Aquesta és una revisió antiga del document


PermisosATRI: Nota informativa sobre la nova regulació dels permisos de lactància, naixement i adopció, i per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària (01.04.19).

El passat dia 7 de març de 2019 es va publicar al BOE el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, el qual modifica determinats permisos en matèria de conciliació aplicables al personal de les administracions públiques.
A partir del dia 1 d’abril de 2019, entra en vigor la nova regulació del permís de naixement per a la mare –anterior permís per part-; del permís per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com permanent; i del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat-.
El permís serà de setze setmanes en tots els supòsits, sis setmanes de les quals s'hauran de gaudir de manera obligatòria i ininterrompuda a continuació del fet causant. Transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudiment es podrà fer de forma interrompuda per setmanes completes, sempre que els dos progenitors treballin i fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos.
L'aplicació del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat- es farà de forma progressiva durant el període 2019-2021 -ampliant-se a 8, 12 i 16 setmanes cada any-, per tant, als progenitors de fills o filles nascudes a partir de l'1 d'abril i fins al 31 de desembre de 2019 el permís tindrà una durada de 8 setmanes (les dues primeres de descans obligatori).
Amb la nova regulació, el permís per naixement, adopció o acolliment regulat a la Llei catalana de conciliació -article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol-, ha d'entendre's desplaçat i, per tant, esdevé inaplicable, atesa la vigència del nou permís del progenitor diferent de la mare biològica.
Quant al permís per lactància, la novetat és que esdevé un dret individual a partir del dia 8 de març de 2019, amb la qual cosa tots dos progenitors/es tenen dret al seu gaudiment.
Finalment, pel que fa al permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària, a partir del dia 1 d’abril de 2019, les funcionàries públiques mantindran les seves retribucions íntegres quan redueixin la seva jornada en un terç o menys, previsió igualment aplicable al personal laboral sotmès al VI conveni col·lectiu de l'Administració de la Generalitat.

Sol·licitud: als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Durada: fins a 2 mesos.

Observacions: si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, es té dret a un permís de fins a dos mesos de durada, que es pot gaudir de manera fraccionada.

Retribucions: exclusivament les retribucions bàsiques.

Legislació: Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 b).


Sol·licitud: cal sol·licitar-lo, prèviament, a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.

Durada: pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'adopció, per a l'assistència a les preceptives sessions d'informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'idoneïtat, que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.

Observacions: les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'Administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 18. Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, disposició final tercera i quarta.


(permís per naixement per a la mare biològica i per adopció o acolliment)

Sol·licitud: als Serveis Territorials mitjançant un model d'instància formalitzat.

Durada: 16 setmanes, ampliables en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes.

En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir d'aquest permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda, cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís (sol·licitud i documentació).

En el cas d'adopció o acolliment, el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.

Observacions: la persona que gaudeix d'aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin. En el cas d'acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any.

El Departament d'Educació manté a la Resolució d'adjudicacions provisionals per al curs 19-20 una mesura que perjudica els drets del professorat interí:

«El personal interí nomenat en aquests procediments d'adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2019 tingui vigent una llicència d'infantament o adopció o d'incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2019-2020. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2018-2019 un nomenament d'interí fins el 31 d'agost de 2019 a un lloc de treball de la mateixa dedicació i mateix grup que l'adjudicat per al curs 2019-2020 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars.». (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)

Professorat interí i substitut: Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.
Si al començament del curs s'està en situació de maternitat, es té dret a l'assignació d'una vacant, si correspon, d'entre les sol·licitades, atenent al numero d'ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment, als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.
En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'obtenció del numero d'ordre, les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l'INSS, si es cotitza a la Seguretat Social (cal demanar als serveis territorials/Consorci d'Educació un certificat d'empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s'ha de presentar a l'oficina de l'INSS).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.11. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 a). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


(permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment)

Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: A partir de l'1 d’abril de 2019 el permís de paternitat és de 8 setmanes. Les dues primeres setmanes immediates posteriors al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.
A partir de l'1 de gener de 2020 serà de 12 setmanes (les quatre primeres obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).
I a partir de l'1 de gener de 2021 serà de 16 setmanes (les primeres sis com en els casos anteriors).

En cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple s'amplia en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors.

Observacions: En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda, cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim (sol·licitud i documentació).
Si s'escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, serà a la finalització d'aquest període quan s'iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.13, modificat per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 c). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: Als Serveis Territorials (o, si l'absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). Documentació:

 • Document justificatiu de l'hospitalització
 • Llibre de família

Durada: En el cas de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, s'atorga un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment.

Observacions: També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se puntualment de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres. Així mateix, amb permís del ST corresponent, es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.15. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, art. 49 a). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: Als Serveis Territorials amb model normalitzat i fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent.

La sol·licitud s'haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT.

Durada: Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts, fins als 12 mesos del fill/a. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d'absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d'una hora..
A petició de la persona interessada, les hores del permís es poden compactar per gaudir-ne en 24 jornades senceres consecutives (dies naturals), sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat (o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats) i tenint en compte les necessitats del servei. Aquests dies poden reduir-se a 13, si es gaudeix després de la compactació de la reducció d'1/3, o a 8 si la reducció compactada és de mitja jornada. El càlcul dels dies que corresponen també té en compte el tipus de jornada, el temps que va des del final del permís de maternitat a la fi del contracte o als 12 mesos del fill/a, o si s'ha gaudit de període de vacances.

Criteris per al càlcul de la lactància compactada
Per obtenir el nombre de dies que es poden acumular, s'han de restar de les 52 setmanes anuals, totes les setmanes que la persona no ha treballat per estar gaudint dels diferents permisos. La quantia que en resulti, s'ha de multiplicar per 5 (en cas d’un fill), que són les hores que redueix la jornada setmanal, i després dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir a l'alça.
Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d’hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l’1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.

Observacions:
- El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l'altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.
- La distribució de les hores diàries de gaudiment d'aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
- En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu (paternitat), o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.
- Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de paternitat i del permís de la lactància, no varia la data d'inici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.
- Si la persona beneficiària sol·licita compactar la reducció de jornada i la lactància, primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.
- Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.

El personal interí i substitut pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi. Els dies de permís augmentaran proporcionalment al tipus de jornada adjudicada, de manera que si es tracta, p. ex., d'una mitja jornada correspondran el doble de dies. Només es té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'agost.

Retribucions: el 100% (del sou que en aquell moment s'estigui cobrant).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 14; Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, art. 48 f). Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Sol·licitud: s'ha de demanar a la direcció del centre, amb la documentació següent:

 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
 • Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'horari. Horari del centre escolar o d'altres centres on el fill/a rep atenció.

Durada: el temps necessari.

Observacions: els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. També tenen dret a dues hores de flexibilització horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres especials o dels altres centres on el fill o filla discapacitat rep atenció.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.17.


Sol·licitud: als Serveis Territorials. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.

Durada: 15 dies naturals consecutius.

Observacions: els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.9. EBEP, art. 48 l).


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació: fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.

Durada: 1 dia d'absència per matrimoni d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.10.


Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: El temps imprescindible d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions: L'absència del lloc de treball per aquest motiu, es considerarà com a falta justificada d'acord amb el que determini els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També tenen dret a la reducció de jornada amb la disminució proporcional de la retribució, o a la flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.

Retribucions: es cobra el 100% (en el cas de reducció de jornada, només si aquesta és d'1/3 o menys).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.21. Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49 d). Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Título II, Cap. III Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitat entre dones i homes al treball i l'ocupació, art. 3.


Es tracta del permís d'una reducció d'almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions, que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes.

Sol·licitud: als Serveis Territorials, adjuntant un informe mèdic del Servei Públic de Salut o de l'entitat sanitària concertada corresponent.

Durada: fins que s'extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys.

Observacions:

 • Llistat de malalties greus, Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.
 • La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes.
 • Quan els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'ells.
 • Cal que els dos progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballin.
 • Posteriorment es determinarà quines són les malalties considerades greus.
Segons la Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà “ingrés hospitalari de llarga durada” la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.

Retribucions: el redactat de l' EBEP i el de l'ET tenen una diferència bàsica. L' ET parla de reducció de retribucions proporcional a la reducció de jornada (encara que es pot gestionar la prestació de la Seguretat Social per arribar al 100% de la base reguladora); en canvi, l' EBEP diu que el funcionari no tindrà cap reducció de les seves retribucions. La normativa que s'aplica al col·lectiu docent és la que senyala l'EBEP.

