Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:permisos:inici [07/06/2019 08:59]
luis.sobrino@secundaria.info [Lactància]
professorat:permisos:permisos:inici [07/06/2021 10:40] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Permís per conciliació]
Línia 1: Línia 1:
 ====== Permisos ====== ====== Permisos ======
-\\  
-\\  
-<​note>​ATRI:​ **Nota informativa sobre la nova regulació dels permisos de lactància, naixement i adopció, i per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària** (01.04.19).\\ 
  
-El passat dia 7 de març de 2019 es va publicar al BOE el //**Reial decret llei 6/2019, d'1 de març**, de mesures urgents per  la garantia ​de la igualtat de tracte i d'​oportunitats entre dones i homes en el treball i l'​ocupació//, el qual modifica determinats ​permisos ​en matèria de conciliació aplicables ​al personal ​de les administracions públiques.\\ + 
-A partir ​del dia 1 d’abril de 2019, entra en vigor la nova regulació del **permís de naixement** per la mare –anterior permís per part-; del **permís per adopció, guarda amb finalitats d'​adopció o acolliment**,​ tant temporal com permanent; i del **permís del progenitor diferent de la mare biològica** -anterior permís de paternitat-.\\ +===== Permís per conciliació =====  
-El permís serà de setze setmanes en tots els supòsits, sis setmanes de les quals s'hauran de gaudir de manera obligatòria i ininterrompuda ​continuació del fet causant. Transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudiment ​es podrà fer de forma interrompuda per setmanes completessempre ​que els dos progenitors treballin ​fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos.\\ +<label type="​danger">​Nou:​ permís per quarantena fill/a menor de 12 anys</label> 
-L'​aplicació del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat- **es farà de forma progressiva durant ​el període ​2019-2021** -ampliant-se a 812 i 16 setmanes cada any-, per tant, als progenitors de fills o filles nascudes ​a partir ​de l'd'abril i fins al 31 de desembre de 2019 el permís tindrà una durada de 8 setmanes (les dues primeres de descans obligatori).\\ + 
-Amb la nova regulacióel permís per naixement, adopció o acolliment regulat a la Llei catalana de conciliació ​-article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol-, ha d'​entendre'​s desplaçat i, per tant, esdevé inaplicable,​ atesa la vigència del nou permís ​del progenitor diferent ​de la mare biològica.\\ +{{:​professorat:​permisos:​sol_permis_conciliacio_covid.pdf |Sol·licitud}}:​ als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació ​de Barcelona. 
-Quant al **permís per lactància**,​ la novetat és que esdevé un dret individual a partir del dia 8 de març de 2019, amb la qual cosa tots dos progenitors/​es tenen dret al seu gaudiment.\\ + 
-Finalment, pel que fa al **permís ​per raó de violència de gènere** sobre la dona funcionàriaa partir del dia 1 d’abril ​de 2019, les funcionàries públiques mantindran les seves retribucions íntegres quan redueixin ​la seva jornada en un terç o menys, previsió igualment aplicable al personal laboral sotmès al VI conveni col·lectiu ​de l'​Administració ​de la Generalitat+Documentació:​\\ 
-</​note>​+· Comunicat ​del centre educatiu o llar d'​infants on està escolaritzat el fill/a.\\ 
 +· {{:​professorat:​permisos:​declar_responsable_carrec_menor12_covid.pdf |Declaració responsable}} ​de no tenir ningú que tingui cura d'un fill/menor amb qui es conviu (menor ​de 12 anys, que ha de fer aïllament tot no haver estat contagiat per la covid-19)
 + 
 +Durada: vigent fins al moment en què es completa ​el període ​de quarantena del fill/filla del docentmoment ​a partir ​del qual el docent s'ha d'incorporar immediatament ​al seu lloc de treball
 + 
 +Observacions:​ Si no és possible prestar serveis en règim de teletreballs'​autoritzarà aquest ​permís per conciliació. Es concedirà prèvia declaració responsable ​de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles. Aquest ​permís ​es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s'​acrediti que no es pot atendre adequadament el menor a càrrec
 + 
 +Retribucions:​ 100% del salari ​que s'​estigui cobrant
 + 
 +Legislació:​ {{:​professorat:​permisos:​nota_menors_a_carrec_aillament_quarantena_dde_8oct20.pdf |Nota sobre la situació del personal ​que presta servis als centres educatius amb menors a càrrec afectats ​per la COVID-19}}adaptada ​de la nota de funció pública per a tots els treballadors públics ​de la generalitat
 + 
 +---- 
 + 
 ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional ===== ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: fins a 2 mesos. Durada: fins a 2 mesos.
Línia 22: Línia 32:
 Retribucions:​ exclusivament les retribucions bàsiques. Retribucions:​ exclusivament les retribucions bàsiques.
  
