Aquesta és una revisió antiga del document


PermisosSol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: fins a 2 mesos.

Observacions: si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada.

Retribucions: exclusivament les retribucions bàsiques.

Legislació: Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 b).


Sol·licitud: cal sol·licitar-lo, prèviament, a la direcció del centre.

Durada: pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d’adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d’adopció, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.

Observacions: les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'Administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 18. Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, disposició final tercera i quarta.


Sol·licitud: a la direcció del Centre.

Durada: 5 dies laborables consecutius dins els 10 dies següents a la data de naixement (o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment). En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada s'amplia a 10 dies si són dos fills, i a 15 si en són tres o més.

Observacions: només el pot gaudir el progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 12.


Sol·licitud: als Serveis Territorials mitjançant un model d'instància formalitzat.

Durada: 16 setmanes ininterrompudes, ampliables en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

En el cas d'adopció o acolliment, el permís computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 6 setmanes abans.

Observacions: la persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d'una manera ininterrompuda. El progenitor o progenitora que gaudeix del permís per maternitat pot optar perquè l'altre progenitor gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda d'aquest permís. Els progenitors poden gaudir de la compartició del permís d'una manera simultània o successiva, sense superar les 16 setmanes o el temps que correspongui per part, acolliment o adopció múltiple. Si la mare no treballa, el pare no té dret al permís de maternitat.

En el cas de la filiació biològica, només es pot gaudir del permís, successivament al de la mare, a partir de la sisena setmana posterior al part. L'opció exercida per un progenitor en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l'altre progenitor, pot ser revocada en qualsevol moment, si s'esdevenen fets que fan inviable l'aplicació d'aquesta opció.

El Departament d'Ensenyament manté a la Resolució d'adjudicacions provisionals per al curs 18-19 una mesura que perjudica els drets del professorat interí:

«El personal interí nomenat en aquests procediments d'adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2018 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2018-2019. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un nomenament d'interí fins el 31 d'agost de 2018 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l'adjudicat per al curs 2018-2019 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars.». (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)

Professorat interí i substitut: Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.
Si al començament del curs s'està en situació de maternitat, es té dret a l'assignació d'una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent al numero d'ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.
En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'obtenció del numero d'ordre, les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.11. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 a).


Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: 5 setmanes consecutives, sense perjudici del dret al permís de maternitat, ampliables en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Observacions: el progenitor o progenitora pot gaudir d'aquest permís durant el període comprès des del finiment del permís per naixement, des de la resolució judicial o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'aquest permís. El progenitor d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.13, modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 c).


Sol·licitud: Als Serveis Territorials (o, si l'absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria).

Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'atorga un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes (segons l'EBEP). Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment.

Observacions:
També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se puntualment de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres.
Així mateix, amb permís del ST corresponent, es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.15. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 a).


Sol·licitud: Als Serveis Territorials. El document acreditatiu és el llibre de família.

Durada: es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries. Té una durada fins als 12 mesos del fill o filla.
A petició de la persona interessada, les hores del permís es poden compactar per gaudir-ne en 24 jornades senceres consecutives (dies naturals), sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat i tenint en compte les necessitats del servei. Aquests dies poden reduir-se a 13, si es gaudeix després de la compactació de la reducció d'1/3, o a 8 si la reducció compactada és de mitja jornada. El càlcul dels dies que corresponen també té en compte el tipus de jornada, el temps que va des del final del permís de maternitat a la fi del contracte o als 12 mesos del fill/a, o si s'ha gaudit de període de vacances.

Observacions:
- Aquest dret podrà ser exercit indistintament per un o altre dels progenitors. En el cas que ambdós treballin, només el podrà gaudir un dels dos progenitors.
- El període del permís s'inicia un cop finit el permís per maternitat (o una vegada que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al del permís de maternitat).
- Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de paternitat i del permís de la lactància, no varia la data d’inici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.
- Si la persona beneficiària sol·licita compactar la reducció de jornada i la lactància, primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.
- La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
- Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.

El personal interí i substitut pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi. Els dies de permís augmentaran proporcionalment al tipus de jornada adjudicada, de manera que si es tracta, p. ex., d'una mitja jornada correspondran el doble de dies. Només es té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'agost.

Per sentència del Contenciós Administratiu, els funcionaris podran compartir el període de lactància dels seus fills i així ho podran sol·licitar en els seus llocs de treball. La llei marca que només un dels progenitors pugui gaudir d’aquest permís, però no prohibeix l’ús compartit de forma successiva entre ambdós.

