Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:permisos:inici [10/01/2019 11:22]
luis.sobrino@secundaria.info [Lactància]
professorat:permisos:permisos:inici [13/06/2019 18:00] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Lactància]
Línia 1: Línia 1:
 ====== Permisos ====== ====== Permisos ======
-\\  + 
-\\ +
 ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional ===== ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional =====
  
Línia 17: Línia 17:
 ===== Prenatal ===== ===== Prenatal =====
  
-Sol·licitud:​ cal sol·licitar-lo,​ prèviament,​ a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ cal sol·licitar-lo,​ prèviament,​ a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.
  
-Durada: pel temps indispensable per a la realització dexàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos dadopció o acolliment, o guarda amb finalitats dadopció, per a lassistència a les preceptives sessions dinformació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració didoneïtat, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.+Durada: pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'adopció, per a l'assistència a les preceptives sessions d'informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'idoneïtat, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.
  
 Observacions:​ les parelles que opten per l'​adopció o l'​acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'​Administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball. Observacions:​ les parelles que opten per l'​adopció o l'​acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'​Administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball.
Línia 29: Línia 29:
 ---- ----
  
-===== Naixement, adopció o acolliment ===== 
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del Centre.+===== Maternitat =====
  
-Durada: 5 dies laborables consecutius dins els 10 dies següents a la data de naixement ​(o a l’arribada del menor adoptat o acollit ​a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment). En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada s'​amplia a 10 dies si són dos fills, i a 15 si en són tres o més. +===(permís per naixement ​per a la mare biològica i per adopció o acolliment)===
- +
-Observacions:​ només el pot gaudir el progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat. +
- +
-Retribucions:​ es cobra el 100%. +
- +
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 12. +
- +
----- +
- +
- +
-===== Maternitat =====+
  
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un model d'​instància formalitzat. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un model d'​instància formalitzat.
  
-Durada: 16 setmanes ​ininterrompudes, ampliables en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon i en pot gaudir qualsevol ​dels dos progenitors. En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori ​per a la mare.+Durada: 16 setmanes, ampliables ​en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun ​dels progenitors. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori ​i ininterrompudes
  
-En el cas d'adopció o acolliment, el permís ​computa ​partir de la sentència judicial ​resolució administrativaEn adopcions internacionals ​el permís ​pot començar fins a 6 setmanes abans.+En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir ​d'aquest ​permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill fillaA més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre ​el gaudiment del permís ​([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).
  
-Observacions:​ la persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, ​d'una manera ininterrompuda. El progenitor ​progenitora que gaudeix ​del permís per maternitat pot optar perquè l'​altre ​progenitor ​gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda d'​aquest permís. Els progenitors poden gaudir ​de la compartició del permís d'una manera simultània ​successiva, sense superar les 16 setmanes o el temps que correspongui per part, acolliment o adopció múltipleSi la mare no treballa, ​el pare no té dret al permís ​de maternitat.+En el cas d'**adopció ​acolliment**,​ el permís computa, a elecció ​del progenitor, a partir ​de la sentència judicial ​de la resolució administrativaEn adopcions internacionals ​el permís ​pot començar fins a 4 setmanes abans.
  
-En el cas de la filiació biològica, només es pot gaudir del permíssuccessivament al de la mare, a partir de la sisena setmana posterior al partL'​opció exercida per un progenitor en iniciar-se ​el període de permís per maternitat en favor de l'altre progenitorpot ser revocada en qualsevol moment, si s'​esdevenen fets que fan inviable l'​aplicació d'​aquesta opció.+Observacions: ​la persona que gaudeix d'​aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcialsempre que les necessitats ​de servei ho permetin ​En ​el cas d'acolliment temporalaquest ha de tenir una durada no inferior a un any.
  
-<note important>​El Departament d'Ensenyament ​manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 18-19 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:+<note important>​El Departament d'Educació ​manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 19-20 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:
  
- //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de + //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2019 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2019-2020. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2018-2019 un nomenament d'​interí fins el 31 d'​agost de 2019 a un lloc de treball de la mateixa dedicació ​i mateix grup que l'​adjudicat per al curs 2019-2020 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos ​escolars»//.
-setembre de 2018 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret +
-a la seva destinació per al curs 2018-2019. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa +
-de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un nomenament d'​interí fins el 31 +
-d'​agost de 2018 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l'​adjudicat per al curs 2018-2019 i no hi hagi +
-variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en +
-els dos cursos ​escolars.»//.+
 (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​ (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​
  
 <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​ <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​
  
-Retribucions:​ es cobra el 100%.+Retribucions: ​Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la Seguretat Social (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s'ha de presentar a l'​oficina de l'​INSS)
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.11. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 a). Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.11. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 a).
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
 +
  