-Legislació:​ [[https://​www.boe.es/​buscar/act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial ​decret legislatiu 5/2015de 30 d’octubrepel qual s’aprova el text refós ​de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 b).+Legislació: ​[[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es/​rdlg/​2015/​10/​30/​5|Estatut Bàsic de l'​Empleat Públic]] (EBEP), art. 49 b), [[https://​www.boe.es/​diario_boe/txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial ​Decret-Llei 6/2019, d’1 de marçde mesures urgents per garantia ​de la igualtat ​de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]], art. 3.
  
 \\  \\ 
 ===== Prenatal ===== ===== Prenatal =====
  
-Sol·licitud:​ cal sol·licitar-lo,​ prèviament,​ a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: cal sol·licitar-lo,​ prèviament,​ a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.
  
-Durada: ​pel temps indispensable ​per a la realització d'exàmens ​prenatals ​i tècniques de preparació al part i, en els casos d'​adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'​adopció,​ per a l'​assistència a les preceptives sessions d'​informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'​idoneïtat,​ que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball. +Durada: ​El temps necessari ​per exàmens i tècniques de preparació al part. Les parelles que optin per l'​adopció o acolliment ​permanent o preadoptiu, ​tenen dret a absentar-se del lloc de treball, durant el temps necessari, ​per dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració ​competent a Catalunya.
- +
-Observacions:​ les parelles que opten per l'​adopció o l'acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per l'Administració ​competent ​fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s'han de fer dins la jornada de treball.+
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 18. {{:professorat:​permisos:​permisos:​llei26_2015proteccio_inf_adolescencia.pdf|Llei 26/2015de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència}}disposició final tercera i quarta. +Legislació:​ [[ https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/es-ct/l/2006/​07/​05/​8|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 18. [[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es/​rdlg/2015/​10/​30/​5|Estatut Bàsic ​de l'​Empleat Públic]] (EBEP)art. 48 e).
 ---- ----
  
Línia 44: Línia 51:
 ===(permís per naixement per a la mare biològica i per adopció o acolliment)=== ===(permís per naixement per a la mare biològica i per adopció o acolliment)===
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un model d'​instància formalitzat.+Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|model d'​instància formalitzat]].
  
-Durada: 16 setmanes, ​ampliables ​en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de partacolliment o adopció múltiple en 2 setmanes ​per cada fill a partir del segon, una per cadascun dels progenitors. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes. ​+Durada: ​ 
 +  * 16 setmanes ​ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit ​de discapacitat del fill o filla, ​per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors. ​ 
 +  * Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes.\\ 
 +  * El progenitor o progenitora d'una //​**família monoparental**//,​ si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat de 4 setmanes a continuació del de maternitat.
  
-En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).+  * En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans que el fill o filla tingui 1 any. A més, s'ha de fer per setmanes completes ​(el gaudiment del permís, no el temps d'​interrupció) ​i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís ([[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).
  
-En el cas d'​**adopció o acolliment**,​ el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.+  * En el cas d'​**adopció o acolliment**,​ el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.
  
-Observacions: ​la persona que gaudeix d'​aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin. ​ En el cas d'​acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any. +Observacions: ​ 
- +  * La persona que gaudeix d'​aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin. 
-<note important>​El Departament d'​Educació manté a la Resolució ​d'adjudicacions provisionals per al curs 19-20 una mesura que perjudica ​els drets del **professorat interí**:+  En el cas d'​acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any. 
 +  * Durant el gaudi d'aquest permís, ​una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l'​Administració.
  