Retribucions: el 100% (del sou que en aquell moment s'estigui cobrant)

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 14; Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 48 f).


Sol·licitud: s'ha de demanar a la direcció del centre.

Durada: el temps necessari.

Observacions: els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. També tenen dret a dues hores de flexibilització horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres especials o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.17.


Sol·licitud: als Serveis Territorials. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada: 15 dies naturals consecutius.

Observacions: els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.9. EBEP, art. 48 l).


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre.

Durada: 1 dia d'absència per matrimoni d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.10.


Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: el temps imprescindible d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions: també tenen dret a la flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.21. Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49 d). Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Título II, Cap. III


Es tracta del permís d'una reducció d'almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions, que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes.

Sol·licitud: als Serveis Territorials, adjuntant un informe mèdic del Servei Públic de Salut o de l'entitat sanitària concertada corresponent.

Durada: fins que s'extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys.

Observacions:

  • Llistat de malalties greus, Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.
  • La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes.
  • Quan els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'ells.
  • Cal que els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin.
  • Posteriorment es determinarà quines són les malalties considerades greus.
Segons la Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà “ingrés hospitalari de llarga durada” la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.

Retribucions: el redactat de l' EBEP i el de l'ET tenen una diferència bàsica. L' ET parla de reducció de retribucions proporcional a la reducció de jornada (encara que es pot gestionar la prestació de la Seguretat Social per arribar al 100% de la base reguladora); en canvi, l' EBEP diu que el funcionari no tindrà cap reducció de les seves retribucions. La normativa que s'aplica al col·lectiu docent és la que senyala l'EBEP.

Legislació: Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49 e). Estatut dels Treballadors (ET), art. 37, apartat 5.


Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament.

Durada: de primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent; de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 19; EBEP, art. 48 a)


Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament.

Durada: 2 dies hàbils si l'esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables.

Observacions: únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 19.


Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més.

Observacions: es pot concedir per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Retribucions: sense retribució mentre dura el permís.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.20.


Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.

Segons Instrucció de Funció Pública, el dies que corresponen per trasllat de domicili, quan hi ha canvi de localitat, depenen de la distància entre les dues localitats, d'acord amb els trams següents:
Fins a 15 km: 1 dia
De 16 a 50 km: 2 dies
De 51 a 150 km: 3 dies
Superior a 150 km: 4 dies

Observacions: la concessió d'aquest permís és obligada i no està subordinada a les necessitats del servei. Els dies de permís han de ser consecutius.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.b. EBEP, art. 48 b).


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre.

Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els centres oficials.

Observacions: aquest permís és de concessió obligada.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96. EBEP, art. 48 d).


Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: d'1 a 7 hores per setmana.

Observacions: es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. L'absència s'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del dia que gaudeix del permís. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.22. Llicències i permisos del personal docent, apartat B, punt t).


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.

Durada: el temps indispensable per a complir el deure.

Observacions: es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal, la causa dels quals cal justificar per escrit. La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.d. EBEP, art. 48 j).


Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: la de l'activitat.

Observacions: el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament d'Ensenyament quan així ho disposi la direcció del centre.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llicències i permisos del personal docent, apartat B, punt g).


Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/a, llevat d'activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'horari lectiu dels alumnes.

Observacions: En interès del centre, el director pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents: a) que hi hagi l'acord per escrit del docent afectat; b) que s'organitzi el sistema adequat d'atenció als alumnes durant el període que duri. Aquests encàrrecs s'han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a l'aplicació informàtica, a disposició de la Inspecció d'Educació.

Retribució: es cobra el 100%.

Legislació: Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 4.


Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils.

Observacions: Les vacances anuals es fan durant el mes d'agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'acabar el permís.
També, en cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'embaràs o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'agost de l'any en què s'hagin originat.

Els substituts, en no tenir contracte durant el mes d'agost, no poden accedir a aquest permís.

Retribució: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 16. EBEP, art. 50. Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3.


«2.1 Permisos al professorat en la jornada de votació

2.1.1 El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació i durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s’efectuï en els centres cap convocatòria d’activitat no lectiva durant l’horari fix de permanència al centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.»

RESOLUCIÓ ENS/2838/2014, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions dels membres de la Junta de Personal Docent no Universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya


  • Darrera modificació: 10/01/2019 11:22