Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:permisos:inici [10/01/2019 11:22]
luis.sobrino@secundaria.info [Lactància]
professorat:permisos:permisos:inici [05/03/2019 18:28] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 109: Línia 109:
 ===== Lactància ===== ===== Lactància =====
  
-Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials. El document acreditatiu és el llibre ​de família.+Sol·licitud: ​Model normalitzat,​ amb la documentació següent: 
 +  - Fotocòpia del llibre de família. 
 +  - Declaració jurada conforme només en gaudeix un dels cònjuges. 
 + 
 +La sol·licitud s'​haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials ​en el termini ​de 10 dies.
  
 Durada: es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries. Té una durada fins als 12 mesos del fill o filla.\\ Durada: es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries. Té una durada fins als 12 mesos del fill o filla.\\
Línia 127: Línia 131:
 <​note>​Per sentència del Contenciós Administratiu,​ els funcionaris podran compartir el període de lactància dels seus fills i així ho podran sol·licitar en els seus llocs de treball. La llei marca que només un dels progenitors pugui gaudir d’aquest permís, però no prohibeix l’ús compartit de forma successiva entre ambdós.</​note>​ <​note>​Per sentència del Contenciós Administratiu,​ els funcionaris podran compartir el període de lactància dels seus fills i així ho podran sol·licitar en els seus llocs de treball. La llei marca que només un dels progenitors pugui gaudir d’aquest permís, però no prohibeix l’ús compartit de forma successiva entre ambdós.</​note>​
  
-Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant)+Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant)
 + 
 +Font: [[http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​.content/​home/​serveis_territorials/​baix_llobregat/​00_documents/​arxius/​20_permis_lactancia.pdf]]
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 14; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per a garantir l'​estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 48 f). Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 14; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per a garantir l'​estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 48 f).
Línia 281: Línia 287:
  
 ---- ----
 +===== Per campanya electoral en eleccions polítiques =====
 +
 +"5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales,​ podrán ser dispensados,​ previa solicitud de los interesados,​ de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial,​ o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos."​
 +
 +[[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-1999-8583|Article 13.5 del Real Decreto 605/1999]], de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales
 +
  
 ===== De flexibilitat horària recuperable ===== ===== De flexibilitat horària recuperable =====