- //«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2019 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2019-2020. Els efectes ​del seu nomenament ​seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte ​que hagi tingut ​el curs 2018-2019 un nomenament d'interí fins el 31 d'​agost de 2019 un lloc de treball de la mateixa dedicació i mateix grup que l'​adjudicat per al curs 2019-2020 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització ​de la Seguretat Social ​en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars»//​. +<note important>​El Departament d'​Educació ha modificat el redactat, a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 21-22, de la mesura que implicava que al **professorat interí** que no se incorporava el dia 1 de setembre per permís de maternitat/​paternitat o baixa per IT i que canviava de codi de la Seguretat Social, no se li actualitzava administrativament el nou nomenament fins a la seva incorporació efectiva:​\\ 
-(Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​+\\ 
 +//«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2021 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2021-2022, i els efectes ​administratius ​seran els del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre».//​ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Malgrat ​que, de paraula, ​el Departament ha assegurat que, independentment de la seva situació, s'actualitzarà ​el nomenament ​tots els afectats amb efectes 1 de setembre, ​no és això el que es desprèn ​de la lectura del paràgraf ​en qüestió. </​note>​
  
 <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​ <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​
  
-Retribucions:​ Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la Seguretat Social (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s'ha de presentar a l'​oficina de l'​INSS). ​+Retribucions:​ Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a **MUFACE**. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la **[[http://​www.seg-social.es/​wps/​portal/​wss/​internet/​Trabajadores/​PrestacionesPensionesTrabajadores/​6b96a085-4dc0-47af-b2cb-97e00716791e?​changeLanguage=ca|Seguretat Social]]** (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la {{:​professorat:​permisos:​permisos:​inss_prestacio_naixementicuramenor.pdf|sol·licitud}} **que s'ha de presentar a l'​oficina de l'INSS**). La prestació per maternitat/​paternitat està exempta de tributar per IRPF.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/​2006, ​de de juliol]], art.11. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/​2015, ​de 30 d’octubrepel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic ​de l’empleat públic]]art. 49 a). +<note important>​Davant del tancament ​de les Oficines ​de la Seguretat Social com a mesura ​de contenció del COVID19l'INSS permet excepcionalment ​la presentació ​de sol·licituds ​de forma electrònica,​ sense necessitat de certificat electrònic o Cl@ve, a la pàgina de [[https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?​ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&​ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&​ARQ.IDAPP=FRCOGENE&​ORGANISMO=I|Presentació ​d'​altres escritssol·licituds o comunicacions]].</​note>​
-[[https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/​2019, ​d’1 de marçde mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]], art. 3.+
  
 +Legislació:​ [[ https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es-ct/​l/​2006/​07/​05/​8|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.11. [[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es/​rdlg/​2015/​10/​30/​5|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'​aprova el text refós de la Llei de l'​Estatut bàsic de l'​empleat públic]], art. 49 a).
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
  
-<note important>​[[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​_componentes_/​_Le_interesa_conocer/​Historico/​2018/​Informacion_sobre_la_exencion_en_IRPF_de_las_prestaciones_por_maternidad_paternidad_percibidas__de_la_Seguridad_Social.shtml|Información sobre la exención en IRPF de las prestaciones por maternidad/​paternidad percibidas de la Seguridad Social]]</​note>​ 
 ---- ----
  
 ===== Paternitat ===== ===== Paternitat =====
  
-===(permís ​del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment)===+==== Permís ​del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment ​====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
-Durada: ​ A partir de l'​1 ​d’abril ​de **2019** el permís de paternitat és de **8 setmanes**. Les dues primeres setmanes immediates posteriors al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.\\ +Durada: ​ 
-A partir de l'1 de gener de **2020 ** serà de **12 setmanes** (les quatre primeres obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).\\ +  A partir de l'​1 ​de gener de **2020 ** el permís de paternitat és de 12 setmanes (les quatre primeres obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).\\ 
-I a partir de l'1 de gener de **2021** ​serà de **16 setmanes** (les primeres ​sis com en els casos anteriors).+  * A partir de l'1 de gener de **2021**16 setmanes ​ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors. Les 6 primeres ​setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes.
  
