Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:permisos:inici [12/04/2019 10:31]
luis.sobrino@secundaria.info [Sol·licitud de permís]
professorat:permisos:permisos:inici [19/06/2019 10:00] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Lactància]
Línia 1: Línia 1:
 ====== Permisos ====== ====== Permisos ======
-\\  
-\\  
-<​note>​ATRI:​ **Nota informativa sobre la nova regulació dels permisos de lactància, naixement i adopció, i per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària** (01.04.19).\\ 
  
-El passat dia 7 de març de 2019 es va publicar al BOE el //**Reial decret llei 6/2019, d'1 de març**, de mesures urgents per a  la garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitats entre dones i homes en el treball i l'​ocupació//,​ el qual modifica determinats permisos en matèria de conciliació aplicables al personal de les administracions públiques.\\ +
-A partir del dia 1 d’abril de 2019, entra en vigor la nova regulació del **permís de naixement** per a la mare –anterior permís per part-; del **permís per adopció, guarda amb finalitats d'​adopció o acolliment**,​ tant temporal com permanent; i del **permís del progenitor diferent de la mare biològica** -anterior permís de paternitat-.\\ +
-El permís serà de setze setmanes en tots els supòsits, sis setmanes de les quals s'​hauran de gaudir de manera obligatòria i ininterrompuda a continuació del fet causant. Transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudiment es podrà fer de forma interrompuda per setmanes completes, sempre que els dos progenitors treballin i fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos.\\ +
-L'​aplicació del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat- **es farà de forma progressiva durant el període 2019-2021** -ampliant-se a 8, 12 i 16 setmanes cada any-, per tant, als progenitors de fills o filles nascudes a partir de l'1 d'​abril i fins al 31 de desembre de 2019 el permís tindrà una durada de 8 setmanes (les dues primeres de descans obligatori).\\ +
-Amb la nova regulació, el permís per naixement, adopció o acolliment regulat a la Llei catalana de conciliació -article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol-, ha d'​entendre'​s desplaçat i, per tant, esdevé inaplicable,​ atesa la vigència del nou permís del progenitor diferent de la mare biològica.\\ +
-Quant al **permís per lactància**,​ la novetat és que esdevé un dret individual a partir del dia 8 de març de 2019, amb la qual cosa tots dos progenitors/​es tenen dret al seu gaudiment.\\ +
-Finalment, pel que fa al **permís per raó de violència de gènere** sobre la dona funcionària,​ a partir del dia 1 d’abril de 2019, les funcionàries públiques mantindran les seves retribucions íntegres quan redueixin la seva jornada en un terç o menys, previsió igualment aplicable al personal laboral sotmès al VI conveni col·lectiu de l'​Administració de la Generalitat. +
-</​note>​+
 ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional ===== ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional =====
  
Línia 27: Línia 17:
 ===== Prenatal ===== ===== Prenatal =====
  
-Sol·licitud:​ cal sol·licitar-lo,​ prèviament,​ a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ cal sol·licitar-lo,​ prèviament,​ a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.
  
-Durada: pel temps indispensable per a la realització dexàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos dadopció o acolliment, o guarda amb finalitats dadopció, per a lassistència a les preceptives sessions dinformació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració didoneïtat, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.+Durada: pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'adopció, per a l'assistència a les preceptives sessions d'informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'idoneïtat, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.
  
 Observacions:​ les parelles que opten per l'​adopció o l'​acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'​Administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball. Observacions:​ les parelles que opten per l'​adopció o l'​acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'​Administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball.
Línia 46: Línia 36:
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un model d'​instància formalitzat. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un model d'​instància formalitzat.
  
-Durada: 16 setmanes ​ininterrompudes, ampliables en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes. ​+Durada: 16 setmanes, ampliables en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes. ​
  
-En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís.+En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís ​([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).
  
