Permisos

Nou: permís per quarantena fill/a menor de 12 anys

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Documentació:
· Comunicat del centre educatiu o llar d'infants on està escolaritzat el fill/a.
· Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d'un fill/a menor amb qui es conviu (menor de 12 anys, que ha de fer aïllament tot i no haver esta contagiat per la covid-19).

Durada: vigent fins al moment en què es completa el període de quarantena del fill/filla del docent, moment a partir del qual el docent s'ha d'incorporar immediatament al seu lloc de treball.

Observacions: Si no és possible prestar serveis en règim de teletreball, s'autoritzarà aquest permís per conciliació. Es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles. Aquest permís es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s'acrediti que no pot atendre's adequadament el menor a càrrec.

Retribucions: 100% del salari que s'estigui cobrant.

Legislació: Nota sobre la situació del personal que presta servis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19, adaptada de la nota de funció pública per a tots els treballadors públics de la generalitat.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: fins a 2 mesos.

Observacions: si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada.

Retribucions: exclusivament les retribucions bàsiques.

Legislació: Estatut Bàsic dels Empleats Públics (EBEP), art. 49 b).


Sol·licitud: cal sol·licitar-lo, prèviament, a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.

Durada: pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'adopció, per a l'assistència a les preceptives sessions d'informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'idoneïtat, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.

Observacions: les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'Administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 18. Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, disposició final tercera i quarta.


(permís per naixement per a la mare biològica i per adopció o acolliment)

Sol·licitud: als Serveis Territorials mitjançant un model d'instància formalitzat.

Durada:

 • 16 setmanes, ampliables en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors.
 • Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes.
 • El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat de 4 setmanes a continuació del de maternitat.
 • En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir d'aquest permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda, cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís (sol·licitud i documentació).
 • En el cas d'adopció o acolliment, el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.

Observacions:

 • La persona que gaudeix d'aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin.
 • En el cas d'acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any.
 • Durant el gaudi d'aquest permís, una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.
El Departament d'Educació manté a la Resolució d'adjudicacions provisionals per al curs 20-21 una mesura que perjudica els drets del professorat interí:

«El personal interí nomenat en aquests procediments d'adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2020 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2020-2021. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2019-2020 un nomenament d'interí fins el 31 d'agost de 2020 a un lloc de treball de la mateixa dedicació i mateix grup que l'adjudicat per al curs 2020-2021 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars». (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)

Professorat interí i substitut: Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.
Si al començament del curs s'està en situació de maternitat, es té dret a l'assignació d'una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent al numero d'ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.
En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'obtenció del numero d'ordre, les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l'INSS, si es cotitza a la Seguretat Social (cal demanar als serveis territorials/Consorci d'Educació un certificat d'empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s'ha de presentar a l'oficina de l'INSS). La prestació per maternitat/paternitat està exempta de tributar per IRPF.

Davant del tancament de les Oficines de la Seguretat Social com a mesura de contenció del COVID19, l'INSS permet excepcionalment la presentació de sol·licituds de forma electrònica, sense necessitat de certificat electrònic o Cl@ve, a la pàgina de Presentació d'altres escrits, sol·licituds o comunicacions.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.11. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, art. 49 a). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada:

 • A partir de l'1 de gener de 2020 el permís de paternitat és de 12 setmanes (les quatre primeres obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).
 • I a partir de l'1 de gener de 2021 serà de 16 setmanes (les primeres sis obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).

En cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple s'amplia en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors.

Observacions:
En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda, cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim (sol·licitud i documentació).
Si s'escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, serà a la finalització d'aquest període quan s'iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l'INSS, si es cotitza a la Seguretat Social (cal demanar als serveis territorials/Consorci d'Educació un certificat d'empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s'ha de presentar a l'oficina de l'INSS). La prestació per maternitat/paternitat està exempta de tributar per IRPF.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.13, modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 c). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Paternitat del progenitor o progenitora de família monoparental

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: 4 setmanes ampliable en 1 setmana més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple.

Observacions: El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.13, modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona (o, si l'absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). Documentació:

 • Document justificatiu de l'hospitalització
 • Llibre de família

Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'atorga un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment.

Observacions: També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se puntualment de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres. Així mateix, amb permís del ST corresponent, es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.15. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 a). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb model normalitzat i fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent.

La sol·licitud s'haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT.

Durada: Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts, fins als 12 mesos del fill/a. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d'absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d'una hora..
A petició de la persona interessada, les hores del permís es poden compactar en jornades senceres consecutives de treball, sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat (o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats)

Criteris per al càlcul de la lactància compactada
El càlcul dels dies laborables del permís de lactància compactada s'ha de fer personalitzat i cas a cas, prenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis al centre per part del docent entre la seva incorporació després del permís de maternitat i, si s'escau altres permisos i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d'edat del fill o filla que dóna dret al permís. Per tant, en el càlcul s'han de tenir en compte els dies que el personal docent treballa i no s'han de comptabilitzar els dies que no treballa (festius, lliure disposició dels centres i vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i juliol, etc.). El total de dies s'ha de dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir a l'alça.
Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d'hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l'1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.

Observacions:

 • El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.
 • La distribució de les hores diàries de gaudiment d'aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
 • En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu (paternitat), o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.
 • Si es vol gaudir de la lactància compactada, s'ha de fer després d'haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Per tant, si la persona beneficiària sol·licita compactar la reducció de jornada i la lactància, primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.
 • Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.

El personal interí i substitut pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi, però només té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'agost.

Retribucions: el 100% (del sou que en aquell moment s'estigui cobrant).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 14; Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, art. 48 f). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: s'ha de demanar a la direcció del centre, amb la documentació següent:

 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
 • Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'horari. Horari del centre escolar o d'altres centres on el fill/a rep atenció.