-En cas de discapacitat del fill o filla o en cas de partacolliment o adopció múltiple ​s'amplia en 2 setmanes ​per cada fill a partir ​del segonuna per a cadascun dels progenitors.+Observacions:​ \\ 
 +En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes ​de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans de que el fill o filla faci 1 any. A més, s'ha de fer per setmanes completes (el gaudiment ​del permísno el temps d'​interrupció) i amb un preavís de 15 dies com a mínim ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).\\ 
 +Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís ​per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'​aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, ​la finalització d'​aquest període s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat.
  
-Observacions +RetribucionsEs cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament,​ si es cotitza ​**MUFACE**Es cobra el 100% de retribucionsa càrrec de l'INSSsi es cotitza ​la **[[http://www.seg-social.es/​wps/portal/wss/​internet/​Trabajadores/​PrestacionesPensionesTrabajadores/​6b96a085-4dc0-47af-b2cb-97e00716791e?​changeLanguage=ca|Seguretat Social]]** (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la {{:professorat:​permisos:​permisos:​inss_prestacio_naixementicuramenor.pdf|sol·licitud}} **que s'ha de presentar ​l'oficina ​de l'INSS**). La prestació per maternitat/​paternitat està exempta ​de tributar per IRPF.
-En cas que ambdós progenitors treballin, ​el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades ​les primeres setmanes de descans obligatoripot portar-se ​terme la seva voluntatSi s'opta per gaudir les setmanes restants ​de forma interrompudacal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A méss'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com mínim ([[https://secundaria.info/docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud ​i documentació]]).\\ +
-Si s'escull gaudir del permís amb posterioritat ​la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'aquest últim hagués sol·licitat la compactació ​de la lactància, serà a la finalització d'aquest període quan s'​iniciarà el còmput ​de les setmanes restants del permís de paternitat.+
  
-Retribucions: es cobra el 100%.+<note important>​Davant del tancament de les Oficines de la Seguretat Social com a mesura de contenció del COVID19, l'INSS permet excepcionalment la presentació de sol·licituds de forma electrònica,​ sense necessitat de certificat electrònic o Cl@ve, a la pàgina de [[https://​w6.seg-social.es/​ProsaInternetAnonimo/​OnlineAccess?​ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&​ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&​ARQ.IDAPP=FRCOGENE&​ORGANISMO=I|Presentació d'​altres escrits, sol·licituds o comunicacions]].</​note>​
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[http://www.gencat.cat/​diari/4920/07184133.htm|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual saprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 c).+Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[https://portaljuridic.gencat.cat/​eli/es-ct/l/​2007/​07/​04/​5|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 c).
 [[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3. [[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
 +
 +----
 +
 +==== Paternitat del progenitor o progenitora de família monoparental ====
 +
 +[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]:​ als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
 +
 +Durada: 4 setmanes ampliable en 1 setmana més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple.
 +
 +Observacions:​ El progenitor o progenitora d’una família monoparental,​ si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'​aquest permís a continuació del de maternitat.
 +
 +Retribucions:​ Es cobra el 100% de les retribucions.
 +
 +Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es-ct/​l/​2007/​07/​04/​5|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera.
  
 ---- ----
Línia 95: Línia 124:
 ===== Per a atendre fills prematurs ===== ===== Per a atendre fills prematurs =====
  
-Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials (o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). Documentació:​+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona ​(o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). Documentació:​
   * Document justificatiu de l'​hospitalització   * Document justificatiu de l'​hospitalització
   * Llibre de família   * Llibre de família
Línia 102: Línia 131:
  
 Observacions:​ Observacions:​
-També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se //​puntualment//​ de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres. +  * Es tracta d'una ampliació del permís de maternitat, no del de l'​altre progenitor. 
-Així mateix, amb permís del ST corresponent,​ es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.+  * També es tindrà dret, amb permís de la direcció del centre, a absentar-se //​puntualment//​ de la feina durant un màxim de 2 hores diàries percebent les retribucions íntegres. 
 +  ​* ​Així mateix, amb permís del ST corresponent,​ es tindrà dret a reduir la jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de les retribucions.
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
Línia 115: Línia 145:
 ===== Lactància ===== ===== Lactància =====
  
-Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials amb model normalitzat i fotocòpia compulsada del llibre de família o  document equivalent.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona, ​amb model normalitzat i fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent.
  
