 a 150 km: 3 dies
Superior a 150 km: 4 dies

Observacions: la concessió d'aquest permís és obligada i no està subordinada a les necessitats del servei. Els dies de permís han de ser consecutius.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.b. EBEP, art. 48 b).


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació: document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial Tramitació per ATRI

Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els centres oficials.

Observacions: aquest permís és de concessió obligada.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96. EBEP, art. 48 d).


Sol·licitud: a la direcció del centre. Documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família
 • Document justificatiu

Durada: d'1 a 7 hores per setmana.

Observacions: es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.

Segons acord de Funció pública d'abril de 2022, cal entendre que als efectes d'acompanyar a visites o proves mèdiques el cònjuge o parella de fet està inclòs en aquest permís

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.22.


Deure inexcusable sense substitució del/de la docent

Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin. Cal aportar un document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per complir-lo.
Es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral que no comportin la substitució del/de la docent.
Tramitació per ATRI

Deure inexcusable amb substitució del/de la docent

Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Cal aportar un document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per complir-lo.
Es tracta de complir un deure inexcusable de caràcter públic (per exemple, ser candidat/a en unes eleccions) o personal, i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, que inclou tenir la covid-19 sense baixa mèdica que comporti substitució del/de la docent.
Tramitació per ATRI


Durada: el temps indispensable per a complir el deure.

Observacions per a les dues variants, amb o sense substitució:

 • Aquest permís té un caràcter residual, excepcional i puntual. Per aquest motiu, el permís s'ha de circumscriure a situacions puntuals, que no es perllonguen en el temps, que no siguin reiterades i que no es puguin atendre amb altres mesures de conciliació establertes en normes legals.
 • El fet causant és l'acompliment d'una obligació l'incompliment de la qual genera una responsabilitat civil, penal o administrativa. Per considerar que el dret és de compliment inexcusable, s'exigeix que​ una norma així ho determini i en sancioni l'incompliment.
 • El permís està previst per l'acompliment d'una obligació de contingut concret o per a la realització d'un acte concret amb contingut determinat
 • El deure o l'obligació que ha d'assumir la persona interessada ha de ser indelegable, de tal manera que si resultés possible el seu compliment mitjançant la substitució o la representació per una altra persona, aquesta obligació quedaria fora de l'àmbit d'aplicació del permís per deures inexcusables.
 • Per a poder atorgar el permís per deure inexcusable l'activitat per la qual es deixa de prestar serveis ha de coincidir necessàriament amb la jornada i l'horari laboral de la persona interessada.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.d. EBEP, art. 48 j).


«5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán ser dispensados, previa solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial, o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos.»

Article 13.5 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.

Sol·licitud: S'ha de tramitar per ATRI com a deure inexcusable amb substitució del/de la docent.

Observacions: en principi hi ha prou amb acreditar la presència en la candidatura, independentment de la posició o el grau d'implicació.

Retribucions. es cobra el 100%.


Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: la de l'activitat.

Observacions: el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament d'Educació quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d'assistència a jornades de formació durant un matí, dins l'horari lectiu.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.


Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/a, llevat d'activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'horari lectiu dels alumnes.

Observacions: En interès del centre, el director pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents: a) que hi hagi l'acord per escrit del docent afectat; b) que s'organitzi el sistema adequat d'atenció als alumnes durant el període que duri. Aquests encàrrecs s'han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a l'aplicació informàtica, a disposició de la Inspecció d'Educació.

Retribució: es cobra el 100%.

Legislació: Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 4.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Tramitació per e-Valisa.

Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils.

Observacions:

 • Les vacances anuals es fan durant el mes d'agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'acabar el permís.
 • En cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'embaràs o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'agost de l'any en què s'hagin originat.
 • Si el període de gaudiment del permís de compactació (per lactància o reducció) coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d'agost, el còmput del període quedarà interromput fins l'acabament del període de vacances.
 • Al personal interí que durant el mes d'agost estigui en situació de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, incapacitat temporal o compactació de la reducció de jornada per cura de fill o filla, que canviï de serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, o de jornada o que no tingui nomenament l'1 de setembre del curs següent, se li liquidarà el període de vacances.
 • Els substituts, en no tenir contracte durant el mes d'agost, no poden accedir a aquest permís de recuperació de vacances.

Retribució: es cobra el 100% (del sou que en aquell moment s'estigui cobrant, de forma que si es gaudeix d'una reducció de jornada, les retribucions seran les que corresponen al tipus de reducció).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 16. EBEP, art. 50. Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: El professorat que es jubila té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l'1 de setembre anterior a aquesta data.

Observacions: Les persones que es jubilin no poden optar a cobrar els dies de vacances meritats, excepte en el cas d'impossibilitat de gaudir-les per situació d'incapacitat temporal. És un requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d'antelació a la data d'inici del gaudiment de vacances.

Retribucions: 100%. El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret a la retribució dels dies de vacances.

Legislació: EBEP, art. 50.


«2.1 Permisos al professorat en la jornada de votació

2.1 El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s’efectuï en els centres cap convocatòria d’activitat no lectiva durant l’horari fix de permanència al centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor o interventora, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com membre de la mesa, interventor o interventora.»

RESOLUCIÓ ENS/3952/2022, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions dels membres de la Junta de Personal Docent no Universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya


 • Darrera modificació: 11/03/2023 19:59