Permisos

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.
Tramitació per ATRI

Durada: fins a 2 mesos.

Observacions: si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada. Cal presentar els justificants de desplaçament (bitllets d'avió o de qualsevol altre mitjà de transport).

Retribucions: exclusivament les retribucions bàsiques.

Legislació: Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), art. 49 b), Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps

Documentació: Document justificatiu emès pel facultatiu.

Durada: El temps necessari per exàmens i tècniques de preparació al part i tècniques de reproducció assistida. Les parelles que optin per l'adopció o acolliment permanent o preadoptiu, tenen dret a absentar-se del lloc de treball, durant el temps necessari, per dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració competent a Catalunya.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 18. RDL 5/2015, text refòs de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), art. 48 e).


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps

Documentació: Justificant mèdic​

Durada: 3 dies hàbils.
En el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació, la persona gestant i l’altra persona progenitora o, en el seu cas, un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant, podran disposar d’un permís de 3 dies hàbils per contribuir a la recuperació del procés de dol, en el marc dels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, a continuació del fet causant o de l’alta mèdica en cas que hi hagi hospitalització.

Retribucions: 100%

Normativa: Acords de govern de 25/oct./2022


Les mateixes prestacions per als permisos:
- per naixement per a la mare biològica
- per adopció o acolliment

Sol·licitud: als Serveis Territorials mitjançant un model d'instància formalitzat, on s'indica la documentació que cal adjuntar.
Tramitació per Petició genèrica o eValisa. Segons el cas calen altres tràmits, indicats al punt corresponent.

Durada:

 • 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.
 • Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes.
 • El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat de 4 setmanes a continuació del de maternitat.
 • En el cas d'adopció o acolliment, el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.

Gaudiment interromput
En el cas que ambdós progenitors treballin (i també en el cas de famílies monoparentals) el gaudiment del permís pot ser de forma interrompuda, un cop transcorregudes les primeres 6 setmanes. Si s'opta pel gaudiment interromput de les 10 setmanes restants cal fer-ho abans que el fill o filla tingui 1 any i cada període de gaudiment ha de ser per setmanes senceres; a la sol·licitud inicial del permís de maternitat cal indicar-hi el nombre de setmanes corresponent al 1r. període de gaudiment i cal un preavís de 15 dies per a cada període de gaudiment posterior (sol·licitud, que es tramita per eValisa).
Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís.

Gaudiment a temps parcial
El permís es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l'empleat públic i l'òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l'establert a la regulació legal d'aquests permisos.
El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s'ocupa un lloc de treball a jornada sencera.​
Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l'òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat.
A la sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís caldrà especificar si aquesta opció es farà al començament o al final de la jornada laboral. El tram d'horari escollit tindrà validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar.​
El gaudiment a temps parcial del permís, serà incompatible amb l'exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal.

Observacions:

 • La persona que gaudeix d'aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin.
 • En el cas d'acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any.
 • Durant el gaudi d'aquest permís, una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.
La normativa actual garanteix que el personal interí que obtingui un nomenament amb efectes de 1r. de setembre, se li farà efectiu aquest nomenament encara que estigui de permís de maternitat o paternitat o de llicència per incapacitat temporal (abans no se li actualitzava administrativament el nou nomenament fins a la seva incorporació efectiva).
Professorat interí i substitut: Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 7 anys (més informació) .
Si al començament del curs s'està en situació de maternitat, es té dret a l'assignació d'una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent al numero d'ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.
En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'obtenció del numero d'ordre, les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny.

Retribucions:

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.11. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, art. 49 a). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: mitjançant el model de sol·licitud previst, al model de sol·licitud s'indica la documentació que cal adjuntar. El resol el ST/CEB. Tramitació per Petició genèrica o eValisa

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes.

Gaudiment a temps parcial del permís

El permís es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l'empleat públic i l'òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l'establert a la regulació legal d'aquests permisos.
El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s'ocupa un lloc de treball a jornada sencera.​
Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l'òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat.
A la sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís caldrà especificar si aquesta opció es farà al començament o al final de la jornada laboral. El tram d'horari escollit tindrà validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar.​
El gaudiment a temps parcial del permís, serà incompatible amb l'exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal.

Observacions: En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda, cal fer-ho abans de que el fill o filla faci 1 any. A més, s'ha de fer per setmanes completes (el gaudiment del permís, no el temps d'interrupció) i amb un preavís de 15 dies com a mínim.