-La sol·licitud s'​haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'​antelació a l'​inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT.+La sol·licitud s'​haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'​antelació a l'​inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
-Durada: Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts, fins als 12 mesos del fill/a. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d'​absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d'una hora..\\ +Durada: Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts, fins que el fill/​a ​faci 1 any. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d'​absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d'una hora..\\ 
-A petició de la persona interessada,​ les hores del permís es poden **compactar** ​per gaudir-ne ​en 24 jornades senceres consecutives ​(dies naturals), sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat (o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats) ​i tenint en compte les necessitats del servei. Aquests dies poden reduir-se a 13, si es gaudeix després de la compactació de la reducció d'1/3, o a 8 si la reducció compactada és de mitja jornada. El càlcul dels dies que corresponen també té en compte el tipus de jornada, el temps que va des del final del permís de maternitat a la fi del contracte o als 12 mesos del fill/a, o si s'ha gaudit de període de vacances.\\+A petició de la persona interessada,​ les hores del permís es poden **compactar** en jornades senceres consecutives ​de treball, sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat (o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats)
  
 <​note>​**Criteris per al càlcul de la lactància compactada**\\ <​note>​**Criteris per al càlcul de la lactància compactada**\\
-Per obtenir el nombre de dies que es poden acumular, ​s'han de restar ​de les 52 setmanes anualstotes les setmanes que la persona no ha treballat ​per estar gaudint dels diferents ​permisos. La quantia ​que en resulti, s'ha de multiplicar per 5 (en cas d’un fill), ​que són les hores que redueix la jornada setmanal, i després ​dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir ​a l'​alça.\\ +El càlcul dels //dies laborables//​ del permís de lactància compactada ​s'ha de fer personalitzat i cas a casprenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis al centre ​per part del docent entre la seva incorporació després del permís de maternitat i, si s'​escau altres ​permisos ​i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d'edat del fill o filla que dóna dret al permís. Per tanten el càlcul ​s'han de tenir en compte els dies que el personal docent treballa i no s'han de comptabilitzar els dies que no treballa (festiuslliure disposició dels centres ​vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i juliol, etc.). El total de dies s'ha de dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir.\\ 
-Els dies que corresponen al //personal interí// per compactació de lactància es calculen segons el número dhores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.</​note>​+Els dies que corresponen al **personal interí** per compactació de lactància es calculen segons el número d'hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l'1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada. </​note>​
  
 Observacions:​ \\ Observacions:​ \\
-El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris,​ sense que es pugui transferir el seu exercici a l'​altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.\\ +  * El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris,​ sense que es pugui transferir el seu exercici a l'​altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.\\ 
-La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d'​aquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\ +  ​* ​La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d'​aquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\ 
-En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu ​ (paternitat),​ o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.\\ +  ​* ​En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu ​ (paternitat),​ o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.\\ 
-- Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de paternitat i del permís de la lactància, no varia la data d'​inici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.\\ +  ​* ​Si es vol gaudir de la lactància compactada, s'ha de fer després d'​haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Per tant, si  la  persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\ 
-Si es vol gaudir de la lactància compactada, s'ha de fer després d'​haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Per tant, si  la  persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\ +  ​* ​Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\
-Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\+
  
-El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi. Els dies de permís augmentaran proporcionalment al tipus de jornada adjudicadade manera que si es tracta, p. ex., d'una mitja jornada correspondran el doble de dies. Només es té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost.+El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi, ​però només ​té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost.
   ​   ​
 Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant). Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant).
Línia 144: Línia 173:
 ===== Per a atendre fills discapacitats ===== ===== Per a atendre fills discapacitats =====
  
-Sol·licitud:​ s'ha de demanar a la direcció del centre, amb la documentació següent:\\+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: s'ha de demanar a la direcció del centre, amb la documentació següent:\\
   * Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'​Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.   * Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'​Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
   * Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'​horari. Horari del centre escolar o d'​altres centres on el fill/a rep atenció.   * Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'​horari. Horari del centre escolar o d'​altres centres on el fill/a rep atenció.
Línia 161: Línia 190:
 ===== Matrimoni o inici de convivència===== ===== Matrimoni o inici de convivència=====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.
  
