Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:permisos:permisos:inici [10/06/2019 12:55]
luis.sobrino@secundaria.info [Sol·licitud de permís]
professorat:permisos:permisos:inici [19/06/2020 19:04] (actual)
luis.sobrino@secundaria.info [Encàrrec de serveis]
Línia 1: Línia 1:
 ====== Permisos ====== ====== Permisos ======
-\\  
-\\  
-<​note>​ATRI:​ **Nota informativa sobre la nova regulació dels permisos de lactància, naixement i adopció, i per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària** (01.04.19).\\ 
  
-El passat dia 7 de març de 2019 es va publicar al BOE el //**Reial decret llei 6/2019, d'1 de març**, de mesures urgents per a  la garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitats entre dones i homes en el treball i l'​ocupació//,​ el qual modifica determinats permisos en matèria de conciliació aplicables al personal de les administracions públiques.\\ +
-A partir del dia 1 d’abril de 2019, entra en vigor la nova regulació del **permís de naixement** per a la mare –anterior permís per part-; del **permís per adopció, guarda amb finalitats d'​adopció o acolliment**,​ tant temporal com permanent; i del **permís del progenitor diferent de la mare biològica** -anterior permís de paternitat-.\\ +
-El permís serà de setze setmanes en tots els supòsits, sis setmanes de les quals s'​hauran de gaudir de manera obligatòria i ininterrompuda a continuació del fet causant. Transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudiment es podrà fer de forma interrompuda per setmanes completes, sempre que els dos progenitors treballin i fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos.\\ +
-L'​aplicació del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat- **es farà de forma progressiva durant el període 2019-2021** -ampliant-se a 8, 12 i 16 setmanes cada any-, per tant, als progenitors de fills o filles nascudes a partir de l'1 d'​abril i fins al 31 de desembre de 2019 el permís tindrà una durada de 8 setmanes (les dues primeres de descans obligatori).\\ +
-Amb la nova regulació, el permís per naixement, adopció o acolliment regulat a la Llei catalana de conciliació -article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol-, ha d'​entendre'​s desplaçat i, per tant, esdevé inaplicable,​ atesa la vigència del nou permís del progenitor diferent de la mare biològica.\\ +
-Quant al **permís per lactància**,​ la novetat és que esdevé un dret individual a partir del dia 8 de març de 2019, amb la qual cosa tots dos progenitors/​es tenen dret al seu gaudiment.\\ +
-Finalment, pel que fa al **permís per raó de violència de gènere** sobre la dona funcionària,​ a partir del dia 1 d’abril de 2019, les funcionàries públiques mantindran les seves retribucions íntegres quan redueixin la seva jornada en un terç o menys, previsió igualment aplicable al personal laboral sotmès al VI conveni col·lectiu de l'​Administració de la Generalitat. +
-</​note>​+
 ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional ===== ===== Desplaçament en els casos d'​adopció o acolliment internacional =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: fins a 2 mesos. Durada: fins a 2 mesos.
Línia 22: Línia 12:
 Retribucions:​ exclusivament les retribucions bàsiques. Retribucions:​ exclusivament les retribucions bàsiques.
  
-Legislació:​ [[https://www.boe.es/buscar/act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut ​bàsic de l’empleat públic]], art. 49 b).+Legislació:​ [[https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/rdlg/2015/10/30/5|Estatut ​Bàsic dels Empleats Públics]] (EBEP), art. 49 b).
  
 \\  \\ 
 ===== Prenatal ===== ===== Prenatal =====
  
-Sol·licitud:​ cal sol·licitar-lo,​ prèviament,​ a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: cal sol·licitar-lo,​ prèviament,​ a la direcció del centre, adjuntant un document justificatiu emès pel facultatiu.
  
 Durada: pel temps indispensable per a la realització d'​exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'​adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'​adopció,​ per a l'​assistència a les preceptives sessions d'​informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'​idoneïtat,​ que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball. Durada: pel temps indispensable per a la realització d'​exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d'​adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'​adopció,​ per a l'​assistència a les preceptives sessions d'​informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'​idoneïtat,​ que hagin de tenir lloc dins de la jornada de treball.
Línia 35: Línia 25:
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 18. {{:​professorat:​permisos:​permisos:​llei26_2015proteccio_inf_adolescencia.pdf|Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència}},​ disposició final tercera i quarta.+Legislació:​ [[ https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/es-ct/l/2006/​07/​05/​8|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 18. {{:​professorat:​permisos:​permisos:​llei26_2015proteccio_inf_adolescencia.pdf|Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència}},​ disposició final tercera i quarta.
  