Durada: el temps necessari.

Observacions: els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. També tenen dret a dues hores de flexibilització horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres especials o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.17.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada: 15 dies naturals consecutius.

Observacions: els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.9. EBEP, art. 48 l).


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació: fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.

Durada: 1 dia d'absència per matrimoni d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.10.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: El temps imprescindible d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions: L'absència del lloc de treball per aquest motiu, es considerarà com a falta justificada d'acord amb el que determini els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També tenen dret a la reducció de jornada amb la disminució proporcional de la retribució, o a la flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.

Retribucions: es cobra el 100% (en el cas de reducció de jornada, només si aquesta és d'1/3 o menys).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.21. Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49 d). Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Título II, Cap. III Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Es tracta del permís d'una reducció d'almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions, que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes.

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, adjuntant un informe mèdic del Servei Públic de Salut o de l'entitat sanitària concertada corresponent.

Durada: fins que s'extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys.

Observacions:

 • Llistat de malalties greus, Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.
 • La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes.
 • Quan els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'ells.
 • Cal que els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin.
 • Posteriorment es determinarà quines són les malalties considerades greus.
Segons la Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà “ingrés hospitalari de llarga durada” la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.

Retribucions: el redactat de l' EBEP i el de l'ET tenen una diferència bàsica. L' ET parla de reducció de retribucions proporcional a la reducció de jornada (encara que es pot gestionar la prestació de la Seguretat Social per arribar al 100% de la base reguladora); en canvi, l' EBEP diu que el funcionari no tindrà cap reducció de les seves retribucions. La normativa que s'aplica al col·lectiu docent és la que senyala l'EBEP.

Legislació: Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49 e). Estatut dels Treballadors (ET), art. 37, apartat 5.


Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. Documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família
 • Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu)

Durada: de primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent; de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent. Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 19; EBEP, art. 48 a)


Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. S'ha d'acompanyar de la documentació justificativa del parentiu i de l'hospitalització.

Durada: 2 dies hàbils si l'esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables. Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

Observacions: únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 19.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.

Observacions: es pot concedir per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
Hi ha reserva del lloc de treball. El temps de permís computa a efectes d'antiguitat. És incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finament del permís.

Retribucions: sense retribució mentre dura el permís. Durant el temps de permís s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE (funcionaris de carrera).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.20.


Sol·licitud: a la direcció del centre. Documentació: certificat d'empadronament.

Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.

Segons Instrucció de Funció Pública, el dies que corresponen per trasllat de domicili, quan hi ha canvi de localitat, depenen de la distància entre les dues localitats, d'acord amb els trams següents:
Fins a 15 km: 1 dia
De 16 a 50 km: 2 dies
De 51 a 150 km: 3 dies
Superior a 150 km: 4 dies

Observacions: la concessió d'aquest permís és obligada i no està subordinada a les necessitats del servei. Els dies de permís han de ser consecutius.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.b. EBEP, art. 48 b).


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació: document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial

Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els centres oficials.

Observacions: aquest permís és de concessió obligada.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96. EBEP, art. 48 d).


“5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán ser dispensados, previa solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial, o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos.”

Article 13.5 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.

Sol·licitud: es demana al Servei Territorial corresponent.

Observacions: en principi hi ha prou amb acreditar la presència en la candidatura, independentment de la posició o el grau d'implicació.

Retribucions. es cobra el 100%.

Sol·licitud: a la direcció del centre. Documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família
 • Document justificatiu

Durada: d'1 a 7 hores per setmana.

Observacions: es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.22.


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.

Durada: el temps indispensable per a complir el deure.

Observacions: es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal, la causa dels quals cal justificar per escrit. La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.d. EBEP, art. 48 j).


Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: la de l'activitat.

Observacions: el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament d'Educació quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d'assistència a jornades de formació durant un matí, dins l'horari lectiu.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llicències i permisos del personal docent, apartat B, punt g).


Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/a, llevat d'activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'horari lectiu dels alumnes.

Observacions: En interès del centre, el director pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents: a) que hi hagi l'acord per escrit del docent afectat; b) que s'organitzi el sistema adequat d'atenció als alumnes durant el període que duri. Aquests encàrrecs s'han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a l'aplicació informàtica, a disposició de la Inspecció d'Educació.

Retribució: es cobra el 100%.

Legislació: Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 4.


Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils.

Observacions:

 • Les vacances anuals es fan durant el mes d'agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'acabar el permís.
 • En cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'embaràs o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'agost de l'any en què s'hagin originat.
 • Si el període de gaudiment del permís de compactació (per lactància o reducció) coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d'agost, el còmput del període quedarà interromput fins l'acabament del període de vacances.
 • Els professors que es jubilin tenen dret a gaudir immediatament abans del dia de la jubilació dels dies de vacances meritats des de l'1 de setembre anterior a aquesta data. És imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d'antelació a la data d'inici del seu gaudiment.
 • Al personal interí que durant el mes d'agost estigui en situació de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, incapacitat temporal o compactació de la reducció de jornada per cura de fill o filla, que canviï de serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, o de jornada o que no tingui nomenament l'1 de setembre del curs següent, se li liquidarà el període de vacances.
 • Els substituts, en no tenir contracte durant el mes d'agost, no poden accedir a aquest permís de recuperació de vacances.

Retribució: es cobra el 100% (del sou que en aquell moment s'estigui cobrant).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 16. EBEP, art. 50. Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3.


«2.1 Permisos al professorat en la jornada de votació

2.1.1 El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació i durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s’efectuï en els centres cap convocatòria d’activitat no lectiva durant l’horari fix de permanència al centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.»

RESOLUCIÓ ENS/2838/2014, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions dels membres de la Junta de Personal Docent no Universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya


 • Darrera modificació: 21/10/2020 14:16