 En el cas d'​**adopció o acolliment**,​ el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans. En el cas d'​**adopció o acolliment**,​ el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.
Línia 54: Línia 44:
 Observacions:​ la persona que gaudeix d'​aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin. ​ En el cas d'​acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any. Observacions:​ la persona que gaudeix d'​aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin. ​ En el cas d'​acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any.
  
-<note important>​El Departament d'Ensenyament ​manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 18-19 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:​ +<note important>​El Departament d'Educació ​manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 19-20 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**: 
-//«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2018 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2018-2019. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2017-2018 un nomenament d'​interí fins el 31 d'​agost de 2018 a un lloc de treball de la mateixa dedicació que l'​adjudicat per al curs 2018-2019 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos ​escolars.»//.+ 
 + //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2019 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2019-2020. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2018-2019 un nomenament d'​interí fins el 31 d'​agost de 2019 a un lloc de treball de la mateixa dedicació ​i mateix grup que l'​adjudicat per al curs 2019-2020 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos ​escolars»//.
 (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​ (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​
  
Línia 82: Línia 73:
  
 Observacions: ​ Observacions: ​
-En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim.+En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim ​([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).\\
 Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'​aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, serà a la finalització d'​aquest període quan s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat. Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'​aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, serà a la finalització d'​aquest període quan s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat.
  
Línia 94: Línia 85:
 ===== Per a atendre fills prematurs ===== ===== Per a atendre fills prematurs =====
  
-Sol·licitud:​ Als Serveis Territorials (o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria).+Sol·licitud:​ Als Serveis Territorials (o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). ​Documentació:​ 
 +  * Document justificatiu de l'​hospitalització 
 +  * Llibre de família
  
 Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'​atorga un permís equivalent al temps d'​hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. Aquest permís s'​inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'​adopció o l'​acolliment. Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'​atorga un permís equivalent al temps d'​hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. Aquest permís s'​inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'​adopció o l'​acolliment.
Línia 112: Línia 105:
 ===== Lactància ===== ===== Lactància =====
  
-Sol·licitud:​ Als Serveis Territorials amb model normalitzat, amb la documentació següent: +Sol·licitud:​ Als Serveis Territorials amb model normalitzat ​i fotocòpia compulsada ​del llibre de família ​ document equivalent.
-  - Fotocòpia ​del llibre de família+
-  - Declaració jurada conforme només en gaudeix un dels cònjuges.+
  
 La sol·licitud s'​haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'​antelació a l'​inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT. La sol·licitud s'​haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'​antelació a l'​inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT.
  
-Durada: Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís ​és de dues hores diàries. Finalitza en la data en que la filla o fill compleixi un any.\\ +Durada: Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts, fins als 12 mesos del fill/a. En els casos de part, adopció o acolliment múltipleel temps d'​absència del lloc de treball ​és de dues horesque es pot dividir en dues fraccions d'una hora..\\ 
-A petició de la persona interessada,​ les hores del permís es poden **compactar** ​per gaudir-ne ​en 24 jornades senceres consecutives ​(dies naturals), sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat (o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats) ​i tenint en compte les necessitats del servei. Aquests ​dies poden reduir-se a 13si es gaudeix després ​de la compactació ​de la reducció d'1/3o a 8 si la reducció compactada és de mitja jornada. ​El càlcul dels dies que corresponen ​també té en compte el tipus de jornada, ​el temps que va des del final del permís ​de maternitat ​a la fi del contracte o als 12 mesos del fill/a, o si s'ha gaudit ​de període ​de vacances.\\+A petició de la persona interessada,​ les hores del permís es poden **compactar** en jornades senceres consecutives ​de treball, sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat (o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats) 
 + 
 +<​note>​**Criteris per al càlcul de la lactància compactada**\\ 
 +Per obtenir el nombre de dies que es poden acumulars'​han ​de restar ​de les 52 setmanes anuals, totes les setmanes que la persona no ha treballat per estar gaudint dels diferents permisos. La quantia que en resulti, s'ha de multiplicar per 5 (en cas d’un fill)que són les hores que redueix ​la jornada ​setmanal, i després dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir a l'​alça.\\ 
 +Els dies que corresponen ​al //personal interí// per compactació ​de lactància es calculen segons ​el nombre d'​hores ​de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització ​del nomenament ​vacant. Si a partir de l'de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.</​note>​
  