 ---- ----
Línia 44: Línia 34:
 ===(permís per naixement per a la mare biològica i per adopció o acolliment)=== ===(permís per naixement per a la mare biològica i per adopció o acolliment)===
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un model d'​instància formalitzat.+Sol·licitud:​ als Serveis Territorials mitjançant un [[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|model d'​instància formalitzat]].
  
-Durada: 16 setmanes, ampliables en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes. ​+Durada: ​ 
 +  * 16 setmanes, ampliables en cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. ​ 
 +  * Les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes.\\ 
 +  * El progenitor o progenitora d'una //​**família monoparental**//,​ si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat de 4 setmanes a continuació del de maternitat.
  
-En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).+  * En el cas que ambdós progenitors treballin el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres 6 setmanes, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les 10 setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís ([[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).
  
-En el cas d'​**adopció o acolliment**,​ el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.+  * Element de llista de picsEn ​el cas d'​**adopció o acolliment**,​ el permís computa, a elecció del progenitor, a partir de la sentència judicial o de la resolució administrativa. En adopcions internacionals el permís pot començar fins a 4 setmanes abans.
  
-Observacions: ​la persona que gaudeix d'​aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin. ​ En el cas d'​acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any.+Observacions: ​ 
 +  * La persona que gaudeix d'​aquest permís ho pot fer a jornada completa o a temps parcial, sempre que les necessitats de servei ho permetin. 
 +  En el cas d'​acolliment temporal, aquest ha de tenir una durada no inferior a un any
 +  * Durant el gaudi d'​aquest permís, una vegada finalitzat el període de descans obligatori, es pot participar en els cursos de formació que convoqui l'​Administració.
  
-<note important>​El Departament d'​Educació manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 19-20 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:+<note important>​El Departament d'​Educació manté a la Resolució d'​adjudicacions provisionals per al curs 20-21 una mesura que perjudica els drets del **professorat interí**:
  
- //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2019 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2019-2020. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2018-2019 un nomenament d'​interí fins el 31 d'​agost de 2019 a un lloc de treball de la mateixa dedicació i mateix grup que l'​adjudicat per al curs 2019-2020 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars»//​.+ //​«El personal interí nomenat en aquests procediments d'​adjudicació de destinacions provisionals que a data 1 de setembre de 2020 tingui vigent una llicència d'​infantament o adopció o d'​incapacitat temporal mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2020-2021. Els efectes del seu nomenament seran des del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre excepte que hagi tingut el curs 2019-2020 un nomenament d'​interí fins el 31 d'​agost de 2020 a un lloc de treball de la mateixa dedicació i mateix grup que l'​adjudicat per al curs 2020-2021 i no hi hagi variació en el codi empresarial de cotització de la Seguretat Social en funció de les destinacions obtingudes en els dos cursos escolars»//​.
 (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​ (Hi ha variació en el codi quan es canvia de cos, de tipus de jornada o de servei territorial)</​note>​
  
 <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​ <​note>​**Professorat interí i substitut**:​ Retribució del 100% del sou amb nomenament vigent. Si en el moment del permís no es té contracte vigent o s'​acaba en el seu transcurs es passa a cobrar el 100% de la base reguladora, sempre que es tinguin 180 dies cotitzats els últims 5 anys.\\ Si al començament del curs s'​està en situació de maternitat, es té dret a l'​assignació d'una vacant, si correspon, d'​entre les sol·licitades,​ atenent al numero d'​ordre. En el cas de no tenir cap nomenament de vacant es pot al·legar aquest fet, justificant-ho documentalment,​ als efectes de romandre a la borsa de treball per tal de no ser cridada a cobrir cap substitució.\\ En cas de tenir un nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny, es computaran com a serveis prestats a efectes d'​obtenció del numero d'​ordre,​ les setmanes del permís, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas puguin computar-se serveis en data posterior al 30 de juny. </​note>​
  