 Durada: 15 dies naturals consecutius. Durada: 15 dies naturals consecutius.
  
-Observacions:​ els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'​inici de la convivència.+Observacions:​ els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'​inici de la convivència ​(en el cas de **substituts** tindran dret sempre que en la data de celebració del matrimoni o inici de convivència tinguin un nomenament vigent).
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
Línia 176: Línia 205:
 ===== Matrimoni d'un familiar ===== ===== Matrimoni d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.
  
 Durada: 1 dia d'​absència per matrimoni d'un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya. Durada: 1 dia d'​absència per matrimoni d'un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.
Línia 188: Línia 217:
 ===== Per a víctimes de violència de gènere ===== ===== Per a víctimes de violència de gènere =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona, amb la documentació acreditativa de la situació. Aquesta documentació es pot lliurar directament al/a la cap del Servei de Personal Docent o bé annexar-lo a la sol·licitud,​ en un sobre tancat.
  
 Durada: El temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Durada: El temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
Línia 201: Línia 230:
 ===== Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu ===== ===== Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu =====
  
-<​note ​tip>Es tracta del permís d'una reducció d'​almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions,​ que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes.</​note>​+<​note ​important>Es tracta del permís d'​una ​**reducció** d'​almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions,​ que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes. </​note>​
    
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials,​ adjuntant un informe mèdic del Servei Públic de Salut o de l'​entitat sanitària concertada corresponent.+[[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​sol_licituds|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona, adjuntant un informe mèdic del Servei Públic de Salut o de l'​entitat sanitària concertada corresponent.
  
 Durada: fins que s'​extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys. Durada: fins que s'​extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys.
  
 Observacions: ​ Observacions: ​
-  * [[http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/​150352|Llistat de malalties greus]], Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.+  * [[https://www.boe.es/buscar/act.php?​id=BOE-A-2011-13119|Llistat de malalties greus]], Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.
   * La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes. ​   * La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes. ​
   * Quan els dos progenitors,​ adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'​ells. ​   * Quan els dos progenitors,​ adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'​ells. ​
Línia 216: Línia 245:
 <​note>​Segons la //​Instrucció 4/2013, de 30 de desembre//, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà "​ingrés hospitalari de llarga durada"​ la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.</​note>​ <​note>​Segons la //​Instrucció 4/2013, de 30 de desembre//, en aquest permís, per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà "​ingrés hospitalari de llarga durada"​ la continuació del tractament o cura del menor posterior a l'alta hospitalària.</​note>​
  
-Retribucions:​ el redactat de l' EBEP i el de l'ET tenen una diferència bàsica. L' ET parla de reducció de retribucions proporcional a la reducció de jornada (encara que es pot gestionar la prestació de la Seguretat Social per arribar al 100% de la base reguladora);​ en canvi, l' EBEP diu que el funcionari no tindrà cap reducció de les seves retribucions. La normativa que s'​aplica al col·lectiu docent és la que senyala ​l'​EBEP.+Retribucions:​ el redactat de l' EBEP i el de l'ET tenen una diferència bàsica. L'ET parla de reducció de retribucions proporcional a la reducció de jornada (encara que es pot gestionar la prestació de la Seguretat Social per arribar al 100% de la base reguladora);​ en canvi, l' EBEP diu que el funcionari no tindrà cap reducció de les seves retribucions. La normativa que s'​aplica al col·lectiu docent és la que prescriu ​l'​EBEP.
  
 Legislació:​ [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Estatuto Básico del Empleado Público]] (EBEP), article 49 e). [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1995-7730|Estatut dels Treballadors]] (ET), art. 37, apartat 5. Legislació:​ [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Estatuto Básico del Empleado Público]] (EBEP), article 49 e). [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-1995-7730|Estatut dels Treballadors]] (ET), art. 37, apartat 5.
 ---- ----
  
-===== Mort, accident ​malaltia greu d'un familiar =====+===== Mort, accidentmalaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari  ​d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. Documentació:​+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. Es concedeix només en cas de familiars fins al segon  {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. Documentació:​
   * Fotocòpia compulsada del llibre de família   * Fotocòpia compulsada del llibre de família
-  * Certificació mèdica acreditativa del succés ​(mort, accident o malaltia greu)+  * Certificació mèdica acreditativa del succés
  
