Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:permisos:inici [05/03/2019 18:28]
jorge@secundaria.info
professorat:permisos:permisos:inici [10/05/2019 09:38] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Per a víctimes de violència de gènere]
Línia 2: Línia 2:
 \\  \\ 
 \\  \\ 
 +<​note>​ATRI:​ **Nota informativa sobre la nova regulació dels permisos de lactància, naixement i adopció, i per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària** (01.04.19).\\
 +
 +El passat dia 7 de març de 2019 es va publicar al BOE el //**Reial decret llei 6/2019, d'1 de març**, de mesures urgents per a  la garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitats entre dones i homes en el treball i l'​ocupació//,​ el qual modifica determinats permisos en matèria de conciliació aplicables al personal de les administracions públiques.\\
 +A partir del dia 1 d’abril de 2019, entra en vigor la nova regulació del **permís de naixement** per a la mare –anterior permís per part-; del **permís per adopció, guarda amb finalitats d'​adopció o acolliment**,​ tant temporal com permanent; i del **permís del progenitor diferent de la mare biològica** -anterior permís de paternitat-.\\
 +El permís serà de setze setmanes en tots els supòsits, sis setmanes de les quals s'​hauran de gaudir de manera obligatòria i ininterrompuda a continuació del fet causant. Transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudiment es podrà fer de forma interrompuda per setmanes completes, sempre que els dos progenitors treballin i fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos.\\
 +L'​aplicació del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat- **es farà de forma progressiva durant el període 2019-2021** -ampliant-se a 8, 12 i 16 setmanes cada any-, per tant, als progenitors de fills o filles nascudes a partir de l'1 d'​abril i fins al 31 de desembre de 2019 el permís tindrà una durada de 8 setmanes (les dues primeres de descans obligatori).\\
 +Amb la nova regulació, el permís per naixement, adopció o acolliment regulat a la Llei catalana de conciliació -article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol-, ha d'​entendre'​s desplaçat i, per tant, esdevé inaplicable,​ atesa la vigència del nou permís del progenitor diferent de la mare biològica.\\
 +Quant al **permís per lactància**,​ la novetat és que esdevé un dret individual a partir del dia 8 de març de 2019, amb la qual cosa tots dos progenitors/​es tenen dret al seu gaudiment.\\
 +Finalment, pel que fa al **permís per raó de violència de gènere** sobre la dona funcionària,​ a partir del dia 1 d’abril de 2019, les funcionàries públiques mantindran les seves retribucions íntegres quan redueixin la seva jornada en un terç o menys, previsió igualment aplicable al personal laboral sotmès al VI conveni col·lectiu de l'​Administració de la Generalitat.
 +</​note>​
 ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional ===== ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional =====
  
Línia 29: Línia 39:
 ---- ----
  
-===== Naixement, adopció o acolliment ===== 
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del Centre.+===== Maternitat =====
  
-Durada: 5 dies laborables consecutius dins els 10 dies següents a la data de naixement ​(o a l’arribada del menor adoptat o acollit ​a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment). En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada s'​amplia a 10 dies si són dos fills, i a 15 si en són tres o més. +===(permís per naixement ​per a la mare biològica i per adopció o acolliment)===
- +
-Observacions:​ només el pot gaudir el progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat. +
- +
-Retribucions:​ es cobra el 100%. +
- +
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 12. +
- +
----- +
- +
- +
-===== Maternitat =====+
  
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un model d'​instància formalitzat. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un model d'​instància formalitzat.
  
-Durada: 16 setmanes ininterrompudes,​ ampliables en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon i en pot gaudir qualsevol ​dels dos progenitors. En el cas de filiació biològica, el període de permís pot començar abans o immediatament després del part. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori ​per a la mare.+Durada: 16 setmanes ininterrompudes,​ ampliables ​en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun ​dels progenitors. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori ​i ininterrompudes
  
-En el cas d'adopció o acolliment, el permís ​computa ​partir de la sentència judicial ​resolució administrativaEn adopcions internacionals ​el permís ​pot començar fins a 6 setmanes abans.+En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir ​d'aquest ​permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill fillaA més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre ​el gaudiment del permís.
  