-Retribucions:​ Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la Seguretat Social (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s'ha de presentar a l'​oficina de l'​INSS). ​+Retribucions:​ Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a **MUFACE**. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la **Seguretat Social** (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la {{:​professorat:​permisos:​permisos:​inss_prestacio_naixementicuramenor.pdf|sol·licitud}} **que s'ha de presentar a l'​oficina de l'INSS**). La prestació per maternitat/​paternitat està exempta de tributar per IRPF.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/​2006, ​de de juliol]], art.11. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/​2015, ​de 30 d’octubrepel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic ​de l’empleat públic]]art. 49 a). +<note important>​Davant del tancament ​de les Oficines ​de la Seguretat Social com a mesura ​de contenció del COVID19l'INSS permet excepcionalment ​la presentació ​de sol·licituds ​de forma electrònica,​ sense necessitat de certificat electrònic o Cl@ve, a la pàgina de [[https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?​ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&​ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&​ARQ.IDAPP=FRCOGENE&​ORGANISMO=I|Presentació ​d'​altres escritssol·licituds o comunicacions]].</​note>​
-[[https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/​2019, ​d’1 de marçde mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]], art. 3.+
  
 +Legislació:​ [[ https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es-ct/​l/​2006/​07/​05/​8|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.11. [[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es/​rdlg/​2015/​10/​30/​5|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'​aprova el text refós de la Llei de l'​Estatut bàsic de l'​empleat públic]], art. 49 a).
 +[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
  
-<note important>​[[https://​www.agenciatributaria.es/​AEAT.internet/​Inicio/​_componentes_/​_Le_interesa_conocer/​Historico/​2018/​Informacion_sobre_la_exencion_en_IRPF_de_las_prestaciones_por_maternidad_paternidad_percibidas__de_la_Seguridad_Social.shtml|Información sobre la exención en IRPF de las prestaciones por maternidad/​paternidad percibidas de la Seguridad Social]]</​note>​ 
 ---- ----
  
 ===== Paternitat ===== ===== Paternitat =====
  
-===(permís ​del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment)===+==== Permís ​del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment ​====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
-Durada: ​ A partir de l'​1 ​d’abril ​de **2019** el permís de paternitat és de **8 setmanes**. Les dues primeres setmanes immediates posteriors al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.\\ +Durada: ​ 
-A partir de l'1 de gener de **2020 ** serà de **12 setmanes** (les quatre primeres obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).\\ +  A partir de l'​1 ​de gener de **2020 ** el permís de paternitat és de **12 setmanes** (les quatre primeres obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).\\ 
-I a partir de l'1 de gener de **2021** serà de **16 setmanes** (les primeres sis com en els casos anteriors).+  ​* ​I a partir de l'1 de gener de **2021** serà de **16 setmanes** (les primeres sis obligatòriament i de forma ininterrompuda a partir del part, adopció o acolliment).
  
 En cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple s'​amplia en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors. En cas de discapacitat del fill o filla o en cas de part, acolliment o adopció múltiple s'​amplia en 2 setmanes per cada fill a partir del segon, una per a cadascun dels progenitors.
  
-Observacions: ​+Observacions: ​\\
 En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).\\ En cas que ambdós progenitors treballin, el període per gaudir d'​aquest permís, una vegada passades les primeres setmanes de descans obligatori, pot portar-se a terme a la seva voluntat. Si s'opta per gaudir les setmanes restants de forma interrompuda,​ cal fer-ho abans dels 12 mesos del fill o filla. A més, s'ha de fer per setmanes completes i amb un preavís de 15 dies com a mínim ([[https://​secundaria.info/​docu/​professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|sol·licitud i documentació]]).\\
 Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'​aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, serà a la finalització d'​aquest període quan s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat. Si s'​escull gaudir del permís amb posterioritat a la 16a setmana del permís per naixement (maternitat) i si el progenitor que gaudeix d'​aquest últim hagués sol·licitat la compactació de la lactància, serà a la finalització d'​aquest període quan s'​iniciarà el còmput de les setmanes restants del permís de paternitat.
  