Si s'escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a. setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, a la finalització d'aquest període s'iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat.

Veure les notes del permís de maternitat

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.
- A càrrec del Departament, si es cotitza a MUFACE.
- A càrrec de l'INSS, si es cotitza a la Seguretat Social. Els Serveis Territorials/Consorci d'Educació generen un certificat d'empresa que acompanya la sol·licitud inicial del permís; abans aquest certificat arribava al sol·licitant, que el presentava a l'oficina de l'INSS i actualment el Servei Territorial/CEB l'envia directament a l'INSS. En cas de gaudiment interromput del permís cal fer la sol·licitud corresponent.
La prestació per maternitat/paternitat és exempta de tributar per IRPF.

Seu electrònica de la Seguretat Social: sol·licitud i tràmits de prestacions

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.13, modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 c). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: mitjançant el model de sol·licitud previst, al model de sol·licitud s'indica la documentació que cal adjuntar. El resol el ST/CEB. Tramitació per Petició genèrica o eValisa

Durada: 4 setmanes ampliable en 1 setmana més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple.

Observacions: El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat. A partir de les sis primeres setmanes de descans obligatori, aquests permisos també es podran gaudir de forma interrompuda, per setmanes senceres i amb preavís de mínim de 15 dies.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.13, modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera.


Sol·licitud: amb el model de sol·licitud previst adreçat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona (o, si l'absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria).
Tramitació: per Petició genèrica o eValisa de la direcció del centre.

Documentació:

 • Document justificatiu de l'hospitalització
 • Llibre de família

Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'atorga un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment.

Observacions:

 • Es tracta d'una ampliació del permís de maternitat i del permís per a l'altre progenitor.
 • També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se puntualment de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres.
 • Així mateix, amb permís del ST corresponent, es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.15. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 a). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Tramitació per ATRI > Gestió del temps amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici del permís

Documentació que cal adjuntar: fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent; qualsevol altra documentació que l’òrgan competent consideri convenient​​​​.

Durada: Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada. En el cas de les famílies monoparentals es té dret a dues hores diàries d’absència del lloc del treball que es poden dividir en dues fraccions d’una hora. El temps d’absència del lloc de treball s’incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiple (dues hores en cas de bessons, tres hores en cas de trigèmins, etc.). El termini de gaudiment és fins que el fill/a faci 1 any.

A petició de la persona interessada, les hores del permís es poden compactar en jornades senceres consecutives de treball. Si es vol gaudir de la lactància compactada, s’ha de fer després d’haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.).
En els casos en què es vulgui gaudir de la reducció de jornada per cura de fill/filla amb posterioritat a la compactació de la lactància, ambdues peticions s’hauran de tramitar de manera conjunta per poder fer el càlcul dels dies de lactància compactada​.

Criteris per al càlcul de la lactància compactada

El càlcul dels dies laborables del permís de lactància compactada s'ha de fer personalitzat i cas a cas, prenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis al centre per part del docent entre la seva incorporació (després del permís de maternitat i si s'escau altres permisos i/o vacances), i el compliment dels dotze mesos d'edat del fill o filla que dóna dret al permís. En el càlcul s'han de tenir en compte els dies que el personal docent treballa, inclosos els 5 primers dies laborables del mes de juliol (només en cas que la direcció dels centre els convoqui), i no s'han de comptar els dies que no treballa (festius, lliure disposició dels centres i vacances escolars de Nadal, Setmana Santa​ i els altres dies no laborables del mes de juliol etc.).​
En relació amb el paràgraf anterior, en què es fa referència als 5 primers dies laborables del mes de juliol, la direcció del centre pot convocar el professorat que tingui nomenament vigent durant el mes de juliol del curs vigent i que, a més, hagi obtingut una destinació provisional al seu centre per al curs següent en l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre, per organitzar el nou curs escolar durant els cinc primers dies laborables de juliol.

El total de dies s'ha de dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir.

Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d'hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de 1r. de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.

Observacions:

 • El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància pel mateix fill/a.
 • En cas de compactació del permís de lactància en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica​, llevat que es vulgui gaudir d’altres permisos (reducció de jornada compactada, vacances, etc.). En aquests casos, el gaudiment dels altres permisos s’ha de fer abans del gaudiment de la lactància compactada. La compactació del permís de lactància pot ser a partir de la 16a. setmana.
 • La distribució de les hores diàries de gaudiment d'aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
 • Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.
 • El personal interí i substitut pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi, però només té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'agost.