 <note important>​[[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​_componentes_/​_Le_interesa_conocer/​Historico/​2018/​Informacion_sobre_la_exencion_en_IRPF_de_las_prestaciones_por_maternidad_paternidad_percibidas__de_la_Seguridad_Social.shtml|Información sobre la exención en IRPF de las prestaciones por maternidad/​paternidad percibidas de la Seguridad Social]]</​note>​ <note important>​[[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​_componentes_/​_Le_interesa_conocer/​Historico/​2018/​Informacion_sobre_la_exencion_en_IRPF_de_las_prestaciones_por_maternidad_paternidad_percibidas__de_la_Seguridad_Social.shtml|Información sobre la exención en IRPF de las prestaciones por maternidad/​paternidad percibidas de la Seguridad Social]]</​note>​
Línia 77: Línia 61:
  
 ===== Paternitat ===== ===== Paternitat =====
 +
 +===(permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment)===
  
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.
  
-Durada: **5 setmanes** consecutives,​ sense perjudici del dret al permís de maternitatampliables en dos dies més per cada fill a partir del segon+Durada: ​ A partir de l'1 d’abril de **2019** el permís de paternitat és de **8 setmanes**. Les dues primeres setmanes immediates posteriors al naixementadopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.\\ 
 +A partir de l'1 de gener de **2020 ** serà de **12 setmanes** (les quatre primeres obligatòriament i de forma ininterrompuda ​a partir del part, adopció o acolliment).\\ 
 +I a partir de l'1 de gener de **2021** serà de **16 setmanes** (les primeres sis com en els casos anteriors).
  
-Observacions:​ el progenitor o progenitora pot gaudir d'​aquest permís ​durant el període comprès des del finiment del permís per naixementdes de la resolució judicial o partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que fineixi el permís ​per maternitato també immediatament després ​del finiment d'aquest permísEl progenitor d'una família monoparentalsi té la guarda legal exclusiva del fill, també pot gaudir ​del permís de paternitat ​a continuació del de maternitat.+En cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple s'​amplia en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. 
 + 
 +Observacions: ​ 
 +En cas que ambdós progenitors treballin, ​el període per gaudir d'​aquest permís, ​una vegada passades les primeres setmanes ​de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompudacal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).\\ 
 +Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor ​que gaudeix ​d'aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactànciaserà a la finalització d'​aquest període quan s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants ​del permís de paternitat.
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[http://​www.gencat.cat/​diari/​4920/​07184133.htm|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 c). Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[http://​www.gencat.cat/​diari/​4920/​07184133.htm|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 c).
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
  
 ---- ----
Línia 92: Línia 85:
 ===== Per a atendre fills prematurs ===== ===== Per a atendre fills prematurs =====
  
-Sol·licitud:​ Als Serveis Territorials (o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria).+Sol·licitud:​ Als Serveis Territorials (o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). ​Documentació:​ 
 +  * Document justificatiu de l'​hospitalització 
 +  * Llibre de família
  
-Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'​atorga un permís equivalent al temps d'​hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes ​(segons l'​EBEP). Aquest permís s'​inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'​adopció o l'​acolliment.+Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'​atorga un permís equivalent al temps d'​hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. Aquest permís s'​inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'​adopció o l'​acolliment.
  
-Observacions:​\\  ​ +Observacions:​ 
-També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se //​puntualment//​ de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres.\\+També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se //​puntualment//​ de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres.
 Així mateix, amb permís del ST corresponent,​ es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions. Així mateix, amb permís del ST corresponent,​ es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.
  
Línia 103: Línia 98:
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.15. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 a). Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.15. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 a).
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
  
 ---- ----
Línia 109: Línia 105:
 ===== Lactància ===== ===== Lactància =====
  
-Sol·licitud:​ Als Serveis Territorials. El document acreditatiu és el llibre de família.+Sol·licitud:​ Als Serveis Territorials ​amb model normalitzat i fotocòpia compulsada del llibre de família ​o  document equivalent. 
 + 
 +La sol·licitud s'​haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'​antelació a l'​inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT. 
 + 
 +Durada: Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts, fins als 12 mesos del fill/a. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d'​absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d'una hora..\\ 
 +A petició de la persona interessada,​ les hores del permís es poden **compactar** en jornades senceres consecutives de treball, sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat (o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats)
  