Legislació: Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), article 49 e). Estatut dels Treballadors (ET), art. 37, apartat 5.


Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. Documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família
 • Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu)

Durada: de primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent; de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 19; EBEP, art. 48 a)


Sol·licitud: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. S'ha d'acompanyar de la documentació justificativa del parentiu i de l'hospitalització.

Durada: 2 dies hàbils si l'esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables.

Observacions: únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 19.


Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.

Observacions: es pot concedir per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
Hi ha reserva del lloc de treball. El temps de permís computa a efectes d'antiguitat. És incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finament del permís.

Retribucions: sense retribució mentre dura el permís. Durant el temps de permís s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE (funcionaris de carrera).

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.20.


Sol·licitud: a la direcció del centre. Documentació: certificat d'empadronament.

Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.

Segons Instrucció de Funció Pública, el dies que corresponen per trasllat de domicili, quan hi ha canvi de localitat, depenen de la distància entre les dues localitats, d'acord amb els trams següents:
Fins a 15 km: 1 dia
De 16 a 50 km: 2 dies
De 51 a 150 km: 3 dies
Superior a 150 km: 4 dies

Observacions: la concessió d'aquest permís és obligada i no està subordinada a les necessitats del servei. Els dies de permís han de ser consecutius.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.b. EBEP, art. 48 b).


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació: document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial

Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els centres oficials.

Observacions: aquest permís és de concessió obligada.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96. EBEP, art. 48 d).


“5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán ser dispensados, previa solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral. La competencia para la concesión del referido permiso corresponderá al Subsecretario del Departamento ministerial, o al Delegado del Gobierno o Subdelegado del Gobierno, cuando el puesto de trabajo se desempeñe en los Servicios Periféricos.”

Article 13.5 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.

Sol·licitud: es demana al Servei Territorial corresponent.

Observacions: en principi hi ha prou amb acreditar la presència en la candidatura, independentment de la posició o el grau d'implicació.

Retribucions. es cobra el 100%.

Sol·licitud: a la direcció del centre. Documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família
 • Document justificatiu

Durada: d'1 a 7 hores per setmana.

Observacions: es poden autoritzar permisos per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d'absència l'ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.22.


Sol·licitud: se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.

Durada: el temps indispensable per a complir el deure.

Observacions: es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal, la causa dels quals cal justificar per escrit. La concessió del permís no està condicionada a les necessitats del servei.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, art.96.d. EBEP, art. 48 j).


Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: la de l'activitat.

Observacions: el permís es concedeix per assistir a activitats de formació del Departament d'Educació quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d'assistència a jornades de formació durant un matí, dins l'horari lectiu.

Retribucions: es cobra el 100%.

Legislació: Llicències i permisos del personal docent, apartat B, punt g).


Sol·licitud: a la direcció del centre.

Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/a, llevat d'activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'horari lectiu dels alumnes.

Observacions: En interès del centre, el director pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol docent, sempre que es compleixin les condicions següents: a) que hi hagi l'acord per escrit del docent afectat; b) que s'organitzi el sistema adequat d'atenció als alumnes durant el període que duri. Aquests encàrrecs s'han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a l'aplicació informàtica, a disposició de la Inspecció d'Educació.

Retribució: es cobra el 100%.

Legislació: Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 4.


Sol·licitud: als Serveis Territorials.

Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils.

Observacions: Les vacances anuals es fan durant el mes d'agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'acabar el permís.
També, en cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'embaràs o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'agost de l'any en què s'hagin originat.

Els substituts, en no tenir contracte durant el mes d'agost, no poden accedir a aquest permís.

Retribució: es cobra el 100%.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 16. EBEP, art. 50. Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3.


«2.1 Permisos al professorat en la jornada de votació

2.1.1 El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació i durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s’efectuï en els centres cap convocatòria d’activitat no lectiva durant l’horari fix de permanència al centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.»

RESOLUCIÓ ENS/2838/2014, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions dels membres de la Junta de Personal Docent no Universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya


 • Darrera modificació: 06/06/2019 09:11