Retribucions: el 100% (del sou que en aquell moment s'estigui cobrant).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 14; Llei 25/2010​​​​, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010); Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, art. 48 f). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


... per maternitat biològica, adopció o acolliment, del permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs, incapacitat temporal i atenció a fills prematurs

Sol·licitud: mitjançant el model de sol·licitud previst. El resol el Servei Territorial/Consorci Ed. Bcn. Tramitació per Petició genèrica o eValisa

Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils.

Observacions:

 • Les vacances anuals es fan durant el mes d'agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'acabar el permís.
 • En cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'embaràs o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'agost de l'any en què s'hagin originat.
 • Si el període de gaudiment del permís de compactació (per lactància o reducció) coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d'agost, el còmput del període quedarà interromput fins l'acabament del període de vacances.
 • Al personal interí que durant el mes d'agost estigui en situació de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, incapacitat temporal o compactació de la reducció de jornada per cura de fill o filla, que canviï de serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, o de jornada o que no tingui nomenament el 1r. de setembre del curs següent, se li liquidarà el període de vacances.
 • Els substituts, en no tenir contracte durant el mes d'agost, no poden accedir a aquest permís de recuperació de vacances.

Retribució: es cobra el 100% (del sou que en aquell moment s'estigui cobrant, de forma que si es gaudeix d'una reducció de jornada, les retribucions seran les que corresponen al tipus de reducció).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 16. EBEP, art. 50. Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3.


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps, adreçada a la direcció del centre.

Documentació:

 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
 • Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'horari. Horari del centre escolar o d'altres centres on el fill/a rep atenció.

Durada: el temps necessari.

Observacions: els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. També tenen dret a dues hores de flexibilització horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres especials o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.17.


Pendent de reglamentació

L'article 128 del RDL 5/2023, de 28 de juny, modifica l'EBEP (RDL 5/2015) per a adaptar-lo a la nova regulació de la UE en relació a la conciliació de la vida familiar i professional de progenitors i cuidadors.
Hi afegeix el punt 49.g) en referència a aquest nou permís, i hi redacta que la sol·licitud i gaudiment serà «conforme als termes que s'estableixin de manera reglamentària»; aquest reglament és pendent de concretar.

Segons la redacció d'aquest RDL 5/2023:

Sol·licitud:

 • Quan les necessitats del servei ho permetin correspondrà al sol·licitant especificar les dates d'inici i finalització del/s períodes/s de gaudiment.
 • Els períodes de gaudiment són per setmanes senceres.
 • Cal comunicar la sol·licitud a l'Administració amb una antelació mínima de 15 dies.

Durada: Fins a 8 setmanes, contínues o discontínues.

 • Es pot gaudir a jornada sencera o amb jornada parcial

Observacions:

 • Adreçat a la cura d'un fill o filla, o un menor acollit per un període superior a un any, fins que aquest faci 8 anys d'edat.
 • És un dret individual de la persona progenitora, adoptant o acollidora -home o dona-, i no se'n pot transferir l'exercici.
 • Quan un mateix subjecte i fet causant concorrin en ambdós sol·licitants que presten servei en una mateixa unitat de l'Administració, aquesta pot endarrerir la concessió del permís per un període raonable, amb justificació escrita i l'oferiment d'una alternativa de període de gaudiment més flexible.

Legislació: EBEP (RDL 5/2015), article 49.g) (article afegit a través de l'Art. 128 del RDL 5/2023, de 28 de juny)


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol el Servei Territorial/Consorci Ed. Bcn.
La concessió no és subordinada a les necessitats del servei.
És convenient demanar-lo dues setmanes abans de començar el permís.

Documentació:
Per matrimoni

 • Certificat del jutjat, ajuntament o parròquia on s'indiqui la data prevista de celebració del matrimoni. Posteriorment cal presentar una fotocòpia compulsada del llibre de família o un document equivalent.

Per inici de la convivència

 • Escriptura pública de formalització de la convivència; en cas de no haver-se formalitzat cal acta de notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys (o durant un període inferior si una vegada iniciada la convivència els convivents han tingut un fill comú.
 • Certificat d'inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya.
Segons estableix l'art. 234.1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:
 1. Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
 2. Si durant la convivència, tenen un fill comú.
 3. Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Ordre JUS/44/2017, de 28 de març

Durada: 15 dies naturals consecutius.
Es comença a gaudir en la data sol·licitada per l'interessat en la seva petició, sense que sigui obligatòria la coincidència de la data inicial del permís amb la data de celebració del matrimoni. El permís es pot iniciar com a molt aviat el dia que es celebra el matrimoni.