 Observacions:​ \\ Observacions:​ \\
 - El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris,​ sense que es pugui transferir el seu exercici a l'​altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.\\ - El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris,​ sense que es pugui transferir el seu exercici a l'​altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.\\
-- En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu ​ (paternitat),​ o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos (setze setmanes). Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.\\ 
-- Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de paternitat i del permís de la lactància, no varia la data d'​inici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.\\ 
-- Si  la  persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\ 
 - La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d'​aquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\ - La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d'​aquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\
 +- En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu ​ (paternitat),​ o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.\\
 +- Si es vol gaudir de la lactància compactada, s'ha de fer després d'​haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Per tant, si  la  persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\
 - Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\ - Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\
  
-El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi. Els dies de permís augmentaran proporcionalment al tipus de jornada adjudicadade manera que si es tracta, p. ex., d'una mitja jornada correspondran el doble de dies. Només es té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost.+El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi, ​però només ​té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost.
   ​   ​
 Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant). Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant).
- 
-Font: [[http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​.content/​home/​serveis_territorials/​baix_llobregat/​00_documents/​arxius/​20_permis_lactancia.pdf]] 
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 14; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per a garantir l'​estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'​aprova el text refós de la Llei de l'​Estatut bàsic de l'​empleat públic]], art. 48 f). Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 14; [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2012-9364|Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol]], de mesures per a garantir l'​estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'​aprova el text refós de la Llei de l'​Estatut bàsic de l'​empleat públic]], art. 48 f).
Línia 141: Línia 133:
 ===== Per a atendre fills discapacitats ===== ===== Per a atendre fills discapacitats =====
  
-Sol·licitud:​ s'ha de demanar a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ s'ha de demanar a la direcció del centre, amb la documentació següent:​\\ 
 +  * Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'​Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant. 
 +  * Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'​horari. Horari del centre escolar o d'​altres centres on el fill/a rep atenció. 
  
 Durada: el temps necessari. Durada: el temps necessari.
Línia 170: Línia 165:
 ===== Matrimoni d'un familiar ===== ===== Matrimoni d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.
  
 Durada: 1 dia d'​absència per matrimoni d'un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya. Durada: 1 dia d'​absència per matrimoni d'un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.
Línia 184: Línia 179:
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.
  
-Durada: ​el temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.+Durada: ​El temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
  
-Observacions: ​també ​tenen dret a la reducció de jornada amb la disminució proporcional de la retribució,​ o a la flexibilitat horària que, d'​acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.+Observacions: ​ ​L'​absència del lloc de treball per aquest motiu, es considerarà com a falta justificada d'​acord amb el que determini els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També ​tenen dret a la reducció de jornada amb la disminució proporcional de la retribució,​ o a la flexibilitat horària que, d'​acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.
  
 Retribucions:​ es cobra el 100% (en el cas de reducció de jornada, només si aquesta és d'1/3 o menys). ​ Retribucions:​ es cobra el 100% (en el cas de reducció de jornada, només si aquesta és d'1/3 o menys). ​
Línia 217: Línia 212:
 ===== Mort, accident o malaltia greu d'un familiar ===== ===== Mort, accident o malaltia greu d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament.+Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. ​Documentació:​ 
 +  * Fotocòpia compulsada del llibre de família 
 +  * Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu)
  
 Durada: de primer {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}, 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent; de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent.\\ Durada: de primer {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}, 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent; de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent.\\
Línia 229: Línia 226:
 ===== Hospitalització d'un familiar ===== ===== Hospitalització d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament.+Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. S'ha d'​acompanyar de la documentació justificativa del parentiu i de l'​hospitalització.
  
 Durada: 2 dies hàbils si l'​esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats,​ es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables.\\ Durada: 2 dies hàbils si l'​esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats,​ es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables.\\
Línia 245: Línia 242:
 Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.
  
-Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més.+Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.
  
-Observacions:​ es pot concedir per a atendre un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}.+Observacions:​ es pot concedir per a atendre un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}.\\ 
 +Hi ha reserva del lloc de treball. El temps de permís computa a efectes d'​antiguitat. És incompatible amb l'​autorització de compatibilitat,​ que resta suspesa d'​ofici fins al finament del permís.
  
-Retribucions:​ sense retribució mentre dura el permís.+Retribucions:​ sense retribució mentre dura el permís. Durant el temps de permís s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE (funcionaris de carrera).
  
 Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.20. Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.20.
Línia 257: Línia 255:
 ===== Trasllat de domicili ===== ===== Trasllat de domicili =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ a la direcció del centre. Documentació:​ certificat d'​empadronament.
  
 Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat. Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.
Línia 276: Línia 274:
 ===== Per exàmens oficials i altres proves d'​avaluació ===== ===== Per exàmens oficials i altres proves d'​avaluació =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre. ​Documentació:​ document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial
  
 Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'​altres proves definitives d'​avaluació i alliberadores en els centres oficials. Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'​altres proves definitives d'​avaluació i alliberadores en els centres oficials.
Línia 291: Línia 289:
 "5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales,​ podrán ser dispensados,​ previa solicitud de los interesados,​ de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial,​ o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos."​ "5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales,​ podrán ser dispensados,​ previa solicitud de los interesados,​ de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial,​ o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos."​
  
-[[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-1999-8583|Article 13.5 del Real Decreto 605/1999]], de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales+[[https://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-1999-8583|Article 13.5 del Real Decreto 605/1999]], de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales
 + 
 +Sol·licitud:​ es demana al Servei Territorial corresponent. 
 + 
 +Observacions:​ en principi hi ha prou amb acreditar la presència en la candidatura,​ independentment de la posició o el grau d'​implicació. 
 + 
 +Retribucions. es cobra el 100%. 
 + 
  
  
 ===== De flexibilitat horària recuperable ===== ===== De flexibilitat horària recuperable =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre.+Sol·licitud:​ a la direcció del centre. ​Documentació:​ 
 +  * Fotocòpia compulsada del llibre de família 
 +  * Document justificatiu
  
 Durada: d'1 a 7 hores per setmana. Durada: d'1 a 7 hores per setmana.
  
-Observacions:​ es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'​ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. ​L'​absència ​s'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del dia que gaudeix del permís. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.+Observacions:​ es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'​ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. ​El temps d'​absència ​l'ha de recuperar ​la persona afectada durant la mateixa setmana ​en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.22. {{:​professorat:​permisos:​permisos:​llicencies_permisos_personal_docent17_18.pdf|Llicències i permisos del personal docent}}, apartat B, punt t).+Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.22. ​
  
 ---- ----
Línia 329: Línia 337:
 Durada: la de l'​activitat. Durada: la de l'​activitat.
  
-Observacions:​ el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament d'Ensenyament ​quan així ho disposi la direcció del centre.+Observacions:​ el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament d'Educació ​quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d'​assistència a jornades de formació durant un matí, dins l'​horari lectiu.
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
Línia 410: Línia 418:
  
 {{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos19.pdf|Sol·licitud de permisos}} (**//nou model//**) {{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos19.pdf|Sol·licitud de permisos}} (**//nou model//**)
 +
 +{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_periodes_multiples_maternitat_paternitat19.pdf|Sol·licitud gaudiment períodes múltiples maternitat i altre progenitor}} (**//​NOU//​**)
  
 {{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia19.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}} (**//nou model//**) {{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia19.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}} (**//nou model//**)
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:declaracio_jurada14permisos.pdf|Declaració jurada o promesa}}+{{ :​professorat:​permisos:​llicencies:declaracio_jurada_permisos_llicenc_exced.pdf |Declaració jurada o promesa}} 
  • Darrera modificació: 12/04/2019 10:31