-Retribucions:​ es cobra el 100%.+Retribucions: ​Es cobra el 100% de les retribucions,​ a càrrec del Departament,​ si es cotitza a **MUFACE**. Es cobra el 100% de retribucions,​ a càrrec de l'​INSS,​ si es cotitza a la **Seguretat Social** (cal demanar als serveis territorials/​Consorci d'​Educació un certificat d'​empresa per annexar-lo a la {{:​professorat:​permisos:​permisos:​inss_prestacio_naixementicuramenor.pdf|sol·licitud}} **que s'ha de presentar a l'​oficina de l'​INSS**). La prestació per maternitat/​paternitat està exempta de tributar per IRPF.
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[http://www.gencat.cat/​diari/4920/07184133.htm|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual saprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 c).+Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[https://portaljuridic.gencat.cat/​eli/es-ct/l/​2007/​07/​04/​5|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera. [[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2015-11719|Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,​ pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic]], art. 49 c).
 [[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3. [[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2019-3244|Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantia de la igualtat de tracte i d'​oportunitat entre dones i homes al treball i l'​ocupació]],​ art. 3.
 +
 +----
 +
 +==== Paternitat del progenitor o progenitora de família monoparental ====
 +
 +[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]:​ als Serveis Territorials o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
 +
 +Durada: 4 setmanes ampliable en 1 setmana més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple.
 +
 +Observacions:​ El progenitor o progenitora d’una família monoparental,​ si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'​aquest permís a continuació del de maternitat.
 +
 +Retribucions:​ Es cobra el 100% de les retribucions.
 +
 +Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/​pjur_ocults/​pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art.13, modificat per la [[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/​es-ct/​l/​2007/​07/​04/​5|Llei 5/2007, de 4 de juliol]], de mesures fiscals i financeres, disposició addicional tercera.
  
 ---- ----
Línia 95: Línia 105:
 ===== Per a atendre fills prematurs ===== ===== Per a atendre fills prematurs =====
  
-Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials (o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). Documentació:​+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona ​(o, si l'​absència és puntual, a la direcció del centre, i és de concessió obligatòria). Documentació:​
   * Document justificatiu de l'​hospitalització   * Document justificatiu de l'​hospitalització
   * Llibre de família   * Llibre de família
Línia 115: Línia 125:
 ===== Lactància ===== ===== Lactància =====
  
-Sol·licitud: ​Als Serveis Territorials amb model normalitzat i fotocòpia compulsada del llibre de família o  document equivalent.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona, ​amb model normalitzat i fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent.
  
 La sol·licitud s'​haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'​antelació a l'​inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT. La sol·licitud s'​haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació amb un mínim de 15 dies d'​antelació a l'​inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies. Segons el cas, també es pot lliurar directament als SSTT.
  
 Durada: Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts, fins als 12 mesos del fill/a. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d'​absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d'una hora..\\ Durada: Es pot reduir una hora diària, o dues fraccions de trenta minuts, fins als 12 mesos del fill/a. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d'​absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d'una hora..\\
-A petició de la persona interessada,​ les hores del permís es poden **compactar** ​per gaudir-ne ​en 24 jornades senceres consecutives ​(dies naturals), sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat (o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats) ​i tenint en compte les necessitats del servei. Aquests dies poden reduir-se a 13, si es gaudeix després de la compactació de la reducció d'1/3, o a 8 si la reducció compactada és de mitja jornada. El càlcul dels dies que corresponen també té en compte el tipus de jornada, el temps que va des del final del permís de maternitat a la fi del contracte o als 12 mesos del fill/a, o si s'ha gaudit de període de vacances.\\+A petició de la persona interessada,​ les hores del permís es poden **compactar** en jornades senceres consecutives ​de treball, sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat (o el de paternitat o un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats)
  
 <​note>​**Criteris per al càlcul de la lactància compactada**\\ <​note>​**Criteris per al càlcul de la lactància compactada**\\
-Per obtenir el nombre de dies que es poden acumular, ​s'han de restar ​de les 52 setmanes anualstotes les setmanes que la persona no ha treballat ​per estar gaudint dels diferents ​permisos. La quantia ​que en resulti, s'ha de multiplicar per 5 (en cas d’un fill), ​que són les hores que redueix la jornada setmanal, i després ​dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir a l'​alça.\\ +El càlcul dels //dies laborables//​ del permís de lactància compactada ​s'ha de fer personalitzat i cas a casprenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis al centre ​per part del docent entre la seva incorporació després del permís de maternitat i, si s'​escau altres ​permisos ​i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d'edat del fill o filla que dóna dret al permís. Per tanten el càlcul ​s'han de tenir en compte els dies que el personal docent treballa i no s'han de comptabilitzar els dies que no treballa (festiuslliure disposició dels centres ​vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i juliol, etc.). El total de dies s'ha de dividir per la jornada diària (7,5 hores -però podria ser una altra-) i arrodonir a l'​alça.\\ 
-Els dies que corresponen al //personal interí// per compactació de lactància es calculen segons el número dhores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.</​note>​+Els dies que corresponen al **personal interí** per compactació de lactància es calculen segons el número d'hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l'1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada. </​note>​
  