Observacions: els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència.

Els substituts podran gaudir del permís de matrimoni o d'inici de convivència, en el termini d'un any natural, sempre que en la data de celebració del matrimoni o de la sol·licitud del permís d'inici de convivència tinguin un nomenament vigent.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.9; EBEP, art. 48 l)


fins al segon grau de consanguinitat

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol la direcció del centre.

Documentació: Còpia (compulsada) del llibre de família i/o document justificatiu.

Durada: Un dia. És ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Art​icle 10 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol el Servei Territorial/Consorci Ed.Bcn.

Documentació: Documentació acreditativa de la situació. Aquesta documentació es pot adjuntar a la sol·licitud o bé lliurar directament al/a la cap del Servei de Personal Docent dels serveis territorials​​.

Durada: El temps imprescindible d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions: L'absència del lloc de treball per aquest motiu, es considerarà com a falta justificada d'acord amb el que determini els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També tenen dret a la reducció de jornada amb la disminució proporcional de la retribució, o a la flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.

Retribucions: es cobra el 100% (en el cas de reducció de jornada, només si aquesta és d'1/3 o menys).

Legislació: Art. 21 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol; Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Título II, Cap. III; Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49 d). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


- familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
- persona convivent en el mateix domicili

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol la direcció del centre.

Documentació:

 • Còpia del llibre de família o del parentiu del familiar o, si és el cas d’una persona que conviu al mateix domicili, justificant del padró municipal.​
 • Certificació mèdica acreditativa del succés (accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari)​.

Durada:

 • Si el familiar és de 1r. grau o conviu al mateix domicili: 5 dies hàbils.
 • Si el familiar és de 2n. grau: 4 dies hàbils

Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies. Aquest termini es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització o del repòs domiciliari en cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005​, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005); Art. 19 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol; EBEP (RDL 5/2015), art. 48 a)


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol la direcció del centre.

Documentació:

 • Còpia (compulsada) del llibre de família
 • Certificació mèdica acreditativa del succés (mort)

Durada:

 • ​Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.
 • Si el familiar és de 2n grau: 2 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 4 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.

Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del dia del succés.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005​, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005); Art. 19 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol; EBEP (RDL 5/2015), art. 48 a)


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol el Servei Territorial/Consorci Ed. Bcn.
És convenient demanar-lo dues setmanes abans.

Documentació:

 • Document acreditatiu del parentiu amb la persona sol·licitant.
 • Declaració jurada o promesa del/de la sol·licitant on faci constar que no desenvolupa cap activitat pública ni privada, remunerada o no, durant el període esmentat.

Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més.
Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.

Observacions: es pot concedir per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
Hi ha reserva del lloc de treball. El temps de permís computa a efectes d'antiguitat.
És incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finament del permís.

Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de permís s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE (funcionaris de carrera).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.20.


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol la direcció del centre.

Documentació:

 • Còpia (compulsada) del llibre de família
 • Document justificatiu

Durada: d'1 a 7 hores per setmana.

Observacions: Es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills.
El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei.
Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.

Segons acord de Funció pública d'abril de 2022, cal entendre que als efectes d'acompanyar a visites o proves mèdiques el cònjuge o parella de fet està inclòs en aquest permís

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.22.


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps.

Documentació: certificat d'empadronament.

Durada:
Si el trasllat de domicili és a la mateixa localitat: un dia.
Si el trasllat de domicili comporta un canvi de localitat: fins a quatre dies. Trams a considerar:

 • Fins a 15 km.: un dia
 • De 16 a 50 km.: dos dies
 • De 51 a 150 km.: tres dies
 • Superior a 150 km.: quatre dies

Observacions: la concessió d'aquest permís és obligada i no és subordinada a les necessitats del servei.
S'han de gaudir dels dies de manera consecutiva i el permís es pot gaudir en els sis mesos següents a la data d’alta en el padró.​

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Article 48.b del Reial decret legislatiu 5/2015 (EBEP), de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Article 47.d del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya; Article 96.1 del Decret 1/1997​, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública​​​


Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol la direcció del centre.