-Durada: de primer {{:professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}, ​3 dies hàbils si el succés es produeix ​en la mateixa localitat de destinació ​i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferentde segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat ​de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent.\\+Durada: ​ 
 +  * Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix ​la mateixa localitat ​del lloc de treball ​i 5 dies hàbils si el succés ​es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball
  
-Retribucions: es cobra el 100%.+  * Si el familiar és de 2n grau2 dies hàbils si el succés ​es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 4 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/​2006, ​de 5 de juliol]], art. 19; [[https://​www.boe.es/​boe_catalan/​dias/​2015/​10/​31/​pdfs/​BOE-A-2015-11719-C.pdf|EBEP]],​ art. 48 a)  +Els dies de permís ​es podran gaudir dins el termini ​de 10 dies a partir del succés.\\
- +
----- +
- +
-===== Hospitalització d'un familiar ===== +
- +
-Sol·licitud: ​el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. S'ha d'​acompanyar ​de la documentació justificativa del parentiu i de l'​hospitalització. +
- +
-Durada: 2 dies hàbils si l'​esdeveniment s'ha produït ​la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats,​ es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables.\\ +
- +
-Observacions:​ únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}.+
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 19.+Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 19; [[https://​www.boe.es/​boe_catalan/​dias/​2015/​10/​31/​pdfs/​BOE-A-2015-11719-C.pdf|EBEP]],​ art. 48 a) 
  
 ---- ----
 +
  
 ===== Permís sense retribució per a atendre un familiar ===== ===== Permís sense retribució per a atendre un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir. Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.
Línia 266: Línia 287:
 ===== Trasllat de domicili ===== ===== Trasllat de domicili =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre. Documentació:​ certificat d'​empadronament.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre. Documentació:​ certificat d'​empadronament.
  
 Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat. Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.
Línia 285: Línia 306:
 ===== Per exàmens oficials i altres proves d'​avaluació ===== ===== Per exàmens oficials i altres proves d'​avaluació =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial
  
 Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'​altres proves definitives d'​avaluació i alliberadores en els centres oficials. Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'​altres proves definitives d'​avaluació i alliberadores en els centres oficials.
Línia 313: Línia 334:
 ===== De flexibilitat horària recuperable ===== ===== De flexibilitat horària recuperable =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre. Documentació:​+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre. Documentació:​
   * Fotocòpia compulsada del llibre de família   * Fotocòpia compulsada del llibre de família
   * Document justificatiu   * Document justificatiu
Línia 329: Línia 350:
 ===== Deure inexcusable ===== ===== Deure inexcusable =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.
  
 Durada: el temps indispensable per a complir el deure. Durada: el temps indispensable per a complir el deure.
Línia 342: Línia 363:
 ---- ----
  
-===== Formació permanent del professorat ​=====+===== Assistir a activitats de formació ​=====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre.
  
 Durada: la de l'​activitat. Durada: la de l'​activitat.
Línia 352: Línia 373:
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
-Legislació: ​ {{:professorat:​permisos:​permisos:​llicencies_permisos_personal_docent17_18.pdf|Llicències i permisos del personal docent}}apartat Bpunt g).+Legislació: ​[[https://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​document-del-pjur/?​documentId=174084#​1122320|Decret legislatiu 1/1997de 31 d'​octubre]]pel qual s'​aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  
  
Línia 359: Línia 380:
 ===== Encàrrec de serveis ===== ===== Encàrrec de serveis =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre.
  
 Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/​a,​ llevat d'​activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'​horari lectiu dels alumnes. Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/​a,​ llevat d'​activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'​horari lectiu dels alumnes.
Línia 368: Línia 389:
 Retribució:​ es cobra el 100%. Retribució:​ es cobra el 100%.
  
-Legislació:​ [[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/DOIGC/GEST_Personal_docent.pdf|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres]]. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 4.+Legislació:​ [[https://espai.educacio.gencat.cat/​Normativa/DOIGC/Pagines/​documents-pdf.aspx|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres]]. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 4.
  