-Observacions:​ la persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, ​d'una manera ininterrompuda. El progenitor ​progenitora que gaudeix ​del permís per maternitat pot optar perquè l'​altre ​progenitor ​gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda d'​aquest permís. Els progenitors poden gaudir ​de la compartició del permís d'una manera simultània ​successiva, sense superar les 16 setmanes o el temps que correspongui per part, acolliment o adopció múltipleSi la mare no treballa, ​el pare no té dret al permís ​de maternitat.+En el cas d'**adopció ​acolliment**,​ el permís computa, a elecció ​del progenitor, a partir ​de la sentència judicial ​de la resolució administrativaEn adopcions internacionals ​el permís ​pot començar fins a 4 setmanes abans.
  
-En el cas de la filiació biològica, només es pot gaudir del permíssuccessivament al de la mare, a partir de la sisena setmana posterior al partL'​opció exercida per un progenitor en iniciar-se ​el període de permís per maternitat en favor de l'altre progenitorpot ser revocada en qualsevol moment, si s'​esdevenen fets que fan inviable l'​aplicació d'​aquesta opció.+Observacions: ​la persona que gaudeix d'​aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcialsempre que les necessitats ​de servei ho permetin ​En ​el cas d'acolliment temporalaquest ha de tenir una durada no inferior a un any.
  
 <note important>​El Departament d'​Ensenyament manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 18-19 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**: <note important>​El Departament d'​Ensenyament manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 18-19 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:
- +//«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2018 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2018-2019. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un nomenament d'​interí fins el 31 d'​agost de 2018 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l'​adjudicat per al curs 2018-2019 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars.»//​.
- //«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de +
-setembre de 2018 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret +
-a la seva destinació per al curs 2018-2019. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa +
-de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un nomenament d'​interí fins el 31 +
-d'​agost de 2018 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l'​adjudicat per al curs 2018-2019 i no hi hagi +
-variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en +
-els dos cursos escolars.»//​.+
 (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​ (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​
  
 <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​ <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​
  
-Retribucions:​ es cobra el 100%.+Retribucions: ​Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la Seguretat Social (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s'ha de presentar a l'​oficina de l'​INSS)
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.11. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 a). Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.11. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 a).
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
 +
  
 <note important>​[[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​_componentes_/​_Le_interesa_conocer/​Historico/​2018/​Informacion_sobre_la_exencion_en_IRPF_de_las_prestaciones_por_maternidad_paternidad_percibidas__de_la_Seguridad_Social.shtml|Información sobre la exención en IRPF de las prestaciones por maternidad/​paternidad percibidas de la Seguridad Social]]</​note>​ <note important>​[[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​_componentes_/​_Le_interesa_conocer/​Historico/​2018/​Informacion_sobre_la_exencion_en_IRPF_de_las_prestaciones_por_maternidad_paternidad_percibidas__de_la_Seguridad_Social.shtml|Información sobre la exención en IRPF de las prestaciones por maternidad/​paternidad percibidas de la Seguridad Social]]</​note>​
Línia 77: Línia 70:
  
 ===== Paternitat ===== ===== Paternitat =====
 +
 +===(permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment)===
  
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.
  
-Durada: **5 setmanes** consecutives,​ sense perjudici del dret al permís de maternitatampliables en dos dies més per cada fill a partir del segon+Durada: ​ A partir de l'1 d’abril de **2019** el permís de paternitat és de **8 setmanes**. Les dues primeres setmanes immediates posteriors al naixementadopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.\\ 
 +A partir de l'1 de gener de **2020 ** serà de **12 setmanes** (les quatre primeres obligatòriament i de forma ininterrompuda ​a partir del part, adopció o acolliment).\\ 
 +I a partir de l'1 de gener de **2021** serà de **16 setmanes** (les primeres sis com en els casos anteriors).
  
-Observacions:​ el progenitor o progenitora pot gaudir d'​aquest permís ​durant el període comprès des del finiment del permís per naixementdes de la resolució judicial o partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que fineixi el permís ​per maternitato també immediatament després ​del finiment d'aquest permísEl progenitor d'una família monoparentalsi té la guarda legal exclusiva del fill, també pot gaudir ​del permís de paternitat ​a continuació del de maternitat.+En cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple s'​amplia en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. 
 + 
 +Observacions: ​ 
 +En cas que ambdós progenitors treballin, ​el període per gaudir d'​aquest permís, ​una vegada passades les primeres setmanes ​de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompudacal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. 
 +Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor ​que gaudeix ​d'aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactànciaserà a la finalització d'​aquest període quan s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants ​del permís de paternitat.
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[http://​www.gencat.cat/​diari/​4920/​07184133.htm|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 c). Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[http://​www.gencat.cat/​diari/​4920/​07184133.htm|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 c).
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
  
 ---- ----
Línia 94: Línia 96:
 Sol·licitud:​ Als Serveis Territorials (o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). Sol·licitud:​ Als Serveis Territorials (o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria).
  
-Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'​atorga un permís equivalent al temps d'​hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes ​(segons l'​EBEP). Aquest permís s'​inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'​adopció o l'​acolliment.+Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'​atorga un permís equivalent al temps d'​hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. Aquest permís s'​inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'​adopció o l'​acolliment.
  
-Observacions:​\\  ​ +Observacions:​ 
-També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se //​puntualment//​ de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres.\\+També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se //​puntualment//​ de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres.
 Així mateix, amb permís del ST corresponent,​ es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions. Així mateix, amb permís del ST corresponent,​ es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.
  
Línia 103: Línia 105:
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.15. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 a). Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.15. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 a).
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
  
 ---- ----
Línia 109: Línia 112:
 ===== Lactància ===== ===== Lactància =====
  
-Sol·licitud: ​Model normalitzat, amb la documentació següent: +Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials amb model normalitzat ​i fotocòpia compulsada ​del llibre de família ​ document equivalent.
-  - Fotocòpia ​del llibre de família+
-  - Declaració jurada conforme només en gaudeix un dels cònjuges.+
  
-La sol·licitud s'​haurà de lliurar ​al director ​del centre de destinació ​en el termini ​de 15 dies abans de linici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.+La sol·licitud s'​haurà de lliurar ​a la direcció ​del centre de destinació ​amb un mínim ​de 15 dies d'​antelació a l'inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT.
  
-Durada: ​es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries. ​Té una durada fins als 12 mesos del fill o filla.\\ +Durada: ​Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries. ​Finalitza en la data en que la filla o fill compleixi un any.\\ 
-A petició de la persona interessada,​ les hores del permís es poden **compactar** per gaudir-ne en 24 jornades senceres consecutives (dies naturals), sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat i tenint en compte les necessitats del servei. Aquests dies poden reduir-se a 13, si es gaudeix després de la compactació de la reducció d'1/3, o a 8 si la reducció compactada és de mitja jornada. El càlcul dels dies que corresponen també té en compte el tipus de jornada, el temps que va des del final del permís de maternitat a la fi del contracte o als 12 mesos del fill/a, o si s'ha gaudit de període de vacances.\\+A petició de la persona interessada,​ les hores del permís es poden **compactar** per gaudir-ne en 24 jornades senceres consecutives (dies naturals), sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat ​(o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats) ​i tenint en compte les necessitats del servei. Aquests dies poden reduir-se a 13, si es gaudeix després de la compactació de la reducció d'1/3, o a 8 si la reducció compactada és de mitja jornada. El càlcul dels dies que corresponen també té en compte el tipus de jornada, el temps que va des del final del permís de maternitat a la fi del contracte o als 12 mesos del fill/a, o si s'ha gaudit de període de vacances.\\
  
 Observacions:​ \\ Observacions:​ \\
-Aquest ​ dret  podrà ​ ser  exercit ​ indistintament  ​per  un  ​o ​ altre  ​dels  ​progenitors. ​ En  el  cas  que  +El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual ​dels funcionarissense que es pugui transferir ​el seu exercici a l'​altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors ​tindran dret a gaudir del permís per lactància.\\ 
-ambdós treballinnomés ​el podrà gaudir un dels dos progenitors.\\ +En cas de compactació ​del permís ​en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu  ​(paternitat), ​un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos (setze setmanes). Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.\\ 
-El període ​del permís ​s'​inicia un cop finit el permís per maternitat (o una vegada ​que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al del permís de maternitat). \\ +- Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de paternitat i del permís de la lactància, no varia la data d'inici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.\\
-- Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de paternitat i del permís de la lactància, no varia la data dinici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.\\+
 - Si  la  persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\ - Si  la  persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\
-- La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ daquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\+- La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d'aquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\
 - Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\ - Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\
  
 El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi. Els dies de permís augmentaran proporcionalment al tipus de jornada adjudicada, de manera que si es tracta, p. ex., d'una mitja jornada correspondran el doble de dies. Només es té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost. El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi. Els dies de permís augmentaran proporcionalment al tipus de jornada adjudicada, de manera que si es tracta, p. ex., d'una mitja jornada correspondran el doble de dies. Només es té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost.
   ​   ​
-<​note>​Per sentència del Contenciós Administratiu,​ els funcionaris podran compartir el període de lactància dels seus fills i així ho podran sol·licitar en els seus llocs de treball. La llei marca que només un dels progenitors pugui gaudir d’aquest permís, però no prohibeix l’ús compartit de forma successiva entre ambdós.</​note>​ 
- 
 Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant). Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant).
  