Documentació: document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial

Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els centres oficials.

Observacions: aquest permís és de concessió obligada.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Reial​ decret legislatiu 5/2015 (EBEP), de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic


Sol·licitud: Mitjançant el document de sol·licitud genèrica: a la direcció del centre.

Durada: La de l'activitat. Es concedirà el permís per assistir a activitats de form​ació del Departament d'Ensenyament, quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d'assistència a jornades de formació durant un matí, dins l'horari lectiu.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Observacions comunes a les dues variants (amb o sense substitució):
 • Pel temps indispensable per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquest permís té un caràcter residual, excepcional i puntual. Per aquest motiu, el permís s’ha de circumscriure a situacions puntuals, que no es perllonguen en el temps, que no siguin reiterades i que no es puguin atendre amb altres mesures de conciliació establertes en normes legals.
 • Pel temps indispensable per complir un deure relacionat amb la conciliació de la vida familiar i laboral: El fet causant és l’acompliment d’una obligació l’incompliment de la qual genera una responsabilitat civil, penal o administrativa. Per considerar que el dret és de compliment inexcusable, s’exigeix que​ una norma així ho determini i en sancioni l’incompliment. En qualsevol cas, el permís està previst per l’acompliment d’una obligació de contingut concret o per a la realització d’un acte concret amb contingut determinat
 • El deure o l’obligació que ha d’assumir la persona interessada ha de ser indelegable, de tal manera que si resultés possible el seu compliment mitjançant la substitució o la representació per una altra persona, aquesta obligació quedaria fora de l’àmbit d’aplicació.
 • Per a poder atorgar el permís l’activitat per la qual es deixa de prestar serveis ha de coincidir necessàriament amb la jornada i l’horari laboral de la persona interessada.

Deure inexcusable sense substitució del/de la docent

Deure relacionat amb la conciliació de la vida familiar i laboral

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. La resol la direcció del centre. Cal fer la sol·licitud de manera prèvia, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.

Documentació: Document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per complir-lo.

Durada: El temps indispensable per complir un deure relacionat amb la conciliació de la vida familiar i laboral que no comporti la substitució del/de la docent.

Retribucions: 100%.


Deure inexcusable amb substitució del/de la docent

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps. Se sol·licita abans d'iniciar el permís. La resol la direcció del centre.

Documentació: Document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per complir-lo.

Durada: el temps indispensable per a complir el deure.

Observacions:
Adreçat a complir un deure inexcusable de inexcusable de caràcter públic (per exemple, ser candidat/a en unes eleccions) o personal, i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Article 48.j) del Reial decret legislatiu 5/2015​​ (EBEP), de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


Per campanya electoral en eleccions polítiques

«5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán ser dispensados, previa solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial, o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos.»

Article 13.5 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.

Sol·licitud: Tramitació per ATRI > Gestió del temps com a deure inexcusable amb substitució del/de la docent.

Observacions: en principi hi ha prou amb acreditar la presència en la candidatura, independentment de la posició o el grau d'implicació.

Retribucions: es cobra el 100%.


Sol·licitud: a la direcció del centre. Sol·licituds

Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/a, llevat d'activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'horari lectiu dels alumnes.

Observacions: En interès del centre, el director pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents: a) que hi hagi l'acord per escrit del docent afectat; b) que s'organitzi el sistema adequat d'atenció als alumnes durant el període que duri.
Aquests encàrrecs s'han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a l'aplicació informàtica, a disposició de la Inspecció d'Educació.

Retribució: es cobra el 100%.

Legislació: Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 4.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: El professorat que es jubila té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l'1 de setembre anterior a aquesta data.

Observacions: Les persones que es jubilin no poden optar a cobrar els dies de vacances meritats, excepte en el cas d'impossibilitat de gaudir-les per situació d'incapacitat temporal. És un requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d'antelació a la data d'inici del gaudiment de vacances.

Retribucions: 100%. El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret a la retribució dels dies de vacances.

Legislació: EBEP, art. 50.


«2.1 Permisos al professorat en la jornada de votació

2.1 El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s’efectuï en els centres cap convocatòria d’activitat no lectiva durant l’horari fix de permanència al centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor o interventora, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com membre de la mesa, interventor o interventora.»

RESOLUCIÓ ENS/3952/2022, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions dels membres de la Junta de Personal Docent no Universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya


 • Darrera modificació: 30/08/2023 12:55