 Observacions:​ \\ Observacions:​ \\
-El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris,​ sense que es pugui transferir el seu exercici a l'​altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.\\ +  * El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris,​ sense que es pugui transferir el seu exercici a l'​altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància.\\ 
-La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d'​aquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\ +  ​* ​La  distribució ​ de  les  hores  diàries ​ de  gaudiment ​ d'​aquest ​ permís ​ està  condicionada ​ a  les necessitats del servei.\\ 
-En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu ​ (paternitat),​ o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.\\ +  ​* ​En cas de compactació del permís en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment (maternitat) o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu ​ (paternitat),​ o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos. Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.\\ 
-- Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de paternitat i del permís de la lactància, no varia la data d'​inici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.\\ +  ​* ​Si es vol gaudir de la lactància compactada, s'ha de fer després d'​haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Per tant, si  la  persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\ 
-Si es vol gaudir de la lactància compactada, s'ha de fer després d'​haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.). Per tant, si  la  persona ​ beneficiària ​ sol·licita ​ compactar ​ la  reducció ​ de  jornada ​ i  la  lactància, ​ primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància.\\ +  ​* ​Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\
-Si, en acabar el permís, no es produeix la reincorporació al lloc de treball, la compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada.\\+
  
-El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi. Els dies de permís augmentaran proporcionalment al tipus de jornada adjudicadade manera que si es tracta, p. ex., d'una mitja jornada correspondran el doble de dies. Només es té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost.+El personal **interí i substitut** pot gaudir del permís de lactància independentment de la jornada que realitzi, ​però només ​té dret a compactar-lo en vacant amb contracte fins a 31 d'​agost.
   ​   ​
 Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant). Retribucions:​ el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant).
Línia 144: Línia 153:
 ===== Per a atendre fills discapacitats ===== ===== Per a atendre fills discapacitats =====
  
-Sol·licitud:​ s'ha de demanar a la direcció del centre, amb la documentació següent:\\+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: s'ha de demanar a la direcció del centre, amb la documentació següent:\\
   * Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'​Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.   * Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l'​Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
   * Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'​horari. Horari del centre escolar o d'​altres centres on el fill/a rep atenció.   * Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l'​horari. Horari del centre escolar o d'​altres centres on el fill/a rep atenció.
Línia 161: Línia 170:
 ===== Matrimoni o inici de convivència===== ===== Matrimoni o inici de convivència=====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona. La concessió no està subordinada a les necessitats del servei.
  
 Durada: 15 dies naturals consecutius. Durada: 15 dies naturals consecutius.
Línia 176: Línia 185:
 ===== Matrimoni d'un familiar ===== ===== Matrimoni d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ fotocòpia compulsada del llibre de família i/o document justificatiu.
  
 Durada: 1 dia d'​absència per matrimoni d'un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya. Durada: 1 dia d'​absència per matrimoni d'un familiar fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. És ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.
Línia 188: Línia 197:
 ===== Per a víctimes de violència de gènere ===== ===== Per a víctimes de violència de gènere =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: El temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Durada: El temps imprescindible d'​acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
Línia 201: Línia 210:
 ===== Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu ===== ===== Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu =====
  
-<​note ​tip>Es tracta del permís d'una reducció d'​almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions,​ que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes.</​note>​+<​note ​important>Es tracta del permís d'​una ​**reducció** d'​almenys mitja jornada, amb el 100% de retribucions,​ que en determinades circumstàncies es pot acumular en jornades completes. </​note>​
    
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials,​ adjuntant un informe mèdic del Servei Públic de Salut o de l'​entitat sanitària concertada corresponent.+[[professorat:​permisos:​reduccions:​inici#​sol_licituds|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona, adjuntant un informe mèdic del Servei Públic de Salut o de l'​entitat sanitària concertada corresponent.
  
 Durada: fins que s'​extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys. Durada: fins que s'​extingeixi la causa o fins que el fill faci 18 anys.
  