 ---- ----
  
-===== Vacances ​=====+===== Recuperació de vacances ​=====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils. Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils.
  
-Observacions:​ Les vacances anuals es fan durant el mes d'​agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'​atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'​acabar el permís.\\ També, en cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'​embaràs ​ o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'​agost,​ es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'​agost de l'any en què s'​hagin originat.+Observacions: ​ 
 +  * Les vacances anuals es fan durant el **mes d'​agost**. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'​atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'​acabar el permís. 
 +  * En cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'​embaràs ​ o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'​agost,​ es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'​agost de l'any en què s'​hagin originat
 +  * Si el període de gaudiment del permís de compactació (per lactància o reducció) coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d'​agost,​ el còmput del període quedarà interromput fins l'​acabament del període de vacances. 
 +   * Al **personal interí** que durant el mes d'​agost estigui en situació de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, incapacitat temporal o compactació de la reducció de jornada per cura de fill o filla, que canviï de serveis territorials o del Consorci d'​Educació de Barcelona, o de jornada o que no tingui nomenament l'1 de setembre del curs següent, se li liquidarà el període de vacances. 
 +  * Els **substituts**,​ en no tenir contracte durant el mes d'​agost,​ no poden accedir a aquest permís de recuperació de vacances.
  
-Els **substituts**,​ en no tenir contracte durant ​el mes d'agostno poden accedir a aquest permís.+Retribució:​ es cobra el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant, de forma que si es gaudeix ​d'una reducció de jornadales retribucions seran les que corresponen al tipus de reducció).
  
-Retribució: es cobra el 100%.+Legislació[[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es-ct/​l/​2006/​07/​05/​8|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 16. [[https://​https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es/​rdlg/​2015/​10/​30/​5|EBEP]],​ art. 50. 
 +[[https://​espai.educacio.gencat.cat/​Normativa/​DOIGC/​Pagines/​documents-pdf.aspx|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres]]. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de de juliol]]art16. [[https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/​BOE-A-2015-11719-C.pdf|EBEP]], art. 50+---- 
-[[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/​DOIGC/​GEST_Personal_docent.pdf|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres]]. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3+ 
 +===== Vacances prèvies ​a la jubilació​ ===== 
 + 
 +{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_vacances_abans_jubilacio20.pdf ​|Sol·licitud}}:​ als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona. 
 + 
 +Durada: ​ El professorat que es jubila té dret a gaudirimmediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l'1 de setembre anterior a aquesta data. 
 + 
 +Observacions:​ Les persones que es jubilin no poden optar a cobrar els dies de vacances meritatsexcepte en el cas d'​impossibilitat de gaudir-les per situació d'​incapacitat temporalÉs un requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d'​antelació a la data d'​inici del gaudiment de vacances. 
 + 
 +Retribucions:​ 100%. El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret a la retribució dels dies de vacances. 
 + 
 +Legislació: ​[[https://https://​portaljuridic.gencat.cat/eli/es/rdlg/2015/10/30/5|EBEP]], art. 50.
  
 ---- ----
 +
 ===== Per votar en Eleccions Sindicals ===== ===== Per votar en Eleccions Sindicals =====
  
Línia 428: Línia 467:
 =====Sol·licitud de permís===== =====Sol·licitud de permís=====
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos19.pdf|Sol·licitud de permisos}} ​(**//nou model//**)+{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos20.pdf|Sol·licitud de permisos}} 
 + 
 +{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_periodes_multiples_maternitat_paternitat19.pdf|Sol·licitud gaudiment períodes múltiples maternitat i altre progenitor}} <label type="​danger">​nou</label> 
 + 
 +{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}}
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:sol_licitud_periodes_multiples_maternitat_paternitat19.pdf|Sol·licitud gaudiment períodes múltiples maternitat i altre progenitor}} (**//​NOU//​**)+{{:​professorat:​permisos:​models:declaracio_jurada_permisos_llicenc_exced.pdf|Declaració jurada o promesa}}
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia19.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}} (**//nou model//**)+{{ :​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos_direccio_centre.pdf |Sol·licitud de permisos a la direcció del centre}}
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​declaracio_jurada14permisos.pdf|Declaració jurada o promesa}} 
  • Darrera modificació: 07/06/2019 08:59