-Durada: es pot reduir una hora diària, o dues fraccions ​de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries. Té una durada fins als 12 mesos del fill o filla.\\ +<​note>​**Criteris per al càlcul ​de la lactància compactada**\\ 
-A petició ​de la persona interessada,​ les hores del permís ​es poden **compactar** ​per gaudir-ne ​en 24 jornades senceres consecutives ​(dies naturals), sempre ​que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat i tenint en compte ​les necessitats del servei. Aquests dies poden reduir-se a 13si es gaudeix ​després ​de la compactació de la reducció d'1/38 si la reducció compactada és de mitja jornadaEl càlcul dels dies que corresponen ​també té en compte el tipus de jornada, ​el temps que va des del final del permís ​de maternitat ​a la fi del contracte o als 12 mesos del fill/a, o si s'ha gaudit ​de període ​de vacances.\\+Per obtenir el nombre ​de dies que es poden acumular, s'han de restar de les 52 setmanes anuals, totes les setmanes que la persona no ha treballat ​per estar gaudint dels diferents permisos. La quantia que en resulti, s'ha de multiplicar per 5 (en cas d’un fill), que són les hores que redueix la jornada setmanaldesprés ​dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir ​l'​alça.\\ 
 +Els dies que corresponen ​al //personal interí// per compactació ​de lactància es calculen segons ​el número d'​hores ​de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització ​del nomenament ​vacant. Si a partir de l'de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.</​note>​
  
 Observacions:​ \\ Observacions:​ \\
-Aquest  ​dret  ​podrà ​ ser  exercit ​ indistintament ​ per  un   altre  dels  progenitors. ​ En  el  cas  que  +El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris,​ sense que es pugui transferir el seu exercici a l'​altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.\\ 
-ambdós treballin, només el podrà gaudir un dels dos progenitors.\\ +- La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d'​aquest ​ permís ​ està  condicionada ​  les necessitats del servei.\\ 
-El període ​del permís ​s'​inicia un cop finit el permís per maternitat (o una vegada ​que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al del permís ​de maternitat). \\ +En cas de compactació ​del permís ​en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu  ​(paternitat), ​un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest ​permís ​i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.\\ 
-- Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir ​del permís de paternitat i del permís ​de la lactància, ​no varia la data d’inici del còmput ​de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís ​de maternitat.\\ +- Si es vol gaudir de la lactància ​compactadas'ha de fer després ​d'haver gaudit ​de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Per tant, si  ​la ​ persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\
-- Si  ​la ​ persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\ +
-- La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d’aquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\+
 - Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\ - Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\
  
-El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi. Els dies de permís augmentaran proporcionalment al tipus de jornada adjudicadade manera que si es tracta, p. ex., d'una mitja jornada correspondran el doble de dies. Només es té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost.+El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi, ​però només ​té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost.
   ​   ​
-<​note>​Per sentència del Contenciós Administratiu,​ els funcionaris podran compartir el període de lactància dels seus fills i així ho podran sol·licitar en els seus llocs de treball. La llei marca que només un dels progenitors pugui gaudir d’aquest permís, però no prohibeix l’ús compartit de forma successiva entre ambdós.</​note>​ +Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant).
- +
-Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant+
- +
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 14; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per a garantir l'​estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 48 f).+
  
 +Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 14; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per a garantir l'​estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'​aprova el text refós de la Llei de l'​Estatut bàsic de l'​empleat públic]], art. 48 f).
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
 ---- ----
  
 ===== Per a atendre fills discapacitats ===== ===== Per a atendre fills discapacitats =====
  
-Sol·licitud:​ s'ha de demanar a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ s'ha de demanar a la direcció del centre, amb la documentació següent:​\\ 
 +  * Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'​Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant. 
 +  * Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'​horari. Horari del centre escolar o d'​altres centres on el fill/a rep atenció. 
  
 Durada: el temps necessari. Durada: el temps necessari.
Línia 164: Línia 165:
 ===== Matrimoni d'un familiar ===== ===== Matrimoni d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.
  
 Durada: 1 dia d'​absència per matrimoni d'un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya. Durada: 1 dia d'​absència per matrimoni d'un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.
Línia 178: Línia 179:
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.
  
-Durada: ​el temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.+Durada: ​El temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
  
-Observacions: ​també ​tenen dret a la flexibilitat horària que, d'​acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.+Observacions: ​ ​L'​absència del lloc de treball per aquest motiu, es considerarà com a falta justificada d'​acord amb el que determini els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També ​tenen dret a la reducció de jornada amb la disminució proporcional de la retribució,​ o a la flexibilitat horària que, d'​acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.
  