 Font: [[http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​.content/​home/​serveis_territorials/​baix_llobregat/​00_documents/​arxius/​20_permis_lactancia.pdf]] Font: [[http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​.content/​home/​serveis_territorials/​baix_llobregat/​00_documents/​arxius/​20_permis_lactancia.pdf]]
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 14; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per a garantir l'​estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual saprova el text refós de la Llei de lEstatut bàsic de lempleat públic]], art. 48 f). +Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 14; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per a garantir l'​estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic]], art. 48 f). 
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
 ---- ----
  
Línia 184: Línia 182:
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.
  
-Durada: ​el temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.+Durada: ​El temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
  
-Observacions: ​també ​tenen dret a la flexibilitat horària que, d'​acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.+Observacions: ​ ​L'​absència del lloc de treball per aquest motiu, es considerarà com a falta justificada d'​acord amb el que determini els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També ​tenen dret a la reducció de jornada amb la disminució proporcional de la retribució,​ o a la flexibilitat horària que, d'​acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.
  
-Retribucions:​ es cobra el 100%.+Retribucions:​ es cobra el 100% (en el cas de reducció de jornada, només si aquesta és d'1/3 o menys)
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.21. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Estatuto Básico del Empleado Público]] (EBEP), article 49 d). [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2004-21760|Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre]],​ de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Título II, Cap. III Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.21. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Estatuto Básico del Empleado Público]] (EBEP), article 49 d). [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2004-21760|Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre]],​ de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Título II, Cap. III
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
 ---- ----
 ===== Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu ===== ===== Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu =====
Línia 291: Línia 289:
 "5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales,​ podrán ser dispensados,​ previa solicitud de los interesados,​ de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial,​ o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos."​ "5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales,​ podrán ser dispensados,​ previa solicitud de los interesados,​ de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial,​ o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos."​
  
-[[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-1999-8583|Article 13.5 del Real Decreto 605/1999]], de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales+[[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-1999-8583|Article 13.5 del Real Decreto 605/1999]], de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales
 + 
 +Sol·licitud:​ es demana al Servei Territorial corresponent. 
 + 
 +Observacions:​ en principi hi ha prou amb acreditar la presència en la candidatura,​ independentment de la posició o el grau d'​implicació. 
 + 
 +Retribucions. es cobra el 100%. 
 + 
  
  
Línia 300: Línia 306:
 Durada: d'1 a 7 hores per setmana. Durada: d'1 a 7 hores per setmana.
  
-Observacions:​ es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'​ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. L'​absència s'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del dia que gaudeix del permís. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.+Observacions:​ es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'​ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. L'​absència s'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del dia en què es gaudeix del permís (segons les instruccions del Departament,​ no segons la llei 8/2006, que estableix ​que el temps d'​absència s'ha de recuperar durant la mateixa setmana en què es gaudeix del permís). Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
Línia 329: Línia 335:
 Durada: la de l'​activitat. Durada: la de l'​activitat.
  
-Observacions:​ el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament d'Ensenyament ​quan així ho disposi la direcció del centre.+Observacions:​ el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament d'Educació ​quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d'​assistència a jornades de formació durant un matí, dins l'​horari lectiu.
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
Línia 409: Línia 415:
 =====Sol·licitud de permís===== =====Sol·licitud de permís=====
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos14.pdf|Sol·licitud de permís}}+{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos19.pdf|Sol·licitud de permisos}} (**//nou model//**)
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia14nou.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}}+{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia19.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}} ​(**//nou model//**)
  
 {{:​professorat:​permisos:​permisos:​declaracio_jurada14permisos.pdf|Declaració jurada o promesa}} {{:​professorat:​permisos:​permisos:​declaracio_jurada14permisos.pdf|Declaració jurada o promesa}}
  • Darrera modificació: 05/03/2019 18:28