Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:permisos:inici [12/06/2018 09:36]
luis.sobrino@secundaria.info [Per a víctimes de violència de gènere]
professorat:permisos:permisos:inici [06/07/2018 11:19] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Paternitat]
Línia 56: Línia 56:
 En el cas de la filiació biològica, només es pot gaudir del permís, successivament al de la mare, a partir de la sisena setmana posterior al part. L'​opció exercida per un progenitor en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l'​altre progenitor, pot ser revocada en qualsevol moment, si s'​esdevenen fets que fan inviable l'​aplicació d'​aquesta opció. En el cas de la filiació biològica, només es pot gaudir del permís, successivament al de la mare, a partir de la sisena setmana posterior al part. L'​opció exercida per un progenitor en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l'​altre progenitor, pot ser revocada en qualsevol moment, si s'​esdevenen fets que fan inviable l'​aplicació d'​aquesta opció.
  
-<note important>​El Departament d'​Ensenyament ​ha introduït ​a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 17-18 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:+<note important>​El Departament d'​Ensenyament ​manté ​a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 18-19 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:
  
- //​«El personal interí nomenat en aquests procediments dadjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2017 tingui vigent una llicència dinfantament o adopció o dincapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2016-2017 un nomenament dinterí fins el 31 dagost de 2017 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que ladjudicat per al curs 2017-2018 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos ​escolars»//​.</​note>​+ //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de 
 +setembre de 2018 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal mantindrà el dret 
 +a la seva destinació per al curs 2018-2019. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa 
 +de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un nomenament d'interí fins el 31 
 +d'agost de 2018 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l'adjudicat per al curs 2018-2019 i no hi hagi 
 +variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en 
 +els dos cursos ​escolars.»//. 
 +(Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​
  
 <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​ <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​
Línia 72: Línia 79:
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.
  
-Durada: ​setmanes consecutives,​ sense perjudici del dret al permís de maternitat.+Durada: ​**5 setmanes** consecutives,​ sense perjudici del dret al permís de maternitat, ampliables en dos dies més per cada fill a partir del segon
  
 Observacions:​ el progenitor o progenitora pot gaudir d'​aquest permís durant el període comprès des del finiment del permís per naixement, des de la resolució judicial o a partir de la decisió administrativa o judicial d'​acolliment,​ i fins que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'​aquest permís. El progenitor d'una família monoparental,​ si té la guarda legal exclusiva del fill, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat. Observacions:​ el progenitor o progenitora pot gaudir d'​aquest permís durant el període comprès des del finiment del permís per naixement, des de la resolució judicial o a partir de la decisió administrativa o judicial d'​acolliment,​ i fins que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'​aquest permís. El progenitor d'una família monoparental,​ si té la guarda legal exclusiva del fill, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.