-Retribucions:​ es cobra el 100%.+Retribucions:​ es cobra el 100% (en el cas de reducció de jornada, només si aquesta és d'1/3 o menys)
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.21. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Estatuto Básico del Empleado Público]] (EBEP), article 49 d). [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2004-21760|Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre]],​ de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Título II, Cap. III Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.21. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Estatuto Básico del Empleado Público]] (EBEP), article 49 d). [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2004-21760|Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre]],​ de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Título II, Cap. III
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
 ---- ----
 ===== Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu ===== ===== Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu =====
Línia 211: Línia 212:
 ===== Mort, accident o malaltia greu d'un familiar ===== ===== Mort, accident o malaltia greu d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament.+Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. ​Documentació:​ 
 +  * Fotocòpia compulsada del llibre de família 
 +  * Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu)
  
 Durada: de primer {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}, 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent; de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent.\\ Durada: de primer {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}, 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent; de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent.\\
Línia 223: Línia 226:
 ===== Hospitalització d'un familiar ===== ===== Hospitalització d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament.+Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. S'ha d'​acompanyar de la documentació justificativa del parentiu i de l'​hospitalització.
  
 Durada: 2 dies hàbils si l'​esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats,​ es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables.\\ Durada: 2 dies hàbils si l'​esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats,​ es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables.\\
Línia 239: Línia 242:
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.
  
-Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més.+Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.
  
-Observacions:​ es pot concedir per a atendre un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}.+Observacions:​ es pot concedir per a atendre un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}.\\ 
 +Hi ha reserva del lloc de treball. El temps de permís computa a efectes d'​antiguitat. És incompatible amb l'​autorització de compatibilitat,​ que resta suspesa d'​ofici fins al finament del permís.
  
-Retribucions:​ sense retribució mentre dura el permís.+Retribucions:​ sense retribució mentre dura el permís. Durant el temps de permís s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE (funcionaris de carrera).
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.20. Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.20.
Línia 251: Línia 255:
 ===== Trasllat de domicili ===== ===== Trasllat de domicili =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ a la direcció del centre. Documentació:​ certificat d'​empadronament.
  
 Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat. Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.
Línia 270: Línia 274:
 ===== Per exàmens oficials i altres proves d'​avaluació ===== ===== Per exàmens oficials i altres proves d'​avaluació =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre. ​Documentació:​ document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial
  
 Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'​altres proves definitives d'​avaluació i alliberadores en els centres oficials. Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'​altres proves definitives d'​avaluació i alliberadores en els centres oficials.
Línia 281: Línia 285:
  
 ---- ----
 +===== Per campanya electoral en eleccions polítiques =====
 +
 +"5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales,​ podrán ser dispensados,​ previa solicitud de los interesados,​ de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial,​ o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos."​
 +
 +[[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-1999-8583|Article 13.5 del Real Decreto 605/1999]], de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.
 +
 +Sol·licitud:​ es demana al Servei Territorial corresponent.
 +
 +Observacions:​ en principi hi ha prou amb acreditar la presència en la candidatura,​ independentment de la posició o el grau d'​implicació.
 +
 +Retribucions. es cobra el 100%.
 +
 +
 +
  
 ===== De flexibilitat horària recuperable ===== ===== De flexibilitat horària recuperable =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ a la direcció del centre. ​Documentació:​ 
 +  * Fotocòpia compulsada del llibre de família 
 +  * Document justificatiu
  
 Durada: d'1 a 7 hores per setmana. Durada: d'1 a 7 hores per setmana.
  
-Observacions:​ es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'​ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. ​L'​absència ​s'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del dia que gaudeix del permís. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.+Observacions:​ es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'​ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. ​El temps d'​absència ​l'ha de recuperar ​la persona afectada durant la mateixa setmana ​en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.22. {{:​professorat:​permisos:​permisos:​llicencies_permisos_personal_docent17_18.pdf|Llicències i permisos del personal docent}}, apartat B, punt t).+Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.22. ​
  
 ---- ----
Línia 317: Línia 337:
 Durada: la de l'​activitat. Durada: la de l'​activitat.
  
-Observacions:​ el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament d'Ensenyament ​quan així ho disposi la direcció del centre.+Observacions:​ el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament d'Educació ​quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d'​assistència a jornades de formació durant un matí, dins l'​horari lectiu.
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
Línia 397: Línia 417:
 =====Sol·licitud de permís===== =====Sol·licitud de permís=====
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos14.pdf|Sol·licitud de permís}}+{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos19.pdf|Sol·licitud de permisos}} (**//nou model//​**) 
 + 
 +{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_periodes_multiples_maternitat_paternitat19.pdf|Sol·licitud gaudiment períodes múltiples maternitat i altre progenitor}} (**//​NOU//​**) 
 + 
 +{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia19.pdf|Sol·licitud de permís ​de lactància}} (**//nou model//**)
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:sol_permis_lactancia14nou.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}}+{{ :​professorat:​permisos:​llicencies:declaracio_jurada_permisos_llicenc_exced.pdf |Declaració jurada o promesa}}
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​declaracio_jurada14permisos.pdf|Declaració jurada o promesa}} 
  • Darrera modificació: 10/01/2019 11:22