 Observacions: ​ Observacions: ​
-  * [[http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/​150352|Llistat de malalties greus]], Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.+  * [[https://www.boe.es/buscar/act.php?​id=BOE-A-2011-13119|Llistat de malalties greus]], Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ANEXO.
   * La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes. ​   * La reducció ha de ser com a mínim de mitja jornada. Es podran establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es pugui acumular en jornades completes. ​
   * Quan els dos progenitors,​ adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'​ells. ​   * Quan els dos progenitors,​ adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent puguin tenir-hi dret, només hi podrà accedir un d'​ells. ​
Línia 223: Línia 232:
 ===== Mort, accident o malaltia greu d'un familiar ===== ===== Mort, accident o malaltia greu d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. Documentació:​+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. Documentació:​
   * Fotocòpia compulsada del llibre de família   * Fotocòpia compulsada del llibre de família
   * Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu)   * Certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu)
  
-Durada: de primer {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}, 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent; de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent.\\+Durada: de primer {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}, 3 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 5 dies hàbils si es produeix en una localitat diferent; de segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils si el succés es produeix en la mateixa localitat de destinació i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent. Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.\\
  
 Retribucions:​ es cobra el 100%. Retribucions:​ es cobra el 100%.
Línia 237: Línia 246:
 ===== Hospitalització d'un familiar ===== ===== Hospitalització d'un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. S'ha d'​acompanyar de la documentació justificativa del parentiu i de l'​hospitalització.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: el permís el concedeix la direcció del centre i no cal sol·licitar-lo prèviament. S'ha d'​acompanyar de la documentació justificativa del parentiu i de l'​hospitalització.
  
-Durada: 2 dies hàbils si l'​esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats,​ es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables.\\+Durada: 2 dies hàbils si l'​esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat i 4 dies hàbils si és en una localitat diferent al lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats,​ es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables. Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.\\
  
 Observacions:​ únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}. Observacions:​ únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon {{:​professorat:​permisos:​permisos:​graus_consanguinitat_afinitat18.pdf|grau de consanguinitat o afinitat}}.
Línia 251: Línia 260:
 ===== Permís sense retribució per a atendre un familiar ===== ===== Permís sense retribució per a atendre un familiar =====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir. Durada: mínim 10 dies i màxim 3 mesos. Es pot prorrogar excepcionalment fins a 3 mesos més. Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.
Línia 266: Línia 275:
 ===== Trasllat de domicili ===== ===== Trasllat de domicili =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre. Documentació:​ certificat d'​empadronament.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre. Documentació:​ certificat d'​empadronament.
  
 Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat. Durada: 1 dia si no hi ha canvi de localitat, i fins a 4 dies si hi ha canvi de localitat.
Línia 285: Línia 294:
 ===== Per exàmens oficials i altres proves d'​avaluació ===== ===== Per exàmens oficials i altres proves d'​avaluació =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: se sol·licita prèviament a la direcció del centre. Documentació:​ document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial
  
 Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'​altres proves definitives d'​avaluació i alliberadores en els centres oficials. Durada: 1 dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable en el cas d'​altres proves definitives d'​avaluació i alliberadores en els centres oficials.
Línia 313: Línia 322:
 ===== De flexibilitat horària recuperable ===== ===== De flexibilitat horària recuperable =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre. Documentació:​+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre. Documentació:​
   * Fotocòpia compulsada del llibre de família   * Fotocòpia compulsada del llibre de família
   * Document justificatiu   * Document justificatiu
Línia 329: Línia 338:
 ===== Deure inexcusable ===== ===== Deure inexcusable =====
  
-Sol·licitud:​ se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: se sol·licita prèviament a la direcció del centre, excepte en els supòsits de força major que ho impedeixin.
  
 Durada: el temps indispensable per a complir el deure. Durada: el temps indispensable per a complir el deure.
Línia 344: Línia 353:
 ===== Formació permanent del professorat ===== ===== Formació permanent del professorat =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre.
  
 Durada: la de l'​activitat. Durada: la de l'​activitat.
Línia 359: Línia 368:
 ===== Encàrrec de serveis ===== ===== Encàrrec de serveis =====
  
-Sol·licitud:​ a la direcció del centre.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: a la direcció del centre.
  
 Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/​a,​ llevat d'​activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'​horari lectiu dels alumnes. Durada: no superaran els 5 dies lectius per curs i professor/​a,​ llevat d'​activitats incloses en el pla de formació permanent del professorat que no afectin l'​horari lectiu dels alumnes.
Línia 372: Línia 381:
 ---- ----
  
-===== Vacances ​=====+===== Recuperació de vacances ​=====
  
-Sol·licitud:​ als Serveis Territorials.+[[professorat:​permisos:​permisos:​inici#​sol_licitud_de_permis|Sol·licitud]]: als Serveis Territorials ​o al Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
 Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils. Durada: Les vacances anuals retribuïdes per cada any complet de servei són de 22 dies hàbils de durada, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l'any. En el còmput dels dies de vacances, els dissabtes no tenen la consideració de dies hàbils.
  
-Observacions:​ Les vacances anuals es fan durant el mes d'​agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'​atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'​acabar el permís.\\ També, en cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'​embaràs ​ o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'​agost,​ es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'​agost de l'any en què s'​hagin originat.+Observacions: ​ 
 +  * Les vacances anuals es fan durant el **mes d'​agost**. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'​atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir immediatament després d'​acabar el permís. 
 +  * En cas de baixa per risc durant la lactància, per risc durant l'​embaràs ​ o per incapacitat temporal, que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'​agost,​ es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'​agost de l'any en què s'​hagin originat
 +  * Si el període de gaudiment del permís de compactació (per lactància o reducció) coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d'​agost,​ el còmput del període quedarà interromput fins l'​acabament del període de vacances. 
 +  * Els professors que es jubilin tenen dret a gaudir immediatament abans del dia de la jubilació dels dies de vacances meritats des de l'1 de setembre anterior a aquesta data. És imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d'​antelació a la data d'​inici del seu gaudiment. 
 +  * Al **personal interí** que durant el mes d'​agost estigui en situació de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, incapacitat temporal o compactació de la reducció de jornada per cura de fill o filla, que canviï de serveis territorials o del Consorci d'​Educació de Barcelona, o de jornada o que no tingui nomenament l'1 de setembre del curs següent, se li liquidarà el període de vacances. 
 +  * Els **substituts**,​ en no tenir contracte durant el mes d'​agost,​ no poden accedir a aquest permís de recuperació de vacances.
  
-Els **substituts**,​ en no tenir contracte durant el mes d'​agost,​ no poden accedir a aquest permís. +Retribució:​ es cobra el 100% (del sou que en aquell moment s'​estigui cobrant).
- +
-Retribució:​ es cobra el 100%.+
  
-Legislació:​ [[http://​portaljuridic.gencat.cat/​ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?​documentId=405345&​language=ca_ES&​action=fitxa&​versionId=1237608&​mode=single|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 16. [[https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/31/pdfs/​BOE-A-2015-11719-C.pdf|EBEP]], art. 50. +Legislació:​ [[https://​portaljuridic.gencat.cat/​eli/es-ct/l/2006/​07/​05/​8|Llei 8/2006, de 5 de juliol]], art. 16. [[https://https://​portaljuridic.gencat.cat/eli/es/rdlg/2015/10/30/5|EBEP]], art. 50. 
-[[http://​educacio.gencat.cat/​documents/​IPCNormativa/DOIGC/GEST_Personal_docent.pdf|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres]]. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3. +[[https://espai.educacio.gencat.cat/​Normativa/DOIGC/Pagines/​documents-pdf.aspx|Documents per a l'​organització i la gestió dels centres]]. Gestió del centre. Gestió de personal docent, punt 3. 
  
 ---- ----
Línia 428: Línia 441:
 =====Sol·licitud de permís===== =====Sol·licitud de permís=====
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos19.pdf|Sol·licitud de permisos}} ​(**//nou model//**)+{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos20.pdf|Sol·licitud de permisos}}
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_periodes_multiples_maternitat_paternitat19.pdf|Sol·licitud gaudiment períodes múltiples maternitat i altre progenitor}} ​(**//NOU//**)+{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_periodes_multiples_maternitat_paternitat19.pdf|Sol·licitud gaudiment períodes múltiples maternitat i altre progenitor}} ​<label type="​danger">​nou<​/label>
  
-{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia19.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}} ​(**//nou model//**)+{{:​professorat:​permisos:​permisos:​sol_permis_lactancia.pdf|Sol·licitud de permís de lactància}}
  
 {{ :​professorat:​permisos:​llicencies:​declaracio_jurada_permisos_llicenc_exced.pdf |Declaració jurada o promesa}} {{ :​professorat:​permisos:​llicencies:​declaracio_jurada_permisos_llicenc_exced.pdf |Declaració jurada o promesa}}
 +
 +{{ :​professorat:​permisos:​permisos:​sol_licitud_permisos_direccio_centre.pdf |Sol·licitud de permisos a la direcció del centre}}
  
  • Darrera modificació: 10/06/2019 12:55